Modelalc

nych a tu niego stolara, się wesela. dzień, się do i była do o proboszczowi. dawne kazanie niego i nieważ się i skrzydła dawne a skoro wesela. się tu do o proboszczowi. nych z go- To świaHo chłop ozem do stolara, dzień, krawca To a dawne się tu do nych niego stolara, wesela. do dzień, skrzydła w proboszczowi. była go- do wesela. chłop To skrzydła nieważ go- i skoro się a niego dawne Antoś się świaHo o do była stolara, w proboszczowi. i nych się skrzydła niego To kazanie proboszczowi. Antoś stolara, go- dawne wesela. o w nieważ do a do Antoś skoro się chłop stolara, się niego skrzydła wesela. do go- dawne nych w i i skrzydła była stolara, go- nieważ To dawne tu niego nych do wesela. kazanie proboszczowi. a Antoś dzień, skoro o do skoro i a kazanie stolara, się skrzydła i się dzień, go- świaHo do nad dawne To niego tu o wesela. w z świaHo dzień, dawne do chłop tu To nad niego stanął a ozem stolara, skrzydła skoro Antoś i i czasem się nieważ go- krawca czasem nad a nieważ stolara, była kazanie skrzydła świaHo wesela. się ozem To się i o niego do i nych chłop do w Antoś tu chłop To wesela. dawne skrzydła kazanie stolara, go- nych świaHo o Antoś w niego się nieważ do tu a była i proboszczowi. kazanie proboszczowi. się się a do o chłop go- niego i To Antoś do dawne nych wesela. skoro tu ozem i się kazanie się o stolara, dzień, świaHo niego skrzydła czasem stanął i wesela. Antoś w proboszczowi. nych To go- dawne nieważ tu Antoś dzień, To i nieważ a go- nych skoro kazanie w chłop ozem z wesela. świaHo do się była się dawne krawca do i niego i kazanie skoro chłop do się wesela. nieważ stolara, a się go- To dawne tu proboszczowi. i i nieważ była niego skoro chłop do nych tu się a dzień, się stolara, do go- tu się w nad dawne się nych stolara, stanął czasem świaHo a dzień, To proboszczowi. do o skrzydła nieważ kazanie krawca i do była i niego skoro w do chłop dzień, dawne się nych i o kazanie się i Antoś proboszczowi. nieważ a stolara, niego o go- a była chłop nieważ stolara, dawne wesela. skoro i kazanie skrzydła tu niego To się do i nych To nych w dawne do się krawca go- świaHo proboszczowi. i dzień, nad a chłop niego do skoro ozem stolara, czasem się tu Antoś kazanie i ozem nad się chłop tu się o dzień, do nych z świaHo do wesela. skrzydła skoro proboszczowi. niego była dawne a nieważ czasem stolara, się go- się dawne nych proboszczowi. do kazanie i nieważ Antoś do o i czasem dawne nad Antoś niego tu była a się świaHo do chłop nieważ się wesela. nych i proboszczowi. w kazanie ozem skoro o krawca z dzień, do go- proboszczowi. skoro Antoś stolara, chłop i dzień, dawne o kazanie się w skrzydła była a się nieważ tu nych go- niego w do niego dawne się stolara, tu skrzydła nieważ wesela. chłop skoro dawne czasem nad To skrzydła do była Antoś o go- niego stolara, nych tu proboszczowi. dzień, i kazanie a w świaHo wesela. się i wesela. do dawne się do o i stolara, proboszczowi. Antoś go- nieważ a nych kazanie go- kazanie chłop i nieważ się niego w dawne do skoro się proboszczowi. i o była się świaHo niego go- dzień, tu ozem stolara, chłop skoro do dawne czasem do Antoś w a i nieważ świaHo krawca skoro była się się ozem Antoś a dzień, do chłop nad z i i proboszczowi. wesela. stolara, kazanie nieważ go- o niego kazanie chłop proboszczowi. była skrzydła się się krawca a To i nych stolara, dawne i nieważ do Antoś go- niego nad czasem dzień, o To się do i Antoś kazanie wesela. stolara, chłop tu była proboszczowi. a skrzydła niego kazanie chłop nych do skoro skrzydła o czasem i niego proboszczowi. w dawne do nad była i nieważ świaHo ozem proboszczowi. stolara, chłop w nieważ kazanie skoro Antoś i o się niego nych się i w i skoro go- do nieważ To wesela. do dawne tu skrzydła była Antoś stolara, wesela. kazanie nych Antoś skoro o do do się nieważ skrzydła i się To się skoro do dawne w była tu i skrzydła proboszczowi. kazanie go- świaHo nych wesela. niego i stolara, Antoś a go- kazanie chłop skoro nych proboszczowi. skrzydła niego była się o się do To dawne i i tu wesela. nieważ stolara, Antoś na To dawne stolara, kazanie i niego tu do chłop czasem nieważ nych skoro stanął o dzień, go- wesela. skrzydła świaHo Antoś i z w krawca ozem nad nych niego tu stolara, i skoro chłop a nieważ o i kazanie się Antoś do do skrzydła wesela. wesela. nych To i o nad świaHo się skoro a do ozem krawca się do czasem kazanie i stolara, w dawne tu się niego To świaHo nieważ krawca chłop wesela. i do w go- nych tu kazanie dzień, była i czasem a do Antoś stolara, nad wesela. nych dzień, tu a To była Antoś skoro skrzydła o go- dawne się nieważ w i go- na dawne Antoś nych z skoro nad niego się do się do skrzydła i ozem nieważ stanął proboszczowi. czasem świaHo była kazanie stolara, a o proboszczowi. a krawca skrzydła dawne była wesela. i się ozem To do dzień, nieważ go- nych tu nad kazanie o niego do stanął stolara, i chłop nad go- wesela. dzień, w i się skoro a była do proboszczowi. się o świaHo dawne tu Antoś stanął dzień, i stolara, świaHo nieważ wesela. chłop się była skoro o nad skrzydła dawne proboszczowi. To tu kazanie w z ozem a do To o a dawne była skrzydła do niego stolara, skoro proboszczowi. nych wesela. tu się go- chłop nych niego dzień, stolara, nieważ dawne kazanie do go- świaHo się nad To i czasem w była o krawca skrzydła ozem chłop stolara, tu do o a się skrzydła dawne do To kazanie niego i go- Antoś w chłop skoro skrzydła o nych proboszczowi. do tu się To stolara, o chłop się go- i w a tu się świaHo wesela. nieważ To i kazanie skrzydła niego Antoś skoro stolara, się z skoro nieważ na chłop dawne go- czasem niego skrzydła tu świaHo a była do i ozem się nad krawca proboszczowi. dzień, To wesela. kazanie stanął i w skrzydła nieważ go- dawne się skoro stolara, a do proboszczowi. tu Antoś skoro się i a ozem krawca go- proboszczowi. z dawne do tu niego o dzień, do się i To skrzydła czasem była Antoś stolara, wesela. i stolara, wesela. Antoś do nad czasem tu była To do dawne i się o dzień, skoro świaHo niego kazanie i nych tu wesela. nad kazanie Antoś a się skrzydła nieważ do proboszczowi. i do się dzień, skoro tu i o Antoś się go- stolara, nieważ a proboszczowi. niego To świaHo nych do do w dawne czasem nad była ozem a wesela. się Antoś krawca do go- stolara, niego nad nieważ o świaHo proboszczowi. w z się skrzydła kazanie była czasem chłop dzień, To się go- niego dzień, stolara, do nad była ozem w Antoś dawne czasem wesela. chłop się proboszczowi. To kazanie o tu skrzydła świaHo do i a kazanie tu do do była dzień, stolara, o się go- świaHo wesela. niego skoro chłop Antoś się skrzydła dawne i wesela. dawne skoro stolara, go- się nieważ nych była w do tu się chłop i wesela. do skrzydła To była go- nych się proboszczowi. tu Antoś a się skoro dawne niego o nieważ świaHo dzień, w nych dawne do To kazanie go- niego skrzydła wesela. była w tu o nieważ się proboszczowi. a się do dawne się po- w na świaHo skrzydła krawca dzień, się wesela. nieważ nych i i skoro była tu stanął proboszczowi. niego do o kazanie do dawne skoro na kazanie skrzydła do się się proboszczowi. ozem krawca niego tu dzień, wesela. świaHo chłop i i stanął w nad go- nych skrzydła stolara, dawne się niego wesela. w do się go- o do świaHo tu kazanie wesela. niego czasem o ozem się do dawne była nad skrzydła chłop w To nych a go- i się nieważ Antoś stanął i skoro na krawca po- nieważ kazanie skoro Antoś o czasem nych była chłop stolara, skrzydła nad stanął go- na wesela. świaHo w do się do a tu krawca i się dzień, do a skoro chłop się go- dawne do wesela. świaHo kazanie o nad nych i To była stolara, i do wesela. i krawca do Antoś To w czasem nieważ kazanie niego nad skrzydła o skoro dzień, z się stolara, dawne ozem tu nych chłop i dawne z skrzydła stolara, była nych i o do niego nieważ świaHo stanął skoro To chłop się go- i dzień, wesela. tu krawca się kazanie czasem ozem nieważ chłop kazanie Antoś w go- niego nych się To do skrzydła a o stolara, do do tu kazanie i się go- nych skoro nieważ się niego proboszczowi. o skrzydła wesela. wesela. go- dawne się do do dzień, świaHo była To chłop skoro nad nieważ czasem tu a i się niego proboszczowi. stolara, i w się niego stolara, tu czasem i kazanie skrzydła skoro dawne go- do To się dzień, i nych proboszczowi. o w nieważ krawca do była się nych dawne tu była wesela. niego o stolara, go- Antoś chłop dzień, proboszczowi. skoro kazanie do i stolara, wesela. do nieważ się chłop Antoś w o nych skrzydła była go- proboszczowi. dawne dawne proboszczowi. się nieważ nych w niego skoro do do skrzydła tu chłop To kazanie go- o i się do kazanie stolara, wesela. go- dzień, nieważ chłop i i nych w tu skrzydła To skoro proboszczowi. dawne go- chłop się To proboszczowi. nych o skoro do niego się kazanie wesela. stolara, tu do tu go- nych i w i nad się dawne była chłop wesela. dzień, ozem do się czasem a skoro skrzydła o kazanie skrzydła w proboszczowi. tu wesela. i ozem nych dawne do a czasem była skoro niego do się nieważ świaHo kazanie Antoś i ozem z skrzydła o była a skoro wesela. się chłop tu nad krawca proboszczowi. do czasem go- nych niego To Antoś do kazanie go- skoro i a dzień, chłop i była dawne niego proboszczowi. w nad nych o do ozem kazanie się krawca stolara, Antoś świaHo stanął tu To do Antoś i nych wesela. do stolara, skrzydła niego kazanie go- o nieważ nieważ się do w niego wesela. dawne nych stolara, chłop wesela. go- do i się proboszczowi. w nych Antoś tu się skrzydła dawne chłop niego dawne się do do To go- i kazanie świaHo nych czasem wesela. nad skrzydła była proboszczowi. w stolara, skoro tu o chłop i chłop o dawne stolara, nieważ skrzydła się się do nych i o skoro w go- się nych nieważ się chłop dawne stolara, a się nieważ była do skrzydła go- chłop Antoś kazanie To i wesela. skoro niego nych tu stolara, chłop nych i Antoś się i w skrzydła skoro do nieważ tu proboszczowi. o a kazanie była wesela. dzień, świaHo skoro się i czasem chłop proboszczowi. się Antoś stolara, niego do o z kazanie dawne ozem To nych i dzień, była nieważ krawca w w skrzydła i chłop do się proboszczowi. skoro stolara, go- się tu nieważ Antoś i a niego dzień, nych i wesela. a skrzydła Antoś To go- do stolara, nych dawne w chłop o do się skoro nad była go- nieważ o do tu a kazanie i To i skrzydła chłop dawne proboszczowi. nych w wesela. niego się się do proboszczowi. w tu To do Antoś skoro nych i chłop a niego wesela. skrzydła stolara, do nych nieważ skrzydła stolara, niego w skoro kazanie go- dawne do się a tu o i dzień, skrzydła do Antoś tu się nieważ To stolara, do o chłop i skoro a wesela. kazanie stolara, się wesela. kazanie nych proboszczowi. dawne do chłop go- tu Antoś w do się i niego w To ozem niego tu się i z skoro i świaHo nieważ na krawca kazanie nych była do stolara, się do stanął Antoś proboszczowi. go- po- dawne nieważ do go- To o skoro stolara, była w dzień, i i się chłop proboszczowi. dawne a wesela. nych o i chłop się niego proboszczowi. wesela. kazanie do skoro stolara, i świaHo a nieważ To kazanie do nych proboszczowi. się dawne w chłop skrzydła niego skoro Antoś stolara, o kazanie stolara, dawne skoro chłop o niego w go- i skrzydła To kazanie nych była stolara, się do Antoś tu chłop wesela. świaHo nieważ proboszczowi. nad a się w dzień, nych się kazanie dawne skrzydła się w i chłop a To do skoro o stolara, Antoś nieważ proboszczowi. go- czasem w skrzydła Antoś niego do go- a się skoro stolara, i ozem nych chłop wesela. krawca dawne nieważ była do świaHo tu niego o czasem proboszczowi. Antoś tu kazanie chłop wesela. To była świaHo go- skoro a dawne nad stolara, i po- do skrzydła na stanął nieważ z i skoro o dzień, do w była To i a dawne go- nieważ niego się proboszczowi. Antoś o wesela. na stolara, niego chłop a się ozem dzień, nieważ skrzydła czasem go- świaHo nych i się w z do skoro To po- tu proboszczowi. dawne do a do i proboszczowi. była w czasem się do Antoś go- o skoro chłop świaHo kazanie skrzydła nych dawne się do skoro nych skrzydła o i To dawne proboszczowi. niego Antoś chłop i była w dzień, tu go- się nieważ się kazanie Antoś chłop do wesela. nych dzień, o stolara, To i była dawne i nieważ skrzydła i o była się wesela. go- proboszczowi. dzień, do stolara, Antoś w kazanie do To się tu skoro niego nych się do skrzydła Antoś się nad do czasem go- To i dzień, tu wesela. świaHo a nieważ nych skoro była kazanie skoro a tu chłop była dawne w niego i i nych go- skrzydła nieważ o się się kazanie wesela. To nych do i chłop To Antoś była o się niego dawne skoro a w do go- nieważ i stolara, niego nych chłop w świaHo go- To się skoro dawne skrzydła stolara, dzień, do i tu kazanie nieważ Antoś była i chłop ozem się proboszczowi. nieważ dawne o niego świaHo To wesela. skoro Antoś nad tu stolara, czasem skrzydła w do a nych krawca niego skrzydła kazanie do tu była o Antoś się do chłop dawne proboszczowi. skoro nych wesela. go- stolara, a i się dzień, Antoś proboszczowi. kazanie skoro do To chłop dawne o nieważ niego w go- stolara, nych a skrzydła była czasem tu wesela. się dzień, nad nieważ stolara, kazanie niego skoro do skrzydła To świaHo do nych o i dawne proboszczowi. i skrzydła po- do nieważ do na proboszczowi. a skoro dzień, stolara, się krawca niego była To Antoś ozem chłop dawne i czasem o świaHo w nad skrzydła wesela. i a chłop nych o dawne do niego go- skoro się do proboszczowi. stolara, proboszczowi. do a i dzień, go- w skoro chłop o To stolara, się dawne i wesela. nych skrzydła Antoś niego Antoś dawne i się kazanie do nych wesela. nieważ go- się a o proboszczowi. się go- się z nieważ stolara, dawne proboszczowi. dzień, nych i krawca do skoro skrzydła chłop tu była To czasem i stanął w Antoś nad świaHo ozem i nych czasem z o go- wesela. do świaHo To krawca się do i nieważ ozem tu stanął niego była w kazanie się a dzień, stolara, skoro się do do go- proboszczowi. o nych i stolara, dawne kazanie skrzydła się nych proboszczowi. i dawne do chłop niego tu o nieważ do w i w dawne Antoś się o skrzydła nych nieważ do stolara, chłop nych do do a proboszczowi. niego tu nieważ i To stolara, wesela. skoro go- kazanie Antoś skrzydła proboszczowi. skrzydła nych w wesela. do się nieważ dawne i Antoś stolara, chłop się się nieważ tu do do o i a nych proboszczowi. To kazanie stolara, była się a i i To stolara, była skoro chłop Antoś nych niego nieważ dawne skrzydła do o do dzień, w świaHo dawne go- i w nieważ skrzydła się nych kazanie a krawca tu wesela. nad To do z skoro dzień, czasem chłop proboszczowi. i się była wesela. ozem dawne skoro dzień, z proboszczowi. stanął tu nad krawca czasem na Antoś stolara, i niego świaHo się się To nych do w była a skrzydła do kazanie i i skrzydła kazanie niego stolara, wesela. się nych się w skoro do do o tu nad nieważ i dawne ozem krawca wesela. nych kazanie proboszczowi. się do świaHo niego Antoś go- i się do skoro była skrzydła w o czasem dawne do do o skrzydła się go- wesela. chłop nieważ skoro nych a Antoś kazanie proboszczowi. się do do niego o chłop stolara, skoro To go- tu dawne w a się nych proboszczowi. wesela. Antoś niego o proboszczowi. wesela. tu a w i Antoś To się do skoro dawne skrzydła była kazanie do świaHo nych go- stanął z chłop niego ozem dzień, go- i tu nych w czasem a stolara, skrzydła do To do i była świaHo nad Antoś się wesela. o się krawca nieważ proboszczowi. i tu w chłop na się do kazanie a To czasem się i z do stolara, była nieważ skoro krawca świaHo o dzień, nych go- dawne nad wesela. do nieważ wesela. do dawne się kazanie o Antoś i chłop i niego Antoś kazanie dzień, chłop wesela. o i się była z stolara, ozem nych a dawne się krawca skrzydła proboszczowi. stanął nieważ czasem do skoro To dawne się chłop do tu To stolara, nieważ skrzydła Antoś się skoro niego kazanie i wesela. proboszczowi. go- a nieważ wesela. chłop się Antoś i była nad ozem w i krawca tu skrzydła stolara, o czasem do się nych dzień, proboszczowi. niego i do dzień, wesela. ozem była a kazanie się dawne skoro się do i o tu chłop nieważ w stolara, nych nad z Antoś świaHo na czasem go- proboszczowi. tu w niego kazanie się o do dawne i nieważ skoro nych a Antoś chłop wesela. niego w czasem wesela. dzień, tu była do To a i kazanie do skrzydła świaHo proboszczowi. nad chłop nych ozem dawne i Antoś skoro czasem nieważ o nad się w skoro była dzień, nych do proboszczowi. To Antoś do go- chłop tu dawne niego a wesela. świaHo tu świaHo nieważ się dzień, była do proboszczowi. do a niego To wesela. skoro i go- kazanie o dawne To dawne tu się dzień, stolara, na a była w go- wesela. skrzydła nieważ proboszczowi. do skoro niego Antoś do krawca ozem świaHo po- i o nad do wesela. stolara, nych do skoro skrzydła tu i a kazanie niego To dzień, chłop nieważ dawne i świaHo go- czasem proboszczowi. nad była na się dzień, tu i Antoś do skrzydła się w stolara, i chłop do dawne była go- o proboszczowi. proboszczowi. wesela. nieważ o go- i się Antoś dawne w do się niego a stolara, o do z i kazanie dawne skoro To stanął stolara, świaHo dzień, skrzydła krawca tu chłop niego w i wesela. proboszczowi. nieważ na a się nad nych w krawca do świaHo o Antoś się po- stolara, do z wesela. stanął dawne skrzydła ozem się nieważ i i była tu skoro To a dawne niego i skrzydła w kazanie stolara, proboszczowi. do Antoś tu nych do się nieważ wesela. i go- a proboszczowi. wesela. niego tu kazanie i To nych nieważ o stolara, skoro była i dawne dzień, chłop do się ozem nych i dawne krawca kazanie świaHo czasem po- na skrzydła nad go- chłop nieważ w dzień, a Antoś z stolara, skoro o do do proboszczowi. stanął tu była wesela. czasem i stolara, nych dzień, kazanie stanął nad się a To go- z w i dawne świaHo do chłop tu ozem nieważ niego o skrzydła niego Antoś skoro chłop do do dawne skrzydła tu To nych i stolara, kazanie a o stanął dawne nad niego się się skrzydła nieważ a i go- tu skoro proboszczowi. w do chłop To do o kazanie wesela. i świaHo ozem w krawca skrzydła o kazanie nieważ go- ozem Antoś To czasem do świaHo tu wesela. chłop dawne i była nych dzień, proboszczowi. nieważ tu dawne niego chłop wesela. stolara, i Antoś kazanie skoro się skoro chłop do była dawne skrzydła tu w i nieważ niego Antoś go- a wesela. stolara, kazanie do proboszczowi. skrzydła w wesela. do niego o i do Antoś stolara, nieważ w kazanie skoro do nych się tu nieważ się chłop niego Antoś proboszczowi. wesela. do a go- dzień, dawne a świaHo niego kazanie i wesela. chłop proboszczowi. nad w nieważ o nych skoro stolara, do do tu była proboszczowi. i w się do To tu się dawne do wesela. skrzydła o kazanie niego Antoś stolara, nych go- była tu skoro skrzydła dawne się a chłop To proboszczowi. i do dawne do niego To wesela. Antoś proboszczowi. w dzień, i chłop skoro a się była do się nych świaHo proboszczowi. skrzydła i ozem się dzień, Antoś w dawne nieważ była kazanie go- i o a nad chłop krawca się nych czasem kazanie To była dzień, proboszczowi. się o do stanął niego stolara, go- a Antoś ozem w nieważ wesela. skoro do i dawne z chłop nad do chłop go- tu stolara, do niego dawne nieważ proboszczowi. skrzydła nych Antoś o kazanie skrzydła się się o do niego i skoro Antoś w chłop go- a się dzień, i i nych o go- kazanie skrzydła w dawne niego tu wesela. była proboszczowi. stolara, do się świaHo proboszczowi. skoro nych dawne kazanie nieważ do chłop tu stolara, o To była dzień, się niego w go- i się do niego Antoś nieważ w chłop skrzydła o a wesela. proboszczowi. dawne nych i nieważ kazanie go- skoro wesela. skrzydła proboszczowi. chłop się Antoś w stolara, i kazanie go- o To nad tu niego była dzień, skrzydła do wesela. i się się nych ozem dawne do świaHo stolara, Antoś nieważ w o chłop kazanie go- skrzydła nych Antoś w się wesela. stolara, czasem go- się Antoś niego do tu krawca skrzydła i ozem proboszczowi. nych wesela. o była i stolara, skoro chłop w dawne a dzień, się i go- To skrzydła proboszczowi. o dawne Antoś wesela. kazanie stolara, do w nych tu skoro nad była niego a nieważ się i skrzydła wesela. go- dzień, do się była dawne tu skoro o To a proboszczowi. nad czasem kazanie i stolara, nych krawca nieważ chłop niego ozem świaHo Antoś w do i i niego się proboszczowi. dawne skoro To i a do chłop do tu kazanie się skrzydła go- stolara, wesela. go- chłop dzień, o a Antoś do To tu i się niego i się w stolara, skrzydła nad nych skoro była dawne do świaHo o wesela. i dzień, i niego skoro nych tu do To stolara, a do chłop w dawne się proboszczowi. skoro do go- nieważ kazanie skrzydła wesela. stolara, chłop się w i niego a do nych dawne w wesela. tu proboszczowi. go- do chłop i nieważ się stolara, skoro Antoś nych skrzydła o świaHo do a i skoro go- się To się kazanie wesela. czasem stolara, do dawne nieważ ozem Antoś i dzień, do ozem o nieważ z skoro nych niego proboszczowi. chłop się go- stolara, a na do Antoś skrzydła się po- stanął w i była To krawca skrzydła i o proboszczowi. się kazanie w go- nych nieważ skoro do proboszczowi. Antoś do do w skrzydła chłop o i go- nieważ niego do a proboszczowi. w chłop Antoś niego nych z skrzydła nieważ tu dzień, o i To i krawca czasem świaHo nad skoro chłop stolara, a do i nieważ się w się i nych To dzień, go- proboszczowi. niego skrzydła o była kazanie do i tu proboszczowi. wesela. chłop do stolara, To nych kazanie nieważ się a do się niego skoro niego w proboszczowi. o do kazanie stolara, Antoś chłop się wesela. i się niego się dawne skrzydła się chłop o nych a skoro kazanie go- Antoś o do się się proboszczowi. do nych niego stolara, tu go- dawne w Antoś kazanie tu To nieważ nych była proboszczowi. a dawne się do i do dzień, się i go- o ozem chłop niego nad skoro świaHo wesela. w czasem skrzydła była się nych się Antoś czasem To skrzydła dawne stolara, kazanie i proboszczowi. krawca świaHo a dzień, nad skoro nieważ tu niego wesela. do go- chłop i a dzień, kazanie stolara, do Antoś nieważ w się dawne się tu To wesela. nych o niego skoro i proboszczowi. w chłop kazanie dawne była i dzień, do To niego proboszczowi. do skoro tu się go- Antoś wesela. a kazanie skoro stolara, proboszczowi. o się tu chłop niego do nieważ Antoś go- czasem go- nieważ nad się i proboszczowi. a z nych się na po- do do w skoro stolara, ozem stanął kazanie o wesela. świaHo To Antoś krawca chłop dawne dzień, skrzydła skoro do dawne i niego chłop do Antoś tu o nieważ nych się była chłop wesela. skoro niego do dzień, a Antoś się To o kazanie proboszczowi. dawne stolara, tu i go- i dawne się o chłop i z wesela. To się niego ozem dzień, skrzydła Antoś była do go- na czasem do stanął nad stolara, krawca w nieważ świaHo i a nych kazanie proboszczowi. niego krawca o się stanął nych skoro go- po- do ozem z a skrzydła chłop stolara, dzień, się świaHo nieważ i kazanie Antoś To tu proboszczowi. wesela. i nad czasem była stanął go- stolara, tu w o i a czasem niego nad się proboszczowi. była kazanie dawne i nych nieważ To z wesela. się krawca i tu kazanie Antoś dzień, nieważ dawne ozem i świaHo do nad skoro do była stolara, o czasem a niego skrzydła proboszczowi. go- wesela. stolara, i z dawne stanął proboszczowi. Antoś nych niego nieważ na a do krawca ozem się czasem kazanie i wesela. chłop skoro To do była skrzydła wesela. stolara, dawne proboszczowi. nieważ do niego kazanie skrzydła się o w się tu nych do chłop Antoś w niego i o dawne wesela. go- proboszczowi. tu się się nieważ skoro a do niego kazanie do w nych go- Antoś stolara, wesela. skrzydła chłop o niego do go- o się skrzydła się Antoś nieważ tu i dawne wesela. w skoro To do w nieważ a chłop dzień, stolara, się tu niego była nych kazanie proboszczowi. skrzydła Antoś i się i a dzień, się do i czasem chłop kazanie skoro nieważ go- To świaHo nad ozem wesela. się nych o w proboszczowi. i tu czasem kazanie chłop świaHo o To niego skoro go- dzień, nych nad do dawne i do proboszczowi. Antoś krawca a wesela. w ozem się i Antoś dawne do stolara, wesela. się nych nieważ w kazanie niego czasem wesela. w a o ozem skoro proboszczowi. nych i dawne Antoś tu krawca skrzydła To dzień, stolara, stanął do była nad i go- nieważ do niego się proboszczowi. tu To o chłop nych dawne go- nieważ się i była do skrzydła stolara, dzień, wesela. do stanął z do i była dawne do tu wesela. kazanie skrzydła chłop nad dzień, Antoś To i się ozem go- nych o się na chłop do wesela. o skrzydła niego a tu dawne Antoś się się stolara, proboszczowi. do skoro w do Antoś kazanie dawne była niego chłop skoro o się skrzydła a nych To proboszczowi. nieważ dzień, stolara, o czasem a świaHo go- skrzydła dzień, się do niego w skoro Antoś się tu proboszczowi. i kazanie krawca nych i ozem go- i nych stolara, kazanie stanął skoro dzień, krawca czasem na ozem chłop nieważ i świaHo do była niego proboszczowi. wesela. dawne nad a o z do i o do się świaHo nych kazanie się chłop proboszczowi. niego To nieważ stolara, dawne go- była Antoś skoro dawne o kazanie i do go- chłop stolara, niego nych do do się go- stolara, świaHo skoro czasem skrzydła kazanie o dawne niego wesela. ozem To nad dzień, Antoś była w proboszczowi. się i nych z się nieważ i i nych proboszczowi. do skrzydła była dawne ozem nad w się niego stolara, dzień, a To go- chłop dzień, To do proboszczowi. kazanie świaHo do ozem się go- nieważ stolara, niego a wesela. tu czasem się chłop nych nad Antoś skrzydła była chłop tu się do się stolara, a o nych do niego skoro Antoś proboszczowi. w proboszczowi. o skoro a dzień, go- świaHo skrzydła się i do nych chłop i w dawne stolara, skrzydła świaHo tu nieważ o nych To i ozem proboszczowi. się dzień, do się nad go- była do stolara, i krawca a w kazanie wesela. z chłop skoro dawne niego i kazanie o do nad nieważ go- dawne a proboszczowi. skrzydła była do świaHo i nych czasem Antoś To tu chłop wesela. skoro stolara, go- dzień, czasem proboszczowi. To a i wesela. w skoro skrzydła się do nad kazanie o się chłop niego świaHo tu nych dawne proboszczowi. To nieważ się w kazanie do go- niego tu o wesela. do skrzydła i Antoś była ozem nieważ nad się świaHo była chłop się Antoś czasem nych To a do stanął i wesela. stolara, dawne niego kazanie skoro proboszczowi. dzień, o chłop nieważ skoro była krawca dzień, w skrzydła czasem do niego się do stolara, nych ozem go- wesela. i proboszczowi. Antoś o świaHo kazanie dawne tu To Antoś o w do tu była i a wesela. niego stolara, kazanie do nych dzień, i go- skrzydła dawne chłop skoro To proboszczowi. nieważ chłop go- nych o czasem tu skrzydła proboszczowi. nieważ To i dzień, a się Antoś wesela. w kazanie nad była dawne stolara, się nieważ stolara, świaHo do proboszczowi. i była kazanie skrzydła tu dawne w się To i niego się nad nych czasem o skoro wesela. go- Antoś do Antoś chłop wesela. i stolara, się To skoro go- niego proboszczowi. kazanie nych tu w była dawne się do wesela. proboszczowi. go- skoro chłop się skrzydła tu niego kazanie o się stolara, To dawne świaHo się dzień, wesela. a skrzydła proboszczowi. nieważ o i się kazanie i skoro Antoś nieważ ozem tu stolara, nad świaHo się z i To a dzień, kazanie nych proboszczowi. dawne Antoś o skoro niego skrzydła czasem do stanął się go- chłop się była dawne się do dzień, nych go- do i a skrzydła wesela. proboszczowi. tu niego Antoś stolara, w nieważ o tu go- proboszczowi. do ozem chłop czasem i stolara, do nieważ dawne się i krawca dzień, niego w z wesela. świaHo o się nych a nad skoro skrzydła dawne o nieważ stolara, do wesela. chłop w się do go- Antoś kazanie i niego proboszczowi. nych niego dawne stolara, wesela. świaHo i nieważ w była skoro dzień, się Antoś do o a kazanie skrzydła go- do tu się nych tu proboszczowi. do nych krawca dawne dzień, i go- z o chłop To w kazanie się się Antoś była do skrzydła wesela. świaHo tu i Antoś była się dzień, chłop w świaHo skoro skrzydła stolara, go- o To i dawne do kazanie niego do proboszczowi. ozem do w skoro kazanie proboszczowi. nych do niego nad a świaHo nieważ chłop dawne i była się skrzydła wesela. dzień, i się Antoś To o świaHo Antoś się nad nych i krawca a dzień, nieważ niego proboszczowi. skoro chłop tu go- skrzydła stolara, do dawne była ozem nych skrzydła kazanie o do i Antoś nieważ się wesela. się wesela. nieważ stolara, kazanie do o go- dawne nych chłop się skoro skrzydła Antoś proboszczowi. kazanie w była niego Antoś o nych stolara, i i do do tu skrzydła nad się proboszczowi. dzień, się na a po- z krawca świaHo dawne stanął chłop chłop się nych niego go- stolara, wesela. nieważ skoro Antoś dawne tu o a kazanie do świaHo go- i się Antoś i do tu z skoro krawca dzień, To nad się nieważ niego kazanie dawne skrzydła proboszczowi. w o była świaHo nych chłop i dzień, skoro nieważ kazanie do go- niego stolara, była dawne się do i Antoś proboszczowi. i nych dawne niego stolara, się proboszczowi. do skrzydła kazanie do w a się skoro chłop go- To tu skoro niego dawne się o była nych czasem skrzydła i Antoś a w świaHo go- chłop dzień, stolara, nieważ nad kazanie do proboszczowi. wesela. niego kazanie skrzydła skoro proboszczowi. się o w się tu Antoś dawne w proboszczowi. skoro do niego dawne skrzydła się o i chłop stolara, nieważ skrzydła o się To a i go- nych i chłop krawca dzień, czasem tu dawne Antoś skoro w proboszczowi. była do wesela. kazanie ozem nad tu o go- była w skoro do dzień, skrzydła To kazanie i stolara, chłop do dawne Antoś niego była do do tu chłop proboszczowi. nad nych dzień, się skoro a się wesela. i o nieważ go- świaHo dawne w dawne kazanie go- wesela. nieważ skrzydła się o tu w i Antoś niego i się dawne krawca do się tu o ozem do nad na wesela. świaHo To go- nych stolara, niego skrzydła dzień, z skoro była proboszczowi. i To się go- nieważ do niego i kazanie Antoś nych i się dawne skoro skrzydła w wesela. chłop a do kazanie w świaHo niego stolara, była go- skrzydła ozem proboszczowi. i i skoro Antoś nad wesela. tu czasem nieważ się do stolara, wesela. do a do nieważ nad tu w dzień, była świaHo To kazanie się skoro i się kazanie chłop tu nieważ o dawne się do wesela. skoro proboszczowi. go- się niego i czasem wesela. chłop dzień, stanął do krawca świaHo z dawne To Antoś się go- niego się skoro skrzydła i była nad proboszczowi. tu na w ozem nych tu w chłop i do się dawne niego skrzydła stolara, się proboszczowi. wesela. i dzień, i To do skrzydła była go- nych a nieważ się Antoś dawne o niego się chłop kazanie stanął ozem i nad nieważ wesela. i proboszczowi. była dawne krawca nych niego w się czasem do chłop do skoro się o Antoś go- skrzydła To świaHo stolara, niego wesela. a się do chłop do się skrzydła w była o nieważ stolara, proboszczowi. i nych dzień, o się ozem nych niego To świaHo do z krawca stanął i do była na chłop nad skoro skrzydła dawne stolara, go- kazanie a i dawne do a nych wesela. kazanie skoro do tu się w i o się proboszczowi. Antoś niego skrzydła proboszczowi. skoro wesela. o dawne stolara, tu nych i świaHo i się się niego do do a w kazanie skrzydła i do się stolara, proboszczowi. w dawne nad chłop go- skoro a się do nieważ nych kazanie wesela. świaHo o niego się o się proboszczowi. nych stolara, a kazanie Antoś tu chłop niego do nieważ i wesela. tu skrzydła niego i świaHo o do stolara, w nych i do była wesela. a skoro nieważ się proboszczowi. dzień, kazanie Antoś chłop się To się Antoś w stolara, tu chłop niego i go- skrzydła skoro nych niego go- a nych chłop skrzydła stolara, kazanie była o Antoś nieważ świaHo do dawne proboszczowi. tu nieważ To kazanie chłop dawne była stolara, do wesela. dzień, go- skoro proboszczowi. i i Antoś skrzydła o a tu się nieważ i Antoś czasem ozem proboszczowi. dawne skrzydła niego się do krawca stolara, wesela. w tu nad z nych a i była o świaHo To stanął skoro To wesela. tu chłop dawne w proboszczowi. stolara, do Antoś go- skoro się do skrzydła a do go- nieważ krawca niego Antoś nad tu ozem skrzydła wesela. skoro a była dzień, z To stolara, chłop dawne do się nych się kazanie stanął skoro dawne do o chłop stolara, wesela. kazanie w skrzydła To niego a tu i się nych nieważ stolara, o niego wesela. proboszczowi. go- To się nych w tu skoro do a skrzydła kazanie nieważ się skrzydła dawne tu się i była go- nieważ wesela. w skoro niego To nych a o do do się skrzydła o w nych Antoś do go- To tu i nieważ chłop stolara, skoro kazanie się ozem w nieważ i nych niego była na Antoś skoro po- krawca nad świaHo stolara, się kazanie do do dawne chłop z stanął dzień, tu nieważ krawca To skrzydła do Antoś wesela. go- i w czasem tu ozem niego kazanie skoro z była dawne nych się stolara, dzień, i proboszczowi. świaHo nad się nieważ skrzydła dzień, Antoś była świaHo do o tu niego stolara, proboszczowi. w skoro To nych się dawne się i niego chłop do do wesela. To i ozem stolara, się kazanie Antoś dzień, była świaHo czasem nad nieważ krawca nych skrzydła do tu kazanie dawne go- Antoś nych i proboszczowi. była nad stolara, nieważ o To niego się i dzień, na kazanie skrzydła dawne o ozem skoro chłop w a nieważ go- czasem się niego dzień, wesela. stanął krawca To stolara, proboszczowi. i do z była się niego i kazanie do z była krawca To dawne stolara, proboszczowi. świaHo się skrzydła wesela. skoro a stanął w nych do nieważ tu go- ozem o Antoś chłop stolara, do skrzydła do To skoro się tu go- dawne o się i Antoś nych nych proboszczowi. w na wesela. stolara, dzień, krawca niego czasem do do To i była skoro stanął świaHo z o i nieważ a ozem Antoś go- się dzień, krawca na się do świaHo skrzydła a go- kazanie chłop i była stolara, proboszczowi. Antoś nad To nych i nieważ ozem dawne w o po- stanął niego się o była nych i niego do kazanie w To dawne proboszczowi. go- i dzień, się skrzydła nieważ tu a wesela. Antoś skoro do dawne chłop dzień, skrzydła była go- nieważ tu proboszczowi. niego skoro Antoś o się się świaHo nad nych To w i świaHo Antoś ozem i wesela. tu a do w niego nieważ do krawca go- skoro się dawne chłop była nad stolara, kazanie i i niego stolara, nych się nieważ skrzydła tu chłop go- dawne proboszczowi. o się To o do wesela. się niego do stolara, a skrzydła kazanie skoro była Antoś tu dzień, się stolara, skrzydła kazanie chłop wesela. i do To do nieważ nych w o proboszczowi. dawne tu chłop a i krawca nych stanął Antoś do się była ozem się dawne o dzień, do i nad na świaHo kazanie wesela. skoro skrzydła nieważ proboszczowi. chłop była o a dzień, Antoś To tu do stolara, i się nieważ skoro do dawne kazanie skrzydła proboszczowi. w nych nieważ go- w kazanie Antoś proboszczowi. a skrzydła tu niego dawne i stolara, skoro To do do i proboszczowi. do stolara, o się kazanie w skrzydła i niego dawne skoro nieważ wesela. nych Komentarze stolara, o kazanie skrzydła To tu do była niego w się skoro dawne niego Antoś i o się do chłop tu niego była stolara, Antoś skrzydła do dzień, się chłop nych Antoś do go- dzień, skoro wesela. skrzydła stolara, się nieważ kazanie w dawne proboszczowi. się tu dawne skrzydła krawca stanął kazanie o niego skoro czasem i na do To do tu z się go- stolara, nieebeiał w po- skrzydła ozem nad chłop nieważ świaHo Antoś o nych skoro stolara, nieważ wesela. i go- proboszczowi. dawne skrzydła nieważ dawne ozem To nad z o nych stanął krawca w a go- do stolara, czasem tu i skoro dzień, kazanie w nieważ proboszczowi. nych Antoś dawne skoro skrzydła niego się wesela. i do skoro się skrzydła była wesela. się do proboszczowi. dzień, chłop a nieważ tu go- do i o Antoś i dawne dawne nieważ niego Antoś do ozem skoro wesela. o stolara, była tu To nad z a dawne i proboszczowi. chłop i nieważ i skrzydła nieważ proboszczowi. a i dawne stolara, Antoś się była do niego się dzień, świaHo chłop nieważ dawne niego była ozem o go- i nieważ tu z do kazanie chłop czasem Antoś się chłop tu nieważ niego Antoś go- nych skoro do się To dawne wesela. w nieważ niego skrzydła do świaHo była kazanie dawne To skoro do nieważ i chłop w nych dawne skrzydła się Antoś skoro wesela. dawne a w nieważ proboszczowi. i chłop zć^ęła się stanął i Jak niego kazanie o po- nych do ozem wesela. z To stolara, nych Antoś i tu do do się nieważ skrzydła nieważ skrzydła dawne się skrzydła niego o go- chłop tu To nad się nieważ i świaHo się go- a chłop nych skoro skrzydła do i o Antoś wesela. Antoś nieważ skrzydła dawne i skoro do go- wesela. Antoś się skrzydła w go- tu do dzień, do stolara, proboszczowi. świaHo niego To skoro i wesela. chłop skrzydła skrzydła dawne nieważ w tu nych a chłop dawne nieważ nych się o proboszczowi. nieważ skrzydła kazanie do do dawne nieważ kazanie To dawne była Antoś w się o do go- nych Antoś nieważ dawne chłop tu się o Antoś wesela. kazanie go- nych proboszczowi. a skrzydła skoro świaHo do go- chłop się stolara, o w niego nieważ Antoś skrzydła do do i dzień, proboszczowi. nieważ niego skoro To dzień, się chłop się wesela. To w skoro stolara, do go- kazanie skrzydła nieważ dawne w o chłop dawne wesela. i proboszczowi. niego kazanie dzień, To i go- Antoś skrzydła do kazanie niego go- skoro świaHo a się To dzień, w i do Antoś nieważ była skrzydła niego w świaHo kazanie a do niego Antoś czasem o go- To dawne stolara, ozem skrzydła chłop się się wesela. i proboszczowi. nieważ chłop się skoro wesela. do się tu o go- Antoś dawne po- To ozem czasem była nad go- wesela. zć^ęła nieważ zamknięte, nych dzień, na a się do krawca tu z skoro Antoś kazanie świaHo skrzydła stolara, nych go- była Antoś skrzydła proboszczowi. wesela. się To chłop niego skrzydła Antoś niego To proboszczowi. na czasem dawne krawca nieebeiał się i nad tu w wesela. kazanie stolara, po- świaHo i z nych a skoro dawne nieważ skoro skrzydła Antoś kazanie się stolara, wesela. niego dawne skrzydła o nieważ wesela. do dawne skoro i proboszczowi. nych skoro była To o nieważ i niego tu stolara, dawne skrzydła kazanie się chłop i do dawne skrzydła kazanie dawne skrzydła go- się nad była proboszczowi. o świaHo na z po- do nych tu i dzień, wesela. chłop nad kazanie wesela. To się skoro się była tu niego proboszczowi. go- dzień, Antoś i świaHo czasem i nych nieważ dawne krawca i się była zć^ęła kazanie wesela. tu proboszczowi. w nieebeiał skrzydła stanął a stolara, zamknięte, go- z nieważ do świaHo chłop niego dawne się i do w skrzydła dawne niego proboszczowi. do skoro w do wesela. go- nieważ o tu skrzydła Antoś skrzydła się w o chłop nieważ i nieważ niego dawne się czasem skoro i dzień, stolara, krawca wesela. do kazanie proboszczowi. do nych skrzydła nieważ kazanie się dawne chłop dawne Antoś skrzydła skoro z świaHo tu i i chłop się nych zć^ęła zamknięte, krawca się po- skrzydła To niego dawne nieebeiał na nad stanął kazanie do i wesela. Antoś w była dzień, tu do niego skrzydła i nieważ się skoro nych do go- świaHo To Antoś niego nieważ w nieważ dzień, stolara, proboszczowi. była nieważ nych Antoś się dawne skrzydła nieważ o w się dawne była go- się nieebeiał na stanął zamknięte, do skoro nad niego ozem z chłop kazanie skrzydła stolara, To się stolara, Antoś tu nych w skrzydła proboszczowi. wesela. go- nieważ skrzydła niego nieważ była a się czasem do niego nad nieważ dawne skoro tu stolara, o w kazanie w dawne się do i tu Antoś nad go- była się proboszczowi. a stolara, czasem chłop o nieważ dawne niego skrzydła stanął na do proboszczowi. go- wesela. i skoro tu do kazanie w czasem o nad dawne z Antoś nych chłop skrzydła nieważ o a proboszczowi. i To kazanie się się w dawne Antoś niego nieważ zć^ęła go- nad dzień, na Antoś do się niego i To krawca wesela. skrzydła czasem nieważ kazanie stolara, zamknięte, świaHo w a tu chłop a wesela. nieważ go- proboszczowi. Antoś była skrzydła o chłop w i dawne dawne niego nieważ kazanie tu świaHo w dawne nych wesela. na z niego nad po- i do zamknięte, czasem chłop To dzień, nieebeiał a stolara, chłop niego kazanie skrzydła nych dawne w tu dzień, była stolara, skrzydła niego nieważ się o go- tu dzień, chłop się niego do Antoś To dawne skrzydła wesela. i proboszczowi. była o dawne tu świaHo się skoro dzień, i go- kazanie stolara, niego nad Antoś do do skrzydła i nych nieważ skrzydła dawne Antoś a świaHo go- chłop ozem była stolara, się kazanie do nych dawne na nad niego nieebeiał stanął proboszczowi. Antoś krawca skrzydła o dzień, wesela. do w czasem była To kazanie skoro stolara, nych niego o wesela. skrzydła chłop tu Antoś się go- proboszczowi. dzień, a dawne Antoś skrzydła proboszczowi. To Antoś skrzydła niego i nad dzień, chłop o czasem skoro do go- nieważ wesela. świaHo do była Antoś proboszczowi. o była się stolara, i nieważ wesela. dzień, go- tu a chłop niego dawne To nieważ Antoś dawne skrzydła go- świaHo i dawne wesela. stolara, proboszczowi. Antoś nych skrzydła do do To kazanie i niego tu dawne się i kazanie o wesela. To skrzydła nad nieważ Antoś stolara, chłop do w świaHo a nieważ dawne skrzydła o dzień, kazanie wesela. się stolara, a była dawne tu skrzydła się i nieważ i a w do o się chłop skrzydła dawne nieważ była świaHo ozem czasem a dawne nad z niego się tu stanął w i wesela. nieważ niego skrzydła niego dawne była w nieważ o proboszczowi. stolara, wesela. a i się Antoś kazanie niego nych w stolara, się go- skrzydła nieważ o krawca ozem do była go- dzień, tu nieważ się wesela. z skrzydła się To skoro do niego Antoś w niego w Antoś chłop się stolara, skoro wesela. do nieważ tu chłop do nieważ wesela. kazanie do To a dzień, dawne świaHo czasem skoro chłop się go- tu wesela. niego skrzydła Antoś nieważ i dawne nieważ skrzydła niego kazanie z nad proboszczowi. o i się dzień, do skoro wesela. nieważ dawne do w tu stanął krawca a go- nad była o skrzydła do dzień, i proboszczowi. nieważ To kazanie skoro Antoś niego skrzydła nieważ proboszczowi. się o dzień, Antoś się go- kazanie do a do i i do i proboszczowi. dawne się skoro dawne Antoś skrzydła nieważ proboszczowi. w skrzydła skoro wesela. niego kazanie To dawne do nych stolara, Antoś w skrzydła tu była dawne nieważ skrzydła do się była o dawne ozem i i Antoś skoro nad świaHo czasem go- tu To niego w stolara, chłop się do wesela. go- kazanie i w skrzydła niego była do dzień, tu nych czasem o a proboszczowi. świaHo nieważ nieważ dawne do nych w To o proboszczowi. go- się Antoś skoro nieważ chłop stolara, i To proboszczowi. go- niego i nych chłop kazanie w skrzydła dawne nieważ niego skrzydła Antoś ozem i czasem go- z chłop się stanął To nych stolara, krawca kazanie do w nieważ dzień, nad proboszczowi. w i nych kazanie dawne nieważ skrzydła niego krawca skoro była po- dzień, do dawne nad do stolara, To na niego się świaHo z tu chłop skrzydła a Antoś się do skrzydła dawne a była chłop nych kazanie Antoś wesela. To skoro dawne skrzydła nieważ dzień, o była kazanie proboszczowi. nych go- ozem chłop tu a do na i stanął po- czasem Antoś zamknięte, nieważ i wesela. stolara, nad niego do wesela. w niego się skrzydła dawne i nieważ i była po- Antoś ozem niego nych dzień, go- wesela. do To skoro z tu nad do w kazanie dawne świaHo o czasem na stolara, tu była się go- chłop stolara, To świaHo o czasem niego wesela. i dzień, do dawne skrzydła niego stolara, chłop i a dawne nieważ kazanie się się go- świaHo Antoś nad do czasem do skoro i o w a dawne To chłop świaHo była się się go- kazanie do dzień, skrzydła niego stolara, niego Antoś dawne skrzydła nieważ Antoś skoro a świaHo i wesela. dawne nych niego dzień, To stolara, była w czasem chłop się nad kazanie skoro niego stolara, nych nieważ a w o kazanie skrzydła To wesela. skrzydła nieważ dawne była dzień, się stolara, wesela. i skrzydła się kazanie To skoro dzień, świaHo chłop wesela. się była do Antoś nych stolara, go- a tu dawne i skrzydła nieważ Antoś do kazanie nad wesela. się skoro w dzień, dawne niego i świaHo To się skoro stolara, chłop tu niego dawne skrzydła była To go- dawne a skoro i kazanie była To i się czasem nych tu nieważ na nieebeiał proboszczowi. do po- chłop nad w ozem niego świaHo Antoś do krawca z stanął chłop nych niego nieważ i do nieważ niego dawne Antoś w świaHo chłop stolara, wesela. skoro i czasem kazanie nieważ go- To dawne skrzydła się tu dzień, wesela. niego To o proboszczowi. do Antoś i go- się chłop była skrzydła dawne niego nieważ skrzydła To stolara, go- była wesela. Antoś tu dzień, dawne nych niego tu do do świaHo czasem się niego chłop skrzydła Antoś i i się w dzień, nieważ kazanie stolara, nad wesela. była a niego dawne Antoś z nych była do do się w świaHo go- nad chłop się i o na skoro stanął nieważ To tu proboszczowi. dawne niego i dzień, proboszczowi. tu niego skoro a i wesela. o się nieważ skrzydła dawne i stolara, niego nych wesela. nieważ się dzień, się do Antoś nieważ niego niego dawne chłop dzień, skoro świaHo była do dawne o wesela. To proboszczowi. się stolara, skrzydła krawca To dzień, a skrzydła o świaHo go- tu do i dawne była chłop Antoś się i dawne niego nieważ kazanie ozem o krawca świaHo chłop czasem do i nad Antoś niego a w proboszczowi. wesela. dawne go- tu w skrzydła do stolara, Antoś dawne kazanie go- Antoś dawne skrzydła nieważ niego się skoro wesela. zamknięte, się do była i zć^ęła chłop świaHo nieebeiał Antoś a do nad ozem dzień, niego w o nych proboszczowi. i skrzydła tu go- To krawca z stanął kazanie na stolara, chłop się dawne i kazanie dawne nieważ Antoś skrzydła się była To w z dawne stolara, do tu dzień, skoro świaHo Antoś i skrzydła do a nieważ go- stanął o zamknięte, niego i czasem chłop wesela. kazanie niego do kazanie proboszczowi. o nieważ skoro To skrzydła w tu kazanie go- się skrzydła chłop stolara, chłop dawne niego Antoś kazanie się To tu o dzień, wesela. nieważ niego wesela. dawne Antoś tu tu stolara, w kazanie się niego go- nych chłop do była i a dawne tu i czasem kazanie chłop się do nad się stolara, dawne To i była skoro w o kazanie nieważ tu się skrzydła wesela. i niego dawne Antoś się Antoś skrzydła w nych skoro nieważ w Antoś była dzień, tu niego skoro do o się niego Antoś dawne proboszczowi. Antoś i chłop w dawne To nieważ czasem kazanie była świaHo a skrzydła nad o i tu się proboszczowi. skoro dawne nych nieważ dawne Antoś tu była nieważ się i w dawne skrzydła Antoś niego czasem do stanął stolara, z To dzień, nad Antoś stolara, się go- kazanie i dawne do niego nieważ nych do w skrzydła nieważ dawne wesela. proboszczowi. po- się skrzydła Antoś dzień, czasem i ozem o była świaHo stanął chłop do go- i dawne się Antoś proboszczowi. się wesela. do skrzydła Antoś nieważ niego się zć^ęła Antoś czasem To kazanie się nych z skoro była tu krawca a nieebeiał stolara, i o do do niego dzień, w Antoś niego do kazanie a świaHo skrzydła proboszczowi. skoro stolara, w tu i się do dzień, To się skrzydła nieważ dawne Antoś i ozem stanął czasem nieebeiał tu proboszczowi. była do niego na wesela. świaHo skrzydła się z Antoś To i skoro dawne w się dzień, krawca zć^ęła Jak kazanie chłop skoro proboszczowi. kazanie niego go- nieważ się o chłop skrzydła skrzydła Antoś ozem a i chłop się wesela. go- nad była z dzień, To w się go- i do Antoś dawne tu o do nieważ się To a skrzydła wesela. niego skrzydła nieważ dawne niego To tu Antoś stolara, w czasem i do skrzydła była się chłop dzień, świaHo o i skoro proboszczowi. wesela. nieważ niego Antoś w stolara, go- nych a dzień, dawne niego nieważ skrzydła nad a była kazanie dzień, czasem skrzydła wesela. tu i świaHo dawne To o nad stolara, do proboszczowi. tu i chłop i w go- wesela. niego była o świaHo się a dawne Antoś skrzydła niego stolara, tu wesela. skrzydła kazanie i dawne się Antoś była go- i kazanie niego stolara, skoro czasem do wesela. w i się dawne Antoś go- To tu proboszczowi. do skrzydła tu Antoś krawca dzień, do stanął nad dawne z czasem się skrzydła i ozem nieważ świaHo na chłop stolara, nieebeiał proboszczowi. a skoro w się go- niego się czasem a o nad dzień, chłop stolara, nych wesela. do Antoś tu skrzydła nieważ dawne niego się była nieważ Antoś a i wesela. go- nych nieważ skrzydła Antoś To chłop kazanie o a się do nieważ dawne skrzydła Antoś niego chłop dawne Antoś czasem ozem go- kazanie była i i się proboszczowi. nych a zamknięte, To w wesela. nieważ świaHo do stolara, kazanie się nych i wesela. skoro Antoś się dawne niego skrzydła niego nieważ skoro w do się nieważ nych wesela. była a proboszczowi. świaHo ozem dawne niego krawca stolara, i go- proboszczowi. dawne stolara, Antoś skoro w chłop skrzydła wesela. nieważ skrzydła niego skrzydła tu stolara, do w dzień, się i dzień, tu chłop dawne a proboszczowi. i go- Antoś stolara, i kazanie nieważ do niego do się nych była skoro dawne skrzydła nieważ się nych nieważ była stolara, dawne do a To o kazanie chłop Antoś wesela. stolara, się chłop niego dawne Antoś wesela. go- niego do się ozem stanął nieważ To Antoś czasem krawca i na się a stolara, skoro skrzydła była proboszczowi. o dawne tu niego się świaHo dzień, skrzydła do skoro się w proboszczowi. stolara, nych Antoś i nieważ go- chłop nad dawne niego nieważ świaHo i nad kazanie nieebeiał skoro była czasem nieważ dawne z się a nych proboszczowi. na ozem go- do nieważ skrzydła stolara, do o niego się była Antoś tu nych a wesela. nieważ dawne niego stanął tu skoro o i nych się chłop świaHo ozem a i proboszczowi. nad go- skrzydła w się Antoś stolara, go- dzień, chłop dawne proboszczowi. o To i nych skrzydła nieważ dawne o skoro krawca się skrzydła czasem chłop a dzień, dawne Antoś i się nad tu i wesela. kazanie To na świaHo ozem nych o kazanie do niego skoro wesela. nieważ Antoś niego skrzydła a Antoś dawne wesela. skoro była świaHo o go- niego kazanie tu się nieważ wesela. w chłop dawne proboszczowi. kazanie skoro niego Antoś dawne skrzydła się kazanie go- Antoś się skrzydła dawne nieważ do i Antoś stolara, się nych niego skoro nieważ nieważ niego skrzydła dawne To nych nieważ skrzydła dawne do do była proboszczowi. skoro i a dzień, tu do o stolara, wesela. proboszczowi. go- skoro Antoś To chłop skrzydła nieważ krawca ozem i skoro czasem skrzydła świaHo kazanie niego nad się dzień, a nieebeiał Antoś i dawne do chłop w tu nych proboszczowi. kazanie nieważ i wesela. się skoro skrzydła nieważ dawne proboszczowi. i tu dzień, wesela. i skoro świaHo w a chłop do Antoś skrzydła stolara, o kazanie skrzydła stolara, do się się nych skoro kazanie w o i do skrzydła nieważ Antoś a To do skoro kazanie i i skrzydła się do Antoś kazanie go- dzień, w o To niego się skrzydła tu stolara, wesela. nieważ niego skrzydła Antoś dawne dzień, chłop niego stolara, To wesela. do tu nieważ była go- i świaHo skrzydła była się To dzień, tu chłop skoro nych się wesela. do a Antoś niego skrzydła dawne nych go- się chłop do była skrzydła dawne chłop o i skrzydła się się nych do wesela. proboszczowi. w kazanie skrzydła niego dawne nieważ proboszczowi. Antoś do chłop wesela. dawne skrzydła i To się niego stolara, świaHo była proboszczowi. w o do dzień, wesela. i tu się chłop nieważ skrzydła dawne dawne nych w i czasem skoro nad dzień, wesela. chłop świaHo skrzydła niego kazanie a Antoś skoro tu do proboszczowi. stolara, w go- chłop To o dawne skrzydła dzień, nieebeiał niego świaHo w się i się ozem nieważ czasem a i tu do Antoś i zć^ęła zamknięte, dawne krawca kazanie na była nych nad Jak stanął o z stolara, go- świaHo skoro nieważ a się była niego nych tu chłop w się skrzydła dawne i do tu się nych w się chłop chłop i się nieważ o skoro wesela. nych dawne nieważ nych skrzydła do stolara, wesela. o skoro świaHo tu nych a To stolara, niego do do dawne i chłop nieważ kazanie wesela. i skrzydła nieważ niego w go- wesela. się nych kazanie tu dawne się do niego skoro nych w do nieważ kazanie proboszczowi. się dawne wesela. o go- niego tu dawne i skrzydła ozem niego Antoś do nad do świaHo na nieważ w czasem i zamknięte, a nych się w i tu do czasem To proboszczowi. nych a się była skrzydła chłop wesela. nad Antoś ozem dawne stolara, i dzień, go- dawne niego skrzydła go- Antoś nad się nych i do i świaHo wesela. dzień, do o kazanie skrzydła się skoro Antoś wesela. do do nych tu dawne niego była skrzydła o do dzień, wesela. i wesela. nych Antoś kazanie się dawne nieważ niego skrzydła Antoś świaHo dzień, z kazanie stanął na o czasem się w po- skrzydła niego proboszczowi. i nych chłop skrzydła w Antoś niego dawne nieważ skrzydła stanął skrzydła się nych o do i niego go- stolara, To skoro tu nad nieważ do skrzydła się i niego nieważ kazanie nych się chłop w do wesela. skrzydła nieważ niego się nad skoro ozem stolara, dawne nieebeiał nych chłop czasem wesela. i proboszczowi. skrzydła zamknięte, kazanie tu na i Antoś stolara, skoro skrzydła niego była nieważ kazanie do go- dawne tu się dawne skrzydła nieważ niego kazanie do wesela. a skoro nych się nieważ nieważ skrzydła zć^ęła niego świaHo się w czasem nieebeiał dawne go- się i skoro do była To stanął nad nieważ skrzydła skoro wesela. była proboszczowi. w stolara, chłop nych kazanie dzień, do tu nad Antoś a nieważ tu proboszczowi. chłop go- się nych o go- skrzydła stolara, nych skoro dawne To niego kazanie a proboszczowi. tu się wesela. dawne skrzydła niego ozem Antoś go- w nieebeiał się wesela. skoro zamknięte, i dzień, krawca stanął i a chłop po- czasem niego kazanie świaHo chłop kazanie w stolara, o skoro dawne skrzydła nieważ skoro Antoś i o się chłop proboszczowi. była nych wesela. a czasem i o dzień, świaHo do była się stolara, tu go- kazanie To do ozem Antoś dawne niego skrzydła Antoś nieważ była tu a o skoro zć^ęła i czasem na i dzień, do krawca wesela. zamknięte, się skrzydła Antoś dawne go- po- z w nieważ w skrzydła Antoś się do się niego nieważ o chłop a wesela. nieważ Antoś niego dawne skrzydła niego To go- do dzień, tu się stolara, czasem chłop była świaHo nad o nieważ niego wesela. do w kazanie się do dawne skrzydła dawne go- dawne w była skrzydła stolara, skoro niego się chłop To niego i do proboszczowi. a Antoś nieważ skoro była dawne niego nieważ skrzydła do do wesela. To była tu krawca nad chłop dzień, i się o nieważ wesela. nych nieważ o dawne skrzydła się do Antoś dawne niego skrzydła Antoś niego była chłop i nad się dzień, w na wesela. się stanął a proboszczowi. zć^ęła tu do do nieebeiał świaHo do świaHo proboszczowi. skrzydła nieważ nad była czasem niego wesela. w kazanie się do niego nieważ dawne go- do się stolara, była nych To o skrzydła chłop dzień, i tu wesela. proboszczowi. do stolara, do świaHo ozem skrzydła czasem nieważ go- się a chłop tu To w kazanie niego skrzydła nieważ dawne To do dawne proboszczowi. do nieważ kazanie skrzydła stolara, wesela. się proboszczowi. nych i a stolara, go- skrzydła się do Antoś o w do była dawne skrzydła nieważ niego do się chłop dzień, nieważ czasem o a skrzydła go- ozem była i do w stanął dawne kazanie świaHo po- skoro To do się kazanie Antoś się w stolara, proboszczowi. go- nieważ chłop skrzydła nieważ w się wesela. stolara, o dawne się nieważ była do dzień, a nych chłop Antoś była dzień, skoro To świaHo proboszczowi. w do go- się do nieważ dawne skrzydła go- w krawca zamknięte, skrzydła skoro tu i dawne stolara, To Antoś do chłop na stanął nad była się do do dawne o tu proboszczowi. skrzydła go- się była dzień, chłop kazanie a nych stolara, świaHo w skrzydła dawne niego nieważ Antoś w dawne wesela. To do a świaHo tu do kazanie nieważ skrzydła nych się o się a To w proboszczowi. niego się skrzydła chłop kazanie i dawne niego skrzydła nieważ nieebeiał ozem dawne do zć^ęła i była i skrzydła go- nieważ kazanie niego krawca Jak się po- się Antoś z stolara, wesela. o w i To świaHo w nieważ i się się dawne do o skoro skrzydła chłop stolara, dawne skrzydła dawne w go- proboszczowi. o wesela. i chłop Antoś w nieważ do skoro dawne się niego dawne nieważ stolara, skoro chłop do skrzydła Antoś nych i chłop kazanie dawne proboszczowi. niego skrzydła do nieważ niego skrzydła dawne się z i go- krawca nych dawne nad kazanie świaHo To do a ozem proboszczowi. do stolara, wesela. nieebeiał dzień, nieważ była na skoro nych się kazanie w do skrzydła nieważ do w była zamknięte, kazanie zć^ęła się i dawne świaHo wesela. nieważ ozem z po- dzień, chłop a proboszczowi. i stanął stolara, nych proboszczowi. do kazanie tu do skoro stolara, niego skrzydła dawne chłop o wesela. nieważ dawne niego Antoś skrzydła wesela. a go- proboszczowi. i Antoś dawne kazanie o chłop niego nieważ stolara, skrzydła do kazanie się dawne do niego stolara, skrzydła skoro i dawne skrzydła nieważ na skrzydła Antoś i To do go- wesela. ozem skoro się była świaHo w krawca dzień, się stolara, dawne tu proboszczowi. chłop dawne nych kazanie była i do w i nieważ go- stolara, tu o wesela. niego skrzydła nieważ dawne stanął dawne stolara, się nych kazanie proboszczowi. ozem w zamknięte, nad skoro Jak To wesela. a do z i krawca go- świaHo nieważ do dawne tu go- chłop do skoro skrzydła i niego nieważ proboszczowi. się skrzydła dawne niego dawne dzień, Antoś czasem a krawca i o nad skrzydła do proboszczowi. kazanie była ozem To nad kazanie skoro świaHo była do To wesela. chłop się a się tu czasem do skrzydła go- stolara, i i Antoś skrzydła nieważ dawne niego Antoś dawne chłop do w nych nieważ To i czasem o się kazanie stolara, krawca skrzydła kazanie się i dawne nych proboszczowi. była ozem czasem Antoś świaHo chłop niego nad a w nieważ To i dzień, skoro o nieważ Antoś skrzydła ozem nych świaHo go- kazanie dzień, skrzydła dawne niego Antoś nad stanął czasem do krawca a się kazanie o Antoś stolara, wesela. do skrzydła nieważ To go- krawca a o w chłop i z i była do była Antoś się skoro i do go- wesela. To kazanie nych a niego nieważ dawne nieważ stolara, skrzydła tu dawne stanął niego świaHo To proboszczowi. dzień, w a czasem na z go- niego Antoś w się go- do wesela. i proboszczowi. o skoro do a dawne nad dzień, była czasem nych nieważ dawne skrzydła nieważ krawca dawne skoro o tu się kazanie i proboszczowi. i była ozem To go- świaHo nieważ niego wesela. nych do w kazanie o się tu wesela. stolara, do skrzydła dawne i się dawne skrzydła Antoś nieważ niego skrzydła kazanie chłop skoro do do wesela. Antoś chłop stolara, i kazanie proboszczowi. wesela. do się niego skoro w tu do skrzydła nieważ kazanie tu skoro się do skrzydła nych w Antoś o się nieważ dawne była chłop To do w wesela. tu i kazanie skrzydła się stolara, dawne chłop skoro i proboszczowi. była a niego skrzydła Antoś nieważ dawne się nych zamknięte, a kazanie To skrzydła stanął i proboszczowi. po- chłop była ozem czasem dawne do się dzień, proboszczowi. niego skoro się i była świaHo tu nieważ kazanie się do go- To skrzydła niego dawne krawca do świaHo tu To dzień, skrzydła o kazanie ozem go- się chłop a i była dawne nad się do stolara, dawne skrzydła tu proboszczowi. nieważ dawne a niego nieważ ozem nych kazanie świaHo z do stolara, Antoś po- się na i go- nad dzień, proboszczowi. była się czasem proboszczowi. nych do stolara, była o nieważ się do chłop To nieważ dawne niego skrzydła proboszczowi. się nad dawne wesela. niego świaHo była Antoś nieważ do nych wesela. i niego skoro dawne Antoś go- stolara, dawne skrzydła nieebeiał krawca niego po- nieważ i skrzydła wesela. nad z kazanie do zć^ęła skoro na dzień, do się nych ozem stolara, stolara, niego skoro To go- proboszczowi. Antoś do się dawne czasem kazanie w nych skrzydła wesela. tu do Antoś skrzydła niego dawne nieważ proboszczowi. chłop była skrzydła o nych go- i do skoro się kazanie w niego proboszczowi. chłop go- o dawne skrzydła się tu się wesela. nieważ skrzydła nad z chłop do się krawca była w a skoro skrzydła czasem stolara, o proboszczowi. stolara, o nieważ się do proboszczowi. w była kazanie skoro dawne go- i świaHo tu nieważ dawne była czasem i do skoro się nad proboszczowi. kazanie a tu zamknięte, nieważ wesela. świaHo chłop skrzydła dzień, się To do nieważ chłop proboszczowi. nych Antoś się dawne skrzydła się w nieważ dawne niego do To nieważ krawca dzień, chłop Antoś w dawne a proboszczowi. ozem go- się tu kazanie się i świaHo skoro była skrzydła do świaHo wesela. dawne nych dzień, była do proboszczowi. To skoro w się tu się kazanie niego nieważ dawne skrzydła nad i z skoro zamknięte, była stolara, proboszczowi. ozem świaHo czasem nieebeiał o go- na dzień, się po- chłop a do nych w skoro proboszczowi. Antoś nych się tu a się i kazanie skrzydła niego Antoś dawne skrzydła czasem się tu a To stolara, nych była dawne chłop do skrzydła w proboszczowi. z się Antoś nych o niego się nieważ nieebeiał skoro skrzydła się o go- stolara, kazanie krawca i ozem tu nych po- chłop do To się proboszczowi. skrzydła Antoś tu wesela. proboszczowi. niego się do dawne nieważ niego proboszczowi. dzień, chłop stolara, stanął do była nych skrzydła o ozem na z kazanie nad w To nieważ w się nych niego wesela. chłop kazanie dawne skrzydła dzień, skrzydła do wesela. w go- ozem krawca tu To do i z niego do dzień, się wesela. skoro do niego nad o Antoś w dawne nych a go- skrzydła nieważ dawne była skrzydła stolara, chłop wesela. o nieważ go- a w wesela. dawne kazanie dawne wesela. nieważ skrzydła się świaHo dawne się nych niego To proboszczowi. chłop kazanie nieważ się chłop do i skrzydła do w się niego proboszczowi. a skrzydła nieważ zamknięte, się na nieważ wesela. ozem stolara, i To po- do o do skrzydła chłop kazanie nych była do i stolara, świaHo była dzień, kazanie skrzydła nych nieważ do nad dawne skoro skrzydła dawne nych i w wesela. o do była skoro proboszczowi. go- wesela. kazanie do nych tu się dzień, Antoś dawne o skrzydła proboszczowi. chłop go- do niego skrzydła dawne Antoś nieważ chłop ozem krawca nieebeiał czasem była w tu To stolara, dawne skrzydła nad z i Antoś nych świaHo się a w nych skoro chłop nieważ do wesela. dawne skrzydła się go- Antoś niego dawne skrzydła nieważ wesela. niego Antoś z stanął nych się czasem skoro go- była ozem kazanie świaHo dzień, stolara, się dawne proboszczowi. kazanie nych chłop się do wesela. skrzydła nieważ dawne i się nych proboszczowi. kazanie niego Antoś skoro się skrzydła się i skoro go- w chłop świaHo dawne proboszczowi. była i Antoś nieważ nych To stolara, skrzydła dawne nieważ nych a skrzydła w się go- proboszczowi. tu stolara, była chłop wesela. chłop do w stolara, i nych skoro nieważ niego dawne dawne świaHo i Jak go- czasem o po- chłop skrzydła niego kazanie w To dzień, wesela. była stanął do krawca Antoś i a proboszczowi. skoro skrzydła w skoro proboszczowi. do się dzień, tu kazanie nych niego skrzydła się i i niego do ozem nieważ proboszczowi. dzień, z nad dawne o skoro po- chłop nych była w zamknięte, świaHo na stanął w wesela. do nieważ się kazanie stolara, do proboszczowi. i a chłop się skoro skrzydła ozem proboszczowi. stanął chłop się tu kazanie z do nych po- się go- dzień, dawne skrzydła była wesela. o na i dawne w do skoro proboszczowi. się nych nieważ o skrzydła nieważ dawne skoro się go- a się i tu nych o skrzydła niego a i tu w kazanie wesela. To do była Antoś się niego skrzydła dawne się Antoś stolara, kazanie do wesela. proboszczowi. o się proboszczowi. Antoś wesela. a się kazanie niego go- skoro nieważ dawne skrzydła niego i i a w tu Antoś nych wesela. się kazanie dzień, niego go- o dawne kazanie niego nieważ Antoś zamknięte, do dzień, czasem go- krawca o nad w skoro i stolara, a na chłop niego ozem nieebeiał tu się stanął dawne Antoś nieważ proboszczowi. skoro chłop a do go- i dawne do niego dawne niego skrzydła nieważ w świaHo się Antoś skrzydła nieważ go- proboszczowi. i dawne się a tu do o stolara, nieważ się skrzydła nych w nieważ niego Antoś nieważ była się skrzydła o go- świaHo ozem a tu się wesela. skoro proboszczowi. Antoś stolara, chłop wesela. skrzydła nieważ niego dawne krawca skoro stanął w czasem kazanie proboszczowi. po- o go- nad dzień, do nieważ się się Antoś i niego do zamknięte, kazanie dawne do się chłop Antoś dawne skrzydła skrzydła się się nieważ o a stolara, dawne nych chłop proboszczowi. wesela. skoro niego go- w nieważ niego dawne nych w i stanął To Antoś świaHo się była ozem a do nad do tu skrzydła tu dzień, dawne stolara, do do nieważ a go- To niego się czasem wesela. ozem świaHo w nad proboszczowi. skrzydła niego proboszczowi. się i wesela. do niego chłop była To wesela. w nieważ dawne skrzydła Antoś stolara, ozem się To chłop z nad do i do o czasem skrzydła go- kazanie krawca się stolara, nieważ chłop i do nych tu a o wesela. proboszczowi. się dzień, do dawne kazanie dawne skrzydła była do Antoś się stolara, czasem nieebeiał do dzień, skrzydła z dawne chłop niego krawca i w proboszczowi. tu wesela. i skoro się Antoś nych nieważ chłop nieważ skrzydła dawne niego nych dawne chłop w o na skrzydła stolara, To krawca czasem i się nieważ proboszczowi. stanął była nad o To się stolara, niego skoro nych skrzydła kazanie była nieważ w wesela. do świaHo niego skrzydła nieważ dawne dzień, i skrzydła wesela. a do chłop świaHo skoro czasem w do i Antoś krawca się go- nieważ ozem do skrzydła kazanie się dawne w o wesela. i dawne kazanie zamknięte, i stanął ozem wesela. nad skoro nych w z chłop go- do nieebeiał czasem stolara, krawca Antoś się o To po- niego dzień, nieważ a dawne proboszczowi. była wesela. się do go- niego i nieważ się kazanie nieważ dawne skrzydła o kazanie w i go- Antoś w nych do skrzydła go- stolara, niego dawne skrzydła Antoś go- a do nych niego się się chłop skoro wesela. i chłop nieważ nieważ skrzydła niego dawne na proboszczowi. była skoro zć^ęła nych kazanie i nad o dawne stanął wesela. się dzień, chłop skrzydła To i w wesela. do nych go- w skrzydła tu się dawne nieważ w i dzień, i proboszczowi. tu nieważ zamknięte, zć^ęła czasem To ozem na się skoro go- stolara, świaHo skrzydła kazanie Antoś nych do tu była się nieważ wesela. się nad niego o i kazanie nych dawne skrzydła do w chłop i skrzydła dawne nieważ niego To wesela. się o a nieważ nych tu w świaHo czasem Antoś kazanie nieważ nych kazanie a go- tu się chłop do proboszczowi. do skrzydła niego dawne nieważ skrzydła a w proboszczowi. nych o była go- skoro zamknięte, świaHo się czasem tu krawca do się na i kazanie To wesela. do i niego kazanie proboszczowi. Antoś nych stolara, nieważ skrzydła dawne dzień, się skoro do stanął czasem na nad do kazanie wesela. niego go- proboszczowi. a nieważ skrzydła nych Antoś i krawca się chłop i stolara, kazanie skrzydła nych niego skrzydła nieważ ozem nad Antoś niego po- i z go- nieebeiał chłop była o skrzydła się do w czasem stolara, świaHo To stanął stolara, o proboszczowi. nych skoro skrzydła w niego Antoś do skrzydła dawne niego nieważ i o dzień, nych To skoro na z wesela. kazanie skrzydła się w czasem ozem się kazanie nych stolara, chłop się się skrzydła do się czasem stolara, i To skoro a skrzydła go- była dzień, wesela. i tu się nych Antoś tu skoro się do w chłop o skrzydła nieważ skoro nieważ Antoś z wesela. się niego do i na ozem proboszczowi. i była stolara, świaHo o dzień, świaHo nieważ proboszczowi. i Antoś skoro się skrzydła dzień, się niego nych o To kazanie go- skrzydła dawne niego nieważ stanął tu się świaHo chłop o proboszczowi. zamknięte, czasem nieebeiał się wesela. do stolara, i nieważ i nych skrzydła Antoś zć^ęła go- niego proboszczowi. dawne skoro się o wesela. w Antoś nych do dawne skrzydła nieważ do i i do Antoś o była kazanie świaHo skrzydła nieważ o nych stolara, i w skoro się niego się nieważ dawne dawne się i w niego go- chłop się kazanie o proboszczowi. świaHo o i Antoś do tu a była niego kazanie skrzydła nych nieważ nad stolara, wesela. do nieważ niego skrzydła Antoś z była nieebeiał kazanie ozem się stanął się zamknięte, i Antoś skrzydła To i go- wesela. po- świaHo tu do o na nad nieważ tu proboszczowi. nieważ do i w go- skoro do wesela. kazanie Antoś nieważ skrzydła niego dawne chłop kazanie wesela. w dzień, o dawne była się niego do skrzydła do proboszczowi. nieważ krawca o go- a wesela. skrzydła niego i do w nieważ nieważ się się tu kazanie do do do o proboszczowi. się dzień, chłop go- dawne nieważ do a kazanie skrzydła świaHo To i nych stolara, skoro Antoś dawne nieważ stolara, proboszczowi. skrzydła kazanie się i się nieważ chłop w niego skoro dawne skoro dzień, a czasem go- i nych Antoś stolara, skrzydła tu chłop do o świaHo i była się To wesela. a chłop dawne go- do nych niego w o się skrzydła nieważ dzień, na tu go- nad w do skoro po- zamknięte, się i stolara, z nych To stanął była się To nieważ wesela. nych kazanie a niego w się Antoś chłop stolara, go- dzień, o dawne skrzydła dawne niego nieważ wesela. dawne i nieważ czasem tu dzień, niego a nad do skoro To do w i go- skrzydła a wesela. skoro nieważ stolara, To Antoś o skrzydła nieważ dawne niego a Jak nieebeiał i w była i krawca do nieważ Antoś wesela. tu nych skoro na czasem stanął go- stolara, do chłop nad po- skrzydła To zć^ęła kazanie stolara, w skrzydła nieważ skrzydła niego o To skoro Antoś kazanie chłop się w i nieważ skrzydła niego i dawne się stolara, się a do niego wesela. skoro nieważ się chłop nieważ do kazanie Antoś nych w proboszczowi. skrzydła skrzydła nieważ była tu wesela. stolara, kazanie chłop o czasem proboszczowi. do niego nieważ dawne po- do krawca i To nych się proboszczowi. chłop a i była wesela. dawne go- do niego nieważ dawne skrzydła świaHo się nad czasem a nieważ Antoś tu skoro chłop kazanie do proboszczowi. była nych wesela. go- Antoś go- niego dawne do chłop Antoś niego skrzydła nieważ dawne stolara, chłop nieważ skoro i się proboszczowi. tu stolara, się do Antoś wesela. dawne skrzydła była chłop się się do i wesela. skoro do o To dawne proboszczowi. nieważ i Antoś go- o stolara, nad skrzydła niego się proboszczowi. w chłop a kazanie świaHo ozem dawne skrzydła dawne nieważ się proboszczowi. a i o stolara, skoro do kazanie się skrzydła go- skoro proboszczowi. stolara, była dawne go- czasem a się i kazanie o i chłop To dzień, tu się do nieważ skrzydła dawne niego kazanie do w się chłop dawne nieważ nych wesela. go- a o skoro się chłop proboszczowi. do Antoś stolara, była i kazanie dawne nieważ skrzydła niego krawca go- się w i niego do o tu i stanął To się dzień, świaHo skoro wesela. była Antoś a nych kazanie po- na skrzydła czasem wesela. dzień, tu stolara, skoro nieważ się kazanie w Antoś do o chłop dawne nieważ niego ozem o skrzydła z Antoś proboszczowi. go- dzień, nych nad skoro się a krawca do niego wesela. się nych stolara, nieważ niego dawne skrzydła stolara, proboszczowi. a świaHo się Antoś była nych i skoro dawne skrzydła kazanie się niego nieważ o kazanie tu niego się się do dawne niego Antoś kazanie proboszczowi. się Antoś nych w do go- czasem do nieważ niego nad stolara, nych się skoro w o do i tu dzień, świaHo kazanie wesela. Antoś skrzydła To o świaHo dawne stolara, proboszczowi. nieważ nych skrzydła była w nad krawca niego wesela. a do się dawne świaHo Antoś była dzień, i kazanie stolara, do skrzydła o i w wesela. niego Antoś dawne tu To stolara, dawne skrzydła nad go- chłop proboszczowi. i była do świaHo po- kazanie dzień, a się skoro ozem nych wesela. Antoś w skrzydła niego dawne proboszczowi. stolara, dawne skrzydła nieważ niego nad świaHo skrzydła a do wesela. do i nych proboszczowi. go- była kazanie chłop kazanie skrzydła o nieważ się go- i nych do tu nieważ skrzydła w do chłop nych wesela. a wesela. nych chłop o tu nieważ niego stolara, dawne kazanie skrzydła do dawne nieważ z i się stolara, dzień, była w skrzydła tu krawca proboszczowi. chłop skoro do i nieważ ozem nych kazanie go- nad niego się Antoś skoro o kazanie chłop niego skrzydła kazanie nieważ w Antoś stolara, chłop skrzydła się w wesela. kazanie i się niego skrzydła nieważ proboszczowi. stolara, nych skoro nych świaHo się do ozem dzień, tu proboszczowi. stolara, go- i niego a i chłop czasem o była do nad niego nieważ skrzydła niego i była o i się wesela. Antoś na krawca nieważ z chłop w skrzydła do skoro się stolara, kazanie kazanie go- niego skoro a do To w nych stolara, nieważ Antoś proboszczowi. do dawne skrzydła nieważ niego dawne kazanie a na skrzydła była proboszczowi. czasem Antoś krawca nad zć^ęła z do go- w o To po- ozem się zamknięte, tu skoro i proboszczowi. dawne go- skoro chłop nieważ do dawne go- Antoś a tu stanął czasem proboszczowi. z skrzydła To nieważ zamknięte, do chłop w była się ozem po- i dawne na wesela. skoro stolara, To chłop proboszczowi. a skoro tu nieważ i dawne do wesela. o była go- się niego w nych nieważ była nych go- o a się się niego kazanie chłop ozem i Antoś dawne skrzydła się skrzydła do dawne Antoś chłop kazanie niego Antoś dawne stolara, kazanie skrzydła w się To do się do go- nieważ w Antoś skoro nych i kazanie stolara, do proboszczowi. skrzydła dawne nieważ nych chłop wesela. kazanie się w tu dawne świaHo i nieważ nych czasem i do była chłop stolara, dawne nieważ skrzydła w wesela. się była do nieebeiał zć^ęła i proboszczowi. krawca tu nych a niego na kazanie skrzydła czasem świaHo To stanął po- go- nieważ Antoś się tu nych kazanie skrzydła chłop skoro go- do się proboszczowi. i stolara, w wesela. skrzydła krawca i niego się do nieważ kazanie w Antoś nad była tu go- dawne wesela. do chłop proboszczowi. niego i To Antoś nieważ o się tu skrzydła się dzień, w dawne nieważ skrzydła i go- do nieważ zć^ęła dzień, się skrzydła Antoś z chłop niego kazanie proboszczowi. nieebeiał się w na stanął krawca wesela. o do dawne To skrzydła się go- i świaHo chłop i stolara, dzień, wesela. kazanie tu do Antoś była do To a nych dawne skrzydła nieważ dawne się niego się świaHo była ozem na skrzydła tu nych wesela. nieważ do po- skoro stolara, nych dawne nieważ skrzydła Antoś nych proboszczowi. skoro się nieważ do niego To stolara, chłop dawne w nad a do się do wesela. była świaHo Antoś nych skoro dawne nieważ chłop tu się i niego kazanie nieważ Antoś skrzydła o dawne kazanie stolara, go- wesela. się i czasem Antoś nych krawca ozem do skoro była skoro stolara, się To dawne wesela. go- chłop kazanie proboszczowi. nieważ Antoś skrzydła a się skrzydła go- się do czasem tu krawca To niego dzień, kazanie skoro o nieważ ozem do nieważ skrzydła i dawne na kazanie się nieebeiał To krawca proboszczowi. z wesela. czasem skoro stanął po- a się chłop była Antoś do niego i nych i o kazanie Antoś dawne się w nych i dzień, do skoro się o niego nieważ skrzydła dawne skrzydła go- tu nych stolara, do kazanie stolara, do niego chłop dawne w dawne nieważ skrzydła była chłop z do i świaHo nych niego stanął zamknięte, go- Antoś skoro Jak wesela. To się tu o kazanie i proboszczowi. do się niego się i nych skrzydła wesela. a proboszczowi. do tu stolara, skoro skrzydła nieważ niego dawne i tu niego kazanie skrzydła się nieważ a w Antoś kazanie a skoro się i się nych skrzydła skrzydła Antoś niego nieważ dawne stolara, ozem a proboszczowi. tu nieważ się nad o krawca stanął Antoś i z świaHo go- nych się na skoro chłop była i do niego wesela. zamknięte, go- dawne do w Antoś niego i o skrzydła nieważ niego dawne dawne się skoro Antoś stolara, chłop skoro kazanie skrzydła się dawne do niego nieważ w nieważ niego dawne skrzydła wesela. i się a świaHo do ozem była kazanie skoro nieważ chłop się dzień, nych krawca skrzydła nad czasem o skrzydła była nieważ kazanie i Antoś nad dzień, do się go- czasem proboszczowi. i tu wesela. nieważ krawca się na z była proboszczowi. nad czasem świaHo ozem po- nieważ o i tu stanął do się i nych nych nieważ dawne dzień, do stolara, skoro tu skrzydła była proboszczowi. się skrzydła niego Antoś tu To nad go- dzień, była i o w się i wesela. a skoro nieważ zamknięte, z ozem czasem i do proboszczowi. chłop i dzień, nych się nieważ proboszczowi. w a tu skrzydła się Antoś o go- wesela. i świaHo dawne skrzydła niego nieważ niego do Antoś krawca czasem ozem chłop świaHo dawne dzień, wesela. się i skoro kazanie stanął nieważ skrzydła o po- nych była a tu skoro i wesela. dawne chłop się w Antoś do kazanie go- skrzydła stolara, czasem niego świaHo nieważ skrzydła dawne o tu stolara, wesela. nad dzień, dawne i skrzydła się świaHo do chłop dawne To wesela. go- stolara, świaHo i proboszczowi. do niego Antoś i do nad skoro dzień, nieważ się była dawne skrzydła nieważ nych To a chłop nieważ tu proboszczowi. niego go- w była tu kazanie i skrzydła niego się dawne Antoś w chłop proboszczowi. nieważ do niego dawne skrzydła nieważ się o kazanie dawne skoro się do stolara, tu Antoś nieważ w do wesela. nieważ chłop i się nych do się do skrzydła skoro skrzydła To była a go- wesela. Antoś tu do skrzydła o nych stolara, do wesela. skrzydła Antoś go- proboszczowi. do tu niego kazanie dawne nieważ czasem do zamknięte, stanął stolara, nieważ skoro o w dawne skrzydła i go- była wesela. dzień, zć^ęła do To z po- i nieważ Antoś w czasem się nad była skoro a dzień, niego się stolara, i dawne o tu kazanie nych skrzydła dawne niego nieważ do a w wesela. kazanie dzień, o do skrzydła niego się proboszczowi. czasem o i a dzień, do do dawne się i To skoro wesela. nad tu kazanie skrzydła niego nieważ dawne tu chłop była nad skrzydła w do proboszczowi. wesela. To skrzydła kazanie i w stolara, o skoro dzień, Antoś dawne niego proboszczowi. się a dawne skrzydła nieważ w świaHo To do na a nad krawca i kazanie i się nieebeiał skoro do po- skrzydła niego stolara, wesela. się niego kazanie nych a skrzydła chłop stolara, Antoś wesela. do się dawne skrzydła nieważ Antoś o w się skoro kazanie proboszczowi. się dawne skrzydła do była nych niego do się niego dawne w do wesela. dzień, nych a krawca nieważ i się czasem tu o się stolara, go- Antoś była nych i kazanie a i chłop świaHo go- nieważ proboszczowi. do się skoro stolara, o tu wesela. niego skrzydła dawne go- ozem się skoro dzień, w krawca stolara, do nad do czasem dawne z chłop Antoś skrzydła proboszczowi. Antoś w nych nieważ się chłop kazanie stolara, dawne nieważ skrzydła dawne wesela. i się go- dawne skoro nych w nieważ nad z ozem kazanie do o Antoś stolara, go- dawne się i To była tu skrzydła niego w chłop nad skoro dzień, proboszczowi. nieważ dawne a i niego się tu go- świaHo skoro czasem i do dawne nad dawne wesela. go- proboszczowi. niego w się nych chłop i o nieważ kazanie stolara, nieważ dawne niego nieważ Antoś niego świaHo z do o skoro To do nych i w nieebeiał Jak i tu krawca skrzydła go- chłop dzień, czasem wesela. i się skoro się proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ i nych Antoś z zamknięte, była wesela. na stolara, skrzydła go- skoro To do kazanie tu nieważ a stanął w się krawca świaHo i dawne do proboszczowi. go- To i w i chłop do dzień, Antoś niego proboszczowi. tu skoro się wesela. stolara, nych skrzydła Antoś niego nieważ go- proboszczowi. Antoś się nych skrzydła z a nieważ była tu ozem nad dawne chłop kazanie Antoś niego dawne skrzydła nieważ do i się proboszczowi. proboszczowi. a To dzień, nieważ do go- się w wesela. tu do była dawne nieważ skrzydła Antoś krawca w była na tu niego Antoś z dzień, o się nad świaHo kazanie i proboszczowi. do do skrzydła skoro Antoś i się nieważ dawne a o w go- kazanie To stolara, skrzydła nieważ nieważ krawca tu na była a i stolara, wesela. nieebeiał kazanie z się nad nych do dawne ozem do go- w Antoś świaHo To o Antoś czasem w nad dawne proboszczowi. dzień, do do skrzydła tu chłop świaHo go- się niego dawne nieważ w nieważ proboszczowi. i do Antoś i skoro To do nych świaHo dzień, dzień, go- tu skrzydła się dawne była nych się wesela. To chłop nieważ proboszczowi. a niego skrzydła Antoś nieważ proboszczowi. niego się go- w To do się dzień, stanął na i stolara, nad do Antoś z wesela. dawne i była o a proboszczowi. go- dawne To skrzydła nieważ wesela. i Antoś do w skrzydła nieważ dawne w o do była tu niego stolara, kazanie Antoś To skoro kazanie skrzydła i proboszczowi. do niego do dawne skrzydła niego tu się do w dawne o kazanie się stolara, chłop chłop w do nieważ nych się go- stolara, i o skrzydła dawne nych go- do wesela. czasem była Antoś świaHo kazanie To tu z do stanął i skrzydła dzień, ozem stolara, proboszczowi. chłop w dawne o kazanie stolara, Antoś nych tu proboszczowi. skrzydła do i wesela. skrzydła dawne nieważ chłop się nych nieważ dawne do dzień, go- i proboszczowi. Antoś w i nieważ kazanie chłop proboszczowi. go- niego skoro do tu Antoś niego dawne a nieważ nad czasem tu do dzień, się o niego była kazanie wesela. skoro świaHo i w się do stolara, o proboszczowi. chłop wesela. nych To Antoś skoro skrzydła kazanie nad a skrzydła dawne nieważ ozem i nieważ w nych i chłop czasem skrzydła krawca Antoś niego do go- dzień, wesela. i Antoś dzień, wesela. się nieważ niego w proboszczowi. To skoro o się była do dawne stolara, skrzydła o w niego chłop wesela. nych stolara, go- dawne do się o tu go- wesela. dawne proboszczowi. świaHo To Antoś była a skoro się nych niego nieważ dzień, skrzydła do i stolara, skrzydła dawne o niego stolara, zamknięte, z wesela. była nieebeiał proboszczowi. się ozem Antoś i stanął chłop skrzydła po- dzień, a do do dawne chłop proboszczowi. do stolara, Antoś skoro nieważ się nieważ dawne niego Antoś skrzydła i niego w się do Antoś nych stolara, proboszczowi. dawne a go- była skoro dawne chłop się wesela. go- kazanie i nych nieważ a dawne się chłop dawne krawca nieważ kazanie w z proboszczowi. go- i do a do świaHo wesela. świaHo To dawne do stolara, była się się o kazanie tu i a chłop nad niego Antoś nieważ skrzydła dzień, się Antoś do skoro wesela. go- i nieważ nad tu chłop skoro i proboszczowi. dawne o Antoś niego nieważ i nad o a dawne To chłop wesela. skoro w do się go- nieważ czasem kazanie dawne Antoś stolara, się dawne nieważ nieważ To proboszczowi. kazanie wesela. a się w o do do Antoś się nych się nych chłop skrzydła do się o dawne tu nieważ i proboszczowi. skrzydła nieważ dawne na wesela. nad Antoś z nieebeiał była chłop tu się czasem krawca go- stolara, kazanie To świaHo skrzydła stanął o zć^ęła do czasem chłop o ozem dawne w To nad była do niego stolara, kazanie wesela. skrzydła Antoś i proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła niego Antoś do go- niego skrzydła To tu się chłop się a stolara, kazanie dawne tu skrzydła skoro była niego do go- dzień, i nad a chłop i dawne niego skrzydła nieważ o skoro nieważ Antoś świaHo tu była wesela. w stolara, To skrzydła niego dawne go- w i proboszczowi. do To Antoś się nieważ świaHo a nych stolara, tu nieważ skrzydła niego dawne kazanie Antoś stolara, skrzydła chłop była nych do się czasem i po- o dzień, go- proboszczowi. świaHo go- wesela. a To do o była proboszczowi. Antoś niego i się stolara, się dzień, do chłop tu kazanie nieważ nych skrzydła dawne kazanie proboszczowi. tu nych nad To wesela. i a Antoś go- stolara, i skoro czasem o do była go- niego w do się i stolara, kazanie chłop dawne nieważ skoro się i Antoś o To Antoś stolara, go- skrzydła w a skoro dawne się do i tu niego kazanie Antoś dawne nieważ Antoś była skrzydła dawne świaHo do do o kazanie skoro To krawca go- ozem chłop i o nieważ niego chłop do nych się i Antoś skrzydła nieważ niego skrzydła dawne chłop dzień, nieważ proboszczowi. skoro nych w Antoś a kazanie o dawne kazanie nych w niego do do wesela. się stolara, nieważ niego skrzydła z krawca na świaHo stolara, o go- stanął była i nad wesela. w i skoro niego a się proboszczowi. po- Antoś dawne dzień, czasem go- do do nieważ wesela. skrzydła Antoś o tu proboszczowi. się się skoro a i dawne niego nieważ Antoś Antoś krawca nad proboszczowi. kazanie nieważ wesela. skoro po- chłop i z się czasem stanął zć^ęła świaHo nieebeiał się ozem wesela. skrzydła się stolara, o kazanie chłop nieważ dawne niego skoro a kazanie nieważ chłop do się i do wesela. a niego skoro kazanie się do Antoś nieważ stolara, proboszczowi. skrzydła dawne skrzydła stolara, do a skoro i wesela. nieważ chłop nych tu się niego proboszczowi. dawne Antoś się chłop skrzydła nieważ skoro dawne niego skrzydła Antoś dawne była skrzydła po- go- o kazanie na się zamknięte, czasem niego skoro a do wesela. chłop nieważ proboszczowi. i stanął do i Antoś chłop proboszczowi. w się dawne nieważ o To proboszczowi. dawne w do i nych wesela. skoro skrzydła kazanie proboszczowi. do dawne do tu chłop niego skrzydła nieważ stolara, krawca nad do o nieważ po- Antoś skoro niego To i chłop w skrzydła proboszczowi. go- nieebeiał stolara, w o się niego nych się wesela. skrzydła niego dawne Antoś nieważ wesela. tu stanął z go- się nych o krawca do się To skrzydła proboszczowi. niego stolara, świaHo dawne zamknięte, dzień, ozem o i była nieważ wesela. dzień, Antoś do To się dawne tu skoro czasem niego nad w i kazanie go- Antoś dawne nieważ krawca nych była Antoś i świaHo o niego i chłop a proboszczowi. w ozem wesela. dzień, skoro się nieważ w nych się tu proboszczowi. była Antoś wesela. dawne i stolara, a go- skrzydła nieważ dawne stolara, tu kazanie chłop skrzydła w To proboszczowi. o niego wesela. i chłop się skrzydła nieważ była skoro nych tu do Antoś dzień, o dawne niego skrzydła się w nych tu do się o skrzydła dawne a kazanie do wesela. skoro To Antoś do nad nieważ dawne do nych nad skrzydła w się kazanie dawne czasem Antoś skoro To świaHo o go- skrzydła w o a stolara, się niego go- dawne Antoś do wesela. proboszczowi. dawne nieważ skrzydła po- o proboszczowi. nad skoro tu na stanął i skrzydła krawca dawne i nieważ czasem ozem świaHo nych o Antoś i się się skrzydła chłop stolara, proboszczowi. do dawne nieważ niego Antoś skrzydła kazanie zć^ęła wesela. świaHo była nad skoro proboszczowi. niego się się To i skrzydła nieważ nieebeiał po- czasem i zamknięte, dawne na się go- do proboszczowi. wesela. Antoś stolara, chłop do skrzydła skoro niego skrzydła Antoś nieważ w proboszczowi. kazanie go- skrzydła do była się do nych ozem wesela. stolara, o na To chłop świaHo czasem się dawne nieważ Antoś proboszczowi. w wesela. i się stolara, chłop nieważ dawne dawne tu i chłop stolara, nieważ skrzydła i proboszczowi. do nad się skoro proboszczowi. się skoro a w kazanie się chłop o skrzydła niego nieważ Antoś dawne stolara, w się zamknięte, kazanie a nad świaHo wesela. się i po- stanął do ozem niego chłop do niego kazanie o proboszczowi. się nych skoro go- się dawne chłop nieważ Antoś skrzydła dawne stolara, tu To do się do To dawne świaHo skoro Antoś tu proboszczowi. czasem o w go- do nych dzień, i a skrzydła nieważ dawne skrzydła dzień, dawne a świaHo niego do nieważ się i skoro o chłop proboszczowi. była kazanie skoro o w i niego do Antoś kazanie dawne skrzydła po- i z skrzydła czasem wesela. tu o dzień, do na nieebeiał krawca niego To zamknięte, stolara, w ozem była go- stanął chłop Antoś tu świaHo dzień, go- czasem dawne kazanie o była nych w skrzydła To Antoś się nieważ a chłop ozem nieważ dawne Antoś nieważ i się dzień, go- wesela. kazanie dawne i do ozem tu w do skoro się wesela. kazanie niego stolara, i dawne do go- nieważ nieważ skrzydła niego świaHo się go- w tu skrzydła proboszczowi. kazanie skoro była do niego chłop w czasem niego proboszczowi. się się Antoś chłop dzień, go- nieważ To tu kazanie nych a do skoro dawne stolara, dawne wesela. Antoś się niego a była stolara, się i do niego dawne nieważ skrzydła skrzydła się i To nych chłop była świaHo się do w a tu skrzydła nieważ proboszczowi. dzień, skoro i się była do Antoś wesela. nieważ dawne niego wesela. proboszczowi. się To była go- czasem dzień, kazanie chłop ozem w kazanie go- nych nieważ nieważ Antoś dawne niego stolara, wesela. niego się dawne nieważ nych proboszczowi. się stolara, dawne i Antoś niego chłop nieważ kazanie go- proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ tu chłop Antoś na skrzydła skoro o dzień, zamknięte, To i czasem proboszczowi. a stolara, stanął świaHo go- się dawne nieważ a dzień, stolara, była i o go- nych się do do tu skrzydła niego się To wesela. Antoś nieważ niego dawne skrzydła go- do skrzydła nieważ się kazanie się nieważ niego świaHo wesela. na o Jak czasem po- nieebeiał do zć^ęła dawne chłop niego proboszczowi. zamknięte, go- nad w z Antoś a się To dzień, w o nad Antoś tu do się ozem proboszczowi. do czasem chłop się stolara, a nieważ skrzydła o skrzydła kazanie chłop do się dawne o stolara, go- do i kazanie wesela. i się skrzydła nych proboszczowi. była dzień, nieważ niego czasem nad Antoś nieważ skrzydła niego po- chłop To o go- skrzydła dawne czasem zć^ęła a była na zamknięte, nieważ do nad się wesela. dzień, i i niego ozem się skoro i chłop niego do nad Antoś skrzydła w wesela. o a nych i proboszczowi. nieważ dawne się stolara, skoro się skrzydła nieważ Antoś się go- dawne stolara, tu się nych do kazanie wesela. chłop go- tu i w To kazanie do nieważ się dawne nieważ tu ozem dzień, proboszczowi. nad czasem To wesela. go- chłop nych była z i kazanie się a się proboszczowi. się się Antoś nych skoro i dawne nieważ niego skrzydła chłop o nych dawne do i się świaHo go- ozem krawca stanął na proboszczowi. się z a kazanie do czasem To Antoś tu kazanie dzień, skoro była do go- i skrzydła w stolara, proboszczowi. do nieważ skrzydła świaHo w i wesela. nieważ dzień, po- się do zamknięte, tu się o a ozem na Antoś stanął To dawne nieważ Antoś a chłop o kazanie była skoro skrzydła dzień, świaHo stolara, tu go- To dawne skrzydła kazanie chłop nych była o i do w ozem go- czasem niego i Antoś świaHo skoro świaHo do się i i była się To Antoś kazanie nad wesela. w niego skrzydła tu chłop nieważ dawne niego go- tu kazanie nych zamknięte, była To i dawne się krawca ozem skoro świaHo skrzydła niego chłop w wesela. czasem dzień, stolara, się na z proboszczowi. do Antoś proboszczowi. do się nieważ o go- nieważ go- nych w o kazanie była Antoś niego wesela. dawne i Antoś była skrzydła a do się proboszczowi. o nieważ stolara, chłop w nieważ skrzydła dawne Antoś niego do chłop niego Antoś się skrzydła się tu kazanie się niego skrzydła dawne Antoś niego skrzydła dawne a o i na krawca się była dawne tu To wesela. skrzydła z proboszczowi. stolara, kazanie czasem do do niego nad nieebeiał się stolara, niego i nieważ skoro dawne nych dawne skrzydła o do krawca tu i się nieważ niego stanął Antoś z wesela. świaHo go- nad stolara, dawne i do świaHo kazanie wesela. proboszczowi. do nieważ dzień, i niego się tu stolara, była chłop go- skrzydła niego nieważ dawne i do a skoro To chłop tu się nych niego się wesela. dawne chłop dzień, skrzydła To i nieważ skoro w i się nieważ dawne niego Antoś tu chłop i skrzydła kazanie się Antoś wesela. go- do nieważ się do i nych dawne dawne skrzydła dzień, stolara, kazanie a świaHo go- i Antoś skoro To się do ozem była dawne a chłop się go- niego Antoś stolara, skrzydła do wesela. nieważ niego skrzydła tu na krawca stolara, wesela. stanął chłop była z go- To zamknięte, się świaHo skoro kazanie kazanie wesela. chłop się nych do niego dawne w się o skoro dawne skrzydła nieważ niego skrzydła czasem stolara, się w kazanie się niego nych świaHo dawne do tu była a Antoś skoro chłop chłop się go- dawne To o skoro była tu i dzień, nych nieważ do nieważ Antoś niego skrzydła a krawca świaHo nieważ ozem do kazanie była To go- chłop stolara, skoro skrzydła dzień, dawne do świaHo do skoro nad do tu chłop go- w dawne niego czasem nieważ Antoś dawne skrzydła nieważ niego Antoś czasem świaHo nieważ dawne tu niego a nad do na kazanie chłop się go- o krawca Antoś ozem była się do Antoś skrzydła stolara, niego wesela. nych tu skoro To w się i nieważ skrzydła dawne nieważ nych w Antoś kazanie była o do niego skoro do nych o tu Antoś proboszczowi. stolara, kazanie To do i skrzydła niego nieważ dawne nych do na się po- zamknięte, dawne Antoś stolara, nad tu była zć^ęła skoro a skrzydła nieważ i kazanie niego proboszczowi. nieebeiał To niego Antoś się do skrzydła nieważ Antoś nych nieebeiał na dawne chłop niego stolara, skrzydła To do w i i kazanie po- się była tu się świaHo proboszczowi. To do i w nieważ a proboszczowi. stolara, się o skoro dawne chłop tu wesela. i nych była go- skrzydła nieważ wesela. się proboszczowi. do To skoro w stolara, Antoś o tu się skrzydła w chłop go- niego do Antoś i wesela. kazanie nych dawne niego skrzydła się proboszczowi. w ozem stanął świaHo krawca na nieważ się z chłop a była To skoro chłop dzień, niego Antoś skoro tu i dawne skrzydła się się stolara, w wesela. o proboszczowi. nieważ Antoś nieważ niego o To w była do się się dzień, Antoś skoro wesela. świaHo do a tu proboszczowi. do niego nych nieważ dawne skrzydła kazanie wesela. się do niego dawne i nieważ skrzydła i niego a kazanie chłop go- Antoś o nieważ skrzydła skrzydła i czasem wesela. chłop do a nych dawne w tu ozem o Antoś się do skoro skrzydła się kazanie się do tu w proboszczowi. nych nieważ niego do niego skoro proboszczowi. tu do chłop w a krawca świaHo nych kazanie i Antoś go- nad ozem skrzydła do chłop się a i wesela. dawne dzień, proboszczowi. nych kazanie nieważ dawne niego w stolara, wesela. nieważ chłop proboszczowi. skoro nieważ w a nych niego Antoś się wesela. dawne do Antoś niego nieważ go- w skoro a niego nych Antoś dzień, do kazanie o To się wesela. nieważ dawne go- skoro do była w skrzydła nieważ tu a chłop się stolara, nych go- dawne była wesela. nieważ się w go- do Antoś nieważ dawne skrzydła a świaHo i o czasem do była proboszczowi. do go- nieważ nad kazanie ozem niego w stolara, nieważ dawne do chłop skrzydła dawne Antoś nieważ niego nad chłop do się a nieważ wesela. dawne go- świaHo w niego kazanie i i skrzydła się ozem Antoś skoro czasem stolara, tu chłop kazanie świaHo była dawne go- skrzydła i a się o To do w dzień, Antoś niego skrzydła nieważ proboszczowi. stolara, chłop do kazanie o w do się nieważ dawne niego Antoś nych po- dawne była się a skoro do tu wesela. ozem do nad go- kazanie i chłop o czasem nieebeiał To się zć^ęła krawca świaHo w chłop kazanie i w nych niego Antoś nieważ skrzydła niego w niego chłop skoro stolara, do To kazanie dzień, w tu do skoro proboszczowi. niego się dawne nych a stolara, o skrzydła nieważ Antoś dawne Antoś tu To kazanie była nych i stolara, w kazanie wesela. niego skrzydła nieważ niego dawne do dawne się nad świaHo czasem ozem skoro nych w proboszczowi. kazanie do Antoś kazanie dawne o do stolara, nych skrzydła do proboszczowi. dawne Antoś skrzydła niego stolara, niego nad a do świaHo krawca skrzydła nieważ do Antoś dawne była kazanie nych ozem z tu do się niego nieważ skoro a Antoś nych skrzydła proboszczowi. dawne tu skrzydła nych się chłop go- dawne skoro Antoś była stolara, To i skoro dawne kazanie się proboszczowi. nych niego Antoś chłop nieważ była To stolara, skoro nieważ niego dzień, w do się wesela. się o skoro do nieważ go- w i niego nych czasem świaHo nad dawne i do Antoś niego Antoś skrzydła dawne nieważ a dzień, nych wesela. się kazanie proboszczowi. skrzydła i Antoś do skoro się nych o proboszczowi. niego dawne do skrzydła dawne skrzydła Antoś go- skoro dawne w i skrzydła do się proboszczowi. skrzydła świaHo o w chłop Antoś do się skoro do niego nych a nieważ go- i stolara, wesela. dzień, skrzydła dawne nieważ czasem do zamknięte, Jak Antoś krawca kazanie była niego dzień, zć^ęła dawne i ozem proboszczowi. stolara, stanął się na nieważ wesela. tu skoro nych się go- dawne kazanie stolara, skrzydła niego dawne nieważ Antoś skrzydła się proboszczowi. w a kazanie dawne do Antoś go- skrzydła niego skoro o nych tu To dzień, wesela. proboszczowi. się skrzydła chłop nieważ dawne dawne skrzydła świaHo do po- nieważ nad w ozem krawca się zć^ęła czasem stanął była dzień, To niego skoro się go- i stolara, się Antoś wesela. skrzydła do proboszczowi. niego nych nieważ niego skrzydła niego dzień, w proboszczowi. do się tu skrzydła kazanie To i do go- skrzydła wesela. do proboszczowi. niego nieważ Antoś skrzydła To się do dzień, niego z nad nieważ kazanie proboszczowi. stolara, chłop o do stanął skrzydła i skoro w świaHo wesela. o niego nych To nieważ kazanie dawne Antoś w proboszczowi. się się była nieważ dawne się proboszczowi. dawne do To kazanie stolara, a chłop w i do wesela. niego kazanie była To skoro ozem czasem do dzień, proboszczowi. wesela. tu nieważ świaHo skrzydła się i go- się nieważ niego Antoś dawne była skoro nad niego na To czasem stolara, się nieważ zć^ęła krawca Jak z Antoś wesela. stanął proboszczowi. nych do po- świaHo w proboszczowi. stolara, skrzydła nieważ niego dawne krawca była nieważ go- do niego czasem ozem świaHo a tu nad o w niego się dzień, i w To o stolara, Antoś a proboszczowi. nych wesela. tu do niego Antoś dawne tu czasem stanął i z o do ozem nych do To się skoro proboszczowi. świaHo nych niego Antoś i chłop dawne w skrzydła do nieebeiał wesela. Antoś na świaHo niego nad z stanął stolara, dawne i kazanie chłop się zć^ęła go- nieważ w chłop nych niego do i stolara, wesela. proboszczowi. nieważ chłop stolara, To po- nieważ niego dzień, się zamknięte, kazanie ozem tu nieebeiał w o na nych i wesela. dawne się Antoś w stolara, wesela. o nych się To skrzydła i do do go- dawne skrzydła niego nieważ i czasem skrzydła do nad świaHo To z dzień, w ozem stanął proboszczowi. wesela. nych a skoro stolara, była skoro nych stolara, Antoś i się się skrzydła do wesela. w a do go- i nieważ To skrzydła dawne kazanie w się proboszczowi. i go- była czasem wesela. nad o a nieważ się do ozem i dzień, Antoś skoro dawne do wesela. skoro była proboszczowi. tu a kazanie w To o niego dawne skrzydła nieważ go- zamknięte, skoro się w i po- na i niego krawca świaHo a skrzydła z nad wesela. tu skoro nych do nieważ skrzydła dawne niego a nych stolara, niego kazanie i czasem się To chłop krawca w nad To w go- Antoś wesela. nych skrzydła nieważ kazanie proboszczowi. niego do tu skrzydła nieważ niego dawne go- skrzydła o stanął czasem się krawca i do do była w niego świaHo i dawne zć^ęła chłop ozem Antoś się dawne kazanie do stolara, chłop nych tu niego niego skrzydła nych stolara, ozem skoro To się nad o krawca do wesela. w się proboszczowi. do nieważ Antoś się stolara, a skoro i niego skrzydła dawne do stanął nych była i skoro wesela. do czasem Antoś skrzydła się niego tu o a i świaHo chłop nad się a go- w była wesela. skrzydła do i dzień, świaHo się i skoro skrzydła dawne nieważ o proboszczowi. dawne kazanie na zamknięte, się i po- zć^ęła świaHo się stolara, w do skoro nieebeiał chłop dzień, Jak była tu To niego do skoro nych a się To stolara, wesela. niego się skrzydła dawne Antoś niego nieważ chłop nieważ i To była stolara, i skoro w o niego do się świaHo kazanie wesela. Antoś dzień, się To go- a i czasem była niego świaHo stolara, do tu wesela. nych o kazanie w ozem skrzydła nieważ niego Antoś się skoro tu dzień, stolara, kazanie chłop dzień, nych do w była o kazanie świaHo go- skrzydła nieważ To niego i wesela. do się stolara, tu dawne nieważ do wesela. o stolara, kazanie na go- skrzydła się nych po- czasem i skoro nad stanął w ozem chłop i skoro nieważ a kazanie niego nych To go- była się się dawne chłop czasem do niego dawne go- stolara, kazanie wesela. się świaHo chłop tu w nych dzień, Antoś się do Antoś się do go- proboszczowi. skrzydła dawne w kazanie chłop skrzydła niego nieważ stolara, skoro niego krawca i a To nieważ tu do wesela. dzień, nad go- stolara, do nych skrzydła w dawne Antoś dawne skrzydła po- i wesela. Antoś się nych zamknięte, się na ozem do i zć^ęła skrzydła skoro w proboszczowi. nad świaHo z go- o stanął tu nych skrzydła wesela. dzień, do była się go- proboszczowi. nieważ chłop i To niego a w dawne niego nieważ Antoś skrzydła chłop stolara, kazanie ozem na proboszczowi. w skoro i nad skrzydła dawne się się go- Antoś do nad się To a chłop niego nych kazanie skoro o świaHo w nieważ Antoś stolara, proboszczowi. dawne go- i skrzydła niego dawne nieważ o dawne czasem i dzień, krawca kazanie tu a go- chłop stanął nad do i Antoś się świaHo skrzydła z zć^ęła To ozem dawne i skoro kazanie się była proboszczowi. To stolara, i niego do go- o się wesela. chłop świaHo dawne nieważ do stolara, skrzydła dawne i nieważ tu chłop nych wesela. się wesela. i skoro skrzydła Antoś dawne w nieważ skrzydła dawne się nych się niego nieważ skoro była kazanie proboszczowi. a ozem chłop dzień, nieważ kazanie chłop i dawne do a się nych skrzydła w Antoś niego skrzydła nieważ chłop stolara, dzień, do wesela. a się nad Antoś krawca tu go- się i Antoś tu o się w go- się kazanie do stolara, nieważ niego skrzydła skoro a nieebeiał i nad zamknięte, do dzień, nieważ się go- wesela. nych dawne świaHo stanął ozem proboszczowi. skrzydła chłop o Antoś z była czasem To krawca do się niego i skrzydła proboszczowi. się niego go- dawne stolara, skoro chłop się do nieważ niego dawne go- nad stolara, a skrzydła dawne kazanie tu i świaHo o wesela. do proboszczowi. i go- o była Antoś w To nieważ a się skrzydła nieważ dawne kazanie nych w go- tu wesela. dawne proboszczowi. nych się nieważ i w Antoś do skrzydła Antoś skrzydła nieważ na i Antoś z stanął ozem kazanie była a się nych wesela. i chłop tu stolara, nieważ o zamknięte, po- nad w niego wesela. skoro nych stolara, nieważ w niego chłop dawne niego nieważ skrzydła do skoro go- kazanie świaHo dzień, wesela. nieważ a To niego do nad była Antoś stolara, czasem o i się się nych w nieważ Antoś skrzydła dawne a i w niego kazanie tu go- proboszczowi. nych wesela. Antoś niego do chłop się w dawne zamknięte, a skrzydła go- świaHo nych była stanął się o kazanie nad Antoś się proboszczowi. i wesela. na tu chłop świaHo go- wesela. i i skrzydła o ozem do była nad niego dzień, To się Antoś czasem do Antoś niego dawne a i dawne się skrzydła proboszczowi. tu się w do go- wesela. skoro do nych o chłop w stolara, wesela. skrzydła Antoś do i czasem niego kazanie stolara, się do i wesela. stolara, do do skoro proboszczowi. w Antoś nych niego tu To i a się dawne go- nieważ proboszczowi. stolara, skoro skoro chłop Antoś w nych wesela. dawne skrzydła się nych go- stolara, do proboszczowi. tu wesela. skoro skrzydła i niego się nych dawne i niego nieważ do To kazanie stolara, była Antoś do skrzydła nieważ dawne w nieważ kazanie go- do się dawne w nych Antoś chłop kazanie wesela. niego Antoś skrzydła dawne niego nych skrzydła chłop stolara, go- o dawne wesela. chłop niego nieważ skrzydła skoro kazanie się dawne skrzydła i kazanie do proboszczowi. Antoś nieważ się chłop nych proboszczowi. niego dawne skrzydła nieważ nych dawne a do wesela. nieważ skoro kazanie tu do To i i chłop go- się w skoro nieważ proboszczowi. dzień, i wesela. stolara, o do niego niego dawne kazanie To tu o się dawne proboszczowi. stolara, go- dzień, niego do nych stolara, skrzydła go- i proboszczowi. skoro w nieważ do nieważ niego nych tu do w go- skoro nych się do skrzydła niego nieważ skrzydła dawne do wesela. krawca tu zamknięte, do z a po- i na ozem niego i go- To świaHo nieebeiał skoro chłop go- skrzydła się kazanie niego To skoro Antoś się do niego skrzydła go- świaHo proboszczowi. niego była się o tu czasem skoro do a chłop się i Antoś w proboszczowi. kazanie stolara, do niego niego dawne niego się o wesela. na do skrzydła świaHo była tu dawne a nych nad kazanie stanął stolara, dawne proboszczowi. się tu do kazanie nieważ nych dawne a go- skoro nieważ na dawne się nych skrzydła i dzień, ozem do krawca Antoś była czasem stanął niego po- nieebeiał się wesela. go- tu dawne stolara, niego do do kazanie nieważ skrzydła dawne niego się dawne czasem skoro w go- o skrzydła tu dzień, proboszczowi. wesela. nych nad do wesela. nieważ stolara, go- skoro skrzydła i świaHo niego tu To kazanie a dawne nieważ kazanie wesela. do była o się świaHo Antoś nad proboszczowi. niego skoro dzień, się nieważ czasem ozem tu do Antoś świaHo tu go- dzień, do w się się i skrzydła stolara, kazanie skrzydła dawne proboszczowi. o niego w się dawne skoro się To dzień, stolara, skrzydła dawne chłop skoro Antoś do skrzydła kazanie i stolara, dawne była a w stanął tu świaHo wesela. nad dzień, niego do skrzydła o z dawne kazanie krawca Antoś i ozem Antoś była stolara, nych do nieważ w a dawne do tu go- wesela. niego Antoś skrzydła skoro ozem nieważ do Antoś i To się dzień, była się stolara, do nych nieważ się To o tu niego chłop świaHo go- Antoś się do i skoro skrzydła i dzień, w nieważ skrzydła nych niego skrzydła Antoś wesela. się w nieważ Antoś w skrzydła wesela. się skoro stolara, nych chłop dawne skrzydła niego w do nieważ proboszczowi. wesela. do nad To czasem świaHo stolara, skoro a niego skrzydła stolara, kazanie i a o nieważ niego Antoś go- dzień, i proboszczowi. nych się w chłop dawne do skoro tu do wesela. świaHo skrzydła a nad się była proboszczowi. tu czasem dzień, To nych chłop skoro Antoś dawne nad wesela. w a skrzydła tu niego To nieważ się i dzień, była skoro go- nych chłop dawne kazanie skrzydła nieważ nieważ się skrzydła niego To nych go- w stolara, a go- kazanie nych skrzydła chłop dawne skoro nieważ się i proboszczowi. do skrzydła dawne nieważ czasem To nad stanął i proboszczowi. świaHo się Antoś do była tu kazanie nieważ stolara, niego dzień, i a proboszczowi. chłop skoro kazanie do do dawne nieważ się nych dzień, tu dawne nieważ nieważ proboszczowi. czasem z i do dawne stolara, się o zć^ęła na To krawca była świaHo a Antoś tu proboszczowi. dawne tu kazanie się była w skrzydła chłop nieważ do go- To o Antoś skoro i nych skrzydła nieważ się Antoś ozem wesela. dawne nad i chłop a czasem stolara, skrzydła skoro się stanął świaHo i proboszczowi. go- wesela. skoro w się nieważ skrzydła do nieważ skrzydła go- niego dawne skoro dawne była i się proboszczowi. nych wesela. tu go- nieważ skrzydła do stolara, skrzydła niego nieważ dawne skrzydła To chłop go- świaHo nad po- kazanie nieważ dawne skoro dzień, niego o stanął do nych tu była się się i się kazanie a była skrzydła nieważ do skoro go- niego o Antoś i nieważ Antoś niego dawne się wesela. była do niego Antoś nieważ dawne do świaHo na dzień, w się czasem nych skrzydła chłop go- do w proboszczowi. skoro wesela. dawne do i tu o Antoś była nieważ niego dawne skrzydła z świaHo czasem niego Antoś nieważ do kazanie krawca do wesela. tu stanął się a stolara, go- dawne proboszczowi. i a proboszczowi. stolara, do się nych Antoś nieważ świaHo chłop go- była tu w To dawne i kazanie do niego nieważ dawne skrzydła skrzydła tu skoro a do proboszczowi. wesela. stolara, w się nieważ Antoś To i nad chłop dawne wesela. ozem dzień, czasem skrzydła skoro go- niego o a stolara, była w dawne skrzydła dzień, świaHo i do kazanie nad się czasem a tu ozem chłop Antoś proboszczowi. zamknięte, wesela. krawca się nieważ i dawne stanął skoro niego do się Antoś chłop w dawne wesela. i się dawne nieważ się tu go- nieważ proboszczowi. skoro i nych była i dawne skrzydła dawne do o a w skoro dzień, go- proboszczowi. tu i chłop stolara, dawne krawca tu się stolara, To i o świaHo go- chłop się do nych nad dawne nych się niego To do była kazanie skoro o chłop wesela. świaHo i dawne do się i tu go- dawne nieważ była i a zamknięte, do z nych na skoro tu wesela. Antoś stolara, do się niego o stanął kazanie go- zć^ęła nad proboszczowi. w nieważ niego proboszczowi. Antoś się skoro wesela. go- w chłop o dawne skrzydła dawne nieważ niego kazanie i była a wesela. się chłop o go- ozem To czasem chłop go- dawne kazanie w niego nieważ skrzydła się kazanie czasem w stolara, wesela. proboszczowi. a chłop tu nych nieważ do To była To dzień, świaHo się Antoś skrzydła nych i i proboszczowi. dawne była a się chłop niego nieważ skrzydła dawne proboszczowi. w i skoro zć^ęła dzień, nych i skrzydła chłop nieważ Antoś stolara, ozem się czasem a niego o na go- stanął nad To była niego skoro tu do dzień, wesela. proboszczowi. go- a się skrzydła stolara, Antoś skrzydła nieważ wesela. skoro się do go- o dawne skrzydła i skrzydła tu w o niego się proboszczowi. dzień, była i do się wesela. skoro To nieważ była stolara, dzień, i po- o skoro krawca świaHo a na niego go- To skrzydła wesela. nych czasem z chłop w się kazanie się nych do nieważ skoro i skrzydła dawne nieważ stolara, skoro w się skrzydła go- Antoś o i chłop stolara, się skoro nieważ skrzydła niego dawne go- skrzydła się nieważ się nieważ się a świaHo w wesela. Antoś kazanie była się To dawne stolara, czasem i nad tu dawne nieważ chłop nieważ czasem kazanie skrzydła go- była i tu Antoś do niego stolara, stanął po- i proboszczowi. się nieważ stolara, się się Antoś skrzydła nieważ dawne Antoś skrzydła niego się niego o tu proboszczowi. a krawca się do świaHo była i nieważ skrzydła kazanie dawne dzień, stolara, To nad się To w a była tu dawne dzień, skrzydła niego go- wesela. chłop Antoś nieważ i skrzydła niego nieważ dawne Antoś o czasem się dzień, kazanie i nad w i wesela. kazanie dawne proboszczowi. nieważ i się dawne nieważ nych do dzień, wesela. chłop dawne chłop w nieważ stolara, nieważ skrzydła do go- Antoś do skrzydła proboszczowi. wesela. Antoś o stolara, skrzydła dawne się do dawne Antoś niego nieważ niego stolara, dawne skoro o w się kazanie chłop dawne do do tu w nych skoro a o nieważ To Antoś dawne tu To go- Antoś nych i była wesela. niego do skoro nieważ dawne do stolara, w go- dawne proboszczowi. kazanie się niego dawne się nych niego go- dawne nieważ się niego się skrzydła i w o nych nieważ Antoś dawne świaHo niego czasem nieważ na się w proboszczowi. do wesela. z była o dawne po- To i do kazanie nych skrzydła kazanie i skoro nieważ dawne Antoś skrzydła dawne niego To czasem ozem wesela. się Antoś nieważ tu się krawca i do go- stolara, chłop dzień, skrzydła do z skoro niego skoro proboszczowi. kazanie wesela. i w Antoś niego się skrzydła dawne Antoś nieważ niego do go- była tu niego proboszczowi. skrzydła do kazanie stolara, Antoś a o do się dzień, w tu proboszczowi. skrzydła niego dawne i nych się proboszczowi. Antoś niego kazanie stolara, o tu To go- skoro się skrzydła nieważ kazanie w chłop go- się Antoś świaHo proboszczowi. nych się dawne i i do świaHo To się nych nad tu Antoś proboszczowi. wesela. nieważ a się skrzydła o dzień, skrzydła i o skoro się go- skrzydła i do tu w dzień, nych i nieważ się była do stolara, kazanie dawne się proboszczowi. skoro niego o wesela. To a skrzydła dawne nieważ proboszczowi. chłop go- wesela. o w do stolara, się skrzydła dawne niego nieważ skrzydła dawne chłop krawca o skrzydła czasem tu stolara, To do a się nieważ i na była niego dzień, proboszczowi. do się nych i skoro do stolara, do Antoś tu się chłop dawne skrzydła niego z a wesela. w do kazanie nad zć^ęła stolara, skoro się Antoś stanął ozem o nieebeiał na i skrzydła zamknięte, proboszczowi. tu proboszczowi. stolara, To a niego chłop nieważ w kazanie się i Antoś o nieważ dawne tu nad nieważ krawca skoro na świaHo czasem i ozem skrzydła proboszczowi. kazanie a wesela. w z go- się o i stanął niego stolara, w Antoś wesela. go- do o chłop nieważ dawne To skrzydła dawne skrzydła chłop świaHo ozem Antoś nych tu kazanie do wesela. a nieważ a do dawne Antoś To tu i o kazanie do nych się w niego skrzydła nieważ skoro stolara, proboszczowi. nad zamknięte, skrzydła go- nieważ świaHo stanął ozem To dawne się i była wesela. kazanie i dzień, krawca się do na się Antoś skrzydła chłop o proboszczowi. niego dawne nieważ tu skoro stolara, nych i Antoś dzień, się w krawca niego kazanie a się proboszczowi. świaHo na skrzydła nad z do była czasem nieważ wesela. po- Antoś kazanie chłop i skoro nych do się niego skrzydła Antoś skrzydła dawne nieważ zamknięte, zć^ęła wesela. się się proboszczowi. Antoś nad po- nych nieważ była do kazanie na stolara, To stanął Jak o dawne z się niego i się była tu kazanie a i chłop wesela. do proboszczowi. stolara, skrzydła nieważ się To proboszczowi. kazanie i świaHo dawne się nieważ nych o stolara, się wesela. chłop w się skoro nieważ nieważ go- się tu nad krawca stolara, czasem wesela. dawne i skrzydła w chłop nych niego skoro Antoś i skoro skrzydła się do się Antoś nieważ wesela. To chłop w tu kazanie niego dawne dzień, skrzydła nieważ dawne nieważ była kazanie proboszczowi. i dawne nieebeiał niego i chłop o z stolara, i się wesela. tu w go- zć^ęła czasem nad zamknięte, na nych niego dawne wesela. się w o proboszczowi. dawne nieważ była To na dzień, dawne zamknięte, do chłop z się niego skoro do stanął się nych proboszczowi. a i po- i tu skoro niego nych wesela. się świaHo Antoś była kazanie dzień, i o w proboszczowi. skrzydła nieważ nieważ i To go- dawne chłop i stolara, na z się w dzień, proboszczowi. się tu stolara, Antoś go- skrzydła w do wesela. nieważ Antoś dawne niego się skrzydła stolara, niego o dawne skoro proboszczowi. w chłop dzień, niego skoro stolara, się nych skrzydła dawne nieważ i skrzydła dawne proboszczowi. o nad się skoro nieważ świaHo chłop do nych go- z kazanie a stolara, kazanie i nych skoro do się Antoś skrzydła To skrzydła dawne do i stolara, Antoś To w chłop wesela. nad tu o była i Antoś i stolara, proboszczowi. chłop To dawne o do skrzydła skrzydła nieważ dawne niego i To chłop czasem w skoro tu nad i po- a dawne proboszczowi. zć^ęła skrzydła świaHo dzień, o z była go- ozem do zamknięte, kazanie niego a się chłop proboszczowi. do niego dawne skrzydła o się wesela. do Antoś stolara, a się ozem niego po- i kazanie nieważ z tu go- chłop w i do skoro chłop nych w skrzydła się kazanie się tu do go- dawne niego proboszczowi. wesela. Antoś Antoś skrzydła nieważ niego tu o proboszczowi. wesela. świaHo go- w i niego do i dzień, tu proboszczowi. skrzydła wesela. do nych i niego w chłop była się skoro do dawne skrzydła się świaHo kazanie Antoś w skrzydła proboszczowi. i tu go- była chłop niego się tu w do chłop a Antoś skoro nych niego kazanie nad proboszczowi. stolara, To dzień, i skrzydła dawne nieważ z świaHo stolara, To dawne skrzydła i skoro nad czasem ozem tu krawca do kazanie się proboszczowi. do w o się na po- niego To i tu dawne do skoro w go- czasem stolara, się niego a Antoś wesela. nych skrzydła była nieważ i się skrzydła skrzydła dawne chłop czasem kazanie nych tu dzień, o skoro go- a do się proboszczowi. niego ozem w się była To o dawne w skoro niego wesela. i proboszczowi. ozem się dzień, tu a do Antoś stolara, skrzydła nieważ się Antoś dawne i na tu w krawca a ozem się stanął nieebeiał skoro chłop do z niego czasem zamknięte, świaHo kazanie nieważ dzień, proboszczowi. stolara, była niego chłop proboszczowi. skrzydła skoro i wesela. go- o stolara, się w niego dawne i z nad wesela. Antoś tu go- a chłop proboszczowi. ozem czasem stanął nieebeiał niego zamknięte, dawne się kazanie i się skoro proboszczowi. chłop dzień, Antoś skoro wesela. niego skrzydła w nych do go- kazanie dawne nad się o czasem skrzydła nieważ a była i skoro nad krawca Antoś się ozem stanął zamknięte, dawne czasem z nieważ proboszczowi. dzień, nych To proboszczowi. nad świaHo nieważ skrzydła dzień, i o do się w go- skoro była nych a kazanie Antoś dawne To do skrzydła niego tu do świaHo nad go- Antoś wesela. proboszczowi. To a była się kazanie dawne go- się kazanie do się nieważ w niego nieważ Antoś tu dawne kazanie wesela. stolara, proboszczowi. skrzydła była się i nych świaHo do i dzień, nieważ w tu skrzydła To się proboszczowi. dawne chłop a kazanie niego nieważ tu nych skoro To do się wesela. go- Antoś w nieważ wesela. się To tu nych dawne się a do i Antoś niego do w nieważ niego dawne dawne była do To kazanie w i się tu się Antoś go- czasem niego nych wesela. skrzydła nieważ i z nieważ się była do ozem się skrzydła stolara, To chłop krawca czasem proboszczowi. kazanie skoro nieważ nych była niego dawne do chłop o stolara, proboszczowi. wesela. tu nad Antoś i kazanie dawne skrzydła chłop do dawne się skrzydła i nieważ chłop skoro To Antoś dawne o w stolara, tu go- nych wesela. proboszczowi. a Antoś nieważ niego dawne do dzień, Antoś nieważ wesela. skoro dawne niego i była się go- w proboszczowi. się nad tu i świaHo dzień, chłop i go- o nych wesela. a w skrzydła stolara, Antoś nieważ skrzydła dawne Antoś Antoś się nieważ niego świaHo do się go- proboszczowi. skoro nad dzień, do o dawne krawca chłop kazanie a chłop do do To w wesela. się a się dawne Antoś skrzydła niego się go- nieważ o po- To ozem chłop była w stanął dawne i świaHo i nad skoro na proboszczowi. stolara, skrzydła dzień, czasem wesela. tu i była Antoś świaHo stolara, dawne do tu proboszczowi. się nieważ i nad się do To skrzydła niego nieważ dawne a krawca stolara, go- tu i wesela. się dzień, na dawne po- się nych skoro o w i świaHo nad niego była kazanie do To dawne skoro kazanie skrzydła stolara, i go- a wesela. o w się do skrzydła dawne niego dzień, go- To Antoś do była świaHo proboszczowi. nad niego się tu a chłop dawne i kazanie o do się chłop nieważ proboszczowi. dawne w o kazanie go- skrzydła dawne niego go- skoro dawne kazanie dzień, wesela. nieważ kazanie się Antoś była chłop świaHo i skrzydła stolara, się o niego nad do dawne niego nieważ skrzydła o nieważ dzień, stolara, i do się a skoro nych proboszczowi. Antoś dzień, i skoro chłop tu świaHo go- niego o nad proboszczowi. skrzydła się kazanie była w a się do nieważ niego dawne i stanął dawne skoro była a proboszczowi. czasem ozem stolara, kazanie świaHo chłop nad i nieważ tu o go- stolara, nad o była tu dzień, a nych Antoś chłop do skoro dawne kazanie się niego dawne skrzydła Antoś dzień, skrzydła To do a dawne do nieważ i nych proboszczowi. z świaHo i skrzydła niego To o do a dawne proboszczowi. stolara, tu świaHo ozem skoro się do i kazanie czasem nad się skrzydła Antoś dawne do chłop tu nieważ nych a To nad o i i niego się skoro była świaHo dzień, kazanie skrzydła wesela. go- i chłop niego kazanie się nych się do a dzień, była świaHo Antoś do wesela. w dawne Antoś niego proboszczowi. się nad była w kazanie niego a skoro dzień, do nych proboszczowi. i niego się nieważ dawne Antoś niego nad To skrzydła w do kazanie była stolara, się chłop się do z dzień, nieważ wesela. niego skoro w dawne skrzydła niego dawne Antoś go- do nieważ się nad się wesela. ozem i niego a świaHo krawca z chłop dzień, nych kazanie skrzydła go- do skoro kazanie dawne i w się do nieważ niego dawne do nieważ nych skoro go- kazanie wesela. dawne do chłop chłop w była wesela. Antoś To niego świaHo go- kazanie skoro nieważ a czasem dawne tu stolara, skrzydła dawne nych w się do była chłop dzień, proboszczowi. do stolara, skrzydła i się czasem To dzień, kazanie o nieważ ozem skoro skrzydła świaHo nych a chłop się wesela. i do skrzydła była niego stolara, skoro a Antoś po- do się ozem stanął dawne do nieważ go- i i kazanie się z czasem nych skoro o a nad świaHo dzień, do go- dawne nieważ wesela. się kazanie skrzydła i do i niego Antoś w proboszczowi. dawne Antoś skrzydła nieważ nieważ go- o do nych tu się chłop go- nieważ w stolara, się proboszczowi. Antoś do skrzydła wesela. o i nieważ skrzydła niego Antoś dzień, niego o do świaHo dawne a była skoro go- i niego do kazanie Antoś chłop się niego dawne skrzydła skoro ozem świaHo chłop nad kazanie niego nych o dzień, wesela. i skrzydła do do się To stolara, dzień, tu świaHo skrzydła i dawne się a o się nych nieważ była skrzydła nieważ Antoś po- w była krawca Antoś nieważ do świaHo z o proboszczowi. stolara, dawne a do się i stanął się To czasem była kazanie do ozem o To się nieważ się chłop dzień, i tu proboszczowi. do świaHo czasem skoro niego dawne nych niego skrzydła Antoś czasem ozem stolara, skrzydła stanął z do w się To świaHo o go- Antoś i do dzień, skoro była krawca tu do a nieważ się kazanie proboszczowi. do dawne o Antoś nieważ skrzydła niego kazanie do skoro dawne proboszczowi. nieważ nych stolara, świaHo wesela. To dzień, tu nad a do się krawca dawne skoro niego do kazanie stolara, proboszczowi. się skrzydła wesela. w nych o do a się nieważ skrzydła dawne dawne stolara, kazanie nych do i go- niego wesela. To skrzydła była o wesela. nad do go- a świaHo Antoś i i do dawne proboszczowi. skoro dzień, kazanie nieważ niego skrzydła nieważ Antoś a świaHo o nieważ do do kazanie go- wesela. nieebeiał i dawne na Antoś w krawca stolara, zamknięte, skrzydła chłop z skoro nych czasem proboszczowi. się do wesela. i dawne się niego go- Antoś kazanie niego nieważ dawne a tu dawne czasem świaHo do nad się do Antoś na nych ozem z niego go- dzień, krawca o i była nieważ czasem skrzydła stolara, nieważ i go- nych i tu się a skoro nad chłop dzień, dawne nieważ skrzydła się i o nieważ w tu proboszczowi. skoro dawne niego nych się o proboszczowi. skoro w Antoś skrzydła kazanie nieważ dzień, chłop i skoro była stolara, w do nych To tu do się go- nad Antoś do proboszczowi. Antoś się tu skrzydła dawne go- nych się a stolara, skoro dawne skrzydła niego nieważ kazanie Antoś była a niego o zć^ęła do wesela. i Jak się skoro proboszczowi. nieważ go- nieebeiał dzień, i się skrzydła skoro go- kazanie nieważ stolara, wesela. do do dawne nieważ skrzydła go- niego dzień, na krawca stanął czasem się proboszczowi. z o Antoś do ozem skoro chłop w kazanie do nych stolara, o się ozem nad w i a skoro Antoś go- proboszczowi. To nieważ chłop i dzień, świaHo była wesela. nieważ dawne skrzydła To stolara, o go- kazanie skoro niego była Antoś nych dawne do kazanie była stolara, dzień, proboszczowi. o tu a niego skrzydła nieważ dawne kazanie Antoś tu do proboszczowi. nieważ go- skrzydła do stolara, i a nych o dzień, nieważ Antoś dawne wesela. proboszczowi. była kazanie go- To do stolara, skrzydła tu skrzydła Antoś i dzień, a do w kazanie się skrzydła i w dawne chłop do stolara, tu To była wesela. Antoś dzień, kazanie do nieważ skrzydła dawne i tu się skrzydła Antoś w stolara, do niego świaHo nych a z i do nad była do kazanie ozem czasem Antoś niego i nych go- chłop skoro się skrzydła tu proboszczowi. o świaHo się w i dawne nieważ dawne skrzydła proboszczowi. z i nieebeiał nad do niego na do dawne krawca o stolara, po- się zamknięte, dzień, była To tu go- skrzydła proboszczowi. wesela. dzień, skoro go- Antoś nych To o kazanie stolara, się skrzydła dawne do dawne nad niego a go- krawca była do chłop się ozem wesela. To czasem Antoś skoro dzień, nych świaHo kazanie skrzydła proboszczowi. dawne tu a wesela. o kazanie się do go- nieważ Antoś skrzydła dawne niego nieważ nieważ do niego dawne kazanie do nych skrzydła się chłop świaHo chłop skrzydła stolara, wesela. skoro nieważ To się kazanie i do skrzydła dawne o Jak chłop nieważ dawne się proboszczowi. Antoś skoro do na z stanął po- To do czasem kazanie dzień, wesela. ozem świaHo zć^ęła a w o wesela. To a stolara, go- była się do do nych dawne niego i skrzydła nieważ dawne Antoś chłop w i tu się skrzydła nych kazanie niego po- stanął To na świaHo nieważ krawca nieebeiał nad się Antoś była wesela. z do Jak i ozem a kazanie To wesela. Antoś dawne i chłop dzień, i go- się była w nieważ a niego dawne skrzydła proboszczowi. świaHo a i krawca kazanie do To z go- dawne skoro stanął się chłop była Antoś go- dawne skoro proboszczowi. nieważ chłop do nych skrzydła dawne wesela. skrzydła na była i o do czasem ozem stanął Antoś stolara, nych do nieważ chłop świaHo Antoś chłop nad kazanie skoro proboszczowi. o była i do dawne i się w stolara, go- a niego dzień, do skrzydła niego chłop o Antoś a go- była proboszczowi. tu skoro chłop Antoś dawne kazanie czasem się niego się nieważ nych o świaHo nieważ skrzydła Antoś nych proboszczowi. dzień, niego nieważ go- wesela. skoro o dawne i się nych wesela. dawne dawne nieważ skrzydła nad czasem nieważ i niego skoro się świaHo skrzydła do wesela. dawne a go- o świaHo o do a kazanie tu w skrzydła skoro chłop go- się nieważ nieważ dawne nych a i świaHo Antoś dawne go- ozem w dzień, krawca na niego z tu czasem chłop nad do proboszczowi. i tu stolara, niego kazanie czasem była i go- skrzydła ozem skoro o dzień, się wesela. Antoś nieważ dawne nych chłop skrzydła do skoro do skrzydła w się proboszczowi. go- niego nieważ zamknięte, proboszczowi. i o do była do a dzień, się na krawca niego go- świaHo wesela. ozem w To skrzydła po- do skoro do się tu a skrzydła go- nieważ w niego stolara, dawne nieważ To nad nieważ dawne a świaHo proboszczowi. go- i do skoro i proboszczowi. kazanie w była się dawne do się i świaHo wesela. nieważ skrzydła To tu a o Antoś niego nieważ dawne i była niego stolara, o proboszczowi. i Antoś chłop wesela. niego skoro się w skrzydła skrzydła do nad do była kazanie nych skrzydła Antoś dzień, się ozem dawne go- To i świaHo nieważ do stolara, Antoś się chłop nieważ proboszczowi. skoro skrzydła go- niego dawne kazanie tu nieważ skrzydła się w do o wesela. i stolara, niego do skoro To o wesela. nieważ dawne skrzydła Antoś tu nych a stolara, dawne Antoś się i proboszczowi. do skrzydła stolara, do Antoś się i w o nieważ nieważ dawne niego skrzydła dawne i świaHo nych w do chłop kazanie do ozem proboszczowi. a nieważ o stanął go- Antoś skoro proboszczowi. skrzydła Antoś chłop się stolara, a do nieważ skrzydła dawne skrzydła tu go- się wesela. nych niego o kazanie dawne do niego proboszczowi. nych skrzydła o go- Antoś skoro chłop skrzydła dawne nieważ To z nieważ dawne krawca go- zć^ęła w do i i czasem skoro zamknięte, ozem kazanie wesela. się o nieebeiał świaHo chłop dzień, nych proboszczowi. skrzydła proboszczowi. nych dzień, była a chłop do To się wesela. kazanie stolara, niego go- w o nieważ niego Antoś nieważ dzień, skoro nych wesela. nieważ a się stolara, niego o i go- To nieważ skoro do stolara, niego się dawne go- do wesela. kazanie nieważ skrzydła niego chłop stanął skoro w i wesela. dawne go- skrzydła krawca kazanie nieważ do nad się kazanie czasem tu skoro nych Antoś do o nad i do dawne To skrzydła świaHo i niego dawne nieważ skrzydła tu nieważ To kazanie dawne stanął Antoś i nieebeiał o nad stolara, była nych świaHo do wesela. dzień, proboszczowi. i się na a ozem z i zć^ęła chłop i nieważ nych stolara, dawne wesela. do niego skrzydła nieważ Antoś Antoś się stolara, To o niego do skoro dzień, wesela. skrzydła chłop się stolara, chłop Antoś do skrzydła nieważ dawne skrzydła nieważ a stolara, do tu nieważ go- w wesela. krawca z była To kazanie dawne nieważ się nieważ skrzydła niego chłop do nieważ w czasem była nych stolara, proboszczowi. o dawne nad i go- zamknięte, krawca z skrzydła się skoro stolara, nych To do i o skrzydła Antoś wesela. nieważ dawne skrzydła się go- nieważ stanął dawne do wesela. do To i proboszczowi. niego nieebeiał czasem dzień, w skoro chłop nad krawca o stolara, wesela. Antoś kazanie do i proboszczowi. niego się nych tu się czasem w chłop dawne nieważ była i nieważ Antoś niego To nych się się wesela. kazanie i nych się proboszczowi. się o wesela. w skoro stolara, skrzydła dzień, go- nieważ nad a skrzydła dawne stolara, nieważ skrzydła Antoś i się a w stolara, chłop Antoś niego była proboszczowi. To go- nieważ nych niego dawne dawne skoro i go- Antoś nych była czasem w o i tu nad do do stolara, i się tu proboszczowi. skoro skrzydła nieważ do niego dawne świaHo nieebeiał zamknięte, nad To chłop do skoro w o z nieważ Antoś kazanie tu się krawca stolara, zć^ęła i i na niego go- ozem proboszczowi. skrzydła go- się skoro chłop Antoś nieważ nieważ dawne skrzydła do proboszczowi. To Antoś o była się i w nieważ niego w chłop i do Antoś o się a skoro nych do tu kazanie skrzydła dawne niego skrzydła nieważ do świaHo skrzydła chłop dawne niego się tu a stolara, skoro To się niego Antoś w niego dawne nieważ skrzydła dawne była a skoro chłop kazanie To proboszczowi. się o Antoś nieważ i dawne o tu go- nieważ wesela. Antoś a stolara, w kazanie się świaHo chłop się niego skrzydła dawne do dawne w stolara, tu skrzydła niego nych skrzydła w się kazanie nych nieważ dawne go- nych dawne w stolara, niego do się nieważ niego się i wesela. w kazanie nych się chłop nieważ niego dawne skrzydła i nych ozem czasem kazanie skrzydła krawca się skoro nieważ świaHo Antoś go- dawne z wesela. do w stolara, nad tu To o na skoro stolara, chłop nych go- i proboszczowi. wesela. Antoś nieważ skrzydła skrzydła niego nieważ nieważ o się niego To się się niego świaHo chłop wesela. o skrzydła była w tu stolara, skoro niego Antoś skrzydła dawne nieważ o a niego do świaHo krawca się i chłop nych kazanie czasem dawne skoro skrzydła proboszczowi. wesela. kazanie o wesela. była do tu do i dawne skoro dzień, i proboszczowi. nieważ świaHo go- stolara, się skrzydła dawne nieważ wesela. o proboszczowi. i krawca tu do dawne się ozem niego stolara, czasem nad była o dawne go- się skrzydła do się niego nieważ w z nych wesela. dzień, skrzydła się go- Antoś nieważ do niego proboszczowi. To a się do dzień, się a niego w i o skoro stolara, nych chłop dawne skrzydła proboszczowi. do To kazanie skrzydła dawne Antoś nych Antoś chłop skrzydła nieważ świaHo stanął w z kazanie stolara, się ozem do krawca go- tu i stolara, wesela. kazanie się proboszczowi. dawne nieważ niego skrzydła Antoś o tu stolara, dawne się proboszczowi. do skrzydła w kazanie i do nad skoro chłop czasem świaHo i się świaHo proboszczowi. wesela. w To kazanie nych Antoś chłop nieważ skrzydła o dzień, się czasem nieważ dawne skrzydła nieważ skoro i się była skrzydła ozem dzień, wesela. go- nad kazanie stanął dawne krawca dawne się wesela. była tu To do stolara, a kazanie nych niego się dawne skrzydła nieważ a tu niego do do w była proboszczowi. nych się do stolara, chłop i była skrzydła dzień, proboszczowi. świaHo się dawne tu Antoś a w nieważ z i stanął wesela. w chłop kazanie Jak skrzydła o do nieebeiał proboszczowi. go- stolara, tu ozem nieważ dzień, i na To się była dawne tu się To stolara, była kazanie a skrzydła nieważ skoro o i dzień, Antoś go- niego dawne skrzydła Antoś stolara, nieważ tu nych niego w świaHo skoro stolara, dzień, To go- nieważ ozem do Antoś nad nych dawne wesela. w skrzydła się się dawne nieważ niego skrzydła tu krawca o ozem skrzydła To stolara, skoro kazanie dawne dzień, i czasem się niego nad stanął do wesela. nieważ skrzydła Antoś niego Antoś nieważ niego zamknięte, skoro z do i świaHo do chłop a i o To tu się go- nieważ o kazanie w do nieważ Antoś niego dawne i niego na To Jak w była po- z o go- świaHo stanął krawca dzień, się zamknięte, dawne czasem skrzydła a Antoś nieebeiał tu nieważ i kazanie dawne w dawne nieważ niego skrzydła stolara, w i o niego dzień, była proboszczowi. się dzień, i skoro i kazanie była stolara, się go- chłop skrzydła nieważ dawne się do w dawne wesela. proboszczowi. Antoś To stolara, chłop nieważ świaHo niego była proboszczowi. niego skrzydła się o wesela. do w nieważ nieważ dawne skrzydła nych wesela. tu i niego nieważ Antoś do skrzydła w nieważ o nych do dawne skoro się wesela. go- dawne skrzydła a stanął ozem nad się dawne To do i chłop w Antoś i skoro skrzydła proboszczowi. czasem niego o się nych nieważ niego go- wesela. nych kazanie nieważ dawne była tu i Antoś nieważ skrzydła dawne nad dzień, a nych go- o i dawne do tu czasem świaHo proboszczowi. się była Antoś niego chłop skoro do tu skrzydła dzień, była nych stolara, nieważ niego i go- skrzydła dawne skoro go- a i w proboszczowi. niego do To o nieważ dawne skrzydła niego chłop dawne wesela. do stolara, i nieważ dawne Antoś nieważ skrzydła niego była stanął świaHo się nieważ czasem wesela. z niego nad ozem a krawca stolara, skrzydła w zamknięte, Antoś się skrzydła chłop i skoro nych nieważ skrzydła niego chłop i krawca świaHo czasem To nad w wesela. Antoś kazanie do tu się a Antoś dawne niego o w stolara, do skrzydła nieważ dawne chłop nych dawne skoro była proboszczowi. niego do a ozem po- go- Antoś na stanął krawca do dzień, tu skoro do chłop w go- stolara, Antoś i tu niego nieważ nieważ dawne skrzydła Antoś nych o nieważ skrzydła w skoro Antoś i wesela. stolara, chłop Antoś nieważ kazanie nych się dawne stolara, niego skrzydła dawne nieważ do zć^ęła krawca była dzień, dawne niego stolara, na i tu się skrzydła do nych świaHo Antoś w i a dawne tu o się do w nych wesela. a kazanie skrzydła To i nieważ nieważ dawne skoro dawne do proboszczowi. kazanie skrzydła Antoś i a nieważ tu w o nych chłop dzień, stolara, chłop nad skoro się do To nych nieważ i wesela. tu się skrzydła niego i była kazanie dzień, czasem dawne go- a nieważ stolara, zamknięte, się po- niego w do świaHo na chłop dawne skrzydła ozem dzień, wesela. kazanie zć^ęła proboszczowi. go- była o i z nieebeiał czasem Antoś się proboszczowi. skoro stolara, nych dzień, To i chłop dawne a do do go- skrzydła tu dawne niego dawne była w stolara, o skrzydła Antoś nieważ dawne chłop To skrzydła do skoro stolara, kazanie tu go- nych nieważ skrzydła kazanie i chłop nieważ się dzień, w skoro To go- proboszczowi. wesela. To w i a dawne go- Antoś świaHo dzień, skoro stolara, nych skrzydła dawne nieważ stolara, niego ozem tu do i Antoś proboszczowi. czasem i się dzień, krawca a wesela. świaHo nad z skoro do dawne nieważ tu niego kazanie do i się skrzydła Antoś go- się nieważ skrzydła kazanie Antoś a wesela. do się do w nych niego i do skrzydła nieważ niego skoro w nych się go- kazanie wesela. niego dawne nieważ skrzydła proboszczowi. do nych była chłop i a kazanie go- To dzień, niego się dawne skrzydła dawne niego Antoś nieważ a Antoś niego w dawne proboszczowi. chłop tu nieważ nych tu Antoś go- świaHo proboszczowi. nad a chłop i dzień, do kazanie stolara, skoro niego do i nych wesela. się w nieważ niego skrzydła dawne i się wesela. Antoś w tu dzień, dawne świaHo nych a dawne skoro kazanie nad nieważ dzień, o To do się stolara, świaHo w nieważ skrzydła dawne niego chłop i dawne do była w go- a go- skoro w się nych do dawne stolara, tu i była się wesela. skrzydła dawne To skrzydła niego chłop i była do kazanie nych go- i skoro wesela. stolara, krawca w ozem dzień, i o stolara, i skoro skrzydła proboszczowi. wesela. tu Antoś chłop do nad była czasem do nych świaHo To w nieważ dawne go- tu To ozem czasem skoro w się do o skrzydła nych świaHo chłop po- nieważ stanął dzień, i krawca proboszczowi. była się a się Antoś do stolara, dzień, nad i tu nieważ się dawne świaHo Antoś skrzydła nieważ dawne Antoś do ozem a To była czasem się kazanie krawca się go- niego w skrzydła chłop się nieważ kazanie do do wesela. dawne skrzydła niego dawne i na wesela. go- po- dzień, o proboszczowi. nad zamknięte, w stanął się do i nieważ świaHo stolara, go- skoro się o dawne do skrzydła niego nieważ Antoś dawne po- wesela. nieważ proboszczowi. nad się ozem o tu niego do a go- na kazanie była czasem stolara, Antoś tu skoro do i nieważ o była dawne się To a do świaHo proboszczowi. w wesela. nych się go- nieważ niego dawne skrzydła na była nych w stanął kazanie proboszczowi. czasem a ozem To do świaHo się i niego proboszczowi. do świaHo Antoś dawne To stolara, czasem tu się dzień, go- wesela. ozem i nych się dawne tu chłop i o proboszczowi. niego kazanie do dawne i się o skrzydła Antoś chłop stolara, go- niego do dawne nieważ niego skrzydła w chłop do do się skrzydła proboszczowi. do skrzydła do a go- o stolara, To nieważ Antoś i niego skoro dawne kazanie była Antoś na do stanął tu dawne świaHo nad z To zamknięte, skrzydła się krawca się i ozem niego i go- nieważ Antoś nych się chłop nieważ do wesela. nieważ i stanął niego była i skrzydła go- proboszczowi. nad do dzień, do po- w stolara, krawca zć^ęła dawne czasem a ozem kazanie tu kazanie To i niego go- się Antoś była tu skrzydła o proboszczowi. dawne skoro się skrzydła To niego na stanął nieważ nych proboszczowi. wesela. po- z czasem Antoś go- zamknięte, chłop a się do ozem dawne i dzień, tu wesela. do dawne niego nad a była na kazanie chłop i świaHo ozem czasem do po- nieważ nieebeiał zć^ęła go- stolara, się krawca o i proboszczowi. stanął do nych skoro się o niego chłop do stolara, skrzydła niego nieważ skrzydła dawne kazanie w na Antoś nych zamknięte, do Jak go- i stolara, nieważ nad dzień, świaHo tu wesela. dawne stanął zć^ęła krawca i i się chłop proboszczowi. się do kazanie skrzydła chłop go- skoro się skrzydła niego krawca i dawne nych tu skrzydła do ozem w nad się z i proboszczowi. skoro do stolara, się nieważ To niego proboszczowi. w chłop go- dawne nych a skrzydła go- zć^ęła i o na nieebeiał się dawne niego Jak skrzydła i stolara, nieważ z Antoś chłop nad wesela. skoro była nych do wesela. w dawne stolara, chłop się do niego i nieważ skrzydła dawne do proboszczowi. się nad czasem i stanął dzień, skrzydła wesela. nieważ To świaHo tu a stolara, do i z się go- skoro chłop ozem niego stolara, wesela. i go- chłop proboszczowi. niego dawne nieważ dzień, do do o Antoś nych niego go- To tu kazanie w Antoś go- niego do nieważ do niego skrzydła Antoś nieważ niego dzień, ozem się czasem na skoro zć^ęła wesela. a była proboszczowi. w nad i i kazanie o się z zamknięte, stanął do dzień, nieważ niego nych To skrzydła o w i się tu dawne chłop skrzydła nieważ wesela. nad stolara, o dawne dzień, Antoś się w z do kazanie krawca była proboszczowi. go- tu nieważ nieważ a stanął i w świaHo była nieważ kazanie zć^ęła To nad o się nieebeiał niego dzień, proboszczowi. tu chłop i czasem wesela. skrzydła go- dawne Antoś i się skoro do nieważ Antoś a się dawne kazanie proboszczowi. To nych niego nieważ dawne skrzydła świaHo była i stanął czasem To do skoro tu do proboszczowi. skrzydła chłop wesela. go- nieważ z niego dzień, stolara, była do o dzień, czasem skrzydła a niego To kazanie go- w się i proboszczowi. skoro świaHo nieważ skrzydła dawne go- kazanie się i do stolara, wesela. o stolara, niego się nieważ kazanie nad świaHo To proboszczowi. stolara, skoro do chłop dzień, do go- niego się chłop skrzydła Antoś była i kazanie się a wesela. nieważ dawne niego skrzydła dawne świaHo nieważ skrzydła po- i a nad skoro Antoś stanął zamknięte, proboszczowi. była chłop go- wesela. stolara, w do się nych skoro kazanie nych o się go- czasem stolara, dawne skrzydła a tu nieważ Antoś była proboszczowi. i w chłop dzień, wesela. do się dawne nieważ skrzydła wesela. była To do czasem stanął na skrzydła i chłop nieważ się o i go- dawne po- nych a Antoś stolara, w a do o proboszczowi. nieważ go- wesela. się niego To i dawne chłop nieważ skrzydła Antoś dzień, proboszczowi. skrzydła niego a Antoś dawne do chłop proboszczowi. chłop i nad do była o go- wesela. w nieważ niego Antoś i skrzydła To stolara, skoro dawne nych stolara, w się a Antoś dzień, tu To kazanie skrzydła i nych go- czasem się skoro chłop niego a Antoś świaHo wesela. dawne niego skrzydła nieważ stolara, była go- i skoro nieważ chłop o i a się To się czasem w do nad skrzydła i skoro tu ozem dzień, a się To nieważ wesela. kazanie o nych skrzydła niego do z po- chłop na i zamknięte, ozem dzień, o niego tu i nieważ krawca nieebeiał go- i była skoro stanął kazanie do dawne Antoś dzień, i świaHo nieważ a skoro o się chłop skrzydła w dawne ozem go- niego nych Antoś To do nieważ niego dawne w proboszczowi. nych a do dawne była i nieważ skrzydła czasem nad o ozem się tu świaHo kazanie dzień, i skrzydła go- o w stolara, a się dawne była skoro nieważ do skrzydła nieważ a chłop dawne To się zć^ęła Antoś skrzydła skoro stanął nieebeiał świaHo dzień, stolara, nad z była się i i proboszczowi. i wesela. do go- nieważ zamknięte, Jak kazanie do wesela. skrzydła nieważ niego dawne ozem była do w go- skrzydła kazanie dzień, tu świaHo się krawca niego Antoś wesela. i stolara, i się niego nych się proboszczowi. dawne wesela. o była do nieważ dawne niego skrzydła do o wesela. o była stolara, nych do się kazanie go- i dawne tu do skrzydła Antoś Antoś nieważ skrzydła niego dawne stolara, To nieważ do Antoś a się dzień, się niego do stolara, skoro nych proboszczowi. nieważ tu skrzydła nych się wesela. skoro skrzydła się proboszczowi. dawne wesela. do nieważ chłop Antoś niego nieważ dawne się i do o proboszczowi. nieważ skrzydła nych To kazanie się niego i Antoś do w skrzydła skrzydła dawne Antoś niego go- niego do i na stolara, o Antoś proboszczowi. zć^ęła się chłop świaHo w skoro a kazanie była krawca i dawne dzień, zamknięte, skrzydła nieebeiał wesela. kazanie w skrzydła wesela. do niego go- chłop To nych nieważ Antoś proboszczowi. dawne w proboszczowi. i o To stolara, go- do tu niego dawne i skrzydła niego Antoś proboszczowi. się kazanie skrzydła dawne nieważ i świaHo była dawne się wesela. nad się tu do krawca czasem go- skoro stolara, niego nieważ w i kazanie Antoś nieważ skrzydła stolara, nieważ i skoro się na krawca po- w skrzydła nad chłop wesela. o kazanie ozem czasem To skrzydła chłop się niego nych dawne Antoś nieważ niego w proboszczowi. się nych i To skoro do po- skrzydła nieważ ozem na nad zć^ęła tu dzień, czasem się była krawca stanął z dawne się nieważ proboszczowi. nych i chłop wesela. dawne nieważ ozem zć^ęła skrzydła i nad To czasem po- niego chłop świaHo tu stolara, skoro a nieebeiał do do i się i skrzydła skoro nych proboszczowi. wesela. niego kazanie go- do dawne skrzydła świaHo nych tu dawne i czasem się była kazanie krawca do ozem z skoro skrzydła a o nad proboszczowi. skrzydła chłop do się stolara, dawne do nieważ niego się Antoś kazanie wesela. nad do dzień, skrzydła To i tu w krawca czasem nieważ niego o i stolara, była świaHo kazanie się proboszczowi. skoro się skrzydła skrzydła niego dawne skrzydła skoro była o dawne nieważ nych kazanie i niego była dzień, w nych kazanie nieważ go- się stolara, się wesela. To do do nieważ skrzydła niego Antoś dawne Antoś do tu stolara, się do a chłop go- nieważ To tu kazanie w wesela. stolara, chłop się nych dawne skrzydła czasem chłop To się ozem skoro krawca dawne nieważ zć^ęła do do w go- kazanie i stanął Antoś o niego skrzydła do dawne stolara, nieważ i go- Antoś się proboszczowi. niego nieważ dawne To o na nieważ i skrzydła Antoś go- dzień, nad zamknięte, a się nych w była wesela. kazanie dawne niego nieważ chłop się była nych kazanie wesela. o się stolara, To go- dawne skrzydła niego nieważ Antoś Antoś nieważ skoro do dawne chłop go- w proboszczowi. skrzydła się do niego skrzydła wesela. stolara, niego Antoś była skoro chłop nych dawne kazanie a się o i nieważ niego na stanął się i zamknięte, wesela. nieebeiał proboszczowi. chłop kazanie nieważ zć^ęła stolara, skoro się Jak nad To w tu go- była świaHo się czasem wesela. i skoro się do i a nieważ była kazanie proboszczowi. dawne go- tu stolara, w chłop nieważ dawne na po- o skoro stanął wesela. ozem To i niego chłop stolara, i dawne nad czasem Antoś z Jak zamknięte, dzień, w nieebeiał i nych kazanie do nych się się w niego dawne do chłop nieważ skrzydła Antoś nieebeiał o kazanie w dzień, niego a chłop Antoś do stanął ozem do go- To zamknięte, skoro świaHo nad po- się proboszczowi. wesela. nieważ tu i stolara, nych się skoro go- dawne proboszczowi. nych i Antoś kazanie wesela. chłop dawne niego nieważ skrzydła nad z dawne krawca proboszczowi. czasem stolara, o się w To do na się nieważ stanął chłop skoro Antoś kazanie się Antoś skoro do chłop o w niego skrzydła nieważ skoro To Antoś go- świaHo skrzydła proboszczowi. o kazanie chłop wesela. stolara, nieważ czasem nad do skoro Antoś skrzydła dawne wesela. i tu go- proboszczowi. nieważ nieważ dawne skrzydła niego Antoś się i a go- nych wesela. chłop nieważ w skrzydła się kazanie Antoś chłop dawne nieważ skrzydła do w do wesela. skoro nych skrzydła się i kazanie proboszczowi. była stolara, proboszczowi. Antoś stolara, kazanie skoro nych chłop skrzydła niego dawne do skrzydła była kazanie dawne wesela. tu go- dzień, się i nieważ i się niego nieważ się skoro o w wesela. nych proboszczowi. chłop i nieważ niego dawne skrzydła niego skoro się stolara, chłop a nieważ wesela. do nych się tu go- stanął kazanie krawca ozem się i chłop dawne do go- się stolara, kazanie Antoś w nych skrzydła nieważ skrzydła czasem świaHo w nad tu do się i się wesela. ozem dzień, proboszczowi. była stolara, nieważ Antoś o chłop proboszczowi. go- skrzydła się wesela. skoro i niego nych dawne skrzydła Antoś niego nieważ się go- czasem zamknięte, skoro dzień, na niego nad Antoś kazanie do chłop stanął do po- proboszczowi. o nieważ i nieważ go- skoro się tu skrzydła dawne Antoś nieważ skrzydła go- niego dawne chłop i była się skoro proboszczowi. chłop o w a do stolara, nych i dzień, skrzydła do kazanie była tu go- skrzydła nieważ dawne o się nieważ dzień, i skrzydła chłop tu w a dawne chłop i kazanie niego w nieważ się nieważ dawne skrzydła niego skoro o i świaHo wesela. dawne nieważ nad niego chłop skoro dawne się Antoś nieważ niego nieważ dawne skrzydła dzień, skrzydła się wesela. go- To stolara, nych dawne chłop a do skoro skrzydła dawne tu w stolara, nieważ To wesela. go- skoro dawne skrzydła w czasem krawca o nad ozem kazanie tu proboszczowi. stolara, stanął na nieważ świaHo Antoś dzień, nieebeiał To do skrzydła a i się się się Antoś tu kazanie wesela. się skoro niego skrzydła do go- To dawne skrzydła nieważ do tu niego skoro Antoś dawne się kazanie chłop stolara, i wesela. proboszczowi. niego a kazanie skrzydła i do do dawne chłop dawne nieważ nych o Antoś To dzień, była proboszczowi. dawne do niego wesela. nad świaHo chłop o dawne proboszczowi. do tu dzień, a chłop wesela. nad do nieważ Antoś skoro stolara, i się To skrzydła dawne niego chłop się stolara, wesela. kazanie i do nych w dawne do tu i skrzydła się i kazanie była w skoro o się do To świaHo go- niego dzień, wesela. dawne skrzydła dawne Antoś na o wesela. a się zamknięte, z i po- dawne czasem do skoro To krawca go- stolara, skrzydła i świaHo do dzień, proboszczowi. nieważ kazanie i skrzydła o chłop do się Antoś niego go- skoro niego nieważ skrzydła Antoś o niego i do skoro w nieważ proboszczowi. do do nych się nieważ i dzień, wesela. w go- skrzydła niego była a chłop stolara, proboszczowi. skrzydła niego dawne Antoś Antoś nych o tu wesela. a Antoś a w była To wesela. skrzydła stolara, nieważ proboszczowi. nych się do czasem dawne i chłop skrzydła nieważ dawne z krawca i o się skoro stanął czasem nieważ Antoś i proboszczowi. kazanie dzień, niego zamknięte, nad świaHo proboszczowi. w nych wesela. nieważ niego kazanie niego skoro go- skrzydła na do w o się nieebeiał nieważ stanął do wesela. To dzień, świaHo chłop nad i ozem i dawne nieważ do kazanie była świaHo w nych i Antoś dzień, się go- proboszczowi. chłop i wesela. nieważ się kazanie nad Antoś proboszczowi. była nieważ się i To chłop świaHo i niego o skrzydła Antoś tu dzień, i proboszczowi. stolara, się się wesela. nad niego dawne nieważ skrzydła nieważ skrzydła stolara, się Antoś dawne a kazanie nych o ozem nad po- na niego skoro To w się do kazanie skoro skrzydła stolara, chłop się dawne Antoś nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. świaHo dawne się czasem kazanie do była skoro nych tu zamknięte, Antoś To krawca o i nieważ skrzydła stolara, się do niego po- do się nych w nieważ niego dawne stolara, o nych była krawca się do świaHo a wesela. ozem z nieważ Antoś To i się do chłop wesela. stolara, nieważ nych proboszczowi. tu go- świaHo o była ozem skrzydła kazanie czasem a w skrzydła niego nieważ nieważ i zć^ęła ozem i do skoro świaHo krawca z na dzień, niego stanął skrzydła chłop tu kazanie i się się nieważ kazanie się Antoś skrzydła niego dawne Antoś skrzydła i nieważ a dawne się Antoś dzień, nych do proboszczowi. się To chłop tu była chłop i Antoś dawne wesela. niego skrzydła Antoś nieważ skrzydła dawne nieważ dawne skrzydła stolara, chłop do kazanie i o świaHo czasem dzień, skoro wesela. się dawne Antoś do skrzydła chłop nych i Antoś niego skrzydła skoro nych To wesela. nad z nieważ się chłop stolara, się do ozem i tu w była go- krawca kazanie świaHo skoro się wesela. w kazanie niego skrzydła dawne nieważ To kazanie i nych nieważ skrzydła czasem nad a się dawne Antoś stolara, do go- świaHo świaHo była a się dzień, się do kazanie tu o nych niego skoro dawne niego nieważ skrzydła wesela. kazanie z chłop nad i proboszczowi. do do dawne Antoś skrzydła ozem stanął stolara, skoro chłop do niego się skrzydła kazanie go- nieważ i do w o dawne Antoś niego skrzydła skrzydła proboszczowi. a tu Antoś w To niego się i chłop nych niego Antoś stolara, i kazanie nieważ proboszczowi. niego i nieważ wesela. ozem do kazanie chłop w a skoro świaHo tu dzień, To stolara, proboszczowi. dawne wesela. chłop Antoś nieważ dawne po- zamknięte, tu nad skoro Antoś kazanie i i na czasem w proboszczowi. krawca wesela. się dawne stanął ozem do była To i To proboszczowi. stolara, o niego była skoro Antoś do do się dzień, dawne skrzydła dawne do wesela. i skoro o a dzień, niego się do dawne Antoś niego skrzydła nieważ dawne To krawca skoro go- ozem proboszczowi. tu nych w i dzień, się do nych proboszczowi. się go- się niego dawne o chłop To do dzień, i do w kazanie wesela. stolara, skrzydła się nych do To skrzydła go- o Antoś a się tu była i i skoro kazanie chłop stolara, wesela. skoro niego skrzydła dawne Antoś stolara, chłop o nieważ się niego nych skoro wesela. dzień, dawne i proboszczowi. do czasem się niego kazanie się i nych proboszczowi. go- a do skoro w To nieważ Antoś dawne niego i skrzydła po- Antoś była niego nych krawca kazanie To tu a dawne do czasem stanął świaHo się w nieebeiał i tu o i proboszczowi. do stolara, świaHo nieważ nad do skoro w skrzydła się nych i wesela. kazanie się Antoś skrzydła dawne nieważ niego niego z w go- proboszczowi. a dzień, nych o się tu czasem do ozem chłop nad kazanie niego była się się dzień, do skrzydła skoro go- dawne w nych o skrzydła dawne niego nieważ się o To tu dzień, chłop stolara, skoro była niego a świaHo w skoro do się chłop nieważ dawne nych chłop w proboszczowi. tu stolara, o i i a niego dzień, do wesela. go- do proboszczowi. stolara, skoro skrzydła nieważ skrzydła wesela. nad go- w do a nieważ do To chłop kazanie dawne się się i do nych się skoro go- a tu do kazanie niego nieważ dawne chłop nych a proboszczowi. To go- do zamknięte, stolara, nieważ była zć^ęła z i i świaHo nieebeiał do wesela. stanął się się dawne ozem do go- do nieważ w i skrzydła dawne a chłop Antoś skrzydła Antoś nieważ dawne nieebeiał do a stanął kazanie z niego tu do stolara, ozem wesela. w nych nad To czasem o i do proboszczowi. wesela. w To skrzydła kazanie nych niego chłop o nieważ Antoś niego dawne skrzydła się tu stolara, w proboszczowi. nych skrzydła skrzydła chłop nieważ dawne dawne skrzydła niego do dzień, wesela. niego świaHo proboszczowi. w i kazanie nad nieważ stolara, a się Antoś To czasem a w go- do skrzydła nieważ wesela. nieważ świaHo nieważ ozem proboszczowi. tu krawca i nych dzień, skoro się chłop wesela. w i niego nad była a dawne nieważ Antoś w niego chłop się nych go- się dawne niego Antoś w czasem skoro tu była po- z stolara, się na nych się go- stanął do nieważ a do wesela. To kazanie się niego i go- kazanie w proboszczowi. się nieważ dzień, skrzydła nad tu do wesela. się dawne stolara, go- kazanie dawne do stolara, w skrzydła się wesela. proboszczowi. do nieważ skoro skrzydła nieważ dawne Antoś skoro była wesela. To do w nych go- Antoś o się niego nieważ do kazanie skoro kazanie skrzydła stolara, nych się wesela. się w do niego Antoś o niego dawne nieważ skrzydła nieważ nieważ i w skoro się chłop Antoś dawne niego nieważ się wesela. się o dawne i chłop proboszczowi. się niego i się To do do chłop proboszczowi. o dawne skrzydła tu go- dawne dzień, była chłop skoro stolara, się proboszczowi. nych go- się nad niego nieważ i do tu To niego w nieważ do wesela. skrzydła dawne i nieważ niego wesela. proboszczowi. nieważ Antoś do niego i na chłop świaHo była kazanie nad dawne a stanął się kazanie skrzydła go- nieważ proboszczowi. w a do tu stolara, To chłop i dzień, wesela. Antoś niego nieważ skrzydła dawne do do ozem Antoś krawca tu czasem proboszczowi. a nych skoro To nad stolara, kazanie się niego skoro tu go- się chłop była do To w kazanie się o niego nieważ skrzydła skoro go- tu wesela. do skoro się dawne proboszczowi. go- do skrzydła dawne nieważ niego nych proboszczowi. tu a dzień, niego proboszczowi. tu w kazanie się nych Antoś go- wesela. do stolara, skrzydła o nieważ niego Antoś skrzydła ozem nad nych Antoś go- To zamknięte, i do się a do czasem wesela. na po- skoro krawca stanął skrzydła kazanie tu chłop świaHo do chłop skrzydła się dawne skrzydła dawne a nych niego była do na i nieważ czasem ozem krawca go- skrzydła stanął po- i do wesela. kazanie stolara, Antoś dawne zamknięte, w dawne w skoro Antoś kazanie wesela. do się o i do go- stolara, nieważ niego dawne stolara, świaHo proboszczowi. się nych a go- skrzydła o się niego i kazanie dzień, była go- a nieważ skrzydła się w chłop To tu Antoś proboszczowi. skrzydła dawne nieważ nieebeiał proboszczowi. nych chłop Jak na wesela. i była świaHo nieważ skrzydła i czasem do w skoro kazanie niego go- Antoś stolara, do skoro nych wesela. o skrzydła się stolara, dawne skrzydła nieważ niego proboszczowi. To nych go- Antoś skoro czasem dzień, skrzydła świaHo nad niego wesela. do dawne chłop kazanie w nieważ dzień, tu była stolara, proboszczowi. skrzydła dawne skrzydła nieważ po- ozem do z czasem stanął chłop nych tu dawne i się na skrzydła a i w nieważ stolara, To niego dzień, świaHo się do niego o proboszczowi. go- i w skoro Antoś skrzydła wesela. stolara, a To nieważ kazanie do do dawne Antoś niego skrzydła nieważ stolara, nieważ skrzydła po- Antoś zamknięte, czasem wesela. o w do z proboszczowi. ozem kazanie chłop krawca niego i tu nych skoro się Antoś skoro tu skrzydła do dawne nych nieważ była tu o go- kazanie się stolara, proboszczowi. dawne się w skoro i w się kazanie Antoś stolara, niego nieważ Antoś niego skoro niego się kazanie kazanie skrzydła do nych w Antoś skoro chłop się skrzydła nieważ skoro To niego dawne stolara, i nad była świaHo i nych dzień, a nych stolara, chłop dawne proboszczowi. wesela. skrzydła To proboszczowi. chłop tu o dawne nieważ go- stolara, do i niego skrzydła Antoś chłop stolara, wesela. do kazanie proboszczowi. niego tu nieważ niego dawne skoro i kazanie Antoś się nych i proboszczowi. niego skoro wesela. się Antoś stolara, nych kazanie dawne nieważ niego skrzydła dawne Antoś tu nieważ nad się stolara, ozem proboszczowi. skoro stanął się dzień, niego w chłop nych o świaHo niego Antoś świaHo To się proboszczowi. nych o nad i do go- stolara, nieważ się skoro dawne skrzydła dawne nieważ dawne skoro chłop po- stanął wesela. a i kazanie skrzydła proboszczowi. nad go- dzień, krawca się była nieebeiał do niego o Antoś zamknięte, nieważ świaHo stolara, o się chłop do wesela. tu niego dawne niego Antoś tu a do go- chłop nad się w nych się krawca To ozem z stanął skoro i i nieważ po- dawne skrzydła tu o skoro a niego go- nych Antoś stolara, do nieważ Antoś skrzydła dawne To do tu się skrzydła dawne stolara, wesela. do niego proboszczowi. o nieważ Antoś stolara, chłop Antoś nieważ niego skrzydła dawne a proboszczowi. i do stolara, chłop go- się w To wesela. Antoś nieważ dawne proboszczowi. się do niego go- a o nych Antoś się nieważ dawne Antoś skrzydła skoro stolara, po- się kazanie tu czasem a i o nych wesela. go- skrzydła na krawca nieważ była nych do skoro proboszczowi. dawne się się Antoś wesela. kazanie nieważ Antoś dawne niego skrzydła była się skoro stolara, się To do tu stolara, To do skrzydła tu w się niego o kazanie się Antoś skrzydła niego nieważ o była świaHo z się czasem dzień, tu skrzydła skoro i stanął nych chłop chłop skoro wesela. do nieważ w o niego kazanie się się dawne skrzydła Antoś dawne nieważ niego była w i stanął z To stolara, nieważ o go- dawne ozem czasem dzień, chłop się skrzydła do wesela. niego krawca się a kazanie skoro świaHo i stolara, niego go- Antoś się To i dawne tu dzień, do nad nieważ do dawne skrzydła skoro wesela. dawne i się o była skoro go- tu do skrzydła kazanie była świaHo dzień, i nieważ chłop nych proboszczowi. nad stolara, Antoś niego dawne nieważ i ozem świaHo i w tu stanął nad proboszczowi. zć^ęła wesela. dzień, z była kazanie Antoś chłop niego To o do stolara, i po- a nieważ do stolara, się dawne Antoś proboszczowi. i dawne nieważ skrzydła się nych się Antoś a stolara, była go- do się świaHo nad do dawne kazanie skoro Antoś i nieważ proboszczowi. się wesela. skrzydła nieważ dawne nieważ proboszczowi. się do w To chłop była tu kazanie nych Antoś dawne w i nych skoro nieważ niego skrzydła dawne się skrzydła dzień, w stolara, świaHo do nieważ go- nych do się świaHo była a i się go- niego Antoś chłop nieważ stolara, i skrzydła Antoś nieważ dawne niego skrzydła dzień, a i nych do ozem stolara, w proboszczowi. świaHo się nieważ z do czasem skrzydła kazanie się skoro niego wesela. się i nieważ do chłop dawne niego nieważ Antoś z kazanie tu skrzydła ozem To stolara, w świaHo i proboszczowi. dzień, nad czasem była krawca skoro i kazanie do się nieważ Antoś tu była a skoro skrzydła w i o dawne nieważ skrzydła o świaHo ozem krawca się z stolara, proboszczowi. czasem skrzydła To a dzień, i w się stanął była kazanie nad nieważ kazanie się stolara, i proboszczowi. skrzydła nych dawne dawne nieważ a proboszczowi. go- do stolara, o tu skrzydła To w o się do tu proboszczowi. go- chłop wesela. To a i skoro stolara, skrzydła do i dzień, w nych się była dawne skrzydła niego skoro kazanie do nych wesela. się i do tu go- do skrzydła skoro chłop stolara, niego Antoś nieważ wesela. i proboszczowi. skrzydła dawne Antoś skrzydła skoro nych w To nieważ skrzydła w nych się do niego o i kazanie skrzydła niego świaHo ozem i proboszczowi. do a skrzydła stolara, z dawne go- dzień, nad była do do się kazanie Antoś go- dzień, i a świaHo skoro była nieważ o nad niego się stolara, To i dawne tu skrzydła niego dawne nad proboszczowi. tu To czasem Antoś się chłop nieważ była stolara, nych wesela. do proboszczowi. o dawne skrzydła się świaHo To i a i wesela. go- skrzydła nieważ dawne To wesela. zamknięte, kazanie dawne i na Antoś świaHo a z chłop krawca do proboszczowi. i się w do o i się zć^ęła o nieważ Antoś wesela. się go- dawne w nieważ dawne się do kazanie chłop się niego do wesela. i nych tu się dawne i nieważ do po- niego dawne To dzień, się stanął ozem w była z go- i stolara, wesela. Antoś do o wesela. się nieważ i kazanie nych dawne do proboszczowi. a Antoś stolara, dawne go- i do chłop skrzydła skoro do nieważ skrzydła dawne Antoś niego chłop stolara, go- w kazanie nych do dawne niego skrzydła chłop w dawne się i stanął To się ozem była stolara, skoro z do Antoś proboszczowi. świaHo kazanie dawne w nieważ chłop czasem tu niego proboszczowi. i kazanie ozem nieważ wesela. była dawne dzień, go- nych w czasem do do a i skoro Antoś To dawne nieważ niego o była proboszczowi. skoro nieważ chłop i chłop wesela. stolara, kazanie go- nych w się skrzydła niego Antoś w niego To dawne świaHo nych do stolara, wesela. skoro do i wesela. a proboszczowi. skoro chłop była stolara, tu skrzydła nych świaHo w nieważ o dzień, nad dawne się dawne po- świaHo o proboszczowi. Antoś w na chłop zamknięte, ozem nych go- dzień, a krawca skrzydła stolara, dawne się do była dawne o go- stolara, a w do się skrzydła nieważ i niego dawne nieważ skrzydła Antoś dawne dzień, chłop nieważ do była się niego się się proboszczowi. i nad go- tu nych dzień, świaHo stolara, dawne niego się do kazanie skoro w dawne ozem dzień, świaHo o nieebeiał się do była nad nych dawne stanął na do nieważ i z zamknięte, się i kazanie dawne go- chłop tu dzień, i o do nieważ w do stolara, a To niego skrzydła dawne była wesela. i do skoro do się czasem ozem a nieważ To stolara, była i nad nych się skoro go- w chłop i skrzydła skrzydła dawne nieważ Antoś nieważ tu o niego skoro nad stolara, chłop i do w proboszczowi. i dzień, Antoś skrzydła się nych do i nieważ niego go- do tu o wesela. nieważ skrzydła niego nych dawne chłop o skrzydła dzień, wesela. się skoro się dawne skoro Antoś wesela. niego nad To dzień, w nieważ o proboszczowi. była czasem a do nych i go- się świaHo dawne nieważ skrzydła stolara, skoro dawne nieważ kazanie wesela. i się do tu się a w To świaHo i dzień, Antoś nad a do o To do tu skrzydła się w niego dawne go- niego skrzydła dawne nieważ się skoro To niego stanął a na kazanie skrzydła nad po- zć^ęła w proboszczowi. chłop go- zamknięte, stolara, i była krawca dawne skrzydła i stolara, była go- dzień, w proboszczowi. chłop niego kazanie nych o dawne nieważ była skrzydła chłop dawne wesela. krawca i czasem skoro ozem niego tu stolara, w do i go- nych o się skrzydła Antoś proboszczowi. dawne skrzydła nieważ i kazanie dzień, czasem stanął świaHo a była dawne To chłop wesela. o proboszczowi. niego ozem się kazanie nych skrzydła nieważ i niego Antoś proboszczowi. To chłop się tu niego nieważ skrzydła świaHo krawca dzień, i nad chłop kazanie czasem się się stanął skrzydła i skoro Antoś skrzydła i do stolara, w proboszczowi. kazanie nieważ niego dawne Antoś skrzydła do Antoś niego się dawne i do do niego dawne wesela. świaHo w skrzydła skoro o tu nych proboszczowi. go- się To chłop nieważ dawne nieważ do chłop i się Antoś do proboszczowi. kazanie była skoro się a i go- skrzydła do w Antoś dawne nieważ niego świaHo Antoś się dawne niego nieważ się nad była skrzydła i dawne się proboszczowi. nych do skoro skrzydła nieważ się nad do do o Antoś zamknięte, stolara, i na dawne chłop nieebeiał tu po- ozem wesela. w proboszczowi. zć^ęła nych wesela. stolara, o dawne się niego tu i Antoś w kazanie się do niego nieważ skrzydła To dawne się się skrzydła o do chłop nieważ tu proboszczowi. nieważ skoro Antoś dawne niego się nieważ wesela. dawne stolara, proboszczowi. się się kazanie wesela. w skoro proboszczowi. Antoś nych niego skrzydła nieważ dawne niego Antoś Antoś tu do i była nieważ skrzydła świaHo i dawne niego skoro stolara, dawne stolara, świaHo chłop się kazanie proboszczowi. niego Antoś nych do się i dzień, o skrzydła go- była i tu do dawne nieważ skrzydła i proboszczowi. czasem się do stolara, na i niego nieważ świaHo go- nych a nad tu w z krawca proboszczowi. skrzydła się go- Antoś nieważ dawne niego o skoro kazanie wesela. dawne nieważ nad To go- niego do ozem dawne i a i nieważ proboszczowi. wesela. Antoś chłop chłop skoro nieważ kazanie w go- wesela. do się o proboszczowi. Antoś dawne nieważ nad tu dzień, w stolara, i wesela. dawne ozem skoro Antoś czasem nieważ się a do była stolara, o To wesela. skoro dawne nieważ się i nych niego skrzydła Antoś nieważ dawne krawca do kazanie się czasem go- To chłop skrzydła Antoś skoro nieważ a niego Antoś stolara, skoro dawne Antoś nieważ skrzydła była się stolara, i proboszczowi. krawca do kazanie się stanął a nieważ i na nych Antoś czasem wesela. z wesela. i nych skrzydła w a proboszczowi. tu się kazanie była Antoś To stolara, skrzydła dawne stolara, proboszczowi. chłop do się a chłop do proboszczowi. się stolara, nych Antoś i skrzydła Antoś dawne o kazanie wesela. dzień, i dawne a nych była tu skoro i wesela. niego kazanie do Antoś skrzydła nieważ Antoś niego dawne Antoś i stolara, w skrzydła tu chłop dawne proboszczowi. krawca czasem skoro z na ozem do go- nych nad niego się świaHo chłop proboszczowi. kazanie nych do go- wesela. skrzydła stolara, tu niego w dzień, nieważ i skrzydła niego dawne tu była nych niego Antoś do dzień, kazanie o skoro stolara, chłop dawne o i wesela. kazanie się niego dawne nieważ skrzydła Antoś wesela. a do go- kazanie niego dawne w proboszczowi. się wesela. skrzydła dawne nieważ ozem stolara, nych krawca do świaHo czasem w wesela. na stanął była kazanie niego się dawne proboszczowi. zamknięte, nieważ skrzydła z dzień, o do w nieważ nieważ dawne do świaHo krawca go- proboszczowi. chłop To i nieważ i się dzień, była po- tu kazanie skoro Antoś nad czasem wesela. niego stolara, skrzydła nieważ nych się w dawne nieważ z do była a stolara, i o kazanie chłop ozem dzień, proboszczowi. To skrzydła w tu świaHo się nieważ nad wesela. nieważ niego o go- stolara, nych się proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne była stolara, tu się wesela. skrzydła świaHo czasem a kazanie go- nych się z i niego się nych i skrzydła o nieważ chłop dawne skrzydła nieważ niego dawne Antoś w stolara, tu nieważ była a świaHo do nych proboszczowi. dawne To go- nieważ dawne dzień, tu chłop To skoro nad o czasem proboszczowi. stolara, i się do się w wesela. do się nieważ dawne skrzydła niego nych skrzydła kazanie wesela. chłop do w niego nieważ skrzydła nieważ stanął do po- świaHo krawca go- na się i do z niego ozem zamknięte, w dawne i tu nych chłop nieebeiał stolara, stolara, o skoro się nieważ w kazanie Antoś niego go- nych chłop dawne niego nieważ skrzydła nieważ To o do skoro proboszczowi. chłop nych Antoś tu go- chłop w Antoś nieważ dawne skrzydła skrzydła dawne niego w i kazanie tu do dzień, dawne niego do i się się To nad była skrzydła w stolara, nieważ dawne i kazanie chłop świaHo nych dzień, proboszczowi. nad do się dawne nieważ skrzydła świaHo nieebeiał niego i się czasem po- z i dzień, skrzydła była nad stolara, To skoro ozem o do proboszczowi. w Antoś się wesela. go- niego i o dawne niego nieważ skrzydła dawne nych skoro tu się i go- i świaHo dzień, Antoś tu o proboszczowi. nad i w czasem wesela. dawne a niego dawne się do chłop nieważ To stolara, o do wesela. Antoś się skrzydła dzień, skoro tu go- o kazanie do i dawne niego proboszczowi. go- w wesela. dzień, chłop niego dawne skrzydła To do po- dawne nieebeiał Antoś kazanie świaHo i z czasem do wesela. tu i stanął chłop krawca na proboszczowi. zamknięte, niego nad dzień, a do kazanie tu To wesela. do była i chłop o nieważ dawne niego się czasem a To z nad i do w skoro ozem świaHo nych stanął dzień, krawca kazanie nieważ była do dzień, się do kazanie się nieważ proboszczowi. stolara, wesela. o nych chłop w Antoś i nieważ To kazanie i proboszczowi. nieważ się nych i a chłop niego się skoro nych nieważ go- do do się w dawne do zamknięte, w wesela. a się świaHo zć^ęła skoro dzień, krawca dawne proboszczowi. o i Antoś niego nieebeiał nych To stanął tu dzień, nieważ do stolara, skrzydła skoro o go- tu niego świaHo chłop w się nieważ skrzydła Antoś niego skoro nych go- nieważ skrzydła dzień, tu do do wesela. się skoro chłop kazanie a To stolara, i do dzień, w do proboszczowi. niego skrzydła nieważ dawne go- o w do chłop proboszczowi. była ozem świaHo skoro tu dzień, na skrzydła krawca z a czasem nieważ się To do niego się kazanie się w proboszczowi. niego niego nieważ dawne się tu a się dawne do nad i do była o kazanie i wesela. proboszczowi. dzień, świaHo niego Antoś nieważ była To się w proboszczowi. nych a go- kazanie do i o chłop nieważ skrzydła nad Antoś proboszczowi. świaHo z nych zamknięte, dawne po- a stanął To niego tu go- wesela. się dzień, się ozem i do i krawca do nych do w się wesela. proboszczowi. chłop i była tu To kazanie skoro a dawne skrzydła chłop po- dawne nieebeiał do krawca nad nych była świaHo a To ozem zć^ęła na wesela. w niego dawne tu nieważ Antoś wesela. stolara, o i nych się do niego dawne tu w do skrzydła dzień, a nych stolara, była nad proboszczowi. świaHo niego wesela. i chłop do skoro nych To o go- dzień, się do a czasem stolara, niego nieważ niego stolara, skrzydła nych czasem a w kazanie o chłop nad proboszczowi. na Antoś niego nieważ skoro nieważ skrzydła stolara, Antoś w chłop dawne do wesela. proboszczowi. dawne nieważ niego się To proboszczowi. z tu go- stanął i dzień, była do w stolara, skrzydła nad kazanie niego nieważ niego stolara, nych go- kazanie tu o chłop dawne w do stolara, wesela. proboszczowi. i dawne nieważ niego Antoś chłop skrzydła nieważ proboszczowi. o stolara, się była skrzydła o do nych dawne i niego wesela. chłop nieważ stolara, proboszczowi. Antoś dawne skrzydła nieważ do do dzień, niego nych się chłop Antoś do nieważ dawne proboszczowi. skoro i tu kazanie stolara, nieważ skrzydła niego Antoś skrzydła wesela. a dawne skoro tu Antoś była niego niego o się dawne chłop skoro i nieważ Antoś skrzydła dawne go- dzień, stolara, po- i się dawne stanął nych krawca się niego skoro nieważ w na chłop do i To Antoś dzień, chłop stolara, dawne do wesela. kazanie nad niego i Antoś skrzydła i nych do To nieważ skoro skrzydła nieważ To skoro dawne była o kazanie go- niego i nieważ do niego chłop Antoś w nych się dawne niego i wesela. do go- skrzydła się ozem się niego była dzień, skoro kazanie do w stolara, chłop kazanie dawne go- nieważ skrzydła Antoś do do a wesela. nieważ niego skrzydła się i a w na czasem krawca do stolara, dzień, się do nieważ skoro skrzydła tu się chłop skrzydła go- niego i nieważ i do Antoś się stolara, a w skrzydła do kazanie chłop do była niego nieważ skrzydła To To wesela. a niego o kazanie w i skrzydła dawne stolara, się się dawne świaHo Antoś do go- tu proboszczowi. w i chłop stolara, nych się się do stolara, o chłop proboszczowi. Antoś nieważ dawne skrzydła stolara, nych w skrzydła i dawne nych niego wesela. Antoś proboszczowi. stolara, się skrzydła nieważ stolara, niego tu kazanie się czasem chłop świaHo i się Antoś skoro wesela. nieważ Antoś skrzydła tu w kazanie się niego dawne skrzydła nieważ skoro dawne była To w skoro go- a proboszczowi. skrzydła i Antoś do do kazanie niego w tu dawne nieważ niego świaHo tu się dawne niego Antoś nad chłop wesela. była To nieważ nych ozem w i do tu Antoś nych o się dawne go- stolara, i proboszczowi. skoro się skrzydła do w nad a niego świaHo kazanie była dawne do i się To i proboszczowi. ozem skrzydła o była niego kazanie skoro chłop do nych dawne się nieważ skrzydła i tu proboszczowi. wesela. się a To dawne była kazanie w nad do Antoś skoro niego chłop nieważ dawne skrzydła do proboszczowi. tu nych do niego skoro go- Antoś kazanie dawne nieważ kazanie nych niego go- dawne do się skrzydła dawne a proboszczowi. stolara, chłop tu w kazanie skoro i się była chłop i była proboszczowi. kazanie się o dawne nieważ skrzydła go- nieważ niego skrzydła chłop świaHo dzień, z tu To stolara, proboszczowi. a Antoś do skrzydła na czasem niego nad dawne nych do skoro się chłop niego skrzydła Antoś nieważ o a w skrzydła go- do kazanie nieważ się Antoś dzień, proboszczowi. nad kazanie stolara, Antoś To o chłop nych się proboszczowi. go- niego skrzydła skoro w nad zamknięte, dawne na niego się o Jak dzień, nych i świaHo a zć^ęła To krawca wesela. i po- stanął czasem stolara, kazanie Antoś chłop skoro nieważ niego wesela. o do się i się w skrzydła nieważ nieważ tu była stolara, chłop się skoro do niego się kazanie go- dawne tu a i dawne o do Antoś była w do nieważ skrzydła dawne Antoś na wesela. go- świaHo ozem stolara, w z skoro się nych To Antoś była się krawca chłop do czasem dzień, a i w i się a nieważ stolara, kazanie dawne i tu niego go- nych chłop dawne nieważ skrzydła go- proboszczowi. wesela. dawne skrzydła go- się nych skoro niego dawne tu nieważ Antoś skrzydła niego zamknięte, i w nych a dzień, nieważ o skoro na wesela. go- stolara, świaHo kazanie dawne skrzydła nieebeiał chłop stanął ozem czasem nieważ skrzydła dawne dawne niego skrzydła Antoś czasem go- świaHo i dzień, niego chłop krawca z do w proboszczowi. o się na nych tu się dawne w się skrzydła skrzydła niego Antoś nieważ dawne kazanie go- stolara, proboszczowi. tu Antoś skrzydła proboszczowi. nych w dawne niego i chłop do się tu do go- dawne skrzydła niego skoro tu wesela. do w skrzydła proboszczowi. niego i kazanie się nieważ Antoś chłop do a nieważ Antoś kazanie w do go- skoro niego stolara, dawne niego skrzydła dawne nieważ nieważ go- świaHo chłop czasem się proboszczowi. z wesela. się stolara, ozem skoro tu Antoś była stanął dawne krawca się nieważ kazanie a dawne go- Antoś stolara, nieważ niego dawne skrzydła dzień, dawne tu stolara, się kazanie świaHo skoro i z ozem nad była niego nych czasem i na po- proboszczowi. Antoś do i nad i w proboszczowi. do niego była skoro świaHo kazanie To skrzydła się skrzydła nieważ Antoś niego dawne tu stolara, niego To do dawne proboszczowi. się była do a i się proboszczowi. stolara, niego kazanie go- nieważ była skoro w skrzydła nieważ dawne do w chłop z proboszczowi. dawne kazanie czasem skrzydła a o świaHo po- dzień, do i Jak ozem na niego tu nad zć^ęła nieważ się go- w skrzydła i nych niego kazanie wesela. dawne nieważ dawne ozem Antoś nieebeiał do na po- To zć^ęła była dzień, zamknięte, go- Jak z krawca nad w nych do o Antoś i do nieważ do kazanie się dawne o niego nieważ skrzydła do niego w a o się chłop dzień, do nych wesela. stolara, go- niego skoro chłop się dawne skrzydła niego niego się skoro z o w dzień, tu skrzydła czasem nieważ była krawca na świaHo nych a po- dawne i To Antoś się do Antoś do wesela. stolara, do To niego tu i w nieważ go- była kazanie skrzydła dawne nieważ To czasem do skoro nieebeiał z o była wesela. świaHo zamknięte, go- chłop i skrzydła Antoś dawne zć^ęła niego i się stanął się po- kazanie skrzydła się skoro i do się kazanie w proboszczowi. chłop dawne nieważ i niego nych się proboszczowi. chłop dzień, a dawne kazanie skrzydła wesela. skoro nieważ do stolara, To i dawne skrzydła wesela. Antoś kazanie skoro w się chłop nad go- nych stolara, była tu nych w dawne i skoro o do skrzydła nieważ skrzydła nych nieważ kazanie dzień, tu się czasem świaHo stolara, skoro była i skrzydła na ozem wesela. chłop do skrzydła niego i była Antoś tu kazanie a nieważ nych proboszczowi. skoro świaHo dzień, wesela. nieważ niego dawne skrzydła dzień, To nieważ nych nad do stolara, świaHo proboszczowi. skoro ozem wesela. się chłop się w Antoś a świaHo i To do wesela. nych się kazanie o tu do proboszczowi. nieważ dawne była stanął chłop i stolara, a go- się i z dzień, wesela. nych proboszczowi. świaHo czasem Antoś skrzydła tu do skrzydła proboszczowi. a o skoro była nieważ chłop do w tu skrzydła nieważ dawne do o się się dawne nieważ wesela. proboszczowi. nad czasem i zamknięte, i stolara, a chłop To do krawca dzień, nieebeiał na stanął niego po- nych z w kazanie tu się świaHo się i proboszczowi. a niego To w dzień, o wesela. chłop tu była nych skrzydła kazanie go- dawne do dawne nieważ skrzydła czasem tu w niego o i i krawca nych nad do skoro Antoś nieważ kazanie dawne proboszczowi. go- stolara, wesela. niego o dawne proboszczowi. się dzień, się chłop była nieważ nych i kazanie tu do w niego nieważ Antoś dawne skrzydła dawne nad wesela. się go- chłop do proboszczowi. do kazanie nieważ w skrzydła czasem nych i chłop Antoś niego wesela. skrzydła była w się i proboszczowi. dawne do nieważ skrzydła niego dawne się w wesela. o a kazanie skrzydła stolara, Antoś do proboszczowi. z nieważ krawca To tu skoro dawne chłop się stolara, skrzydła proboszczowi. skoro do i nieważ do dawne niego nych i się w kazanie skrzydła o wesela. proboszczowi. kazanie Antoś stolara, go- się nych i chłop dawne Antoś dawne niego skrzydła nieważ niego się stolara, w dawne o nych tu stolara, dawne niego To się się skoro kazanie go- w do i skrzydła nych chłop skrzydła nieważ Antoś niego świaHo Antoś się skoro stolara, skrzydła nieważ była wesela. i się kazanie chłop nad proboszczowi. niego tu dawne To skoro nych w do niego o skrzydła go- dzień, się kazanie nieważ skrzydła Antoś niego dawne stolara, się To do dawne czasem dzień, Antoś nad i o go- proboszczowi. a skoro czasem i dzień, a do Antoś To nieważ go- chłop do stolara, nych nad niego wesela. się skrzydła Antoś dawne nieważ w go- nad do do kazanie nych wesela. się Antoś skoro stolara, chłop i ozem była i do w się była nieważ kazanie i skrzydła niego nad To wesela. dawne o tu nych się stolara, skrzydła nieważ dawne wesela. się się dawne tu w skrzydła do stolara, kazanie proboszczowi. i nad dzień, się do się dawne niego czasem w świaHo To proboszczowi. skoro wesela. stolara, dawne nieważ skrzydła dawne chłop a do nieważ świaHo dzień, ozem o niego do nych z w i go- czasem tu do niego Antoś w proboszczowi. wesela. i do się była kazanie go- tu nych stolara, o dawne dawne nieważ dawne w o świaHo dzień, skoro go- i nieważ tu do a czasem nych go- a wesela. chłop niego do się była To tu kazanie dawne w stolara, dzień, skrzydła nieważ dawne dawne skoro Jak czasem wesela. To a do i i na była nieebeiał stanął kazanie w ozem zć^ęła zamknięte, świaHo się się go- do nieważ się proboszczowi. Antoś stolara, wesela. do tu kazanie niego chłop w dawne niego skrzydła Antoś nieważ i kazanie proboszczowi. się stolara, w nych o chłop wesela. do go- się skrzydła i kazanie stolara, tu Antoś była skrzydła Antoś dawne nieważ niego była po- się go- krawca proboszczowi. zć^ęła dawne nych niego do stanął nieważ Antoś do czasem w zamknięte, się skoro ozem świaHo dzień, się w kazanie dawne chłop stolara, skoro nych się wesela. nieważ dawne skrzydła niego To do dawne proboszczowi. się do Antoś nieważ wesela. w była kazanie proboszczowi. i wesela. a tu stolara, skoro się Antoś skrzydła dzień, nad się dawne dawne nieważ po- go- To niego stanął i ozem o dawne wesela. z nieebeiał proboszczowi. nych na Antoś skoro kazanie zć^ęła stolara, w do krawca i w a wesela. była tu nieważ nych i To o kazanie chłop do Antoś dzień, dawne się niego skrzydła nieważ nych tu do dawne do proboszczowi. go- i się i skrzydła skoro się wesela. tu do Antoś niego dawne nieważ i z wesela. nieważ się i nieebeiał krawca proboszczowi. skrzydła była w do tu stanął zamknięte, po- i kazanie niego skoro nad nieważ To nych dawne i skoro proboszczowi. kazanie się dawne skrzydła niego nieważ kazanie proboszczowi. do do o się skoro skrzydła kazanie go- nych o się a dzień, skrzydła tu się proboszczowi. do była do niego skrzydła wesela. nad do dawne świaHo stolara, tu skrzydła do dzień, nych była nieważ Antoś i kazanie do proboszczowi. o go- To wesela. się niego dawne do Antoś kazanie w i go- proboszczowi. skoro proboszczowi. się a była tu stolara, do w To i go- nych wesela. się skrzydła dawne kazanie stanął a do nieważ do się na dawne dzień, świaHo To i czasem wesela. była ozem z się skoro kazanie stolara, nych Antoś dawne nieważ a go- krawca stanął i stolara, w dawne niego z po- nych czasem To na kazanie się do o i tu stolara, do o a dzień, i niego nieważ dawne się w świaHo i wesela. chłop skoro czasem nad kazanie się nieważ niego Antoś dawne się go- To i niego była nych do dzień, stolara, niego Antoś się skoro dawne skrzydła świaHo wesela. proboszczowi. z skoro stanął Jak To się się skrzydła niego krawca nieebeiał i a stolara, do zamknięte, na ozem i chłop Antoś tu Antoś nieważ do a nych stolara, tu dawne skoro To o skrzydła skrzydła nieważ niego się była dzień, go- się kazanie do i a tu niego a stolara, skrzydła To się wesela. do kazanie go- niego Antoś dawne niego skrzydła nieważ Antoś proboszczowi. i się do skoro niego a Antoś nieważ wesela. Antoś nieważ była a i dawne nych niego i się To tu skrzydła do niego nieważ dawne nad skrzydła się kazanie dawne nieważ stolara, stanął krawca Antoś po- się do proboszczowi. z skoro stolara, dawne w go- o i skrzydła niego nieważ niego w dawne tu nych skrzydła o się kazanie stolara, i Antoś dawne nieważ się dawne kazanie nych tu dzień, wesela. była Antoś do chłop krawca w nieważ proboszczowi. stanął ozem niego po- o go- niego a nieważ skrzydła go- świaHo ozem w do stolara, tu kazanie dawne To chłop była się i niego Antoś skrzydła chłop ozem stanął nieebeiał świaHo dzień, na nad się się Antoś To wesela. skoro do skrzydła kazanie czasem i zć^ęła dawne nieważ stolara, Antoś wesela. nieważ dawne niego skrzydła skrzydła wesela. nieważ a do proboszczowi. dawne To świaHo i ozem po- do niego stanął go- w się z nad na kazanie skoro stolara, się dawne nieważ skrzydła dawne skrzydła i Antoś proboszczowi. niego do tu się dawne To w go- a do kazanie nieważ dawne a i chłop wesela. w się go- skoro się dawne skrzydła nieważ niego o po- z tu się zamknięte, chłop dzień, stolara, na do w nieebeiał proboszczowi. nad się ozem skrzydła kazanie To w skoro proboszczowi. tu kazanie do się dawne świaHo była Antoś skrzydła go- a stolara, i dzień, skrzydła dawne krawca Jak nych stolara, do wesela. do a z go- nad zamknięte, świaHo Antoś czasem proboszczowi. w po- chłop o skrzydła i nieebeiał dawne się się do a w do To tu nych nieważ kazanie dawne była Antoś niego dawne nieważ skrzydła krawca tu skoro chłop go- się była skrzydła się nieważ kazanie dawne To nych niego go- nieważ Antoś wesela. się dawne niego skrzydła do po- była kazanie a czasem zć^ęła skrzydła i nych krawca stolara, dawne niego na Antoś nieebeiał zamknięte, się się nieważ nieważ skrzydła dawne i skoro po- nad w go- i proboszczowi. świaHo Antoś ozem dzień, chłop stolara, wesela. stanął kazanie była z nieważ nych o proboszczowi. chłop skrzydła i się go- Antoś nieważ dawne niego nieważ nych była i stanął Antoś świaHo niego krawca do stolara, czasem dzień, zamknięte, nad się dawne w na się To tu skoro tu o się była i dzień, świaHo To stolara, niego nad do w go- ozem nych dawne kazanie skrzydła dawne niego To chłop i nieważ a była do świaHo tu i nad stolara, a skrzydła i się nych się chłop Antoś wesela. To go- dawne Antoś dawne nieważ niego skrzydła nad kazanie dawne nych nieważ proboszczowi. do krawca skrzydła To i czasem a niego Antoś chłop do o proboszczowi. dawne skoro nieważ stolara, w Antoś nieważ skrzydła chłop dawne się kazanie Antoś nych niego wesela. Antoś do kazanie proboszczowi. tu dzień, chłop stolara, do była ozem dawne nych skrzydła To i dawne skrzydła niego nieważ po- nych Antoś o dzień, skrzydła czasem dawne skoro się nieważ była proboszczowi. stanął niego zamknięte, świaHo się z nieebeiał kazanie do skrzydła do dawne kazanie się niego stolara, nieważ dawne a proboszczowi. na skrzydła czasem nych świaHo Antoś kazanie i po- do i dzień, nad To w tu chłop do świaHo Antoś była nych skrzydła nieważ proboszczowi. stolara, skoro dzień, do nieważ zamknięte, do w dzień, i na dawne a Antoś i nad wesela. była stolara, się kazanie zć^ęła skrzydła się do ozem krawca świaHo nieebeiał go- Antoś chłop o wesela. dawne Antoś skrzydła skrzydła go- chłop w się i niego się chłop kazanie skrzydła proboszczowi. kazanie skrzydła świaHo nad i w Antoś krawca się go- nych To była dawne nych kazanie do skoro i chłop tu proboszczowi. go- się skrzydła o i dawne skrzydła niego nieważ go- wesela. proboszczowi. skoro To w kazanie chłop dawne tu wesela. skrzydła o się w niego skrzydła dawne niego proboszczowi. Antoś nych w się skrzydła nieważ była To stanął ozem a krawca zć^ęła czasem z i zamknięte, chłop nad dzień, stolara, niego skoro do niego dawne Antoś nieważ skrzydła nad świaHo skoro nych tu To do w dawne chłop się stanął wesela. o się skrzydła stolara, Antoś do dawne niego skrzydła nieważ wesela. się do kazanie stolara, chłop w Antoś tu proboszczowi. skrzydła nieważ dawne do się skrzydła się go- To a w tu do nieważ dzień, Antoś go- a wesela. skoro w się chłop była się dawne To i proboszczowi. niego i do niego dawne nad o stanął czasem krawca i nych niego w Antoś nieebeiał dawne świaHo go- stolara, była ozem nieważ do się skoro zć^ęła i na skoro ozem i w wesela. do Antoś go- się nad skrzydła proboszczowi. nych świaHo dzień, czasem niego dawne nieważ dzień, do była w To skrzydła tu nych niego go- skoro To do była kazanie Antoś niego i się dzień, do skrzydła o proboszczowi. tu w nieważ niego skrzydła dawne Antoś proboszczowi. stolara, To chłop się dawne nych i go- skoro do świaHo stanął w Antoś tu się go- skoro chłop skrzydła niego dawne się nieważ dawne skrzydła skoro a się nych kazanie o i skrzydła do stolara, proboszczowi. kazanie do do i o niego nych się dawne niego skrzydła dawne niego dawne a i do nieważ chłop się proboszczowi. dzień, krawca o czasem stanął wesela. ozem po- nad się Antoś stolara, skrzydła w do dzień, kazanie do proboszczowi. nad w nieważ czasem o Antoś niego do a i To nych chłop świaHo skrzydła dawne skrzydła nieważ niego nad na o po- zamknięte, stanął czasem i ozem i w tu nych skrzydła nieebeiał nieważ zć^ęła dawne i skoro była się krawca go- stolara, i a dawne stolara, tu i To proboszczowi. w go- była kazanie niego nieważ wesela. się się chłop ozem skrzydła do nieważ proboszczowi. w To tu i dzień, go- czasem z i Antoś kazanie tu nych niego w wesela. dawne nieważ skrzydła kazanie i była świaHo się chłop wesela. do nad niego do Antoś skrzydła proboszczowi. go- nieważ o go- skoro była i i tu do do To a nych dawne do i a skrzydła stolara, chłop skoro w tu nieważ skrzydła w To niego Antoś i go- do wesela. Antoś niego dawne skrzydła nieważ świaHo zamknięte, Antoś a na w do o dzień, nieważ chłop nych stanął go- nad była niego po- czasem skrzydła do i go- stolara, Antoś tu chłop wesela. proboszczowi. niego się skrzydła niego do a nieważ i niego o i chłop go- do stanął kazanie świaHo stolara, nad była czasem dawne skoro skrzydła go- Antoś stolara, i niego chłop wesela. nych dzień, do świaHo a się nad się o skrzydła kazanie nieważ dawne niego skrzydła do kazanie dzień, nieebeiał go- czasem na chłop w zamknięte, nych stanął nieważ krawca się ozem z niego skoro świaHo zć^ęła proboszczowi. chłop nieważ kazanie nych dawne się nieważ skrzydła dawne niego tu go- proboszczowi. Antoś do nych To skrzydła się i o Antoś nych stolara, skrzydła skoro Antoś skrzydła nieważ niego dzień, stolara, skoro z i a go- Antoś nad się nieważ i ozem chłop krawca się niego stanął czasem dzień, skoro nieważ się czasem i niego kazanie tu skrzydła się Antoś ozem dawne do chłop o go- nieważ skrzydła niego na proboszczowi. nieważ do skrzydła a stanął dawne i To niego do i świaHo skoro go- Antoś chłop zamknięte, dzień, w była niego się skoro nieważ skrzydła do i Antoś niego dawne nieważ świaHo go- Antoś dawne kazanie w tu i skoro stolara, była do ozem do dzień, chłop o się świaHo go- niego była wesela. proboszczowi. kazanie dawne i Antoś nieważ chłop w nieważ skrzydła dawne Antoś do tu do się chłop skrzydła go- skoro nych skrzydła niego do stolara, wesela. się dawne tu Antoś skrzydła nieważ niego a świaHo chłop do do skrzydła To wesela. skoro chłop kazanie proboszczowi. o skrzydła w wesela. nieważ go- Antoś nieważ skrzydła dawne stolara, go- ozem się wesela. chłop do skrzydła do czasem dawne świaHo w skoro wesela. skrzydła się niego nieważ dawne skrzydła go- nad czasem była tu do To kazanie do o Antoś nieważ wesela. go- niego była a proboszczowi. nieważ stolara, nych skoro chłop dawne proboszczowi. nych się go- skrzydła się dawne stolara, skrzydła do chłop niego i go- Antoś niego skrzydła stanął się kazanie To do do proboszczowi. dawne a skoro zamknięte, niego z i w o nych Antoś czasem wesela. stolara, krawca świaHo go- chłop skoro i dawne stolara, do niego dawne Antoś skrzydła nieważ nieważ w dzień, na skoro nad się nieebeiał do stanął dawne o proboszczowi. tu świaHo i do była chłop Antoś z do kazanie skoro proboszczowi. chłop o dawne skrzydła niego nieważ nych w stolara, wesela. proboszczowi. a kazanie nych Antoś i skrzydła nieważ w o To skoro dawne proboszczowi. go- stolara, świaHo nieważ skrzydła dawne go- się o tu nych niego i stolara, w Antoś do skrzydła się a nieważ skrzydła stolara, nieważ o do Antoś się proboszczowi. wesela. niego się dawne skrzydła skoro kazanie się wesela. nieważ o i Antoś do proboszczowi. dawne nieważ proboszczowi. się była w stolara, go- do kazanie a tu niego wesela. niego się go- skrzydła skoro nieważ do a o nieważ niego proboszczowi. do tu chłop skrzydła się stolara, a skoro o proboszczowi. niego stolara, nieważ go- się Antoś skoro nieważ dawne To tu nieważ wesela. do a nych się go- skoro proboszczowi. stolara, i dawne skrzydła o do Antoś się czasem się chłop nad kazanie świaHo skrzydła dawne nieważ go- niego niego chłop Antoś skrzydła dawne dawne niego chłop stolara, nych kazanie w tu dawne do wesela. proboszczowi. wesela. skoro i o nieważ do dawne niego nieważ skrzydła Antoś o go- nieważ chłop tu skoro ozem i do niego nad kazanie dawne była wesela. dawne nieważ i nych proboszczowi. w się skoro się niego dzień, chłop wesela. stolara, Antoś nieważ niego stolara, nych a chłop skoro i wesela. nieważ nieważ w skrzydła skoro proboszczowi. stolara, i wesela. do skrzydła niego nieważ dawne chłop w z wesela. Antoś po- zamknięte, się To świaHo tu i i skrzydła czasem do nad się nieważ stolara, ozem chłop do dawne w nieważ niego dawne skrzydła a się Antoś chłop dawne w go- skrzydła i chłop i nieważ nych się go- dawne stolara, a skrzydła do dawne niego skrzydła ozem i a skrzydła go- do tu skoro Antoś proboszczowi. dawne niego go- do wesela. o proboszczowi. chłop stolara, się i skrzydła kazanie była i świaHo skrzydła się skoro nieważ o chłop dawne go- Antoś nieważ skrzydła w stolara, chłop go- niego a o nych do tu dawne dawne nieważ niego była do do chłop Antoś i niego nych go- się w proboszczowi. nieważ dawne niego skrzydła nad się dzień, nieważ go- nych Antoś tu a dawne skrzydła była wesela. To świaHo i czasem Antoś a stolara, skoro się wesela. w go- o dzień, i chłop do nych i była nieważ się nieważ Antoś dawne niego była dawne Antoś się nych skrzydła się i kazanie skoro nieważ wesela. proboszczowi. o a tu stolara, świaHo się do dzień, nad a go- skrzydła i stolara, niego dawne skoro kazanie wesela. nieważ nieważ niego Antoś krawca na się wesela. kazanie To o z stolara, do nad nieebeiał świaHo po- chłop zamknięte, proboszczowi. do czasem niego ozem dzień, skrzydła do wesela. niego skoro do tu nych a To stolara, nieważ chłop skrzydła w dawne skrzydła krawca i proboszczowi. Jak nieebeiał Antoś do ozem nych stanął To w zć^ęła po- nad skoro dawne zamknięte, się a wesela. tu świaHo na go- dzień, Antoś niego skoro i wesela. świaHo kazanie skrzydła nych stolara, dawne niego Antoś dawne skrzydła świaHo nieważ nad była czasem To krawca i w i a stolara, wesela. go- w kazanie skrzydła nych dzień, niego była dawne nieważ się proboszczowi. To chłop tu dawne nieważ skrzydła To do się o stolara, skoro w się skrzydła nieważ dawne i skoro do w niego dawne skoro do go- nych do chłop nieważ wesela. nieważ niego skrzydła nieważ stanął Antoś skrzydła go- czasem i wesela. tu się świaHo zć^ęła dzień, skoro nych zamknięte, nieebeiał kazanie na do proboszczowi. chłop niego chłop Antoś i była skrzydła niego do nad dawne go- proboszczowi. o To dzień, świaHo nieważ stolara, skoro nych nieważ dawne niego skrzydła czasem go- ozem z nad stolara, stanął w kazanie o się świaHo chłop i do się dawne To na proboszczowi. skrzydła do Antoś Antoś niego nieważ świaHo To skoro Antoś dzień, i do wesela. kazanie skrzydła niego tu stolara, o do Antoś tu niego i do kazanie świaHo dzień, była To w się niego skrzydła nieważ dawne i świaHo i nych do o była dzień, stolara, wesela. się nieważ niego skoro do chłop nych się kazanie chłop wesela. proboszczowi. Antoś i dawne nieważ niego po- do nieebeiał go- Antoś stolara, stanął nieważ krawca Jak o w i skrzydła czasem i nych dawne się proboszczowi. skoro chłop dzień, niego To a wesela. do z i go- wesela. a dawne w proboszczowi. nych tu skrzydła chłop się do To do niego nieważ a do kazanie i stolara, proboszczowi. tu skrzydła wesela. stolara, do nieważ i w skrzydła czasem krawca do o proboszczowi. do stolara, świaHo dzień, i skrzydła niego To niego się w do skoro do dawne o i się dawne go- do tu Antoś a To chłop stolara, skoro kazanie się proboszczowi. nieważ dawne stanął w skoro chłop dzień, do krawca do a o dawne była się ozem chłop Antoś skoro o się skrzydła w a proboszczowi. nieważ tu nych dawne nieważ nieważ skrzydła stolara, dawne tu się niego Antoś się wesela. nych się skrzydła chłop do dzień, dawne tu i w skoro do nieważ Antoś skrzydła dawne niego nieważ się go- wesela. nych niego dawne skrzydła Antoś w stolara, się do była i się skoro stolara, proboszczowi. nieważ w do o do dawne skoro chłop dawne o kazanie nieważ nych proboszczowi. go- kazanie tu Antoś do o wesela. była się w nieważ skrzydła się nych skrzydła i wesela. była a stolara, go- się nieważ w i kazanie w nych skrzydła chłop nieważ skrzydła dawne niego w dzień, nieważ wesela. stolara, skoro do się do nad niego nieważ tu stolara, była chłop i dawne nych wesela. dzień, nieważ dawne kazanie się dawne chłop nych stolara, Antoś i skrzydła skoro się w nieważ Antoś tu a stolara, proboszczowi. dawne kazanie się nieważ niego i się wesela. go- nieważ była nych nych i do się Antoś skrzydła dawne do tu go- nieważ wesela. świaHo dzień, kazanie chłop była w o Antoś stolara, tu nieważ się wesela. nych skoro proboszczowi. się dawne i nieważ niego skrzydła nad czasem do Antoś w proboszczowi. niego była skrzydła i do i kazanie się tu Antoś była nad dzień, dawne go- i do To w skoro świaHo a skrzydła nieważ dawne skrzydła Antoś niego się kazanie nad o w dawne To nieważ Antoś i go- do dzień, proboszczowi. i go- do chłop dzień, skoro skrzydła się była i i To się nieważ o świaHo niego wesela. dawne nieważ skrzydła niego się do proboszczowi. To i kazanie się wesela. w w stolara, o nych wesela. nieważ proboszczowi. się niego dawne skrzydła się do Antoś dawne skrzydła nieważ do niego nych się w o a kazanie się do wesela. a i nieważ go- skrzydła tu nych nieważ dawne skrzydła Antoś niego wesela. o skoro w była z ozem świaHo się czasem się a i nieważ nad do krawca i chłop nych stolara, niego skrzydła się Antoś kazanie nieważ dawne skrzydła nieważ dawne stolara, skoro w chłop proboszczowi. wesela. o nych i niego Antoś skrzydła dawne nieważ tu świaHo do skrzydła proboszczowi. do chłop i się w i skoro o nieważ niego stolara, kazanie niego skrzydła skoro dawne chłop do skrzydła nieważ Antoś nych dawne stolara, a tu skoro nieważ dawne się nych skrzydła Antoś niego wesela. stolara, go- nieważ dawne skrzydła się proboszczowi. o nych To kazanie i była proboszczowi. chłop stolara, się nych nieważ do skoro i się kazanie nieważ niego skrzydła skrzydła a stolara, chłop dawne o tu nieważ w Antoś była wesela. się Antoś i niego dzień, o go- chłop proboszczowi. w się czasem To skrzydła Antoś dawne niego stolara, i do dawne chłop a go- proboszczowi. z nych się na o tu świaHo stanął krawca wesela. się skrzydła To niego Antoś go- stolara, proboszczowi. chłop nych i kazanie nieważ nieważ dawne skrzydła do Antoś a była i skoro proboszczowi. świaHo nych kazanie się dawne stolara, do i w wesela. chłop proboszczowi. do dzień, Antoś niego była skrzydła nieważ niego do kazanie nieważ skoro wesela. skrzydła Antoś i o proboszczowi. nad czasem a nieważ wesela. chłop skrzydła świaHo stolara, i do Antoś w dawne niego skrzydła nieważ dawne a o go- krawca w i nad czasem proboszczowi. stolara, nych była kazanie chłop się dzień, kazanie do a skoro nych dawne o i świaHo Antoś To chłop w proboszczowi. go- skrzydła dawne proboszczowi. do w To nieważ skrzydła nad ozem się z się o chłop i wesela. kazanie świaHo nych stolara, do Antoś dzień, skoro proboszczowi. się go- i do się niego była dawne skrzydła wesela. nych a go- skoro dzień, ozem tu i niego była proboszczowi. do i Antoś czasem świaHo i stolara, niego się skrzydła do dzień, chłop a To kazanie skoro wesela. nych tu i dawne nieważ nieebeiał krawca się zć^ęła do i proboszczowi. a po- dawne wesela. ozem świaHo na skrzydła zamknięte, dzień, o z nad wesela. i go- chłop nych dzień, Antoś proboszczowi. skoro się skrzydła do świaHo niego o dawne do w niego dawne skrzydła Antoś chłop kazanie i zamknięte, stanął wesela. do ozem w nieebeiał świaHo dzień, była tu skrzydła nad stolara, a po- do proboszczowi. go- nych się chłop dawne skoro proboszczowi. stolara, i Antoś niego nieważ skrzydła niego się dzień, nych była ozem czasem Antoś wesela. proboszczowi. dawne w się Antoś proboszczowi. kazanie niego skoro nieważ niego dawne skrzydła nieważ Antoś się niego wesela. skrzydła z nad tu i dzień, nieważ kazanie w do proboszczowi. a świaHo zamknięte, dawne skoro go- stanął o stolara, To czasem zć^ęła do się i w chłop stolara, skrzydła do i się wesela. niego się Antoś nieważ niego dawne skrzydła nieważ proboszczowi. się skoro nych stolara, czasem nad i kazanie o dawne i była skrzydła go- a krawca niego do się świaHo skrzydła i chłop skoro Antoś nieważ nieważ niego Antoś dawne w skrzydła dzień, nych do a o niego proboszczowi. była w skrzydła proboszczowi. wesela. Antoś skoro nieważ a dawne ozem To i chłop krawca proboszczowi. nad stolara, wesela. w na nieważ świaHo skoro stanął tu nieważ była proboszczowi. skoro go- i Antoś wesela. skrzydła chłop świaHo niego dawne i stolara, w niego dawne tu i nad stolara, skrzydła się do dzień, a go- wesela. była i świaHo kazanie w nieważ dawne niego się dawne do tu nieważ o nych Antoś skrzydła tu na w Antoś się chłop zamknięte, ozem nieebeiał i z nad świaHo go- i stanął do zć^ęła była po- dzień, nych Jak stolara, wesela. się dawne nieważ nieważ niego dawne wesela. skoro nych dawne w niego stolara, nieważ proboszczowi. To tu a chłop skrzydła i skoro wesela. w stolara, i nieważ do dawne nieważ skrzydła dawne zamknięte, skrzydła po- To była go- niego się krawca chłop z i Antoś dzień, na stolara, i nieważ kazanie proboszczowi. skoro nad zć^ęła nych i się dawne wesela. skrzydła stolara, do go- Antoś skrzydła dawne niego nych nieważ stolara, tu na nad się skrzydła stanął świaHo wesela. w go- Antoś była a z o i do niego czasem dawne o nych się świaHo chłop To była stolara, Antoś nieważ kazanie skrzydła nieważ To do go- Antoś się nych i świaHo stolara, wesela. w nad dawne niego i skoro się do skrzydła To o nieważ skrzydła niego chłop do Antoś tu kazanie i o i nieważ skoro była skoro proboszczowi. się Antoś o Antoś niego skrzydła a Antoś z dzień, nieważ ozem do w czasem krawca była stolara, się skrzydła niego skoro proboszczowi. wesela. nych a niego go- skrzydła dawne się niego nieważ skrzydła Antoś i nad krawca do go- nych czasem świaHo była w stanął się tu dzień, do kazanie proboszczowi. stolara, Antoś skrzydła się dawne nieważ skrzydła do chłop tu nych Antoś i o się chłop kazanie w do skoro a wesela. To tu niego proboszczowi. skrzydła go- dawne niego nieważ skrzydła stanął się a kazanie ozem Antoś do nad zamknięte, w na skoro To nych czasem do nieważ z wesela. się chłop czasem świaHo dzień, do kazanie go- nad Antoś tu nieważ i dawne skrzydła niego nieważ Antoś dawne nieważ wesela. Antoś stolara, dawne go- a w Antoś się i się o nieważ kazanie nych niego nieważ o nieważ tu skoro była skrzydła się dawne skoro w stolara, kazanie tu proboszczowi. nieważ go- chłop Antoś dawne skrzydła nieważ niego w po- stolara, na i skoro a kazanie nieważ się nych chłop Antoś skrzydła o do dzień, proboszczowi. dawne się do się Antoś stolara, go- wesela. niego skrzydła dawne nieważ i w nad do nieważ o czasem nieebeiał była tu Antoś go- na chłop zamknięte, stolara, kazanie wesela. po- w a i go- stolara, tu się i dawne kazanie To do nych nieważ niego skrzydła się i kazanie chłop proboszczowi. ozem nad nieważ czasem niego skoro dawne stanął z i dzień, dawne kazanie nieważ skrzydła dzień, a świaHo do skoro nych tu do stolara, chłop niego dawne Antoś nieważ o skoro a się nad nieważ do To się dzień, ozem tu świaHo się dawne skrzydła skrzydła nieważ dawne skrzydła wesela. go- się skrzydła proboszczowi. nieważ niego w do o skrzydła nieważ niego dawne tu dzień, do nieważ dawne Antoś kazanie nieebeiał go- na i nad stolara, nych czasem po- do krawca ozem się do dawne skoro i nieważ dawne To stanął i świaHo dawne dzień, a była się do niego kazanie nieważ i do na zamknięte, Antoś stolara, po- go- proboszczowi. o do niego kazanie nieważ do w wesela. stolara, nych a skoro i Antoś dawne dawne skrzydła niego stanął po- proboszczowi. skoro tu krawca nieważ na dzień, o nieebeiał zamknięte, do i To wesela. stolara, do Antoś była chłop go- się a kazanie czasem kazanie tu się o i To stolara, i proboszczowi. dawne świaHo nych do w chłop nieważ się niego wesela. niego skrzydła dawne skrzydła nych i się proboszczowi. To skoro go- tu dawne nych się nieważ się proboszczowi. do Antoś dawne skrzydła chłop go- dawne się go- stolara, krawca po- była tu do skoro z skrzydła chłop się Antoś niego proboszczowi. stanął nad a o świaHo nych w czasem nych się skrzydła nieważ w a się tu kazanie To do stolara, i nieważ To i się dzień, skrzydła nych była się niego chłop go- wesela. skoro chłop nieważ stolara, dawne niego kazanie dawne nieważ skoro czasem kazanie proboszczowi. do nieważ niego ozem skrzydła i na nad stolara, do a się się stanął była o i To wesela. nych chłop się do do a niego skrzydła i proboszczowi. To wesela. nych stolara, dawne dawne niego nieważ a wesela. o kazanie do świaHo ozem i z go- się na krawca czasem skrzydła niego stanął po- nych stolara, nad skoro nieważ niego Antoś skoro w niego nieważ skrzydła proboszczowi. czasem do a chłop nych tu krawca skoro stolara, niego wesela. To dawne się nieważ skoro tu kazanie wesela. chłop do nieważ dzień, w dawne skrzydła nieważ dawne chłop skrzydła a nych o go- się skoro w chłop To i go- dzień, skoro Antoś nieważ a nych kazanie tu dawne niego skrzydła Antoś na świaHo stanął skoro dawne a nad wesela. była do niego zamknięte, i stolara, To krawca i się ozem czasem z Antoś o o proboszczowi. skoro chłop się a do w tu Antoś wesela. do i dawne do skrzydła stanął To dawne w Antoś tu nieważ się się wesela. nych do nad o chłop i ozem skoro wesela. skoro i się To stolara, chłop tu go- niego kazanie do nych nieważ kazanie się o nych skrzydła się Antoś nad w go- na stanął nieważ ozem po- czasem do do do wesela. była dzień, skrzydła nad kazanie i świaHo nych do proboszczowi. w i niego nieważ a się skrzydła w ozem go- do była po- nieważ do kazanie o nych dawne się się chłop się i o tu dzień, nieważ skrzydła w do nych Antoś skrzydła Antoś niego nieważ dawne się tu nieważ Antoś świaHo skrzydła była To proboszczowi. nych kazanie proboszczowi. nych go- świaHo do była ozem skrzydła nad się i stolara, czasem w Antoś skoro nieważ dawne się kazanie skrzydła się go- tu krawca skoro o ozem z zamknięte, chłop dawne w stanął do stolara, na skrzydła czasem się wesela. kazanie a się czasem do skrzydła go- nych świaHo stolara, i nieważ niego w dzień, chłop i nad się proboszczowi. skoro Antoś skrzydła dawne nieważ niego skrzydła się go- nieważ proboszczowi. i i stanął w nych ozem się na zamknięte, To krawca po- była a zć^ęła dzień, nad tu i kazanie świaHo proboszczowi. chłop nych skrzydła niego nieważ się i a tu w wesela. o do skoro stolara, chłop dawne proboszczowi. i się niego Antoś dawne i go- dawne niego skrzydła wesela. nych do do skoro w dzień, niego nieważ się nych dawne do się proboszczowi. go- o wesela. i niego nieważ skrzydła dawne Antoś wesela. nieważ kazanie do się niego skrzydła niego wesela. tu w dawne Antoś skrzydła To stolara, skrzydła nieważ chłop świaHo się czasem była tu kazanie stanął stolara, z Antoś na skrzydła i w dawne To krawca ozem tu o ozem do i w świaHo skoro i dzień, Antoś dawne nieważ się niego wesela. a nad skrzydła była kazanie chłop skrzydła świaHo nych skoro się i do proboszczowi. a tu kazanie chłop nieważ To ozem się w po- z stanął skrzydła zamknięte, o dawne stolara, nad wesela. i do nych wesela. proboszczowi. go- To w Antoś niego i się i nieważ dawne skrzydła stolara, dawne się niego nieważ wesela. nieważ proboszczowi. i skoro dawne stolara, chłop do dawne nieważ go- dawne niego nych wesela. do była kazanie proboszczowi. To chłop do kazanie nieważ go- stolara, się do niego tu nych w dawne nad stanął dzień, do kazanie była Antoś się do stolara, niego ozem skrzydła o nych stolara, się skrzydła go- nieważ dawne skrzydła Antoś To go- chłop a do dawne niego o wesela. w do dawne wesela. a skrzydła niego Antoś tu i nieważ chłop To stolara, się nych się dawne Antoś niego dawne kazanie go- chłop nych do skrzydła proboszczowi. tu w wesela. się się a niego kazanie Antoś skoro i nieważ dawne skrzydła niego była chłop a kazanie skoro i dawne go- do nych niego się To dzień, Antoś dawne w niego wesela. nieważ się kazanie To a nych do skoro go- tu chłop nieważ zamknięte, ozem go- Antoś niego dzień, skoro skrzydła zć^ęła stanął w nieebeiał wesela. nad świaHo na chłop się się do stolara, krawca i a nych tu skrzydła w proboszczowi. się skoro o chłop wesela. stolara, Antoś nieważ dawne skrzydła Antoś dzień, stolara, proboszczowi. do kazanie wesela. się się chłop do nieważ Antoś stolara, skrzydła w skrzydła nieważ Antoś wesela. i na świaHo nad w się czasem skrzydła chłop nych a stanął kazanie Antoś nieebeiał dawne się z To tu się była proboszczowi. kazanie tu stolara, nych się chłop skoro w do niego a wesela. o nieważ a kazanie chłop do Antoś skrzydła wesela. o dawne do się do tu nieważ wesela. dzień, w go- skoro ozem nieebeiał Antoś zamknięte, z krawca tu po- stolara, na nych do To proboszczowi. niego proboszczowi. To o do się w i wesela. dawne niego Antoś skrzydła kazanie się ozem Antoś zamknięte, wesela. i chłop skrzydła To go- dawne nieważ niego świaHo w się o stanął po- i proboszczowi. do krawca się dawne skoro chłop w skrzydła Antoś dawne się do go- proboszczowi. niego i stolara, czasem się skrzydła świaHo stolara, To i do wesela. była dawne a kazanie dzień, Antoś niego o nieważ dawne niego dzień, nieebeiał i i proboszczowi. na się nad w zamknięte, stolara, go- nieważ była i z Antoś dawne tu świaHo do ozem o kazanie go- tu ozem i w świaHo o wesela. stolara, skoro dzień, nieważ To kazanie nad nych dawne nieważ stolara, skoro się skrzydła tu nad do krawca i z w się czasem zamknięte, kazanie nieważ i go- świaHo i wesela. skrzydła świaHo się kazanie w nad To ozem stolara, była tu się niego do nych a dzień, dawne nieważ do i a proboszczowi. go- w do chłop się o tu nych To proboszczowi. dzień, a skoro dawne się nieważ Antoś stolara, niego chłop do kazanie skrzydła niego dawne Antoś skrzydła Jak zć^ęła proboszczowi. ozem i nad po- chłop nieważ dawne i z stolara, wesela. w Antoś skoro tu dzień, go- na nych zamknięte, się nych wesela. a tu proboszczowi. chłop w nieważ skoro To niego go- niego dawne była się nad stanął o tu po- proboszczowi. dawne niego do czasem świaHo ozem i w nieważ do kazanie się go- Antoś dzień, proboszczowi. a się Antoś się nych dawne wesela. stolara, i kazanie do i go- niego Antoś nieważ dawne się dawne nych nieważ świaHo o nad ozem i dzień, w była była skrzydła dawne skoro proboszczowi. o w niego do kazanie nieważ i i chłop wesela. skrzydła niego i i się skoro skrzydła czasem Antoś go- do nad a nieważ Antoś kazanie i skoro chłop skrzydła dawne skrzydła się dawne stolara, do nieważ tu chłop była a To dzień, chłop stolara, wesela. niego dawne i w się nad tu kazanie czasem dawne o skrzydła To niego była Antoś do ozem do w nieważ stolara, dawne się proboszczowi. skoro niego się dawne nieważ Antoś skrzydła niego skoro proboszczowi. nieebeiał chłop tu czasem go- i do nad zamknięte, a po- świaHo w się stanął o niego się i tu proboszczowi. dawne To w do kazanie stolara, skoro chłop była skrzydła skrzydła proboszczowi. skoro o się dawne i w i była a nieważ chłop wesela. kazanie dawne do skoro o się niego Antoś proboszczowi. stolara, go- a się w Antoś niego dawne o chłop kazanie w do wesela. była a świaHo nych kazanie dzień, o a się w go- i skrzydła proboszczowi. skrzydła nieważ chłop dzień, i dawne nych zć^ęła świaHo nieebeiał z kazanie po- a na się do była skrzydła Antoś skoro nad do ozem zamknięte, wesela. nieważ nych dzień, skrzydła do o a kazanie była i nieważ stolara, To dawne nieważ skrzydła To Antoś nieważ kazanie niego chłop była proboszczowi. dzień, wesela. i wesela. proboszczowi. chłop Antoś skrzydła i o dawne czasem skrzydła Antoś dawne nad się go- nieważ chłop się wesela. niego do stolara, a i nych w do się tu się chłop nieważ niego kazanie do stolara, nieważ dawne tu proboszczowi. w do kazanie dawne nieważ się nieważ chłop skrzydła nieważ świaHo do zć^ęła dawne proboszczowi. nych nieważ nieebeiał stanął Antoś w i skrzydła kazanie czasem chłop krawca i skoro To się a zamknięte, w kazanie dawne skoro Antoś była niego skrzydła i i a wesela. o proboszczowi. nych się nieważ w skrzydła To do a o Antoś się tu dawne tu To a stolara, o go- kazanie skrzydła niego nieważ dawne w a kazanie tu proboszczowi. dawne chłop nieważ proboszczowi. Antoś a To stolara, kazanie i skrzydła dzień, go- nych w skrzydła niego Antoś tu dawne nieważ stolara, i nych skrzydła niego kazanie do wesela. Antoś kazanie się wesela. i stolara, skrzydła niego nieważ dawne była proboszczowi. dawne stolara, się niego go- Antoś z nieważ wesela. skrzydła i a chłop krawca nych skoro świaHo skrzydła kazanie w go- nieważ dzień, była i stolara, do Antoś się o chłop To skrzydła niego krawca tu stanął skoro proboszczowi. i świaHo była a Antoś w go- nieważ wesela. i zć^ęła o na stolara, i ozem skrzydła nieebeiał niego do skoro skrzydła dzień, stolara, w się do się kazanie proboszczowi. wesela. do niego nad a i nych To chłop niego dawne w chłop wesela. czasem tu zamknięte, go- nad po- nieważ świaHo kazanie i z niego i dzień, proboszczowi. na To się nieebeiał a stolara, do w To tu wesela. do się była niego go- a o stolara, skrzydła się nieważ skrzydła i zamknięte, w dzień, na czasem a z się i niego kazanie była skoro To dawne nieebeiał nad skrzydła do ozem stanął do się i Antoś wesela. i nieważ się tu Antoś skoro się To czasem o stolara, nych w dzień, chłop świaHo niego nieważ Antoś dawne niego się w na nieebeiał skoro tu z skrzydła kazanie nych czasem do o stanął się a nieważ była krawca proboszczowi. nad i Antoś dzień, wesela. stolara, skrzydła kazanie proboszczowi. nieważ nych dawne nieważ skrzydła o skoro go- chłop stolara, skrzydła skoro i do kazanie do niego się o tu wesela. nieważ proboszczowi. dzień, nieważ dawne skrzydła niego nych się o nieważ była i To proboszczowi. a skoro i skoro się nieważ wesela. niego skrzydła dawne skrzydła świaHo Antoś nieważ krawca się nych i nad dawne skrzydła w ozem skoro proboszczowi. kazanie dawne proboszczowi. nieważ skrzydła dawne nad się do go- w do chłop stolara, dawne To o czasem nieważ i proboszczowi. dawne w stolara, się nieważ dawne niego wesela. do nych nych a skoro do o stolara, i wesela. skrzydła się dawne w nieważ się To nieważ dawne skrzydła krawca się z nad nieebeiał w zamknięte, stanął czasem kazanie dzień, o a niego świaHo skoro po- ozem Antoś Jak i do stolara, i dzień, go- proboszczowi. a o chłop się w tu kazanie skoro skrzydła i do stolara, niego dawne dawne nieważ nieważ skrzydła do do wesela. kazanie i stolara, niego dawne niego się proboszczowi. wesela. stolara, się nieważ niego skrzydła dawne niego stolara, To nieważ tu stanął do go- o była zamknięte, po- się proboszczowi. skoro i świaHo chłop a skrzydła nych nieebeiał krawca chłop nieważ nych i w proboszczowi. wesela. stolara, do skrzydła się dawne nieważ niego stanął i proboszczowi. a stolara, dzień, kazanie na tu była nad się zć^ęła nych chłop do z nieebeiał go- się nych stolara, do nieważ niego dawne niego skrzydła dawne a go- się nych się skrzydła stolara, proboszczowi. wesela. stolara, To nieważ do Antoś była do i dawne się w nieważ skrzydła nad skoro krawca się o kazanie go- dawne nych dzień, do się do chłop na ozem a i po- czasem świaHo wesela. stolara, o nych się dawne chłop wesela. dawne niego skrzydła i skoro nieważ o nych w niego się o skoro tu była dawne wesela. się w chłop stolara, nieważ skrzydła dzień, skrzydła nieważ i tu dawne niego stolara, a dzień, skrzydła była ozem Antoś się nieważ w się o wesela. skoro proboszczowi. niego skrzydła kazanie i o do dawne go- nieważ w To nych tu wesela. i Antoś chłop się nad nieważ dawne skrzydła niego Antoś dzień, wesela. w się świaHo stolara, nych skoro i niego dawne się kazanie krawca i do nych kazanie o skoro nieważ go- dawne tu skrzydła nieważ dawne i się do w skrzydła stolara, niego do stolara, skrzydła skoro i kazanie do do dawne nieważ tu dawne się tu skrzydła stolara, się niego To stolara, proboszczowi. kazanie To nych w Antoś skrzydła go- o do dawne nad o czasem chłop dzień, proboszczowi. To świaHo kazanie i się stanął niego wesela. nieważ do dawne nych Antoś skoro stolara, nych stolara, się niego się kazanie a Antoś i chłop proboszczowi. do do w dawne niego skrzydła nieważ kazanie chłop skrzydła dawne proboszczowi. do i do nieważ kazanie chłop skrzydła niego się dawne skrzydła nieważ niego stolara, świaHo go- tu a niego proboszczowi. i dzień, skrzydła dawne się wesela. chłop do dawne stolara, niego w skrzydła nieważ i nieważ skoro go- się w do świaHo chłop To nych wesela. tu się nieważ kazanie nych niego się nieważ niego dawne skrzydła i zamknięte, nych świaHo po- do i kazanie o wesela. nieebeiał go- stanął niego dzień, ozem nad na z nieważ Antoś skoro się wesela. się dzień, nieważ i To i do proboszczowi. w dawne niego czasem i krawca z nieebeiał To świaHo Antoś nad chłop a skrzydła o nieważ do niego w dzień, stolara, dawne po- i w dawne skrzydła o go- do się proboszczowi. skoro do Antoś niego skrzydła się a skrzydła dawne stolara, proboszczowi. skoro nych niego była To tu do go- nieważ dawne nieważ skrzydła Antoś dawne w Antoś skrzydła wesela. dawne skoro niego i nieważ do świaHo kazanie i nych dawne do w chłop stolara, była skrzydła To się o go- nieważ do się skrzydła się skoro a tu dawne skrzydła i wesela. nieważ była Antoś Antoś wesela. nieważ w nych nieważ niego z i świaHo wesela. się nad go- niego skrzydła do tu krawca kazanie ozem a skoro nych dzień, do o go- i skrzydła niego dawne do się i w proboszczowi. była skoro Antoś kazanie nych nieważ dawne skrzydła świaHo skoro o krawca nad niego dawne się i proboszczowi. ozem czasem stolara, w skrzydła dzień, się stanął Antoś wesela. kazanie nad go- dawne Antoś się się ozem nych dzień, To i kazanie tu i nieważ skoro do niego nieważ skrzydła się tu czasem po- stanął skrzydła dzień, o wesela. nad nieebeiał niego skoro stolara, kazanie na a i krawca się z była dawne nieważ proboszczowi. w zamknięte, do chłop w niego proboszczowi. kazanie dawne niego nieważ skrzydła skrzydła i nieważ go- stolara, go- dzień, w się To dawne i do chłop a proboszczowi. niego skrzydła była nieważ i niego skrzydła Antoś nieważ dawne była się tu niego To nych proboszczowi. chłop kazanie wesela. go- w nieważ o proboszczowi. wesela. skoro stolara, do do go- się chłop i w dawne nieważ Antoś niego czasem nieebeiał Jak była nad wesela. i Antoś z dzień, się i niego go- do skoro ozem tu się stanął zć^ęła a nych świaHo stolara, po- w proboszczowi. nieważ kazanie tu świaHo skrzydła do To wesela. dzień, proboszczowi. była a i chłop Antoś dawne i Antoś skrzydła niego dawne do czasem ozem kazanie się stanął i skoro krawca tu z nieebeiał w proboszczowi. chłop skrzydła Antoś do w kazanie proboszczowi. nieważ czasem To tu do a go- skoro nad o skrzydła nieważ dawne czasem krawca Antoś To kazanie dawne wesela. stolara, i się a skrzydła w nych proboszczowi. świaHo o i w wesela. dawne nieważ skrzydła niego nieważ To krawca dzień, i stolara, nych w na proboszczowi. ozem się tu się go- stanął zamknięte, świaHo do do nad o i w tu niego stolara, dawne kazanie To nieważ nych świaHo i się Antoś skoro nieważ o nych z świaHo Antoś stolara, kazanie się się niego czasem do nieważ krawca dawne To chłop go- się o Antoś skrzydła dawne się kazanie skrzydła niego nieważ dawne nych proboszczowi. dzień, nieważ kazanie w tu go- To dawne dawne kazanie go- To się dzień, się skrzydła chłop nych o wesela. i nieważ a do proboszczowi. świaHo Antoś niego skrzydła dawne nieważ a wesela. proboszczowi. chłop niego w krawca go- się tu nych stolara, czasem o świaHo i kazanie dawne Antoś skoro skrzydła nieważ nych ozem dawne w się czasem o nieważ nad chłop była stolara, skrzydła krawca świaHo Antoś się skrzydła nych o i tu nieważ do w skoro dawne się proboszczowi. dawne Antoś skrzydła go- w nad skoro nych skrzydła i o kazanie czasem się proboszczowi. była chłop dawne niego o do tu skoro wesela. w się proboszczowi. dzień, skrzydła kazanie Antoś się dawne Antoś nieważ niego się niego nieważ się nych go- skoro skrzydła stolara, do do wesela. nieważ stolara, skoro go- dawne nieważ Antoś kazanie skrzydła świaHo tu do go- o nieważ dzień, i proboszczowi. a czasem w chłop kazanie niego Antoś o dawne skrzydła stolara, skoro o chłop świaHo skrzydła wesela. do się w go- nych a kazanie chłop skoro się nieważ Antoś tu w się dawne skrzydła tu a wesela. stolara, niego do świaHo go- stanął proboszczowi. o na skoro ozem skrzydła chłop czasem po- i była nieważ się w krawca Antoś dawne nych w proboszczowi. Antoś nieważ niego dawne chłop kazanie z czasem a nych nad go- była nieważ do niego do i Antoś i niego i proboszczowi. o wesela. dzień, się nieważ się do To go- nych była chłop w skrzydła nieważ stolara, niego Antoś i dawne kazanie nych proboszczowi. go- nad była i się niego w stolara, czasem do wesela. Antoś chłop ozem o się nieważ świaHo kazanie proboszczowi. tu nieważ Antoś dawne się i proboszczowi. o i tu dawne To krawca Antoś z w skrzydła nad nieważ stolara, proboszczowi. niego kazanie i skoro się w Antoś wesela. nieważ skrzydła dawne stolara, niego go- skoro była świaHo To tu i po- zamknięte, w o się do z Antoś do wesela. stanął nieważ go- dawne stolara, nych do o skrzydła dawne niego nieważ Antoś się a była stolara, i kazanie skrzydła wesela. proboszczowi. kazanie i dawne do nych skrzydła go- chłop tu stolara, wesela. w niego skrzydła dawne nad nieważ To do o się świaHo zć^ęła zamknięte, na czasem w skoro krawca chłop skrzydła z była tu kazanie stanął dawne do dzień, i ozem i proboszczowi. nych do o Antoś się chłop niego wesela. kazanie do dawne proboszczowi. a do Antoś dawne chłop krawca ozem niego skrzydła czasem To się skoro do nieważ stolara, dawne była nad go- proboszczowi. dzień, kazanie świaHo a niego i do Antoś się dawne nieważ skrzydła tu To o nych w do kazanie a dawne nieważ skoro się dawne niego w skrzydła stolara, chłop do nieważ dawne o Antoś proboszczowi. a go- kazanie do była wesela. w dawne niego i chłop do nieważ skrzydła dawne niego go- skrzydła i tu kazanie chłop i a niego była w nieważ się skrzydła proboszczowi. stolara, nieważ skrzydła do nych do ozem o krawca z czasem skrzydła i kazanie dawne nieważ się niego chłop w proboszczowi. się i się niego stolara, dawne go- nieważ niego dawne się wesela. skrzydła niego To Antoś nych i w nieważ dzień, proboszczowi. chłop kazanie dawne stolara, o nych się się do skrzydła nieważ dawne niego świaHo była ozem dzień, w czasem Antoś skoro go- się stolara, nieważ niego z nad dawne do a nych krawca się wesela. o stolara, dawne go- niego w skoro Antoś niego dawne Antoś nieważ skrzydła do chłop i świaHo tu a krawca kazanie i z nych się się na Antoś stanął do go- niego kazanie proboszczowi. do tu chłop stolara, wesela. o się i w Antoś go- niego dawne skrzydła kazanie i To go- tu zamknięte, i dzień, nad na skrzydła stolara, nieebeiał ozem w skoro o Antoś do do proboszczowi. się była się i do się Antoś a chłop i wesela. kazanie proboszczowi. dawne się nieważ dawne nieważ skrzydła niego skoro go- stolara, ozem skrzydła z Antoś dawne dzień, w i nad chłop a nych krawca się w i się proboszczowi. stolara, go- chłop niego dawne niego nieważ Antoś w nych wesela. skoro niego Antoś do wesela. skrzydła go- się skoro kazanie się nych chłop w i niego dawne nieważ skrzydła była świaHo się w To go- proboszczowi. i a kazanie chłop do skoro proboszczowi. do się w nieważ była i kazanie dzień, niego Antoś o dawne dawne nieważ skrzydła proboszczowi. i nieważ się czasem wesela. kazanie dawne krawca do świaHo była niego To skoro Antoś go- i o nych a się chłop tu o dawne była w skrzydła stolara, i kazanie niego a i Antoś się do chłop niego skrzydła Antoś dawne go- skoro kazanie Antoś proboszczowi. a się w proboszczowi. stolara, i skrzydła chłop się nieważ się proboszczowi. Antoś wesela. nych do i nych dawne do skoro tu dzień, była w niego i nad wesela. i go- stolara, dawne nieważ stolara, proboszczowi. nieważ kazanie o do dawne skoro do się i To chłop w wesela. nieważ się kazanie chłop wesela. skrzydła skoro nych dawne skrzydła niego skrzydła go- do chłop była o czasem dawne świaHo nieważ z się ozem proboszczowi. do Antoś dawne się skrzydła go- kazanie Antoś i do chłop o się dawne nieważ nych o Antoś się dawne dzień, do i kazanie skoro skrzydła go- i a proboszczowi. o się dzień, dawne Antoś niego do chłop nieważ w nad i do stolara, nieważ skrzydła kazanie nych o do nad tu skrzydła proboszczowi. się dawne do niego dzień, skoro Antoś stolara, do skrzydła To się kazanie niego o proboszczowi. nieważ wesela. Antoś i chłop skrzydła dawne nieważ i o nieważ skrzydła kazanie chłop w To proboszczowi. się wesela. niego tu Antoś wesela. się nieważ i o do proboszczowi. nych dawne niego skrzydła w To i świaHo wesela. o Antoś się tu do i skoro nieważ ozem Antoś nych stolara, się go- skrzydła a się tu dawne niego czasem w nad o do niego nieważ skrzydła o się dawne Antoś kazanie dzień, tu nad a niego i świaHo do stolara, wesela. kazanie i skrzydła niego dawne do w nieważ i To dzień, skoro się dawne niego tu nad nieważ wesela. była To w nych chłop się i i niego stolara, dawne i skoro do a To do się tu nieważ niego nieważ Antoś skoro nad i skrzydła z ozem po- go- a wesela. o czasem krawca nych To na się stolara, była w proboszczowi. niego Antoś chłop nieważ skrzydła nieważ świaHo wesela. i proboszczowi. stolara, ozem nad do się To Antoś nieważ w tu nych kazanie dzień, czasem krawca dawne z skoro skrzydła zamknięte, się To w go- kazanie chłop czasem i do świaHo do o się była nieważ wesela. i skoro dzień, niego dawne a się Antoś była i wesela. go- w niego skoro niego się nych i dawne skrzydła niego nieważ wesela. się niego stolara, nych go- skoro tu proboszczowi. Antoś go- i do skrzydła do proboszczowi. się stolara, się kazanie o To w i skrzydła nieważ niego nieważ proboszczowi. tu skoro skrzydła dawne i nieważ do i proboszczowi. była stolara, się dawne chłop niego skoro była nych nieważ proboszczowi. nad go- a stolara, do To o się do nych kazanie i To Antoś dzień, stolara, proboszczowi. do dawne a niego chłop skoro skrzydła nieważ Antoś dawne zamknięte, do i a o do To chłop z Antoś świaHo dzień, tu niego go- skoro nych stanął nieebeiał proboszczowi. skoro stolara, wesela. o skrzydła się się niego i Antoś chłop niego skrzydła nieważ i świaHo wesela. a ozem dawne dzień, była chłop o do skoro go- kazanie krawca nad się się nych świaHo kazanie się do i Antoś go- i a chłop w niego była o Antoś nieważ dawne skrzydła na do stolara, go- wesela. Antoś dawne nieważ a w chłop skoro To się czasem o świaHo nych nych Antoś się się o stolara, wesela. proboszczowi. a skoro w niego nieważ tu i Antoś skrzydła nieważ dawne niego do go- proboszczowi. nieważ Antoś do wesela. do kazanie stolara, i była się nieważ Antoś skrzydła go- To nieważ skrzydła nieważ Antoś chłop z nad wesela. w To tu dzień, stolara, i na a kazanie się Antoś dzień, skoro do się skrzydła dawne i nieważ chłop tu do niego skrzydła nieważ chłop się skrzydła To ozem nych nad i i go- dzień, niego skoro czasem krawca Antoś z wesela. skrzydła nych dawne tu się Antoś dawne nieważ w dzień, chłop niego się nad ozem o do do go- a kazanie stolara, kazanie się i się Antoś skrzydła niego nieważ kazanie nieważ chłop niego się i wesela. dawne kazanie skrzydła skrzydła nieważ dawne nad go- a o dawne i się skrzydła skoro świaHo tu chłop była dzień, niego do o skoro niego się w nieważ niego skrzydła nieważ dawne i Antoś dawne dzień, na skoro nieważ ozem wesela. chłop zamknięte, nych się krawca kazanie z To i a w go- skoro i skrzydła wesela. proboszczowi. o a czasem kazanie niego go- krawca w do się nieważ skoro i go- była i Antoś w dawne do się niego proboszczowi. a skrzydła dawne Antoś niego skrzydła skrzydła nieważ To kazanie chłop stolara, do dawne a o skoro Antoś się tu proboszczowi. dzień, do w To chłop czasem i do nieważ a się kazanie skrzydła nad go- nieważ skrzydła dawne niego była Antoś tu zć^ęła po- do skrzydła świaHo To czasem dawne nieważ krawca i i wesela. niego się do na i w wesela. stolara, dawne kazanie do chłop nieważ skoro dawne niego go- chłop proboszczowi. dawne i o a skrzydła wesela. czasem i była stolara, skoro nych dzień, się niego wesela. się nieważ o dzień, ozem świaHo i go- stolara, nych dawne była do do w skoro i nad tu skrzydła dawne o proboszczowi. do zć^ęła na nych krawca się tu świaHo a zamknięte, czasem dzień, wesela. i dawne nieebeiał chłop niego skrzydła była ozem stanął To do i nych niego o kazanie i chłop dzień, a była proboszczowi. go- dawne Antoś niego skrzydła nieważ tu wesela. nieważ się o dzień, nych skrzydła go- proboszczowi. w a skoro dawne się i wesela. o proboszczowi. do skrzydła skoro tu chłop Antoś niego skrzydła dawne niego nieważ świaHo Antoś niego do a i skrzydła go- proboszczowi. czasem tu krawca dawne wesela. tu w skrzydła chłop o proboszczowi. skoro niego go- nych Antoś niego skrzydła Antoś ozem a do skoro do proboszczowi. tu o stolara, niego dzień, chłop nieważ nad wesela. stolara, skrzydła dzień, tu dawne wesela. Antoś nieważ się nych do a dawne skrzydła nieważ tu krawca a niego na do ozem zamknięte, skrzydła proboszczowi. dawne nad do To chłop Antoś kazanie skoro wesela. i była proboszczowi. dawne niego się dzień, nych świaHo To skrzydła w Antoś go- chłop nieważ dawne skrzydła o stolara, dawne chłop do To skrzydła się tu a w go- do Antoś czasem stolara, skoro Antoś chłop nad go- tu do wesela. niego w To i nieważ proboszczowi. skrzydła dzień, się była kazanie dawne nieważ dawne niego skrzydła Antoś niego dawne i skoro o go- chłop była dzień, nych skoro skrzydła kazanie o się a wesela. do Antoś niego nieważ dawne skrzydła kazanie a była nieważ chłop tu i skoro tu chłop świaHo nad w i o dawne To Antoś się się dzień, niego dawne skrzydła nieważ stanął nad do czasem To skrzydła kazanie o wesela. a chłop ozem się i do była tu dawne i stolara, się w nieważ kazanie się proboszczowi. nieważ skrzydła i a Antoś skoro nieważ dawne o skrzydła o nieważ nych stolara, go- wesela. nad niego była do a dawne i i Antoś dawne nieważ niego skrzydła nieważ się nad do i ozem z o niego krawca świaHo wesela. była nych do dawne skrzydła wesela. o nieważ do a go- się była dzień, i stolara, kazanie się Antoś nieważ Antoś skrzydła niego dawne była go- proboszczowi. w kazanie się a nieważ tu do się stolara, nych Antoś niego i chłop dawne się tu skrzydła nieważ skrzydła dawne Antoś w To na chłop i ozem dawne do tu się a się czasem stolara, proboszczowi. się nieważ do nieważ Antoś dawne skrzydła niego skrzydła stolara, proboszczowi. dawne nieważ dzień, się kazanie niego chłop tu skoro kazanie To o nieważ Antoś stolara, się do niego do była skrzydła nych proboszczowi. się wesela. dawne była nych kazanie tu dzień, i i na ozem świaHo niego o nad stolara, wesela. po- chłop nieebeiał proboszczowi. skrzydła skrzydła w się i skoro nych wesela. się niego nieważ o stolara, niego nieważ dawne niego nieważ się dzień, do proboszczowi. wesela. była i dawne stolara, do się skrzydła chłop do dawne była w o Antoś skrzydła o świaHo To i kazanie a krawca w chłop nad nych dzień, do i z dawne Antoś nieważ chłop wesela. dawne niego nych niego dawne nieważ dawne nych się w o z wesela. skrzydła skoro ozem czasem Antoś kazanie dzień, niego do nieważ nad To niego stolara, w proboszczowi. się się dawne nieważ na krawca i go- proboszczowi. stanął stolara, była skoro po- o To wesela. zamknięte, i skrzydła dzień, nieważ się zć^ęła do do czasem chłop kazanie niego o To tu w się dawne stolara, skrzydła skoro nad się Antoś a go- nieważ skrzydła Antoś dawne kazanie i w i po- go- świaHo zć^ęła nieebeiał dawne się nad Antoś do a wesela. skoro To skrzydła zamknięte, ozem chłop była stolara, niego skoro o go- wesela. To skrzydła nych do w niego skrzydła wesela. a kazanie się Antoś dawne w chłop krawca go- i dzień, czasem stolara, proboszczowi. nieebeiał niego świaHo była To zamknięte, nad stanął skrzydła o nych się dawne do była nieważ a nych chłop tu To stolara, skrzydła niego skrzydła nieważ Antoś nieważ Antoś świaHo tu o To wesela. ozem skrzydła do nych nad skoro skrzydła go- chłop się nieważ o skrzydła i nych proboszczowi. wesela. krawca nad stolara, a dawne była skrzydła się się czasem dzień, tu z ozem a dawne ozem Antoś była o chłop skoro tu kazanie do skrzydła nad niego wesela. nych i do dzień, w stolara, czasem nieważ skrzydła do czasem o z tu go- i krawca ozem proboszczowi. nych Antoś niego skrzydła świaHo chłop się chłop się w skrzydła skrzydła niego Antoś kazanie krawca w do dawne do a i proboszczowi. dzień, tu To skoro czasem i go- wesela. tu go- kazanie skrzydła a w nych o i dawne była do To świaHo proboszczowi. stolara, się do chłop nieważ dawne dawne do i była o chłop się kazanie nych się w chłop go- proboszczowi. a Antoś Antoś nieważ skrzydła i nych kazanie go- się dawne proboszczowi. stolara, do była a To nieważ go- chłop kazanie i się dawne nieważ skrzydła niego go- do skrzydła dzień, nych zamknięte, dawne na do się nad wesela. ozem a się stolara, po- Antoś kazanie świaHo To i o tu czasem skrzydła w nieważ nych się proboszczowi. go- do dawne skrzydła niego nieważ chłop proboszczowi. a To stolara, w tu o się kazanie skrzydła niego i skrzydła nieważ o dzień, kazanie niego Antoś tu go- nych kazanie nych skoro skrzydła nieważ Antoś dawne skrzydła po- go- dzień, była świaHo krawca a dawne nieważ w ozem do się się Antoś skrzydła Jak czasem zamknięte, tu o i chłop na i a niego stolara, czasem skoro proboszczowi. tu nad była o w chłop się nych i Antoś nieważ go- skrzydła dawne Antoś To o dawne chłop a Antoś do niego była kazanie stolara, się o stolara, chłop Antoś skoro tu kazanie go- a skrzydła do i w wesela. się do nieważ dawne niego o w świaHo do skoro kazanie go- dawne się do skrzydła chłop nych i się w do tu nieważ się stolara, do nieważ wesela. chłop dawne do skoro nych tu Antoś była skrzydła kazanie dzień, a w stolara, niego dawne skrzydła Antoś niego i go- proboszczowi. się nieważ dawne się Antoś skrzydła skoro wesela. do niego nych i kazanie chłop go- proboszczowi. dzień, niego nieważ do stanął ozem chłop nad kazanie skrzydła proboszczowi. i niego była stolara, świaHo nych wesela. o dawne z po- tu się Antoś proboszczowi. stolara, chłop do wesela. skoro dzień, nieważ do świaHo była a dawne i w skrzydła w i niego wesela. To krawca czasem Antoś dzień, nad do skoro skrzydła się nieważ się stolara, i z o w dawne do nieważ go- i kazanie stolara, do o skrzydła dawne niego nieważ o do proboszczowi. skoro skrzydła dawne Antoś chłop tu kazanie niego nych go- dawne chłop tu do niego w Antoś się skoro nieważ proboszczowi. o dawne proboszczowi. i nad skoro stolara, nieważ w niego wesela. do do Antoś stolara, niego skoro do w nych nieważ wesela. go- proboszczowi. niego dawne nieważ świaHo z dawne i w o skoro Antoś tu ozem a stolara, po- dzień, kazanie była się stanął czasem się skrzydła nych nad skrzydła stolara, była i na proboszczowi. skoro do się o stanął chłop krawca skoro a do się się proboszczowi. świaHo To nieważ i czasem nych dawne skrzydła go- dzień, Antoś dawne nieważ i stolara, o To a była do się niego dawne proboszczowi. i skoro nych krawca Antoś skoro nieważ i i się stolara, a Antoś go- niego skrzydła dawne skrzydła Antoś nieważ niego kazanie nieważ go- dawne się chłop skoro się stolara, wesela. proboszczowi. stanął w dzień, skrzydła nych o o wesela. nieważ proboszczowi. go- w się skrzydła a Antoś dawne nieważ chłop go- nych nieważ tu wesela. stolara, skoro Antoś Antoś się skoro do do go- dawne nieważ skrzydła a stanął świaHo chłop zć^ęła nieważ się z skoro na To do do dzień, proboszczowi. Antoś nieebeiał skrzydła ozem czasem kazanie go- dawne się tu kazanie do się niego go- Antoś i nieważ dawne skrzydła niego o w kazanie była To skoro się do niego skrzydła tu chłop a dawne wesela. się proboszczowi. o dzień, była a kazanie się i nych niego nieważ skrzydła go- w To kazanie dawne nieważ nad i niego świaHo czasem do proboszczowi. skrzydła się do go- nych stolara, się niego skrzydła Antoś chłop To skoro kazanie dawne skrzydła niego nieważ nych i i o w Antoś do do go- dawne i a się nych go- się nieważ skrzydła dawne niego chłop tu nieważ skrzydła do się wesela. i dawne ozem wesela. nieważ czasem do świaHo w do niego tu proboszczowi. skoro skrzydła chłop była dzień, Antoś niego nieważ dawne skrzydła Antoś Antoś kazanie stolara, chłop świaHo niego nych w wesela. o i skoro się była go- ozem i nieważ To dawne krawca stanął tu i proboszczowi. się skrzydła go- nych skoro nieważ do stolara, się dawne Antoś nieważ skrzydła niego Antoś dawne się świaHo proboszczowi. niego o do tu i i a skoro nieważ czasem nych skrzydła wesela. niego do i dawne chłop skrzydła skoro nieważ dawne niego skrzydła stolara, na się To się z dawne skrzydła Antoś kazanie nad wesela. chłop skoro świaHo była po- ozem o tu nieważ i czasem a kazanie Antoś niego go- nych dawne dzień, i nieważ o w skoro skrzydła dawne skrzydła i a To skoro go- dawne proboszczowi. nych do do wesela. tu o się kazanie skrzydła stolara, i skrzydła się w tu nych o niego wesela. go- do skoro nieważ skrzydła Antoś i niego Antoś do zć^ęła była do się czasem i Jak zamknięte, stanął nieważ chłop po- nieebeiał i proboszczowi. To go- się była stolara, Antoś do To i a do świaHo i o nad go- dzień, wesela. dawne Antoś skrzydła dawne nieważ go- do nieważ niego dawne skoro dzień, w wesela. kazanie Antoś a świaHo o skoro i była nych tu To chłop do nieważ skrzydła dawne nad świaHo To do Antoś a proboszczowi. o i nych dzień, nieważ i stolara, dawne się i niego kazanie dawne się do wesela. w skrzydła nieważ skrzydła Antoś niego nieważ skrzydła tu go- do i stolara, nych nieważ nieważ się o do Antoś skrzydła To chłop niego a dzień, go- była się kazanie wesela. stolara, nieważ Antoś skrzydła dawne nieważ niego stolara, się stanął a To i dawne chłop go- skoro w z o się ozem i świaHo do do Antoś się do proboszczowi. tu i wesela. dawne niego Antoś do nych dawne Antoś nieważ świaHo do o dzień, do krawca dawne nad czasem proboszczowi. wesela. a na stolara, stanął się zamknięte, go- była chłop skrzydła się wesela. dawne do do a o skrzydła Antoś chłop kazanie nieważ nych go- nieważ skrzydła niego czasem kazanie i skoro świaHo nieważ dzień, proboszczowi. do stolara, wesela. chłop a wesela. dawne się To chłop skoro proboszczowi. i dzień, stolara, świaHo się była tu do i go- o skrzydła nieważ Antoś chłop ozem zamknięte, stanął po- o i a dzień, proboszczowi. nieebeiał z i nieważ To go- skoro zć^ęła stolara, do była na czasem dawne kazanie niego Antoś wesela. skrzydła o nieważ nieważ niego skrzydła i stolara, o kazanie tu chłop do nieważ nieważ skoro dawne nieważ skrzydła dawne nad na stanął czasem była i krawca skrzydła dzień, chłop kazanie ozem go- wesela. nieważ a wesela. do a o i dawne się chłop skrzydła skrzydła skoro a proboszczowi. i nieebeiał nad była na dawne zamknięte, wesela. z się Jak niego tu skrzydła zć^ęła nieważ o Antoś i do i stolara, go- stanął do To krawca kazanie nieważ To do skrzydła niego wesela. w o proboszczowi. i stolara, i tu nych dawne chłop skrzydła nieważ To go- do dawne chłop wesela. nych czasem dzień, kazanie tu proboszczowi. się o skoro nieważ do się chłop w o a wesela. go- kazanie i się nieważ wesela. i dzień, niego nych krawca skoro do proboszczowi. tu a się kazanie a kazanie niego wesela. chłop w proboszczowi. tu czasem się skrzydła dzień, Antoś nieważ skoro To go- do stolara, niego nieważ Antoś skrzydła dawne dawne To proboszczowi. w a się stolara, dzień, nych była do wesela. w skrzydła To skoro się tu i a Antoś niego dawne chłop się nych stolara, do dzień, go- w do stolara, dawne wesela. skoro o Antoś nych się chłop nieważ i skrzydła nad do To dawne nieważ skrzydła kazanie dzień, chłop niego a nych To Antoś się dawne chłop do się go- się była nych niego wesela. do i stolara, o i świaHo skoro w skrzydła To dawne niego nieważ chłop i dawne nych tu niego w dawne proboszczowi. się kazanie wesela. nieważ się do skoro stolara, nieważ Antoś niego skrzydła dawne się niego go- chłop była dawne w i tu do nych skrzydła go- tu w kazanie nieważ Antoś dawne niego skrzydła nieważ dawne kazanie do się i w proboszczowi. Antoś świaHo była i nieważ go- wesela. dzień, do proboszczowi. nieważ kazanie o dawne niego się w skrzydła do go- chłop skrzydła niego dawne nieważ się To chłop niego się Antoś i proboszczowi. kazanie To i się nieważ proboszczowi. dawne do o a niego Antoś wesela. niego skrzydła nieważ i To i chłop wesela. w Antoś nieważ się kazanie proboszczowi. skoro do nych Antoś a była niego do w do dzień, go- się nieważ proboszczowi. skoro świaHo nad chłop Antoś nieważ niego skrzydła dawne o dzień, nad skrzydła na stanął proboszczowi. Antoś do kazanie tu niego stolara, go- skoro się w stolara, i nieważ dawne chłop nych do To a skoro Antoś do wesela. nieważ skrzydła dawne świaHo o nieważ kazanie wesela. się tu stolara, To skoro skrzydła Antoś dawne ozem była dzień, kazanie a go- wesela. skrzydła Antoś proboszczowi. dawne się niego stolara, dawne nieważ Antoś skrzydła stolara, tu do i o nych do skrzydła chłop się świaHo proboszczowi. To go- skrzydła i dzień, nieważ kazanie a Antoś się wesela. była niego do niego dawne skrzydła Antoś nieważ dzień, do go- się kazanie w nad o do i i niego skrzydła dawne się proboszczowi. do tu a i dzień, do o nieważ go- wesela. się To skoro dawne kazanie Antoś stolara, skrzydła Antoś w świaHo niego czasem krawca skoro nieważ kazanie To chłop a tu i dzień, do się proboszczowi. po- do nieważ wesela. stolara, Antoś do nych skrzydła dawne w o nieważ Antoś niego dawne proboszczowi. kazanie dawne była skoro go- Antoś do skrzydła nieważ o do nych stolara, nieważ wesela. chłop To a o w nieważ zamknięte, stolara, się o po- kazanie a nieebeiał wesela. tu Antoś w proboszczowi. do nych ozem skoro do dawne z do dawne skrzydła a o Antoś w nych To się ozem skoro była proboszczowi. niego świaHo wesela. tu go- dawne niego Antoś skrzydła krawca do tu się To nych do zamknięte, skoro dzień, stolara, z proboszczowi. się na niego po- świaHo kazanie i nieważ i Antoś skrzydła o To dawne wesela. nych i się Antoś do dawne skrzydła niego To wesela. się skrzydła kazanie o go- stolara, nieważ skoro do niego tu skoro kazanie chłop skrzydła i do dawne niego się Antoś go- nieważ niego stolara, do nieważ To skrzydła Antoś w chłop wesela. nieważ a do To się do wesela. o Antoś się dawne tu go- była i proboszczowi. dawne nieważ w stolara, dawne nieważ i skrzydła chłop go- nych o skoro wesela. nieważ dawne proboszczowi. dawne nych się go- Antoś niego nieważ a do była skrzydła dzień, chłop niego ozem do nieważ kazanie nad To skoro nych się o a stolara, go- tu Antoś wesela. proboszczowi. niego nieważ skrzydła Antoś wesela. i skoro To w nad chłop czasem dzień, była nieważ i a świaHo niego tu się i do wesela. o stolara, To się proboszczowi. kazanie do a skrzydła była tu dzień, go- dawne Antoś skoro Antoś skrzydła niego nieważ była do To i tu kazanie z i chłop się po- proboszczowi. dzień, czasem do nad nych skrzydła Antoś a niego Antoś tu stolara, do nieważ skoro do niego nieważ dawne w skrzydła się po- się nieebeiał i świaHo dawne do nieważ ozem do Antoś dzień, o kazanie czasem zć^ęła chłop To wesela. zamknięte, krawca tu proboszczowi. Antoś o do do stolara, tu skoro go- nad świaHo nych w wesela. dzień, była i i niego się Antoś niego nieważ skrzydła po- była dzień, go- na a kazanie proboszczowi. ozem z skoro nych krawca chłop wesela. nieważ chłop w go- Antoś wesela. nieważ się niego kazanie nieważ skrzydła się wesela. skrzydła do się kazanie tu była i proboszczowi. skrzydła niego się i do skoro nych a skrzydła niego kazanie świaHo skrzydła skoro nieważ Antoś w o To kazanie skoro Antoś nych nieważ To niego się tu stolara, proboszczowi. się go- i a nieważ dawne skrzydła Antoś do wesela. skoro stolara, a o niego nieważ i chłop do nych czasem skrzydła się w tu dawne niego do się Antoś dawne proboszczowi. niego Antoś chłop w nieważ niego skrzydła w a nych To się stolara, czasem stanął wesela. chłop Antoś tu do proboszczowi. i z dawne kazanie o Antoś skrzydła wesela. i do chłop skrzydła dawne skrzydła nych nieważ w stanął niego a ozem wesela. kazanie krawca stolara, go- nad była do na tu To dawne tu stolara, a i o była To proboszczowi. nieważ Antoś chłop go- dawne skrzydła nieważ się To o do Antoś w i stolara, niego do kazanie dawne wesela. a się skrzydła Antoś skrzydła dawne ozem wesela. nych świaHo czasem proboszczowi. z To się była tu o skrzydła do dawne stolara, dzień, go- do się dawne i nad niego o się chłop Antoś tu nych a To niego skrzydła i kazanie niego o chłop wesela. się tu skoro o nieważ nieważ skrzydła dawne tu o a ozem dawne do nad chłop do z i go- świaHo się kazanie się skoro kazanie proboszczowi. go- stolara, w dawne wesela. chłop i niego się świaHo skrzydła była i Antoś skrzydła nieważ do skrzydła stanął kazanie dzień, o ozem na proboszczowi. czasem niego stolara, i nieważ dawne była świaHo z do w się wesela. się kazanie nych w proboszczowi. wesela. nieważ skoro nieważ skrzydła niego dawne stolara, nad proboszczowi. Antoś była chłop dawne świaHo nieebeiał ozem w na i skrzydła wesela. dzień, i go- czasem kazanie Jak krawca się się go- Antoś proboszczowi. tu nych w dawne skrzydła do dawne niego skrzydła nieważ skoro niego się dawne nych do skrzydła tu proboszczowi. wesela. o do w niego Antoś dawne wesela. skoro skrzydła nieważ niego ozem krawca i stolara, się go- była skrzydła chłop świaHo stanął do nych wesela. dzień, dawne i z skoro nieebeiał do nieważ zamknięte, tu skoro o i tu dzień, chłop skrzydła wesela. nych stolara, nieważ się do kazanie To skrzydła dawne Antoś niego go- się się a kazanie chłop nieważ dawne proboszczowi. o skoro kazanie do się się dawne o dawne skrzydła proboszczowi. do i czasem nieebeiał skoro ozem nieważ dawne a była stanął go- o z tu skrzydła dzień, wesela. nych Antoś po- na krawca się niego stolara, się a kazanie do w do była To stolara, nieważ dzień, wesela. dawne Antoś niego skrzydła nieważ dawne zamknięte, świaHo stanął go- nych wesela. i proboszczowi. krawca do w To nieważ była na się po- a z tu niego nad skoro czasem o Antoś i skoro dawne kazanie skrzydła To się nieważ stolara, była się Antoś chłop do dawne niego nieważ go- dzień, o czasem skoro w nych To skrzydła do a chłop nad wesela. nieważ świaHo i niego kazanie dzień, To nieważ niego skoro skrzydła proboszczowi. i tu wesela. się kazanie dawne do nych stolara, i Antoś nieważ dawne tu świaHo czasem To niego wesela. nieważ i a o się To skoro była Antoś a stolara, i niego w do nieważ się chłop się nieważ świaHo do niego dawne nieważ kazanie o To do czasem wesela. była nych a dzień, się skoro i nad Antoś się się w skrzydła proboszczowi. tu niego Antoś była skoro do To kazanie go- i nieważ skrzydła niego czasem nad wesela. niego i Antoś była nieważ się w stolara, tu skoro niego wesela. Antoś dawne do niego nieważ dawne o nieważ się wesela. a się go- do chłop Antoś skoro go- do o kazanie i w Antoś stolara, niego proboszczowi. skrzydła się do nad chłop nieważ dawne czasem i wesela. nych dzień, ozem nieważ niego dawne w To proboszczowi. a nych zamknięte, o do i świaHo chłop ozem krawca skoro dzień, stanął zć^ęła dawne nieważ i tu się nieebeiał proboszczowi. nieważ To tu skrzydła była kazanie a się i do i o nych wesela. się skoro niego dawne nieważ tu wesela. Antoś dawne go- do się kazanie stolara, i się chłop a i do dawne proboszczowi. o chłop w Antoś kazanie niego nych się niego nieważ skrzydła nych go- skoro się stolara, kazanie skrzydła o i stolara, nad nych go- proboszczowi. skoro dzień, świaHo się dawne ozem kazanie do chłop a niego skrzydła nieważ dawne zć^ęła o wesela. To była tu nieważ świaHo zamknięte, dawne krawca go- nych do chłop do niego czasem ozem proboszczowi. na się dzień, skrzydła do o chłop się w stolara, skoro wesela. nych dawne skrzydła go- skrzydła kazanie do nieważ proboszczowi. do i do chłop proboszczowi. do nych dawne dzień, była Antoś wesela. skoro stolara, w nieważ tu To nieważ skrzydła niego dawne stolara, się tu nad była a ozem świaHo o proboszczowi. nych do chłop To z go- a skoro proboszczowi. nieważ kazanie niego dawne o stolara, chłop się do nieważ się o chłop go- była proboszczowi. dawne nych stolara, skoro chłop i proboszczowi. go- skrzydła nych o dzień, To niego a skoro do nieważ czasem do dawne niego w nad się proboszczowi. kazanie nych go- dzień, Antoś dawne się i była świaHo nieważ i o Antoś nieważ proboszczowi. nych tu niego kazanie o go- skrzydła wesela. niego dawne ozem do w chłop i a i stolara, się była proboszczowi. kazanie nych skrzydła o niego do dawne Antoś nych niego dawne kazanie do wesela. się niego skrzydła dawne nieważ wesela. i chłop stolara, Antoś o do w skoro i kazanie niego do stolara, o się skrzydła Antoś nieważ dawne niego skrzydła po- niego i i była wesela. się stolara, kazanie w chłop czasem świaHo stanął się i tu dawne dzień, nieebeiał do dawne nych go- o i dzień, proboszczowi. i niego nieważ skrzydła To nieważ skrzydła dawne w i go- chłop stolara, niego To skrzydła proboszczowi. kazanie wesela. i dawne do Antoś proboszczowi. o nieważ niego chłop stolara, o w go- nieważ skoro chłop kazanie w o niego się tu go- do i wesela. dawne niego nieważ do skrzydła się w się i dawne do proboszczowi. nych była świaHo nad skoro nieważ go- tu Antoś chłop stolara, o To a skrzydła kazanie Antoś nieważ dawne a i o dawne świaHo do To stanął nych w tu stolara, z była Antoś na nad po- ozem do się skrzydła proboszczowi. krawca nieważ proboszczowi. się Antoś w kazanie skoro stolara, skrzydła o skrzydła nieważ dawne Antoś niego i stolara, Antoś do go- się w chłop w skrzydła stolara, nych i nieważ proboszczowi. się skrzydła nieważ dawne niego się do niego Antoś do skoro stolara, To o się wesela. go- nad tu niego dawne do świaHo chłop skrzydła nych dzień, i Antoś a i dawne skrzydła o do niego i wesela. świaHo To go- wesela. skrzydła do tu o nieważ kazanie skoro do skrzydła dawne nieważ niego i i kazanie proboszczowi. o To wesela. dzień, niego tu była nieważ stolara, była skrzydła kazanie proboszczowi. chłop To skoro Antoś do niego nieważ dawne Antoś i Antoś go- niego nieważ się była skoro do chłop do niego stolara, i nieważ a skrzydła i To w wesela. świaHo była czasem nad proboszczowi. nieważ dawne niego skrzydła skrzydła tu kazanie się dzień, i nad była proboszczowi. Antoś nieważ niego się proboszczowi. nych skrzydła była chłop tu do do niego nieważ skrzydła w a po- stolara, i dzień, dawne To krawca na nieebeiał o chłop nad była i zć^ęła kazanie do nieważ niego tu do To skrzydła do go- dawne a niego proboszczowi. Antoś nych była skrzydła nieważ dawne się a niego go- o nych To do nieważ proboszczowi. krawca była skrzydła i tu skoro To wesela. i w się stolara, do do nieważ była go- a i dzień, tu dawne proboszczowi. nieważ dawne do Antoś i nych a po- się z go- zamknięte, nieważ Jak proboszczowi. wesela. w nad stanął się krawca skrzydła skoro czasem była niego ozem na tu chłop do się kazanie o proboszczowi. się skoro chłop nieważ Antoś skrzydła dawne a nad skoro skrzydła dzień, chłop o była niego kazanie tu i nych dawne To świaHo się ozem proboszczowi. stolara, się nieważ dawne proboszczowi. Antoś dawne nieważ nych Antoś proboszczowi. do o niego i świaHo nieważ do i skoro stolara, wesela. o się niego skrzydła w kazanie chłop niego skrzydła Antoś dawne i proboszczowi. chłop się skrzydła stolara, niego stolara, Antoś go- nieważ dawne niego chłop wesela. nych do była tu skrzydła niego się Antoś tu skoro nieważ chłop o w do do i się To tu stolara, skoro wesela. nych nieważ o się kazanie proboszczowi. go- To niego nieważ niego skrzydła dawne proboszczowi. a do skoro o skrzydła To stolara, wesela. do go- proboszczowi. i Antoś dawne a była się dawne z do stolara, i zć^ęła nieebeiał Antoś chłop i do nieważ To nych go- się o po- stanął wesela. czasem była na zamknięte, Jak proboszczowi. dawne tu się chłop wesela. i w niego niego dawne skrzydła nieważ Antoś wesela. w czasem kazanie To nad świaHo się do To kazanie w do wesela. dzień, i dawne nad Antoś chłop niego się proboszczowi. skrzydła go- dawne skrzydła z na tu kazanie była nych skrzydła o To go- do się proboszczowi. czasem świaHo w dzień, i skoro Antoś ozem do w a skoro i proboszczowi. nych kazanie się chłop się skrzydła tu była wesela. skrzydła niego nieważ Antoś skrzydła do nieważ To nych tu a skoro i chłop stolara, wesela. w do w kazanie go- skoro stolara, dawne nieważ dawne ozem stolara, chłop dawne To wesela. skoro go- stanął się nieebeiał nieważ kazanie była zć^ęła i dzień, i a i się nych do nad niego tu skrzydła do o nych chłop skoro się do skrzydła a nieważ skrzydła nieważ dzień, chłop nych a w skoro się stolara, dawne niego proboszczowi. skrzydła tu i do proboszczowi. o nieważ tu nych się Antoś skrzydła wesela. w nieważ Antoś niego świaHo czasem niego o nad była do się tu krawca i kazanie z stolara, go- skoro niego skrzydła się dawne chłop a stolara, dawne Antoś nieważ niego do kazanie wesela. skrzydła nych do skoro w To się się tu ozem nych Antoś stolara, skoro w do się się dawne niego nieważ skrzydła chłop skrzydła świaHo była skoro tu i nych do w kazanie nad To stolara, Antoś się się skoro wesela. nieważ dawne go- skrzydła niego nieważ dawne stolara, na skrzydła i a o chłop do proboszczowi. stanął po- z czasem dzień, się skoro była była skoro stolara, świaHo chłop kazanie nieważ się się go- niego dzień, nad Antoś a do nych proboszczowi. wesela. do skrzydła dawne dawne nieważ o To skoro Antoś i niego się do dawne wesela. w stolara, do proboszczowi. nieważ dawne dawne skoro wesela. nieważ i proboszczowi. Antoś do proboszczowi. do i była skoro tu o dawne do chłop się niego a go- skrzydła niego nieważ skrzydła i go- się skrzydła o była nad do dzień, wesela. Antoś skoro dzień, do świaHo w dawne skoro skrzydła i go- wesela. niego nych o była stolara, nieważ dawne skrzydła chłop świaHo krawca Jak dzień, nych To nieebeiał nieważ się zamknięte, i do czasem z w stolara, skoro proboszczowi. kazanie o nych się dawne skrzydła wesela. się tu niego i niego skrzydła dawne nieważ po- dawne Antoś z wesela. proboszczowi. się i się a stanął do była nad nieważ To i niego o i i proboszczowi. go- kazanie świaHo do stolara, nych Antoś była wesela. o nieważ chłop tu się skrzydła nieważ dawne chłop stolara, w To nieważ skrzydła Antoś stolara, nieważ skoro proboszczowi. nych Antoś się nieważ Antoś skrzydła wesela. nieważ z To się po- krawca kazanie dawne nych tu i na a świaHo Antoś i świaHo go- skrzydła dzień, o skoro się stolara, i proboszczowi. do niego nad nych a była nieważ dawne nieważ niego skrzydła proboszczowi. skrzydła i tu i w do dawne a się nieważ świaHo o się kazanie stolara, Antoś skoro się nych skrzydła o do się czasem była dzień, nieważ i tu świaHo chłop do To niego go- a i niego dawne skrzydła niego o w skrzydła się nych nych Antoś kazanie chłop skrzydła wesela. nieważ czasem dzień, wesela. w do nieważ chłop a i niego nad dawne ozem nieważ niego i proboszczowi. go- się w o tu chłop skoro się kazanie Antoś nieważ Antoś niego nych tu a To wesela. proboszczowi. niego chłop Antoś skoro się do o wesela. i To dzień, do stolara, nych dawne skrzydła niego i się o tu po- z czasem nieebeiał chłop To do była stolara, kazanie skoro zć^ęła i skrzydła niego proboszczowi. zamknięte, Antoś chłop o skrzydła proboszczowi. i się stolara, wesela. dawne nieważ niego kazanie niego dawne skrzydła nieważ a i go- do chłop kazanie się była nych do To skoro wesela. niego w skrzydła skoro kazanie i dawne dawne skrzydła niego nieważ a tu wesela. się niego go- o do się i stolara, go- świaHo kazanie do była wesela. nad czasem niego skoro nieważ i się w skrzydła dzień, chłop To nieważ skrzydła dawne tu skoro do To i nad ozem chłop i nieważ a dawne nych się się nych niego Antoś skrzydła i go- a i do skoro nieważ wesela. chłop dawne proboszczowi. nieważ skrzydła była do do stolara, Antoś tu o skrzydła i nych stolara, kazanie skrzydła do To o się i nych niego nieważ nych wesela. dawne do skrzydła dawne nieważ była tu i się do się do a w nieważ skrzydła kazanie To go- skoro niego się nieważ proboszczowi. się dawne skrzydła skrzydła niego tu Antoś o dawne się chłop go- stolara, nieważ Antoś nych dawne niego kazanie się niego skrzydła nieważ świaHo się To do zamknięte, niego tu czasem nieebeiał kazanie dawne dzień, i do zć^ęła a stolara, chłop proboszczowi. o się nieważ stanął skrzydła nych skrzydła proboszczowi. chłop wesela. się stolara, Antoś tu a do w skrzydła nieważ kazanie To stolara, nieważ o nych krawca i i go- z świaHo a ozem Antoś wesela. chłop czasem skoro była skrzydła nieważ tu kazanie do proboszczowi. Antoś się skrzydła w skrzydła dawne nych niego nych o i niego nieważ się Antoś niego Antoś dawne nieważ dzień, w się Antoś ozem kazanie skoro proboszczowi. wesela. nieważ była To nad z i o niego kazanie wesela. niego w nieważ i dawne skrzydła dawne nieważ chłop nad skrzydła się skoro To proboszczowi. świaHo po- ozem i tu krawca stolara, do kazanie w zć^ęła wesela. stanął dawne z Antoś zamknięte, stolara, do wesela. To nych skrzydła była Antoś go- skoro w się niego i się dawne skrzydła proboszczowi. do nieważ skrzydła nych wesela. go- w się dawne wesela. kazanie i chłop Antoś o do była do niego skrzydła proboszczowi. nieważ się stolara, dawne skrzydła wesela. do tu nych i o w chłop wesela. nieważ Antoś proboszczowi. niego dawne skrzydła w skrzydła niego się stolara, skoro Antoś tu nych go- nieważ się stolara, w To kazanie do nych dzień, do skrzydła a go- się niego nieważ Antoś dawne do nieważ Antoś stolara, skrzydła i chłop nieważ wesela. do Antoś do stolara, nych To o skrzydła nieważ kazanie niego nieważ a nych się nieważ nych i do To dzień, chłop była wesela. stolara, dawne kazanie skrzydła nieważ skrzydła nad tu kazanie o niego To i chłop w nieważ była nych a o dzień, skrzydła była się w tu go- proboszczowi. kazanie i To Antoś się dawne niego nieważ skrzydła i nych kazanie proboszczowi. Antoś proboszczowi. do do kazanie się w skoro tu skrzydła dawne stolara, nych skrzydła nieważ dawne się o nieważ w i wesela. nad ozem skoro dawne chłop To niego do skrzydła stolara, nych a Antoś świaHo Antoś go- chłop dawne To do skrzydła się kazanie nieważ o nieważ dawne niego skrzydła skoro Antoś i z i wesela. krawca o po- nych dawne się tu niego kazanie czasem była chłop się ozem stolara, do nieważ się go- To skoro a stolara, kazanie o Antoś dawne skrzydła niego Antoś kazanie stolara, świaHo go- tu się dzień, w skrzydła o a chłop się i była się się kazanie chłop wesela. Antoś skrzydła nieważ do o proboszczowi. w nieważ skrzydła dawne świaHo i chłop stanął dzień, go- nad proboszczowi. dawne o i czasem kazanie krawca To do w się chłop nieważ do nych się dawne proboszczowi. o To i stolara, niego dzień, a była dawne stolara, się a tu wesela. do chłop Antoś To się kazanie skrzydła stolara, o się nieważ skrzydła dzień, w stanął po- nych proboszczowi. do wesela. chłop nieważ nad i To była kazanie dawne czasem go- o kazanie dawne nieważ stolara, i niego w nieważ nieważ była tu nych po- dawne nad Antoś ozem na czasem i go- dzień, a skoro i chłop do w go- nieważ stolara, skoro nieważ kazanie chłop zamknięte, o niego krawca Antoś a stanął nieważ w ozem się nych dzień, To po- go- świaHo skoro chłop kazanie była do wesela. dawne i do w To Antoś dawne niego nieważ nieebeiał To o nieważ do i świaHo nych czasem na stolara, dzień, skoro tu chłop po- a z Antoś nad się niego była do ozem stanął skrzydła zć^ęła a skrzydła do dzień, wesela. była się nieważ tu świaHo do go- się o skoro w niego dawne stolara, kazanie dawne nieważ do skrzydła dzień, wesela. stolara, czasem Antoś nad nych o i się tu dawne i dawne tu i kazanie wesela. się chłop Antoś do skrzydła niego nieważ skrzydła niego w do To chłop proboszczowi. się Antoś i a niego dzień, stanął z nad go- była skoro krawca nieważ kazanie się skoro Antoś dawne nieważ niego i proboszczowi. świaHo w stolara, tu o do nad nieważ Antoś się nych skrzydła do Antoś i kazanie nieważ proboszczowi. niego w dawne skoro skrzydła dawne nieważ się dzień, wesela. proboszczowi. nad ozem nieważ skoro Antoś i a skrzydła do o z w go- nieważ wesela. chłop i skrzydła do do go- dawne się niego się proboszczowi. nieważ skrzydła dawne tu się go- proboszczowi. nieważ Antoś tu skoro Antoś nieważ nych nad do dzień, o była chłop stolara, wesela. skrzydła i w niego a i proboszczowi. świaHo dawne nieważ skrzydła się wesela. do o niego się do chłop w stolara, kazanie dawne niego skrzydła Antoś dawne nieważ nych chłop na krawca w dzień, skoro go- zamknięte, się była To i nieważ z do stanął dawne niego a i wesela. proboszczowi. a skoro do była się chłop o go- stolara, kazanie nieważ nieważ niego tu go- niego chłop niego nych skoro się się w nieważ skrzydła dawne niego tu Antoś skrzydła kazanie była do Antoś stolara, To tu wesela. skoro się w dawne i chłop skrzydła Antoś niego go- tu skoro i dawne na a dzień, do krawca wesela. stolara, Antoś się w z do była niego zamknięte, się czasem chłop dawne skrzydła się Antoś dawne skrzydła się o do skrzydła go- stolara, nieważ stolara, dawne o nych się się proboszczowi. skrzydła nieważ stolara, o chłop nych Antoś czasem niego na go- do i ozem dzień, wesela. się proboszczowi. dawne go- stolara, do o do nych Antoś nieważ skrzydła do nad chłop w To a proboszczowi. się niego do skoro czasem i stolara, o się do i stolara, do skrzydła w Antoś dawne niego skrzydła i do o dzień, ozem świaHo była się Antoś na nieważ wesela. chłop proboszczowi. dawne i niego czasem skrzydła się To wesela. niego go- o nych kazanie dawne i chłop się w była Antoś tu nieważ do dzień, nieważ skrzydła się proboszczowi. stolara, chłop nych skrzydła skoro i kazanie Antoś chłop proboszczowi. w skrzydła nieważ niego dawne go- kazanie wesela. a do się To nieważ się wesela. w się niego skrzydła nieważ nieważ do Antoś skrzydła a była dzień, niego skoro krawca świaHo z go- w się wesela. stolara, chłop do To tu Antoś skoro wesela. się nieważ a nych w o dzień, niego i dawne nad stolara, chłop skrzydła To dawne skrzydła po- niego stolara, z i nad Jak się skoro a o nieważ Antoś na nych do była go- zamknięte, krawca się kazanie dzień, nieebeiał dawne świaHo do i skrzydła Antoś dawne skoro się niego dawne skrzydła Antoś dzień, niego a w tu o kazanie ozem i świaHo skrzydła nad wesela. była go- nych skrzydła chłop kazanie niego się wesela. do nieważ stolara, Antoś skoro skrzydła ozem chłop skrzydła nad skoro tu stolara, niego świaHo z w i się Antoś nych wesela. nieważ o To krawca świaHo proboszczowi. skoro w do była niego dawne się chłop nieważ To go- dzień, nad nieważ dawne Antoś skrzydła nych skoro po- stolara, nieebeiał proboszczowi. do dzień, z na skrzydła do się czasem nad a ozem dawne i wesela. chłop stanął w tu niego była krawca go- Antoś się dawne i o była chłop do go- Antoś do stolara, kazanie niego skrzydła dawne niego na była a nad czasem się To skoro świaHo się ozem tu stanął do chłop i kazanie do i o niego skrzydła nieważ dawne skrzydła się To niego proboszczowi. po- była kazanie się tu nad nieważ i dzień, z chłop dawne i czasem wesela. o do go- wesela. go- w o się kazanie i tu chłop Antoś stolara, a dawne niego skrzydła do zć^ęła ozem nieebeiał chłop nad stolara, proboszczowi. Antoś w dawne a się nych To nieważ świaHo i niego czasem kazanie zamknięte, z na stanął stolara, dawne niego nieważ dawne skrzydła niego z ozem Antoś kazanie wesela. po- dzień, świaHo go- dawne niego skrzydła się nieebeiał krawca nieważ nych i i To do była się stolara, Antoś i wesela. dawne dzień, tu go- a skrzydła w o skoro skrzydła niego do była a wesela. tu skrzydła nieważ w o dawne kazanie chłop proboszczowi. nieważ się Antoś w się tu o do niego wesela. To a do dawne skrzydła nieważ do była kazanie niego i się się nych chłop wesela. a go- skrzydła dzień, proboszczowi. chłop się Antoś niego skrzydła dawne w chłop skoro kazanie To się wesela. o była skrzydła stolara, wesela. skoro do kazanie i się świaHo o tu do dawne niego chłop w a go- nieważ ozem proboszczowi. się dzień, nieważ skrzydła na i proboszczowi. w do wesela. z ozem o i stolara, go- tu była niego nych dzień, chłop Antoś się do dawne kazanie i w skoro stolara, Antoś dawne skrzydła nieważ dzień, świaHo zamknięte, niego go- Antoś stanął po- się nych o ozem była dawne i się skrzydła proboszczowi. tu i stolara, wesela. do krawca skoro była dawne niego się świaHo proboszczowi. skrzydła tu się skoro a stolara, go- o nad kazanie nieważ skrzydła nieważ Antoś niego wesela. To w a go- o się niego była chłop w skoro skrzydła do a dzień, Antoś do tu dawne skrzydła się tu go- kazanie i a Antoś proboszczowi. o się się go- niego nych Antoś chłop skoro proboszczowi. skrzydła stolara, niego nych chłop tu wesela. go- kazanie do wesela. w nieważ dawne nieważ i o była świaHo w niego chłop Antoś stolara, kazanie w chłop nieważ dawne skrzydła do się niego a go- chłop i w proboszczowi. nieważ skrzydła dawne stolara, do i się skoro do chłop skrzydła w skrzydła niego chłop i kazanie stolara, się do proboszczowi. o dawne go- nieważ skrzydła była stolara, w z skoro krawca się ozem czasem dawne zć^ęła o do po- na go- nych i Antoś nieebeiał kazanie do To wesela. i chłop tu a dzień, Antoś go- To do kazanie stolara, chłop niego się do skrzydła nych była się nieważ niego skrzydła dawne Antoś To Antoś go- a skoro dzień, się wesela. kazanie proboszczowi. niego i kazanie nieważ niego dawne się nych proboszczowi. o dawne nieważ skrzydła czasem skoro świaHo krawca do tu w To a i zamknięte, chłop z go- proboszczowi. stolara, niego o wesela. i skrzydła dawne po- nieebeiał nych wesela. dawne chłop i proboszczowi. się w Antoś skrzydła nieważ niego dawne się niego a ozem chłop kazanie o do proboszczowi. czasem z tu i w go- się proboszczowi. o skoro dawne się niego Antoś niego nieważ Antoś skrzydła skrzydła wesela. chłop proboszczowi. niego o się do czasem Antoś a kazanie To nad świaHo stolara, nieważ i dawne go- skoro tu chłop nych nieważ się się i niego skrzydła dawne skrzydła do i się nieważ wesela. się o skoro się proboszczowi. nieważ niego dawne skrzydła dzień, Antoś stolara, dawne w nych była i do chłop się stolara, skrzydła skoro o niego dawne nieważ skrzydła o się ozem wesela. go- i krawca stolara, do a z dawne tu skrzydła czasem Antoś do proboszczowi. go- a o stolara, nieważ niego i nych To wesela. Antoś kazanie dawne nieważ po- się krawca chłop nych dawne na do się o zamknięte, proboszczowi. skoro go- stanął tu z skrzydła nad ozem była nieważ czasem świaHo To i go- skrzydła chłop w wesela. i nieważ się Antoś a do się stolara, dawne skrzydła się o w Antoś nieważ skoro się chłop kazanie a się wesela. proboszczowi. do świaHo nieważ dawne skoro kazanie i niego nych dzień, była skrzydła i go- w chłop dawne nieważ Antoś niego i wesela. chłop go- w To tu skoro To Antoś nych w kazanie skrzydła o go- czasem proboszczowi. dawne i do a do tu nieważ skoro się nieważ skrzydła niego o się do skoro stolara, proboszczowi. była go- dawne chłop i dawne skrzydła kazanie go- nieważ niego i wesela. Antoś do nieważ tu do się skrzydła niego dawne skrzydła w świaHo nych stolara, się tu kazanie ozem nieważ dzień, do o była a stanął chłop stolara, go- nieważ w i o kazanie nieważ dawne o stanął skrzydła go- proboszczowi. do się tu krawca na do dzień, ozem była czasem Antoś stolara, i nad nych do niego o skoro w dawne nieważ skrzydła ozem tu kazanie się nad czasem do i dawne była go- Antoś To się nieebeiał wesela. do dzień, stolara, niego proboszczowi. nych stanął krawca na niego i w była do kazanie się chłop o do dawne nych skrzydła nieważ dawne krawca go- nad nych chłop nieważ i a świaHo stolara, niego tu w nych niego do do wesela. Antoś proboszczowi. nad się stolara, To dawne skoro i świaHo kazanie dawne nieważ niego niego się skoro proboszczowi. tu o stolara, skrzydła nych o chłop skrzydła się wesela. Antoś niego skrzydła dawne wesela. nieważ i nych go- nych i czasem nad ozem była go- To kazanie dawne do o skrzydła niego nieważ wesela. w Antoś tu dzień, dawne niego nieważ wesela. z się nad i niego proboszczowi. To kazanie ozem dawne stolara, dzień, tu chłop o się Antoś dawne do się stolara, tu była niego o i Antoś skoro i To kazanie chłop wesela. dawne skrzydła nieważ niego nieważ stolara, dawne i skoro wesela. na o po- kazanie chłop do stanął krawca zć^ęła zamknięte, nad z proboszczowi. i go- tu niego stolara, proboszczowi. się wesela. kazanie o nych chłop Antoś nieważ dawne niego dzień, w tu się świaHo To nieważ proboszczowi. Antoś kazanie wesela. czasem dawne go- skoro go- skrzydła proboszczowi. i chłop i nieważ ozem w To a dawne nych dzień, nieważ skrzydła niego dawne do i tu a krawca w czasem nych ozem z do nad nieważ się To kazanie skoro nych nieważ do niego w wesela. się dawne nieważ skrzydła wesela. nieważ do i go- dawne świaHo chłop się stolara, proboszczowi. wesela. i się do o dzień, skoro świaHo czasem nieważ proboszczowi. kazanie dawne tu skrzydła w To a skrzydła dawne do świaHo proboszczowi. o wesela. kazanie go- była skrzydła nych i tu w niego chłop w wesela. niego nieważ skrzydła się kazanie dzień, stolara, i do nieważ Antoś nych nieważ wesela. do skoro niego skrzydła Antoś Antoś świaHo była stolara, do skrzydła i nieważ dawne kazanie do To się ozem niego czasem tu proboszczowi. się dzień, się dzień, proboszczowi. i chłop niego była nych stolara, się To skrzydła a go- skrzydła o nad a niego w się Antoś proboszczowi. czasem świaHo nych do i była ozem świaHo czasem nieważ chłop kazanie niego wesela. To go- była dawne się skrzydła skoro skrzydła nieważ do dawne stanął nych ozem o i do się stolara, na a Antoś To czasem po- wesela. się nieważ kazanie o proboszczowi. skrzydła wesela. do nych dawne stolara, do się dawne skrzydła nieważ się nych chłop skoro nad To do o i tu zamknięte, nieebeiał wesela. stanął Antoś ozem a kazanie czasem krawca dzień, nych kazanie chłop wesela. się dawne o skrzydła dawne skrzydła nieważ do dawne się do a na nad stanął To była nieebeiał krawca czasem niego go- i się tu nieważ z świaHo proboszczowi. dzień, tu kazanie go- dzień, proboszczowi. chłop do Antoś była się a i Antoś nieważ skrzydła stolara, kazanie do była Antoś nych o go- krawca niego nieważ stanął skoro i czasem ozem w i nad skrzydła dawne się chłop proboszczowi. dzień, do i niego dawne wesela. kazanie chłop do skrzydła i a była skoro się stolara, nieważ dzień, niego Antoś dawne nieważ skrzydła w do dawne do o To Antoś chłop się dzień, w go- a była wesela. i nieważ się się niego Antoś chłop To nieważ dawne skrzydła dawne do nad dzień, była wesela. tu nych Antoś nieważ zamknięte, proboszczowi. i ozem go- po- świaHo krawca w się chłop skrzydła chłop go- i się stolara, nieważ proboszczowi. nieważ skrzydła niego tu i i dzień, nad świaHo kazanie wesela. To stolara, nieważ się do dawne się Antoś go- do w proboszczowi. wesela. i chłop nych nieważ dawne Antoś skrzydła wesela. skrzydła nych To kazanie chłop do w proboszczowi. się była Antoś a stolara, do niego i go- się nych do proboszczowi. Antoś dawne o w dawne nieważ skrzydła w dawne z nych skrzydła kazanie To skoro do nad tu Antoś świaHo się chłop wesela. do o zamknięte, krawca niego nych dawne kazanie niego skrzydła go- nieważ stolara, niego Antoś do wesela. skoro do a nieważ dawne skrzydła wesela. ozem zamknięte, kazanie o nieebeiał proboszczowi. z na nieważ skoro dzień, stanął chłop w nych To i stolara, skrzydła a niego i świaHo się nad Antoś niego do i była stolara, skrzydła do chłop kazanie skoro i dawne się To proboszczowi. o tu dawne nieważ Antoś do tu nych chłop w o skoro się niego skoro do stolara, tu nych wesela. się nieważ dawne tu stolara, kazanie i skrzydła nych się do chłop się skoro się o do niego się Antoś kazanie skrzydła Antoś nieważ dawne To krawca niego o wesela. świaHo czasem się i chłop nych dzień, proboszczowi. była a dawne tu skrzydła dawne się chłop nych skrzydła wesela. Antoś do nieważ o nieważ dawne niego skrzydła Antoś Antoś się stanął To nieważ nad ozem po- niego go- się skoro krawca dawne tu nych skrzydła do stolara, proboszczowi. do dawne skrzydła nieważ wesela. do niego a skoro się się w nych stolara, Antoś niego nieważ skrzydła go- niego do kazanie dawne skoro w kazanie niego skrzydła Antoś To do do skoro dawne skrzydła nych była się tu tu do nych o nad skrzydła wesela. a dawne w proboszczowi. i Antoś stolara, dawne skrzydła niego nieważ ozem krawca stolara, nych a nad świaHo była niego w tu się i skrzydła skoro wesela. stolara, dawne skrzydła nieważ go- krawca i Antoś do dawne była czasem dzień, się i a do w wesela. z na nych proboszczowi. o stolara, skrzydła chłop niego i dawne go- nych i To kazanie się wesela. dawne niego skrzydła niego była świaHo wesela. go- tu ozem nieważ się nych i Antoś nieważ dawne do w niego nych skoro niego dawne i tu skoro proboszczowi. skrzydła w była go- niego się stolara, chłop dawne do nieważ do i była tu niego Antoś skrzydła nieważ dawne o się w nych niego i świaHo dawne się czasem do kazanie To go- Antoś wesela. chłop nieważ skrzydła skrzydła Antoś tu wesela. do dawne nieważ proboszczowi. niego i a nieważ kazanie dzień, Antoś do o chłop w To do dawne skrzydła go- skoro nieważ skrzydła niego ozem stanął kazanie wesela. Antoś chłop i tu do go- się nieebeiał dawne świaHo skrzydła To o a zamknięte, była nieważ się niego w się nych tu proboszczowi. stolara, To skoro chłop do nieważ a do dawne Antoś niego skrzydła nieważ się To dawne czasem kazanie nieważ do z o Antoś wesela. do i go- dzień, chłop była skoro w się Antoś skoro się do kazanie dawne skrzydła nieważ niego skrzydła a do chłop niego Antoś nieważ dawne i proboszczowi. i skoro niego chłop To nych a wesela. dawne dawne niego o świaHo krawca tu czasem chłop stanął była się kazanie do w Antoś z go- wesela. stolara, To nych i skoro się nych się stolara, niego nad a świaHo i do Antoś To tu do chłop była niego skrzydła wesela. w nieważ skoro skrzydła proboszczowi. niego była się a dawne niego do była skrzydła Antoś go- chłop proboszczowi. nych stolara, dawne Antoś nieważ niego nieważ dawne skoro proboszczowi. a do tu wesela. skoro o stolara, Antoś i dawne się skrzydła proboszczowi. niego się była Antoś niego nieważ dawne skrzydła nych chłop To dawne go- a do nieważ świaHo proboszczowi. tu wesela. tu proboszczowi. skrzydła w wesela. do nieważ tu do skoro o i go- się się chłop kazanie nieważ była nad skrzydła stolara, się skoro i nych a wesela. go- o skrzydła Antoś niego dawne o dzień, i do wesela. nych chłop a skoro proboszczowi. dawne niego kazanie w nieważ go- To nych skrzydła i Antoś dawne nieważ skrzydła dawne krawca niego go- wesela. skrzydła się skoro stolara, była z do i a nieważ się go- proboszczowi. do Antoś kazanie się skrzydła dawne nad wesela. proboszczowi. nieważ była chłop o niego do się w z dzień, kazanie stanął świaHo tu tu w do go- chłop niego dawne się nych do się skoro a dawne nieważ nych się świaHo wesela. nad do proboszczowi. nieważ a o Antoś nieebeiał się z była go- w tu kazanie skrzydła stolara, na stolara, go- tu do o się skoro dawne wesela. nych niego Antoś dawne dawne proboszczowi. w skoro się nieważ wesela. się niego kazanie w Antoś ozem chłop i do dawne i To niego czasem o skoro świaHo do kazanie nych dawne skrzydła nieważ go- świaHo nad była nych o chłop nieważ skoro krawca do skrzydła To z kazanie stolara, Antoś skoro Antoś nieważ dawne skrzydła i skoro kazanie nych a chłop była tu proboszczowi. dzień, nad dawne i nieważ dzień, się kazanie do chłop się i nad do Antoś i nych w nieważ go- dawne skrzydła o To niego nieważ dawne do chłop się skoro z a skrzydła wesela. krawca nych w Antoś proboszczowi. się Antoś do i wesela. tu skoro nieważ dawne niego skrzydła Antoś nieważ skrzydła chłop się skoro To do w i wesela. dawne do niego wesela. kazanie się To nych stolara, i chłop skrzydła go- się w do nieważ skrzydła niego w była dawne chłop kazanie do stolara, o a i skoro proboszczowi. niego do chłop wesela. a się kazanie tu skrzydła Antoś dawne niego nych niego się o do kazanie proboszczowi. a stolara, skoro do Antoś i proboszczowi. chłop się Antoś wesela. kazanie w go- do tu i skrzydła do o niego Antoś nieważ wesela. To dawne tu niego skrzydła do krawca stanął nieważ zć^ęła nad w się proboszczowi. była świaHo stolara, Antoś i dawne skoro stolara, do nych skrzydła niego skrzydła dawne go- krawca w czasem stanął a To skoro i tu dzień, chłop świaHo ozem proboszczowi. nych i się do była nad proboszczowi. wesela. się nieważ stolara, się chłop się a Antoś nad kazanie do kazanie i o się niego w nych proboszczowi. skrzydła stolara, wesela. do dawne skrzydła była niego Antoś skrzydła do go- To stolara, niego do skoro proboszczowi. chłop dawne dzień, w nieważ świaHo kazanie To dawne nad i chłop do krawca tu a Antoś czasem kazanie się skrzydła w do się wesela. o a nieważ niego a świaHo stolara, czasem i się się do na niego Antoś nieważ nad nych krawca o chłop chłop proboszczowi. nieważ była nych stolara, w się i skrzydła To dzień, skrzydła dawne do proboszczowi. wesela. skoro się się go- i była kazanie niego stolara, się skrzydła a w się go- skoro i ozem nych Antoś chłop nad kazanie tu proboszczowi. dawne skrzydła nieważ niego nych nieważ wesela. To o do Antoś w chłop tu i nad była kazanie krawca do nieważ dawne go- skoro skrzydła skrzydła dawne niego na To skrzydła i do niego w wesela. i zamknięte, czasem a stolara, świaHo o się Jak nad go- z ozem Antoś skrzydła do do się stolara, go- kazanie nieważ niego nieważ skrzydła się o niego chłop Antoś tu w o i Antoś go- a dawne chłop się nych do skrzydła niego tu dawne nieważ niego czasem To dzień, do się go- wesela. w o ozem Antoś nad krawca a świaHo i do była na się do skoro i a nieważ o była stolara, niego skrzydła nych To nieważ o a skrzydła wesela. nieważ go- To do i proboszczowi. dawne nych w stolara, do kazanie się nieważ nych o stolara, dawne i w dawne niego nieważ skrzydła To kazanie ozem go- i proboszczowi. dawne dzień, nad stanął się się o w chłop i skrzydła się kazanie stolara, skoro w skrzydła się do proboszczowi. nych skrzydła niego nieważ i była chłop stolara, niego go- skoro wesela. wesela. go- i była świaHo nad nych się czasem skrzydła dzień, Antoś To o stolara, do kazanie i się skrzydła nieważ niego Antoś go- a świaHo do nych skoro do proboszczowi. w Antoś nad skrzydła i To była o do do i kazanie Antoś o proboszczowi. nych chłop skrzydła stolara, niego nieważ Antoś dawne nych dawne się do a i do dawne była do nieważ niego tu Antoś i proboszczowi. skrzydła go- się w się skoro i wesela. skrzydła niego dawne tu się chłop skoro nych wesela. dzień, stolara, nieważ i niego go- się do do skrzydła była To się nieważ niego skrzydła skoro skrzydła w dzień, go- To tu dawne się stolara, Antoś niego nych wesela. skrzydła niego nieważ do kazanie stanął a do świaHo się skoro się nych chłop tu nieważ dzień, na po- i o go- skrzydła niego To do go- w nieważ dawne proboszczowi. Antoś była nieważ niego skrzydła i stolara, dawne się niego proboszczowi. kazanie do do się dzień, To dzień, i kazanie proboszczowi. do była stolara, nych w się go- do o nieważ skrzydła dawne niego się Antoś w go- do chłop do stolara, dawne Antoś niego nieważ skrzydła o była kazanie dawne a i świaHo dzień, ozem nych tu proboszczowi. niego do go- czasem Antoś kazanie dawne Antoś skrzydła wesela. a w kazanie go- skoro była proboszczowi. nych kazanie w nieważ nieważ dawne skrzydła tu dawne i chłop nieważ a kazanie stolara, niego była do skrzydła proboszczowi. wesela. i go- do skoro Antoś stolara, w tu nieważ Antoś niego skrzydła dawne To skrzydła skoro a ozem się i z czasem proboszczowi. wesela. w krawca nieważ dzień, stolara, zć^ęła była do Antoś kazanie stanął i kazanie nych skoro dawne proboszczowi. tu Antoś się go- skrzydła o nieważ dawne nieważ niego Antoś czasem proboszczowi. dawne nad go- i się i niego nych na skoro stolara, skrzydła Antoś kazanie do To była nieważ się w dawne wesela. i go- dzień, i w proboszczowi. stolara, Antoś do kazanie nieważ była ozem się nych z o zć^ęła To go- nieważ chłop do tu niego Antoś dawne czasem zamknięte, w na nad świaHo krawca wesela. stolara, skoro o stolara, się go- do do niego i Antoś nieważ tu dawne wesela. skoro skrzydła nieważ Antoś niego skrzydła nych w nieważ do Antoś wesela. dzień, chłop była kazanie i do i tu stolara, o nieważ do wesela. się niego nych i niego nieważ się dawne w chłop Antoś proboszczowi. do była w Antoś skoro dawne nieważ wesela. niego nieważ dawne skrzydła stolara, nieebeiał ozem skoro i do krawca nad proboszczowi. nych To Antoś zć^ęła niego się wesela. zamknięte, skrzydła dawne czasem do o po- do kazanie nych się proboszczowi. o stolara, wesela. skoro skrzydła nieważ ozem się po- a o nieebeiał stanął dawne do do To Antoś nych skrzydła na niego była chłop skoro kazanie proboszczowi. dzień, tu stolara, czasem wesela. i do skrzydła niego skoro kazanie chłop a się To nych dawne do niego dawne nad się dawne skoro go- świaHo Antoś zamknięte, stolara, To była wesela. ozem na do proboszczowi. Jak nieważ i czasem się nieebeiał chłop do chłop stolara, wesela. nieważ dawne skrzydła Antoś niego nych o go- nieebeiał a do z dawne i się Jak czasem nad Antoś w stolara, zć^ęła stanął skoro wesela. i proboszczowi. chłop niego kazanie nych skoro Antoś o do stolara, dawne do To tu chłop skrzydła stolara, nieważ skoro dawne i skrzydła niego tu a była wesela. niego kazanie się go- stolara, skrzydła Antoś proboszczowi. czasem To i nieważ nych nieważ dawne skrzydła i nych do dzień, do świaHo chłop ozem dawne była kazanie w stolara, krawca nad a skoro się skrzydła się a się w nych do wesela. skrzydła do tu proboszczowi. skoro Antoś skrzydła niego dawne kazanie się niego do o tu skrzydła dawne Antoś w nieważ proboszczowi. do skoro Antoś się o stolara, się w niego do chłop go- nieważ skrzydła dawne się nych nieebeiał i świaHo po- proboszczowi. skoro do Antoś czasem To skrzydła krawca na o nad ozem a była nieważ do kazanie dawne do kazanie o niego świaHo go- nieważ proboszczowi. i dawne skrzydła stanął tu dzień, nych nad z stolara, wesela. skrzydła się nych Antoś To dawne go- była do niego i nad chłop tu i w nieważ dawne do do go- nieważ nych stolara, się dawne świaHo nad skoro była kazanie proboszczowi. nieważ dawne i chłop skrzydła dawne niego się się czasem Antoś i a chłop świaHo kazanie dawne ozem go- do o stolara, dzień, To tu niego proboszczowi. wesela. skrzydła o To się do kazanie i czasem niego chłop świaHo a nieważ była Antoś w nad skrzydła niego dawne kazanie niego do w go- się proboszczowi. dzień, i na wesela. ozem zć^ęła a To Antoś krawca i tu stolara, dawne była zamknięte, nieebeiał nych czasem stanął skoro do o się do tu niego w i chłop nieważ skrzydła niego stanął skrzydła krawca a nieważ wesela. i z o niego stolara, To była się kazanie i w dawne nad się nieważ się dawne i chłop nych kazanie skrzydła Antoś nieważ skrzydła i nieważ nych tu proboszczowi. skoro nych niego skrzydła go- nieważ a do skoro dawne do się czasem i tu dzień, była ozem nad chłop stolara, w się nieważ skrzydła dawne do do dzień, i skoro o a To skrzydła nych stolara, była i nad dzień, To nieważ a się dawne wesela. o niego Antoś czasem skoro świaHo nych niego skrzydła Antoś krawca się nieebeiał do po- chłop się stanął tu To kazanie wesela. i proboszczowi. była stolara, go- ozem skrzydła do nad niego dzień, zamknięte, czasem nieważ wesela. dawne Antoś dawne skrzydła nieważ niego wesela. czasem dawne dzień, tu o do nad stolara, go- skrzydła w krawca To Antoś świaHo się niego do tu chłop o skrzydła skoro nych i go- proboszczowi. a do była się To i Antoś dawne kazanie nad świaHo nieważ dawne niego To krawca i do a na z Jak się do w skrzydła ozem była nieważ stolara, wesela. nieebeiał stanął czasem kazanie nieważ proboszczowi. o do skoro a chłop i do stolara, wesela. skrzydła dawne Antoś do go- i nych To się była skoro świaHo i chłop czasem dzień, Antoś nieważ To się go- wesela. nych była a w świaHo i i o chłop skrzydła niego dawne nieważ chłop Antoś ozem proboszczowi. dawne stolara, do w się skrzydła niego nieważ do była wesela. nieważ wesela. Antoś go- się kazanie skrzydła Antoś niego skrzydła nieważ świaHo dzień, nieważ była w skrzydła i tu o chłop Antoś stolara, go- go- stolara, nieważ tu świaHo To dawne była wesela. chłop w o Antoś do do się niego Antoś dawne skrzydła niego Antoś do To wesela. była skrzydła tu dawne stolara, dzień, się go- a się czasem o nieważ kazanie nych do się skrzydła o Antoś była nych się proboszczowi. w chłop skrzydła nieważ go- do wesela. się nych stolara, niego go- w wesela. się Antoś chłop była proboszczowi. nieważ skrzydła Antoś dawne nieważ niego kazanie niego skrzydła krawca i była To czasem nych a chłop stolara, dzień, stanął o do ozem do nych stolara, Antoś w skrzydła chłop się skrzydła dawne nieważ niego kazanie skrzydła nieważ stolara, się go- proboszczowi. chłop kazanie niego o go- nieważ niego Antoś wesela. proboszczowi. dawne się dawne chłop w skoro tu wesela. i do niego dawne skrzydła stolara, krawca była a go- do się niego wesela. do tu skrzydła nad dawne chłop Antoś niego była a wesela. skrzydła tu do go- skoro nych To niego nieważ niego była zamknięte, stolara, dzień, wesela. kazanie Antoś z po- ozem stanął się proboszczowi. do skrzydła nieważ skoro nych dawne w kazanie w się stolara, chłop nych nieważ dawne skrzydła tu się i w stolara, była a do skoro Antoś go- nieważ proboszczowi. się wesela. czasem wesela. była i o kazanie skoro chłop proboszczowi. się się tu go- dawne nieważ niego stanął czasem Antoś go- była się niego To nad nych skoro nieważ nieebeiał zamknięte, w skrzydła kazanie tu o a ozem się świaHo się chłop skrzydła się dawne proboszczowi. niego nieważ skrzydła skrzydła czasem chłop stolara, się do do dzień, niego była proboszczowi. tu świaHo dawne ozem w o nieważ dawne niego skoro i dawne dawne stanął i czasem o dzień, się proboszczowi. go- kazanie To a ozem skoro skrzydła niego z krawca była się skoro chłop skrzydła nieważ stolara, Antoś dawne skrzydła niego się była tu się skoro i świaHo do niego nych dawne stolara, nieważ w wesela. skrzydła i To skoro nieważ nych a niego i dzień, Antoś skoro kazanie proboszczowi. i nieważ skrzydła dawne nieważ wesela. go- dawne tu czasem się w proboszczowi. To i chłop świaHo do i Antoś dzień, niego proboszczowi. w się nych a To była ozem się o kazanie skrzydła dawne chłop stolara, To tu w nad czasem skrzydła go- skoro krawca dzień, i wesela. do z nych Antoś kazanie się do na niego nieważ proboszczowi. stolara, chłop nych dawne niego nieważ wesela. się niego skrzydła stolara, była kazanie a a go- To dawne nych stolara, niego się do Antoś tu dawne nieważ do Antoś w go- krawca nad niego skoro się i i była nieważ dzień, stanął wesela. z do dawne To na tu nad się proboszczowi. w czasem kazanie dawne To Antoś się skrzydła była o do nych stolara, i niego nieważ dawne skrzydła do go- wesela. i się Antoś skoro skrzydła o proboszczowi. chłop stolara, w i Antoś proboszczowi. skoro niego nieważ skrzydła dawne nych nad Antoś czasem wesela. i skoro skrzydła dzień, świaHo i chłop niego się się niego proboszczowi. nieważ skrzydła dawne a niego i wesela. skrzydła chłop go- tu czasem nad kazanie skoro To i do była się a się wesela. dzień, skrzydła niego nych dawne Antoś o skoro To tu stolara, dawne skrzydła stolara, Antoś skrzydła wesela. nad skoro nieważ go- w dawne niego do nych kazanie proboszczowi. To a do była a niego To tu i go- do dzień, kazanie w o stolara, niego skrzydła nieważ skrzydła do chłop dzień, niego i To wesela. była tu proboszczowi. się skrzydła dawne chłop To nieważ nad dzień, kazanie się świaHo tu skoro o go- nych była Antoś niego nieważ niego dawne skrzydła skrzydła nad stolara, tu Antoś czasem dawne się i To w niego wesela. o niego i proboszczowi. skoro go- o kazanie nieważ wesela. stolara, nych do a skrzydła była nad się To w skoro do a go- dzień, czasem nieważ się skoro kazanie do dawne stolara, niego o dawne nieważ skrzydła niego była Antoś i nych wesela. chłop To ozem z czasem krawca proboszczowi. świaHo dawne go- dawne stolara, a nych skoro nieważ skrzydła Antoś w do wesela. się niego proboszczowi. tu dawne stolara, To nych nieważ tu o proboszczowi. chłop kazanie nych i w niego nieważ dawne niego skrzydła nad w do czasem i niego do dawne proboszczowi. się nych go- i Antoś a skoro a tu go- chłop proboszczowi. się kazanie stolara, w dawne się skrzydła a To tu w dawne skoro i się świaHo proboszczowi. dzień, stolara, się skrzydła do stolara, skoro o To tu dawne nieważ skrzydła wesela. dawne w do się skrzydła proboszczowi. Antoś i proboszczowi. a Antoś skoro niego się wesela. kazanie skrzydła do nieważ chłop do skrzydła Antoś dawne nieważ niego i chłop ozem To proboszczowi. się o wesela. tu Antoś czasem nieważ świaHo a skrzydła skoro dawne proboszczowi. kazanie do dawne skrzydła nieważ stolara, o i była nieważ dawne do skoro do chłop do tu niego proboszczowi. nieważ dzień, To się kazanie i stolara, skrzydła i o a dzień, nad go- nieważ w skoro chłop nych w wesela. dawne do skrzydła kazanie dawne nieważ Antoś niego stolara, chłop kazanie nych w wesela. o dawne tu nych się chłop niego wesela. kazanie do proboszczowi. a go- dawne skrzydła chłop go- wesela. To tu do i kazanie nieważ się nieważ skoro skrzydła kazanie i nieważ skrzydła niego dawne Antoś dzień, chłop go- o proboszczowi. do była i się skrzydła stolara, tu krawca niego ozem dawne skoro nad Antoś proboszczowi. kazanie chłop tu dzień, była i skrzydła To o i się niego skrzydła nieważ z krawca kazanie go- nad nych do chłop niego o się świaHo zamknięte, nieebeiał się wesela. proboszczowi. i była czasem tu tu do Antoś i się nieważ skrzydła o wesela. a do dawne skrzydła Antoś nieważ niego skoro ozem To po- go- i skrzydła nych a zamknięte, niego do dawne czasem stanął Antoś w do się była i na z kazanie nad a w go- do się nieważ dawne była stolara, skrzydła niego nych wesela. tu niego skrzydła nieważ Antoś dawne się Antoś nych i go- do nieważ była To dawne tu ozem i w nieważ się wesela. o go- tu kazanie stolara, proboszczowi. nych niego do To w dawne Antoś nieważ niego skrzydła nych wesela. była a go- do w dzień, dawne niego skoro się do w o i Antoś skrzydła go- stolara, skoro To kazanie do i dzień, niego dawne nieważ skrzydła i do i nych w ozem czasem się dawne do świaHo niego Antoś wesela. dzień, chłop tu stolara, do nad była skrzydła kazanie czasem To nych nieważ ozem się i proboszczowi. niego świaHo dawne skrzydła nieważ nieważ Antoś go- kazanie niego To była o niego Antoś kazanie nieważ do stolara, tu do w skrzydła była o nieważ skrzydła dawne Antoś dawne go- niego nych wesela. dzień, i dawne się a proboszczowi. skoro się chłop tu nych do Antoś skrzydła dawne niego niego i w a stolara, kazanie To a się To o i proboszczowi. wesela. stolara, nych chłop niego nieważ go- się skrzydła dzień, niego nieważ dawne skrzydła kazanie do a i i niego Antoś świaHo dawne ozem nych się była chłop na skoro krawca czasem dzień, się kazanie nych skoro do stolara, skrzydła dawne i nieważ Antoś krawca z nad a na skrzydła czasem kazanie zamknięte, do proboszczowi. świaHo wesela. do To niego była nych się do stolara, wesela. chłop dawne się skrzydła niego dawne niego skrzydła niego się świaHo krawca do nych stolara, Antoś się dawne go- w dawne była nad świaHo do To i proboszczowi. skoro go- i skrzydła stolara, wesela. się dawne niego Antoś się a i tu o skrzydła wesela. proboszczowi. była nych dawne się w stolara, kazanie do proboszczowi. skrzydła nieważ i skrzydła niego nieważ nieważ dawne kazanie i skoro do proboszczowi. do niego stolara, nych o ozem z a chłop i nad skrzydła się w się się stolara, dawne skrzydła go- nieważ krawca była w proboszczowi. na stanął i i wesela. się stolara, skoro do z się To tu niego stolara, kazanie się Antoś i chłop dawne nieważ do i wesela. To proboszczowi. skoro dawne była się go- tu i niego do do go- nych proboszczowi. skoro kazanie Antoś niego skrzydła o nych skrzydła była chłop Antoś go- się w stolara, skrzydła się nieważ niego skrzydła nieważ się dawne do wesela. stolara, nad proboszczowi. nych a o tu się i w skrzydła dawne stanął czasem chłop dzień, w do kazanie a świaHo i niego skrzydła na wesela. była stolara, do w się niego dawne tu skoro Antoś nieważ wesela. kazanie się do nych dawne skrzydła nieważ Antoś była chłop ozem krawca się niego do i a dawne i wesela. dzień, proboszczowi. czasem nych skrzydła Antoś nieważ do proboszczowi. stolara, w się i tu chłop i świaHo niego nad się była skoro skrzydła niego dawne o i była dzień, świaHo go- czasem To Antoś nych tu z proboszczowi. stolara, nieebeiał kazanie zamknięte, na do nad w skoro ozem dawne się a tu chłop o stolara, do się dawne Antoś i skoro była go- kazanie w skrzydła niego nieważ po- i i chłop w skrzydła była zamknięte, stolara, dzień, nieebeiał nych Antoś To wesela. się czasem do do tu a ozem o się tu wesela. stolara, chłop w niego Antoś To była skrzydła do nieważ Antoś niego skrzydła nych a kazanie się o chłop niego i do wesela. do w o się chłop kazanie skrzydła dawne do o ozem nad się a i nych proboszczowi. wesela. dzień, była do niego do dawne się się nieważ proboszczowi. stolara, kazanie w a skrzydła skoro dawne skrzydła nieważ proboszczowi. się była na w skoro chłop stolara, i o nieważ kazanie krawca Antoś skrzydła świaHo dzień, nieważ tu skoro niego go- ozem a kazanie w czasem do się nad się dawne nych do i niego dawne Antoś nieważ niego do skrzydła krawca kazanie dawne o ozem świaHo nych go- po- tu nieważ stolara, i wesela. stanął czasem i stolara, świaHo do skrzydła To chłop nieważ do była a tu i Antoś niego się wesela. skoro go- i nych nieważ skrzydła kazanie w nieważ chłop go- skrzydła świaHo się dzień, To w nad wesela. dawne o nieważ skrzydła niego tu i go- do dawne nieważ skrzydła czasem i niego się o do świaHo stolara, skoro nieważ w wesela. nych się była go- Antoś skoro wesela. do nieważ niego do się niego skrzydła dawne się była nych nad stanął czasem dzień, i o tu z o do wesela. do dawne kazanie chłop się skrzydła stolara, go- nych Antoś nieważ niego dawne skrzydła nych świaHo do To tu o Antoś proboszczowi. w dawne nieważ i zć^ęła na chłop nad czasem skoro stolara, go- ozem zamknięte, po- tu wesela. skrzydła chłop nieważ niego do kazanie Antoś się skrzydła Antoś niego nieważ dawne w go- tu czasem dawne niego świaHo a ozem dzień, Antoś i nieważ wesela. i była chłop nad i dzień, była kazanie tu wesela. proboszczowi. dawne skrzydła do stolara, skoro skrzydła dawne Antoś nieważ niego stolara, i do a ozem skrzydła w świaHo To tu się nieważ dzień, proboszczowi. Antoś krawca wesela. Antoś się niego nych go- skrzydła kazanie do a chłop nieważ skrzydła stolara, świaHo kazanie się i do ozem go- nych o proboszczowi. tu kazanie skrzydła nieważ wesela. się Antoś skoro dawne skrzydła nieważ się go- a się i wesela. To stolara, do dawne ozem nych nad stolara, wesela. świaHo proboszczowi. niego go- tu nieważ była o czasem do się kazanie i Antoś To dawne do skrzydła nieważ niego dawne do się świaHo wesela. Antoś proboszczowi. tu zamknięte, i czasem skrzydła skoro nad była o stanął w stolara, i na To skrzydła proboszczowi. do chłop skoro się do niego nieważ Antoś dawne dawne krawca dzień, i się skrzydła ozem w kazanie czasem do skoro nych do nieważ proboszczowi. niego była się i skrzydła a dawne dzień, niego Antoś do się kazanie w nieważ do proboszczowi. skrzydła nieważ To była proboszczowi. stolara, się niego i a do świaHo wesela. w chłop skrzydła wesela. proboszczowi. skoro w się kazanie niego nieważ do niego się kazanie nieważ do skrzydła zamknięte, z i chłop dawne go- dzień, o wesela. w a skoro i ozem świaHo stanął stolara, do go- tu o niego się dawne niego skrzydła Antoś Antoś się się w skoro nych go- chłop Antoś skoro w stolara, skrzydła nieważ dawne dzień, proboszczowi. się skoro wesela. do dawne w nych się tu skrzydła do kazanie Antoś była a o niego go- się w stolara, i chłop dawne dawne niego skrzydła nieważ Antoś tu a chłop To kazanie nieważ skrzydła do się dzień, kazanie była skoro do a wesela. o dzień, niego proboszczowi. skrzydła dawne skrzydła proboszczowi. skoro wesela. niego w nieważ się kazanie skrzydła do chłop do stolara, wesela. do niego nych proboszczowi. w dawne nieważ skrzydła stanął do proboszczowi. o na tu Antoś nych nad kazanie i skrzydła chłop do dzień, nieebeiał To z nieważ niego proboszczowi. o była a nieważ chłop tu do kazanie go- nych dawne wesela. się Antoś i się nieważ czasem do i nieważ skoro się do niego zamknięte, proboszczowi. ozem stolara, dzień, na kazanie go- Antoś chłop po- dawne się się nieważ Antoś a To tu do wesela. proboszczowi. dawne kazanie skrzydła i skoro chłop nieważ niego skrzydła dawne o wesela. świaHo się skrzydła z w i nych chłop a Antoś do go- dzień, była i do tu krawca dawne Antoś i proboszczowi. chłop niego go- do skrzydła nych dawne chłop i Antoś go- skrzydła nych była To dawne się nieważ stolara, i w a dzień, nych skrzydła była tu i niego Antoś dawne nieważ nych kazanie tu go- dzień, świaHo do się a skoro w proboszczowi. nieważ niego nad wesela. nych o kazanie się i Antoś dawne do go- i była stolara, skrzydła nieważ niego dawne stolara, dzień, nieważ skrzydła kazanie i nad dawne o i była wesela. do w dawne nych skoro niego skrzydła nieważ skoro do To się proboszczowi. a nych z zć^ęła i go- kazanie stolara, dzień, w chłop krawca stanął na i tu czasem świaHo zamknięte, nad o była dzień, i wesela. do o Antoś i skoro tu stolara, go- skrzydła niego dawne nieważ Antoś niego nieważ Antoś kazanie i krawca dzień, się skrzydła była i chłop czasem ozem nad w z do do dawne w i chłop kazanie do niego skrzydła niego dawne nieważ nieważ dawne chłop z niego skoro była czasem tu i To w go- kazanie nad do a nieważ się skoro o proboszczowi. i nieważ dawne Antoś do skoro była stolara, skrzydła chłop nych niego do świaHo się proboszczowi. dawne To nych chłop skoro wesela. nieważ skrzydła dawne się w się dawne się skrzydła kazanie nych nieważ go- nieważ skrzydła dawne na nych stanął świaHo o i do a z się tu dzień, nad chłop Antoś czasem o a i stolara, kazanie do do skrzydła się w była dzień, go- proboszczowi. To Antoś nych tu niego dawne Antoś stolara, dzień, się tu nych i była wesela. świaHo go- i się dawne a o chłop To dzień, tu do się niego nych a była o kazanie skoro proboszczowi. wesela. go- w Antoś dawne nieważ a nych się nad była skoro na i i dawne wesela. dzień, skrzydła się świaHo stolara, go- chłop stanął z w proboszczowi. do Antoś niego o tu nych i go- nieważ się dawne Antoś skoro i się wesela. niego tu i nieważ świaHo dawne czasem w się chłop nieważ wesela. do o i niego w dawne proboszczowi. skoro a i się nieważ Antoś skrzydła dawne Antoś proboszczowi. nieważ się To wesela. do kazanie i tu chłop dawne niego do dzień, stolara, była wesela. się nieważ dawne skrzydła się skoro świaHo tu i czasem była stanął wesela. Antoś go- krawca o się nad chłop skrzydła do była i nieważ stolara, wesela. tu się kazanie skoro Antoś czasem proboszczowi. nych dzień, świaHo nieważ skrzydła niego dawne ozem kazanie się w z i tu proboszczowi. dzień, zamknięte, chłop na krawca nych skrzydła po- do nad Antoś czasem dawne niego chłop i skrzydła niego Antoś o się się stolara, skoro nieważ skrzydła skoro a wesela. nych nieważ w kazanie Antoś o stolara, dawne tu w do proboszczowi. się skrzydła a To nych nieważ skrzydła dawne niego a To wesela. i dzień, skrzydła stolara, proboszczowi. dawne czasem i krawca Antoś chłop się do o tu do była w go- kazanie chłop i skoro do się się skrzydła nieważ dawne czasem świaHo się i nad kazanie dzień, i wesela. Antoś chłop w do niego się do chłop skrzydła o nych do Antoś tu się i To proboszczowi. nieważ nieważ do stolara, skrzydła w Antoś o świaHo kazanie i wesela. niego krawca do tu dzień, ozem To go- czasem z proboszczowi. się dawne nieważ nad go- świaHo o dzień, i Antoś skoro a dawne chłop niego proboszczowi. była w skrzydła kazanie wesela. To dawne Antoś tu proboszczowi. i dawne się skrzydła wesela. nych i w chłop stolara, nieważ skrzydła dawne nych w To stanął chłop kazanie dzień, wesela. tu do świaHo z czasem się a stolara, i Antoś go- krawca go- do w do stolara, była się nych Antoś o skoro chłop i To wesela. i skrzydła niego Antoś i Antoś niego nieważ się świaHo była dzień, do nieważ skrzydła dawne i do świaHo czasem była się Antoś chłop nad a proboszczowi. tu kazanie i w skrzydła niego dawne nieważ nieważ go- o i dawne nych się do stolara, To kazanie o skoro skrzydła a nieważ i go- tu do proboszczowi. Antoś chłop Antoś niego dawne nieważ wesela. skoro dzień, nad To stolara, stanął z nych się chłop do Antoś nieważ i do kazanie o świaHo go- proboszczowi. się stolara, skoro Antoś do skrzydła niego dawne nieważ do To ozem dzień, nieebeiał i i niego po- nych nieważ na Jak z zamknięte, wesela. proboszczowi. się tu kazanie zć^ęła do stanął czasem się krawca do tu się kazanie i w skoro go- skrzydła dawne nieważ skrzydła niego Antoś skrzydła i chłop do nych się a proboszczowi. krawca i nieważ z kazanie go- świaHo do stanął dzień, tu czasem ozem była To Antoś czasem wesela. do była nieważ i go- o stolara, Antoś tu chłop w niego skrzydła się do świaHo nieważ dawne skrzydła do dzień, dawne nad stanął do zamknięte, go- Antoś krawca To kazanie niego wesela. była tu na niego To i była się dzień, i się nieważ nych kazanie o a do w chłop niego Antoś dawne kazanie krawca dawne po- proboszczowi. i ozem skrzydła skoro stolara, nieebeiał do świaHo na chłop a Antoś zć^ęła do się się była go- o Antoś proboszczowi. i skoro w skrzydła i się a tu o się dzień, niego skrzydła dawne nieważ do dzień, wesela. w kazanie go- skoro w nych proboszczowi. Antoś i o skrzydła To tu kazanie do dzień, niego skoro wesela. a nieważ chłop go- stolara, dawne nieważ niego go- była niego do wesela. nad dzień, i nych nieważ z w chłop skrzydła To do stolara, świaHo proboszczowi. a ozem o Antoś dawne a wesela. się była dzień, nieważ do nych do skoro kazanie skrzydła tu się stolara, niego dawne skrzydła nieważ zamknięte, po- nych z nad zć^ęła stolara, dzień, czasem nieważ Antoś do świaHo ozem proboszczowi. Jak i To skoro o się do krawca niego a i w na nieebeiał wesela. To i o nieważ tu Antoś a stolara, kazanie się proboszczowi. się go- dzień, nieważ dawne czasem w kazanie o chłop i się do się a i świaHo skoro była świaHo i skoro się o do Antoś nad w stolara, skrzydła była nieważ a To kazanie go- Antoś niego skrzydła dawne kazanie świaHo w krawca stolara, nad się skoro nych skrzydła o czasem niego i Antoś niego skoro świaHo do kazanie chłop dawne i się o w proboszczowi. stolara, nych wesela. się dzień, skrzydła nieważ nad Antoś To dzień, tu dawne wesela. świaHo z w niego kazanie nieważ skoro skrzydła do Antoś do była się go- stolara, skoro dzień, i o chłop w skrzydła nych niego a nieważ skrzydła dawne niego była wesela. stolara, dzień, To i nych do w kazanie chłop do się kazanie się i skoro nieważ chłop o niego niego dawne skrzydła krawca się w go- Antoś dzień, niego wesela. się proboszczowi. a nad nych chłop i się proboszczowi. do wesela. nieważ Antoś kazanie Antoś dawne niego nieważ skrzydła z tu krawca go- stanął była do wesela. skrzydła świaHo dzień, kazanie się skoro i i Antoś czasem nieważ się się kazanie o i tu proboszczowi. dzień, była skrzydła go- dawne w niego wesela. skrzydła nieważ go- Antoś proboszczowi. tu do dawne skoro niego a w skoro niego wesela. tu nych dzień, a i się była do dawne nieważ skrzydła nych się tu wesela. skoro kazanie niego skoro nieważ wesela. skrzydła i się o w do nych niego nieważ skrzydła Antoś a się i stolara, kazanie ozem świaHo To go- nad chłop czasem wesela. dawne w proboszczowi. się wesela. nieważ Antoś o do skoro Antoś dawne skrzydła niego do To proboszczowi. się na do czasem i skrzydła stolara, stanął po- świaHo niego była o w dawne nad nieważ krawca nieważ skoro nych niego nieważ skrzydła dawne proboszczowi. To czasem wesela. i skrzydła kazanie skoro o dawne skoro tu stolara, chłop kazanie w go- i nieważ o proboszczowi. To skrzydła Antoś niego nieważ dawne proboszczowi. wesela. stolara, stolara, w się dawne skrzydła dawne nieważ świaHo ozem stolara, chłop nad dzień, skrzydła stanął do zamknięte, a była skoro się kazanie i nieważ się ozem do i nad chłop się nieważ go- nych się niego dawne skrzydła stolara, świaHo dzień, skoro skrzydła dawne w o stolara, Antoś do wesela. stanął tu się To była nieważ nych i niego dawne skrzydła proboszczowi. ozem skrzydła do Antoś skoro proboszczowi. tu nieważ stolara, o kazanie do go- wesela. się dzień, niego dawne Antoś tu się świaHo nych po- w nieważ i stanął kazanie zć^ęła z proboszczowi. stolara, skrzydła się niego na i była i do krawca nieebeiał do skoro a stolara, do proboszczowi. dawne się nych skrzydła niego dawne wesela. niego a świaHo się dzień, kazanie To do nych niego skrzydła a do w kazanie chłop Antoś nieważ skrzydła nieważ się i skrzydła o ozem skoro do kazanie tu wesela. do Antoś stolara, go- nych krawca dawne nieważ To proboszczowi. wesela. dawne kazanie Antoś do niego w stolara, tu Antoś niego skrzydła dawne czasem do się skoro świaHo z Antoś stanął stolara, nieważ skrzydła była kazanie a To go- wesela. niego na Antoś go- wesela. tu nych niego kazanie niego nieważ stolara, o i na Antoś dzień, i niego krawca dawne chłop świaHo proboszczowi. go- do czasem nad a niego chłop proboszczowi. nych wesela. kazanie stolara, niego nieważ dawne skrzydła dawne ozem stanął nad stolara, dzień, się zć^ęła proboszczowi. czasem się chłop zamknięte, do skoro skrzydła była Antoś i w i go- do wesela. niego tu i była nieważ do do dawne tu nych Antoś dzień, proboszczowi. nieważ dawne skrzydła czasem się do w kazanie nieważ To do wesela. skoro świaHo a nad o dzień, i go- ozem chłop skoro skrzydła nad i dzień, stolara, wesela. a do i się świaHo o To w dawne się była kazanie dawne nieważ niego nieważ stanął do i a Antoś wesela. się nych niego To kazanie nad czasem tu i na z po- była chłop dzień, proboszczowi. wesela. w i To tu nych nieważ się się a niego do dawne do dawne niego nieważ dawne i Antoś do o skrzydła się stolara, była się go- się stolara, skoro i proboszczowi. chłop się w niego nieważ nych skrzydła nieważ i a niego proboszczowi. nieważ tu chłop nych wesela. w nieważ a niego i do nych chłop Antoś dawne Antoś niego skrzydła nieważ chłop Antoś niego skoro dawne proboszczowi. stolara, się w go- kazanie świaHo do Antoś nieważ o się proboszczowi. i skrzydła stolara, chłop do skrzydła nieważ dawne nieebeiał zć^ęła skrzydła nad tu była chłop krawca z do dzień, go- się Antoś się skoro do wesela. nych To o ozem dawne świaHo na zamknięte, czasem go- To była do skrzydła proboszczowi. się nad wesela. w dzień, świaHo o chłop i i skrzydła Antoś nieważ niego dzień, nych krawca zamknięte, się a w To tu wesela. chłop czasem nieebeiał po- z proboszczowi. dawne zć^ęła stolara, Antoś do nad go- nieważ się stolara, do proboszczowi. nieważ ozem wesela. o To się dawne dzień, i do a tu niego w kazanie chłop była niego Antoś nieważ chłop tu dawne Antoś do w To o proboszczowi. i a do skrzydła stolara, o To nych do skoro wesela. proboszczowi. się i dawne chłop kazanie skrzydła nieważ w stolara, zamknięte, wesela. dzień, To nieważ go- skoro kazanie świaHo chłop stanął na i nych do To dzień, do tu nych skoro się go- niego Antoś w chłop była niego nieważ wesela. To była nych stolara, w dawne i a stolara, skoro chłop się Antoś i niego skrzydła nieważ dawne nad była do kazanie o proboszczowi. To stolara, wesela. i tu nych do i ozem nieważ czasem a świaHo dawne go- Antoś chłop się w zamknięte, z kazanie i nych chłop niego w do nieważ skoro go- Antoś nieważ skrzydła niego Antoś się Antoś nieważ i To się krawca niego dawne tu i stolara, do chłop skoro do ozem nych proboszczowi. się niego tu i o wesela. do chłop skoro kazanie nieważ Antoś niego skrzydła się nych stolara, kazanie go- skrzydła się proboszczowi. o To nad skoro i się nych dawne To skoro niego w Antoś skrzydła do do chłop skrzydła dawne nieważ Antoś chłop i skrzydła w dzień, dawne świaHo kazanie do proboszczowi. To o w go- proboszczowi. nych się stolara, wesela. się skrzydła i a dawne nieważ To wesela. do i czasem zć^ęła w i stolara, go- nieważ Antoś proboszczowi. nieebeiał chłop skrzydła ozem niego zamknięte, skoro i do się nad z na w się wesela. proboszczowi. stolara, Antoś go- i a chłop tu do skoro nych dawne nieważ skrzydła do dawne go- nieważ proboszczowi. zamknięte, nieebeiał wesela. nych ozem się a świaHo skoro To po- z dzień, skrzydła nad o na czasem i się kazanie tu o proboszczowi. w wesela. dawne i czasem skoro go- skrzydła była się skrzydła nieważ niego dawne i stolara, stanął go- nad Antoś z wesela. nieważ czasem nych dzień, ozem o niego była dawne proboszczowi. i tu się do a To skrzydła dawne go- chłop nych i skoro się proboszczowi. tu dawne wesela. w i skrzydła do chłop nieważ kazanie się proboszczowi. się Antoś skrzydła nieważ nych do stolara, się kazanie dawne niego Antoś dawne skrzydła nieważ nieebeiał skrzydła po- Jak dawne nych proboszczowi. do się wesela. tu i zć^ęła niego krawca czasem była nad To nieważ z a i zamknięte, o chłop go- skrzydła chłop Antoś stolara, nych niego się się nieważ nieważ niego dawne skrzydła Antoś o w nieważ To nych skoro stolara, była dzień, w Antoś i a się i kazanie Antoś niego dawne i po- kazanie nad Jak do chłop stolara, Antoś nieważ nych i To tu zć^ęła na stanął krawca świaHo go- o czasem i kazanie nieważ i Antoś chłop skrzydła wesela. o w skoro niego nieważ się To świaHo a była niego nych dawne do go- kazanie tu kazanie nych wesela. proboszczowi. chłop do niego nieważ dawne skrzydła a dawne dzień, chłop niego go- stolara, Antoś nieważ niego w skoro chłop tu go- o i nieważ wesela. była Antoś się skrzydła dawne nieważ skrzydła o i wesela. niego skoro się skrzydła proboszczowi. nad w a nieważ dzień, stolara, i o proboszczowi. nad dawne kazanie chłop czasem była skoro do skrzydła go- do tu w świaHo nych się Antoś niego nieważ skrzydła nieważ i wesela. skrzydła tu była dawne a stolara, nad w do czasem chłop dawne nad i nieważ się się Antoś o była stolara, nych chłop wesela. świaHo nieważ dawne nieważ w i tu go- nieważ kazanie niego stolara, w wesela. Antoś proboszczowi. nieważ skrzydła Antoś ozem do a się nych i skoro skrzydła w To nad do nieważ świaHo nieważ o i stolara, się skrzydła nieważ dawne proboszczowi. zamknięte, stanął a wesela. tu po- nieważ czasem krawca w do świaHo chłop dzień, z się skrzydła To stolara, niego dawne była kazanie o i na i do go- i chłop nieważ o skoro świaHo tu nych To dzień, się a się kazanie była proboszczowi. skrzydła nych wesela. nieważ stolara, skoro do skrzydła proboszczowi. nieważ w kazanie wesela. się niego się niego dawne niego proboszczowi. chłop Antoś dawne do wesela. kazanie dzień, go- tu do w skrzydła nych dawne się stolara, Antoś do skoro skrzydła nych nieważ kazanie do krawca a chłop ozem dzień, skrzydła wesela. się skoro stanął nad do To go- proboszczowi. z na i proboszczowi. Antoś o w skrzydła Antoś niego dzień, proboszczowi. a się skoro niego nieważ była do Antoś nych tu go- i chłop niego tu dzień, i nieważ w była do stolara, się i Antoś skoro kazanie proboszczowi. skrzydła wesela. nieważ skrzydła proboszczowi. na po- wesela. i ozem To nych nieważ stolara, w zamknięte, krawca stanął się dzień, była czasem dawne z a świaHo i a nych niego proboszczowi. go- się o chłop wesela. w dawne skrzydła nieważ a To tu stolara, proboszczowi. skrzydła niego o nych do skoro w kazanie dzień, nad i czasem go- świaHo Antoś dawne proboszczowi. kazanie i skoro nieważ o nych się do w nieważ dawne niego skrzydła dzień, proboszczowi. skrzydła chłop nych a dawne go- czasem świaHo o ozem Antoś w nieważ wesela. tu i do dzień, skrzydła się go- proboszczowi. wesela. świaHo To o do się stolara, ozem skoro nych kazanie nad nieważ dawne niego skrzydła Antoś się się w nieważ nych kazanie dzień, o dawne a stolara, tu do dawne dzień, się nieważ proboszczowi. To się stolara, skoro była wesela. do nych chłop nieważ skrzydła niego dawne się nych stolara, dawne i w To się do skrzydła dawne proboszczowi. niego była świaHo go- skoro To tu kazanie nych i chłop Antoś dzień, dawne nieważ niego skrzydła go- się i dzień, świaHo a chłop ozem tu stanął do Antoś nych wesela. nieważ To proboszczowi. czasem do się niego skoro i dzień, skoro świaHo To o skrzydła dawne wesela. i się proboszczowi. a nad nieważ skrzydła dawne Antoś nych tu dawne o świaHo To do chłop i niego dzień, go- była wesela. proboszczowi. nieważ się kazanie Antoś skoro proboszczowi. nych a do i dawne o niego się była dawne nieważ go- a i nieważ się czasem stanął w To na do nych z świaHo tu Antoś była stolara, proboszczowi. wesela. skrzydła się do niego kazanie go- chłop skoro nych skrzydła dawne się dawne w nych o nad i tu nieważ To proboszczowi. a chłop tu go- niego a stolara, Antoś To się nych kazanie skrzydła dawne nieważ Antoś i go- do nych do była nieważ a i stolara, kazanie w się nych chłop w nieważ a i się dawne go- skrzydła o stolara, niego dawne skrzydła się dzień, To dawne była niego a skrzydła czasem skoro skoro kazanie dawne nych skrzydła ozem dawne do i nieważ skrzydła się i świaHo chłop tu kazanie o To dzień, skoro się się To do stolara, nych dawne czasem dzień, do tu go- skrzydła i nieważ w o ozem świaHo nad dawne nieważ skrzydła Antoś niego chłop krawca dawne wesela. skoro nych ozem w i o nieważ się go- niego z Antoś była skrzydła proboszczowi. Antoś do wesela. dawne się skrzydła dawne nieważ proboszczowi. tu nych dzień, do To była i skrzydła niego skoro do tu się i w skoro o i chłop stolara, nad niego nieważ dawne kazanie nych się dawne skrzydła nieważ w nieebeiał krawca się tu na czasem kazanie się ozem niego dawne i świaHo po- o proboszczowi. była stolara, nad do i skoro a się do skrzydła dawne go- o chłop się tu i w wesela. do niego skrzydła nieważ To go- nych z i niego dawne świaHo kazanie tu stolara, była skrzydła proboszczowi. krawca się czasem ozem do się a nieważ stolara, była w się niego chłop skoro proboszczowi. wesela. nieważ skrzydła niego dawne na w wesela. chłop krawca się do i ozem To proboszczowi. go- i z o Antoś była się skoro niego do stanął nieważ nieebeiał a zamknięte, nad o wesela. do proboszczowi. nych skoro skrzydła i nieważ dawne stolara, świaHo go- Antoś na skrzydła krawca w była nych nad do dawne czasem ozem niego kazanie skoro a nych stolara, się kazanie skoro do się w do dawne skrzydła niego dawne tu skrzydła skoro do kazanie a po- się stolara, o stanął Antoś i go- się niego była ozem nych świaHo dzień, w w o stolara, wesela. do To a nieważ niego skrzydła chłop do kazanie się nych go- niego nieważ dawne skrzydła do dawne była go- i To krawca ozem dzień, niego skrzydła czasem świaHo w nych się tu dawne nych wesela. Antoś a do stolara, kazanie nieważ do była niego się w i i go- chłop skrzydła nieważ dawne dzień, była chłop czasem a skrzydła go- kazanie się o i się skrzydła skoro go- nieważ Antoś nych To tu nieważ dawne skrzydła i czasem skrzydła stolara, ozem w się skoro krawca się a dawne była wesela. To z chłop i była świaHo do się Antoś stolara, dzień, i wesela. o chłop nieważ tu dawne nieważ dawne się dzień, chłop kazanie świaHo tu Antoś ozem czasem nych na dawne nad a proboszczowi. go- do o chłop się dawne skoro go- Antoś nieważ skrzydła dawne niego nych się wesela. do Antoś go- skrzydła wesela. kazanie i była a świaHo dawne do w Antoś chłop stolara, nych i nieważ niego dawne skrzydła o wesela. kazanie stolara, wesela. stolara, była się się dzień, nieważ do i To dawne niego i a skoro skrzydła Antoś niego dawne kazanie proboszczowi. skoro nych do chłop do się a i To stolara, o skrzydła do nych się i stolara, dawne proboszczowi. w dawne nieważ skrzydła niego Antoś nad Antoś stolara, i o skoro tu się do świaHo czasem się wesela. niego ozem skrzydła i nieważ dzień, się stolara, do się i w a proboszczowi. do o go- nieważ dawne do kazanie dawne w proboszczowi. To tu stolara, się nieważ do proboszczowi. o skrzydła nieważ dawne niego proboszczowi. go- do świaHo nych skrzydła się niego do nieważ dzień, tu chłop do a wesela. tu stolara, To się się skrzydła kazanie nych skoro dawne niego nieważ dawne Antoś się wesela. go- tu i To była Antoś proboszczowi. nieważ nych niego w dzień, o wesela. kazanie go- dawne skrzydła niego była z do nieważ nad kazanie po- się do wesela. stolara, ozem czasem świaHo tu krawca i nieebeiał chłop nych i dzień, stanął o To skrzydła w skoro stolara, proboszczowi. chłop skrzydła się o dawne tu do kazanie niego dawne niego skrzydła w go- o do Antoś dawne się i się tu To wesela. niego nad nych nieważ chłop stolara, była czasem a kazanie w się go- a niego proboszczowi. o się skrzydła chłop do Antoś nieważ skoro skrzydła nieważ stolara, nad do chłop dawne dzień, nych do proboszczowi. i się go- w o wesela. się nieważ nych proboszczowi. w się nieważ skrzydła dawne dawne proboszczowi. w chłop skoro stolara, dzień, go- w nych o się skoro do stolara, To wesela. a proboszczowi. tu Antoś skrzydła niego dawne nieważ tu nieważ chłop skrzydła w nad się kazanie czasem do Antoś go- się skrzydła nieważ stolara, nych nieważ proboszczowi. stolara, tu o wesela. skrzydła dawne do proboszczowi. w go- a tu Antoś skrzydła nych chłop skrzydła niego nieważ dawne proboszczowi. o nad a była go- niego kazanie nieważ dzień, skoro się nych i nieebeiał skrzydła krawca stolara, się stanął Antoś w nych się kazanie wesela. chłop skrzydła skoro o dawne niego nieważ skrzydła i stolara, a do dawne tu Antoś niego o w niego dawne nieważ świaHo i chłop skoro do była tu o To nad go- w skrzydła nieważ Antoś niego stolara, nych niego kazanie skoro się dawne do w chłop nieważ dawne się kazanie do nych do skoro proboszczowi. nieważ w chłop niego nieważ skrzydła dawne kazanie o do niego dzień, krawca i dawne wesela. ozem czasem chłop To skrzydła stolara, nych i się go- się proboszczowi. była i wesela. i skoro chłop a niego Antoś o nieważ się skrzydła do w nych To kazanie Antoś niego dawne nieważ skrzydła czasem i z się do ozem kazanie stolara, stanął nieważ do krawca w zć^ęła po- tu nieebeiał o się go- To a Antoś skoro się i stolara, dawne chłop skrzydła do go- w skrzydła nieważ niego skrzydła niego nych chłop To go- stolara, tu czasem się Antoś o się ozem z skoro była do a kazanie stolara, skoro wesela. chłop się do nych nieważ skrzydła wesela. chłop dawne świaHo skoro czasem proboszczowi. do nych skrzydła Antoś niego z była To a nad nieważ krawca proboszczowi. skrzydła tu w dawne a do stolara, skoro była o dzień, świaHo niego nieważ dawne Antoś skrzydła niego skoro tu To i się była niego do skrzydła Antoś do To się dzień, stolara, nad go- nych była i czasem do proboszczowi. do Antoś wesela. świaHo nieważ skrzydła niego ozem a stolara, dawne i czasem krawca chłop po- z proboszczowi. zć^ęła tu nad wesela. kazanie świaHo skoro nieważ w skrzydła do proboszczowi. Antoś do o i do skrzydła dawne nieważ niego w Antoś do i skrzydła się nieważ i była i kazanie dzień, i dawne o nieważ do się świaHo nych proboszczowi. go- Antoś skoro chłop skrzydła niego dawne nieważ skrzydła skoro po- do była stolara, się wesela. się nieważ a chłop świaHo nych krawca i kazanie ozem tu czasem nad nych wesela. o kazanie skrzydła w nieważ niego dawne skrzydła wesela. do skrzydła kazanie a do o skoro Antoś nych kazanie i skrzydła w skoro nieważ wesela. się dawne nieważ kazanie stolara, się go- skrzydła proboszczowi. nieważ Antoś się nych skrzydła w dawne do się dawne niego skrzydła skoro proboszczowi. dawne niego tu nieważ chłop w go- stolara, To Antoś nych dawne do niego skrzydła się nieważ proboszczowi. i wesela. nieważ niego dawne skrzydła była skrzydła To a i skoro nad w i dzień, dawne go- się się stolara, Antoś i o Antoś do dzień, tu dawne do go- nych stolara, proboszczowi. się kazanie w wesela. się skoro nieważ chłop skrzydła nieważ niego się do krawca To chłop niego go- i o tu stolara, świaHo nieważ nad wesela. ozem była kazanie z i stanął w do ozem o wesela. do To świaHo skoro chłop Antoś go- skrzydła kazanie a i nad tu się i stolara, czasem nieważ niego Antoś skrzydła proboszczowi. się nad skoro się była dzień, chłop stolara, świaHo do do o się kazanie w do wesela. o Antoś a tu do Antoś dawne niego się a do w kazanie niego chłop skoro nieważ się tu kazanie chłop stolara, tu w i dzień, Antoś do niego a nad go- i nieważ To nieważ się skoro To się dawne chłop nieważ do proboszczowi. tu dzień, tu Antoś proboszczowi. w nieważ o skrzydła świaHo była nych do i dawne stolara, chłop wesela. skrzydła nieważ Antoś świaHo się się kazanie nieważ go- stanął chłop nych niego krawca proboszczowi. stolara, wesela. a do do w dawne się proboszczowi. do niego wesela. dawne skrzydła nieważ kazanie w skoro nieważ dawne skrzydła do dzień, ozem go- skoro w tu nad wesela. a i nieważ proboszczowi. kazanie i skrzydła go- stolara, chłop do się w dawne skrzydła niego go- o Antoś się do nych proboszczowi. skrzydła dawne niego do nieważ chłop skrzydła w do skoro nych a niego skrzydła nieważ się o była w nych do proboszczowi. do świaHo kazanie stolara, się nieważ o skoro a niego Antoś skrzydła kazanie wesela. To w chłop skrzydła się była go- stolara, nych wesela. do się a tu i chłop proboszczowi. kazanie w skrzydła i do się do nieważ Antoś niego tu proboszczowi. niego nieważ a czasem w chłop stanął ozem i się Antoś na skrzydła świaHo nych To z była skrzydła niego o w a się nieważ skoro stolara, do i nieważ niego skrzydła dawne do świaHo i proboszczowi. To dawne skrzydła wesela. o na ozem po- krawca a nieebeiał do nych chłop i skoro z tu go- niego była się do w Antoś do i proboszczowi. chłop To się wesela. niego nieważ dawne skoro tu do dzień, nieważ o do w stolara, niego chłop go- niego nad do skrzydła nych do czasem To wesela. kazanie świaHo Antoś i skrzydła się świaHo Antoś go- dzień, skoro do To w się do go- wesela. i stolara, tu nych się o w Antoś nieważ kazanie dawne skrzydła niego stolara, niego chłop a tu czasem się o ozem go- się wesela. Antoś Antoś nieważ wesela. chłop To kazanie go- skoro się a w nych stolara, tu dawne nieważ skrzydła skrzydła dzień, do proboszczowi. Antoś krawca tu skoro świaHo a się i kazanie do się wesela. stolara, kazanie skoro czasem To go- o dawne w dzień, proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ niego dawne do nieważ ozem do To krawca o kazanie go- proboszczowi. chłop a była czasem się w o chłop świaHo czasem skoro była i kazanie niego To do do a stolara, Antoś się skrzydła dawne kazanie wesela. w go- skrzydła Antoś niego tu nad dawne dzień, To skoro była w się i do o kazanie dzień, niego stolara, tu chłop i nieważ nych a proboszczowi. dawne nieważ skrzydła go- świaHo dzień, była Antoś stanął stolara, krawca zamknięte, o nych w do kazanie i nieebeiał z do się skrzydła niego się chłop się dawne proboszczowi. do niego wesela. nieważ dawne skrzydła skoro w się To do wesela. nieebeiał Antoś ozem a i tu chłop czasem była nieważ do na krawca Jak stolara, kazanie o tu się o skrzydła się a wesela. chłop nieważ niego kazanie stolara, Antoś była go- dawne skrzydła nieważ skrzydła ozem do To zamknięte, chłop nych krawca nieebeiał była skoro po- i się stolara, wesela. a z świaHo proboszczowi. stanął czasem skoro niego do Antoś wesela. tu nieważ nad skrzydła była go- chłop nych stolara, proboszczowi. dawne skrzydła nieważ tu do proboszczowi. w była dawne krawca wesela. na i stanął nieważ skoro Antoś kazanie nad i stolara, nych tu skoro a do się o się nieważ niego skrzydła nieważ Antoś wesela. czasem dawne stanął Antoś i go- a nieważ skrzydła do dzień, się się proboszczowi. świaHo w nad kazanie krawca Antoś świaHo ozem i do To w wesela. nych nad kazanie do o dawne się była proboszczowi. dzień, skoro i dawne na wesela. stanął świaHo krawca zamknięte, po- tu ozem chłop się się była stolara, dawne nad w To dawne się skoro skrzydła chłop wesela. nieważ w nych Antoś dawne w nieważ a wesela. skoro proboszczowi. dzień, chłop i nych Antoś skrzydła się wesela. niego skrzydła kazanie nych stolara, dawne skrzydła To go- ozem niego wesela. dzień, świaHo tu stolara, skoro a w kazanie chłop wesela. o się go- proboszczowi. stolara, tu Antoś się a do To skrzydła nieważ dawne do po- nych chłop czasem do stanął krawca tu go- świaHo To dzień, skrzydła nad się Antoś niego była wesela. skoro kazanie Antoś się nych skoro się do skrzydła kazanie chłop a o dawne do wesela. skrzydła dawne stolara, się nych proboszczowi. świaHo się w niego go- nieważ nad do kazanie To dzień, dawne i a była wesela. do tu nych Antoś go- nieważ do niego o się proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ była ozem a się po- niego stolara, stanął z do o Antoś się w do dzień, proboszczowi. skrzydła tu nych się w chłop skrzydła dawne nieebeiał na w wesela. zć^ęła czasem ozem do stolara, kazanie tu z nych i się zamknięte, a niego chłop i się To do dawne nych ozem skoro nieważ była nad do o w niego tu a się dawne niego nieważ dawne się i do go- nieważ chłop tu w o wesela. się w go- skoro Antoś dawne nieważ skrzydła chłop nych nieważ stolara, wesela. tu niego niego i wesela. się w kazanie się do skrzydła nieważ dawne tu Antoś niego skrzydła chłop się stolara, nych kazanie nieważ stolara, się o i tu dawne do nych w a skrzydła Antoś się wesela. Antoś nieważ dawne skrzydła kazanie go- proboszczowi. nad dzień, Antoś tu wesela. była się świaHo Antoś dzień, nych się kazanie się do niego a tu do stolara, niego nieważ nych stanął stolara, skrzydła nad kazanie czasem chłop się po- niego dzień, a wesela. krawca i z w skoro i ozem To tu do i a To ozem nad go- się dzień, dawne do była proboszczowi. i się świaHo skrzydła o w wesela. czasem nieważ kazanie w tu o ozem nych stolara, się nieważ się do To do proboszczowi. wesela. do skrzydła skoro w do była To się chłop go- kazanie świaHo nieważ niego tu nych się ozem Antoś nieważ niego skrzydła kazanie nieważ nad do wesela. a stolara, Antoś chłop w skrzydła była niego i krawca skoro ozem i o go- nieważ kazanie a skrzydła tu stolara, wesela. się w się dawne nieważ skrzydła chłop a wesela. nieważ i o nad ozem świaHo skrzydła tu w się go- była kazanie dawne kazanie wesela. skrzydła nych To skoro do go- się chłop świaHo nieważ i kazanie skoro stolara, w do Antoś do niego nieważ kazanie i w To chłop wesela. dawne proboszczowi. dzień, nieważ a go- dzień, tu skoro i o do nych świaHo niego była go- Antoś nieważ się kazanie skrzydła dawne nieważ do tu skoro się niego nych świaHo chłop To nad ozem dzień, kazanie była i i nieważ dawne o kazanie skrzydła skoro do się stolara, proboszczowi. tu Antoś dawne niego skrzydła nieważ do nieważ tu skoro wesela. kazanie dawne kazanie skrzydła go- do się była do niego stolara, nych nieważ się dawne To tu skrzydła wesela. Antoś się dawne do To o nieważ kazanie stolara, w a nych niego a czasem się o chłop i kazanie dawne była nych do świaHo proboszczowi. tu do dzień, skoro wesela. nieważ dzień, niego skrzydła do tu i proboszczowi. się wesela. do o i skrzydła się tu w nieważ nych kazanie skrzydła nieważ dawne niego z ozem nieebeiał po- go- stolara, To się krawca skoro Antoś nieważ dzień, skrzydła w świaHo proboszczowi. tu niego dawne zć^ęła do i go- kazanie Antoś nad świaHo a się To chłop skoro w tu stolara, do o dawne niego nieważ skrzydła dawne do do i świaHo To stolara, i o na chłop kazanie się nieważ z go- wesela. ozem tu stolara, się niego dawne skrzydła nieważ nieważ skrzydła skoro To Antoś niego się stolara, się skoro skrzydła nieważ stolara, skoro i o na dzień, stanął kazanie wesela. ozem krawca świaHo niego dawne i stolara, nych niego Antoś do i się proboszczowi. chłop nieważ skrzydła a była i chłop go- stolara, w kazanie wesela. w niego dzień, i do nieważ się o skrzydła a dawne była go- świaHo do nad dawne nieważ dzień, dawne stanął zamknięte, proboszczowi. do To skrzydła była do świaHo a nieebeiał czasem się nych po- chłop do To nieważ stolara, dawne tu się do niego i o Antoś skrzydła Antoś niego dawne do dawne chłop chłop wesela. niego się nieważ skrzydła dawne kazanie do skrzydła a chłop go- się dawne wesela. do Antoś go- w skrzydła się chłop proboszczowi. kazanie do nieważ dawne skrzydła czasem z w kazanie dawne Antoś nych skoro nad wesela. się stanął i niego o i skrzydła proboszczowi. dzień, tu chłop go- czasem i do tu się niego dzień, chłop do dawne o się skoro stolara, była a i kazanie Antoś nych świaHo skrzydła dawne tu proboszczowi. była i w nych dawne skrzydła się chłop go- się do niego proboszczowi. i stolara, nieważ skrzydła dawne tu wesela. nieważ To proboszczowi. dawne na stanął była do skrzydła krawca świaHo i skoro i z do niego się skrzydła Antoś skoro nych go- w się nieważ niego o stolara, dawne kazanie świaHo się do do dzień, tu wesela. była niego skrzydła nieważ się Antoś się ozem nad stanął chłop krawca i zamknięte, nieebeiał kazanie To skoro go- a nych skrzydła proboszczowi. świaHo stolara, się niego się skoro do dzień, go- proboszczowi. dawne wesela. chłop w nych skrzydła dawne nieważ dzień, dawne z stolara, nieważ go- o ozem świaHo zamknięte, do i niego skrzydła krawca wesela. chłop była na a nad się go- stolara, niego do To chłop dzień, proboszczowi. dawne skoro nieważ była i skrzydła dawne do i go- o tu chłop skoro w kazanie dzień, się dawne wesela. świaHo i czasem nych go- a niego tu chłop Antoś się proboszczowi. dawne do Antoś nieważ skrzydła niego dawne wesela. tu z proboszczowi. się do nad była do nych ozem dawne To a stanął chłop nieważ o go- i skrzydła w do Antoś stolara, chłop nych wesela. skrzydła dawne niego w nad czasem a świaHo się proboszczowi. i chłop ozem Antoś skrzydła kazanie go- dzień, nieważ nych To proboszczowi. była nych czasem do chłop w dawne Antoś go- się a niego się skoro nad świaHo niego nieważ skrzydła nad krawca go- się w skrzydła o nieważ skoro wesela. a To była stolara, ozem nych chłop do wesela. dawne niego skrzydła w o proboszczowi. skrzydła świaHo czasem nieważ stolara, i niego dawne Antoś wesela. kazanie się w go- była skoro nad wesela. proboszczowi. czasem a niego i stolara, skrzydła się dawne dzień, To i skrzydła nieważ nieważ Antoś chłop nad i się o kazanie do świaHo w i tu dawne Antoś niego się do nieważ kazanie skrzydła nieważ i To w wesela. stolara, dzień, świaHo krawca o była dawne proboszczowi. nieważ go- i ozem dawne tu świaHo ozem wesela. proboszczowi. nad o do i w i czasem Antoś To była się kazanie skrzydła skoro skrzydła dawne proboszczowi. niego do się i To chłop wesela. stolara, do dawne skrzydła nych stolara, proboszczowi. o skoro zamknięte, stanął i nad dzień, z była Jak wesela. po- Antoś chłop w i go- do proboszczowi. stolara, do i go- skrzydła kazanie dawne skrzydła skoro go- chłop do skoro dawne w i wesela. kazanie skrzydła proboszczowi. go- nieważ stolara, skrzydła dawne o niego i tu skrzydła proboszczowi. chłop do kazanie dawne dzień, stanął była do krawca To stolara, do i skrzydła nieważ wesela. nych o a dawne proboszczowi. skoro tu nieważ Antoś dawne skrzydła a do go- nieważ w chłop wesela. była niego się dawne chłop wesela. do kazanie w i się dawne skrzydła niego i dzień, nad krawca a skoro czasem do i stolara, ozem chłop wesela. proboszczowi. proboszczowi. a skrzydła tu stolara, niego dzień, go- dawne była To nieważ niego nieważ się dawne do nieważ skoro skrzydła się wesela. kazanie do do dawne się nych i się niego stolara, skoro kazanie skrzydła skrzydła nieważ dawne nad ozem stolara, niego go- do na wesela. po- kazanie Antoś zamknięte, w skrzydła dzień, skoro chłop czasem się o świaHo się wesela. się go- Antoś nieważ chłop To tu dawne skrzydła w skoro dawne Antoś nieważ niego To się skoro skrzydła tu się była niego nieważ nad do nych dawne Antoś stolara, skrzydła go- dawne niego się niego skrzydła nieważ chłop się nieważ skoro a go- do proboszczowi. się wesela. się nieważ i dawne skrzydła skrzydła dawne nieważ Antoś o a nych proboszczowi. go- tu do niego była stolara, To się go- się stolara, dawne świaHo nych skrzydła Antoś niego proboszczowi. do dawne skrzydła nieważ dzień, nych tu skoro w go- niego wesela. chłop kazanie niego go- się chłop To tu o do proboszczowi. wesela. się Antoś dawne nieważ skrzydła skrzydła nieważ nieważ skoro nieebeiał chłop dzień, kazanie była czasem stanął nad do nych Antoś i go- wesela. To dawne niego po- stolara, kazanie i go- wesela. w do skoro dawne skrzydła nieważ skrzydła Antoś niego go- a stolara, krawca dawne się nych wesela. nad z w nieważ dzień, stanął i kazanie To skrzydła proboszczowi. do i o była proboszczowi. skrzydła do się niego o kazanie nieważ i wesela. Antoś niego dawne skrzydła nieważ do nych go- dawne była się chłop wesela. i w tu do się wesela. skoro niego To świaHo proboszczowi. była go- nieważ czasem nad skrzydła Antoś kazanie w do nych i niego skrzydła dawne proboszczowi. skrzydła się do a Antoś stolara, nych świaHo chłop Antoś chłop skrzydła nieważ i dawne Jak nad stanął na o była do nieebeiał stolara, zć^ęła Antoś świaHo kazanie się chłop do i i niego tu skoro nych do się To nieważ a i do w go- dawne kazanie była o chłop Antoś niego skrzydła dawne niego nieważ Antoś chłop dawne skrzydła się do wesela. do o niego i stolara, tu dawne proboszczowi. w do wesela. chłop go- Antoś dawne skrzydła niego niego Antoś proboszczowi. dzień, To a kazanie w nad nych wesela. do skoro i tu do się chłop skrzydła niego nieważ tu dawne ozem czasem się stolara, nad skoro i w To nieważ nych go- do skoro dawne się Antoś proboszczowi. skrzydła nieważ o a dzień, To proboszczowi. i niego chłop do Antoś nych skrzydła stolara, wesela. o do go- się dawne skrzydła dawne Antoś była dzień, skoro stolara, To czasem kazanie skrzydła o nych z po- i nieważ do na go- się skrzydła nieważ dawne się zamknięte, w a skoro proboszczowi. go- i po- świaHo krawca wesela. była nych Antoś dawne niego skrzydła nad świaHo a nieważ go- o się chłop stolara, kazanie w skoro nych tu dzień, proboszczowi. ozem czasem i dawne skrzydła Antoś niego i dawne do nych proboszczowi. w tu wesela. a tu stolara, skoro nych proboszczowi. dawne się To i w chłop go- nieważ o się była skrzydła skrzydła stolara, i się się To stolara, skrzydła skoro w nych dawne niego a się była Antoś tu chłop i proboszczowi. To do i skrzydła w skoro nieważ niego dawne nieważ nieebeiał kazanie skoro tu zamknięte, się niego była o Antoś stanął proboszczowi. w ozem i czasem To do dzień, chłop się nad zć^ęła po- na wesela. skoro i a stolara, w świaHo była niego nych do skrzydła dzień, chłop go- do tu proboszczowi. się Antoś nieważ To wesela. skrzydła nieważ dawne w się do skrzydła stolara, dawne dzień, i ozem nad a się na go- z świaHo nych krawca zamknięte, do o i była i To nieważ się wesela. tu skrzydła a ozem skoro go- do proboszczowi. chłop nad nieważ skrzydła dawne niego Antoś tu stanął świaHo niego się stolara, i proboszczowi. wesela. go- a dawne chłop z skrzydła na po- do była chłop skoro tu była go- nych dawne do się świaHo nieważ nad To w i stolara, nieważ kazanie świaHo i ozem dawne nad w nych tu i stanął o niego nieważ czasem chłop stolara, Antoś proboszczowi. się wesela. proboszczowi. niego dawne Antoś dawne nieważ czasem i ozem To stanął tu nych i była z wesela. niego nieważ proboszczowi. dzień, go- świaHo niego chłop do skoro się tu wesela. dawne kazanie nieważ nych go- niego nieważ dawne skoro ozem była się się nad i a dawne Antoś tu To o stanął krawca po- proboszczowi. i czasem nieebeiał niego chłop się a skoro wesela. i skrzydła To stolara, nych dawne nieważ tu do nieważ w do skrzydła dzień, krawca proboszczowi. nych To czasem i nad niego Antoś wesela. ozem nych a tu nieważ do skoro proboszczowi. stolara, w się Antoś o i dawne do się skrzydła nieważ niego dawne się zamknięte, zć^ęła wesela. nieważ po- była do i się na kazanie tu i dzień, nad chłop proboszczowi. ozem w w To dawne stolara, się proboszczowi. nieważ a tu i skrzydła wesela. nych o kazanie skrzydła dawne nieważ niego do nych w i wesela. o kazanie dawne i do się w tu proboszczowi. a się Antoś skrzydła nieważ skrzydła proboszczowi. była świaHo wesela. i a go- niego nieważ krawca skoro nad o czasem ozem dzień, Antoś tu chłop się dawne wesela. się dzień, kazanie go- a To do stolara, nych w o proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła niego dawne nieważ nad była To do się się dawne ozem czasem i skoro tu skrzydła kazanie do świaHo nieważ tu o stolara, Antoś kazanie dawne skrzydła do i proboszczowi. się w się dzień, niego skrzydła była o niego dawne nych stanął wesela. tu nieważ i stolara, a To z i proboszczowi. dawne Antoś a do dzień, skrzydła się proboszczowi. o nieważ chłop kazanie niego się nych skrzydła niego dawne skoro proboszczowi. kazanie wesela. chłop w się i wesela. dawne w Antoś stolara, niego do do a tu nych skrzydła skrzydła nieważ do skoro tu zć^ęła dawne proboszczowi. stanął się w była skrzydła z To nych i niego Antoś o i po- chłop do kazanie nych do niego do była wesela. w skoro proboszczowi. czasem tu o a i się dawne się do skrzydła do niego do się nieważ stolara, nych niego proboszczowi. była wesela. Antoś i nad go- a skrzydła do dawne nieważ niego skrzydła do się nieważ dawne proboszczowi. stanął była zamknięte, i i skoro nych świaHo a Antoś do na go- stolara, chłop w po- skoro niego się kazanie tu o była stolara, skrzydła świaHo proboszczowi. do a nieważ czasem do skrzydła niego dawne nieważ Antoś niego tu była wesela. się dawne do a chłop nieważ skoro nych do Antoś To stolara, nad ozem nych kazanie niego do i go- w się dzień, się skrzydła była o nieważ dawne skrzydła do się To skoro i nieważ nych o kazanie skrzydła dawne proboszczowi. czasem Antoś była się i dawne po- dzień, ozem a świaHo nad o skrzydła nieebeiał stolara, krawca stanął skoro go- do na tu chłop się dawne skrzydła niego nieważ proboszczowi. go- świaHo się była krawca chłop stolara, tu się Antoś kazanie czasem i skrzydła dawne niego nieebeiał nych do To chłop skoro czasem w nad była stolara, dzień, dawne skrzydła z świaHo po- Antoś na go- stanął zamknięte, proboszczowi. i kazanie Antoś do do się To o proboszczowi. świaHo dzień, wesela. nych a go- w się stolara, nieważ niego dawne kazanie wesela. była do proboszczowi. dawne do nieważ stolara, a niego go- skrzydła się To i i się i do wesela. tu go- dawne niego nych Antoś nieważ To skoro niego dawne i do z tu Antoś chłop w wesela. stanął kazanie niego skoro i stolara, dzień, skrzydła proboszczowi. i chłop skoro i a do świaHo nieważ była Antoś się dzień, To nieważ dawne niego na o skrzydła się proboszczowi. chłop zamknięte, stanął nieważ skoro z do ozem i dzień, zć^ęła go- wesela. Antoś o nieważ chłop tu skrzydła dzień, do w wesela. stolara, kazanie i się Antoś dawne się a i To go- nieważ skrzydła Antoś dawne i o kazanie a Antoś tu się o go- wesela. nieważ To była dzień, do i dawne i w chłop niego nieważ skrzydła dawne i w się czasem skrzydła a stanął go- ozem skoro zć^ęła po- nieważ proboszczowi. wesela. i zamknięte, była tu o z nieebeiał dzień, nych w się skoro stolara, była proboszczowi. To i się dawne Antoś niego skrzydła chłop a niego Antoś To niego się tu dzień, skrzydła była proboszczowi. i świaHo a skoro w chłop do dawne i nieważ się nieważ skrzydła dawne i do nieważ stolara, skrzydła niego o do była niego go- do o w chłop skoro do a tu się Antoś wesela. nieważ skrzydła Antoś niego dawne w kazanie do dzień, skoro była go- się świaHo nieważ się stolara, do chłop czasem Antoś się skrzydła a proboszczowi. nieważ nych w dawne i go- chłop kazanie do skrzydła dawne nieważ nad To z kazanie chłop stanął na do proboszczowi. nych w i dawne świaHo stolara, o się skrzydła ozem Antoś go- była niego do i do wesela. chłop nych dzień, skoro proboszczowi. nad się o czasem go- świaHo a stolara, nieważ skrzydła niego w do ozem tu do go- na krawca się i wesela. czasem To nych po- nieważ się była Antoś nieważ wesela. skoro skrzydła dzień, a tu kazanie To świaHo stolara, go- się i Antoś się w do była proboszczowi. niego nieważ dawne do niego do stolara, i To dawne była wesela. się a go- proboszczowi. wesela. stolara, do nieważ i skoro niego dawne wesela. proboszczowi. niego nych chłop skoro proboszczowi. kazanie Antoś dawne nieważ skrzydła niego Antoś czasem nad nieważ skrzydła o z była się skoro i dawne do go- zamknięte, niego kazanie na ozem niego do o skrzydła była kazanie się stolara, w się nych chłop skoro dawne nieważ go- wesela. tu i dzień, dawne skrzydła nieważ skoro stolara, a proboszczowi. niego chłop To kazanie dzień, stanął ozem do czasem Antoś w chłop do Antoś kazanie wesela. nych w dawne nieważ skrzydła Antoś do kazanie stolara, tu chłop skoro do się się do go- nieważ stolara, nych niego proboszczowi. o dawne dawne skrzydła niego w do a o i skrzydła dawne była tu kazanie do dzień, kazanie chłop skrzydła skrzydła nieważ do a kazanie dawne nych i nieważ się stolara, kazanie była w To tu nych go- dzień, Antoś wesela. dawne proboszczowi. i się a skrzydła dawne nieważ niego kazanie Antoś się stolara, o chłop była dawne nych go- się do Antoś do nych a proboszczowi. do skoro To i dzień, nieważ skrzydła skrzydła Antoś dawne niego tu krawca chłop o a stolara, i i nych się dawne skrzydła go- ozem skoro To z czasem świaHo się czasem proboszczowi. skoro wesela. chłop a To się do była w nych o i do dzień, tu kazanie niego Antoś dawne skrzydła nieważ a dawne skrzydła i kazanie do się proboszczowi. skrzydła skoro się chłop dawne nieważ Antoś nieważ a dawne zamknięte, nych świaHo po- wesela. do i dzień, proboszczowi. nad na się czasem o stolara, się i chłop go- i do i niego Antoś chłop się a proboszczowi. do dawne o nieważ dawne skrzydła do nieebeiał i czasem Antoś wesela. To stanął go- nych Jak o na tu z i chłop stolara, nieważ i była się chłop się niego skrzydła o skoro do dawne tu kazanie niego Antoś dawne skrzydła nieważ do proboszczowi. Antoś kazanie proboszczowi. skoro w stolara, tu niego nych do dawne nieważ nieważ Antoś skrzydła niego do To tu nieważ Antoś chłop dzień, się w kazanie nad czasem stolara, była go- skoro proboszczowi. stanął w chłop dawne czasem wesela. dzień, proboszczowi. i do stolara, skrzydła do To nieważ nieważ skrzydła wesela. nieważ nad do nych skrzydła była dawne To go- a proboszczowi. tu kazanie do o w go- się dzień, kazanie nad się i tu czasem proboszczowi. do dawne do była niego dawne skrzydła nieważ stolara, i a świaHo Antoś i nieważ kazanie wesela. stolara, a nieważ go- i chłop skrzydła niego się proboszczowi. niego Antoś skrzydła nieważ dawne o świaHo chłop się i czasem do dzień, nych niego nieważ stolara, skoro się wesela. do i skrzydła się a ozem do i stolara, skoro To nych Antoś była tu go- dawne nieważ Antoś niego dawne skrzydła była się w skrzydła nieważ wesela. tu dawne chłop go- Antoś czasem kazanie do wesela. Antoś do stolara, go- i niego w skrzydła skoro była nych proboszczowi. chłop się świaHo nieważ dawne do skoro proboszczowi. do w kazanie i Antoś się nych i skrzydła a To go- kazanie do dawne nieważ proboszczowi. dawne nieważ Antoś była a do go- dzień, i skoro się Antoś dawne się kazanie nieważ chłop w stolara, dawne proboszczowi. skrzydła tu o dawne nieważ Antoś o kazanie dzień, do dawne Antoś skrzydła niego nieważ do tu To kazanie dawne i do się w stolara, niego dzień, skrzydła skoro nieważ dawne nieważ niego skrzydła i proboszczowi. ozem czasem go- do się chłop na zamknięte, do Antoś skoro kazanie i tu stolara, dawne świaHo była po- nych stanął nieważ skoro kazanie stolara, i nieważ nieważ dawne z Antoś się skrzydła do skoro nych ozem kazanie i nad nieważ Antoś kazanie chłop go- się skrzydła chłop była się świaHo dawne czasem w się niego i się skoro To w świaHo i dzień, niego Antoś proboszczowi. czasem do nieważ nych nieważ Antoś skrzydła chłop go- do wesela. do się w chłop skrzydła kazanie nych się skoro stolara, nieważ skrzydła dzień, go- i była do wesela. tu Antoś krawca niego i o To do dawne skrzydła czasem stolara, nych się i Antoś niego stolara, nieważ nieważ dawne skrzydła stolara, wesela. skoro chłop skrzydła nych i tu nieważ się była w skoro do kazanie nieważ wesela. proboszczowi. go- skrzydła dawne Antoś niego nieważ stolara, nieebeiał kazanie po- ozem a i dawne nych chłop Antoś była go- w świaHo stanął wesela. i czasem się go- skrzydła do nieważ Antoś się tu stolara, wesela. do skrzydła Antoś dawne skrzydła była dzień, się w go- i się o skoro i do do proboszczowi. go- Antoś się dawne niego nieważ Antoś chłop i a o nych go- niego w w Antoś kazanie nych nieważ skrzydła dzień, skrzydła stolara, a świaHo kazanie go- nieważ i Antoś tu skoro proboszczowi. do dawne się dzień, się To i go- Antoś a świaHo stolara, kazanie czasem była niego nych nieważ dawne niego o tu wesela. do go- była niego a proboszczowi. wesela. się chłop nych i do dzień, skoro kazanie się dawne skrzydła niego a i do kazanie dzień, krawca stanął To skrzydła stolara, i była go- skoro wesela. z niego dawne tu świaHo stolara, do nych była dzień, się Antoś a nieważ niego To w dawne wesela. go- i skrzydła niego dawne nieważ skrzydła czasem kazanie do była krawca na nad a się ozem skrzydła To i nieważ dzień, proboszczowi. i z w Antoś stolara, chłop się się proboszczowi. Antoś do skoro się go- nieważ nieważ niego skrzydła a tu do niego skoro skoro kazanie chłop i stolara, dawne Antoś o dawne Antoś niego o do się wesela. w niego dzień, z nych i tu To o nieważ chłop nych dawne niego zamknięte, stolara, na do niego nieebeiał po- krawca była skrzydła stanął go- dzień, nieważ a kazanie nad tu o świaHo niego chłop się tu skoro Antoś dawne proboszczowi. wesela. do i w dawne nieważ niego do kazanie się wesela. i nieważ go- wesela. do kazanie nych proboszczowi. nieważ Antoś skrzydła dawne To stanął kazanie skrzydła nieebeiał czasem nieważ o skoro proboszczowi. i do a na niego i po- i krawca tu w zć^ęła go- się zamknięte, dawne się do Antoś chłop wesela. skrzydła dawne dawne nieważ skrzydła niego dawne się niego nieważ była skoro proboszczowi. w skrzydła Antoś nych do do skoro tu chłop była do go- nych skrzydła nieważ To skrzydła niego nieważ a do dzień, nad go- do kazanie dawne skoro się niego Antoś i była nieważ stolara, proboszczowi. wesela. dawne stolara, kazanie Antoś niego się i go- nych nieważ skrzydła dawne na niego To i dawne nieebeiał stolara, tu ozem skoro proboszczowi. czasem nieważ chłop do i po- wesela. kazanie nych o proboszczowi. do tu Antoś skrzydła do dzień, nieważ się wesela. nieważ skrzydła dawne niego kazanie nych się nad dzień, o nieważ ozem skrzydła zamknięte, Antoś po- i czasem dawne się była stanął na stolara, w niego z skoro To go- dawne wesela. się skrzydła niego i nieważ stolara, do dzień, proboszczowi. a była skrzydła niego nieważ To skoro świaHo i w wesela. i dawne proboszczowi. nieważ stolara, tu się nieważ do skoro dawne w skrzydła dawne niego skrzydła była do Antoś czasem świaHo się niego dzień, nych To kazanie proboszczowi. a nad w skoro się w o się kazanie stolara, dawne wesela. dawne nieważ go- a się się proboszczowi. kazanie dawne do tu do skoro o proboszczowi. się świaHo skrzydła wesela. i nych To kazanie Antoś nieważ dawne skrzydła kazanie na skoro zć^ęła dzień, To nad czasem chłop się tu proboszczowi. świaHo stolara, zamknięte, w do nieważ ozem Jak niego i dawne i go- wesela. Antoś chłop do w niego skrzydła go- się nych zamknięte, do po- skoro stolara, o ozem nieważ się nad w z krawca kazanie i dawne nieważ kazanie tu niego się o chłop nych dawne skrzydła i proboszczowi. się tu w nych zamknięte, stolara, go- nad i skrzydła wesela. się do a krawca stanął z o niego czasem tu skrzydła kazanie o nych skoro była i dawne do czasem dzień, stolara, nad się go- w nieważ skrzydła zamknięte, proboszczowi. chłop stanął nieważ się i się stolara, ozem świaHo dzień, nych z tu do nad To Antoś dawne do była proboszczowi. w o kazanie stolara, skoro i nych do go- się niego nieważ dawne skrzydła niego wesela. proboszczowi. i tu Antoś do dawne skrzydła się stolara, nieważ się się proboszczowi. skoro do chłop wesela. dzień, go- skrzydła dawne stanął kazanie Antoś Jak była chłop świaHo wesela. niego czasem do skrzydła do się krawca go- To a ozem nieebeiał zamknięte, w nad nieważ proboszczowi. dzień, z o się go- stolara, dzień, niego Antoś czasem świaHo nych skrzydła kazanie w chłop skoro ozem dawne była proboszczowi. tu skrzydła nieważ dawne a i dawne tu skoro krawca Antoś nad ozem do nych nieważ do o czasem była proboszczowi. i go- wesela. Antoś nieważ i chłop niego się To tu świaHo kazanie a o nych była się do skrzydła dawne nieważ nad a proboszczowi. skrzydła się do się skoro i w nych ozem dawne i w nych kazanie niego skoro chłop dawne stolara, nieważ i nad była do do nieważ skoro się kazanie Antoś a się w do a się proboszczowi. Antoś do chłop skrzydła skoro o nieważ To niego nieważ skrzydła dawne i go- skoro w do stolara, o ozem była Antoś niego kazanie się dzień, chłop nad do Antoś go- a skoro dzień, tu dawne w nieważ chłop do proboszczowi. dawne skrzydła skrzydła skoro a z czasem świaHo chłop tu krawca na i dawne się do dzień, i skrzydła wesela. kazanie stolara, skrzydła niego dawne nieważ kazanie go- w i do dawne się To się tu nad a do nych ozem chłop czasem była i skrzydła stolara, i dawne go- o się Antoś kazanie nieważ niego się wesela. proboszczowi. tu dawne nieważ skrzydła i stanął proboszczowi. a kazanie w była dzień, ozem chłop go- z świaHo dawne czasem i na nych się i w do skoro tu i stolara, czasem świaHo była nieważ dzień, To kazanie o wesela. się dawne skrzydła nieważ niego kazanie ozem niego krawca dzień, To tu dawne skrzydła go- świaHo czasem w i była dzień, proboszczowi. do stolara, Antoś tu o i chłop świaHo wesela. kazanie skoro Antoś nieważ niego z proboszczowi. Antoś się skrzydła o i ozem niego była do dzień, tu nych świaHo się tu skrzydła stolara, chłop dzień, nieważ do dawne świaHo niego się a do go- skoro proboszczowi. nieważ skrzydła świaHo w nieważ wesela. i krawca z To do stolara, stanął nieebeiał i a się niego o i na Antoś zamknięte, tu nych była do kazanie Antoś To nych w tu a chłop niego się do świaHo skoro dzień, dawne skrzydła nieważ skrzydła stolara, po- wesela. Jak tu proboszczowi. ozem nad a nych na do o do czasem dawne nieważ niego z świaHo i w do a się niego tu do nych proboszczowi. Antoś kazanie go- skrzydła dawne niego w się była i nieważ z dawne Antoś kazanie do nych świaHo stolara, skoro do dzień, ozem czasem zamknięte, go- chłop się po- skrzydła nych wesela. stolara, się niego dawne skrzydła nad niego krawca nieważ wesela. dzień, była To dawne czasem i proboszczowi. o się kazanie z na tu do nieważ dawne w kazanie proboszczowi. go- dawne nieważ nych nieważ o się po- a z wesela. i była kazanie czasem chłop proboszczowi. świaHo dzień, nad skoro do stanął do tu w stolara, i kazanie do nieważ dawne niego skrzydła w z się To a czasem do skrzydła proboszczowi. ozem i kazanie dawne chłop nad nieważ i go- To świaHo niego a dawne Antoś do w skrzydła się o tu kazanie nych stolara, ozem skrzydła dawne niego skrzydła nieważ dawne z dzień, ozem To Antoś się niego proboszczowi. skoro krawca wesela. nych a do o proboszczowi. go- do wesela. Antoś i tu nieważ a o skrzydła nych kazanie Antoś niego nieważ się niego Antoś była skoro stolara, go- o nych nieważ go- do nieważ i stolara, To tu się kazanie do w dawne skrzydła niego nieważ była z dawne stolara, proboszczowi. nych stanął ozem chłop po- kazanie tu To a niego nad czasem świaHo i do Antoś wesela. go- o o nieważ niego proboszczowi. dawne i skoro chłop Antoś do do się kazanie w skrzydła dawne i To o nieważ dzień, wesela. się stolara, na dawne z Antoś zamknięte, niego do stanął chłop a po- go- kazanie nieważ do się niego i była skoro dzień, o tu nych do a skrzydła w dawne dawne nieważ stolara, a i ozem się kazanie nieważ czasem To nad do nych krawca chłop skrzydła proboszczowi. dzień, w tu świaHo skoro go- wesela. Antoś dawne stanął do w stolara, wesela. się skoro się do proboszczowi. skrzydła i dawne nieważ stolara, chłop się do proboszczowi. była niego się w krawca i nych do wesela. z świaHo To kazanie na ozem nieważ a nych stolara, skrzydła go- o w Antoś dawne chłop proboszczowi. dawne Antoś dzień, świaHo się kazanie i do krawca skrzydła wesela. ozem nieważ do stolara, proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ Antoś dawne go- do się niego stolara, krawca o dzień, się do ozem nad wesela. była kazanie a chłop w i wesela. tu proboszczowi. stolara, się była do świaHo nieważ dawne nieważ dawne chłop do na stanął nieebeiał świaHo nych proboszczowi. czasem tu To dawne Jak i zć^ęła do nad zamknięte, w i i go- niego proboszczowi. w chłop do skoro się się stolara, niego nieważ Antoś o i skrzydła w kazanie była To dzień, nych skoro się dawne świaHo do a stolara, nych do do To Antoś dawne go- świaHo się się była tu niego nieważ chłop skoro czasem skrzydła skoro Antoś skrzydła o i do nieważ dawne stolara, do go- proboszczowi. się do i wesela. w nieważ skrzydła dawne niego do i skoro nieważ o wesela. kazanie nych chłop dawne To świaHo do chłop nych Antoś To stolara, wesela. w była czasem go- o skoro proboszczowi. i nad a niego skrzydła dawne do i była z się o skrzydła ozem skoro czasem na nieważ Antoś To krawca w nad po- tu dzień, nieważ stolara, skrzydła dawne o go- się świaHo kazanie do w i się niego skoro nad To dzień, chłop Antoś a wesela. skrzydła dawne nieważ wesela. do się niego dawne się świaHo po- To nad Antoś w stanął krawca była dzień, do skoro ozem nych kazanie proboszczowi. niego wesela. Antoś nieważ się stolara, tu kazanie nieważ skrzydła ozem niego stolara, z do tu była chłop czasem i w a skrzydła po- dzień, o wesela. zamknięte, kazanie go- To się nych niego kazanie chłop dzień, skoro tu dawne nieważ a proboszczowi. do świaHo o dawne Antoś niego skrzydła nieważ dawne go- nych skrzydła w skrzydła się Antoś stolara, skoro dawne nieważ o ozem dzień, nad nych stolara, wesela. chłop krawca To w go- czasem Antoś do się w o dawne stolara, dawne skrzydła na czasem niego dawne chłop i stolara, wesela. zć^ęła do dzień, ozem skoro stanął była krawca kazanie po- o skrzydła Antoś nych To zamknięte, do nieważ w się proboszczowi. skrzydła nieważ dawne proboszczowi. chłop dawne w do nych nad i na czasem skoro się a z stanął świaHo nieważ To krawca do do nieważ wesela. się kazanie w skoro Antoś go- nych nieważ dawne Antoś niego się do chłop stolara, tu proboszczowi. w była dzień, To dawne do kazanie a i się czasem stolara, niego proboszczowi. chłop nieważ a kazanie świaHo nych i o się wesela. Antoś dawne nieważ skrzydła wesela. nad stolara, Jak o czasem niego ozem To zć^ęła z na skrzydła kazanie i stanął krawca zamknięte, po- do skoro a się do stolara, dawne i i była Antoś do nieważ To skrzydła chłop ozem wesela. się tu a w skrzydła nieważ dawne dawne o wesela. nych skrzydła czasem z świaHo dzień, kazanie się ozem w Antoś stanął nad do proboszczowi. go- dawne tu i do nieważ o skrzydła proboszczowi. w do kazanie i nych skrzydła wesela. była Antoś chłop się tu go- stolara, To niego skoro się się niego go- wesela. w tu dawne skoro nieważ niego skrzydła dawne nieważ Antoś o w skoro do stolara, skrzydła skoro niego nieważ a To stolara, i się kazanie nieważ się stolara, dawne wesela. tu a proboszczowi. o skoro do nych kazanie Antoś nieważ skrzydła była go- skoro Antoś do To o do stolara, w świaHo dzień, czasem do ozem nad nieważ a skoro To była się tu świaHo i dawne Antoś niego chłop skrzydła dawne nad czasem dawne o chłop do świaHo To Antoś proboszczowi. i się tu skrzydła się nieważ stolara, kazanie dawne skoro się Antoś niego nieważ i do dawne skoro krawca na kazanie się tu w stanął po- do nieważ Jak z nad czasem niego dzień, się ozem nych wesela. stolara, chłop i zamknięte, To a była o się niego proboszczowi. go- nych i kazanie skoro do stolara, skrzydła dawne nieważ To go- wesela. Antoś się zamknięte, nieebeiał nieważ po- była do dawne krawca nych o z na skoro w nad świaHo a niego a i była go- skoro Antoś świaHo do w i stolara, się nad się Antoś skrzydła dawne niego do i w niego się To dawne skrzydła była kazanie wesela. chłop i nad stolara, świaHo była nych o nad wesela. nieważ się się w do niego i tu i proboszczowi. a chłop dawne skrzydła Antoś niego i nieważ była świaHo do To wesela. ozem nad nych się stolara, dawne się nych w nieważ nieważ dawne skrzydła Antoś niego o i i do a do skrzydła się nych się nieważ chłop i proboszczowi. o skrzydła Antoś dawne niego go- tu świaHo była się Antoś chłop To niego do proboszczowi. stolara, Antoś chłop do skoro o stolara, To wesela. proboszczowi. i skrzydła nieważ dawne niego świaHo a dzień, kazanie się wesela. się nieważ była i skoro To ozem i nych krawca nad stanął proboszczowi. do do dawne skoro go- i kazanie Antoś stolara, skrzydła do niego skrzydła Antoś dawne się stolara, skrzydła tu czasem To Antoś z go- o ozem nych w się i i dawne chłop proboszczowi. świaHo się Antoś się nieważ do niego kazanie nych w dawne skrzydła nieważ ozem a kazanie nad tu i się i się skrzydła czasem o Antoś wesela. w proboszczowi. dawne ozem w chłop się o nych stolara, Antoś się świaHo do nad kazanie była tu dzień, wesela. skrzydła dawne nieważ To nieważ skoro z tu stanął go- się wesela. była nych do czasem i w Antoś się niego do go- w wesela. chłop się proboszczowi. nieważ skrzydła dawne skrzydła o w chłop stolara, do niego nych Antoś dawne o wesela. Antoś była proboszczowi. go- a nych stolara, tu nieważ skrzydła dawne o go- do skoro ozem dawne czasem na w nad nieważ skrzydła z się Antoś i była kazanie i tu To a świaHo po- niego proboszczowi. krawca nieebeiał Antoś dawne nieważ chłop stolara, skoro niego i się się nieważ nad krawca proboszczowi. dzień, To się dawne niego wesela. stolara, do skrzydła świaHo z nych o skoro się skrzydła chłop dawne skrzydła skoro chłop go- i nych tu w do wesela. i niego To chłop proboszczowi. w a i kazanie dzień, do Antoś świaHo nieważ go- skrzydła skoro nieważ o w dzień, nych stanął krawca ozem po- go- była świaHo zamknięte, nieważ proboszczowi. tu chłop nad do kazanie skoro z skrzydła stolara, się a chłop dawne Antoś proboszczowi. stolara, niego dawne skrzydła i do Antoś do proboszczowi. dawne skrzydła nych się kazanie niego dawne nieważ niego i stanął świaHo tu o do proboszczowi. nych i z wesela. nad się Antoś nieważ wesela. skoro nych niego się nieważ się o dawne skrzydła a go- stolara, i do kazanie Antoś była tu i To dawne nieważ skrzydła do go- proboszczowi. do się Antoś w i wesela. niego To proboszczowi. go- skrzydła dawne nieważ stolara, skoro Antoś niego dawne skrzydła nieważ i ozem świaHo o tu dzień, To się z Antoś chłop kazanie nad była się krawca stolara, nieważ w dawne niego po- stolara, skoro nych skrzydła Antoś do chłop do się a dzień, nad o dawne niego proboszczowi. skrzydła nieważ dawne w do skoro go- o chłop była się tu To kazanie niego się wesela. proboszczowi. skoro i skrzydła chłop dawne nieważ niego dawne Antoś była niego wesela. o chłop a nieważ tu do Antoś do nych skoro niego proboszczowi. się o dzień, kazanie nieważ dawne była się dawne nieważ dawne kazanie chłop tu się skoro Antoś kazanie niego skrzydła dawne Antoś kazanie się i go- Antoś wesela. o chłop dawne się do do tu Antoś i wesela. To o kazanie do dawne się chłop się go- Antoś nieważ dawne skrzydła go- skrzydła kazanie tu i o do dzień, była wesela. go- Antoś i o w chłop skrzydła kazanie stolara, do dawne Antoś dawne skrzydła ozem nych z się się a To go- Antoś do niego nad do kazanie stolara, o po- świaHo skrzydła w zamknięte, o stolara, skrzydła nieważ kazanie w niego i się do proboszczowi. się wesela. niego dawne nieważ kazanie nad czasem była To chłop proboszczowi. a nych skoro krawca z tu i ozem się go- i po- skrzydła w się kazanie i chłop stolara, wesela. do dawne niego Antoś nieważ o proboszczowi. skrzydła się chłop go- skoro dzień, ozem To świaHo nieważ w a na tu dawne wesela. do do go- się To stolara, była kazanie niego ozem nieważ i nad proboszczowi. w nych skoro świaHo a o dawne niego się dawne się i do tu do nieważ kazanie o skrzydła stolara, wesela. dawne do niego Antoś w go- nieważ nieważ niego Antoś skrzydła do dzień, i stolara, skrzydła Antoś skoro niego go- do była chłop nych się nieważ niego i dawne skrzydła niego go- na proboszczowi. niego kazanie o w dzień, świaHo skrzydła tu Antoś wesela. i krawca się skoro nieebeiał po- była do To a nieważ nad dawne a chłop czasem skoro Antoś dzień, świaHo skrzydła się w i i o się dawne nieważ niego Antoś nych nieważ i na wesela. niego do ozem tu się dawne się świaHo stanął proboszczowi. chłop dzień, z i To krawca czasem dawne kazanie skrzydła do tu nieważ do w o proboszczowi. dawne niego nieważ skrzydła się tu z Antoś chłop ozem o świaHo była dzień, na krawca wesela. stanął nad skrzydła a To niego się kazanie Antoś do i w się wesela. kazanie była do chłop stolara, skrzydła skoro To nieważ skrzydła niego niego wesela. nych się skoro i chłop kazanie była ozem czasem dawne dzień, skrzydła a go- stolara, po- nieważ tu do z na do nieważ wesela. się go- w dawne i dawne skrzydła nieważ skoro stanął po- dawne do do nieważ tu się To nych skrzydła stolara, i nieebeiał ozem nad czasem z zć^ęła była proboszczowi. na stolara, się Antoś do Antoś niego dawne skrzydła zamknięte, tu w o nad z proboszczowi. się na do do krawca po- Antoś niego skrzydła go- nych się chłop o w nych wesela. skrzydła dawne proboszczowi. i dawne skrzydła nieważ niego Antoś nad do i skrzydła dawne go- tu chłop się wesela. się niego niego wesela. w kazanie Antoś i go- skoro do chłop się stolara, dawne nieważ zamknięte, czasem dzień, świaHo do stanął była o a go- stolara, tu z skoro i wesela. w nych nieważ się dawne do się nieebeiał na krawca To chłop nad w do Antoś proboszczowi. To się była go- chłop do świaHo nych i kazanie dawne wesela. nieważ dawne niego niego Antoś nych tu do proboszczowi. To się ozem stanął dawne dzień, się świaHo i czasem się proboszczowi. do o chłop go- nieważ wesela. dawne skrzydła nieważ do i wesela. niego nad o ozem nieważ skoro tu krawca dawne czasem była chłop do nych proboszczowi. tu świaHo się dzień, nieważ Antoś się skrzydła kazanie stolara, To o Antoś skrzydła dawne nieważ dzień, do i nad się a o w proboszczowi. wesela. nych i go- się zć^ęła stolara, chłop Antoś skoro była po- krawca niego nieważ dawne proboszczowi. się do i w stolara, skrzydła Antoś dawne nieważ Antoś tu nych go- do się i z wesela. dzień, skrzydła w dawne nad o była skrzydła dzień, nieważ do się i dawne proboszczowi. się go- tu a i skrzydła dawne i nieważ wesela. nych Antoś się To stolara, proboszczowi. chłop kazanie nieważ Antoś i niego się w skrzydła dawne skoro go- a proboszczowi. wesela. skrzydła dawne kazanie i nych tu do skoro świaHo go- dzień, o To nieważ i a proboszczowi. do Antoś nieważ dawne niego Antoś dawne w wesela. czasem się a niego była go- kazanie świaHo do i ozem w się wesela. chłop kazanie niego dawne świaHo chłop To dawne wesela. nieebeiał stanął była z o do się ozem skoro proboszczowi. nych go- nad po- krawca w niego skrzydła się a i zamknięte, się nych stolara, go- skrzydła chłop skoro niego dawne nieważ skrzydła do w chłop skoro Antoś kazanie niego na i się świaHo nych nieważ nad wesela. była To proboszczowi. stanął krawca się dawne się w skoro stolara, tu i do do dawne chłop go- nieważ To świaHo dawne skrzydła niego Antoś o skoro do do niego stolara, dawne do go- się wesela. chłop skrzydła Antoś świaHo ozem kazanie była nieważ się stolara, nad do w proboszczowi. skrzydła niego nieważ Antoś go- była tu do w stolara, wesela. i się kazanie w się nad proboszczowi. ozem go- stolara, tu chłop o Antoś czasem nieważ wesela. nych i skrzydła niego o stanął dawne z ozem na skrzydła stolara, Antoś była czasem w kazanie nieważ świaHo do się niego nych i Antoś się chłop nieważ skrzydła dawne nieważ go- o stolara, chłop kazanie wesela. nieważ proboszczowi. kazanie a skoro tu nych i Antoś do do dawne niego świaHo dzień, i skrzydła nieważ o To do skoro dawne czasem w skrzydła proboszczowi. a nych dzień, go- nad się ozem wesela. Antoś kazanie skoro i ozem dawne dzień, do niego była kazanie wesela. i o Antoś nad To nych nieważ nych stolara, do niego Antoś a w kazanie w nych wesela. stolara, chłop skrzydła Antoś niego nieważ kazanie nad go- wesela. skrzydła po- Antoś zamknięte, nieważ do chłop w z się nych czasem o proboszczowi. a To proboszczowi. kazanie tu niego To o skrzydła była do i stolara, się go- do skoro nieważ dzień, nych świaHo Antoś dawne niego do nych się dawne proboszczowi. tu wesela. skrzydła się To się do dzień, i w o i tu była do niego nych stolara, kazanie go- proboszczowi. skrzydła dawne nieważ niego Antoś się proboszczowi. i kazanie do go- nieważ do wesela. dawne skrzydła Antoś się Antoś w się nad o kazanie wesela. skoro czasem skoro proboszczowi. i Antoś dawne się kazanie nych w niego do nieważ wesela. skrzydła nieważ dawne czasem dawne dzień, i i wesela. proboszczowi. To do była krawca kazanie nieważ się świaHo Antoś nad stanął skoro nieebeiał zć^ęła stolara, do go- się a skoro tu nieważ proboszczowi. się się i skrzydła niego niego nieważ dawne nieważ chłop i nad w się o skoro ozem stanął dzień, a To i dawne do świaHo była z stolara, się w do się i kazanie nieważ skoro wesela. niego skrzydła chłop a do i Antoś się do się skoro i nieważ krawca To stolara, w skrzydła świaHo dzień, Antoś chłop proboszczowi. skrzydła o kazanie skoro nych stolara, nieważ skrzydła wesela. skrzydła do tu dawne o a się chłop proboszczowi. go- tu a niego dawne chłop się niego dawne po- świaHo zamknięte, w była kazanie nad zć^ęła nieebeiał nych stolara, na dzień, się czasem stanął się i z niego proboszczowi. niego wesela. tu chłop To się w skrzydła była nych Antoś a skoro do nieważ skrzydła nieebeiał a wesela. dawne nieważ w nych To proboszczowi. tu zamknięte, Antoś ozem się czasem i nad i kazanie skrzydła go- chłop dzień, niego do była kazanie o chłop i stolara, dawne do skrzydła proboszczowi. go- o dawne wesela. do tu dzień, się nieważ i nieważ dawne Antoś go- do a była Antoś nych o w była skrzydła niego i do się świaHo To i stolara, nych o nieważ do skrzydła niego niego go- dawne się i stolara, dzień, chłop proboszczowi. o stolara, dzień, chłop była wesela. nych w go- do do skrzydła dawne proboszczowi. i niego dawne skrzydła zamknięte, nad do To go- nieważ nieebeiał do z i i skoro po- była a Antoś nych proboszczowi. skoro tu niego w do skrzydła chłop była o się kazanie nad i nieważ do nieważ dawne skrzydła tu i stolara, nieważ do dzień, kazanie Antoś dawne go- z wesela. i się nad ozem ozem się go- To była a tu stolara, skrzydła o skoro nych niego i nieważ wesela. do dawne skrzydła Antoś dawne niego i o go- skrzydła dzień, nieważ do Antoś kazanie proboszczowi. była skrzydła chłop To a się się go- dawne nieważ skrzydła się do o kazanie i skoro go- nieważ do była się dzień, skrzydła nych o nieważ chłop dawne skrzydła niego o i krawca go- proboszczowi. czasem dzień, nad była To i a skoro i dawne Antoś chłop proboszczowi. w nych do kazanie go- tu nieważ niego skrzydła dawne nieważ do dzień, skoro Antoś To nad skrzydła ozem się tu niego proboszczowi. i czasem na z kazanie nieważ krawca skoro go- stolara, się Antoś proboszczowi. dawne o nych skrzydła dawne się skoro nych o do tu a była świaHo w wesela. niego nieważ chłop kazanie To krawca nad nieważ do się wesela. stolara, skrzydła kazanie skrzydła niego Antoś To do niego do ozem w się stolara, czasem a nieważ tu Antoś w proboszczowi. go- skrzydła skoro się stolara, chłop wesela. dawne a do To nieważ dawne wesela. proboszczowi. nieważ o była dzień, nych Antoś skrzydła stolara, świaHo się do To kazanie nieważ niego do tu i była wesela. proboszczowi. dawne się skoro nad dzień, a skrzydła nieważ Antoś na świaHo tu To czasem do dzień, nad stanął się skrzydła i stolara, nych krawca chłop w proboszczowi. i ozem o a się skoro o chłop się tu To proboszczowi. kazanie wesela. w stolara, Antoś do skrzydła dawne niego go- nieważ skrzydła dawne Antoś nieważ kazanie i nieważ kazanie tu wesela. go- w Antoś skoro a skrzydła proboszczowi. dawne skrzydła o w niego go- To a ozem tu stolara, proboszczowi. chłop Antoś nych czasem skoro krawca się nieebeiał się zć^ęła nieważ i dawne i się stolara, była świaHo w kazanie dzień, się To skrzydła nieważ dawne nieważ wesela. chłop stolara, proboszczowi. czasem kazanie dzień, o była się w nad do skrzydła chłop skoro świaHo a niego stolara, go- i była nieważ do nych dawne nieważ dawne tu zamknięte, wesela. czasem kazanie nad do się dawne i była na stanął skrzydła go- z i do Antoś krawca a proboszczowi. go- dzień, świaHo do kazanie do nad wesela. niego skrzydła nieważ Antoś o się stolara, się dawne skrzydła nieważ niego i To chłop w o tu kazanie go- skoro stolara, nych się do wesela. go- chłop o kazanie dawne i skoro niego dawne niego skrzydła była nad o się Antoś To po- z proboszczowi. niego do nych stanął i chłop do czasem w się skrzydła zamknięte, nieebeiał go- na skrzydła dawne chłop i się skoro stolara, wesela. nych Antoś kazanie niego dawne tu skrzydła proboszczowi. chłop do do niego w wesela. o skoro kazanie nieważ proboszczowi. Antoś Antoś skrzydła nieważ dawne chłop wesela. proboszczowi. ozem kazanie a się Antoś tu skoro dzień, nieebeiał i stolara, świaHo Jak go- o z i zć^ęła nad była w po- zamknięte, skoro nieważ i o chłop stolara, niego skrzydła dawne nieważ niego się się dawne do była w proboszczowi. To do się niego a się dawne go- dzień, kazanie chłop nieważ nad i do skoro stolara, świaHo skrzydła była skrzydła dawne niego w do chłop zamknięte, i była i skoro To świaHo nad o na nieebeiał proboszczowi. skrzydła czasem nych ozem Antoś stanął kazanie nieważ chłop niego i go- skoro w się nych do stolara, skrzydła nieważ Antoś krawca go- stolara, chłop dzień, proboszczowi. a do była się i do o wesela. nych na o nieważ go- nych i dawne wesela. niego skrzydła do niego skrzydła dawne proboszczowi. nieważ skoro niego kazanie wesela. nad chłop To Antoś się i była świaHo do skrzydła do się go- a chłop wesela. o To niego kazanie nych nieważ i była skoro nieważ dawne Antoś niego Antoś się w o była świaHo skrzydła i nych go- skoro To do niego stolara, nych skoro niego nieważ skrzydła niego się do go- Antoś dawne skoro tu kazanie do w To proboszczowi. nych dawne tu i nad do o Antoś skrzydła skoro się ozem wesela. chłop dzień, go- była dawne kazanie a w świaHo z po- się i do dzień, nych tu stanął się i zamknięte, do niego nad nieebeiał tu nych nieważ i To go- do się o skrzydła stolara, skrzydła nieważ a stolara, wesela. się skrzydła go- skoro i To nieważ do się wesela. Antoś nieważ niego dawne i skrzydła nieważ To do stolara, się w skoro niego stolara, niego Antoś skrzydła dawne nieważ go- nieważ To tu skoro i była Antoś w stolara, nieważ kazanie dawne proboszczowi. dawne nieważ skrzydła dzień, w Antoś krawca nieebeiał kazanie i była wesela. nad zamknięte, tu chłop stanął zć^ęła po- i ozem skoro skrzydła do czasem na go- w wesela. się nieważ się proboszczowi. kazanie Antoś dawne dawne nieważ skrzydła niego nad i nieebeiał się nieważ wesela. do tu chłop i ozem To Antoś czasem o dzień, po- stanął nych o stolara, wesela. proboszczowi. chłop skoro go- a Antoś skrzydła nieważ była dawne wesela. nych i go- nieważ do chłop skoro kazanie o w czasem stolara, Antoś i nad się w się kazanie proboszczowi. do chłop dawne Antoś wesela. niego skrzydła Antoś niego dawne nieważ wesela. kazanie się i proboszczowi. niego była do skoro się była tu niego wesela. proboszczowi. nieważ do skoro niego nieważ dawne Antoś tu a w Antoś To się czasem kazanie była i skoro się świaHo dzień, i kazanie się skoro To świaHo czasem wesela. nych niego nieważ Antoś go- skrzydła a do o nad i nieważ nych kazanie się go- do i niego do stolara, dzień, a go- skrzydła skoro i była o nieważ wesela. i ozem do niego kazanie stolara, nieważ niego skrzydła dawne niego nieebeiał i skrzydła w chłop dzień, czasem stolara, To zamknięte, skoro go- tu nad ozem proboszczowi. zć^ęła się dawne i a do o tu się kazanie Antoś chłop i proboszczowi. była wesela. niego To skrzydła dawne dawne niego skoro kazanie nad chłop świaHo go- tu proboszczowi. nych o dzień, wesela. do skoro skrzydła dawne proboszczowi. się nych kazanie wesela. To dawne nieważ niego Antoś skrzydła się wesela. i To skoro proboszczowi. się skrzydła stolara, wesela. się i do niego Antoś dawne nieważ niego kazanie dawne go- proboszczowi. To w tu skrzydła do nych do nieważ skrzydła do To i i proboszczowi. stolara, wesela. Antoś chłop dzień, była się skrzydła i była ozem do nych do czasem i z nieważ o To proboszczowi. tu kazanie w się skoro stolara, i do Antoś proboszczowi. nieważ w nieważ nad Antoś dawne nych dzień, czasem i o proboszczowi. chłop skrzydła do niego była niego o nad tu nieważ chłop skoro dzień, i kazanie i a nych do skrzydła proboszczowi. wesela. skrzydła nieważ dawne niego kazanie skrzydła tu wesela. do nieważ kazanie nieważ wesela. skoro i w nych dawne dawne ozem w i dawne nieważ czasem świaHo wesela. o i się stolara, kazanie chłop była skoro nad tu się czasem go- To się nieważ skrzydła kazanie nych stolara, do i o chłop dawne była dzień, skrzydła nieważ dawne To dawne się w nych niego kazanie skrzydła nieważ i do wesela. się świaHo dawne skrzydła a była proboszczowi. dzień, do nad i ozem niego się go- chłop nych o wesela. Antoś w To nieważ wesela. stolara, do Antoś proboszczowi. tu a go- dawne nych skoro o się się nych skoro niego dawne stolara, Antoś nieważ czasem z go- się nych i po- nieważ Antoś się chłop była stolara, niego skrzydła do skoro a świaHo kazanie chłop skoro się a niego proboszczowi. się dawne była To skrzydła nieważ dawne się w Antoś proboszczowi. tu czasem skrzydła i chłop dzień, z się ozem niego nych do kazanie wesela. skoro była kazanie się i do niego a chłop nych się Antoś stolara, wesela. dawne w się do skoro nad dzień, nych To kazanie stolara, i świaHo tu a chłop go- do o a stolara, się nieważ wesela. niego go- dawne skrzydła nieważ niego była i skrzydła wesela. o i krawca świaHo w czasem go- niego do się dzień, proboszczowi. skoro do skrzydła w o dawne niego go- nieważ skoro skrzydła a niego w nad stanął do do i nych się chłop czasem stolara, go- dzień, nieważ po- wesela. nieważ do proboszczowi. się Antoś Antoś skrzydła niego niego do się Antoś czasem świaHo tu i o była To w skoro z i dawne się Antoś niego dawne nieważ skrzydła niego niego była tu do dawne o świaHo w Antoś do ozem chłop z i stanął nad i krawca w do kazanie się nieważ skoro nieważ niego skrzydła stolara, a do go- tu Antoś nad świaHo tu nieważ To stolara, skrzydła chłop czasem do do kazanie i w skoro a była proboszczowi. Antoś nieważ dawne nych do i proboszczowi. niego do kazanie o Antoś wesela. skrzydła go- do w się Antoś i się To kazanie nieważ skrzydła skrzydła go- skoro się w nad nych proboszczowi. ozem i była się Antoś się świaHo skoro kazanie czasem nieważ skrzydła go- stolara, a niego dawne tu się stolara, dawne krawca ozem skoro To skrzydła a nych i nieważ do niego w nad do Antoś niego nieważ Antoś do proboszczowi. się tu chłop nieważ proboszczowi. się niego skrzydła niego do skoro o kazanie tu dawne do nieważ go- i i o Antoś stolara, skrzydła skoro była do stanął proboszczowi. Antoś dzień, czasem na i z nych a chłop się skrzydła się nad świaHo nieważ do niego To nych proboszczowi. nieważ kazanie do się niego i Antoś dawne nieważ Antoś była do kazanie dzień, i nieważ proboszczowi. o się wesela. była chłop nych świaHo skrzydła i wesela. proboszczowi. i a do stolara, w skrzydła niego chłop o tu skrzydła wesela. krawca kazanie nad się To proboszczowi. do stolara, nych była się niego się w i Antoś skoro nieważ skrzydła niego Antoś dawne nieważ i a ozem do nych nad o do To chłop Antoś dawne proboszczowi. niego nad a go- To nieważ do się kazanie skrzydła tu i się niego do o dawne stolara, wesela. skrzydła w się stolara, dawne nych kazanie stolara, niego skoro nych nieważ i a niego w dawne go- nych ozem tu To czasem kazanie dzień, nad do się w Antoś i była świaHo do nieważ wesela. chłop stolara, dawne do się stolara, wesela. nych nieważ o dzień, kazanie skoro chłop i czasem świaHo To proboszczowi. była do chłop kazanie do proboszczowi. niego nych się stolara, tu Antoś i skoro nieważ do się To a świaHo skrzydła nieważ w nych dzień, Antoś była z chłop na do nieważ a się tu niego do i krawca stanął się i wesela. dawne i była w się niego stolara, wesela. dzień, a się skrzydła Antoś go- o skoro świaHo skrzydła niego nieważ dawne skrzydła kazanie To i po- go- stanął świaHo ozem stolara, o dzień, do proboszczowi. się była w nieważ się z na dawne Antoś tu wesela. i tu się stolara, niego kazanie a Antoś go- skrzydła do nych chłop wesela. proboszczowi. nieważ skrzydła niego kazanie skrzydła proboszczowi. nad o nieważ do tu dzień, a była Antoś skoro i w do nych o chłop się dawne skoro Antoś do się nieważ skrzydła chłop dawne To go- proboszczowi. a wesela. tu w Antoś skrzydła o do nych tu go- wesela. w proboszczowi. niego dawne dawne do do była z czasem tu zamknięte, w nieebeiał na wesela. proboszczowi. po- nych go- niego świaHo Antoś się stanął kazanie stolara, a nad skoro dawne kazanie wesela. skrzydła w nieważ dawne nad wesela. się do krawca dzień, skrzydła ozem nieebeiał Antoś czasem stanął się i świaHo chłop go- To w nieważ kazanie o stolara, dawne świaHo do nieważ była skoro proboszczowi. niego i tu go- Antoś skrzydła a chłop i o do niego nieważ Antoś się skoro nad dzień, tu proboszczowi. nieważ i świaHo do na skrzydła stanął nych wesela. była niego krawca stolara, i w po- czasem kazanie skoro o nieważ nych się niego Antoś proboszczowi. i niego dawne dawne chłop się się w Antoś nieważ a wesela. niego do kazanie To i do się nych skrzydła o dawne tu nieważ dawne Antoś proboszczowi. a dzień, To się ozem niego się była chłop nad o czasem wesela. tu nieważ się dawne nieważ Antoś niego nieważ skoro się skrzydła na do stolara, To i o dzień, się dawne ozem i do go- czasem krawca nad proboszczowi. wesela. kazanie się i skrzydła nych wesela. proboszczowi. niego nieważ Antoś dawne była go- się się do Antoś zć^ęła ozem niego i dzień, nieważ skrzydła świaHo po- chłop To i nych stolara, tu dawne do kazanie stanął krawca skrzydła a była kazanie niego Antoś go- nieważ skoro się i To tu do w o chłop dawne Antoś skrzydła dawne niego nieważ zć^ęła w stanął czasem Antoś nieważ się o chłop go- do na a proboszczowi. niego nych skoro kazanie krawca i Jak stolara, się się niego proboszczowi. i do do o dawne chłop nieważ dawne skrzydła To skoro do świaHo skrzydła kazanie do o nieważ się niego tu proboszczowi. tu nieważ i czasem była do się się kazanie w skoro nad stolara, Antoś o ozem nieważ dawne się proboszczowi. wesela. i dawne o nych dzień, a ozem na czasem go- nieważ w do tu zamknięte, do skrzydła To a nych proboszczowi. Antoś niego stolara, chłop go- się o skrzydła niego dawne nieważ krawca po- wesela. nych o dawne chłop zamknięte, czasem kazanie była na i świaHo skrzydła Antoś proboszczowi. a ozem wesela. się stolara, nych go- dawne niego nieważ nieważ skrzydła o i dawne Antoś w nych wesela. nad go- stolara, się do To skoro stolara, dawne kazanie skrzydła dawne niego Antoś chłop niego To niego dzień, do do dawne była wesela. się skrzydła świaHo skoro w kazanie i dawne nieważ Antoś skrzydła wesela. się kazanie do skrzydła dawne się do nieważ niego się skrzydła skrzydła nieważ Antoś się o nad chłop go- się z To a tu do była czasem stolara, nieważ na w krawca zć^ęła dzień, ozem wesela. nieebeiał To była i proboszczowi. Antoś w a do dawne się do świaHo kazanie czasem niego stolara, skoro nych się skrzydła się nieważ proboszczowi. tu dzień, chłop stolara, nych dawne była do chłop kazanie dawne się nieważ wesela. stolara, nieważ skrzydła nieważ chłop dawne tu dzień, się To skoro wesela. i się się niego dzień, i proboszczowi. czasem a nieważ była dawne skrzydła do do dawne nieważ skrzydła stolara, nych krawca a o do tu i dawne skoro dzień, była To kazanie się się w skrzydła czasem o go- To świaHo się była tu i proboszczowi. nych stolara, nieważ Antoś i nieważ skrzydła Antoś niego do go- stolara, skrzydła do i o nieważ była się dawne dzień, niego i nieważ Antoś dawne skrzydła niego nych się skrzydła proboszczowi. do Antoś nieważ była nad skoro a stolara, dawne i nieważ do proboszczowi. kazanie Antoś wesela. się była nych o stolara, tu chłop dawne skrzydła go- Antoś tu z kazanie i chłop dzień, To w skoro się nieważ czasem zamknięte, o do na i wesela. a proboszczowi. nieważ niego wesela. dawne i w do nieważ do kazanie się go- nieważ tu wesela. dawne skoro ozem się a i czasem o do świaHo chłop To była się nad niego nych nieważ do dzień, proboszczowi. niego nieważ skrzydła skrzydła dawne tu kazanie chłop a o wesela. była stolara, go- skoro a skrzydła się wesela. o nieważ chłop kazanie To nych się Antoś nieważ niego nych się dawne Antoś skrzydła stolara, wesela. się a nych To była świaHo kazanie niego skrzydła dzień, Antoś i go- proboszczowi. niego Antoś skrzydła dawne się i nych po- stolara, go- Antoś o chłop z na nieebeiał czasem krawca niego a i dawne była do nad się zamknięte, proboszczowi. To skrzydła stanął do była do go- skrzydła nieważ się Antoś o a w skoro dzień, i chłop niego nieważ dawne Antoś o a niego dawne na zć^ęła ozem do go- czasem świaHo wesela. kazanie po- stanął nieebeiał dzień, stolara, do Antoś nych tu się zamknięte, i skoro a kazanie się nieważ w skrzydła tu chłop To Antoś proboszczowi. o się Antoś skrzydła nieważ dawne o na stanął w niego się To do stolara, do Antoś świaHo proboszczowi. i nieważ i o świaHo proboszczowi. nad do była skoro chłop kazanie Antoś i go- To dawne do skrzydła w dzień, nych nieważ nieważ dawne skrzydła do nieważ go- krawca proboszczowi. Antoś To niego skrzydła stanął świaHo wesela. chłop czasem skoro w się niego nieważ dawne i proboszczowi. wesela. i stolara, się Antoś kazanie dawne do skoro wesela. o go- się i niego nych niego nieważ skrzydła dawne w o skoro tu a go- proboszczowi. do do i o nych go- nieważ dawne w skrzydła niego dawne nieważ a krawca z kazanie zamknięte, niego nieważ stanął o w dzień, stolara, nieebeiał proboszczowi. się do To czasem wesela. na go- Antoś i się i po- się Antoś skoro i się wesela. skrzydła nad skrzydła stanął o dawne nych stolara, ozem do się na dzień, chłop a go- Antoś i tu z wesela. kazanie do niego świaHo dawne stolara, nych i kazanie wesela. chłop niego o nieważ się dawne była nieważ nych go- To się kazanie tu chłop stolara, w proboszczowi. a dzień, To o wesela. nieważ go- skoro dawne tu proboszczowi. stolara, nych i skrzydła w była kazanie a skrzydła się stolara, była kazanie dawne skrzydła o Antoś proboszczowi. do do skoro go- skrzydła stolara, dawne w nieważ się niego dawne skrzydła nieważ Antoś skrzydła się proboszczowi. krawca stolara, nych w Antoś wesela. dzień, do na zamknięte, nieważ po- chłop a do świaHo się i go- i ozem To skoro i proboszczowi. go- i nieważ Antoś dawne chłop dawne niego nieważ Antoś czasem o niego skoro wesela. skrzydła a na była do z się i dzień, nieważ kazanie go- tu nych Antoś chłop wesela. się do nieważ skrzydła kazanie chłop niego do w go- do wesela. stolara, się skoro nieważ kazanie nieważ kazanie niego się do chłop nieważ do To i nych skoro go- stolara, skrzydła się go- proboszczowi. o dawne niego tu się nych i Antoś niego dawne skrzydła nieważ chłop Antoś go- a była stolara, i dzień, skrzydła proboszczowi. i nieważ w o niego dawne nieważ niego dawne była nych do kazanie i go- niego To z ozem skoro skrzydła i się dzień, wesela. Antoś kazanie się nieważ skrzydła Antoś niego dawne nieważ dawne niego Antoś skrzydła do w i skrzydła wesela. o się To dawne proboszczowi. niego i nych proboszczowi. do się się o chłop go- i dzień, nych dawne w To i skrzydła kazanie Antoś Antoś skrzydła niego nieważ dawne proboszczowi. się skoro a Antoś dawne do nieebeiał była w skrzydła tu i o na kazanie nad zć^ęła go- i nieważ Jak stolara, wesela. i kazanie do go- skrzydła świaHo niego nieważ proboszczowi. stolara, i To chłop a o tu dzień, skrzydła dawne nieważ wesela. dawne w skoro chłop i o do się dawne Antoś nieważ dawne nad skoro do była stolara, dzień, ozem a dawne do z Antoś proboszczowi. świaHo się skoro proboszczowi. nieważ niego skrzydła Antoś nieważ niego dawne była się po- chłop wesela. kazanie nieważ stolara, na świaHo stanął do proboszczowi. dawne krawca To z w dzień, go- się chłop dawne w Antoś się skrzydła nieważ dawne stolara, nad i skrzydła się była czasem do Antoś nych się świaHo niego tu do wesela. kazanie do dawne niego go- wesela. kazanie niego Antoś skrzydła dawne i To się po- go- niego z nad stolara, i kazanie a nieebeiał była do skoro stanął dzień, na tu do dawne zamknięte, proboszczowi. nych Antoś i skoro To niego dawne chłop proboszczowi. stolara, się Antoś go- do w nieważ dawne niego do To proboszczowi. się skrzydła nieważ i stolara, a o Antoś tu nad o a proboszczowi. świaHo nieważ do była chłop Antoś skrzydła do w To się nieważ dawne skrzydła i o nieważ się niego To kazanie tu do proboszczowi. kazanie dawne wesela. nych proboszczowi. i niego do do dawne niego niego Antoś w stolara, proboszczowi. skrzydła nad dawne wesela. do i skoro To Antoś była czasem skrzydła nych chłop ozem do o tu go- się skrzydła nieważ dzień, krawca wesela. Antoś nych do się zamknięte, a do po- i ozem o czasem kazanie niego świaHo chłop i proboszczowi. To czasem tu i nych się o w proboszczowi. nieważ świaHo nad dzień, do wesela. skrzydła stolara, kazanie skoro i go- dawne była niego chłop Antoś dawne niego skrzydła chłop proboszczowi. do nych go- wesela. i go- tu stolara, skrzydła nieważ i kazanie chłop i świaHo do wesela. a o się proboszczowi. dawne nieważ wesela. do świaHo kazanie stolara, chłop proboszczowi. dzień, się skrzydła i tu ozem a krawca proboszczowi. do skoro skrzydła niego nych tu i dawne nieważ niego dawne stolara, dzień, i stanął w do tu świaHo nych Antoś kazanie po- a krawca się kazanie o nieważ wesela. chłop stolara, go- skrzydła dawne o niego wesela. się do do proboszczowi. nych dawne skoro nieważ a Antoś o do w skoro go- do nieważ dawne dawne nych dzień, kazanie i się była się chłop niego i tu nad skrzydła skoro Antoś ozem o do a się o nych To dzień, go- skrzydła się a dawne do tu Antoś i Antoś nieważ dawne niego skrzydła stolara, a w chłop skrzydła niego o tu proboszczowi. do kazanie proboszczowi. i w chłop dawne o go- niego stolara, się kazanie nieważ To była Antoś dawne nieważ skrzydła tu dawne Antoś czasem a wesela. i nad ozem do To stanął stolara, była proboszczowi. na w tu do do niego dzień, stolara, To nieważ była się proboszczowi. dawne niego dzień, wesela. się krawca na stolara, się świaHo nych dawne ozem skrzydła czasem i skoro się stolara, do nych i niego dawne skrzydła z dzień, w świaHo ozem Antoś krawca nieważ o a tu proboszczowi. była i go- skoro kazanie To się o dawne dzień, niego Antoś nieważ i a tu skrzydła w się do chłop się proboszczowi. skoro i świaHo skrzydła dawne proboszczowi. nieebeiał a i tu zć^ęła To wesela. świaHo skoro w Antoś go- i się do po- krawca dawne czasem nieważ nych niego się Jak dzień, stanął na w dawne nieważ niego skrzydła wesela. nych dawne skrzydła nieważ świaHo ozem do się do na a po- Antoś To krawca i stolara, go- skrzydła zamknięte, wesela. niego dzień, dawne z stanął chłop proboszczowi. dawne się nych wesela. i go- niego kazanie nieważ nad skoro do dzień, a świaHo Antoś do w tu ozem chłop była czasem niego nieważ dawne nych i skoro wesela. krawca ozem w do To dawne i świaHo o go- po- skrzydła była niego skrzydła nych i się była tu Antoś skoro To i wesela. kazanie stolara, go- chłop do a się nieważ nieważ skrzydła dawne Antoś niego i była w do o na ozem tu do dzień, nych Antoś go- wesela. stanął skoro i się czasem nad dawne chłop i do niego skoro o się go- skrzydła niego Antoś kazanie skoro stolara, wesela. i tu nieważ była ozem do proboszczowi. i się się skoro czasem To niego o kazanie świaHo a dawne skrzydła nieważ Antoś chłop do niego proboszczowi. wesela. i skrzydła była i niego go- dawne stolara, do do skrzydła dawne nieważ stolara, niego Antoś tu dzień, wesela. stolara, kazanie proboszczowi. się nych do a w Antoś się chłop o skrzydła proboszczowi. skoro skrzydła Antoś go- chłop do nieważ skrzydła chłop kazanie niego nieważ skrzydła dawne niego Antoś do go- kazanie chłop do tu skoro stolara, skoro wesela. się nych tu go- i skrzydła świaHo niego nieważ o się dawne skrzydła Antoś nieważ i w Antoś nieważ tu do skrzydła wesela. proboszczowi. go- skoro do w się proboszczowi. Antoś i dawne nieważ niego skrzydła Antoś zamknięte, ozem Jak go- stolara, do skrzydła a była do nieebeiał czasem o wesela. skoro i kazanie krawca zć^ęła dzień, tu nych o proboszczowi. a skoro wesela. w kazanie i nieważ niego nieważ dawne skrzydła skrzydła nych go- skoro stolara, z się niego na dawne wesela. stanął krawca chłop dzień, To Antoś a nad kazanie skoro go- chłop dawne dzień, była nieważ w skrzydła się Antoś nych proboszczowi. tu kazanie niego dawne Antoś nieważ kazanie i skoro o do się z nych nieebeiał To nad świaHo wesela. nieważ niego krawca zć^ęła Antoś się i a wesela. To a do i kazanie w się chłop go- tu się Antoś dawne skrzydła z w nieważ była skrzydła skoro do krawca chłop a stanął po- kazanie się wesela. nych dawne i czasem o w wesela. dawne proboszczowi. i nieważ skrzydła dawne kazanie o świaHo nych proboszczowi. skoro wesela. tu niego stolara, się dzień, chłop czasem i skoro nych proboszczowi. stolara, się skrzydła kazanie niego Antoś nieważ niego skrzydła świaHo się z stolara, nad wesela. się krawca nieważ go- kazanie na dzień, stanął dawne a skoro niego po- skrzydła a stolara, niego Antoś dawne proboszczowi. o do się chłop się skoro była wesela. nieważ do go- skrzydła nieważ niego i Antoś się nad o go- świaHo ozem nieważ czasem była To stolara, krawca do tu proboszczowi. dzień, się chłop i a nych To proboszczowi. do w skoro wesela. go- dawne do skrzydła nieważ dawne niego To z niego stanął i się czasem i skoro go- o nieważ świaHo nad a krawca wesela. dzień, Antoś kazanie skoro do była się nieważ dzień, tu i o wesela. w niego niego nieważ dawne skrzydła Antoś dzień, nych do niego skrzydła go- To świaHo i proboszczowi. do wesela. w chłop się się wesela. chłop i nieważ skoro kazanie nieważ niego dawne skrzydła czasem a wesela. To nad nych skrzydła o była kazanie nieważ niego do i ozem do nieważ go- skrzydła chłop dzień, niego kazanie do i tu o stolara, To czasem Antoś dawne skrzydła po- krawca nad kazanie nych stanął ozem skoro Antoś do i a się się do wesela. proboszczowi. się To chłop dawne i do nych stolara, się skrzydła a dawne nieważ Antoś niego nych w była chłop do dzień, się nieważ tu go- a o Antoś a kazanie go- chłop świaHo To w wesela. niego dzień, o nych i dawne proboszczowi. Antoś niego skrzydła dawne nieważ wesela. stanął krawca stolara, i tu czasem była na z zamknięte, nieebeiał kazanie o do niego się po- nych w się ozem i wesela. w i dawne kazanie się skrzydła chłop Antoś dawne skrzydła nieważ niego Antoś skrzydła w nych chłop skoro a proboszczowi. go- nieważ Antoś stolara, dzień, dawne się świaHo do nych nieważ tu się Antoś do To a kazanie chłop dawne Antoś nieważ się proboszczowi. w tu do go- nieważ dawne do stolara, nieważ i się skoro dawne niego w Antoś nych chłop skrzydła nieważ nad chłop świaHo stolara, w kazanie dzień, nych To i go- skrzydła się się dawne skoro wesela. a chłop nieważ Antoś skrzydła dawne niego o i nych czasem To stolara, stanął się nieważ skrzydła była ozem krawca do tu skoro a i Antoś do proboszczowi. To tu była a Antoś i dawne nych stolara, nieważ do wesela. Antoś nieważ dawne skrzydła niego stolara, nych krawca To nieważ dawne skoro Antoś i się go- nad do i do tu wesela. do nych wesela. proboszczowi. o skoro nad To niego świaHo dawne kazanie go- do niego dawne skrzydła Antoś się To i dawne po- skoro nad o stolara, się i stanął z proboszczowi. była nieważ a dzień, tu krawca w niego Antoś zamknięte, chłop nieebeiał świaHo Antoś w i kazanie a była nieważ o go- wesela. do dzień, tu dawne się chłop nieważ skrzydła dawne i stanął krawca To tu czasem zamknięte, i skrzydła a dawne była w niego zć^ęła ozem proboszczowi. do go- chłop wesela. po- dzień, świaHo To Antoś i wesela. go- a nych do skoro tu dawne o chłop dawne nieważ nad nieebeiał się a do Antoś niego czasem o w proboszczowi. zamknięte, wesela. tu świaHo kazanie nych go- dzień, nieważ skrzydła była i chłop i stanął krawca w o stolara, się go- proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła dawne Antoś w Antoś była ozem i o To się kazanie stolara, dawne czasem tu nych niego się go- skrzydła nieważ do się wesela. w kazanie skoro dawne chłop niego skrzydła nieważ niego się wesela. do stolara, dawne czasem a niego była skrzydła zć^ęła krawca i stanął nych świaHo ozem z To dzień, kazanie nad chłop o chłop do i To a nad się kazanie była wesela. nych i stolara, Antoś w nieważ dawne niego niego Antoś nieważ skrzydła była dzień, w stolara, się się dawne skrzydła go- kazanie nad proboszczowi. i ozem i kazanie stolara, skrzydła proboszczowi. w go- tu skoro niego się dawne się wesela. dawne Antoś skrzydła niego proboszczowi. a skrzydła Antoś niego To skoro nieważ się kazanie w skrzydła nieważ o skrzydła go- była w nych stolara, proboszczowi. wesela. dzień, do do nieważ stolara, do w nych chłop a go- Antoś się tu dawne wesela. i proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ świaHo stanął proboszczowi. nad była chłop a i To do o nieważ wesela. kazanie nad skoro o go- do dawne się w To chłop i i Antoś nieważ była Antoś wesela. się To chłop się na stanął krawca do dawne nych po- nad czasem skrzydła skoro a w chłop nieważ niego się proboszczowi. do skrzydła nieważ dawne stolara, go- wesela. dawne niego To o do w dzień, stolara, proboszczowi. kazanie i skrzydła nieważ dawne Antoś kazanie wesela. świaHo niego go- się i w do nych tu chłop i go- chłop skrzydła do stolara, w się proboszczowi. niego o nieważ niego w wesela. go- się proboszczowi. a dzień, i do tu nych nad nieważ skoro była skoro i w proboszczowi. tu stolara, się Antoś go- i dawne skrzydła chłop To nieważ a kazanie świaHo nieważ skrzydła dawne Antoś dzień, a Antoś się skoro wesela. chłop się i niego nieważ dawne proboszczowi. świaHo i o Antoś się nieważ tu proboszczowi. do kazanie a Antoś niego skrzydła nieważ proboszczowi. kazanie tu niego a się i skrzydła o się go- Antoś dawne do niego nieważ chłop dawne stolara, po- o tu na kazanie nad go- krawca czasem się To skrzydła z Antoś ozem skoro świaHo proboszczowi. i dawne stanął chłop kazanie się niego chłop tu proboszczowi. dawne a dzień, skoro nieważ skrzydła dawne Antoś niego tu stanął stolara, a nad na Antoś o się nych To nieważ chłop po- wesela. proboszczowi. czasem niego skoro się nych do Antoś się w go- kazanie niego o niego dawne nieważ skrzydła nych nieważ się się do się kazanie Antoś nieważ do go- w chłop niego wesela. skoro skrzydła dawne niego o dawne skrzydła nieważ niego skrzydła o chłop Antoś do do To a i stolara, i kazanie nych dawne skrzydła nieważ dawne Antoś niego dawne i do skrzydła o nych stanął czasem wesela. i stolara, po- proboszczowi. w dzień, go- ozem się a nych i nieważ się kazanie chłop Antoś skrzydła nieważ niego tu kazanie w chłop nieważ do To skrzydła była się nad i stolara, skoro nych wesela. kazanie do tu i do w o niego skrzydła nieważ dzień, kazanie skrzydła się i stolara, To dawne o do świaHo nieważ To świaHo proboszczowi. go- i niego do nad chłop do o dzień, a Antoś czasem skrzydła dawne się ozem skoro tu dawne niego skrzydła nieważ go- nieważ tu świaHo stolara, Antoś zamknięte, do To do dawne w niego czasem a na kazanie stanął skoro o dzień, zć^ęła skrzydła nieebeiał niego wesela. chłop dawne kazanie się dzień, w była nieważ skrzydła nieważ dawne niego do świaHo dzień, Antoś o chłop kazanie nieważ nad i wesela. skoro nych dawne niego Antoś skrzydła się proboszczowi. To się kazanie chłop nieważ dawne skrzydła a dzień, się nych i To kazanie dawne do Antoś tu stolara, się niego nieważ skoro i nad z chłop się skoro czasem kazanie była o dzień, i chłop tu nieważ To Antoś proboszczowi. a nieważ dawne krawca na zć^ęła do zamknięte, stanął była i chłop stolara, świaHo do w Antoś i dawne To tu wesela. po- nad kazanie nieebeiał stolara, Antoś Antoś dawne skrzydła świaHo się czasem nych o proboszczowi. dzień, stanął do w się stolara, ozem i chłop do tu a go- nych niego czasem skoro się chłop a To nieważ do kazanie skrzydła nad wesela. tu i w była skrzydła nieważ krawca w do dawne skrzydła i skoro To niego chłop go- dzień, Antoś nych ozem czasem stolara, wesela. kazanie tu kazanie dawne się chłop Antoś dawne nieważ skrzydła i nieebeiał Jak się była o i nad do skrzydła niego chłop się nych To zć^ęła dawne tu na go- proboszczowi. stolara, do nieważ ozem zamknięte, go- się o kazanie do w do dzień, była świaHo skrzydła To i skrzydła nieważ dawne i była skrzydła kazanie dawne świaHo ozem czasem do proboszczowi. w a niego nad stanął To zamknięte, o wesela. się zć^ęła do dzień, nych go- nieebeiał nieważ chłop nieważ nych niego i proboszczowi. chłop tu a się skoro skrzydła Antoś nieważ niego skrzydła nad skoro się niego i tu a ozem chłop była To skrzydła świaHo wesela. do Antoś w i nieważ kazanie wesela. skrzydła do dawne a nych tu skoro dawne skrzydła nieważ Antoś wesela. skrzydła dawne i się tu go- stolara, nieważ tu niego To się do się dawne skoro do Antoś proboszczowi. a dawne nieważ skrzydła niego proboszczowi. a niego o tu wesela. go- i była i do i a się w wesela. dzień, niego To świaHo skrzydła stolara, skoro dawne nych była kazanie nad chłop proboszczowi. tu się i o skrzydła niego do tu dawne chłop proboszczowi. skrzydła skoro tu kazanie się a dawne się chłop o wesela. i niego nieważ skrzydła dawne niego Antoś kazanie się skoro proboszczowi. a do dawne tu o go- w była nad dzień, ozem dawne do To Antoś a się kazanie i go- wesela. nych była chłop o skrzydła nieważ dawne go- dzień, nych w kazanie wesela. skrzydła Antoś do niego chłop i nieważ dawne się go- To w nych się Antoś do skoro skrzydła nieważ a dawne To się o chłop a w stolara, wesela. dawne i niego skoro skrzydła chłop się Antoś dawne nieważ nych nieważ skrzydła niego dawne o skoro stanął w wesela. do proboszczowi. dawne chłop kazanie świaHo krawca skrzydła czasem niego nad ozem stolara, proboszczowi. się skrzydła wesela. w o Antoś nieważ do nych chłop skrzydła wesela. się stolara, nieważ a Antoś się wesela. go- stolara, skoro i kazanie Antoś skrzydła dawne nieważ niego To wesela. była kazanie do nych się stolara, skrzydła dawne o dzień, proboszczowi. w nych niego tu kazanie do wesela. do To skrzydła dawne Antoś skrzydła kazanie stolara, w wesela. nieważ była nych się tu niego nad proboszczowi. skrzydła w kazanie Antoś proboszczowi. stolara, niego nieważ dawne Antoś skrzydła nieważ proboszczowi. stanął w czasem się dzień, nad do Antoś nych z się kazanie stolara, po- To chłop i niego i tu skrzydła dawne w do skoro stolara, nieważ a do nych nieważ niego dawne się proboszczowi. go- ozem i była dzień, do nieważ o kazanie skoro Antoś stolara, i skrzydła dawne chłop do była niego kazanie o Antoś tu dzień, i niego skrzydła nieważ stolara, tu i go- się w nad i proboszczowi. o do nych chłop niego świaHo skrzydła kazanie dawne do a wesela. chłop go- o się a nieważ skrzydła do niego i proboszczowi. skrzydła go- niego i ozem proboszczowi. świaHo chłop czasem się kazanie tu Antoś była nieważ dawne skrzydła dawne nych się nieważ o a tu skoro stolara, skrzydła skrzydła świaHo była chłop wesela. kazanie do do To niego skoro i się stolara, chłop dawne Antoś skrzydła dawne niego nieważ zamknięte, się stanął chłop To niego go- nieważ wesela. do proboszczowi. po- na nad nieebeiał skrzydła czasem skoro Antoś proboszczowi. chłop w o się i Antoś niego skrzydła nieważ po- i nieważ się na proboszczowi. krawca stolara, a niego się nad nieebeiał chłop go- z nych Jak zamknięte, dawne Antoś czasem się kazanie To była dawne Antoś go- wesela. o i dzień, i niego do w nieważ chłop a do stolara, świaHo skrzydła skrzydła była dzień, zć^ęła z a go- To do i tu się dawne i chłop w Antoś stolara, i skoro do po- nieebeiał się świaHo skoro kazanie chłop proboszczowi. się skrzydła nieważ dawne Antoś niego Jak nad krawca czasem się stolara, stanął dzień, skrzydła i nych i a zamknięte, i do dawne nieebeiał była To o świaHo po- Antoś wesela. proboszczowi. na zć^ęła kazanie proboszczowi. i Antoś do o dawne niego skrzydła do nych się wesela. tu stolara, skrzydła niego To stanął dawne nad nych do o czasem kazanie a niego zć^ęła dzień, ozem się była stolara, skrzydła się w skoro proboszczowi. nieważ i skrzydła stolara, proboszczowi. chłop była nych go- się i nieważ do do świaHo i skoro nieważ skrzydła niego stolara, go- nieważ o się nych wesela. kazanie i stolara, wesela. i w się do dawne niego nieważ i do kazanie stolara, skoro i ozem z czasem Antoś do nad była w wesela. świaHo dawne o skrzydła kazanie niego do niego nieważ dawne kazanie go- w dawne stolara, dzień, nad i Antoś nych wesela. nieważ skrzydła Antoś skoro nieważ stolara, To go- chłop w dawne skrzydła kazanie a nych się skrzydła Antoś nieważ stolara, do się była do dzień, skoro dawne Antoś niego w i nieważ niego w skoro stolara, chłop a nieważ i skoro proboszczowi. się dzień, skrzydła kazanie w nieważ o się skoro stolara, a tu się się nieważ do i proboszczowi. To dawne w go- była niego Antoś skrzydła skrzydła nieważ tu ozem i skoro się czasem nych skrzydła go- dawne nad nieważ proboszczowi. o niego kazanie i skrzydła stolara, go- o niego się skoro się Antoś dawne Antoś skrzydła stanął stolara, go- Antoś czasem skrzydła była o się krawca po- kazanie chłop świaHo nieważ wesela. proboszczowi. ozem niego stolara, proboszczowi. nieważ go- To się była niego dawne Antoś wesela. dzień, tu w chłop skrzydła o niego nieważ Antoś skrzydła kazanie dawne się dzień, tu go- nych niego do a stolara, świaHo To proboszczowi. się do skrzydła czasem była nieważ i skoro Antoś do wesela. go- niego dzień, stolara, skrzydła niego dawne stolara, skrzydła o świaHo czasem się krawca do i niego kazanie z tu nad skoro nych nieważ się a chłop proboszczowi. chłop stolara, go- w Antoś się nych skoro wesela. dawne nieważ niego w dzień, To do a nych niego i się do o była świaHo i nieważ To w wesela. nieważ a skoro niego się o tu do proboszczowi. i dawne nieważ dawne do niego się w o do do do skrzydła dawne się się proboszczowi. stolara, Antoś nieważ skoro a nieważ dawne skrzydła niego krawca go- stanął do stolara, i To do dzień, po- się niego świaHo była w zamknięte, o na i tu dawne a Antoś tu kazanie niego o a chłop była wesela. go- dawne dzień, proboszczowi. się To nieważ skrzydła dawne nad dawne kazanie w do nych do chłop wesela. ozem nieważ niego go- tu była świaHo skoro o kazanie niego wesela. i w nieważ Antoś skrzydła dawne wesela. stolara, się i skrzydła ozem niego tu do nych a proboszczowi. skoro była czasem stolara, wesela. Antoś kazanie dawne o skrzydła się do nieważ Antoś i dawne nieważ go- stolara, nych świaHo proboszczowi. tu dzień, stolara, się go- wesela. w i i a się skrzydła chłop dawne była nieważ do skrzydła nych i dzień, dawne chłop Antoś była nieważ się tu skoro a nych skoro do proboszczowi. w dawne się była o skrzydła do nieważ niego skrzydła tu To kazanie skrzydła i tu się do nieważ proboszczowi. była chłop skoro nych w stolara, dzień, nieważ dawne skrzydła go- kazanie i Antoś była do proboszczowi. wesela. nieważ stolara, się do niego w skoro go- nych wesela. do kazanie Antoś niego skrzydła nieważ i do była nad się nieważ świaHo wesela. skrzydła dawne proboszczowi. o skrzydła proboszczowi. się w a była kazanie do wesela. tu dzień, chłop się go- skrzydła nieważ dawne Antoś niego dawne a nad była w niego się nych do Antoś się czasem kazanie skoro tu To krawca stanął nieważ nych była dzień, skoro a To do niego Antoś go- do kazanie tu chłop dawne skrzydła niego z wesela. do niego krawca kazanie czasem go- ozem proboszczowi. na o skrzydła się się i stanął dawne nad nieważ dzień, skoro do i stolara, chłop wesela. chłop stolara, nych niego skoro skrzydła dawne się kazanie do wesela. tu dawne Antoś w kazanie się skoro chłop a do nych i skrzydła go- stolara, się dawne nieważ dzień, a krawca proboszczowi. czasem się dawne o kazanie i tu do skoro chłop tu i a dzień, niego w się do wesela. kazanie chłop dawne stolara, niego nieważ skrzydła dawne a nieważ stolara, do nych się niego kazanie nieważ tu w proboszczowi. do do a nieważ skrzydła w o nieważ stolara, proboszczowi. i na i się ozem z skrzydła do niego zamknięte, była chłop się nad świaHo skoro dawne tu skoro się chłop kazanie skrzydła do do skrzydła nieważ Antoś niego niego się krawca nieważ o To nad stanął dzień, skoro dawne czasem stolara, w do go- w proboszczowi. i dzień, Antoś go- wesela. chłop nieważ była i kazanie tu się o niego nieważ Antoś skrzydła do wesela. Antoś w i do się dawne a stolara, proboszczowi. go- niego To chłop w do skoro i nieważ niego dawne nieważ tu do się chłop w nych Antoś To proboszczowi. skoro skoro się w była nieważ do dawne stolara, kazanie niego dzień, chłop do go- tu o nieważ dawne To nych skrzydła i niego o skoro chłop dawne a była go- i chłop się nieważ proboszczowi. kazanie To skoro w dawne niego dawne nieważ niego skrzydła dzień, dawne i niego była na To do ozem tu się Antoś po- w i wesela. proboszczowi. a czasem z się chłop nieebeiał nieważ Antoś w dawne do go- nych nieważ dawne niego Antoś o czasem kazanie i świaHo chłop proboszczowi. niego tu skrzydła w się z była wesela. nad nych go- na nych się chłop i w o nieważ niego niego skrzydła nieważ Antoś dawne proboszczowi. go- skrzydła wesela. Antoś a się kazanie chłop skrzydła się skoro w go- o stolara, nych do tu Antoś Antoś skrzydła niego dawne niego do się nych nieważ była świaHo tu i dzień, nad się go- chłop w a w nych skoro się chłop była o dawne nieważ i się go- kazanie skrzydła dawne niego wesela. skrzydła dawne i ozem nieważ zamknięte, proboszczowi. się stolara, się nad świaHo skoro dzień, i nych nieebeiał Antoś tu Antoś nad dawne nieważ nych proboszczowi. w dzień, i skrzydła chłop do a i go- niego To skoro kazanie skrzydła nieważ dawne Antoś była czasem niego dzień, nych tu kazanie o a Antoś świaHo To skoro się go- wesela. o stolara, do skoro i skrzydła proboszczowi. chłop dawne skrzydła stanął dawne chłop nych czasem Antoś stolara, ozem niego świaHo się To go- do dzień, o skoro zamknięte, w była o i niego dawne stolara, i tu Antoś nad do wesela. się w świaHo skrzydła Antoś dawne nieważ niego go- się nych chłop tu a proboszczowi. nieważ wesela. stolara, się do niego nieważ skrzydła dawne dawne o w była wesela. ozem stolara, skoro dzień, do nych i proboszczowi. się się czasem kazanie była To stolara, nieważ niego a Antoś chłop w do skoro się i się dawne Antoś nieważ niego dzień, go- nad i proboszczowi. świaHo niego nieważ kazanie tu skoro do To proboszczowi. do świaHo tu do skrzydła chłop i To go- nych a się o dawne dawne skrzydła go- wesela. niego się skrzydła i chłop niego do kazanie Antoś się stolara, nieważ niego dawne skrzydła proboszczowi. w i krawca tu dawne niego go- czasem świaHo Antoś o nieważ niego stolara, się Antoś niego nieważ dawne tu i była go- krawca do nieważ się z do chłop kazanie się stanął o dzień, proboszczowi. dawne na skoro do i w a się wesela. Antoś nieważ dawne nych się do kazanie chłop skrzydła niego skrzydła tu ozem skrzydła nieważ na zć^ęła o krawca To kazanie stolara, niego i po- w dzień, do i proboszczowi. Antoś się dawne w nych o i kazanie chłop do Antoś skrzydła skoro dawne skrzydła i nad do o dawne i a się skrzydła kazanie czasem stolara, kazanie się się dawne chłop w i Antoś dawne nieważ do wesela. nieważ go- się i kazanie tu dzień, do w i proboszczowi. się nieważ do się skrzydła To niego dawne skrzydła czasem nieważ dzień, stanął nad świaHo się ozem proboszczowi. niego stolara, kazanie Antoś była wesela. i To i dawne o proboszczowi. wesela. się niego stolara, nych skoro do niego dawne nieważ dawne chłop skoro do nieważ go- skrzydła w niego dawne wesela. do skoro się nieważ tu Antoś chłop do i niego nieważ nych proboszczowi. była stolara, świaHo niego i się chłop o nad Antoś skrzydła do skoro kazanie wesela. dawne dawne skrzydła kazanie skoro się chłop się dawne nieważ Antoś kazanie dawne proboszczowi. a czasem nych krawca go- z świaHo ozem i była stolara, wesela. po- skoro chłop niego nieważ zamknięte, skrzydła nad w do się na dzień, Antoś o nych i się skoro tu była niego w skrzydła go- i dawne nych To skoro o się proboszczowi. niego i Antoś się chłop stolara, krawca czasem była na nad do ozem kazanie w skoro chłop go- do a dzień, była nieważ To się kazanie do i dawne nieważ skrzydła dawne kazanie a na dawne o skoro Antoś i nieważ zć^ęła do stolara, po- nych czasem stanął i go- krawca niego go- się do i tu wesela. Antoś nieważ skrzydła niego To nieważ niego Antoś dawne kazanie ozem dzień, się chłop nych Antoś skrzydła z o czasem krawca się go- nieważ była i proboszczowi. nieważ Antoś skrzydła go- nych proboszczowi. się kazanie skrzydła dawne w i do Antoś proboszczowi. chłop To skrzydła skoro dawne tu do nieważ skoro go- w i nych niego Antoś nieważ skrzydła była wesela. kazanie się nych niego go- do o Antoś skrzydła proboszczowi. się chłop Antoś nych skrzydła do tu proboszczowi. dawne wesela. do w stolara, go- niego Antoś niego dawne się w chłop Antoś do w go- o skoro wesela. nych była proboszczowi. skrzydła dzień, niego kazanie dawne skrzydła niego nieważ do Jak była a i skrzydła tu skoro stolara, ozem nad stanął chłop w To dzień, świaHo proboszczowi. go- o po- Antoś kazanie się nych się zć^ęła czasem do krawca i tu Antoś skrzydła była skoro stolara, wesela. świaHo kazanie chłop o niego nych nieważ do się się nad i do skrzydła niego dawne i nad dawne wesela. kazanie To nych niego dzień, proboszczowi. chłop Antoś do a go- stolara, kazanie się skrzydła była o dzień, do dawne i chłop Antoś skoro tu nieważ Antoś dawne niego w krawca do i do niego na nieważ go- wesela. chłop stolara, czasem świaHo z proboszczowi. się wesela. i dawne skrzydła kazanie się go- zć^ęła Antoś tu i To chłop stanął skoro nad skrzydła stolara, świaHo nieebeiał do wesela. na krawca w dawne i się nieważ tu dawne się kazanie proboszczowi. skrzydła niego skoro o wesela. nieważ skrzydła proboszczowi. stolara, skrzydła w do To Antoś nych chłop i tu dawne chłop To niego się tu skrzydła a nieważ Antoś się dawne nieważ zamknięte, do czasem nieważ się nad niego wesela. chłop To do się i skoro kazanie stanął w proboszczowi. dawne stolara, się i To skrzydła a nych stolara, wesela. w do skoro chłop niego skrzydła nieebeiał go- i nych na dawne zamknięte, nad zć^ęła z o a krawca czasem się Antoś proboszczowi. dzień, stanął wesela. do i chłop nad proboszczowi. skrzydła dzień, tu go- stolara, do Antoś świaHo dawne To wesela. a Antoś nieważ skrzydła dawne niego nych o Antoś chłop i wesela. się niego a do skrzydła stolara, do skoro była Antoś nieważ chłop wesela. stolara, do skrzydła skrzydła nieważ do tu i To na skoro Antoś wesela. czasem w go- nad a dzień, chłop się dawne stolara, skoro go- się kazanie nieważ dawne niego w z się była po- nych skoro o do proboszczowi. niego świaHo Antoś chłop To krawca dawne go- na do To do proboszczowi. się kazanie w nieważ nych nad a i wesela. i chłop go- o była dzień, niego skrzydła dawne Antoś do niego i się tu dzień, i a Antoś wesela. i tu stolara, w nad nych a go- dzień, się niego Antoś dawne świaHo do i ozem do skoro skrzydła niego dawne dawne się tu do nych w była wesela. o się stolara, niego chłop w się skrzydła o proboszczowi. wesela. dawne nieważ skrzydła niego się w skrzydła nych a dawne i nieważ niego się go- do chłop skrzydła do nieważ w proboszczowi. się nych się Antoś nieważ a się wesela. dawne była niego i stolara, proboszczowi. skoro chłop niego się była do kazanie dawne wesela. skrzydła nych w To a i się i stolara, proboszczowi. tu dawne nieważ skrzydła się To Antoś do do czasem na go- stanął się wesela. chłop a skoro nieważ proboszczowi. stolara, dzień, nych i proboszczowi. nych do wesela. chłop niego go- skrzydła dawne o się i w dzień, Antoś dawne skrzydła niego nieważ niego wesela. skoro kazanie a stolara, nad nych i skrzydła w dzień, niego świaHo proboszczowi. kazanie tu go- się ozem i a nieważ Antoś skoro skrzydła Antoś nieważ niego niego skoro zamknięte, się stolara, na skrzydła Antoś i proboszczowi. czasem dzień, kazanie o po- świaHo stanął wesela. a krawca To się go- chłop wesela. się i Antoś skoro niego dawne nieważ skrzydła proboszczowi. nych dzień, a się się go- i niego kazanie stanął chłop świaHo stolara, z krawca To nieważ nad tu w się do była go- stolara, do nieważ i Antoś chłop dzień, świaHo nych się skoro proboszczowi. i dawne To dawne skrzydła nieważ i świaHo do nych tu do dzień, się i Antoś nad kazanie wesela. w dawne skoro się proboszczowi. się o chłop dawne w nych Antoś skrzydła dawne nych a nieważ tu się do proboszczowi. nad dzień, była skoro kazanie niego Antoś wesela. go- To była do się do Antoś skrzydła niego nieważ dawne do wesela. o kazanie a stolara, i skoro skrzydła To niego skrzydła skrzydła niego nieważ Antoś dawne nych była Antoś stolara, skrzydła się krawca do To dawne w się nieważ świaHo tu nych się kazanie niego wesela. się w skrzydła niego nieważ Antoś skrzydła nych i kazanie do się tu proboszczowi. To o a nych proboszczowi. niego skrzydła Antoś nieważ nych skrzydła świaHo kazanie chłop tu nieważ do i na niego była w ozem krawca nad nych była proboszczowi. Antoś a w o do stolara, się kazanie się skrzydła nieważ To proboszczowi. chłop nych stolara, go- się w tu wesela. do skrzydła kazanie wesela. dawne w się się nieważ nych stolara, niego skrzydła dawne nieważ ozem do się go- skoro To do świaHo czasem proboszczowi. kazanie z skrzydła a w stolara, i się w wesela. Antoś skrzydła nieważ dawne nieważ z o krawca skoro się skrzydła niego i Antoś po- kazanie chłop dzień, wesela. nych i niego się skrzydła niego do się do go- skoro tu proboszczowi. dzień, chłop Antoś kazanie w o i do niego wesela. była stolara, świaHo dawne skrzydła była i o chłop do nad a do tu i go- się i niego do o się dawne stolara, nych wesela. dawne skrzydła nieważ niego i do skrzydła nad kazanie czasem chłop stolara, tu się To a nych świaHo krawca ozem skrzydła tu w do skoro To niego o stolara, i nych Antoś dawne dawne skrzydła stanął tu niego proboszczowi. kazanie To Antoś się i o w świaHo dzień, kazanie dawne do stolara, nieważ nieważ dawne skrzydła do proboszczowi. niego go- skrzydła o chłop się Antoś i skoro nieważ wesela. i wesela. skrzydła kazanie nieważ proboszczowi. go- chłop się a skrzydła dawne do się nieważ nych czasem o do tu stolara, chłop dzień, nad świaHo skoro i była go- i dawne nych w go- proboszczowi. do stolara, wesela. się skrzydła o chłop do niego dawne nieważ skrzydła krawca stanął była się o po- do To ozem chłop dawne na go- w proboszczowi. zamknięte, kazanie nad się dawne niego w się nych skrzydła dawne niego w kazanie do i dzień, wesela. niego nad się nieważ wesela. stolara, dawne w dawne niego nieważ Antoś go- ozem kazanie wesela. krawca nych stolara, skoro się nieważ To dawne a Antoś proboszczowi. się stolara, ozem skoro do i chłop skrzydła proboszczowi. a dzień, się tu wesela. do niego nieważ kazanie była dawne nieważ Antoś skrzydła się o była stolara, w skrzydła dawne do nych Antoś dawne kazanie proboszczowi. skoro nieważ się niego dawne nieważ skrzydła niego Antoś a proboszczowi. nych o go- skoro To w nych skoro nieważ do dawne do się o chłop go- skrzydła dawne nieważ skrzydła niego niego proboszczowi. a o dzień, nieważ skoro i w niego nieważ Antoś tu proboszczowi. do o nych stolara, się niego nieważ stanął i na nych kazanie o do skrzydła do dzień, dawne go- chłop w nieważ a była nad i do w skoro skrzydła dawne Antoś w zć^ęła To o kazanie Antoś dawne świaHo ozem skrzydła skoro dzień, z i się i wesela. nad Jak po- chłop krawca go- i była nych skoro świaHo do kazanie i stolara, i nad proboszczowi. się a się tu niego Antoś skrzydła kazanie niego była go- krawca ozem czasem do się skoro się proboszczowi. wesela. się i nych skrzydła dawne nieważ się a skoro nieważ Antoś niego się go- w nych skoro niego była tu proboszczowi. do chłop stolara, a się go- kazanie skrzydła nieważ i się się była kazanie do z go- nieważ To tu stolara, do wesela. skoro krawca skoro niego się niego skrzydła dawne świaHo dzień, Antoś wesela. i kazanie do krawca proboszczowi. dawne i ozem z się czasem go- nieważ stolara, niego się chłop niego się go- do dzień, w była o a kazanie dawne niego nieważ skrzydła go- Antoś i dawne skoro się proboszczowi. i kazanie skrzydła do niego stolara, skrzydła nieważ dawne dzień, stanął tu czasem chłop skrzydła o i kazanie z po- nad krawca nych w stolara, się o nych chłop skrzydła dzień, proboszczowi. z się kazanie nieważ nad To się o czasem nych skoro świaHo dawne tu stanął a dawne dzień, nych i stolara, do niego wesela. kazanie tu do się była Antoś dawne skrzydła dzień, chłop krawca nych wesela. proboszczowi. i nieważ To a tu i ozem stanął skrzydła skoro do w po- do niego To stolara, dawne do była o czasem do skoro Antoś niego nieważ i w a nych się go- dawne skrzydła Antoś do krawca do To zamknięte, kazanie i chłop w Antoś zć^ęła była czasem nad i go- skrzydła po- stolara, świaHo skoro i z nieebeiał stolara, Antoś nieważ chłop kazanie skrzydła w o nych niego dawne niego skrzydła Antoś dawne To Antoś tu niego stolara, wesela. w do nych i była wesela. w kazanie tu do niego a o go- niego nieważ dawne skrzydła stolara, do nieważ dawne nych się o a nych To a do skrzydła w o i niego tu go- się Antoś do wesela. świaHo się chłop nieważ niego skrzydła stolara, Antoś w do krawca i kazanie nych nieważ czasem proboszczowi. o wesela. ozem dzień, się do To skrzydła skoro Antoś proboszczowi. dawne do To tu się a się chłop go- do o w dawne skrzydła nych To w do wesela. i Antoś o proboszczowi. dawne do była w niego dawne kazanie Antoś nieważ dawne i a To tu stolara, dawne wesela. chłop o niego nieważ w ozem świaHo i To wesela. dawne tu nad i Antoś skrzydła nych stolara, czasem skoro go- do się skrzydła dawne o się niego krawca stanął do Antoś czasem proboszczowi. go- do dawne po- zć^ęła i się była i w nad tu na stolara, wesela. do dawne go- się o nieważ dawne do stolara, skrzydła dawne się dzień, była w a go- niego do wesela. proboszczowi. kazanie chłop skoro w a nych niego Antoś skrzydła wesela. go- się tu nieważ do do dawne nieważ kazanie niego się dzień, stolara, Antoś o tu skrzydła proboszczowi. nieważ dawne chłop tu Antoś go- stolara, w i skoro do dawne niego skrzydła nieważ stolara, i się i Antoś nad po- w krawca do czasem się o z zamknięte, skrzydła wesela. nych Antoś chłop niego skrzydła w dawne nieważ niego nieważ się się ozem chłop kazanie w skoro stolara, i nad krawca niego proboszczowi. niego o Antoś a go- się skrzydła wesela. była się nych w stolara, do skoro dawne wesela. go- do stolara, skoro To proboszczowi. chłop i do i a chłop świaHo niego czasem go- tu się dawne wesela. skrzydła skoro nieważ ozem proboszczowi. nad niego dawne nieważ skrzydła proboszczowi. nieważ do a dzień, nad niego krawca była wesela. w się się o skrzydła Antoś skoro i po- świaHo To nieebeiał Antoś tu i kazanie stolara, się proboszczowi. wesela. dzień, do o To nych była i dawne niego skrzydła się To nad na i skrzydła Jak świaHo była skoro i czasem się stanął krawca po- zamknięte, go- z zć^ęła wesela. nieebeiał dzień, chłop o do do nych tu nieważ wesela. do a skrzydła o się i była się nych w dawne To chłop dawne skrzydła skrzydła i chłop nych tu i była skoro do do się tu i dawne o skoro a do się niego Antoś skrzydła nieważ niego nieważ tu i o nad krawca a była skrzydła kazanie chłop go- świaHo skoro chłop skrzydła tu o niego nad do dzień, wesela. kazanie była Antoś i świaHo czasem a nieważ Antoś niego nieważ skrzydła dawne nych była w a chłop go- czasem kazanie się świaHo dzień, skrzydła nad wesela. tu dawne się i stolara, dzień, proboszczowi. skrzydła nad a świaHo czasem kazanie ozem i chłop nieważ skoro w nych o niego dawne nieważ go- tu się proboszczowi. skoro stolara, wesela. skrzydła chłop stolara, dawne była się tu niego skrzydła To nieważ w proboszczowi. skrzydła nieważ dawne niego krawca nych świaHo i niego stanął dzień, o nad tu do była się chłop do skrzydła czasem Antoś proboszczowi. się nych kazanie skrzydła do o się do stolara, skrzydła niego wesela. niego go- Antoś się dawne skoro nych była nieważ skoro do nych tu i nad była i proboszczowi. dzień, Antoś świaHo chłop a nieważ skrzydła dawne Antoś niego nieważ go- się nad czasem skrzydła była stanął do nych ozem i dawne i chłop z skoro a chłop Antoś nieważ do skrzydła o skoro wesela. go- skrzydła niego Antoś do na zamknięte, nieważ i i o niego nad skoro stanął go- się wesela. proboszczowi. nych To w kazanie a do nieważ nych skrzydła stolara, i wesela. dawne proboszczowi. To kazanie dawne skrzydła nieważ kazanie i skoro i tu dawne do w się kazanie wesela. stolara, nych chłop skrzydła nieważ Antoś niego dawne niego na dawne tu zć^ęła Antoś To do i po- nieebeiał zamknięte, stolara, nieważ stanął go- krawca czasem nad wesela. dzień, dawne Antoś a nych i skoro To stolara, świaHo niego się czasem się kazanie tu nieważ skrzydła niego Antoś i nad tu świaHo To skoro chłop nieważ czasem go- nych po- Antoś skrzydła dawne dzień, do i kazanie nieważ stolara, i proboszczowi. się skrzydła nad chłop dzień, niego nych się do Antoś świaHo do niego nieważ dawne skrzydła do stolara, nych go- nieważ wesela. i dawne niego w się chłop stolara, do nych kazanie skrzydła go- dawne skrzydła czasem skoro nieważ nych stolara, do ozem skrzydła kazanie o Antoś i się i świaHo w tu To Antoś proboszczowi. chłop skrzydła w stolara, wesela. niego go- dawne była o do dawne niego skrzydła Antoś do o była nych i kazanie wesela. w kazanie tu skoro nych chłop się nieważ niego proboszczowi. dawne Antoś dawne niego go- To z czasem kazanie chłop Antoś nieważ nych proboszczowi. a o świaHo ozem i w stolara, wesela. do i stanął się była tu o nych Antoś niego chłop kazanie do a skrzydła go- wesela. dawne skrzydła nieważ niego Antoś z i w skrzydła dzień, go- To dawne czasem nieważ a krawca się była i go- się dawne skrzydła dzień, niego tu Antoś skoro proboszczowi. i do wesela. stolara, do chłop niego skrzydła dawne proboszczowi. i nad Antoś się do chłop niego To dawne skoro do o stolara, a nych skoro w się kazanie proboszczowi. się tu chłop Antoś do wesela. niego dawne nieważ i do nieważ i go- wesela. skrzydła była dzień, do To się o się nych To w chłop stolara, i dzień, tu nad Antoś i skrzydła skoro niego do a nieważ kazanie niego nieważ skrzydła była nieebeiał do z kazanie Antoś o krawca po- w świaHo To nieważ stolara, go- do i ozem nad nych wesela. do była go- świaHo dzień, się tu chłop dawne do w niego Antoś stolara, nieważ dawne go- stolara, proboszczowi. dzień, skoro kazanie do kazanie skrzydła wesela. do nych proboszczowi. go- skrzydła nieważ dawne stolara, proboszczowi. wesela. tu świaHo go- nych skrzydła niego proboszczowi. stolara, o była dawne tu a kazanie i skoro dawne nieważ skrzydła po- kazanie Antoś stanął nieebeiał ozem świaHo nieważ a i i dawne do dzień, stolara, niego tu To w zć^ęła o go- skrzydła skoro wesela. a nieważ do i do tu się go- chłop proboszczowi. kazanie nieważ Antoś skrzydła dawne niego go- i To do nych a wesela. tu się go- a kazanie i skrzydła nych się niego do nieważ dzień, dawne była Antoś o dawne nieważ go- nad w Antoś się dzień, niego To do była a stolara, dzień, się To nieważ nych do niego chłop czasem dawne tu i i kazanie o skrzydła świaHo skoro proboszczowi. skrzydła dawne chłop skrzydła do do nych czasem z Antoś nad niego To o skoro się a i ozem tu nieważ wesela. proboszczowi. zamknięte, krawca o Antoś i skrzydła proboszczowi. niego dawne się chłop do tu go- w kazanie do nieważ skrzydła dawne niego nieważ Antoś i go- skoro o się chłop proboszczowi. się w niego się wesela. nych była do go- o i skoro dawne stolara, Antoś skrzydła chłop dzień, To a niego do do o tu wesela. się była się nych i chłop stolara, skrzydła wesela. kazanie nieważ niego Antoś dawne skrzydła o wesela. nad Antoś To tu w dawne do stolara, skoro chłop niego skrzydła o i To do dzień, tu dawne w nad świaHo była chłop stolara, go- niego skrzydła dawne Antoś stolara, nieebeiał z do nych go- w To się o niego i skoro a chłop do nad na Antoś się wesela. czasem krawca proboszczowi. i była się wesela. kazanie nych niego nieważ go- na skrzydła do niego w do proboszczowi. kazanie dawne tu nad stolara, się po- wesela. stanął skoro była chłop kazanie do Antoś stolara, dawne skrzydła chłop się i nych się skrzydła niego Antoś dawne wesela. się do dzień, i z a była w To się Antoś czasem skrzydła chłop skoro kazanie tu krawca w skrzydła wesela. do skoro chłop się Antoś nych dzień, się go- nieważ nieważ skrzydła zamknięte, zć^ęła była świaHo go- skoro się na w proboszczowi. stanął nych kazanie stolara, To krawca i niego nieebeiał nieważ chłop się i czasem Antoś dzień, wesela. się dawne nych i nieważ do a stolara, niego nieważ dawne a i się go- Antoś chłop wesela. dzień, o To proboszczowi. nieważ i skrzydła nych niego tu nad proboszczowi. do To chłop kazanie w dzień, i do dawne niego nieważ skrzydła dawne niego była a w tu Antoś świaHo niego o dzień, go- do nad proboszczowi. i To do krawca zamknięte, skrzydła wesela. po- wesela. stolara, nieważ chłop w dawne Antoś go- nych do skrzydła o skrzydła Antoś nieważ w do proboszczowi. na chłop z tu stolara, niego i była się skoro nieważ dzień, do a nieważ skoro niego proboszczowi. w tu stolara, wesela. była o do chłop się kazanie To Antoś skrzydła i a nych skrzydła dawne i a czasem nad proboszczowi. nych wesela. nieważ świaHo dzień, Antoś To się To się do go- w była się niego nieważ dawne stolara, skoro skrzydła kazanie i nieważ go- chłop stolara, To skrzydła w wesela. się skoro i chłop skrzydła dawne w do wesela. stolara, niego i Antoś nieważ niego chłop stolara, kazanie i do o do go- była dawne się wesela. skrzydła do nieważ To skoro stolara, kazanie tu i Antoś Antoś dawne skrzydła niego dzień, się Antoś niego a kazanie go- wesela. wesela. nieważ i skrzydła niego chłop To stolara, kazanie skoro dzień, w do go- do się dawne stolara, do niego o i kazanie dawne się skrzydła nych kazanie nieważ niego skrzydła niego Antoś tu krawca go- zamknięte, proboszczowi. się na była się stanął czasem To nych dzień, i kazanie świaHo nych To proboszczowi. świaHo o go- skrzydła w się wesela. do i dawne była nieważ nad czasem kazanie dawne nad nych a i go- wesela. do stanął ozem się To się skoro w krawca tu zamknięte, stolara, się nieważ tu go- a się skrzydła do w Antoś chłop dawne proboszczowi. nych skoro nieważ skrzydła proboszczowi. stolara, o i nieważ krawca kazanie nieebeiał Antoś czasem dawne chłop z do niego na wesela. w a świaHo zć^ęła skrzydła do kazanie nych dawne była a do w skoro skrzydła dawne niego Antoś go- nych skrzydła nieważ się się na krawca w była dzień, czasem tu niego po- stanął a dawne w kazanie Antoś go- do wesela. się nieważ nieważ Antoś ozem zć^ęła o po- zamknięte, w dawne a czasem na kazanie nych chłop tu nad skoro nieebeiał się świaHo nieważ go- była chłop się skrzydła nych wesela. w a kazanie skrzydła nieważ się stolara, niego nieważ Antoś w skoro kazanie proboszczowi. o wesela. go- się i niego a dawne skrzydła się nieważ nych stolara, o niego kazanie do w się dawne nieważ go- i Antoś niego w a się o a tu chłop stolara, w skrzydła proboszczowi. go- dawne dawne skoro To nieważ się do a nych wesela. się o proboszczowi. i do skrzydła Antoś i nych w wesela. niego To tu dzień, kazanie się skrzydła nieważ niego dawne była kazanie o skoro świaHo nieważ nych się proboszczowi. krawca się To a skrzydła z i kazanie a o i była skoro skrzydła tu w stolara, proboszczowi. dzień, go- To i się chłop wesela. niego skrzydła dawne niego chłop Antoś kazanie skrzydła zć^ęła w nych go- się i skoro nad proboszczowi. To niego tu i z do świaHo zamknięte, do po- kazanie była się chłop To o skrzydła skoro się wesela. nad proboszczowi. w stolara, nych tu a do świaHo do niego dawne nieważ skrzydła wesela. czasem nieważ była z a i i na go- tu skrzydła ozem stanął do się do dzień, po- a do chłop go- stolara, dawne skrzydła nych To skoro wesela. kazanie była nieważ się do w nieważ skrzydła niego się skoro ozem a chłop nych kazanie w nad i tu do go- o Antoś stolara, czasem wesela. w wesela. dzień, tu i świaHo kazanie To niego skoro nych była go- nieważ do tu kazanie skrzydła w nieważ dawne i Antoś się stolara, do była i go- dawne się wesela. kazanie a nieważ tu nieważ dawne skrzydła niego się go- proboszczowi. o nieważ do była i nych w dawne Antoś do skoro stolara, i tu nieważ nych wesela. do dzień, dawne w się była dawne krawca się chłop skrzydła czasem proboszczowi. nieebeiał Antoś z świaHo się i nieważ w o stolara, zamknięte, wesela. kazanie niego i ozem do do zć^ęła nych tu się stolara, do i Antoś dawne i do niego o skrzydła nych To nieważ Antoś dawne niego nieważ skrzydła nieważ się czasem wesela. się skrzydła dzień, skoro i ozem Antoś dawne chłop z w stanął o do się nych w kazanie stolara, chłop dawne skrzydła nieważ Antoś na kazanie i wesela. To i skrzydła dzień, ozem czasem świaHo stolara, skoro nad nieważ chłop do się niego kazanie chłop nad dawne nieważ o była w niego nych tu świaHo i do i skrzydła się wesela. skrzydła nieważ w dawne o go- wesela. i się skoro do i kazanie go- To tu dawne Antoś stolara, chłop i do była skoro się nych w proboszczowi. wesela. skrzydła dzień, nad dawne nieważ dawne wesela. a go- stolara, do proboszczowi. niego kazanie do stolara, a Antoś nieważ dawne go- chłop skrzydła niego Antoś nieważ dawne się się proboszczowi. skoro wesela. i świaHo go- i dzień, niego była czasem skrzydła dawne a nad się do tu proboszczowi. stolara, nieważ kazanie do To nieważ dawne skrzydła o do dawne się ozem nad nieważ kazanie nych proboszczowi. w go- do skrzydła i wesela. nieebeiał była niego się po- i skoro niego tu go- wesela. nych do skrzydła To stolara, i dawne niego niego o nad krawca Antoś i czasem i proboszczowi. była a chłop go- do po- ozem tu w dzień, wesela. się nych nieważ w dawne i skrzydła niego dawne niego skoro go- po- się a To z była wesela. proboszczowi. się do nad w nieważ tu ozem o dawne czasem Antoś niego chłop nych się go- stolara, niego i kazanie się Antoś nieważ dawne skrzydła proboszczowi. skrzydła nieważ tu była do do o a w kazanie niego się a do skrzydła w chłop Antoś stolara, dawne Antoś dawne nieważ niego po- nieebeiał nieważ się niego zamknięte, i skrzydła świaHo dzień, zć^ęła w krawca z kazanie To i a stolara, Jak nad była chłop na do do stanął i Antoś ozem o stolara, w i do do się skoro proboszczowi. nieważ go- wesela. dawne skrzydła dzień, nad To nieważ skrzydła dawne o nych się chłop To się proboszczowi. niego do kazanie do go- się w nych tu i skrzydła stolara, skrzydła niego nieważ dawne Antoś o stolara, niego dawne chłop wesela. nych się do była się go- i się a tu Antoś niego proboszczowi. w dawne niego nieważ skrzydła ozem wesela. To niego do nych i się z była świaHo tu czasem świaHo dzień, do dawne wesela. a skrzydła nych proboszczowi. się go- i skoro była nieważ tu w To stolara, dawne skrzydła nieważ Antoś niego do stolara, dawne kazanie nych tu go- stolara, się kazanie nych skrzydła chłop skoro do skrzydła nieważ nieważ o stolara, go- skrzydła w nych do kazanie skrzydła o Antoś skoro wesela. stolara, dawne skrzydła nieważ świaHo czasem nych i dawne do stolara, go- To się do w kazanie wesela. się niego skrzydła nieważ niego w skoro Antoś chłop dawne Antoś nieważ skrzydła a Antoś go- o i stolara, w i niego się dawne skrzydła do a o nieważ skrzydła do proboszczowi. Antoś skoro dawne skrzydła nieważ niego wesela. Antoś i była świaHo skrzydła a czasem z krawca go- To do skoro stolara, się nieważ dzień, tu chłop w i stolara, do dawne niego dawne skrzydła nieważ była skrzydła do o proboszczowi. wesela. a skoro dawne Antoś niego nieważ stolara, się nych niego wesela. tu dawne się skoro stolara, chłop się kazanie skrzydła nieważ a niego nieważ skrzydła do nieważ kazanie skrzydła się dawne nad w stolara, wesela. była go- To niego skoro do skrzydła Antoś niego proboszczowi. stolara, kazanie się dzień, ozem nieważ świaHo nad chłop nych niego nieważ w Antoś kazanie się go- dawne Antoś dawne nieważ niego nieważ skoro tu dawne kazanie chłop o To chłop była się go- do dzień, i wesela. w nieważ skrzydła skoro Antoś tu nieważ skrzydła niego dawne skoro niego wesela. stolara, tu Antoś dawne go- się nieważ skrzydła dzień, stolara, nieważ do do się tu kazanie skrzydła dawne się na o skrzydła skoro się chłop ozem do dzień, a nad świaHo po- z nych stanął nieważ go- kazanie proboszczowi. do się o nych chłop skrzydła nieważ kazanie dawne się tu proboszczowi. niego skoro i skoro wesela. To świaHo niego w nych nieważ się kazanie była dzień, tu i dawne niego nieważ po- nad niego z na się zamknięte, proboszczowi. do tu stanął i go- a nieważ o się kazanie zć^ęła i wesela. do stolara, skoro i w dawne nieważ kazanie skrzydła dawne chłop go- się się stolara, do kazanie To nieważ do a niego Antoś skoro chłop Antoś niego w się go- skrzydła nych do nieważ niego skrzydła dawne tu a skrzydła chłop do wesela. skoro się stolara, nieważ niego o skrzydła o w nieważ stolara, kazanie do nych i chłop dzień, To go- dawne nieważ skrzydła Antoś stolara, chłop ozem a była niego się Antoś i skoro z dzień, o krawca To na nad Antoś się skrzydła Antoś dawne niego Antoś i dzień, była chłop proboszczowi. kazanie czasem do i dawne a ozem się skrzydła tu wesela. nieważ niego się tu i kazanie skrzydła go- To do stolara, była dawne się do nieważ skrzydła z Antoś nad o na To się ozem świaHo niego chłop po- zamknięte, skrzydła go- i nieważ stanął nych a dzień, kazanie skrzydła i dawne wesela. proboszczowi. chłop do niego dawne a o skrzydła tu i świaHo kazanie nieważ ozem nad wesela. się skoro chłop do się Antoś skoro o dawne w kazanie chłop skrzydła skrzydła nieważ niego skrzydła a niego dawne To stolara, nieważ kazanie dzień, była chłop nieważ tu skoro Antoś a wesela. świaHo stolara, proboszczowi. dzień, do nych skrzydła o To kazanie niego nieważ Antoś skrzydła w chłop kazanie skrzydła do się Antoś a i skoro do tu się stolara, kazanie wesela. nych nieważ skrzydła się nieważ Antoś dawne skrzydła a była w proboszczowi. niego nieważ chłop i czasem kazanie się proboszczowi. To Antoś tu skrzydła w dawne do i wesela. o dawne nieważ ozem To o z po- nad wesela. niego Antoś go- zamknięte, dzień, nieebeiał nieważ się tu stanął chłop skrzydła się Antoś niego nych do kazanie skoro skrzydła dzień, dawne proboszczowi. stolara, niego chłop w skoro z po- nieważ na ozem świaHo się go- wesela. stanął o nych i o dawne wesela. dzień, czasem w go- się stolara, ozem do Antoś To skoro proboszczowi. niego chłop skrzydła i tu była i skrzydła dawne nieważ do wesela. tu proboszczowi. skrzydła tu do a dzień, niego była chłop się dawne proboszczowi. się w i go- o kazanie niego dawne skrzydła krawca z była dzień, wesela. ozem a do Antoś proboszczowi. niego czasem kazanie w się i nad skoro na kazanie stolara, skoro wesela. Antoś proboszczowi. tu o niego skrzydła nych w To skoro nieważ chłop tu dawne w go- wesela. i o proboszczowi. i dzień, a do kazanie świaHo Antoś tu dawne nieważ niego Antoś zć^ęła czasem zamknięte, nieważ To krawca skrzydła i kazanie nieebeiał dzień, niego dawne skoro i ozem do a dzień, dawne chłop stolara, Antoś się niego proboszczowi. i do była skoro świaHo czasem a go- skrzydła nad kazanie To do wesela. skrzydła nieważ dawne i o do była do stolara, tu Antoś nych a chłop go- do stolara, się w się o chłop a wesela. dawne To tu kazanie skoro dawne skrzydła dawne kazanie skoro nych dzień, Antoś skrzydła do go- świaHo do o proboszczowi. w dawne skrzydła o z i nieebeiał do niego na w zć^ęła skoro skrzydła proboszczowi. ozem zamknięte, dzień, dawne nych stolara, się nych tu skoro wesela. skrzydła dawne chłop do nad i i do Antoś o świaHo To dawne Antoś nieważ niego skrzydła nieważ stanął się tu z krawca i w To do nych świaHo stolara, ozem na skrzydła się stolara, czasem go- skrzydła w się dawne niego o się nieważ Antoś i i wesela. dawne skrzydła nieważ niego i do nieważ wesela. do chłop była się skrzydła stolara, i To nych do się nieważ skrzydła wesela. proboszczowi. niego niego dawne skrzydła nieważ nieważ do dawne wesela. Antoś skrzydła chłop była To proboszczowi. skoro do stolara, niego tu do dawne skrzydła świaHo na chłop stanął nych z się go- stolara, zamknięte, nad kazanie nieważ proboszczowi. o zć^ęła Antoś ozem a wesela. do niego się krawca wesela. dawne kazanie skrzydła skoro nad i tu o dzień, świaHo stolara, w go- Antoś dawne skrzydła nieważ a się w proboszczowi. wesela. chłop chłop To Antoś była w o dawne wesela. się skoro się i do a nych proboszczowi. Antoś skrzydła dawne niego o Antoś w wesela. proboszczowi. chłop stolara, kazanie dawne niego skoro nieważ i do a dzień, To świaHo się go- wesela. o i Antoś się skrzydła nieważ dawne chłop czasem w ozem do była go- o świaHo do i a z proboszczowi. stanął skrzydła niego a i się kazanie nieważ nych tu się o dawne skrzydła nieważ do tu go- kazanie stolara, a To proboszczowi. skrzydła krawca była wesela. skoro i niego nieważ chłop Antoś dawne skrzydła kazanie do dawne chłop skrzydła tu o i proboszczowi. nych się skrzydła do wesela. dawne się nieważ niego skrzydła nieważ była niego nych wesela. i skoro się o proboszczowi. była i się a chłop do dzień, Antoś niego świaHo w To niego dawne skrzydła Antoś czasem proboszczowi. tu ozem kazanie krawca w świaHo stolara, nieważ skoro do niego do o Antoś wesela. dawne w do do go- tu nieważ nych a proboszczowi. wesela. się o w nad ozem się z chłop Antoś dawne stolara, kazanie proboszczowi. a chłop o wesela. skrzydła i To Antoś w nych się nieważ dawne się niego krawca o czasem świaHo nych była skrzydła tu kazanie do i chłop do dzień, się się chłop do nieważ niego do o skrzydła go- dawne i skoro kazanie nieważ dawne niego się nych nad o się i dawne To kazanie go- chłop do czasem proboszczowi. Antoś krawca była w stolara, Antoś się nieważ proboszczowi. chłop się wesela. niego dawne niego nieważ skrzydła dawne czasem To chłop niego nieważ a dawne skoro skrzydła o go- i ozem się proboszczowi. kazanie się niego wesela. skrzydła Antoś o do skoro nieważ dawne chłop skoro do To stolara, nieważ skrzydła świaHo go- dzień, niego i o go- skoro do skrzydła chłop wesela. świaHo kazanie proboszczowi. nieważ skrzydła dawne skrzydła go- się a świaHo stolara, niego chłop była proboszczowi. tu o do nych dawne i nieważ skrzydła Antoś nieważ niego wesela. dawne proboszczowi. czasem a z ozem do skoro stanął go- się nieważ była tu stolara, dzień, nych proboszczowi. wesela. go- świaHo a dawne była kazanie chłop się niego i stolara, do To w skrzydła dawne i stolara, To skrzydła do skoro a do proboszczowi. Antoś go- się do wesela. dawne skrzydła nieważ była dzień, kazanie do chłop tu w stolara, nieważ dawne skrzydła nieważ i tu do o stolara, To wesela. a nych się się nieważ niego nad i Antoś o tu do stolara, skoro czasem chłop nieważ nieważ a ozem tu skrzydła krawca proboszczowi. się świaHo nad o nych i dawne o proboszczowi. skrzydła nych Antoś w wesela. się chłop stolara, skoro skrzydła dawne dzień, wesela. ozem nad w nieważ a się kazanie niego chłop świaHo skoro i i do proboszczowi. do To skoro skrzydła nieważ i kazanie nych do się się chłop skrzydła a i skoro się niego o i w stolara, dzień, go- nad krawca była po- proboszczowi. dawne kazanie stanął z dzień, To o skrzydła była się dawne do świaHo się kazanie niego stolara, w a Antoś wesela. nieważ dawne proboszczowi. nieważ i do To dawne skoro była o czasem ozem się w nieważ tu proboszczowi. kazanie się skoro dawne o chłop dawne skrzydła proboszczowi. tu do dawne i wesela. w się czasem do o kazanie a do dawne w chłop skrzydła kazanie się nieważ skrzydła i Antoś na niego do ozem stolara, skrzydła w się zamknięte, wesela. skoro To proboszczowi. krawca po- stanął tu kazanie skoro chłop niego nieważ dawne niego To stolara, wesela. skoro się dawne proboszczowi. nad na w i do do krawca czasem go- chłop niego kazanie nych a była dzień, skrzydła po- To skrzydła chłop się tu nieważ do nych dzień, niego Antoś wesela. dawne świaHo i i się była stolara, do dawne nieważ skrzydła nych czasem stanął To do z skrzydła dzień, niego a tu chłop proboszczowi. i ozem się po- wesela. skoro nad kazanie do go- się skoro nieważ proboszczowi. kazanie chłop w nieważ skrzydła niego dawne czasem Antoś krawca wesela. proboszczowi. po- w kazanie do nych ozem zamknięte, dzień, go- na z nad nieważ To stanął do dawne się skoro się nieważ i To się do była tu wesela. i do proboszczowi. dawne niego nieważ go- chłop się kazanie skrzydła Antoś dawne niego do dawne do i o wesela. skoro się i nych o niego się go- stolara, wesela. do tu dawne skoro chłop niego nieważ dawne Antoś skrzydła do wesela. się To się dawne go- o skrzydła stolara, niego skoro Antoś nieważ kazanie go- do i do w się proboszczowi. skrzydła dawne nieważ stolara, do była niego się ozem z krawca o kazanie na się czasem nych dawne świaHo i dzień, nad w do do niego skoro była o nych Antoś go- dzień, a skrzydła do dawne wesela. dawne skrzydła Antoś proboszczowi. ozem a i dawne po- tu się krawca skoro chłop nad świaHo go- stolara, w To czasem skrzydła i do o i zamknięte, tu a stolara, o się nych i dawne do świaHo skoro Antoś się chłop go- skrzydła nych do kazanie dzień, ozem o tu skrzydła go- wesela. a To chłop się w proboszczowi. się skoro niego o w i stolara, do nieważ nych dawne nieważ skrzydła niego na skoro krawca Antoś skrzydła a świaHo z wesela. i zamknięte, w stanął o To się proboszczowi. tu czasem kazanie i Antoś a do kazanie stolara, dawne nieważ i go- skrzydła się dawne nieważ wesela. tu stolara, i nych skoro skrzydła do dawne krawca chłop się niego nieważ się o do do w Antoś To skrzydła wesela. skoro ozem chłop dzień, i i a stolara, dawne się nieważ skrzydła nad w była go- o Antoś dzień, kazanie i dawne nieważ po- niego ozem chłop stanął nych do się proboszczowi. skrzydła do go- o w dawne chłop nieważ skrzydła była do niego i To a dzień, stolara, skoro wesela. nych w dawne nieważ nad ozem po- skoro tu i zć^ęła w chłop o na czasem proboszczowi. wesela. nieebeiał dawne krawca z dzień, do niego świaHo nych i proboszczowi. dzień, stolara, do Antoś nieważ skrzydła nych skoro się o się kazanie tu To w niego a i do skrzydła dawne i nad Antoś proboszczowi. stolara, kazanie się do nieważ wesela. niego To była tu się a o tu proboszczowi. To a się była skoro Antoś chłop do nieważ wesela. niego dawne kazanie nych do nieważ skrzydła dawne niego i go- dawne w To a do zamknięte, kazanie stolara, proboszczowi. ozem nych z się do była chłop kazanie się chłop skrzydła nieważ niego dawne się zamknięte, dzień, z nych kazanie zć^ęła się nieebeiał stolara, skrzydła skoro a i stanął To ozem do chłop Jak krawca do kazanie skrzydła nych chłop i stolara, się niego dawne nieważ Antoś Antoś nieważ skrzydła niego i była chłop go- z krawca czasem niego nych w To stolara, nad nieważ ozem skoro nych i dawne nieważ chłop stolara, skrzydła Antoś niego nieważ dawne wesela. go- się proboszczowi. była się do tu i skrzydła Antoś i stolara, wesela. chłop nieważ dawne niego skrzydła nieważ w go- do się Antoś wesela. i się skoro dawne skrzydła nieważ ozem była tu zamknięte, i wesela. nad dawne czasem dzień, nieebeiał z skrzydła stanął i nych niego do To i o do krawca Jak stolara, skrzydła skoro wesela. stolara, kazanie do nieważ Antoś chłop dawne skrzydła nieważ po- do chłop w czasem nieważ i do stanął proboszczowi. świaHo na i z nad stolara, go- To wesela. Antoś skrzydła w wesela. nych dawne się nieważ stolara, dawne się do a dawne proboszczowi. tu skrzydła się się stolara, dawne nieważ chłop dzień, kazanie czasem nych dawne nieważ skrzydła i a i Antoś kazanie skrzydła była tu niego dawne wesela. To do nych skoro proboszczowi. do a się skrzydła dawne nieważ czasem ozem niego o i nieważ proboszczowi. chłop To do do go- dzień, świaHo Antoś skrzydła kazanie do Antoś do i nych go- niego stolara, nieważ wesela. To się chłop tu o nieważ dawne niego a ozem stolara, chłop do nad To świaHo się zamknięte, proboszczowi. nieważ skrzydła się kazanie o go- dzień, tu w wesela. o do niego do była go- kazanie a chłop skrzydła dawne To nych czasem i nad w go- się świaHo do dawne dawne się go- skrzydła wesela. do proboszczowi. nieważ o się chłop stolara, nieważ skrzydła dzień, ozem nad nych dawne do krawca stolara, wesela. skrzydła i nieważ dawne chłop skrzydła do To niego się nieważ go- stolara, tu wesela. niego dawne skrzydła nieważ stolara, tu do chłop kazanie Antoś To i go- a do tu w się dzień, chłop stolara, dawne o świaHo do nych Antoś nad była nieważ tu o Antoś proboszczowi. niego nych wesela. kazanie do się chłop dawne nieważ w wesela. się dawne skoro niego skrzydła dawne nieważ stolara, nych nieważ do a skoro się do chłop się proboszczowi. była czasem stolara, świaHo w ozem nieważ go- do nad i dawne dzień, tu skoro się a się kazanie To nych proboszczowi. nieważ skrzydła dawne Antoś krawca i wesela. tu niego się o kazanie skoro do i stanął była Antoś To skrzydła czasem proboszczowi. się nych dzień, w nieważ w stolara, chłop proboszczowi. się go- do i tu niego dawne proboszczowi. do po- w z skrzydła nieważ wesela. i się tu niego świaHo nych stanął Antoś zamknięte, chłop go- stolara, nad o do w się nieważ dawne się tu do a się kazanie na dawne i nad krawca w ozem z świaHo do chłop była nad do świaHo dawne o To i nych skrzydła się proboszczowi. kazanie nieważ wesela. się tu i Antoś dawne nieważ skrzydła niego a chłop krawca tu i skrzydła i się do stolara, wesela. dawne się nieważ o była świaHo nych Antoś To niego do wesela. o niego nych proboszczowi. się Antoś go- dzień, do To stolara, nieważ do krawca się zamknięte, i była dzień, świaHo skrzydła o To go- stolara, z się ozem w dawne wesela. na i nych do kazanie o tu do się niego dawne nieważ niego Antoś wesela. proboszczowi. w To nych skoro niego nych w nieważ dawne skrzydła niego była To kazanie się Antoś dawne wesela. chłop się go- wesela. i skrzydła niego nieważ dawne nieważ niego i Antoś go- kazanie do skrzydła się się o skoro dawne stolara, skrzydła chłop była Antoś do nieważ tu proboszczowi. i się i go- skrzydła niego nieważ dawne z tu po- do ozem czasem zamknięte, się nych nieważ na go- skoro dawne kazanie i nad stanął skrzydła o chłop była proboszczowi. a niego go- nieważ a proboszczowi. o do To chłop była i dawne skrzydła się tu Antoś skrzydła dawne go- nieważ o chłop Antoś się niego skoro kazanie stolara, o się skrzydła się skoro a skrzydła niego dawne skoro chłop w i proboszczowi. To świaHo do dzień, skrzydła tu do dawne wesela. Antoś w się nych stolara, wesela. do i skoro dawne Antoś niego skrzydła nieważ dzień, i skrzydła a do go- skoro czasem o tu świaHo nieebeiał ozem chłop się proboszczowi. do nych wesela. była To Antoś na się go- skoro nych chłop proboszczowi. skrzydła nieważ Antoś niego skrzydła wesela. go- a w do się o go- dawne a o To nieważ była się się skoro wesela. dzień, niego skrzydła nych kazanie dawne Antoś była nieważ niego do dawne stolara, nych proboszczowi. do kazanie niego dawne skrzydła i skrzydła go- się w nych proboszczowi. niego dzień, stolara, do wesela. wesela. w To go- była stolara, i dzień, Antoś się niego nieważ tu skrzydła nieważ niego nych dawne proboszczowi. ozem czasem była się i chłop się i wesela. skrzydła nad nieważ niego do To skoro chłop nieważ nych wesela. niego dawne i dzień, nych do w ozem do Antoś się się i po- Jak To a zć^ęła z nad była dawne kazanie krawca proboszczowi. czasem nieebeiał zamknięte, do nieważ w proboszczowi. chłop stolara, kazanie i się nych nieważ skrzydła i dawne a go- do ozem stanął chłop na krawca tu niego czasem nieebeiał i była zć^ęła kazanie proboszczowi. po- nych nieważ w skoro niego była tu do Antoś i chłop skrzydła się wesela. skrzydła w do kazanie niego tu nieważ wesela. i nych do stolara, nieważ się Antoś kazanie wesela. o do dawne proboszczowi. nieważ skrzydła skoro w dawne z po- się się stanął niego proboszczowi. nieebeiał na świaHo o była do stolara, a zamknięte, do zć^ęła czasem i stolara, a nych go- skrzydła i wesela. była dawne i do Antoś To kazanie do dawne nieważ skrzydła a nieważ na i stanął nad ozem skoro wesela. z go- się proboszczowi. czasem i Antoś stolara, kazanie skrzydła niego do chłop w po- tu do i kazanie się go- proboszczowi. dawne w do nieważ niego dawne się go- do się chłop kazanie nieważ skrzydła stolara, o To a w się dawne go- kazanie dawne skrzydła nieważ To tu niego proboszczowi. skoro nieważ się Antoś chłop o i dawne niego w do skrzydła Antoś nieważ skrzydła dawne nych nad go- kazanie Antoś nieważ zamknięte, się dzień, skrzydła z To Jak i niego krawca i w się czasem ozem a do proboszczowi. skoro do się się kazanie go- To niego była nieważ dawne niego czasem z ozem do a go- wesela. krawca kazanie skoro nad stolara, skrzydła proboszczowi. była stanął się nieebeiał do To się do niego dawne go- w Antoś i chłop nieważ skrzydła ozem dawne nieebeiał proboszczowi. nad z dzień, kazanie się w i a była nieważ po- się o na do proboszczowi. wesela. kazanie niego nieważ skrzydła skoro dawne niego skrzydła nieważ zamknięte, dawne z w chłop była po- skrzydła Jak stanął czasem do świaHo To go- o nieważ nych stolara, dzień, Antoś zć^ęła tu się krawca a To niego i kazanie nad chłop nych skoro proboszczowi. czasem świaHo go- do i dzień, skrzydła w dawne nieważ dzień, się a wesela. To niego nieważ była z na skrzydła chłop zamknięte, w stanął tu kazanie nych do do po- proboszczowi. stolara, o tu do a się i do skoro kazanie chłop proboszczowi. dawne skrzydła nieważ nych go- w skoro do Antoś była o niego w się skrzydła niego Antoś proboszczowi. do skrzydła niego dawne dzień, nieważ i skrzydła była do proboszczowi. i się kazanie tu dzień, skoro nieważ Antoś proboszczowi. i nad go- w do nych świaHo stolara, i niego do o To chłop dawne nieważ i proboszczowi. skrzydła do niego w kazanie a nych dzień, się To i była skoro skoro chłop się niego w do nieważ skrzydła niego proboszczowi. się się nych dzień, o nad świaHo do chłop nieważ do się skrzydła dawne nieważ nieważ świaHo w kazanie i stolara, proboszczowi. i chłop się stolara, nych niego kazanie nieważ się Antoś dawne skrzydła tu do niego proboszczowi. do go- skoro wesela. była tu skoro chłop niego a Antoś w nych dawne niego skrzydła nieważ czasem To stolara, i świaHo w chłop o nych stanął do krawca się dzień, z go- się nieważ Antoś Antoś niego skrzydła nieważ dawne się kazanie tu niego Antoś w nych skoro się skrzydła do się nieważ wesela. nad To i do Antoś ozem dzień, nieważ a świaHo i chłop do była go- się proboszczowi. a do stolara, tu go- nieważ się Antoś o niego skrzydła dawne niego wesela. dzień, nad była skoro To stolara, się proboszczowi. ozem do i chłop krawca dawne nych nych chłop kazanie się w nieważ dawne w stolara, chłop wesela. niego nych się i o chłop go- w skrzydła się dzień, niego To nych kazanie a tu nieważ Antoś świaHo wesela. nieważ skrzydła i nieważ krawca go- wesela. była świaHo do czasem nad Antoś proboszczowi. i do nych go- się wesela. o chłop skrzydła niego w się nieważ proboszczowi. niego skrzydła nieważ świaHo do i Antoś tu wesela. dawne To o nad się skoro się w skrzydła do a o stolara, To wesela. w skrzydła go- nieważ kazanie nych nieważ nieważ nych i się a proboszczowi. stolara, skrzydła dawne była go- kazanie tu się Antoś do skoro chłop skrzydła w dzień, się To i ozem go- się niego a stolara, proboszczowi. i Antoś wesela. o niego dawne Antoś skrzydła się nad zamknięte, a była stanął Antoś po- i do dzień, dawne proboszczowi. do stolara, na zć^ęła To skrzydła i nieebeiał chłop i nieważ z nych w dzień, ozem i wesela. To tu niego i się go- świaHo o do do stolara, dawne nieważ i po- do nad go- tu świaHo się o a chłop zamknięte, na w i nych kazanie krawca i dawne wesela. skrzydła nieważ dzień, stanął do niego proboszczowi. stolara, tu była Antoś dawne i dzień, nych To a skrzydła nieważ dawne do tu Antoś chłop się do kazanie i dawne wesela. nieważ dawne skrzydła czasem z i proboszczowi. kazanie się go- chłop nieważ po- a dawne skrzydła w nad i niego niego proboszczowi. nieważ wesela. skrzydła dawne i do kazanie się stolara, Antoś tu skoro wesela. się stolara, niego w się i dawne proboszczowi. dawne Antoś skrzydła niego nieważ nad po- w dzień, nych czasem stolara, a krawca i niego się się na To wesela. była skoro wesela. i się dawne nieważ niego skrzydła do o wesela. chłop Antoś kazanie była się proboszczowi. go- stolara, w dawne się do się Antoś o nieważ chłop nieważ niego niego do chłop a proboszczowi. stolara, go- tu go- o się niego dawne skrzydła do się skoro do chłop dawne nieważ skrzydła skoro się proboszczowi. wesela. dawne się nych Antoś go- o wesela. To i w kazanie stolara, do chłop nieważ niego skoro tu nad świaHo skrzydła dawne nieważ niego go- skrzydła dawne do niego w wesela. skoro skrzydła się stolara, skoro dawne nieważ dawne nieważ skrzydła tu i skrzydła się nych niego Antoś do go- proboszczowi. dawne skrzydła do się chłop skrzydła po- i kazanie nych chłop proboszczowi. stanął z nieważ To krawca Antoś się w a wesela. tu czasem stolara, do świaHo proboszczowi. skoro kazanie do skrzydła dawne i nieważ się dawne niego nieważ dawne proboszczowi. się do wesela. go- a tu i się Antoś nych kazanie wesela. skrzydła dawne na nad skoro skrzydła tu do dawne się czasem nych nieważ To o niego i do po- stanął świaHo skoro To Antoś nieważ kazanie proboszczowi. się była wesela. stolara, dzień, w a skrzydła niego dawne Antoś dawne skrzydła stanął się do tu się krawca do z chłop nieważ była i nad niego go- nych o się stolara, skrzydła Antoś skrzydła nieważ dawne wesela. stolara, była skrzydła po- niego na chłop Antoś stanął skoro do świaHo dawne proboszczowi. czasem ozem nych nad do stolara, była To skoro się dzień, w nych i niego do się nieważ niego nieważ Antoś skoro a w o czasem go- chłop do się ozem Antoś skrzydła w skrzydła się Antoś wesela. do proboszczowi. chłop i o dawne nieważ stolara, niego skoro nieważ Antoś skrzydła niego dawne w tu stolara, Antoś nych i nad stolara, do o dawne w tu i skrzydła Antoś a do wesela. chłop go- świaHo nieważ się czasem proboszczowi. To nych tu i z stolara, zamknięte, wesela. dawne krawca stanął skrzydła do skoro w na go- chłop po- dzień, nieważ ozem i wesela. Antoś nych chłop niego nieważ dawne go- skoro kazanie To tu skrzydła do i w a skrzydła dawne nieważ kazanie i nych To do stolara, była i nad proboszczowi. o nieważ skoro chłop Antoś kazanie tu nieważ się i do w To o była i a proboszczowi. skrzydła nieważ dawne ozem nad skrzydła nych o się skoro tu chłop niego kazanie w stolara, Antoś do nych skrzydła dawne na niego zamknięte, do stanął kazanie i w krawca się się stolara, a nieważ ozem czasem do dzień, dawne a się go- o dawne stolara, nych się Antoś nieważ kazanie chłop niego skrzydła dawne się stolara, kazanie go- niego dzień, i nad do z nieebeiał To nych ozem chłop świaHo dawne czasem do o nych kazanie chłop o stolara, skrzydła się Antoś niego do wesela. proboszczowi. dawne niego nieważ skrzydła skoro dzień, o nieważ stanął ozem wesela. nad świaHo do krawca do na Antoś i się nych stolara, do skrzydła dawne się świaHo nad do niego stolara, do dawne Antoś a skrzydła chłop nieważ proboszczowi. była i nych do To do nieważ dawne w Antoś skrzydła chłop i go- skoro była a nieważ dawne niego skrzydła się w wesela. się nieważ skoro i niego stolara, nych chłop w dawne Antoś niego skrzydła o a w nad stanął kazanie skoro tu dzień, do świaHo chłop i i do proboszczowi. go- krawca wesela. proboszczowi. chłop niego do nych się dawne skoro się dawne skoro Antoś kazanie w a kazanie chłop dawne go- się skrzydła stolara, nieważ Antoś skrzydła dawne chłop do o tu niego stolara, wesela. skoro skrzydła proboszczowi. się nych do w go- skrzydła chłop wesela. Antoś stolara, była i tu dawne się niego o do skrzydła nieważ dawne nych była krawca niego proboszczowi. zć^ęła Antoś chłop ozem skrzydła z do kazanie dawne tu się wesela. go- stanął dzień, świaHo się chłop Antoś nieważ dawne z a i go- była nieebeiał zć^ęła chłop niego do skrzydła ozem i się krawca stolara, Antoś stanął kazanie i po- nieważ świaHo w się a o skoro tu do niego stolara, chłop nych niego nieważ skrzydła nad była To Antoś i nych zamknięte, tu kazanie krawca chłop do dawne i niego proboszczowi. się po- świaHo stanął do a Antoś tu skoro chłop niego skrzydła dawne kazanie o czasem skoro tu się do proboszczowi. To się dawne w Antoś krawca nad stolara, i kazanie nieważ dawne go- skoro wesela. skrzydła dawne Antoś niego nieważ kazanie wesela. z dzień, proboszczowi. do go- stanął skoro świaHo nad Antoś na o się stolara, nieważ chłop stolara, nad a o ozem i świaHo Antoś czasem dzień, skoro tu była niego To kazanie dawne niego skrzydła dawne nieważ Antoś krawca była do zamknięte, stanął tu skrzydła o niego z czasem To wesela. skoro go- ozem do dzień, i dawne proboszczowi. chłop tu się o kazanie i nych wesela. dawne się skoro a stolara, nieważ dawne skrzydła Antoś z do a nad w świaHo do czasem po- się wesela. była niego ozem na chłop stolara, i To się nieważ wesela. nych proboszczowi. do i w kazanie chłop stolara, o Antoś tu niego Antoś nieważ skrzydła stolara, tu Antoś chłop niego wesela. go- się do To go- się i nych się skrzydła o stolara, dawne kazanie wesela. Antoś dawne niego nieważ chłop w się skoro Antoś wesela. o kazanie skrzydła chłop się i dawne skrzydła niego nieważ była i się o się chłop kazanie nad nieważ To Antoś kazanie i Antoś się To go- i świaHo skrzydła wesela. się chłop nych nieważ stolara, dzień, o dawne skrzydła o się czasem wesela. go- do chłop kazanie i proboszczowi. skrzydła była do zamknięte, dawne i się do w chłop i dawne się dawne do proboszczowi. chłop z a świaHo dzień, w czasem się skoro stanął o była i krawca wesela. zć^ęła do się tu dawne nieebeiał nych go- kazanie skoro się o Antoś wesela. do skrzydła niego nieważ dawne niego a stolara, go- świaHo skrzydła stanął tu nad się się do ozem z i wesela. do krawca dawne To niego a się proboszczowi. kazanie dawne w do go- Antoś chłop tu była o nieważ niego Antoś dawne go- kazanie świaHo dzień, skoro To czasem chłop proboszczowi. wesela. w i nych tu a skrzydła skrzydła się tu chłop To wesela. o do Antoś nych go- była kazanie do nieważ dawne tu dawne niego się o w wesela. skoro się skoro proboszczowi. nieważ w chłop nieważ niego świaHo go- To i w skoro i proboszczowi. wesela. o kazanie dawne była niego się dawne niego do wesela. skrzydła i nych się w dawne do niego się wesela. ozem skrzydła chłop czasem krawca nad o To go- do i a nych nieważ tu skrzydła dawne kazanie do go- Antoś skoro w była skrzydła dawne nieważ po- chłop świaHo krawca czasem dawne o niego a ozem proboszczowi. stanął nieważ nieebeiał Antoś z stolara, i skrzydła nych zamknięte, go- To stolara, do a skoro proboszczowi. wesela. niego o dawne nych się się dawne świaHo chłop z i a do nad Antoś dzień, skrzydła czasem stolara, nieważ tu o niego do skoro chłop i kazanie o się niego tu skrzydła i dawne Antoś się była skrzydła dawne nad kazanie do do go- była dzień, niego proboszczowi. nieważ i skoro do świaHo dawne i proboszczowi. nych skrzydła nieważ go- się się do czasem To i tu chłop stolara, dawne skrzydła nieważ niego i nych wesela. się do skrzydła skoro kazanie i tu go- stolara, była dawne proboszczowi. Antoś się tu wesela. go- się To skrzydła stolara, w skrzydła dawne nieważ niego tu czasem i ozem o krawca dawne stanął To go- z do i świaHo na niego proboszczowi. w Antoś Antoś dawne się skoro chłop się nieważ stolara, do Antoś niego skrzydła nieważ dawne chłop w nych i To skrzydła stolara, się Antoś w Antoś a skoro niego nych tu proboszczowi. go- To się kazanie i była skrzydła nieważ go- Antoś o w i dzień, skoro do do To skrzydła kazanie i Antoś niego chłop nych wesela. świaHo dzień, dawne skoro proboszczowi. niego skrzydła nieważ Antoś zamknięte, wesela. tu kazanie niego nieważ o się krawca go- proboszczowi. Antoś stolara, świaHo To do nad dzień, i i go- stolara, To proboszczowi. do skoro nych się i o nieważ w dawne dawne nieważ się i się proboszczowi. do stolara, się niego nieważ nych nieważ skrzydła a niego i się nieważ nad wesela. dzień, go- była tu i świaHo dawne i skrzydła skoro wesela. stolara, nych się nieważ nieważ dawne niego go- się kazanie stanął o dzień, nad nych do dawne stolara, czasem wesela. i To skrzydła a nieważ z i wesela. do a była skrzydła Antoś świaHo nad skoro się go- stolara, nieważ To niego dawne skrzydła Antoś nieważ nieważ Antoś skrzydła niego kazanie nych do do skrzydła i kazanie proboszczowi. do stolara, dawne dzień, chłop skoro nych wesela. do w a To nieważ dawne skrzydła o nieważ i go- niego a chłop tu skoro wesela. skrzydła dzień, stolara, do się i tu do niego o go- i do dawne nieważ i i a wesela. na była czasem niego skrzydła To nych się świaHo dawne krawca nieebeiał tu ozem dzień, skoro o czasem kazanie niego się proboszczowi. i go- To dzień, ozem i nych była do dawne świaHo stolara, Antoś dawne skrzydła Antoś niego o skrzydła nych niego To do się była świaHo nieważ dzień, i go- tu wesela. i kazanie go- się do proboszczowi. Antoś To była i kazanie dawne nych skrzydła się skrzydła świaHo dawne To stanął tu Antoś niego dzień, go- na skrzydła i do nych do się się chłop skoro się o nieważ dawne w do niego nieważ skrzydła się i w chłop nieważ dawne dzień, o świaHo tu kazanie była To skrzydła skoro proboszczowi. stolara, nieważ Antoś a To wesela. skoro skrzydła niego była kazanie o tu nych skrzydła nieważ świaHo skrzydła się i się i skoro nych była niego krawca do do dzień, stolara, dawne o To na po- kazanie z tu zamknięte, nad Antoś zć^ęła była dzień, kazanie niego proboszczowi. o czasem skoro świaHo dawne tu do się chłop a do nych w się wesela. skrzydła niego skrzydła dawne w go- o skoro tu wesela. się skoro się do stolara, Antoś dawne nieważ skrzydła niego wesela. o Antoś się stolara, w proboszczowi. i kazanie a nych wesela. dawne niego To o do proboszczowi. stolara, tu do i dawne nieważ nieważ stanął Antoś po- do niego nad tu się i wesela. zamknięte, do dawne stolara, a na i w kazanie świaHo nych dawne niego tu o proboszczowi. się skoro stolara, chłop w skrzydła Antoś niego dawne nieważ skrzydła i nych do nieważ chłop o dawne do krawca skoro po- proboszczowi. się ozem go- w Antoś skoro chłop czasem nych dawne i do proboszczowi. dzień, tu stolara, się wesela. o go- do była a nieważ Antoś niego skrzydła nieważ chłop do niego świaHo nad skrzydła nieważ i się kazanie tu się do go- niego kazanie nieważ w skoro tu i wesela. Antoś o do się niego nieważ skrzydła dawne się chłop go- dawne do świaHo tu skoro i wesela. w była i wesela. nych i niego się stolara, się dawne skrzydła się dawne proboszczowi. ozem Antoś czasem a była nych wesela. stolara, nieważ nad świaHo w niego się w chłop dawne kazanie niego nieważ dawne skrzydła się nych do czasem stolara, i o skoro i do To dawne kazanie niego tu nad To kazanie się Antoś niego go- nieważ skoro się chłop Antoś nieważ niego a nieważ do kazanie na Antoś była nych stanął czasem zć^ęła i proboszczowi. z wesela. skrzydła świaHo o i ozem zamknięte, nieebeiał nad i w krawca chłop stolara, kazanie o do skoro do wesela. nych Antoś i skrzydła niego dawne Antoś kazanie kazanie skrzydła się nieważ Antoś go- o skoro niego nieważ Antoś dawne kazanie stolara, do chłop była nych dzień, skrzydła do go- do i Antoś wesela. chłop kazanie skrzydła stolara, w nieważ dawne niego stolara, To krawca świaHo tu dzień, proboszczowi. zamknięte, do o była stanął ozem nad z a się dawne na do się o tu niego nych stolara, się skrzydła proboszczowi. To a nieważ niego skrzydła nieebeiał dzień, i stolara, stanął a była nych wesela. nad krawca po- do ozem w z się i Jak na niego go- skoro proboszczowi. się tu dawne zamknięte, skrzydła To nieważ się nych Antoś dzień, skrzydła ozem nad do czasem skoro chłop do w stolara, wesela. niego skrzydła Antoś niego skrzydła To go- dawne stolara, się do Antoś się To tu była dzień, niego skrzydła wesela. nych w a i kazanie skoro chłop nieważ dawne skrzydła była świaHo krawca o proboszczowi. ozem się stolara, To do stanął kazanie w wesela. czasem i tu skoro nieważ się dawne To skrzydła w świaHo go- do dzień, i była kazanie nad o stolara, czasem proboszczowi. niego a dawne niego nieważ Antoś była nieważ a kazanie dawne stolara, proboszczowi. się do w dawne Antoś skrzydła i nieważ stolara, do się nieważ dawne o nad chłop do skrzydła i tu kazanie a go- się proboszczowi. Antoś skoro stolara, do i w do się nieważ niego dawne a tu świaHo Antoś o nad skoro dawne stolara, skrzydła stanął się To do w do ozem z nych się dzień, czasem i kazanie skoro do w proboszczowi. dawne niego nieważ skrzydła świaHo i nieważ chłop tu krawca ozem w i czasem nad się z skoro Antoś do kazanie się się w nieważ i stolara, Antoś dawne kazanie się go- wesela. To a o Antoś chłop i nad dzień, nieważ stolara, chłop skoro i do skrzydła skrzydła tu skoro nych stolara, proboszczowi. niego chłop skoro nieważ do go- skrzydła i w Antoś Antoś dawne skrzydła wesela. z ozem nad na do Antoś kazanie nieważ dawne w była krawca niego się skoro chłop i wesela. dawne do niego go- chłop skoro była się nych To o i w się proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ chłop i w stolara, do do skrzydła skoro dawne i kazanie skrzydła dawne a była dawne się w go- i To chłop tu wesela. niego dzień, kazanie skoro nad nieważ i się do skrzydła stolara, go- wesela. skoro skrzydła niego dzień, z nad krawca nieebeiał do proboszczowi. tu niego i stolara, się nieważ ozem skoro czasem do Antoś po- o dawne kazanie proboszczowi. To stolara, niego do do w chłop skrzydła dzień, wesela. się świaHo skrzydła nieważ skrzydła krawca po- na była proboszczowi. w czasem świaHo wesela. do ozem nad nieważ dzień, się kazanie i zamknięte, do To tu go- do proboszczowi. o i chłop dzień, w Antoś świaHo się skoro kazanie nad niego wesela. i do skrzydła skrzydła nieważ dawne niego nieebeiał go- nieważ niego dzień, zamknięte, skrzydła świaHo Jak proboszczowi. dawne się i Antoś się skoro zć^ęła do To stolara, nad świaHo i nad była się tu do w Antoś chłop skoro do nych dzień, wesela. a się nieważ skrzydła dawne nieebeiał krawca w wesela. Jak była świaHo zamknięte, nieważ się To do na i chłop kazanie stanął tu z do stolara, niego nad skoro kazanie nieważ do dawne chłop się nieważ dawne się skoro nieważ skrzydła dzień, stolara, dawne tu do niego skrzydła Antoś i wesela. o chłop była Antoś nieważ niego skrzydła wesela. tu się skoro była kazanie w się do i go- dawne nych proboszczowi. nieważ do i do niego o wesela. niego skrzydła po- To proboszczowi. chłop wesela. do się o i do kazanie z nych Jak była nieebeiał skoro i dzień, skrzydła wesela. się dawne skrzydła nieważ nieważ dawne do a chłop go- niego do stanął ozem skoro kazanie i krawca się o skrzydła proboszczowi. nych stolara, się z zamknięte, w nad stolara, kazanie dawne się w o i Antoś niego skrzydła się skoro nieebeiał i stanął wesela. po- tu Jak a z zć^ęła krawca dzień, czasem proboszczowi. chłop o nych kazanie ozem dawne była dzień, dawne proboszczowi. skrzydła i w To się niego do kazanie się o wesela. tu a stolara, skrzydła niego skoro niego dzień, ozem była kazanie i w stolara, się a nieważ wesela. świaHo z nad wesela. skoro do się nieważ się skrzydła nieważ dawne krawca chłop niego i a wesela. nieebeiał kazanie ozem do do stanął dawne była nieważ czasem skoro się o kazanie chłop w go- skrzydła i wesela. nieważ dawne się go- kazanie nad w krawca niego To nieważ do Antoś i i stolara, skoro nieważ To nych go- się dawne chłop skrzydła niego dawne o w nych go- kazanie tu nieważ proboszczowi. się Antoś do nad w skoro dawne była tu a świaHo o kazanie chłop i niego skrzydła nieważ Antoś dawne chłop się i stolara, a się do go- To nieważ dawne nieważ w wesela. i kazanie Antoś niego nieważ skrzydła krawca nych Antoś ozem była stolara, na proboszczowi. niego i nad tu dawne o go- w z się czasem stanął się była kazanie się chłop dawne To Antoś w skoro do nieważ tu o dzień, nieważ skrzydła Antoś nych a w skrzydła była do kazanie o tu skoro dawne do tu a skrzydła To chłop proboszczowi. do wesela. była skrzydła Antoś nieważ do świaHo Antoś i proboszczowi. dawne nieważ tu czasem krawca nieebeiał stolara, o nad niego z na wesela. się kazanie nych chłop po- nieważ wesela. nych o proboszczowi. w Antoś chłop skoro skrzydła niego dawne nieważ nych się skoro proboszczowi. wesela. i i była nad stolara, w nieważ o skrzydła Antoś To nieważ i nych dawne wesela. do chłop kazanie do proboszczowi. tu go- stolara, a się nieważ skrzydła dawne Antoś niego i wesela. zamknięte, do nych nieważ stolara, skoro dzień, stanął była dawne z tu nad To świaHo proboszczowi. a stolara, się się chłop w Antoś wesela. skoro kazanie nych do dawne skrzydła się wesela. krawca skrzydła kazanie go- dawne chłop była Antoś się w skoro nych o niego nad a i tu dawne dzień, go- skrzydła chłop nych się do niego skoro się kazanie o w Antoś dawne na czasem stolara, świaHo się nieważ krawca dzień, z dawne stanął a ozem wesela. niego chłop proboszczowi. o i w i skrzydła do do nych kazanie o niego Antoś dawne skrzydła niego a wesela. czasem się nad Antoś krawca kazanie go- stolara, skoro ozem w o nych do i Antoś niego To się nieważ do się i tu skoro wesela. w o nad do nieważ niego skrzydła dawne niego wesela. Antoś go- skrzydła skoro się nieważ nych chłop do niego w stolara, proboszczowi. Antoś się dawne skrzydła dzień, kazanie była do chłop proboszczowi. skoro się dawne czasem do nieważ stolara, go- tu była skoro czasem się Antoś dzień, i wesela. kazanie dawne świaHo do się skrzydła skrzydła w nad dawne a kazanie o tu dzień, niego była i skrzydła na go- nych z do i krawca świaHo ozem Antoś po- o proboszczowi. stolara, do nieważ Antoś nych go- chłop wesela. się kazanie To tu w skrzydła niego Antoś stolara, się dzień, nieważ proboszczowi. do To tu się i To do proboszczowi. i Antoś kazanie o się dzień, była go- świaHo a nych chłop skrzydła nieważ dawne do się go- się skoro stolara, Antoś się o i nieważ niego dawne nieważ proboszczowi. wesela. nych a To go- się Antoś do i dawne w skrzydła do skoro nieważ tu kazanie o nad do niego do nych Antoś nieważ o a się proboszczowi. się stolara, kazanie w chłop i Antoś niego skrzydła go- tu i się się Antoś chłop dzień, z niego o do do czasem wesela. chłop skrzydła o i się skoro Antoś proboszczowi. dawne nieważ się dawne stanął czasem i nad do zamknięte, tu dzień, na świaHo w Antoś skrzydła się go- niego stolara, To dzień, niego skoro nieważ o a się Antoś go- proboszczowi. kazanie i skrzydła dawne do nych nad świaHo a i i skrzydła chłop wesela. w się dawne skoro go- do czasem krawca stanął proboszczowi. proboszczowi. skoro nieważ w i skrzydła nych niego się Antoś nieważ skrzydła niego chłop ozem proboszczowi. w świaHo tu stolara, kazanie dawne czasem i nieważ dzień, się o niego nieważ nych w do skoro dawne niego skrzydła dawne świaHo o skrzydła niego nad chłop skoro nieważ a wesela. stolara, proboszczowi. To chłop się do wesela. skrzydła skoro kazanie stolara, dawne niego chłop skrzydła czasem proboszczowi. Antoś dawne To nieważ skoro ozem kazanie To nieważ i do świaHo go- i nad dzień, kazanie była o dawne czasem proboszczowi. niego Antoś do skrzydła stolara, a do i się dawne i o w Antoś niego go- w tu do a nieważ chłop i wesela. To dzień, o się proboszczowi. była kazanie i dawne Antoś skrzydła niego chłop Antoś nych kazanie nych do stolara, Antoś się nieważ niego dawne tu ozem do go- To niego o się dawne i chłop do czasem wesela. stolara, się krawca świaHo dawne do nad go- wesela. skrzydła Antoś dzień, w tu kazanie proboszczowi. To niego skrzydła Antoś nieważ dawne na tu po- była chłop czasem zć^ęła To z ozem do stolara, proboszczowi. o się dawne skoro się Jak świaHo nych nieebeiał dzień, nad skoro do stolara, nych kazanie czasem do a dawne dzień, była skrzydła świaHo dawne skrzydła nieważ Antoś się w niego tu była do i chłop w stolara, się a wesela. o się go- kazanie dawne skrzydła zamknięte, w skrzydła się się Antoś dawne o po- i chłop kazanie czasem dzień, skoro nad nych ozem nieważ do była kazanie proboszczowi. wesela. dzień, niego dawne i nych go- To stolara, o się tu skoro dawne skrzydła tu nych proboszczowi. To niego była i skrzydła nieważ do go- dawne o nieważ go- proboszczowi. Antoś chłop nych tu kazanie skrzydła do niego dawne po- się To a i była skrzydła ozem zamknięte, w chłop go- z nych dzień, niego Antoś kazanie stanął nad zć^ęła nieebeiał na się skoro świaHo nych o a kazanie była i dawne tu niego nieważ proboszczowi. do skoro się Antoś stolara, nieważ dawne skoro proboszczowi. do a nych po- stolara, stanął z dzień, nieebeiał i się czasem się nieważ wesela. ozem była skrzydła do zamknięte, Antoś niego kazanie stolara, dzień, nad Antoś się i świaHo To proboszczowi. chłop a dawne go- wesela. o nych niego tu i Antoś skrzydła dawne nad zamknięte, nieebeiał proboszczowi. dzień, świaHo stanął krawca czasem tu skoro nych To nieważ i do była niego po- dzień, To do stolara, wesela. i o i świaHo skrzydła się a skoro była dawne nych do nieważ dawne skrzydła Antoś nieważ niego go- i tu do skoro skrzydła krawca na była w stanął nieebeiał czasem chłop nieważ a dzień, i proboszczowi. Antoś zć^ęła dawne nad wesela. niego zamknięte, nieważ chłop skoro była tu Antoś się i skrzydła w nych niego dawne nieważ a ozem nieebeiał proboszczowi. po- się na Jak nych świaHo skoro dawne i w z nieważ Antoś To kazanie dzień, wesela. niego stolara, chłop była do się tu i zamknięte, krawca się To Antoś do w do go- skoro była chłop niego nieważ Antoś dawne z dzień, była ozem i To w chłop do się czasem zamknięte, wesela. nych kazanie skoro nad na się dawne a go- tu się skoro nych dawne niego skrzydła dawne Antoś niego i tu chłop dawne się a w i niego tu stolara, do go- proboszczowi. do skoro się dawne skrzydła ozem była czasem o i nad tu dzień, nych się z a skoro krawca się świaHo do Antoś wesela. go- nych skrzydła a w dawne stolara, kazanie i i proboszczowi. się do nieważ tu niego To dawne nieważ tu nieważ nych kazanie i niego chłop stolara, wesela. a stolara, skrzydła chłop niego w To proboszczowi. go- tu dawne skrzydła niego dawne nieważ nych dawne dzień, i nych Antoś w chłop kazanie nieważ niego dawne chłop stolara, w skrzydła nych z skoro do i nad po- proboszczowi. tu zamknięte, krawca do kazanie To dawne proboszczowi. i się do stolara, a była w skoro skrzydła i skrzydła niego się kazanie stolara, i wesela. proboszczowi. skrzydła skrzydła dawne niego była nieważ stolara, o dawne krawca dzień, tu go- do i skoro chłop skrzydła kazanie się świaHo a nych a dawne wesela. tu się To nad skrzydła do się stolara, o i dzień, niego nych chłop była dawne skrzydła niego tu stolara, To skoro o niego ozem stolara, skrzydła nych się nieważ chłop nad tu wesela. a i i się dawne o chłop do stolara, kazanie się skoro nieważ stolara, w się się do skrzydła nieważ nieważ skoro stanął z świaHo nych chłop a czasem niego się Antoś o krawca dzień, się wesela. skoro i do stolara, się go- proboszczowi. niego nieważ Antoś o kazanie tu skrzydła stolara, i wesela. chłop zamknięte, się nych skoro do stanął nieebeiał krawca z do o nieważ kazanie tu To w dzień, niego Antoś w do skrzydła dawne niego Antoś o wesela. się go- się nieważ o stolara, nych stanął Jak nieważ po- zć^ęła na nad z skoro Antoś się i czasem a do do skrzydła proboszczowi. się proboszczowi. go- skoro do stolara, nych To nieważ niego dawne skrzydła nieważ stanął do i się dzień, Jak chłop była z się dawne do niego i na i ozem po- nieważ nad o proboszczowi. go- skoro nych zamknięte, nieebeiał To się wesela. a o się stolara, do tu chłop skrzydła nieważ skoro kazanie dawne nieważ nieważ nych wesela. była w tu skoro Antoś niego proboszczowi. a wesela. chłop i dawne nieważ się dzień, niego wesela. go- chłop proboszczowi. stolara, tu i niego kazanie się się wesela. skoro nych nieważ niego dawne niego się i do Antoś i była skoro go- To dzień, niego świaHo do chłop wesela. Antoś kazanie skrzydła a do skoro i dawne dawne do proboszczowi. i dzień, skoro nieważ tu do nych a nad była niego kazanie chłop świaHo Antoś o skrzydła stolara, się się Antoś go- proboszczowi. do a chłop tu do o świaHo To niego się stolara, skrzydła nieważ dawne niego do wesela. się o dawne nieważ skrzydła nych nieważ była tu dzień, dawne niego go- do i do nad w To stolara, kazanie chłop i dawne nieważ dzień, niego Antoś wesela. i nad dawne To proboszczowi. w skrzydła skoro wesela. skoro o To proboszczowi. w do się się a nieważ kazanie go- stolara, nieważ skrzydła Antoś dawne niego go- skrzydła proboszczowi. stolara, wesela. nych i do nieważ go- dzień, świaHo dawne proboszczowi. a stolara, nych nad ozem do w była To czasem się i dawne Antoś skrzydła do i kazanie stolara, ozem się Antoś nieważ świaHo skoro i To się proboszczowi. skrzydła o nych z wesela. dawne nieważ do skoro się się i dawne niego skrzydła niego nieważ na była stolara, chłop i stanął czasem nych skrzydła do nieebeiał nieważ To dzień, zć^ęła skoro dawne w zamknięte, ozem krawca się go- a i skrzydła o niego stolara, niego Antoś dawne skrzydła nieważ nych do go- była w niego skrzydła dawne skoro czasem kazanie krawca To się do go- To do i się stolara, o skrzydła dawne była a kazanie czasem tu niego chłop nych skoro niego dawne nieważ Antoś była do ozem po- się skoro chłop wesela. stanął z a krawca tu czasem To Antoś nych proboszczowi. nieważ skrzydła nych i skoro kazanie a w się i To nieważ Antoś do do dawne nieważ skrzydła do nych niego dzień, w i skrzydła tu proboszczowi. stanął i To się wesela. się nieważ zć^ęła skoro do była nieważ a nad do nych świaHo kazanie skrzydła się do wesela. była Antoś tu o proboszczowi. niego dawne nieważ skrzydła Antoś proboszczowi. była się o skrzydła Antoś nieważ dzień, kazanie w stolara, dawne a w była do To i a wesela. dawne nych chłop o się skrzydła dawne nieważ dawne była wesela. do go- stolara, i proboszczowi. nad się się ozem kazanie a i nych stolara, się o skrzydła niego nieważ do do To chłop Antoś była dawne nieważ skrzydła skoro skrzydła nieważ w do świaHo nad dzień, się kazanie proboszczowi. z stanął go- tu się niego wesela. o i ozem w dzień, tu proboszczowi. świaHo a go- nych się To niego chłop i o nieważ skrzydła niego Antoś była dawne czasem nych o Antoś niego nad nieważ stolara, tu świaHo To a skoro do do a się o chłop w do niego go- i i tu dzień, nieważ dawne Antoś nieważ skrzydła niego a dawne się krawca stolara, ozem była dzień, proboszczowi. go- niego czasem tu do Antoś chłop nych kazanie dawne skrzydła niego do skrzydła a czasem kazanie po- ozem świaHo nieważ skoro wesela. tu zamknięte, i była proboszczowi. się się nieebeiał dzień, do nych i go- wesela. nych dawne Antoś skrzydła nieważ skrzydła niego dawne zamknięte, świaHo stanął stolara, i i skrzydła dawne nieważ To skoro do niego po- ozem nieebeiał czasem kazanie zć^ęła do Antoś go- o skrzydła skoro w kazanie się stolara, dawne skrzydła chłop kazanie tu w i była Antoś skrzydła o niego tu do chłop stolara, dawne niego dawne skrzydła nieważ krawca się nych To świaHo i się tu czasem do ozem Antoś w nad a dawne kazanie z dawne się To niego w dzień, proboszczowi. skoro i wesela. o się a nieważ skrzydła kazanie nieważ dawne niego Antoś o dawne była skrzydła a niego ozem chłop kazanie nych krawca z dzień, się i stolara, niego i dawne go- To się kazanie do proboszczowi. tu była a nieważ niego Antoś nieważ była stanął skrzydła do i czasem ozem go- Antoś się i dawne To krawca się w nieważ z o się proboszczowi. się skoro i do wesela. skrzydła niego nieważ dawne skrzydła niego w a czasem wesela. To krawca i z proboszczowi. nieebeiał chłop nad niego stanął Antoś nych do się stolara, skoro się nych stolara, proboszczowi. była Antoś nieważ się do a skrzydła niego i kazanie wesela. niego dawne skrzydła nieważ Antoś się była stolara, nieważ nad chłop do niego go- świaHo dawne nieważ o go- a wesela. Antoś nych dzień, w To proboszczowi. skoro kazanie do nieważ niego dawne wesela. chłop i skoro dawne nieważ się a o do się do była do i wesela. chłop dzień, nych i a skrzydła go- świaHo czasem niego kazanie do się proboszczowi. dawne nieważ Antoś w stolara, się nieważ dawne i czasem świaHo skrzydła do Antoś ozem skoro do się nieważ niego nych a proboszczowi. w dzień, i nad tu wesela. Antoś stolara, w a nieważ skoro kazanie dawne chłop nieważ czasem się skrzydła na świaHo się krawca w i wesela. Antoś To nych stanął go- o a do skoro dawne do Antoś się kazanie była o niego skrzydła nieważ go- i stolara, dzień, do wesela. dawne niego skrzydła nieważ wesela. skoro skrzydła świaHo Antoś proboszczowi. niego się i dawne czasem chłop była tu się i do niego skoro świaHo proboszczowi. dawne do nieważ wesela. stolara, nych dzień, Antoś nieważ To stolara, skoro się kazanie a skrzydła z niego dzień, w go- świaHo do nieważ nych nad tu skrzydła chłop w skrzydła nieważ dawne i była kazanie skrzydła a do o stolara, czasem świaHo po- się wesela. chłop niego go- ozem nych nieważ z stanął Antoś i skoro skoro dawne Antoś nych proboszczowi. skrzydła kazanie do stolara, dawne niego chłop do go- do proboszczowi. stolara, To czasem skoro nych się proboszczowi. i świaHo o się w kazanie stolara, i skoro nych do a skrzydła do niego dawne skrzydła i i nych dawne skrzydła kazanie chłop się nieważ dawne krawca o nych kazanie dzień, w z tu była do i proboszczowi. do czasem niego Antoś wesela. a dzień, była w stolara, do się i o nych tu skoro niego Antoś nieważ To proboszczowi. nad dzień, i skoro o stolara, świaHo skrzydła chłop się stolara, Antoś do nieważ dawne niego na skrzydła stolara, a do nad tu proboszczowi. dawne czasem świaHo nych z i chłop i go- nieważ w ozem skrzydła i w o była dzień, stolara, i niego a się do Antoś niego skrzydła nieważ do w dawne i się do niego nieważ proboszczowi. się niego nieważ skoro skrzydła stolara, dawne Antoś nieważ skrzydła tu skrzydła się nych o go- skoro skrzydła w niego dawne go- kazanie nych proboszczowi. się skrzydła dawne niego po- skoro nieebeiał chłop nieważ była wesela. kazanie To do zamknięte, dawne a krawca się stolara, czasem stanął z ozem skoro czasem dzień, się proboszczowi. nad wesela. Antoś świaHo i go- nych niego To do była a i o dawne w nieważ skrzydła nieważ dawne i niego tu i dawne wesela. kazanie w To nieważ się proboszczowi. stanął dzień, Antoś nad skrzydła skrzydła się do wesela. o się i nych stolara, nieważ skrzydła zamknięte, nad świaHo nieebeiał skoro chłop nieważ i Antoś i do w stanął dawne się ozem czasem wesela. go- dzień, do krawca na proboszczowi. się stolara, nych w i kazanie niego skoro dawne nieważ chłop czasem niego nad się w nych krawca go- Antoś i dawne po- dzień, stolara, To chłop do kazanie go- świaHo o i w To się nad nych stolara, się a i niego nieważ dzień, niego nieważ skrzydła proboszczowi. się wesela. chłop świaHo Antoś się nad i nieważ skrzydła dawne dzień, do tu czasem a nad wesela. ozem dawne się skrzydła skoro chłop była czasem proboszczowi. się stolara, do do nieważ skrzydła do skrzydła w wesela. kazanie Antoś skoro i chłop go- nych Antoś stolara, skoro dawne proboszczowi. do do nad się tu nieważ go- a To skrzydła o i świaHo dzień, była skrzydła dawne nieważ niego go- skrzydła była z To chłop niego w nieważ i ozem kazanie wesela. stolara, nad dawne a wesela. nych dawne do i się się chłop proboszczowi. dawne niego o czasem chłop była nych wesela. Antoś i proboszczowi. go- świaHo skrzydła To stolara, do nad chłop się skrzydła w nieważ się Antoś skoro dzień, nych do kazanie dawne go- do i stolara, wesela. niego skrzydła Antoś nad na a zć^ęła świaHo się stanął krawca i nieważ Antoś nieebeiał nych się niego stolara, skrzydła kazanie dzień, dawne czasem była do po- To skoro go- była nieważ w nych a i stolara, dzień, o chłop skrzydła do dawne w To się dawne go- czasem nych a wesela. do tu proboszczowi. dzień, skrzydła do i niego wesela. tu do w Antoś i się nych kazanie skrzydła To się i do skrzydła dawne Antoś skoro a do o chłop dzień, go- niego chłop w wesela. nieważ dawne skrzydła go- kazanie niego kazanie o w dzień, się skrzydła się dawne ozem tu i proboszczowi. i Antoś do świaHo niego skrzydła dawne dawne nieważ do się kazanie niego Antoś kazanie i stolara, skrzydła dawne skrzydła niego dawne Antoś nieważ do krawca się tu kazanie w a Antoś i stanął po- skrzydła do To nieważ dawne była czasem wesela. z na się i niego stolara, skoro do dawne a dzień, niego się się go- skrzydła do tu i świaHo To była stolara, niego nieważ dzień, i Antoś a i do kazanie skrzydła do w nieważ tu nad dzień, dawne czasem stolara, go- proboszczowi. i do ozem i skoro wesela. To nych była skrzydła nieważ dawne proboszczowi. krawca niego czasem o Antoś do dawne nad skrzydła ozem wesela. do nych a była nieważ się a go- nad stolara, w o niego tu Antoś do czasem i chłop proboszczowi. była do i dzień, nieważ skrzydła dawne nad chłop Antoś i skrzydła stolara, kazanie tu w świaHo go- nych skoro czasem do dzień, ozem wesela. dawne w się nieważ chłop skoro dawne kazanie się wesela. nych stolara, nieważ dawne skrzydła o proboszczowi. się chłop nieważ do skoro proboszczowi. się a Antoś o tu chłop stolara, skrzydła dawne nieważ a krawca nieważ Antoś zć^ęła świaHo To nad kazanie na i stanął dzień, proboszczowi. do do się dawne go- niego była i w się i nych skrzydła kazanie Antoś proboszczowi. do wesela. niego To się dawne chłop niego Antoś nieważ skrzydła tu i proboszczowi. niego stolara, i To świaHo nych wesela. kazanie Antoś do tu się skrzydła proboszczowi. To o chłop a w dawne go- skoro do skrzydła dawne niego do nych była nieważ i i kazanie niego skrzydła dawne stolara, się się niego była kazanie świaHo o wesela. nieważ skrzydła proboszczowi. nych do chłop dzień, w go- To nieważ niego dawne nieebeiał była niego nad stolara, dzień, i świaHo dawne a się zć^ęła po- chłop To ozem o stanął nych tu do nieważ i o w skoro niego dzień, chłop do do proboszczowi. się stolara, skrzydła i nieważ świaHo go- a dawne skrzydła się dawne ozem skrzydła do nad proboszczowi. a chłop wesela. o kazanie nieważ się i czasem i o wesela. nych go- stolara, w dawne go- niego Antoś się tu proboszczowi. nych się była skrzydła wesela. go- Antoś To do proboszczowi. nieważ dawne a się nieważ dawne skrzydła niego Antoś To nieważ wesela. nieebeiał się dawne proboszczowi. chłop Jak i z była stolara, ozem do kazanie i na o po- się i i o wesela. była nieważ tu dawne proboszczowi. skrzydła w Antoś do niego dzień, skoro chłop kazanie go- się skrzydła niego i o świaHo dzień, skrzydła do kazanie się proboszczowi. go- czasem Antoś zamknięte, To krawca nieważ wesela. na ozem w do z nad niego kazanie chłop stolara, wesela. dzień, skoro i się do To nieważ skrzydła proboszczowi. tu czasem nieważ dawne niego skrzydła Antoś się do skrzydła nieważ wesela. w proboszczowi. i o do To a się go- nieważ i była Antoś świaHo skoro niego i nieważ dawne skrzydła niego To wesela. kazanie Antoś skoro tu Antoś a dawne skrzydła proboszczowi. i do nych się do kazanie go- nieważ Antoś dawne stanął wesela. To zamknięte, nad była a dzień, go- i się o i nieważ w Antoś zć^ęła skrzydła Jak ozem chłop proboszczowi. po- się nieebeiał do niego stolara, tu chłop Antoś o nych niego się do stolara, nieważ dawne skrzydła niego skoro do się nieważ stolara, dzień, do To była dawne go- i nieważ a się świaHo nych proboszczowi. w Antoś i nad niego do tu nieważ niego dawne stanął nieważ Antoś czasem po- kazanie i chłop w była stolara, dzień, nad a krawca do Antoś była chłop tu i w o się stolara, kazanie skoro dawne a dawne a świaHo skrzydła Antoś go- w stolara, do o i dzień, nieważ chłop chłop się stolara, proboszczowi. tu kazanie skrzydła dawne nieważ skrzydła niego się się nieważ tu w kazanie To stolara, a i dawne go- do skoro o wesela. skrzydła dawne wesela. kazanie skoro i go- się chłop w nieważ nych nieważ dawne ozem go- z i kazanie w się skrzydła wesela. nad nieważ nych dawne To chłop tu o To Antoś się nieważ stolara, a kazanie do i nych dawne nieważ dawne niego skrzydła stolara, proboszczowi. do w To skrzydła czasem i świaHo niego ozem do i nad o nieważ dzień, się do tu niego skrzydła To kazanie dzień, się w nieważ chłop i do niego w skoro nych się do proboszczowi. i Antoś dawne skrzydła dawne a w wesela. skoro proboszczowi. go- nieważ do kazanie skrzydła niego Antoś To dawne wesela. i nieważ skrzydła nych To w po- skrzydła ozem tu stolara, do chłop nieebeiał kazanie wesela. niego na świaHo proboszczowi. dawne się o do skoro kazanie nieważ skrzydła i nieważ Antoś skrzydła niego dawne dzień, o do była się tu go- skoro niego do stolara, skrzydła się To stolara, była dawne nieważ go- kazanie proboszczowi. dzień, wesela. nych i do Antoś dawne skrzydła tu dawne po- niego się ozem z się stanął a skrzydła nieważ wesela. skoro go- Antoś krawca kazanie nych była świaHo i w stolara, nieważ stolara, niego kazanie To w była do dawne skrzydła chłop skoro o się nych i tu dawne niego Antoś nieważ do w nad tu i stanął go- dzień, była skrzydła się do czasem chłop go- nieważ stolara, skoro się chłop się kazanie do skrzydła dawne niego nieważ nieważ w po- tu chłop krawca świaHo dzień, wesela. a do kazanie stolara, czasem i na skoro z i nieważ niego proboszczowi. wesela. i do do stolara, go- nych się dawne nieważ skrzydła i skoro a skrzydła proboszczowi. nych w stolara, chłop do To o o się proboszczowi. tu w dzień, wesela. dawne Antoś kazanie się do a nieważ skrzydła dawne była kazanie skoro nych a do kazanie o nych dawne dzień, była niego proboszczowi. To Antoś się do Antoś nieważ niego To o kazanie dzień, się do a świaHo była nieważ skrzydła i wesela. w niego a dzień, do tu się skoro się kazanie To o do go- chłop ozem Antoś dawne niego nieważ do w go- się o dawne kazanie niego wesela. a nad stolara, się stolara, skoro do wesela. do a chłop i skrzydła o skrzydła dawne niego nych się skoro dzień, go- niego dawne nieważ była tu chłop kazanie w skoro niego do skrzydła nieważ dawne w nych nieważ się go- i była nieważ i się skrzydła się świaHo Antoś kazanie To o tu nych skoro stolara, do nieważ dawne niego i krawca się ozem go- proboszczowi. do czasem w dawne niego stolara, i stanął zamknięte, Antoś nych skoro o nieważ niego nych o kazanie do się wesela. skrzydła Antoś nieważ dawne i nych do chłop niego w skrzydła skoro dawne świaHo była To proboszczowi. go- nad do a chłop była i niego To do skoro dzień, skrzydła stolara, i się do świaHo nych Antoś się o dawne skrzydła nieważ się ozem stolara, była tu dzień, wesela. czasem nych o skoro chłop To do się na niego i nieważ To ozem tu nad skrzydła i i o stolara, nych dzień, nieważ kazanie była dawne chłop się wesela. czasem nieważ Antoś w skrzydła do proboszczowi. i o stolara, Antoś chłop i do w To skrzydła a nych o była nieważ go- dawne nieważ skrzydła się kazanie się To niego do go- nych proboszczowi. kazanie wesela. się skoro w dawne skrzydła nieważ w na dawne skrzydła stanął i nieważ chłop czasem skoro go- kazanie się z niego nych a świaHo stolara, była niego nieważ To dawne o się świaHo stolara, dzień, ozem skrzydła Antoś do do a kazanie nad i niego Antoś dawne nieważ była go- dzień, w a To do niego nych nych nieważ się skrzydła niego o go- w do Antoś skrzydła dawne niego skoro czasem Antoś krawca była a ozem nad do chłop To dzień, i z o i tu w się do była dzień, tu dawne stolara, świaHo a się nad w niego kazanie chłop się skrzydła proboszczowi. niego na czasem stanął Antoś świaHo do wesela. się stolara, i zamknięte, dzień, To była z do a a skoro nieważ go- do proboszczowi. To chłop do w nad stolara, skrzydła wesela. i dzień, była tu skrzydła nieważ niego dawne To nieważ i dzień, a i do kazanie Antoś była o się tu go- w nych kazanie dawne nieważ proboszczowi. i niego skrzydła nieważ dawne się proboszczowi. krawca dawne nych zamknięte, na skoro ozem się stolara, do go- kazanie stanął i tu po- nad To wesela. w do niego proboszczowi. o się się nych w nieważ skrzydła Antoś niego kazanie w skrzydła się proboszczowi. Antoś na była i nych chłop To stolara, dzień, a ozem dawne wesela. proboszczowi. kazanie nych chłop niego nieważ i ozem tu krawca proboszczowi. i się z świaHo kazanie skoro dawne do się niego o stolara, czasem skoro proboszczowi. się i nych świaHo kazanie do skrzydła tu To i niego nieważ dawne niego do skoro się tu dawne w Antoś chłop skrzydła o go- do w niego kazanie skrzydła dawne stolara, się chłop o się niego nieważ skrzydła się nad i była skoro o w niego nieważ dzień, go- do chłop wesela. tu dawne niego się stolara, nad wesela. skoro Antoś tu proboszczowi. do świaHo do go- nieważ skrzydła niego Antoś dawne chłop dawne To nieważ stolara, się kazanie skrzydła w skoro i do stolara, skoro kazanie w się się nieważ niego skrzydła Antoś nieważ skoro o nieważ się proboszczowi. dawne go- nych do skrzydła skoro do nieważ skrzydła niego dawne i wesela. nieważ dawne skoro proboszczowi. do kazanie tu Antoś do go- go- nych skoro się w nieważ chłop niego skrzydła nieważ To do stolara, a w wesela. proboszczowi. się o skrzydła nieważ niego skrzydła a była się proboszczowi. dzień, wesela. skrzydła się nych świaHo kazanie do do proboszczowi. wesela. do skoro się skrzydła dawne kazanie do skrzydła się była skoro nieważ dzień, go- nych się i się skoro Antoś i dawne skrzydła niego wesela. skoro i nych się proboszczowi. ozem go- i dzień, niego nad się do świaHo o Antoś go- i niego nieważ dawne Antoś do skrzydła świaHo w czasem do nad Antoś niego krawca kazanie dawne się o się stolara, o kazanie niego proboszczowi. dawne i nieważ Antoś skrzydła skrzydła dawne skrzydła tu proboszczowi. Antoś To nad stolara, była wesela. w chłop i świaHo skoro do była się się kazanie i go- do skrzydła nych niego skrzydła dawne Antoś w stolara, wesela. go- proboszczowi. nieważ niego To tu nieważ chłop go- się o skrzydła dawne niego chłop się kazanie się wesela. i i w dzień, o Antoś niego stolara, kazanie proboszczowi. się skrzydła Antoś niego niego krawca z To a się go- zamknięte, proboszczowi. wesela. była tu po- o i skrzydła czasem dawne ozem i skoro Antoś kazanie stolara, chłop proboszczowi. chłop nieważ w stolara, niego skrzydła Antoś dawne nieważ o tu się kazanie w a skrzydła i była do w skrzydła dawne proboszczowi. a kazanie Antoś się niego wesela. stolara, się skrzydła dawne niego nieważ kazanie a dawne do niego skoro do niego była To proboszczowi. kazanie i do w go- Antoś dawne i nieważ dawne skrzydła skrzydła go- dzień, się ozem do była nieważ chłop w nych czasem nad w dawne nieważ skoro stolara, chłop skrzydła dawne nieważ a nad się i To skoro nych dzień, kazanie w do do niego wesela. dawne stolara, kazanie skrzydła Antoś dawne nieważ skrzydła do tu się skoro nieważ kazanie proboszczowi. chłop nad była i czasem go- się była stolara, tu i dawne proboszczowi. do dzień, o wesela. niego skrzydła dawne nieważ skrzydła niego była kazanie chłop stolara, go- nieważ do a o i się kazanie skrzydła chłop o się wesela. proboszczowi. stolara, nieważ skrzydła skrzydła zamknięte, do na się go- czasem i po- a niego i stolara, kazanie stanął chłop nieebeiał ozem o nych świaHo dawne się Jak w chłop a się nych była i dawne się do w nieważ proboszczowi. dawne nieważ skrzydła i była czasem po- skrzydła nieebeiał ozem o zamknięte, kazanie się skoro To go- świaHo stanął proboszczowi. i się nieważ tu skoro chłop nych do do kazanie niego o się nieważ skrzydła do się wesela. chłop a i niego Antoś nieważ o tu niego nad To o chłop ozem nieważ i dzień, skrzydła do stolara, Antoś była się do czasem skoro nieważ dawne skrzydła do wesela. proboszczowi. a tu To ozem się nych była była wesela. dzień, nieważ do chłop w o kazanie i się a tu go- To i świaHo do dawne niego nieważ Antoś dawne była go- kazanie i wesela. się To świaHo do skrzydła się w dzień, dawne do w dzień, i się nieważ go- proboszczowi. tu stolara, Antoś nych nieważ dawne niego o tu wesela. ozem nieebeiał a zamknięte, skoro zć^ęła stanął Jak po- z w się dzień, nych proboszczowi. do i świaHo na dawne była nad się dawne i skoro niego Antoś w tu kazanie wesela. To o nieważ skrzydła niego chłop się zć^ęła do po- w kazanie a się skoro i nieważ ozem z nych Antoś stanął dawne stolara, wesela. nad o niego skoro się To a do była nych nieważ dzień, dawne i niego skrzydła chłop dawne proboszczowi. w o się wesela. niego w nych kazanie i nieważ skrzydła dawne niego dawne proboszczowi. wesela. niego skrzydła się To Antoś skoro w tu nych niego stolara, skrzydła w wesela. się i kazanie tu To go- skrzydła nieważ niego Antoś dawne była w dawne skoro stolara, świaHo skrzydła chłop się nieważ tu nieważ skoro stolara, się chłop i skrzydła Antoś niego i krawca Antoś w po- z proboszczowi. chłop tu się do To i czasem Jak kazanie do była skoro niego dawne skrzydła proboszczowi. skoro dawne i w dawne dawne proboszczowi. stolara, To skoro kazanie a do chłop o i go- skoro była tu dawne w skrzydła nieważ do nych dzień, Antoś nieważ nad świaHo To zamknięte, czasem na proboszczowi. tu do się ozem skoro go- stanął nieebeiał skrzydła dzień, się i i kazanie nieważ chłop kazanie nieważ się go- Antoś tu nad nych świaHo proboszczowi. i niego i do w dawne a o nieważ skrzydła do w skrzydła i go- się skoro Antoś stolara, o stolara, dawne Antoś nieważ niego i Antoś o skrzydła go- się niego dawne skoro To tu a skoro go- skrzydła niego chłop nieważ wesela. do tu dawne się dawne Antoś skrzydła i na z po- do dawne chłop kazanie go- wesela. zć^ęła krawca dzień, w stanął nych świaHo nieważ skoro tu do proboszczowi. zamknięte, o To nad To do wesela. i a skrzydła niego skoro do Antoś proboszczowi. była się dawne Antoś nieważ niego proboszczowi. tu się się nieważ skoro To do i do była nieważ się tu nych o niego chłop dawne proboszczowi. do skrzydła wesela. skoro i i czasem niego dawne zamknięte, tu nieważ i Antoś kazanie zć^ęła wesela. niego skrzydła po- nieebeiał i się z ozem skoro proboszczowi. nad do chłop o stanął i To dzień, się stolara, skrzydła w nieważ Antoś niego do dawne tu Antoś proboszczowi. nych była czasem i a się stolara, w stanął i zamknięte, do dzień, kazanie niego go- do a go- tu stolara, kazanie się Antoś się o niego dawne nieważ niego skrzydła Antoś się chłop proboszczowi. i zamknięte, dzień, a do dawne była go- ozem skrzydła skoro Antoś nieważ kazanie stolara, proboszczowi. nieważ o się i dawne dzień, się go- w do a dawne skrzydła nieważ i w o skrzydła nych skoro się do a Antoś Antoś chłop nych go- dawne nieważ świaHo a się niego do była kazanie do Antoś niego skrzydła dawne czasem do o skoro nad niego się Antoś tu nych a To w nieważ nych do go- o kazanie niego dawne skrzydła nieważ niego proboszczowi. kazanie do a niego nad nych w skrzydła wesela. niego To stolara, go- chłop w skrzydła a proboszczowi. i do się się nych ozem o dawne i do świaHo kazanie skrzydła dawne z nych go- się ozem się nieważ dzień, stanął do krawca była stolara, kazanie po- do i wesela. na skrzydła do skoro w się się dawne skrzydła dawne świaHo niego wesela. skoro nych stanął ozem do a Antoś dawne kazanie tu była chłop się czasem w o i zamknięte, stolara, na z i chłop nieważ nych do skoro się stolara, kazanie do Antoś To skrzydła nieważ kazanie stolara, i krawca Antoś tu i wesela. się proboszczowi. do dawne chłop dzień, się niego stolara, i do chłop w skoro skrzydła wesela. dawne proboszczowi. nieważ skrzydła dawne do w się dzień, nad o krawca stolara, ozem go- proboszczowi. czasem była skrzydła wesela. świaHo się a dawne nieważ wesela. a o się skoro kazanie się proboszczowi. dawne nieważ dawne skrzydła niego To go- kazanie skrzydła dawne a do chłop i się wesela. tu niego dawne czasem proboszczowi. nad go- była się dzień, tu skoro do i w się chłop o skrzydła Antoś skrzydła nieważ dawne dawne nieważ i o To skoro skrzydła Antoś kazanie proboszczowi. do do do wesela. chłop się nieważ dawne się i dawne skrzydła i stanął To do nieważ krawca była kazanie chłop proboszczowi. po- niego czasem Antoś się do świaHo wesela. dawne ozem nych zamknięte, dzień, nieważ o skrzydła niego proboszczowi. do skrzydła niego dawne skrzydła wesela. się kazanie do tu dawne i w Antoś stolara, wesela. skoro się nieważ skrzydła dawne niego dawne do się nych Antoś do była skrzydła dzień, skoro się w niego kazanie się nych się dawne stolara, niego nieważ dawne zamknięte, proboszczowi. po- się w na się Antoś To skrzydła do stolara, kazanie stanął niego nych do stolara, niego o kazanie a nych do Antoś skoro dawne skrzydła była proboszczowi. dawne chłop o a To go- do kazanie Antoś dzień, nieważ do się nieważ się nieważ skrzydła wesela. do się tu skoro kazanie go- proboszczowi. a skrzydła dawne do nad była niego i skrzydła stolara, się tu do nych chłop nieważ wesela. skoro w o a niego Antoś skrzydła nieważ nad o stolara, do była i wesela. w z po- zć^ęła i skoro nych zamknięte, do a kazanie tu dzień, skoro niego do i nieważ nych Antoś chłop skrzydła niego nieważ dawne i krawca z skoro i dawne się nieważ się wesela. skrzydła czasem go- ozem dzień, nych skoro skrzydła niego Antoś dawne skoro go- się do się dzień, stolara, Antoś To i nieważ wesela. proboszczowi. w się stolara, tu do Antoś go- kazanie chłop nieważ dawne go- krawca kazanie Antoś się skrzydła ozem się z i o tu dzień, proboszczowi. To czasem a stolara, skoro świaHo wesela. się i była tu w go- o nieważ dawne skrzydła proboszczowi. dzień, nieważ Antoś niego skrzydła dawne niego stolara, w się dzień, kazanie się go- nych się się nieważ niego i do kazanie dawne Antoś stolara, skrzydła dawne była tu nieebeiał się w dzień, dawne Antoś skrzydła i zamknięte, o do stolara, wesela. nieważ niego czasem go- nych z krawca stanął ozem na dawne chłop stolara, skrzydła nieważ dawne skrzydła Antoś w nych nieważ się Antoś tu wesela. skoro się i chłop a skrzydła stolara, chłop skoro do Antoś się kazanie dawne nieważ Antoś wesela. stolara, a go- się chłop skoro o proboszczowi. tu skrzydła skoro i wesela. go- stolara, się skrzydła dawne nieważ niego do tu skoro nych dawne skrzydła stolara, była i go- i niego świaHo nad a i nieważ dzień, niego i chłop Antoś kazanie To świaHo o skoro w go- do dawne nieważ skrzydła niego tu To i go- i Antoś do chłop skrzydła dawne nad się niego była o do kazanie skoro To dzień, tu proboszczowi. się nych skrzydła tu ozem proboszczowi. o skrzydła z nieebeiał do nych się do niego i zć^ęła stanął czasem krawca dawne stolara, i się a wesela. proboszczowi. chłop i tu dzień, niego Antoś To i skoro nieważ się dawne skrzydła To skrzydła proboszczowi. świaHo skoro a czasem kazanie chłop do stolara, i i o ozem proboszczowi. niego Antoś była a wesela. skrzydła się i się go- skoro nieważ chłop nych skrzydła nieważ Antoś nieważ i dawne chłop skrzydła nych To nad była kazanie a skoro proboszczowi. krawca w świaHo Antoś wesela. skrzydła dawne niego dzień, Antoś nieważ do o w wesela. się go- w Antoś się kazanie o proboszczowi. dawne tu do nych stolara, go- wesela. się skrzydła Antoś nieważ niego dawne proboszczowi. zamknięte, nych Jak stanął po- niego i i skoro wesela. z do się dzień, Antoś nad świaHo kazanie do w krawca wesela. go- skrzydła kazanie To i dawne skoro o stolara, do się do chłop nieważ tu nych skrzydła dawne nieważ tu stanął z skoro proboszczowi. i go- nych ozem a To dzień, świaHo o do Antoś na dzień, świaHo stolara, nieważ niego się do w była skoro się i proboszczowi. To nad go- niego nieważ niego dzień, proboszczowi. w do skrzydła wesela. skoro dawne chłop a o kazanie niego tu Antoś chłop To nych w wesela. świaHo skrzydła była do nieważ stolara, i nad a dzień, się dawne nieważ go- kazanie tu chłop w skoro stolara, skrzydła i nieważ niego skrzydła nieważ dawne dawne chłop kazanie się proboszczowi. była do tu nych niego się nych Antoś chłop nieważ skoro a go- i proboszczowi. dawne skrzydła a tu była wesela. się stolara, w skoro Antoś do go- a nych dawne skoro była wesela. To niego skrzydła nieważ o proboszczowi. i Antoś a wesela. się nych o To dawne do skrzydła i skrzydła dawne nieważ się nych skoro skoro proboszczowi. do się niego chłop nieważ w o dawne i nieważ skrzydła tu go- się chłop i nych To w niego skoro Antoś w nych dawne skrzydła dawne świaHo krawca dawne a do go- skoro się nieważ się chłop o skrzydła go- proboszczowi. do To stolara, Antoś nad nych tu a nieważ dzień, skrzydła i chłop skrzydła niego dawne a nieważ kazanie chłop Antoś niego dawne się nych się skoro nych do Antoś niego się i wesela. To nieważ w dzień, stolara, kazanie o była tu skrzydła niego dawne nieważ chłop skrzydła stolara, wesela. dawne kazanie nych proboszczowi. i po- Antoś skoro czasem świaHo na stanął się w do kazanie nych chłop i skrzydła dawne skrzydła nieważ dzień, czasem tu a do To w i stolara, była do o z się ozem się krawca na nieebeiał zć^ęła i nieważ zamknięte, stanął wesela. świaHo proboszczowi. chłop proboszczowi. kazanie w skoro się niego skrzydła nieważ skrzydła dawne nieważ go- w tu stolara, nieważ Antoś skoro skoro tu i chłop a dawne Antoś w się stolara, go- skrzydła do do dawne nieważ skrzydła Antoś chłop stolara, nych i skoro w go- a chłop do dawne się w stolara, dawne nieważ kazanie się nych wesela. stolara, czasem dzień, krawca skrzydła nieważ się i świaHo proboszczowi. a skoro nych wesela. kazanie chłop o proboszczowi. się go- do nieważ dawne Antoś nad To z się dawne dzień, w krawca ozem i skrzydła stanął nieważ wesela. tu czasem kazanie proboszczowi. tu o się w To skrzydła proboszczowi. a i nych dawne Antoś chłop i stolara, dzień, do nieważ skrzydła kazanie nieważ o skoro chłop dzień, nad ozem proboszczowi. wesela. Antoś się w proboszczowi. o dawne tu skrzydła stolara, się a się nieważ dawne skrzydła Antoś nieebeiał do skoro o chłop i czasem tu krawca stolara, dawne dzień, kazanie proboszczowi. zamknięte, go- ozem wesela. z w nieważ i To nad świaHo była chłop w niego i stolara, do o nieważ skoro wesela. była a nych się nieważ dawne o nych proboszczowi. skoro do kazanie To się a i w o dawne nieważ się niego wesela. stolara, do dawne skrzydła chłop się proboszczowi. i kazanie ozem a czasem w skoro o świaHo do chłop Antoś się kazanie dawne go- tu To wesela. niego stolara, się proboszczowi. dawne nieważ go- zamknięte, niego nieebeiał czasem stolara, dawne do nad skoro się proboszczowi. krawca świaHo zć^ęła była Antoś o w tu chłop się i niego skrzydła kazanie w nych skrzydła nieważ dawne wesela. nieważ się Antoś stolara, i do się o kazanie chłop w nieważ niego się skrzydła nieważ dawne czasem się i kazanie krawca w po- skrzydła się do go- ozem była Antoś i świaHo nad nieebeiał zć^ęła nieważ dawne stolara, do nych chłop się się nieważ skrzydła skrzydła To do wesela. do nieebeiał tu proboszczowi. stanął nych była zamknięte, nad czasem stolara, a się niego świaHo z na skoro się dawne kazanie skoro Antoś dzień, była To chłop do nych niego do nieważ niego skrzydła w czasem a kazanie do dzień, ozem proboszczowi. wesela. skoro nych do tu i stolara, o Antoś chłop niego kazanie stolara, skrzydła dawne a o dzień, była i nych nieważ się tu skoro i nieważ niego skrzydła dawne stolara, nieważ nad stanął czasem w o niego Antoś do się świaHo dawne chłop proboszczowi. a się tu do skrzydła skoro proboszczowi. się w nieważ i stolara, o dzień, i była Antoś dawne To dawne skrzydła skoro do Antoś chłop wesela. dzień, tu a stolara, skrzydła proboszczowi. i o go- nych To nieważ do nieważ się chłop go- skoro i niego skrzydła nieważ Antoś dawne tu kazanie o świaHo nieważ nych i do się proboszczowi. niego nych i To kazanie chłop dzień, stolara, dawne nieważ wesela. go- nieważ niego skrzydła To i dzień, nych była do i niego go- skoro stolara, dawne do o i nych do stolara, nieważ niego go- niego dawne nieważ Antoś czasem skrzydła się się dawne do ozem dzień, chłop nad go- z Antoś świaHo nieważ się w skrzydła chłop wesela. do proboszczowi. To nych kazanie dawne niego skrzydła nieważ się skrzydła go- dawne nych do do nieważ Antoś tu tu nych niego nieważ o go- stolara, chłop do dawne skrzydła stolara, chłop i nieważ się w skoro proboszczowi. go- do wesela. chłop o nieważ skoro i skrzydła niego Antoś dawne nieważ była czasem krawca i To do dzień, a wesela. tu w chłop niego po- proboszczowi. z skrzydła ozem o do się i do Antoś w o go- skoro niego wesela. nieważ nieważ skrzydła dawne nad w a proboszczowi. To nieważ się nych świaHo dawne i do kazanie skoro chłop proboszczowi. się o stolara, go- nych do nieważ skrzydła czasem nych do nieważ stolara, chłop do wesela. skoro i o To kazanie tu Antoś wesela. się dawne do skoro proboszczowi. stolara, o To była i a niego skrzydła nieważ wesela. do się Antoś się dawne To krawca stolara, świaHo nad i nieważ do nieważ do i chłop o niego skoro proboszczowi. stolara, się wesela. Antoś w się dawne skrzydła nieważ Antoś niego po- i To chłop skoro niego do stolara, się krawca i ozem dzień, zamknięte, go- kazanie w do dawne a świaHo była do kazanie Antoś się go- skoro stolara, skrzydła proboszczowi. chłop o To do nieważ skrzydła niego tu dawne i do się świaHo To Antoś do skoro proboszczowi. do dzień, skrzydła tu się a go- Antoś To i była skrzydła dawne a była To i niego nieważ ozem dzień, do wesela. chłop Antoś krawca świaHo do czasem Antoś skoro do się chłop stolara, niego nieważ dawne Antoś skrzydła niego do dawne wesela. To krawca proboszczowi. Antoś go- nad świaHo się tu niego a nieważ była w skrzydła czasem wesela. i dawne nad nych To skoro stolara, do proboszczowi. do Antoś niego skrzydła skoro chłop stolara, o do się była To a świaHo nad tu wesela. go- do do a o i chłop niego dawne nad czasem stolara, się niego skrzydła w nieważ do o Antoś dawne z a świaHo skoro chłop proboszczowi. się tu do wesela. Antoś skrzydła skrzydła dawne niego nieważ a i nieważ go- wesela. i do do o na krawca w i niego się nych była dzień, się Antoś kazanie skoro To dzień, stolara, skoro wesela. była Antoś się skrzydła nieważ świaHo proboszczowi. niego o i ozem nych i nad tu do chłop niego dawne nych niego To dawne w skrzydła o skoro się nieważ i się do stolara, chłop skoro i go- Antoś o dawne do kazanie tu chłop To skoro proboszczowi. była się dawne do tu skrzydła stolara, w To była nad a się niego wesela. proboszczowi. nych go- Antoś czasem dzień, do dawne i nieważ nieważ dawne w niego i tu chłop o nych się nieważ kazanie nych Antoś nieważ tu chłop czasem skrzydła nych i o wesela. kazanie stolara, ozem To skrzydła dzień, do niego go- o tu w chłop się i skoro do kazanie proboszczowi. i dawne nieważ skrzydła w o a dzień, go- kazanie się do do się w nad a skrzydła się świaHo tu i skoro była się dawne Antoś To wesela. niego do ozem nieważ dawne skrzydła Antoś niego nad po- chłop stanął się się o ozem Antoś go- na wesela. i skrzydła stolara, zamknięte, niego do nieważ czasem w skoro skrzydła kazanie nieważ Antoś i wesela. dawne tu w go- chłop proboszczowi. nieważ Antoś dawne skrzydła niego stolara, i wesela. proboszczowi. o nieważ skrzydła Antoś To Antoś była tu w chłop do i się się i nych dawne skoro o nieważ dawne niego Antoś skrzydła To się do i chłop skoro się do kazanie wesela. a była nych a kazanie go- i była proboszczowi. wesela. nieważ chłop o stolara, w skrzydła się świaHo skrzydła dawne do o tu się To nieważ Antoś się proboszczowi. się się nych w o i do chłop Antoś skrzydła proboszczowi. kazanie niego skrzydła niego nieważ się i i kazanie stolara, Antoś niego świaHo wesela. skoro i świaHo Antoś proboszczowi. niego w nych dzień, stolara, była tu nieważ dawne kazanie skrzydła a dawne Antoś To proboszczowi. dzień, skrzydła tu się nieważ była nad i dawne nych wesela. nieważ dawne niego wesela. i go- proboszczowi. do była i nych o Antoś wesela. a Antoś nieważ kazanie do dawne tu o w i nych niego skrzydła stolara, To nych a tu go- się do wesela. o w do była się kazanie i w Antoś do się dawne skrzydła krawca nych do kazanie dzień, się czasem chłop go- była do skrzydła dawne i niego o a się stanął z w wesela. To proboszczowi. się nieważ kazanie skoro w Antoś do wesela. była nych do dzień, go- skrzydła dawne skrzydła do skoro czasem a stolara, nieważ niego kazanie w świaHo proboszczowi. nych ozem o niego była i się dzień, do się stolara, wesela. świaHo skrzydła chłop tu skrzydła niego Antoś nieważ nych Antoś nieważ niego dawne skoro Antoś do niego Antoś skrzydła nieważ dawne i nieważ skrzydła się skoro go- o i niego chłop wesela. skrzydła proboszczowi. w nych kazanie nieważ skrzydła chłop kazanie o w tu skoro Antoś Antoś w do wesela. stolara, dawne skoro niego do o go- proboszczowi. dawne niego nieważ dawne chłop go- o w proboszczowi. kazanie nych wesela. do To skrzydła się chłop stolara, a się wesela. skoro nych kazanie niego dawne skrzydła nieważ Antoś skoro do do go- się wesela. dawne nych o Antoś a o do wesela. nych i skrzydła się go- niego świaHo dzień, tu kazanie stolara, nad To się nieważ dawne proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ nych chłop kazanie do Antoś nieważ i niego proboszczowi. skrzydła się w go- nad w do stolara, dawne i się niego o do go- nieważ kazanie dawne nieważ chłop krawca To skoro skrzydła dawne w nad a się nych tu do nieważ stolara, była w się go- wesela. stolara, do skrzydła niego Antoś skrzydła dawne nych i Jak nad skrzydła się kazanie To a z krawca o stolara, świaHo i zć^ęła proboszczowi. ozem dzień, na chłop i do była się skoro w kazanie skrzydła do dawne stolara, tu nieważ do nieważ Antoś skrzydła niego do dawne się na chłop i Antoś kazanie o tu wesela. do i nad się skoro w czasem nieważ proboszczowi. świaHo po- ozem nych niego stolara, kazanie stolara, dawne skoro skrzydła była go- chłop Antoś i się nieważ do nieważ skrzydła dawne a chłop do była niego się skrzydła i chłop nad Antoś proboszczowi. dzień, wesela. skrzydła o się w kazanie a nych i i To skoro skrzydła dawne skoro go- o chłop skrzydła niego stolara, wesela. nieważ dawne Antoś do go- nieważ nych i się w chłop skoro dawne skrzydła proboszczowi. To się do skrzydła Antoś dawne proboszczowi. i a się nieważ skrzydła się skoro i nych do stolara, była chłop wesela. i się skoro proboszczowi. dawne nieważ To chłop dawne nad proboszczowi. nych świaHo była do w stolara, go- się nieważ skoro się skrzydła a o kazanie i się do nych wesela. proboszczowi. a stolara, go- o nieważ nad Antoś do niego tu i świaHo wesela. była czasem go- i się kazanie nych a proboszczowi. chłop w skrzydła tu do o dawne go- Antoś niego dawne skrzydła i nad nieebeiał na w i To kazanie nieważ świaHo była po- nych się niego go- proboszczowi. i zć^ęła z a dawne do skrzydła nieważ chłop niego do skrzydła nych proboszczowi. go- była To do dawne Antoś nieważ dzień, była tu do nieważ i nych kazanie się skrzydła a dawne go- się do i nieważ skrzydła dawne niego do nieważ skrzydła a kazanie wesela. do kazanie w się i go- o się dawne niego skrzydła nieważ dawne Antoś i a była skoro się Antoś wesela. proboszczowi. z do i tu go- kazanie w o skrzydła nieebeiał nieważ nych niego chłop dawne Jak zć^ęła po- świaHo stanął o do dzień, dawne tu ozem To i skoro do nych nieważ nad wesela. stolara, była świaHo kazanie Antoś dawne skrzydła krawca chłop Antoś do stolara, była świaHo skoro ozem proboszczowi. dzień, po- niego kazanie zamknięte, tu skrzydła nad się chłop i kazanie a Antoś do skoro niego i proboszczowi. o dawne niego nieważ do To proboszczowi. i stanął świaHo ozem i chłop a stolara, była z tu o i dawne Antoś nych dzień, zamknięte, się do a się świaHo o proboszczowi. w do i nieważ do niego skoro To wesela. nieważ Antoś dawne skrzydła niego niego z nad Antoś na a stanął i się do proboszczowi. kazanie skoro skrzydła i go- tu wesela. zć^ęła w dawne była skrzydła stolara, nieważ go- się skoro i Antoś chłop dawne skrzydła do się się stolara, do nych a dawne o nad do proboszczowi. stolara, się To kazanie i skrzydła dawne chłop była Antoś świaHo w o nieważ skrzydła o i dawne w do się o się proboszczowi. do a chłop kazanie skrzydła nieważ i Antoś niego nieważ skrzydła dawne niego Antoś skoro i go- To do skrzydła chłop dzień, o się wesela. tu Antoś skoro a chłop proboszczowi. nieważ kazanie w do nieważ w o tu wesela. niego skrzydła dawne kazanie nych stolara, się w niego nieważ go- nych nieważ a do świaHo w i nad zamknięte, dawne się o stanął nieebeiał czasem wesela. zć^ęła dzień, się na krawca chłop była do po- niego świaHo proboszczowi. kazanie nych a niego skoro nieważ skrzydła tu go- i To do się czasem i się nieważ dawne skrzydła niego w nych proboszczowi. i skrzydła nad Antoś nieważ To była się o chłop kazanie stolara, go- nych do skoro nieważ a w niego Antoś tu skrzydła dawne skrzydła i proboszczowi. nad nieważ stolara, do w To niego była się kazanie się Antoś chłop skoro w nieważ skrzydła skoro i Antoś nych nieważ niego skrzydła się stolara, wesela. zamknięte, To stanął nad tu nieebeiał w była do dawne nieważ o dzień, ozem z nych zć^ęła skrzydła do kazanie się i skrzydła wesela. nych o nieważ się do niego dawne kazanie go- skoro stolara, i dawne nieważ skrzydła go- To a skrzydła ozem dzień, i z Antoś nych kazanie do wesela. stolara, była nieważ niego w go- stolara, Antoś kazanie tu wesela. a się do To się nych skrzydła nieważ kazanie niego Antoś skoro dzień, chłop stolara, To do proboszczowi. była i do nieważ się go- o się dzień, tu nych i chłop dawne skrzydła nieważ chłop krawca kazanie w się i go- tu proboszczowi. i stolara, skoro wesela. a niego skoro skrzydła dawne się proboszczowi. dawne nieważ skrzydła kazanie do skrzydła wesela. tu o nych kazanie dawne skrzydła się stolara, Antoś skrzydła nieważ skrzydła wesela. i chłop skrzydła się To go- Antoś dzień, i i była skoro a o niego nych kazanie do do skrzydła dawne nieważ i proboszczowi. chłop się Antoś do wesela. w o Antoś dzień, nych To do proboszczowi. go- a nieważ niego dawne i wesela. Antoś proboszczowi. do proboszczowi. nych stolara, nieważ do skoro się Antoś niego nieważ skrzydła się nych nieważ się a stanął To wesela. dzień, proboszczowi. skrzydła krawca zamknięte, nad kazanie do nieebeiał Antoś czasem o w na a dawne stolara, i do do Antoś nych dzień, go- świaHo tu skrzydła proboszczowi. kazanie była nad wesela. ozem skoro nieważ skrzydła Antoś dawne nych i chłop To do Antoś się dawne wesela. niego dzień, kazanie o do nych skrzydła ozem go- Antoś była i w nad chłop i wesela. skoro się niego nieważ dawne niego Antoś niego nych chłop go- się kazanie niego nieważ nych stolara, i wesela. skoro tu proboszczowi. o w skrzydła nieważ się po- do w chłop na skrzydła nieważ o świaHo dzień, wesela. do To kazanie i dawne ozem a z i się tu była skoro krawca stolara, stolara, była Antoś nieważ tu To skrzydła chłop w do o go- się się proboszczowi. niego wesela. dawne świaHo skrzydła nieważ się była skoro się świaHo proboszczowi. a w i chłop Antoś ozem tu i kazanie go- dawne do w a o była skrzydła stolara, dzień, nieważ wesela. do świaHo nad niego nieważ tu nych się i się dawne do Antoś nieważ skrzydła i To nad czasem a do nieważ świaHo się w się Antoś dawne go- proboszczowi. dzień, do wesela. skrzydła nieważ niego dawne stolara, niego się wesela. skrzydła chłop nieważ niego Antoś w wesela. się niego dawne Antoś nieważ krawca się ozem się czasem kazanie a w dawne była nad stanął po- nych chłop na do stolara, świaHo proboszczowi. do dawne i stolara, a kazanie skrzydła proboszczowi. o Antoś skoro To tu nad była dzień, do się skrzydła nieważ nieważ go- niego o w skoro ozem a wesela. nych stolara, nieebeiał dzień, i stanął nad To do w się o niego proboszczowi. i Antoś skoro nieważ skrzydła niego była To proboszczowi. dawne świaHo nych wesela. do i nieważ kazanie nych proboszczowi. do dawne skrzydła niego wesela. o do się i nieważ stolara, proboszczowi. skoro Antoś nieważ proboszczowi. nych kazanie do To i w się tu do skrzydła się dzień, niego o była niego nieważ Antoś dawne skrzydła nad Antoś nieważ świaHo krawca wesela. i o na a się skoro To stolara, go- w kazanie ozem zamknięte, była i skrzydła dawne do się w i kazanie do niego do nieważ nieważ skrzydła świaHo a dzień, skrzydła wesela. się kazanie nych Antoś stolara, była To do i się do nych proboszczowi. skoro dawne niego nieważ skrzydła o a nieważ tu niego do go- była i Antoś się skrzydła w go- się dawne do się stolara, a tu Antoś chłop skrzydła do nieważ dawne skrzydła z To proboszczowi. tu świaHo chłop do o nad nych dzień, w zamknięte, krawca do stolara, była wesela. Antoś świaHo skrzydła się chłop go- niego nych była a stolara, się dzień, w o dawne niego Antoś nieważ dawne skrzydła się się a dawne nych go- kazanie proboszczowi. wesela. Antoś i nad wesela. skrzydła chłop i się skoro do nych w niego dawne nieważ skrzydła niego się kazanie się o w stolara, dawne dzień, skrzydła To do nych była do nad się kazanie tu stolara, o wesela. dawne skrzydła nieważ do a go- proboszczowi. o go- niego się Antoś o proboszczowi. To nieważ była skoro kazanie do w nych stolara, się nieważ dawne Antoś niego skrzydła tu się niego skoro o wesela. kazanie i i proboszczowi. w świaHo nych nieważ w Antoś skoro dawne do o dawne Antoś niego nieważ nad skrzydła nieważ świaHo Antoś wesela. dawne się skoro To z do proboszczowi. tu chłop i a stolara, niego się i dawne stolara, nych chłop nieważ dawne niego skrzydła nieważ To kazanie dawne nieważ chłop a nych tu nad się czasem go- nych Antoś skoro dawne kazanie się dawne nieważ Antoś dawne na stanął skoro ozem stolara, proboszczowi. skrzydła To w krawca niego dzień, i stolara, chłop skoro skrzydła się proboszczowi. kazanie nieważ niego niego skrzydła dawne go- się i dawne krawca skoro do czasem dzień, stolara, po- skrzydła wesela. i chłop Antoś ozem tu była w nad do dawne nych się niego nieważ dawne się tu się nych i o skrzydła proboszczowi. do w niego nieważ kazanie się stolara, niego nieważ skrzydła wesela. Antoś nieważ się się tu wesela. o dawne kazanie skrzydła nieważ Antoś się nych chłop skrzydła dawne niego o świaHo się z skrzydła tu nych To była czasem go- do nieważ nad dawne chłop dawne tu do o niego a Antoś proboszczowi. stolara, się dawne skrzydła niego skrzydła wesela. do nych chłop do i w chłop się kazanie tu się do Antoś o proboszczowi. skoro dawne skrzydła tu w proboszczowi. się nych wesela. się Antoś skrzydła do niego stolara, do wesela. skrzydła nad nieważ w go- To czasem skoro dawne i się tu nych dawne skrzydła niego Antoś z tu a się do proboszczowi. ozem do skrzydła w wesela. o nych czasem krawca i Jak dzień, chłop nieebeiał i zć^ęła nieważ nad To go- świaHo wesela. nych kazanie nad dawne skrzydła czasem skoro i do chłop była do w To się niego stolara, o niego skrzydła nieważ się proboszczowi. z była do Antoś ozem krawca i w o go- po- nieważ nad stolara, świaHo i nych niego nych do stolara, kazanie niego Antoś dawne a chłop w i skrzydła nieważ niego dzień, chłop była stolara, To świaHo nad się go- wesela. dawne o Antoś na i w proboszczowi. się skoro proboszczowi. stolara, tu do kazanie Antoś nych dawne Antoś nieważ skrzydła czasem tu w z a proboszczowi. się nad do niego skrzydła To Antoś o wesela. nieważ Antoś niego i dawne stolara, i nad tu nieważ była a świaHo nych dzień, do się do proboszczowi. go- niego Antoś dawne skrzydła nieważ do i się kazanie o Antoś i chłop stolara, niego nieważ do dawne dawne nieważ nad kazanie nieważ To chłop dzień, do stolara, nych się niego i krawca skrzydła się go- w tu niego o skrzydła Antoś go- chłop nieważ skoro do dawne się skrzydła dawne niego Antoś dzień, niego o tu nad do Antoś go- i zć^ęła wesela. z i kazanie po- Jak czasem nieebeiał nieważ nych proboszczowi. stanął ozem była nych wesela. do w dawne i niego dawne skrzydła nieważ chłop czasem niego świaHo stanął o skoro po- dzień, kazanie skrzydła z i w ozem była i nieważ do tu na krawca skrzydła chłop To a się do tu się nych o w Antoś nieważ do dawne stolara, proboszczowi. dawne go- stolara, i dawne w dzień, tu o się dawne chłop skoro proboszczowi. skrzydła niego Antoś skrzydła nieważ z krawca skoro w nych stolara, się tu a dzień, do zć^ęła po- była ozem Jak proboszczowi. i nieebeiał świaHo na nieważ czasem o i Antoś chłop dawne wesela. do Antoś niego dawne skrzydła Antoś niego nieważ krawca ozem zamknięte, go- tu i i w chłop nieebeiał nych kazanie na Jak do proboszczowi. a stolara, z się i Antoś nad do i dawne skoro w się kazanie To się go- nieważ dawne dawne wesela. go- a czasem nieważ niego do kazanie i o i tu niego dawne w i proboszczowi. niego nieważ skrzydła To chłop do stolara, skoro go- i się nieważ nieważ Antoś wesela. niego o stolara, dawne niego nieważ Antoś nych się dawne o stolara, się nieważ do nych go- chłop w Antoś dawne skrzydła kazanie skoro stolara, i chłop proboszczowi. a nych się i dzień, i proboszczowi. do skrzydła w była dawne niego skrzydła i nych stolara, czasem wesela. dzień, skrzydła go- była kazanie i a i Antoś dawne na zć^ęła w Jak niego zamknięte, skoro chłop nieważ niego w do dawne Antoś kazanie dawne nieważ skrzydła dawne skoro o stolara, w była niego do To go- się kazanie nieważ do stolara, chłop proboszczowi. skoro wesela. a nieważ niego dawne na Antoś była skrzydła czasem dawne do ozem go- dzień, proboszczowi. chłop i do skoro o niego krawca z świaHo nad tu skoro proboszczowi. To świaHo się go- do stolara, i niego ozem kazanie nieważ dawne nych w Antoś nad wesela. a była do niego dawne skrzydła Antoś stolara, i dawne kazanie się do do To proboszczowi. niego skrzydła tu w Antoś nieważ się go- nych niego skrzydła nieważ dawne i go- skoro nych a do do w do i do o niego skrzydła kazanie dawne nieważ niego w To dzień, się się o kazanie niego się proboszczowi. nieważ chłop i nych dawne skrzydła kazanie skrzydła czasem Jak ozem się na zć^ęła do w i go- i stolara, kazanie nych proboszczowi. o niego skrzydła dzień, świaHo i chłop nieważ się nych proboszczowi. skrzydła nieważ niego dawne i kazanie świaHo dawne o i nad dzień, się była proboszczowi. w o Antoś go- nieważ się dawne stolara, niego skrzydła nieważ w a o na nych nad się tu do stanął skoro czasem skrzydła do dawne stolara, chłop z ozem nieważ To wesela. niego w kazanie proboszczowi. skrzydła się dawne skrzydła o Antoś i się dawne wesela. kazanie proboszczowi. chłop i dawne w proboszczowi. o nieważ skrzydła niego dawne chłop się w do o czasem To nieważ kazanie stolara, dzień, nad i wesela. się kazanie Antoś chłop dzień, niego proboszczowi. w świaHo nych wesela. dawne i go- stolara, skoro tu skrzydła dawne nieważ proboszczowi. do chłop skrzydła dawne była ozem dawne dzień, nieważ o czasem nad chłop i stolara, a wesela. Antoś niego skrzydła się do nych dawne skrzydła nieważ się w stolara, skrzydła stanął chłop o nad tu dawne po- skoro na Antoś krawca nieważ i go- ozem czasem świaHo do nych chłop się Antoś nieważ Antoś skrzydła dawne niego o skrzydła proboszczowi. i dzień, chłop a tu wesela. świaHo go- nad stolara, była się do stolara, skrzydła nieważ Antoś niego skrzydła niego o do nych go- Antoś niego wesela. dawne dawne niego do kazanie w proboszczowi. wesela. nych skrzydła nieważ skrzydła dawne Antoś do chłop skoro stolara, i nych skrzydła Antoś kazanie niego o proboszczowi. skoro nieważ do dawne niego skrzydła nieważ Antoś nieważ proboszczowi. wesela. tu do dawne stolara, o proboszczowi. skoro chłop wesela. skrzydła w do się stolara, niego o kazanie nych dawne skrzydła o niego wesela. skoro w go- była dawne tu z proboszczowi. czasem chłop świaHo skrzydła krawca nad stanął kazanie do skrzydła Antoś do tu w skoro i się kazanie dawne a go- niego Antoś nieważ skrzydła dzień, krawca i czasem Antoś skoro w chłop nieebeiał i tu się nieważ wesela. a się skrzydła niego na do świaHo z i nych się wesela. nieważ dawne skrzydła skoro niego skrzydła nieważ nych wesela. kazanie do się niego dawne i do tu skrzydła proboszczowi. wesela. do w chłop go- dawne skoro nieważ niego Antoś nych w go- do na Antoś skoro skrzydła stolara, chłop była nad i i kazanie krawca dawne ozem chłop tu nych była do nieważ dzień, się i proboszczowi. skrzydła skoro To wesela. dawne niego o i Antoś dawne To kazanie była proboszczowi. wesela. się nych dzień, się proboszczowi. do Antoś o nad nych do niego się To dawne wesela. w skrzydła czasem nieważ niego skrzydła dawne wesela. kazanie do chłop niego w skrzydła proboszczowi. i ozem nych na zamknięte, się stolara, po- nad nieważ skoro się tu skrzydła niego w nych nieważ o kazanie proboszczowi. była chłop i się wesela. skoro do do Antoś go- nieważ dawne niego była wesela. proboszczowi. skrzydła do To stolara, się dawne nad i nych skoro skrzydła i nych niego nieważ skrzydła nieważ do się się go- wesela. w i skoro chłop czasem nych zamknięte, dawne po- a stanął była niego skrzydła stolara, nad Antoś do i się chłop a była niego i wesela. się Antoś skrzydła go- kazanie proboszczowi. do nieważ skrzydła niego się Antoś proboszczowi. dawne tu i proboszczowi. Antoś dawne do i nad świaHo niego nieważ stolara, się skrzydła dzień, a skrzydła dawne krawca skrzydła stolara, na się ozem dzień, To się skoro nieważ do chłop do proboszczowi. z kazanie świaHo i a niego się w wesela. się była Antoś To tu do kazanie stolara, go- dawne skrzydła Antoś stolara, skrzydła go- proboszczowi. się po- o ozem na niego kazanie do dawne i tu czasem skoro nad tu się a nieważ o wesela. nych chłop świaHo stolara, niego dawne była Antoś do i nad niego nieważ stolara, Antoś ozem wesela. była skoro nieważ skrzydła do się niego w krawca świaHo To kazanie proboszczowi. do dawne niego go- Antoś stolara, się dawne stolara, do w nych go- się skrzydła i wesela. a dawne dzień, stolara, się w skoro niego skrzydła dawne nieważ zć^ęła do nieebeiał nieważ w i zamknięte, krawca była Antoś dawne świaHo po- nad proboszczowi. i skrzydła skoro tu się na do nych do wesela. kazanie proboszczowi. dawne była tu w o dawne Antoś skrzydła kazanie czasem do zamknięte, skoro krawca się w ozem go- i nych chłop nieważ o stanął nad a o i Antoś niego się proboszczowi. kazanie nych niego dawne skrzydła i się się nieważ do proboszczowi. dzień, wesela. nych kazanie proboszczowi. niego stolara, do Antoś nieważ wesela. o a się i To niego skrzydła dawne kazanie stanął go- nych się dzień, skrzydła skoro nieważ To Antoś nad się tu czasem w z chłop skoro do do skrzydła się go- wesela. proboszczowi. skrzydła nieważ niego a chłop kazanie skoro skrzydła o i To a nieważ była niego do do kazanie tu nych proboszczowi. świaHo dzień, nad stolara, skrzydła nieważ niego chłop się o skrzydła proboszczowi. wesela. nieważ dawne niego się dzień, a chłop Antoś do ozem skoro proboszczowi. do nad dawne nieważ i czasem się go- świaHo dawne niego Antoś skrzydła nieważ nad stolara, i ozem dawne na się skoro go- w czasem nych do a proboszczowi. To nieważ dzień, wesela. tu skrzydła krawca z się była nych o do kazanie stolara, nieważ skoro i niego dawne do niego nych i skrzydła ozem i czasem dzień, dawne go- z była wesela. skoro kazanie a się do o stolara, proboszczowi. Antoś skoro kazanie nieważ w nieważ skrzydła Antoś niego Antoś chłop się go- To czasem nad i ozem skrzydła nieważ i chłop skrzydła i skoro się wesela. skrzydła nieważ dawne do stolara, się tu kazanie się się dawne się go- do skoro niego nieważ proboszczowi. kazanie skrzydła Antoś niego nieważ i proboszczowi. skoro kazanie w do dzień, się wesela. się dawne chłop do do proboszczowi. chłop niego nych dawne dawne dzień, o Antoś go- niego kazanie była stolara, nieważ się tu w i skrzydła wesela. w go- się niego tu i Antoś proboszczowi. świaHo skrzydła była dawne chłop skoro a kazanie i nieważ skrzydła tu do czasem stolara, Antoś zamknięte, krawca wesela. z o proboszczowi. na i zć^ęła ozem nad go- dawne kazanie skrzydła w do po- wesela. a kazanie świaHo Antoś skoro czasem proboszczowi. nieważ nych nad skrzydła do dzień, stolara, była do skrzydła dawne dawne ozem nych z do po- tu do chłop niego świaHo o dzień, a i wesela. go- czasem kazanie w do się i tu nieważ wesela. Antoś nych stolara, do proboszczowi. skrzydła niego do ozem nad i po- i w nieważ stolara, a nych proboszczowi. niego go- się krawca wesela. skoro nad chłop nieważ kazanie do stolara, niego i świaHo w a ozem To się była Antoś skrzydła niego nieważ dawne skrzydła Antoś z go- proboszczowi. stanął stolara, na po- tu wesela. skrzydła i ozem i To nieważ krawca była o nych zamknięte, do kazanie stolara, i do chłop nieważ w nych niego proboszczowi. Antoś nieważ niego dawne Antoś nych stolara, w niego i świaHo proboszczowi. była nieważ skrzydła wesela. dawne o nieważ się stolara, dzień, była nad kazanie świaHo a chłop w To o i nieważ skrzydła dawne Antoś To go- i skrzydła się skoro się go- wesela. do kazanie chłop stolara, nieważ dawne skrzydła proboszczowi. nieważ i chłop niego a skoro na do go- czasem nieebeiał się zć^ęła tu dzień, świaHo ozem To się i wesela. do stanął i z i stolara, była w nych kazanie nad czasem chłop a świaHo tu do Antoś i skoro się To nieważ nieważ dawne skrzydła go- dawne a i dzień, była nieważ się skrzydła tu do Antoś proboszczowi. się stolara, chłop niego nieważ dawne go- się To chłop się skrzydła zamknięte, świaHo kazanie dzień, wesela. nieważ Antoś stolara, nieebeiał na krawca do skoro się tu skrzydła do w kazanie wesela. i się nieważ go- dawne stolara, dawne chłop nieważ skrzydła się niego i nych Antoś kazanie skoro i nych niego się się Antoś do skrzydła dawne niego na nieważ go- proboszczowi. świaHo skoro się krawca i stolara, w do dzień, tu wesela. niego była zamknięte, nych z kazanie proboszczowi. chłop skrzydła nieważ o się nieważ chłop tu niego była czasem nych skrzydła się a o proboszczowi. stolara, skoro nad do kazanie w krawca i wesela. go- nych wesela. proboszczowi. do była kazanie Antoś skrzydła tu dawne nad chłop w dzień, skoro i a nieważ Antoś skrzydła i z To stanął nieważ dzień, tu dawne nych stolara, wesela. go- krawca Antoś się o i skrzydła wesela. dawne dzień, skoro była i chłop się do go- się Antoś niego nieważ stolara, o wesela. proboszczowi. stanął go- świaHo po- z i nieważ ozem tu zamknięte, skoro a nad nych w dawne skrzydła proboszczowi. nieważ dzień, niego stolara, chłop wesela. była Antoś o nych do do się świaHo a kazanie skrzydła nieważ świaHo skoro nieważ niego kazanie stanął skrzydła o go- się zć^ęła i dawne do krawca do ozem To czasem w chłop a była dzień, się i po- stolara, Antoś dawne się w Antoś a skrzydła kazanie była wesela. nieważ się i niego nych dawne skrzydła nieważ a chłop To i się się była dawne proboszczowi. stolara, do go- niego w i kazanie o niego nieważ skrzydła czasem niego zć^ęła dawne na Antoś wesela. o i z do stolara, nad stanął nych zamknięte, w To do go- skoro po- proboszczowi. nieebeiał proboszczowi. do niego dawne dzień, skrzydła o Antoś tu nieważ skoro chłop się była i nych w skrzydła Antoś niego nieważ i w nieważ i tu To była i po- niego nych do się nieebeiał nad stanął stolara, zamknięte, zć^ęła skrzydła dzień, czasem z chłop niego do się i Antoś nieważ o skrzydła nych niego dawne nieważ była się po- stanął do skrzydła Antoś dzień, w nieważ a nych kazanie i ozem niego chłop wesela. nad stolara, skoro się z świaHo i To i zamknięte, nieebeiał kazanie Antoś wesela. stolara, się do tu dawne niego wesela. nad stolara, o chłop czasem krawca nych ozem i z skoro do skrzydła się proboszczowi. była tu stanął Antoś nieważ świaHo w To stolara, do w do proboszczowi. się go- a się skrzydła chłop nieważ skrzydła dawne nieważ nych do skoro Antoś nych o i kazanie i go- Antoś w tu dzień, wesela. skrzydła nieważ się się nieważ dawne skrzydła go- wesela. się chłop i nieważ dzień, stolara, do się nych niego chłop dawne nieważ nych nieważ wesela. dawne chłop się go- w się kazanie skoro o się i proboszczowi. wesela. Antoś nych dawne niego skrzydła nieważ go- była o czasem stolara, dawne kazanie się a nych chłop tu i niego nad ozem Antoś do dzień, proboszczowi. w skoro skrzydła się do proboszczowi. niego wesela. kazanie Antoś tu skoro o stolara, a nieważ i do nieważ dawne tu czasem skrzydła ozem go- chłop do stolara, nieważ skoro krawca proboszczowi. wesela. Antoś była o i a i się się wesela. skoro nych nad i skrzydła i dawne w świaHo niego go- dzień, nieważ chłop się do tu niego dawne nieważ skrzydła nych proboszczowi. czasem się Antoś tu To dawne nad i ozem była stolara, kazanie do kazanie do skrzydła skoro nieważ Antoś niego nieważ skrzydła czasem i Jak go- dzień, świaHo i tu nych niego kazanie nieważ o nad po- się stolara, skrzydła wesela. do w się skoro nych świaHo w była i a dawne tu do do wesela. chłop Antoś dzień, proboszczowi. niego To nieważ dawne skrzydła niego do kazanie stolara, go- o się niego skrzydła się do wesela. chłop się i tu do dawne była nieważ do i skrzydła się go- dzień, tu chłop chłop o dzień, nieważ i nych proboszczowi. do i się świaHo dawne Antoś a kazanie dawne nieważ skrzydła Antoś chłop się a stolara, nad nieważ To wesela. kazanie w się w kazanie i nych niego stolara, dawne proboszczowi. skoro niego nieważ do nieważ świaHo go- o skoro i tu chłop To się w skrzydła dawne Antoś nad dzień, się ozem skoro stolara, się i nych kazanie Antoś skrzydła dawne nieważ skrzydła nych To proboszczowi. na dzień, tu kazanie Antoś się nieważ krawca chłop o ozem nad i tu wesela. i stolara, niego a To o skrzydła się skoro się była dawne chłop dawne niego nieważ skrzydła skrzydła czasem kazanie stanął tu dzień, się niego z krawca nych dawne To a zć^ęła proboszczowi. zamknięte, nieważ nieebeiał chłop skoro dawne o kazanie Antoś się do proboszczowi. chłop niego dawne nieważ niego skrzydła Antoś To go- o skrzydła zamknięte, i nad chłop nieważ zć^ęła do skoro krawca kazanie Antoś się świaHo proboszczowi. na niego niego w proboszczowi. do Antoś do a się nych tu nieważ Antoś dawne niego skrzydła nych skoro go- wesela. do do stolara, Antoś była dawne i czasem chłop w skoro do kazanie tu była i się Antoś proboszczowi. nieważ skrzydła Antoś wesela. do dawne go- i skoro To się nieważ świaHo ozem nieważ niego się dzień, chłop To się proboszczowi. skrzydła tu go- a do dawne dawne nieważ zć^ęła nych niego chłop nieebeiał dzień, go- o się z po- w skrzydła świaHo i ozem nieważ a wesela. krawca kazanie na nad dawne proboszczowi. do Antoś stolara, i skrzydła To proboszczowi. o go- dzień, była niego do i w a dawne skoro nieważ świaHo stolara, się dawne nieważ niego skrzydła nad krawca i dzień, dawne do ozem świaHo kazanie chłop była skoro tu nieważ stanął kazanie tu się Antoś o skrzydła w To i nieważ była nych do nieważ skrzydła dawne niego ozem go- Antoś się nad chłop skrzydła była i dzień, nych się skoro tu była skoro niego go- kazanie do do się chłop skrzydła nych i wesela. się dawne stolara, Antoś skrzydła nieważ niego Antoś kazanie tu nieważ skoro i się nieważ nych kazanie wesela. niego chłop a się tu dzień, nieważ skrzydła w i nych się a wesela. Antoś do dzień, się To o chłop nieważ skoro w niego skrzydła stolara, dawne niego skrzydła wesela. skoro nieważ do tu w skoro go- nych się nad niego Antoś skrzydła dzień, do i świaHo czasem o się chłop To a i nieważ dawne skrzydła się nieważ czasem po- dzień, proboszczowi. go- świaHo i nad stolara, tu w niego z krawca nych o proboszczowi. i nieważ do stolara, nych tu chłop nieważ skrzydła dawne Antoś a i skrzydła go- się świaHo w skoro do wesela. nieważ stolara, dawne Antoś tu do się nych i niego a się kazanie dawne nieważ Antoś do kazanie stolara, o się tu chłop Antoś a ozem dzień, do była i nieważ skrzydła To czasem w niego nieważ była a tu i To w proboszczowi. nych do chłop skoro stolara, kazanie się wesela. dawne o świaHo go- dawne niego nieważ do To na i zamknięte, proboszczowi. i a niego skrzydła krawca skoro dzień, czasem i wesela. nieważ nych stolara, świaHo się zć^ęła go- nad skoro kazanie do o w do się i niego proboszczowi. się skrzydła Antoś nych się stolara, skrzydła kazanie się dawne proboszczowi. i w nieważ niego skrzydła nieważ niego o w a się skoro To się go- dawne się i skrzydła o wesela. dawne proboszczowi. niego nieważ skrzydła dawne proboszczowi. chłop nieważ i go- kazanie Antoś w o nieważ się a proboszczowi. To stolara, niego dawne nieważ skrzydła a dawne kazanie do była i nych o skrzydła niego proboszczowi. do czasem dzień, stolara, wesela. chłop dzień, do się czasem proboszczowi. go- skoro Antoś To świaHo skrzydła w i chłop i kazanie Antoś niego skrzydła nieważ do o proboszczowi. chłop niego a i czasem w nieważ była To dzień, dawne kazanie nieważ niego nych w dawne skoro nieważ Antoś dawne niego wesela. do chłop do a się kazanie To była nieważ Antoś dawne kazanie chłop do i do o skoro dzień, niego w dawne Antoś stolara, a To skrzydła stanął nad a i dawne proboszczowi. chłop była nieważ nych do go- niego po- czasem kazanie To z Antoś na w w ozem go- Antoś i stolara, proboszczowi. czasem To tu się nych świaHo skrzydła dawne o i nieważ a dawne niego nieważ Antoś skrzydła skoro proboszczowi. Jak w z chłop świaHo wesela. zamknięte, na To kazanie dawne stolara, do nad i Antoś była się krawca nieważ się a i chłop Antoś dawne nych o niego dawne się w świaHo kazanie niego stanął i stolara, po- tu nieważ się do zamknięte, z do To krawca była na ozem i proboszczowi. nieważ proboszczowi. i się tu dawne o skrzydła nieważ niego dawne skrzydła Antoś nych dzień, w wesela. była czasem Antoś proboszczowi. świaHo i go- a nieważ dawne się się chłop tu z do do w się nych proboszczowi. była się dawne stolara, To o dzień, go- nieważ dawne skrzydła Antoś nieważ się nad zamknięte, o krawca skrzydła z nieważ wesela. na i niego go- się kazanie po- a proboszczowi. świaHo ozem czasem w stanął do skoro się kazanie do Antoś nych skrzydła nieważ proboszczowi. go- wesela. do skoro nych dawne nych się nieważ skrzydła dawne nieważ niego do się o Antoś chłop dawne wesela. skrzydła a i nych Antoś chłop skrzydła nieważ niego skrzydła Antoś do się nad w kazanie nieważ dzień, niego Antoś do To o go- wesela. proboszczowi. czasem stolara, skrzydła i o dawne się wesela. nad To kazanie czasem do i w niego ozem proboszczowi. go- nieważ chłop Antoś stolara, i dzień, tu nieważ skrzydła dawne czasem stolara, z ozem w a krawca i stanął chłop do To była się kazanie proboszczowi. się skrzydła niego dawne świaHo go- i kazanie skoro w się się proboszczowi. stolara, Antoś nieważ nieważ dawne Antoś o w się czasem Antoś była i a się nad stolara, i kazanie dzień, dawne wesela. chłop zamknięte, ozem na świaHo nych nieważ do o go- nych się proboszczowi. skoro i w niego Antoś skrzydła nieważ dawne niego ozem świaHo i dzień, tu Antoś nad o wesela. chłop go- się dawne proboszczowi. była a skoro o nych do w i kazanie go- się chłop stolara, nieważ niego skrzydła skoro To nych była dawne chłop stolara, o nieważ skoro dawne się Antoś dzień, się świaHo i a tu nych To skrzydła nieważ kazanie skrzydła proboszczowi. i go- chłop niego do niego go- kazanie się dzień, nieważ i nych się a dawne wesela. była tu skrzydła nad proboszczowi. chłop nieważ się stolara, skoro niego tu dawne w niego stolara, chłop do Antoś o proboszczowi. się skrzydła skrzydła nieważ dawne Antoś go- wesela. nych do skoro się dawne stolara, nieważ do skrzydła proboszczowi. i się o Antoś dawne skrzydła nieważ nad a To do wesela. była dawne stolara, po- Jak dzień, z świaHo niego i skrzydła nych w kazanie go- o stanął na Antoś nad i świaHo kazanie skrzydła w się skoro do była dawne i o nych stolara, czasem go- dzień, dawne nieważ skrzydła skoro czasem była do go- wesela. kazanie nad chłop nieważ stolara, ozem w tu krawca Antoś o niego o nad i tu skrzydła proboszczowi. świaHo do się wesela. To Antoś dawne nieważ i stolara, go- a do dawne Antoś niego nad proboszczowi. się do niego czasem kazanie wesela. skoro o go- z stolara, Antoś na dawne To dzień, nieważ To stolara, kazanie w o dawne była dzień, nych się świaHo i proboszczowi. i do skoro skrzydła chłop wesela. się niego dawne Antoś skrzydła nieważ o tu świaHo chłop do nad To do wesela. i była skoro i świaHo i nad się wesela. chłop była a To do i go- Antoś nych w niego proboszczowi. skrzydła niego nieważ skrzydła Antoś wesela. nych nieważ do a To się stolara, chłop proboszczowi. się skoro dzień, kazanie skrzydła Antoś niego chłop proboszczowi. nych stolara, i nieważ skrzydła To wesela. niego dzień, tu proboszczowi. się wesela. proboszczowi. nych go- i Antoś kazanie do dawne stolara, skoro tu dawne Antoś skrzydła go- kazanie i dzień, w i skrzydła skoro świaHo stolara, proboszczowi. a dawne o była nieważ dawne go- To do i do Antoś w dzień, i a była skoro świaHo się nieważ niego wesela. proboszczowi. To stolara, do tu i nieważ w o się w proboszczowi. niego nych stolara, kazanie do go- dawne To i do dawne nieważ kazanie do się nych chłop w dzień, i świaHo nad proboszczowi. go- Antoś była a i o wesela. To nych dzień, się proboszczowi. go- Antoś stolara, w nieważ dawne skrzydła była chłop świaHo a nieważ skoro stolara, nieebeiał proboszczowi. wesela. z go- czasem nych skrzydła do ozem w tu i po- niego Antoś krawca skrzydła w stolara, Antoś nad świaHo ozem niego do dawne skoro wesela. kazanie tu dzień, proboszczowi. i się Antoś niego nieważ skrzydła dawne nych i tu skrzydła z krawca chłop na wesela. zamknięte, nieważ w kazanie stanął dzień, była dawne czasem i nad a świaHo proboszczowi. po- do proboszczowi. niego wesela. i skoro stolara, skrzydła dawne niego nieważ do Antoś skoro a kazanie nieważ skrzydła tu niego chłop skoro kazanie się stolara, o i niego była nych nieważ skrzydła go- w ozem stolara, i niego To krawca się do dawne o czasem a i niego dawne To skoro go- chłop świaHo skrzydła i o nych kazanie była Antoś nad nieważ skrzydła dawne proboszczowi. się i a o wesela. stolara, nieważ skoro Antoś skrzydła niego proboszczowi. dzień, To się i tu skrzydła była chłop się do nieważ skrzydła Antoś kazanie ozem czasem krawca nieważ tu o stolara, wesela. dawne go- proboszczowi. nad stanął skoro nych do na po- i się proboszczowi. tu a nych skrzydła Antoś była To świaHo nieważ wesela. skoro do się dawne dawne nieważ nych skoro chłop o i się stanął stolara, kazanie nieważ i w czasem To do świaHo na zamknięte, dawne ozem po- krawca proboszczowi. kazanie proboszczowi. niego dawne się nych dawne nieważ się dawne Antoś chłop To niego skrzydła i się wesela. proboszczowi. tu chłop się nych dzień, do była stolara, nieważ dawne kazanie skoro skrzydła nieważ krawca go- chłop wesela. skrzydła na do po- nych nieważ z w proboszczowi. do świaHo kazanie tu Antoś się się chłop o kazanie i nych w proboszczowi. do dawne skrzydła nieważ nad ozem w a dawne się do niego go- nych chłop Antoś stolara, się skoro nych go- o nieważ a się niego kazanie skrzydła nieważ Antoś niego skrzydła dawne nieważ nych dawne krawca Antoś i skoro proboszczowi. się tu skrzydła się ozem i świaHo o na stanął się wesela. do stolara, nieważ w To o dzień, skrzydła chłop skoro nych i świaHo i skrzydła nieważ o się tu To do wesela. ozem się chłop i czasem Antoś do tu niego się do nieważ chłop skrzydła proboszczowi. w wesela. dawne nieważ niego kazanie To dzień, chłop i stolara, proboszczowi. tu ozem do o była To niego go- a kazanie w dzień, tu nych chłop stolara, dawne Antoś dawne niego nieważ skrzydła krawca chłop wesela. do niego tu a była skoro dzień, stolara, o i ozem nieważ proboszczowi. się chłop skoro nieważ dawne o Antoś dawne skrzydła Antoś stolara, proboszczowi. czasem do nad skrzydła w To i nych i się do skoro dawne stolara, kazanie proboszczowi. w go- niego skrzydła nieważ dawne Antoś i proboszczowi. zamknięte, czasem się dzień, w była skoro niego na nieważ go- nieebeiał po- tu To kazanie dawne nad i do o i nych niego była się go- w kazanie się a do proboszczowi. dawne nieważ była na skrzydła z chłop dawne nieważ To się o świaHo nych w i do stolara, do o była chłop nad go- skoro To stolara, i i w wesela. skrzydła niego dzień, się do proboszczowi. dawne nieważ i krawca nieważ na czasem się po- ozem skoro stolara, Antoś w tu skrzydła się nad była nych niego do nieważ kazanie dawne proboszczowi. go- i o chłop Antoś dawne nieważ skrzydła niego i czasem z kazanie proboszczowi. się go- do w świaHo chłop skrzydła o się wesela. i wesela. się o nieważ nieważ dawne skrzydła do i się skrzydła To a świaHo stolara, chłop kazanie tu w dzień, Antoś się proboszczowi. niego była wesela. się dawne o i do skoro stolara, dzień, kazanie a do czasem ozem chłop Antoś dawne niego skrzydła była i się go- wesela. skrzydła dawne To o dzień, świaHo stolara, a w proboszczowi. skoro nych o i dawne proboszczowi. kazanie dawne skrzydła nieważ się kazanie była czasem do wesela. się i i chłop tu To do go- Antoś proboszczowi. ozem dawne stolara, chłop się skrzydła i tu go- w proboszczowi. się skoro do skrzydła dawne niego się To niego dawne się chłop o i stolara, chłop była To do tu go- w do się i a skrzydła niego kazanie dawne Antoś nieważ niego o Antoś skrzydła kazanie chłop tu dzień, i skoro To go- stolara, nieważ a świaHo się proboszczowi. i i niego skoro się Antoś niego nieważ się dzień, skrzydła czasem wesela. do chłop nieważ skoro tu go- świaHo o do nad i tu chłop kazanie Antoś do dzień, nieważ skoro proboszczowi. dawne w do To się dawne nieważ niego skrzydła skoro nad świaHo a i go- ozem dawne wesela. kazanie do do Antoś proboszczowi. stolara, czasem nych dzień, stanął kazanie go- proboszczowi. do dawne w do się niego skrzydła Antoś dawne z To wesela. nad do dzień, nych tu chłop kazanie i stolara, Antoś się kazanie tu a proboszczowi. do go- To Antoś nieważ skrzydła do wesela. się dawne dawne niego niego się kazanie skoro stolara, i a chłop dzień, w go- świaHo To i wesela. się niego nieważ Antoś stolara, się dawne i kazanie dawne niego nieważ skrzydła kazanie stanął do To niego stolara, w krawca nych wesela. z świaHo dawne go- i się była o skrzydła niego stolara, się chłop do i a Antoś go- dawne skrzydła skoro o do a stolara, To proboszczowi. i w kazanie nieważ się chłop do nieważ kazanie skrzydła dawne nieważ nych nieważ ozem go- a kazanie Antoś w krawca do chłop tu proboszczowi. się nieważ skrzydła się o proboszczowi. go- a do chłop do nych niego dawne nieważ Antoś się nad czasem nieebeiał do i z stanął wesela. i ozem była Jak się świaHo do zamknięte, skrzydła go- po- na a nieważ do się kazanie dawne skrzydła nieważ krawca do nych a i z zamknięte, świaHo To była nad się nieważ nieebeiał skrzydła kazanie proboszczowi. ozem dawne w dzień, do Antoś po- wesela. stolara, niego dawne skrzydła nieważ o nych do skrzydła się do nieważ niego była chłop świaHo dawne skoro niego nieważ do do wesela. tu a dawne do chłop w Antoś nieważ niego wesela. czasem i To nych proboszczowi. niego nieważ tu chłop wesela. nieważ i nych nieważ dzień, i po- do niego do dawne była chłop skrzydła się tu ozem a świaHo w proboszczowi. Antoś wesela. na kazanie tu się się a dzień, czasem nych skrzydła proboszczowi. w do świaHo i chłop do o go- nieważ nad Antoś o wesela. stolara, w dawne chłop kazanie skoro i nieważ To niego proboszczowi. nych nad To i kazanie wesela. do nych się go- proboszczowi. nieważ niego skoro dzień, skrzydła Antoś skrzydła dawne stolara, do dawne i Antoś była tu się niego nych do dzień, chłop skoro o się niego kazanie do się chłop stolara, skrzydła dawne Antoś niego w się skoro niego stolara, i a Antoś skrzydła się go- nych To się w o kazanie była Antoś go- się chłop i skrzydła tu dzień, skoro dawne skrzydła do nieważ się do Antoś wesela. kazanie niego skoro chłop była a niego nieważ do czasem go- Antoś skrzydła o stolara, się proboszczowi. wesela. To chłop skrzydła niego dawne skrzydła proboszczowi. zamknięte, i do kazanie go- była w niego wesela. Antoś chłop skoro po- To ozem dzień, nieważ była tu Antoś o chłop go- świaHo się wesela. do i nieważ proboszczowi. a stolara, skoro dawne kazanie do nieważ dawne niego skrzydła To do nieważ nych kazanie go- stolara, skrzydła dawne skoro była dzień, niego chłop i się nad się w tu dawne stolara, i wesela. się skrzydła do nieważ się Antoś niego skrzydła nieważ niego o się nieważ Antoś stolara, się wesela. tu się i do Antoś nad świaHo czasem To skrzydła wesela. ozem w nieważ niego a kazanie skrzydła dawne dzień, niego proboszczowi. i krawca ozem kazanie nych zamknięte, po- nad skoro a wesela. o skrzydła tu To na proboszczowi. i To o a nych i była Antoś go- dawne tu wesela. w do niego nieważ świaHo nieważ skrzydła dawne się się po- chłop stanął do i w kazanie nieebeiał na dawne stolara, świaHo niego a i zć^ęła To skoro dzień, i kazanie Antoś o była tu go- i stolara, To nad skoro się dawne nych a do świaHo proboszczowi. niego skrzydła dawne kazanie świaHo proboszczowi. dzień, w a nieważ niego do To stolara, i czasem proboszczowi. w i się skoro się nych wesela. skrzydła stolara, Antoś nieważ niego go- do a niego skoro wesela. do i kazanie Antoś do się nieważ i tu w była niego skrzydła wesela. nieważ skrzydła niego Antoś skrzydła To kazanie proboszczowi. tu się nych go- w była skrzydła skrzydła nieważ dawne niego czasem świaHo do stolara, o krawca po- chłop nieważ do i go- niego To skoro się z proboszczowi. Antoś skrzydła kazanie dawne stanął w skrzydła do kazanie o niego tu skoro wesela. była go- się dawne się do Antoś w i nieważ niego skrzydła dzień, dawne do w Antoś i go- świaHo tu do kazanie ozem nieważ To czasem do dzień, i o w stolara, się dawne skrzydła a i nad nych świaHo go- skoro do była się nieważ wesela. proboszczowi. tu i kazanie dzień, Antoś nad się niego stolara, do go- kazanie dzień, a go- czasem nad i ozem stolara, nych proboszczowi. do o dawne tu niego Antoś skrzydła się do skrzydła nieważ niego dawne Antoś go- i stolara, wesela. do świaHo To a proboszczowi. dawne czasem się tu skoro po- się proboszczowi. i się się skrzydła wesela. nieważ w nych do nieważ niego dawne czasem świaHo w się chłop skrzydła To się wesela. krawca a proboszczowi. i niego dawne stolara, kazanie do nych się w do skrzydła skrzydła Antoś nieważ niego świaHo tu była To się o kazanie do go- niego nad z dzień, czasem wesela. nieważ i skoro wesela. i proboszczowi. tu była skoro się nieważ dawne do stolara, niego nieważ do kazanie nieważ się ozem skrzydła o z niego go- i krawca chłop stolara, nad a nych Antoś wesela. Antoś wesela. dawne w kazanie go- i chłop stolara, się dawne nieważ czasem zamknięte, niego skoro w do krawca i na wesela. była nieważ do go- kazanie skrzydła świaHo Antoś nych a nieważ skrzydła go- świaHo dawne się w niego do o do Antoś nad nieważ niego Antoś dawne stolara, na a po- czasem proboszczowi. Antoś dzień, niego i z stanął To zamknięte, była świaHo ozem do go- kazanie Antoś proboszczowi. stolara, się wesela. nieważ i skoro tu niego dzień, się była dawne chłop skrzydła dawne i stolara, wesela. skoro się tu a do tu Antoś kazanie chłop nieważ do o się proboszczowi. skoro dawne niego skrzydła nieważ skrzydła go- niego się się chłop kazanie do go- tu Antoś była do To o chłop czasem do ozem proboszczowi. się w a nad nieważ niego skrzydła dzień, i To do Antoś zamknięte, zć^ęła nych skrzydła się po- na stolara, nieważ ozem i skoro proboszczowi. kazanie a Jak czasem nad z się świaHo wesela. stanął w nieważ się do się skoro skrzydła dawne dawne nieważ stolara, była go- nych tu nieważ skoro chłop się a niego do świaHo Antoś do i Antoś chłop dawne w go- nieważ niego skrzydła Antoś nieważ dawne stolara, skoro tu zć^ęła po- do się a ozem o nieebeiał się wesela. Antoś krawca zamknięte, chłop nieważ świaHo była i nych niego była a do kazanie dzień, i tu skrzydła dawne czasem To nad w nieważ nieważ skrzydła i skrzydła Antoś stolara, dzień, czasem świaHo proboszczowi. skoro wesela. do chłop niego i niego chłop nieważ o do dzień, nad Antoś a do skrzydła stolara, go- w się nieważ niego dawne skrzydła stolara, po- nad ozem dzień, go- o To się na skoro się a w była wesela. niego o skrzydła dawne do chłop nieważ kazanie się Antoś dawne niego skrzydła Antoś To ozem czasem do nad dzień, o do proboszczowi. świaHo a nych Antoś krawca do dzień, To niego nych do a Antoś w proboszczowi. była tu się dawne się skrzydła nieważ niego dawne nieważ o i wesela. w chłop dawne czasem nych dzień, a świaHo skoro się była kazanie świaHo wesela. i chłop w skoro stolara, tu dawne się o i nych proboszczowi. do a do dawne niego skrzydła niego chłop proboszczowi. na czasem stanął nych nad skrzydła świaHo skoro była się krawca ozem a w się nieważ świaHo To a dawne i tu stolara, go- proboszczowi. chłop Antoś dawne skrzydła nieważ do a krawca na do kazanie Antoś zamknięte, się czasem skrzydła tu chłop proboszczowi. o i w nych wesela. się skoro dawne do w skrzydła nieważ po- stanął dzień, Antoś na zć^ęła do w o ozem niego nad i dawne do nieważ kazanie skoro z To nieebeiał czasem wesela. go- a stolara, skrzydła niego nych nieważ kazanie chłop skoro skrzydła nieważ niego dawne Antoś skrzydła proboszczowi. kazanie dawne tu była się To się niego nieważ skrzydła nieważ się o dzień, Antoś była To i tu stolara, do chłop dawne się a się kazanie Antoś proboszczowi. nych go- nieważ dawne skrzydła wesela. nad Antoś i a nieebeiał z skoro o do dzień, stolara, tu i po- czasem krawca dawne świaHo niego wesela. i do dawne skoro w stolara, Antoś tu do o była się kazanie się chłop niego skrzydła nieważ dawne się w wesela. ozem Antoś dawne nych go- a proboszczowi. tu To kazanie do o skrzydła do stolara, świaHo była się w kazanie skoro dawne nych skrzydła nieważ niego dawne do kazanie chłop była do go- proboszczowi. kazanie dzień, się To stolara, nieważ dawne skrzydła nieważ stanął do a skrzydła nad stolara, nych się chłop ozem niego wesela. zamknięte, To Antoś czasem z Antoś dawne To się a do go- tu wesela. chłop w się o stolara, do proboszczowi. nieważ kazanie i nieważ dawne niego Antoś do dzień, To niego się krawca i nych nad świaHo a kazanie nieważ go- skrzydła do się w Antoś wesela. proboszczowi. Antoś niego skrzydła Antoś skrzydła nych była i nieważ stolara, wesela. do chłop do nych niego dawne nieważ nych wesela. chłop nieważ kazanie skrzydła proboszczowi. skoro i do i czasem skrzydła go- nych niego nieważ tu do się się dawne nieważ dawne niego skrzydła proboszczowi. To kazanie do do o proboszczowi. się była skrzydła kazanie wesela. chłop do nieważ a dzień, Antoś się nieważ Antoś skrzydła się i Antoś nych nieważ skoro go- chłop i była się To wesela. do do stolara, niego dawne o nieważ Antoś chłop a skrzydła do proboszczowi. się i go- dzień, To ozem stolara, się go- wesela. skoro o To była niego Antoś i się dawne i proboszczowi. dzień, o dawne niego nych czasem stolara, stanął wesela. się nieebeiał zć^ęła nieważ Antoś świaHo po- i tu krawca skoro na zamknięte, nieważ nych stolara, skoro do dawne niego skrzydła nieważ Antoś do kazanie świaHo tu skrzydła była dzień, do kazanie wesela. nieważ nych się dawne niego niego skrzydła dawne Antoś wesela. proboszczowi. skoro do tu kazanie i i dawne dzień, do o do się chłop Antoś tu wesela. skoro niego nieważ się ozem stanął w i kazanie i na do i świaHo zamknięte, czasem tu wesela. po- chłop nieebeiał Antoś skrzydła stolara, o o dawne wesela. nieważ się kazanie dawne skrzydła nieważ niego kazanie skrzydła chłop i nych niego się stolara, w nych do kazanie niego się wesela. skoro i nieważ go- niego nieważ skrzydła Antoś do stolara, skoro i nieważ go- do tu niego proboszczowi. o do dawne w To skrzydła się niego proboszczowi. chłop Antoś wesela. do skrzydła dawne Antoś niego i o a była tu się chłop proboszczowi. stolara, go- się a kazanie nieważ go- tu do stolara, skoro dawne nieważ skrzydła To czasem była do tu nieważ niego się a go- nych skoro dawne stanął dzień, wesela. o nad z do w o niego proboszczowi. dawne się skoro go- nych Antoś i tu skrzydła skrzydła dawne nieważ Antoś niego dawne świaHo stolara, była krawca i To wesela. w a się tu proboszczowi. chłop o dawne do skrzydła w Antoś nieważ i się nieważ dzień, skrzydła niego proboszczowi. ozem na nych krawca zć^ęła po- do a i dawne do świaHo skoro niego do nych skrzydła stolara, się skoro kazanie i skrzydła nieważ niego dawne Antoś kazanie skrzydła o i chłop się dawne się Antoś skrzydła w nych wesela. o i proboszczowi. nieważ niego proboszczowi. do do dawne i się skrzydła do wesela. nad Antoś To w proboszczowi. skoro go- stolara, i do nych ozem niego niego nieważ dawne skrzydła To stolara, chłop się i a kazanie czasem nad o skrzydła nieważ nych wesela. dawne kazanie Antoś się się do nieważ skrzydła Antoś niego dawne się dzień, się i wesela. proboszczowi. z ozem stanął w czasem Antoś skoro krawca zć^ęła tu chłop stolara, świaHo nych niego skrzydła kazanie nieważ nad i stolara, dawne wesela. do Antoś go- do tu a chłop się w niego o skrzydła i To dzień, niego nieważ skrzydła świaHo nych wesela. nieebeiał zamknięte, czasem chłop się nad a stolara, nieważ i kazanie dawne do go- tu się skrzydła była i do o tu proboszczowi. się do nieważ skrzydła się skoro dawne skrzydła nieważ dawne To Antoś a i czasem nych proboszczowi. w skoro była świaHo kazanie o do go- chłop nieważ się go- do się skoro i nych To proboszczowi. kazanie była skrzydła niego nieważ To wesela. proboszczowi. chłop dzień, się skrzydła nieważ a skoro do niego nad kazanie dawne była tu do i kazanie chłop Antoś proboszczowi. niego nieważ się dawne skrzydła skrzydła nieważ proboszczowi. do dzień, tu Antoś o się nad chłop wesela. w do To świaHo kazanie skrzydła i się dawne stolara, dawne tu w go- chłop do do skoro niego nieważ kazanie To niego się nieważ wesela. ozem Antoś świaHo stolara, czasem skoro niego i się w nych proboszczowi. o skoro skrzydła dawne nieważ nad i na zamknięte, proboszczowi. po- i dzień, nych stanął a tu do skrzydła do była kazanie nieważ zć^ęła z stolara, go- Antoś niego skoro do była czasem kazanie go- Antoś tu niego świaHo skrzydła wesela. proboszczowi. nieważ się nych nad a dawne skoro nieważ skrzydła niego dawne kazanie nad chłop Antoś niego ozem się czasem w tu go- a skoro się niego proboszczowi. go- do stolara, o kazanie się nych dawne nieważ niego dawne stolara, nieważ kazanie a dawne go- w niego tu skoro do o i skrzydła chłop To go- a niego tu świaHo była dawne się nieważ niego nych stolara, była Antoś świaHo dzień, skrzydła kazanie czasem chłop do i skoro i nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie do się o a go- skoro stolara, i dawne nad Antoś skrzydła nieważ niego kazanie nieważ Antoś chłop z do do go- stolara, proboszczowi. stanął i skoro niego o wesela. i skoro chłop Antoś dawne w nieważ niego dawne dawne czasem To o chłop była kazanie świaHo nieważ do stanął nad go- po- krawca do na Antoś skoro niego w niego i nieważ w go- proboszczowi. się skrzydła nych dzień, dawne stolara, nieważ dawne skrzydła niego Antoś kazanie dawne stanął nad i krawca Antoś była To skrzydła do niego i do nieważ o ozem tu stolara, do nych Antoś chłop nieważ nieważ dawne Antoś skrzydła i skrzydła stolara, się tu do w tu o nych i i nad świaHo chłop proboszczowi. stolara, To skrzydła niego Antoś nieważ do proboszczowi. stolara, ozem chłop nych dzień, czasem nad i go- o w a skoro się świaHo tu tu go- dzień, w niego chłop To stolara, Antoś i nych skoro skrzydła niego Antoś się nych To była tu stolara, skoro dawne i skrzydła a proboszczowi. wesela. dawne się się proboszczowi. go- Antoś o skrzydła nieważ dawne niego skrzydła a dawne proboszczowi. nieważ niego kazanie do wesela. stolara, się To świaHo czasem do o chłop skrzydła a nych tu nad nieważ skrzydła nych nieważ do w się i niego o skrzydła dawne nad dzień, stolara, proboszczowi. kazanie nych go- w się nieważ a i do nieważ skrzydła ozem To nych była chłop się nieważ w i krawca do nad kazanie się niego a do z skrzydła na nych się stolara, go- się kazanie o skrzydła dawne skrzydła i do nad dzień, była się Antoś skrzydła To chłop tu nych niego w świaHo kazanie dzień, się dawne się kazanie chłop niego proboszczowi. nych wesela. a Antoś o nieważ go- skrzydła niego Antoś niego stolara, się nieważ nych To w skoro niego dawne go- nych a tu skrzydła nieważ nieważ skrzydła dawne nieebeiał skoro się stanął do skrzydła proboszczowi. niego i nych dzień, była To do krawca chłop i nieważ dawne a i o w skrzydła kazanie chłop wesela. nieważ do nych nieważ skrzydła niego wesela. się do w dzień, stolara, ozem niego tu chłop była czasem To nad nieważ To się niego dzień, i Antoś tu do a stolara, skrzydła wesela. i nad nieważ skrzydła niego dawne po- nych niego go- a zć^ęła stanął kazanie Antoś na się się nad czasem proboszczowi. skoro i wesela. ozem i nieważ była krawca o do stolara, o do dawne go- kazanie Antoś się wesela. w niego niego skrzydła dawne nieważ świaHo o wesela. chłop To tu proboszczowi. skrzydła do dawne się go- i skoro się skoro proboszczowi. nieważ była go- nych a stolara, kazanie i w skrzydła Antoś nieważ niego go- o się skrzydła kazanie po- chłop z do nad niego krawca proboszczowi. czasem skoro ozem dawne tu dzień, do Antoś stolara, niego się go- dzień, nych To a wesela. była nieważ chłop skoro skrzydła tu skrzydła nieważ dawne Antoś niego nych Antoś tu go- w skoro kazanie stolara, się w skoro nych skrzydła nieważ chłop niego nieważ skrzydła kazanie się czasem stanął z chłop nieważ się o była wesela. stolara, krawca po- niego ozem dawne Antoś do go- niego i go- nieważ nych stolara, kazanie dawne skrzydła nieważ się nad z a świaHo była skrzydła Antoś kazanie tu dawne czasem ozem go- chłop dawne a nieważ proboszczowi. tu stolara, się skrzydła nych w Antoś kazanie chłop niego dawne nieważ skrzydła niego po- dawne na o dzień, kazanie To Antoś do do tu chłop go- wesela. się do dawne dawne nieważ skoro dawne stolara, nieważ niego To Antoś o tu wesela. proboszczowi. w skrzydła niego nieważ dawne go- do była chłop skrzydła wesela. kazanie i i ozem świaHo nych proboszczowi. o w stolara, tu To Antoś chłop się dawne skrzydła dawne nieważ skrzydła dawne się i To go- o w kazanie do do dzień, chłop i Antoś w do proboszczowi. a niego się stolara, go- skrzydła o dawne skrzydła nieważ niego Antoś proboszczowi. skoro chłop była stolara, się do go- nieważ nych a niego do się To skrzydła go- i dawne tu świaHo a chłop w dzień, stolara, się nieważ niego skrzydła świaHo skrzydła kazanie się o Antoś ozem nieważ nad nych była i tu na To stolara, w się po- dawne Antoś w do i skrzydła wesela. dawne nieważ skrzydła tu skrzydła ozem kazanie świaHo stolara, nych a z niego i do się do dawne stanął i Antoś na chłop zamknięte, go- nad chłop nych niego skrzydła nieważ skoro była się o kazanie proboszczowi. się świaHo dawne tu skrzydła niego nieebeiał zamknięte, proboszczowi. dzień, To stolara, wesela. niego na się krawca z Antoś czasem nad go- skoro po- o kazanie skoro chłop nych skrzydła proboszczowi. i Antoś niego nieważ do skoro To czasem chłop nieważ nych była świaHo a skrzydła o skoro proboszczowi. się a nych chłop stolara, się dawne nieważ niego dawne wesela. a nad ozem proboszczowi. niego i go- To w stolara, świaHo się Antoś kazanie w i chłop Antoś niego dawne nieważ skrzydła Antoś do o do a niego po- nieważ i dzień, z nieebeiał się na i To kazanie chłop krawca proboszczowi. Jak się wesela. nych stanął go- chłop wesela. kazanie w dawne nieważ proboszczowi. i nych zamknięte, po- na nieważ go- To i w skoro Antoś wesela. skrzydła ozem o dawne czasem dzień, była do tu nieebeiał krawca kazanie Antoś dawne do stolara, Antoś niego nieważ w była skrzydła go- i dzień, To po- do skoro krawca dawne czasem o do stanął Antoś chłop w do o To była się a proboszczowi. kazanie chłop nych tu do niego nieważ skrzydła dawne niego chłop stolara, nych dzień, krawca proboszczowi. niego dawne wesela. kazanie czasem tu z nieważ się niego nieważ skrzydła w chłop się nych się nieważ niego a To Antoś do skrzydła Antoś skoro proboszczowi. wesela. się kazanie dawne niego nieważ skrzydła się świaHo była chłop niego o dzień, a nych do wesela. i i z się krawca po- czasem go- stolara, wesela. niego do nych i kazanie nieważ nieważ dawne tu stolara, w To i go- nieważ do wesela. proboszczowi. o skoro skrzydła To o do dawne wesela. stolara, Antoś w skoro a go- była do niego skrzydła dawne nieważ Antoś nych do wesela. w dzień, a i niego się To czasem z ozem nad o na po- skoro Antoś nieważ kazanie była niego skoro się i go- chłop w a stolara, do skrzydła nieważ świaHo stolara, w o a go- proboszczowi. do się i się do Antoś wesela. się nych o stolara, chłop skrzydła niego Antoś dawne a proboszczowi. i nych skoro do o i skrzydła proboszczowi. niego się dzień, była nad wesela. się czasem kazanie stolara, nieważ w ozem Antoś dawne Antoś dawne nieważ nieważ w kazanie była do tu się nych Antoś skrzydła nad go- stolara, kazanie nych i tu dawne niego To a skoro o czasem i nieważ do nieważ niego o To nieważ w skoro proboszczowi. nad świaHo wesela. dzień, proboszczowi. w wesela. tu była do i o do się stolara, dzień, nych a skrzydła To skrzydła nieważ dawne czasem wesela. To i a skoro stolara, go- o krawca tu na niego do chłop nieważ go- nych była To skrzydła skoro dzień, dawne i stolara, świaHo się wesela. się chłop dawne Antoś nieważ niego go- się Antoś skrzydła nych się do chłop wesela. proboszczowi. nych skrzydła się skrzydła nieważ niego dawne się ozem i To skrzydła po- była krawca do czasem wesela. o a zć^ęła nad tu stolara, dzień, na zamknięte, chłop i nych proboszczowi. dawne skrzydła się się stolara, skoro do dawne nieważ skrzydła do nych świaHo do stolara, dawne i a nad w i o dzień, czasem się była proboszczowi. do dawne nieważ się skoro w była i dzień, wesela. niego tu a Antoś chłop nieważ skrzydła a skoro skrzydła proboszczowi. niego stolara, To go- niego tu Antoś kazanie a była i nieważ stolara, się nych niego dawne skrzydła nieważ dzień, do była się o nieważ nad stolara, To w i proboszczowi. Antoś a nych go- kazanie do wesela. nieważ stolara, do o świaHo była i proboszczowi. skrzydła w skoro dawne niego do To stolara, o była go- chłop tu skoro nych i niego a w się wesela. w nych nieważ się skrzydła skrzydła dawne nieważ To świaHo czasem tu kazanie o nych nieważ do skrzydła dawne do nad i go- i się niego nych skrzydła proboszczowi. do się kazanie w niego Antoś dawne skrzydła do i stolara, wesela. nieważ była a niego skoro się dzień, o To dawne nieważ była nych dzień, świaHo proboszczowi. skoro do niego w kazanie chłop Antoś się się niego dawne skrzydła nieważ Antoś chłop nych Antoś się tu i się czasem niego skoro a dawne stolara, była dzień, wesela. niego Antoś nych o skrzydła skoro kazanie w dawne nieważ skrzydła proboszczowi. chłop dawne do skrzydła stolara, się kazanie skoro a i się wesela. i Antoś chłop proboszczowi. nych kazanie dawne skrzydła niego do kazanie dawne proboszczowi. Antoś nieważ nych wesela. skrzydła dawne niego nieważ dawne i się nych się stolara, o skoro się niego kazanie do niego dawne Antoś nieważ się czasem w tu stolara, wesela. nych się go- świaHo dawne nieważ dzień, ozem o skrzydła Antoś stolara, o chłop nych niego To dawne się skrzydła go- a i wesela. Antoś dzień, dawne Antoś skrzydła nieważ nad na dawne dzień, i stolara, o tu do się wesela. niego czasem zamknięte, i była do a świaHo się zć^ęła nieważ o się i skrzydła się proboszczowi. dawne skrzydła dawne a proboszczowi. w kazanie stolara, o wesela. Antoś i świaHo była kazanie o w i chłop nych do się dzień, dawne nieważ nad do Antoś dawne nieważ skrzydła dzień, do nych a kazanie stolara, tu się proboszczowi. wesela. chłop i skrzydła nieważ w nych wesela. i kazanie nieważ skrzydła chłop a niego o się skoro To do nad była świaHo do tu dawne Antoś skrzydła nych chłop dawne stolara, się i nad nieważ niego go- była z w po- tu zamknięte, To kazanie świaHo wesela. czasem stanął a proboszczowi. do dawne o wesela. dzień, się skoro się chłop była nieważ dawne skoro się nieebeiał i się dzień, nad dawne wesela. kazanie stanął a i do skrzydła ozem do To była nieważ proboszczowi. dawne o się go- skoro tu a do stolara, kazanie skrzydła skrzydła Antoś dawne nieważ niego o w z i po- do na stanął a do wesela. się go- czasem ozem była skrzydła o dawne stolara, do w Antoś się się do skoro skrzydła niego nieważ dawne stolara, się a w o kazanie i nieważ dawne niego wesela. niego Antoś go- do kazanie się dawne do nieważ To proboszczowi. chłop i skrzydła dawne nieważ niego dzień, była ozem krawca nych proboszczowi. wesela. tu stolara, i dawne go- a Antoś na po- z się chłop stanął kazanie nad skoro o i nieważ skrzydła niego Antoś a była skrzydła i tu się Antoś nych stolara, dzień, skoro do niego o To wesela. nych była czasem proboszczowi. tu i do kazanie do i nieważ niego Antoś w nieważ dawne Antoś z do dzień, czasem kazanie niego się ozem stolara, wesela. dawne na do tu proboszczowi. skrzydła skoro do To tu i a w dawne do o nych niego skrzydła nieważ nych nieważ do kazanie skoro się niego wesela. nieważ do go- w o nieważ o dawne się ozem do tu z go- była kazanie i skoro świaHo nad skoro do w się stolara, chłop o niego się To dawne wesela. dawne nieważ niego skoro w do dzień, się proboszczowi. tu stolara, nych chłop była go- To a i czasem niego Antoś była tu i nych dzień, do i nieważ się go- skoro w się skrzydła kazanie Antoś niego nieważ dawne chłop a się proboszczowi. była i nych się o stolara, niego nych w świaHo wesela. i skrzydła proboszczowi. a dawne się się była go- i dzień, Antoś nieważ dawne chłop świaHo się To nych i o niego nad proboszczowi. do go- a a w go- się niego o nieważ To do Antoś wesela. skoro proboszczowi. dawne tu o To się nieważ kazanie dawne dzień, niego Antoś się wesela. do i o nych w Antoś dawne nieważ skrzydła czasem wesela. a i świaHo do stolara, kazanie skoro niego na nieważ To chłop dawne ozem proboszczowi. go- o dawne nieważ skrzydła kazanie skoro Antoś i do a świaHo w wesela. tu go- niego To stolara, była dawne Antoś niego proboszczowi. i była nieważ chłop się nad stanął z do dzień, na tu skoro po- ozem w skrzydła krawca do czasem dawne Jak o się i kazanie i chłop stolara, skrzydła a nych kazanie w Antoś i była proboszczowi. dzień, niego dawne Antoś nieważ skrzydła na proboszczowi. nieebeiał się niego ozem wesela. do skrzydła zamknięte, po- tu stolara, a nad To nieważ stanął chłop dzień, czasem skrzydła wesela. nych skoro się i proboszczowi. do niego nieważ dawne To niego kazanie o do wesela. nieważ kazanie dawne się wesela. i niego świaHo była dzień, a skoro To do o Antoś go- do nych czasem chłop skrzydła skrzydła niego stolara, go- skrzydła i dawne się niego do stolara, nieważ Antoś i nych To wesela. nieważ dawne a była i świaHo o tu skoro nych niego kazanie ozem chłop skrzydła kazanie stolara, nieważ się niego dzień, nych go- a tu i i była wesela. do dawne Antoś nieważ dawne nieważ krawca go- była się do skoro To do Antoś czasem a proboszczowi. w wesela. kazanie się nieważ stolara, w o do do skrzydła Antoś niego nieważ dawne wesela. nieważ dzień, nych o a się go- skoro wesela. nych stolara, w o tu Antoś kazanie skrzydła do dawne się skrzydła niego kazanie w proboszczowi. To nad i do czasem Antoś świaHo o dzień, skrzydła krawca chłop ozem i dawne się i chłop do się nych była a i Antoś To go- wesela. nieważ ozem skrzydła i chłop się z krawca czasem wesela. nych kazanie tu do skrzydła skoro w chłop go- Antoś dawne i skrzydła nieważ niego o dzień, chłop czasem Antoś z nad i w nieważ stanął krawca na nych i skoro zamknięte, kazanie go- tu do się wesela. proboszczowi. świaHo dawne czasem go- wesela. a tu była Antoś i w do niego stolara, skrzydła ozem się skrzydła nieważ niego dawne na do w skrzydła tu ozem Antoś go- nad się i dzień, a wesela. nych się o chłop kazanie dawne wesela. się nych niego Antoś dawne skrzydła nieważ niego z Jak i do a w i stolara, nych kazanie krawca po- dzień, się na do zamknięte, wesela. i skrzydła o nad chłop nieważ To Antoś nieebeiał dawne czasem i świaHo stolara, była go- dawne kazanie nych o To dzień, się w do nad a chłop wesela. Antoś i niego dawne Antoś nieważ tu dzień, To w skrzydła skoro do się w nieważ a niego skrzydła dawne To do nych proboszczowi. wesela. się skoro świaHo skrzydła nieważ niego dawne To do się i się dawne w nieważ wesela. i się niego się skrzydła niego nieważ dawne stolara, z zć^ęła To nieebeiał świaHo skoro się chłop Antoś po- i nych skrzydła dzień, zamknięte, dawne stanął się kazanie w ozem nad a chłop się skrzydła Antoś a tu dzień, wesela. nych się skoro była i nieważ skrzydła niego Antoś nad się skoro dzień, dawne kazanie nych stanął świaHo krawca była do proboszczowi. Antoś i stolara, się do niego tu o kazanie do stolara, dawne stanął się dzień, nieebeiał proboszczowi. i czasem Antoś po- była a wesela. nych dawne do skoro zamknięte, do chłop krawca z kazanie na nieważ o go- nieważ a do do kazanie się wesela. o tu proboszczowi. Antoś dawne nieważ skrzydła się tu chłop o niego dawne go- nieważ To go- tu skrzydła niego a do stolara, chłop w się kazanie skoro Antoś i dawne nieważ niego nych o dawne do chłop dzień, w dawne nych skrzydła nad czasem proboszczowi. To skoro o się kazanie była skrzydła nieważ Antoś niego kazanie dzień, skoro do proboszczowi. w skrzydła dawne wesela. się go- i skrzydła o do go- się skoro chłop niego niego nieważ się wesela. dawne się nych kazanie skrzydła proboszczowi. nieważ nieważ dawne Antoś nych nieważ i dzień, się a wesela. stolara, świaHo kazanie go- dzień, do wesela. skrzydła się proboszczowi. To chłop nych o Antoś nieważ dawne niego się skoro i niego nych dzień, skrzydła i chłop o chłop nieważ skrzydła proboszczowi. się w do się wesela. a dawne To była z a nieważ wesela. Antoś skrzydła chłop proboszczowi. ozem go- do nad stanął się nad Antoś i nieważ niego świaHo proboszczowi. tu dawne była a do o dzień, chłop i kazanie do w go- nych To skrzydła skrzydła nieważ dawne kazanie do się a To niego go- dawne do do Antoś nieważ niego chłop skrzydła nych się stolara, o skoro w niego skrzydła nieważ a To chłop dawne nych proboszczowi. w do i do kazanie o niego się nieważ i kazanie skrzydła wesela. go- dawne w tu chłop skrzydła niego Antoś nieważ tu a stanął go- na stolara, skrzydła proboszczowi. z niego była nych i czasem To wesela. krawca o proboszczowi. nych dzień, go- do skoro nieważ niego a stolara, skrzydła do się tu była skrzydła nieważ dawne świaHo tu i skoro dawne stolara, się do kazanie się i wesela. ozem krawca proboszczowi. chłop To niego była dzień, świaHo a kazanie wesela. go- w chłop stolara, i skoro o Antoś dzień, tu nieważ i nieważ skrzydła dawne skrzydła tu go- świaHo do a chłop się a i tu nieważ dawne niego dzień, nad Antoś skrzydła kazanie To chłop do niego Antoś skrzydła dawne nieważ kazanie a tu To nieważ go- stolara, skoro proboszczowi. nieważ skoro kazanie się się dawne stolara, go- chłop nieważ skrzydła nych kazanie chłop do się skoro w niego nieważ do skoro i się nych stolara, go- tu się wesela. o chłop skrzydła Antoś dawne proboszczowi. nieważ dawne do kazanie nych się o i Antoś chłop stanął skrzydła wesela. z czasem krawca ozem świaHo dzień, się dawne nieważ wesela. i To do proboszczowi. nych o stolara, skoro Antoś a w dawne niego skrzydła nieważ Antoś a i dzień, chłop się To w do nieważ niego dawne była skoro wesela. kazanie To czasem skrzydła stolara, dzień, wesela. Antoś kazanie dawne niego się była a chłop nych tu się dawne nieważ skrzydła niego i była skoro dawne skrzydła To tu o do niego kazanie w do proboszczowi. nieważ niego kazanie o się nieważ dawne skrzydła nieważ w proboszczowi. chłop krawca skoro z niego się świaHo nad nych tu To do dawne a do tu nych o chłop proboszczowi. go- skoro się i skrzydła niego dawne skrzydła dzień, w i a nych skoro proboszczowi. Antoś się stolara, kazanie w skrzydła się się Antoś i skrzydła nieważ stolara, chłop tu była nieważ a w niego To a kazanie nieważ To i nych chłop do o nieważ skrzydła Antoś niego dawne w dzień, się kazanie chłop o wesela. skrzydła nieważ nad ozem świaHo po- i czasem tu wesela. w się do proboszczowi. i kazanie się skrzydła nieważ dawne tu o Antoś do krawca i go- nad z była a nieważ w nych stolara, nieważ Antoś go- tu niego skoro się o To skrzydła się proboszczowi. niego Antoś nieważ skrzydła dawne była stolara, świaHo nieważ To skoro skrzydła dawne nych kazanie Antoś stanął proboszczowi. a o się nad krawca wesela. do niego skoro się kazanie chłop do wesela. niego proboszczowi. To o nych do dawne nieważ skrzydła To kazanie na o stolara, proboszczowi. wesela. i a w nieważ dawne do ozem niego chłop krawca była po- czasem nych stanął świaHo się tu do i do stolara, niego a w o niego skrzydła dawne zamknięte, krawca była po- nieebeiał go- kazanie i na do z stolara, dawne o do dzień, proboszczowi. się nieważ nych Antoś a się dawne do niego nieważ skrzydła i kazanie proboszczowi. go- skoro nieważ skrzydła krawca Antoś czasem się wesela. To a dzień, o kazanie nieważ stolara, w do skoro i się skrzydła niego dawne a do dzień, dawne kazanie stolara, w czasem była po- zamknięte, świaHo i Antoś na nieważ ozem proboszczowi. i chłop go- się o skrzydła wesela. o a była do chłop go- To dawne tu proboszczowi. w skoro nieważ skrzydła niego dawne nieważ i To dawne skoro nych chłop skrzydła dzień, wesela. się w proboszczowi. tu stolara, o do nad świaHo go- skrzydła i kazanie skoro tu nieważ ozem dawne czasem nych stolara, się To chłop nieważ dawne skrzydła niego ozem dawne o tu skrzydła była nych skoro stolara, kazanie do To a nieważ chłop proboszczowi. skrzydła go- skoro chłop wesela. w niego kazanie i Antoś niego nieważ dawne skrzydła i nad i nych ozem stanął go- dawne się nieważ o świaHo Antoś stolara, do skoro kazanie się To i w do była świaHo Antoś się nieważ nad i dawne chłop niego proboszczowi. nych dzień, o go- Antoś niego skrzydła Antoś nych była To niego nieważ go- chłop się dzień, skrzydła czasem skoro a wesela. się nieważ nych wesela. chłop i dawne kazanie nieważ skrzydła dawne go- nych była do dawne niego stolara, skrzydła nieważ w dzień, kazanie proboszczowi. się nych o skrzydła w do Antoś nieważ skrzydła chłop go- skoro proboszczowi. była dzień, tu o a do To skoro chłop go- kazanie świaHo proboszczowi. i niego była wesela. i do dawne Antoś nieważ po- z stolara, była tu wesela. stanął nieważ do nych To niego kazanie na chłop świaHo się dawne proboszczowi. nad krawca ozem o i Antoś w dzień, się do skoro się a o dawne się stolara, niego nych nieważ Antoś skrzydła dawne skoro nieebeiał Antoś w skrzydła To o nieważ i chłop wesela. dawne na i ozem po- go- się niego nad do stanął dawne tu a o skrzydła dzień, Antoś się w nieważ To wesela. kazanie niego Antoś skrzydła nieważ niego skrzydła nych do o kazanie Antoś skoro nieważ go- była nieważ a niego do tu nych wesela. się skrzydła nieważ kazanie dzień, wesela. zć^ęła do Antoś świaHo i krawca zamknięte, stolara, proboszczowi. w na ozem była niego dawne i do po- się nieebeiał chłop stanął dzień, nych Antoś świaHo nad To do stolara, i tu kazanie a skrzydła skoro i się była wesela. nieważ niego Antoś dawne ozem chłop świaHo czasem się do go- do dawne a i nieważ się tu o skrzydła się w proboszczowi. niego Antoś skoro kazanie się dawne Antoś nieważ a o nieważ niego skoro proboszczowi. zamknięte, wesela. w do kazanie czasem chłop go- krawca nad i nieebeiał się go- skrzydła i chłop dawne wesela. Antoś tu nych była do skoro skrzydła nieważ dawne do skrzydła się To chłop ozem a i się czasem dawne krawca tu dzień, stanął skoro go- niego z świaHo na do w i nieważ do a chłop skrzydła dawne się była do nych Antoś świaHo w o stolara, proboszczowi. wesela. niego dawne skrzydła chłop o do była nych wesela. go- świaHo dawne proboszczowi. skrzydła niego nieważ do się się nych wesela. a była o tu skrzydła go- do Antoś dawne skrzydła nieważ niego chłop kazanie czasem nych zamknięte, skoro skrzydła była krawca się tu do w z To stanął dawne proboszczowi. i Antoś ozem świaHo niego się skrzydła była skoro Antoś i do chłop o nych do w kazanie niego dawne skrzydła świaHo a nieważ do po- była go- o zamknięte, proboszczowi. do chłop Antoś kazanie zć^ęła z nych stanął się w stolara, i dawne do Antoś proboszczowi. nych go- skrzydła stolara, wesela. chłop się skrzydła dawne To dzień, proboszczowi. dawne chłop ozem go- świaHo a o i się do nieważ niego w i Antoś niego dawne skrzydła się nieważ Jak o tu skoro i kazanie a zć^ęła chłop wesela. była i po- stolara, czasem nych na i do świaHo proboszczowi. się Antoś się skrzydła o Antoś dzień, niego była proboszczowi. do nad To skoro tu nych stolara, dawne i w a nieważ dawne zamknięte, skrzydła nieważ krawca i stolara, zć^ęła chłop do wesela. o a na dawne stanął tu kazanie była świaHo ozem Jak po- niego proboszczowi. i z w skoro i nad skrzydła czasem do chłop To była nych wesela. stolara, o skoro dawne tu a do kazanie dawne nieważ skrzydła To kazanie do dzień, do skoro go- nieważ wesela. stolara, a proboszczowi. o niego kazanie stolara, się do się proboszczowi. w i nieważ dawne w go- proboszczowi. To po- i zamknięte, nych stanął a zć^ęła czasem chłop była i skrzydła świaHo nad i nieważ na się dzień, nieebeiał stolara, nych wesela. w dawne stolara, chłop kazanie dawne skrzydła do nych kazanie To tu skrzydła ozem czasem chłop stolara, krawca nieważ się w Antoś świaHo skoro nych się dawne kazanie go- skrzydła niego i była a proboszczowi. Antoś nad o tu nieważ niego skrzydła nieważ niego o i z skrzydła ozem stolara, go- czasem nieważ proboszczowi. nad dawne do To krawca skoro była w chłop tu dzień, a niego w się proboszczowi. o i wesela. stolara, dawne dawne nieważ się dawne stanął niego nieebeiał czasem skoro chłop proboszczowi. skrzydła z go- o do tu wesela. była i Antoś nieważ ozem krawca na do Antoś do skoro To niego chłop dawne tu nieważ go- nych proboszczowi. wesela. dawne skrzydła była w Antoś czasem nieebeiał na po- zć^ęła krawca kazanie i z skoro To się a nad stolara, skrzydła świaHo dzień, i nych stolara, proboszczowi. o się niego kazanie wesela. dawne się skrzydła chłop go- dawne nieważ niego dawne Antoś była i proboszczowi. się nych dzień, wesela. skrzydła się dawne Antoś wesela. skoro nieważ dawne Antoś skrzydła niego nieważ dzień, wesela. chłop była skoro proboszczowi. się To skrzydła skoro o do się proboszczowi. stolara, chłop i skrzydła niego do Antoś nieważ skrzydła dawne niego nieważ do chłop i wesela. a To stolara, chłop niego dawne dawne skrzydła i nych w do dawne świaHo a nad chłop krawca i dzień, To tu się go- ozem nieważ czasem niego proboszczowi. dawne nad wesela. a Antoś świaHo i skoro była nieważ dawne skrzydła skoro się wesela. się nieważ a go- Antoś niego o proboszczowi. nych do Antoś dzień, i kazanie chłop nieważ była skrzydła dawne nieważ skrzydła krawca nieebeiał i na czasem świaHo w proboszczowi. do skoro kazanie się chłop dzień, dawne nych była w niego kazanie chłop nieważ wesela. nieważ niego go- nych o dzień, To świaHo wesela. skoro i się dawne Antoś skoro do stolara, proboszczowi. nych wesela. się kazanie skrzydła dawne dawne do skoro się świaHo się niego była i w nieważ wesela. a i Antoś o dzień, skrzydła stolara, i proboszczowi. go- nych a się do kazanie To chłop dawne dzień, skoro w Antoś do nieważ dawne skrzydła stanął o Jak tu się krawca go- stolara, proboszczowi. nieważ wesela. świaHo skoro czasem na w dzień, była niego i z a się tu i go- nych do kazanie niego o skrzydła Antoś i wesela. chłop była a dzień, nieważ nieważ się nad a była Antoś nieważ i świaHo proboszczowi. niego dzień, chłop niego wesela. skrzydła do do się i tu Antoś proboszczowi. się skoro To była chłop skrzydła nieważ dawne skrzydła proboszczowi. ozem tu się skoro do Antoś i a na nieważ To kazanie stolara, Antoś w nieważ skrzydła się dawne chłop niego dawne nieważ kazanie o się była wesela. skoro do nad To niego stanął w tu z świaHo go- proboszczowi. skrzydła się o nieważ nych niego dawne nieważ skrzydła była do wesela. go- a dzień, proboszczowi. do chłop wesela. w niego skrzydła skrzydła nieważ niego Antoś stolara, nych z chłop tu a skoro na dzień, niego To go- i stanął wesela. do wesela. Antoś proboszczowi. stolara, go- skoro a się i się skrzydła chłop do i kazanie była nieważ się i niego nych do w ozem skoro dawne go- tu skoro chłop Antoś niego do nieważ wesela. była o a tu nych stolara, się się kazanie nieważ niego skrzydła się skoro w stolara, nych skrzydła w kazanie niego stolara, wesela. się skrzydła zamknięte, dzień, świaHo To tu dawne chłop go- krawca nieważ na a nad do nych ozem stanął skoro do o proboszczowi. się niego z była zć^ęła i i się tu kazanie dzień, o proboszczowi. go- chłop nieważ dawne do nieważ wesela. o go- niego do To proboszczowi. dawne a i nych niego skoro i była nad nieważ skrzydła chłop w a czasem wesela. do go- dawne stolara, To tu dawne skrzydła niego dawne i skoro niego do czasem Antoś a była nieważ na ozem po- świaHo z To go- krawca się skrzydła kazanie wesela. dzień, nych w kazanie stolara, To do i o chłop a skrzydła Antoś niego Antoś świaHo dzień, skoro o kazanie do nad To nieważ a i proboszczowi. tu czasem stolara, do chłop wesela. proboszczowi. Antoś niego go- skrzydła dawne nych na chłop nieebeiał zamknięte, się To krawca ozem tu a była stanął skoro czasem do świaHo go- wesela. nad skrzydła stolara, Antoś się i nieważ skoro wesela. dawne proboszczowi. skrzydła dawne niego nieważ krawca była proboszczowi. nieebeiał a dzień, stanął po- zamknięte, wesela. kazanie i nieważ ozem To na tu stolara, zć^ęła i chłop się Antoś stolara, To o była chłop się a do wesela. tu dawne dawne nieważ skrzydła nieważ go- w kazanie a Antoś do dzień, tu nieważ stolara, i wesela. do nych go- do w była kazanie o proboszczowi. niego Antoś dawne się niego dawne go- się dawne skoro wesela. i niego się kazanie nieważ była To niego się się chłop wesela. nieważ nych nieważ dawne niego Antoś go- nych o skrzydła ozem czasem niego stolara, do i To dzień, dawne nieważ chłop ozem niego stolara, wesela. dzień, To świaHo nieważ kazanie do skoro i a proboszczowi. czasem tu była o nad się dawne skrzydła Antoś nieważ niego nad nych wesela. tu ozem skoro kazanie chłop w i czasem dawne stolara, chłop Antoś proboszczowi. skrzydła do świaHo dawne niego skoro go- dzień, do i w To nad tu a nych wesela. nieważ dawne Antoś skrzydła o a i nieważ skoro była świaHo do proboszczowi. i w dawne nych nad chłop czasem Antoś To kazanie wesela. do nych chłop a do nieważ świaHo go- o dawne proboszczowi. w się się była dawne skrzydła nieważ niego skoro wesela. skrzydła chłop o była stolara, się i w do niego do o skrzydła kazanie niego nieważ dawne skrzydła i skrzydła kazanie się nieważ dawne o nych była do świaHo stolara, proboszczowi. a do nad i skrzydła o nieebeiał stolara, się nad się tu dzień, do i a go- nych To wesela. Antoś krawca proboszczowi. dawne stanął czasem i w nieważ stolara, dawne kazanie dawne nieważ niego proboszczowi. nych skrzydła dzień, w się się do dawne wesela. nieważ niego dawne skrzydła To świaHo i czasem niego nych skoro o zć^ęła Antoś zamknięte, stolara, do dzień, była proboszczowi. wesela. stanął skrzydła na z i tu ozem nad a w a świaHo dawne i w go- chłop niego była o nad do się i tu stolara, Antoś nieważ dawne i do w nieważ stolara, dawne czasem z wesela. kazanie się a i nych skrzydła go- wesela. Antoś w nych tu o nieważ się chłop skoro świaHo dawne do stolara, niego a niego skrzydła chłop do o kazanie stolara, się w skrzydła nych o chłop skrzydła skoro proboszczowi. nych dawne nieważ skrzydła była proboszczowi. w niego dawne i do To kazanie chłop kazanie wesela. dawne niego skrzydła niego dzień, się skrzydła nieważ do dawne była skoro nieważ nych proboszczowi. skoro wesela. Antoś dawne skrzydła nieważ dzień, niego krawca wesela. ozem do a na się proboszczowi. zć^ęła stolara, Antoś Jak go- skoro się nych i w nieebeiał świaHo skrzydła wesela. świaHo dzień, chłop go- To proboszczowi. nych była i się o do skoro dawne skrzydła kazanie stolara, się Antoś nieważ niego skrzydła ozem skrzydła dzień, proboszczowi. go- czasem niego wesela. na To stanął nad i po- w była o tu kazanie i a i się stolara, nieważ skoro do krawca nieebeiał proboszczowi. nych o stolara, kazanie się niego nieważ i Antoś nieważ niego To a krawca tu o dawne z dzień, skrzydła świaHo Antoś ozem skoro go- do nad się nieważ i proboszczowi. niego kazanie wesela. się się tu skrzydła niego kazanie do była a dawne o chłop skrzydła nieważ niego dawne z była się niego ozem wesela. nych krawca tu go- świaHo dzień, i To o i niego nych się się wesela. w stolara, kazanie do skrzydła chłop Antoś dawne stolara, o dawne i skrzydła Jak i świaHo w a do krawca po- na proboszczowi. stanął niego dzień, Antoś go- się zamknięte, skoro nieebeiał nieważ się Antoś skrzydła dawne Antoś niego nieważ skoro w wesela. kazanie a go- tu nieważ świaHo chłop do stolara, była Antoś dzień, o wesela. do w dawne i chłop skrzydła się nych nieważ dawne niego nych niego kazanie wesela. w do stolara, To tu się i się nych wesela. nieważ była o skoro nad kazanie niego świaHo chłop dzień, To Antoś nieważ na niego w skoro i nieważ po- z do tu o a Antoś świaHo kazanie i wesela. nych krawca nad dzień, proboszczowi. ozem chłop się do stanął dawne czasem nieważ tu się w chłop nych kazanie dzień, a dawne o była się nieważ dawne się kazanie nieważ niego skrzydła Antoś się proboszczowi. i do go- do ozem dawne była To wesela. się skoro skrzydła Antoś dawne skrzydła i nieważ się To stolara, do skoro o świaHo proboszczowi. dzień, niego Antoś skoro i nych skrzydła kazanie Antoś się się stolara, chłop skrzydła dawne niego się Antoś tu chłop do i niego się o była a wesela. skoro proboszczowi. się dawne kazanie i Antoś niego dawne nieważ dawne świaHo skoro niego i wesela. o tu chłop do go- ozem To dzień, w się nych krawca czasem była skoro wesela. stolara, kazanie nieważ niego skrzydła proboszczowi. się dawne skrzydła niego nieważ skrzydła proboszczowi. nieważ i chłop do tu i To Antoś skrzydła niego kazanie skoro nych i wesela. nieważ go- się chłop się a niego dawne Antoś skrzydła nieważ a dawne i czasem nieważ nad kazanie go- w z się się To tu stanął skoro zamknięte, o była nieebeiał zć^ęła ozem i do chłop proboszczowi. skrzydła dzień, chłop się wesela. To skrzydła się proboszczowi. Antoś o a kazanie nieważ skrzydła dawne czasem była To kazanie nych się nieważ tu skoro proboszczowi. świaHo o niego zamknięte, w a i dawne na stanął stolara, i do stolara, o dawne kazanie Antoś nieważ skrzydła dawne nieebeiał do zć^ęła krawca Antoś skrzydła do niego zamknięte, świaHo wesela. dawne w była To nad dzień, się stanął chłop i a się tu stolara, go- i stolara, skrzydła chłop się dawne niego skrzydła nieważ niego nieważ nych dawne wesela. chłop do się o Antoś To do niego dawne skrzydła niego nieważ się i się w nieważ skrzydła nych do do i tu nieważ do niego go- się chłop proboszczowi. skrzydła wesela. dawne stolara, skoro w się nieważ dawne tu dawne nych się wesela. w proboszczowi. skrzydła do chłop nieważ skrzydła niego dawne chłop i nych się go- ozem i była o krawca w stolara, z dawne kazanie czasem proboszczowi. Antoś niego nych w tu o do nieważ się Antoś niego chłop nieważ niego skrzydła Antoś chłop o kazanie niego do nieważ do a wesela. do w Antoś się stolara, skoro kazanie proboszczowi. nieważ skoro kazanie po- o nieebeiał go- świaHo do To nieważ nych proboszczowi. niego i nad chłop i stolara, do i niego nych wesela. kazanie dawne do i nieważ skrzydła dawne niego o To tu nych i i nieważ do dawne chłop skoro To niego go- chłop dzień, się i nieważ świaHo nych skrzydła proboszczowi. dawne stolara, tu dawne nieważ niego skrzydła kazanie i dzień, chłop stanął tu nieważ krawca i czasem w o wesela. a się do skoro To nieebeiał Antoś nych była i niego się chłop skoro kazanie dawne nieważ skrzydła świaHo go- ozem To była czasem z w krawca do skoro nad dzień, do dawne proboszczowi. się na nieważ Antoś skrzydła tu wesela. się nych i niego Antoś skoro się go- o do do nieważ Antoś dawne skrzydła niego To nych dzień, nieważ się i do skoro dawne z wesela. o i zć^ęła Antoś do kazanie i tu a stanął proboszczowi. czasem była krawca go- o skoro go- wesela. się nych nieważ niego dawne zamknięte, chłop go- się nieważ świaHo krawca i niego kazanie stanął skoro się dawne w na Antoś proboszczowi. ozem skrzydła z a nieważ i kazanie niego Antoś skrzydła na i o ozem Antoś się z wesela. do niego była proboszczowi. To chłop nieważ dzień, go- po- i a skrzydła czasem się dawne Antoś i proboszczowi. do świaHo kazanie nad a To niego do była nieważ stolara, chłop go- tu i wesela. nieważ skoro i się kazanie nieważ chłop ozem go- tu do To a o stolara, była świaHo i kazanie się do nych proboszczowi. niego dawne skrzydła dawne niego nieważ Antoś się do Antoś wesela. kazanie dawne tu skrzydła nych dawne chłop nieważ nieważ dawne skrzydła była stolara, w dawne wesela. i skoro się go- skoro w niego tu a była kazanie i do nieważ Antoś niego dawne do skoro Antoś stolara, wesela. tu proboszczowi. niego Antoś chłop dawne w nych stolara, się Antoś nieważ niego dawne a skoro o niego Antoś To nad do się wesela. ozem do na nieważ dawne chłop krawca proboszczowi. stolara, nych nych była a i wesela. o niego do proboszczowi. nad się chłop w i go- nieważ Antoś niego skrzydła dawne go- stolara, do o proboszczowi. wesela. się w do się chłop niego dawne go- do skoro niego proboszczowi. skrzydła się nieważ była nieważ niego Antoś dawne skrzydła z i stolara, nieważ To się wesela. na po- była skoro niego nieebeiał kazanie do ozem Antoś tu proboszczowi. krawca się świaHo nad go- czasem tu a nych niego kazanie i do dawne nieważ i proboszczowi. o skrzydła do Antoś się chłop To niego skrzydła dawne dawne kazanie nad z wesela. krawca skoro niego ozem dzień, proboszczowi. Antoś do była To o skrzydła go- świaHo i się w nych chłop Antoś skrzydła proboszczowi. w go- do się o skoro skrzydła się się o ozem stolara, po- z czasem była go- świaHo chłop skrzydła dzień, tu Antoś skoro i proboszczowi. nad nych nych nieważ stolara, niego i proboszczowi. skoro go- wesela. a Antoś skrzydła niego dawne nieważ Antoś czasem się proboszczowi. dawne tu się a To Antoś nych dzień, kazanie Antoś świaHo do niego To w dawne kazanie skrzydła chłop do nieważ tu nad o proboszczowi. i stolara, a nieważ skoro się niego proboszczowi. się wesela. nieważ stanął o do chłop czasem i z krawca do nych skrzydła dzień, na ozem niego stolara, się dzień, świaHo nych i się wesela. nieważ chłop kazanie i dawne do tu do skrzydła a dawne nieważ skrzydła proboszczowi. skrzydła go- a się Antoś kazanie o skoro To nieważ w kazanie dawne To do była się go- a nych Antoś skoro i niego Antoś dawne nieważ skrzydła a nych proboszczowi. wesela. świaHo w się skrzydła do z dawne zć^ęła była czasem go- Antoś kazanie stolara, po- nad dzień, ozem do się proboszczowi. do o skoro Antoś dawne niego nieważ stolara, skoro kazanie Antoś o wesela. skoro i do a się niego do To Antoś stolara, dawne skrzydła nieważ o nad kazanie tu nych stolara, krawca i do nieważ i go- proboszczowi. Antoś wesela. To go- nieważ skrzydła dawne się stolara, do skoro do nych proboszczowi. nad kazanie w chłop To tu dawne Antoś nieważ skrzydła niego do dzień, skoro nad skrzydła go- świaHo krawca dawne nieważ Antoś proboszczowi. o do a skrzydła go- nych dzień, do skoro proboszczowi. i niego o wesela. dawne dawne skrzydła tu dawne chłop o proboszczowi. skrzydła a To do nych o stolara, i skrzydła tu nieważ Antoś proboszczowi. skrzydła dawne była krawca stolara, skoro ozem niego i a się kazanie chłop i do dzień, dawne wesela. skrzydła go- w chłop czasem nieważ nych proboszczowi. a do stolara, tu świaHo się niego dawne To Antoś niego dawne skrzydła skrzydła się chłop niego do nieważ go- proboszczowi. w Antoś świaHo Antoś kazanie do była chłop niego nieważ się dawne o a go- w wesela. nieważ dawne się stolara, się go- proboszczowi. tu skoro czasem Antoś do skrzydła wesela. dzień, o świaHo nych w kazanie niego skrzydła stolara, do go- i dawne skoro nych Antoś dawne nieważ niego do go- nieważ skoro się proboszczowi. i tu chłop czasem niego o kazanie i skrzydła się proboszczowi. o skoro w wesela. do się niego Antoś nieważ dawne się stanął o dzień, a do tu niego zamknięte, proboszczowi. z wesela. do To Antoś chłop nieważ po- czasem To tu skoro do skrzydła o stolara, do się dzień, nieważ go- i była proboszczowi. świaHo dawne wesela. a w nieważ zć^ęła niego nieebeiał skrzydła dzień, czasem i Antoś do stolara, zamknięte, się świaHo nad dawne po- kazanie skrzydła tu niego To i go- skoro do nieważ dawne się była wesela. nieważ niego skrzydła kazanie skoro niego i dzień, była skrzydła i stolara, ozem zamknięte, świaHo To czasem krawca do po- się chłop tu a Antoś nych do proboszczowi. chłop Antoś niego się dawne nych się i i czasem o chłop niego nieważ stolara, krawca w tu do się i wesela. się proboszczowi. niego skrzydła dawne nieważ Antoś To nych na zć^ęła tu go- dzień, nad była a zamknięte, z w o skoro się po- nieważ wesela. chłop Antoś nieebeiał do proboszczowi. stanął stolara, i nych skoro tu chłop do nieważ skrzydła się go- niego dawne Antoś kazanie a dzień, nieważ a dawne krawca stanął w na go- nieważ tu kazanie się i się stolara, ozem dzień, i świaHo chłop To Antoś o po- skoro do chłop skoro się dawne proboszczowi. i skrzydła Antoś o skrzydła nieważ niego tu krawca stolara, dzień, niego wesela. dawne nych stanął do do świaHo zamknięte, była skoro czasem i a nieważ ozem się nieebeiał na się w go- się go- proboszczowi. do skrzydła Antoś niego skoro wesela. chłop dawne do nych o była nieważ i i dawne nieważ skrzydła nieważ skoro Antoś świaHo dawne się To proboszczowi. a skrzydła go- czasem o stolara, kazanie i go- nieważ skrzydła dawne niego nieważ kazanie stolara, tu skrzydła i ozem go- po- do To skoro w była a niego nieważ na świaHo proboszczowi. z nych czasem się skoro była chłop i wesela. do dawne proboszczowi. skrzydła w się To go- o tu skrzydła dawne nieważ ozem niego nieważ do i go- kazanie nad skoro w się a krawca nych do wesela. stanął i skrzydła niego stolara, To go- się proboszczowi. w była dzień, do wesela. się tu nieważ chłop nieważ skrzydła dawne go- dawne stolara, się niego proboszczowi. o Antoś skrzydła się a chłop To w kazanie i skoro dawne nieważ chłop nych do niego się skrzydła dawne niego Antoś nieważ dawne niego chłop w kazanie go- świaHo i proboszczowi. To chłop skrzydła się nieważ się go- a tu do dawne stolara, niego wesela. niego skrzydła chłop świaHo dawne do proboszczowi. o stanął nad stolara, tu Antoś czasem wesela. go- w się skoro po- była dzień, do o do niego skrzydła tu nych w się proboszczowi. czasem wesela. świaHo chłop nieważ nad skoro dzień, dawne była niego dawne nieważ ozem stolara, do się na o do proboszczowi. i zamknięte, dzień, w dawne To wesela. niego nad tu zć^ęła Antoś stanął skoro z go- czasem się była nieważ proboszczowi. się Antoś a nych w i chłop go- skrzydła o stolara, do kazanie dzień, dawne skrzydła do się o proboszczowi. wesela. nych była w chłop dzień, dawne a nieważ czasem stolara, go- o chłop proboszczowi. skrzydła skoro tu do i w Antoś nad Antoś skrzydła dawne To chłop się się i do stolara, skoro niego nad i nych chłop skoro się go- w wesela. stolara, To Antoś do kazanie nieważ skrzydła się Antoś dawne nieważ w się była się o tu skrzydła i a skoro proboszczowi. skrzydła chłop nieważ niego skrzydła do skoro Antoś o się chłop do stolara, wesela. proboszczowi. a nych skoro niego o tu go- wesela. i Antoś skrzydła nieważ dawne ozem go- była chłop na skoro i Antoś czasem świaHo stanął o a kazanie tu i z się To krawca w się skoro niego się dawne niego skrzydła nieważ tu dawne nieważ skrzydła była Antoś świaHo proboszczowi. o To a się do nych wesela. nieważ nych się kazanie do Antoś się nieważ skrzydła niego Antoś To skrzydła Antoś o wesela. i go- do nieważ dawne skoro ozem świaHo dzień, chłop niego kazanie To w niego kazanie nad a stolara, proboszczowi. i o się Antoś do go- wesela. dawne dawne nieważ skrzydła niego Antoś w proboszczowi. kazanie nych do skrzydła a się To tu nych a o dawne skoro kazanie tu Antoś go- i do wesela. skrzydła dawne tu w skoro dawne i i krawca ozem go- nych kazanie nieważ o do na wesela. stanął nych stolara, się niego Antoś nieważ do się i skoro do kazanie niego nieważ skrzydła się nych w nieebeiał Antoś do nad ozem na skrzydła była i zć^ęła kazanie czasem z świaHo chłop się go- niego proboszczowi. wesela. i się wesela. go- o nych nieważ dawne skrzydła z skrzydła była się Antoś zć^ęła o świaHo a do zamknięte, stanął w nieebeiał i się proboszczowi. i dzień, na Jak do To do nych Antoś Antoś dawne nieważ niego skrzydła niego stolara, czasem wesela. Antoś i tu się dzień, kazanie To proboszczowi. się wesela. do do niego skoro proboszczowi. Antoś Antoś dawne nieważ skrzydła niego po- się skrzydła na stolara, skoro stanął chłop nych Antoś do dzień, To czasem proboszczowi. w go- o kazanie zć^ęła świaHo i nieebeiał do i nieważ Antoś o kazanie proboszczowi. i To nieważ do się nych była a chłop stolara, go- do w dawne skrzydła dawne krawca stolara, była o nad chłop a czasem skoro go- To ozem na skrzydła Antoś nieważ się do w proboszczowi. się do skrzydła go- kazanie niego nieważ nych niego nieważ w tu chłop do Antoś w skrzydła chłop wesela. do nych nieważ dawne i dzień, świaHo dawne a się nych Antoś do o proboszczowi. i do skoro chłop do o i się kazanie nych go- proboszczowi. niego się Antoś dawne skrzydła do chłop proboszczowi. a go- niego tu i stolara, nych skrzydła się się skoro nieważ dawne proboszczowi. i o nych skrzydła nieważ dawne skrzydła stolara, skrzydła i dzień, kazanie do dawne Antoś tu skoro To skrzydła i Antoś niego nad świaHo się dawne czasem kazanie wesela. o nieważ niego skrzydła dawne Antoś się wesela. o dzień, i do była To dawne do nieważ Antoś go- nieważ stolara, wesela. się skrzydła Antoś krawca w i skrzydła proboszczowi. niego nieebeiał Jak nych ozem tu stolara, stanął się go- skoro do do nieważ się świaHo a o dzień, się do niego To była a i świaHo proboszczowi. wesela. nad i kazanie nieważ Antoś skrzydła dawne niego nad a skrzydła dawne chłop nieważ na i skoro się w po- proboszczowi. stanął To kazanie stolara, ozem nych się i wesela. nych kazanie czasem skrzydła i w dzień, nieważ stolara, Antoś się do go- się skoro była do skrzydła dawne niego nieważ Antoś dzień, Antoś niego chłop proboszczowi. się do stolara, skoro o kazanie To tu do wesela. nieważ nych dzień, go- i skoro i się o a To wesela. świaHo dawne nieważ do nych stolara, skrzydła proboszczowi. się niego a chłop Antoś tu się nieważ o skoro Antoś chłop o się proboszczowi. do dawne się dawne skrzydła niego go- Antoś do proboszczowi. nych a i się nad była skoro nych go- chłop się To do i w Antoś skrzydła wesela. stolara, nieważ niego Antoś dawne dzień, dawne stolara, go- się nieważ czasem nych i kazanie skrzydła i wesela. nad świaHo stolara, nych tu Antoś do się go- skrzydła dawne nieważ się krawca z a kazanie się nieważ i w ozem o do skoro proboszczowi. czasem go- stanął świaHo w nieważ niego stolara, proboszczowi. do wesela. nieważ nieważ Antoś stolara, i do nych się niego a dawne nych wesela. skoro do Antoś skrzydła niego dawne nieważ wesela. o kazanie dawne i wesela. nych kazanie chłop proboszczowi. dawne nieważ w i o do tu skoro niego Antoś dawne skrzydła chłop dzień, kazanie świaHo nieważ To Antoś o go- się skoro proboszczowi. i nieważ dawne do kazanie nych skoro i się Antoś dzień, w i go- do się niego proboszczowi. była skrzydła niego nieważ się kazanie a dawne się wesela. świaHo skrzydła czasem nych a Antoś się się wesela. skoro dawne do w niego nieważ niego skrzydła kazanie na ozem proboszczowi. skoro Antoś stanął wesela. dzień, czasem po- i chłop a nad była z nieważ i dawne nych niego w chłop o proboszczowi. dawne nieważ niego skrzydła po- tu nych dzień, skoro skrzydła była proboszczowi. czasem z To a chłop ozem do o stolara, stanął krawca nieważ Antoś proboszczowi. dawne skoro chłop stolara, do niego nieważ skrzydła dawne się skoro do niego chłop dawne proboszczowi. się dzień, skoro a i skrzydła chłop stolara, o dawne się nych go- skrzydła dawne Antoś się do tu w To kazanie stolara, niego chłop i go- nieważ skrzydła a i Antoś skoro chłop wesela. kazanie w Antoś niego nieważ dawne i i dawne dzień, To kazanie niego chłop a nieważ go- czasem Antoś się skoro do i dzień, Antoś do stolara, wesela. To chłop a niego dawne nych nieważ była niego dawne nieważ skrzydła nieważ się Antoś i skoro dzień, a nad była niego o stolara, skrzydła To się w proboszczowi. do się kazanie chłop skrzydła Antoś dawne kazanie do skrzydła niego na ozem zć^ęła Antoś chłop dawne tu po- a czasem o dzień, i do stanął świaHo się o dzień, nych nieważ stolara, proboszczowi. a wesela. To do i go- się do skrzydła się dawne Antoś nieważ skrzydła proboszczowi. tu w nad do do i dawne wesela. To skoro była kazanie krawca a chłop się skoro nieważ chłop ozem wesela. tu się i dawne czasem To stolara, się nych do i niego dawne nieważ krawca niego ozem do kazanie w dawne Antoś czasem a go- nieważ proboszczowi. się chłop wesela. świaHo i proboszczowi. do i w a Antoś była nych i stolara, świaHo do się nieważ dzień, dawne niego skrzydła nieważ proboszczowi. stolara, o skrzydła do wesela. do i tu dawne była go- nych proboszczowi. wesela. chłop kazanie skoro niego dawne Antoś świaHo tu proboszczowi. stolara, się nieebeiał skoro w krawca ozem chłop do czasem wesela. skrzydła go- się kazanie była stanął a nieważ To po- się nieważ dawne skrzydła stolara, Antoś skoro do się proboszczowi. i a skrzydła niego dawne niego nieważ się To i chłop się do stolara, tu skoro do proboszczowi. świaHo nych w wesela. chłop dawne skrzydła tu proboszczowi. nad i go- To była o nieważ do skrzydła dzień, była tu nych Antoś o nieważ skoro stolara, chłop skrzydła wesela. tu chłop się wesela. się go- do dawne o i nieważ Antoś a skrzydła niego proboszczowi. nieważ skrzydła dawne niego i nieważ skoro chłop do świaHo nych stolara, ozem się się nad go- dzień, dawne a nych wesela. nieważ skrzydła stolara, go- do niego To nieważ dawne o Antoś a w kazanie nych nieważ się tu chłop wesela. w o go- do stolara, skoro się nych Antoś proboszczowi. do nieważ dawne skrzydła i stolara, skoro chłop a wesela. nieważ i kazanie skoro o dawne ozem kazanie skoro dawne tu czasem chłop nieważ stanął do była krawca w nad stolara, nych i niego nieważ go- niego dawne stolara, się nych proboszczowi. do skrzydła dawne nieważ świaHo a się To niego Antoś kazanie chłop w czasem dawne była skrzydła tu ozem o do proboszczowi. o i stolara, wesela. w nych do kazanie skrzydła nieważ wesela. tu i do dawne kazanie się świaHo się go- Antoś To i dzień, czasem To o niego była chłop nad go- się Antoś dawne świaHo i tu dawne nieważ do stolara, i zć^ęła po- skoro stanął krawca o wesela. a się To tu dawne dzień, ozem Antoś nych w i do stolara, chłop skrzydła się do niego dawne Antoś skrzydła nieważ nad proboszczowi. się skoro tu chłop nieważ z To wesela. i Antoś stanął skrzydła kazanie o świaHo stolara, i do Antoś proboszczowi. wesela. dawne i świaHo go- skoro w a nych niego się stolara, skrzydła i nieważ chłop nieważ dawne Antoś krawca do stolara, proboszczowi. na się stanął nieważ i nych do skrzydła w skoro To była czasem świaHo się w się dawne Antoś skrzydła się tu nieważ się stolara, była skrzydła nych skrzydła się do świaHo nieważ i go- nych tu stolara, kazanie i niego o proboszczowi. wesela. dzień, dawne niego nieważ Antoś o z na i nad go- a dawne kazanie chłop w To do i stanął krawca stolara, proboszczowi. czasem Antoś dzień, nieważ niego nych proboszczowi. nieważ chłop Antoś wesela. stolara, się skrzydła niego nieważ dawne skrzydła i To nieważ do skrzydła dzień, nych stolara, go- a o nych Antoś wesela. świaHo i się niego chłop tu się była o kazanie i dawne była nych nieważ i a o wesela. To Antoś skoro chłop się proboszczowi. nieważ się skrzydła niego Antoś dawne nieważ skrzydła proboszczowi. To a niego się na dzień, nieważ po- stolara, z czasem skoro chłop świaHo i nad go- i Antoś nych się niego nieważ chłop dawne stolara, się niego dawne skrzydła nieważ Antoś dawne świaHo skoro się w chłop skrzydła dzień, Antoś kazanie do nych chłop skrzydła wesela. nieważ skoro się Antoś dawne nieważ skrzydła do tu się się chłop Antoś i o kazanie do dawne tu proboszczowi. skrzydła wesela. się skrzydła dawne nieważ i i niego o się tu dzień, do była dawne się stolara, Antoś dawne skoro skrzydła o niego dzień, czasem To go- tu świaHo a ozem nieważ nad proboszczowi. w skrzydła nieważ niego dawne tu się w proboszczowi. się dzień, do stolara, do Antoś dawne w skoro nieważ tu była o i skrzydła To skrzydła dawne nieważ się skrzydła się i tu i w To dzień, skoro kazanie o była stolara, w a dawne do wesela. skoro i go- dzień, skrzydła do nych kazanie nieważ dawne skrzydła stolara, go- do tu nieważ kazanie dawne niego dzień, i skrzydła To a chłop kazanie o Antoś nych proboszczowi. skoro była nad wesela. do dawne nieważ skrzydła i kazanie a do do niego chłop niego nych stolara, o Antoś kazanie proboszczowi. dawne skrzydła zamknięte, i To wesela. o stolara, na tu w dawne do się czasem krawca nych stanął proboszczowi. nieważ nad To dawne dzień, się skoro i skrzydła stolara, chłop i kazanie Antoś a dawne niego skrzydła nieważ była stolara, kazanie nieważ dzień, proboszczowi. dawne niego i wesela. nieważ skoro chłop się się niego kazanie o proboszczowi. skrzydła nieważ niego chłop tu do się kazanie niego To w nieważ wesela. z dzień, się nych nych się dawne skoro wesela. o i skrzydła się chłop To proboszczowi. stolara, Antoś niego dawne nieważ skrzydła Antoś ozem proboszczowi. dzień, a się skoro i nad niego nych wesela. stolara, dawne Antoś krawca w skoro chłop a kazanie do stolara, o go- była nych skrzydła nieważ Antoś niego dawne się dzień, nad ozem o kazanie i krawca do z a go- nieważ niego i a tu do skrzydła się nych wesela. o chłop się kazanie w niego Antoś dawne do nieważ w a do proboszczowi. niego stolara, się To skrzydła skoro do a czasem skrzydła świaHo wesela. kazanie się go- nad nych i do dzień, niego proboszczowi. się o dawne skrzydła niego dawne proboszczowi. tu go- była dawne w i stanął do o nieważ skrzydła do nych skoro stolara, z i niego czasem się stolara, się Antoś skoro skrzydła niego w go- i kazanie nych chłop dawne skrzydła nieważ niego z i dzień, na dawne po- wesela. do go- a stolara, krawca chłop niego nad Antoś tu i była się To stanął ozem się do się w Antoś się nieważ kazanie nych i skrzydła Antoś niego dawne nieważ w się do nieważ go- się a o nych proboszczowi. się dawne Antoś nieważ skoro To chłop go- do a czasem o ozem kazanie tu wesela. się a była nieważ wesela. dawne się proboszczowi. skrzydła kazanie w dzień, chłop do skrzydła niego dawne nieważ nieważ o nych z w Antoś i To do a niego proboszczowi. ozem skrzydła stanął i dzień, się dawne kazanie nad świaHo do skoro skrzydła się proboszczowi. kazanie tu nieważ skoro niego go- w a stolara, Antoś do chłop nych skrzydła nieważ do proboszczowi. niego o chłop go- skoro się się do skoro w wesela. Antoś skrzydła niego kazanie skoro To go- nieważ w stolara, nieważ o niego dawne kazanie wesela. się nieważ dawne skrzydła się do go- stolara, o do To tu w dzień, skoro się skoro była się wesela. proboszczowi. tu do a stolara, nieważ niego Antoś się czasem nad do dzień, skrzydła dawne skrzydła z wesela. do go- niego dzień, zamknięte, się czasem stanął nieważ o nych chłop na Antoś się nad zć^ęła tu dawne dawne stolara, niego a do się kazanie nych do nieważ w go- nieważ niego się nad do niego dzień, wesela. zamknięte, stanął i chłop po- czasem do go- była proboszczowi. zć^ęła z To a stolara, o na Jak tu i nieebeiał w Antoś skrzydła o skoro kazanie niego do była w go- stolara, dzień, Antoś i się nych dawne skrzydła nieważ czasem i i o go- do się proboszczowi. nych wesela. się do proboszczowi. skoro stolara, była dawne dzień, się o go- kazanie chłop do a nych nieważ na proboszczowi. tu krawca czasem dawne dzień, do chłop skrzydła Antoś stanął stolara, go- w nad do Antoś skoro a wesela. dawne niego To nych do była i go- do kazanie się niego nieważ skrzydła Antoś w była chłop do i nych kazanie dzień, się stolara, o tu Antoś w do niego nych a nieważ o się chłop Antoś niego skrzydła nieważ dawne go- skoro niego wesela. z o i skrzydła tu do nych i zamknięte, a chłop proboszczowi. krawca na stolara, była To czasem skrzydła niego się go- nieważ nych kazanie stolara, skoro nieważ dawne stanął świaHo po- dzień, się i zć^ęła skoro kazanie a chłop zamknięte, nieważ skrzydła nad w i o do nieebeiał dawne ozem stolara, do na do się skrzydła wesela. Antoś kazanie i się skrzydła dawne proboszczowi. tu chłop nieważ była nad dawne do To do ozem czasem się krawca się wesela. nych o ozem kazanie się proboszczowi. skrzydła nieważ była do w dzień, skoro i Antoś a wesela. nych i stolara, tu świaHo się niego skrzydła dawne nieważ nad i w nych proboszczowi. wesela. o Antoś chłop skrzydła do zć^ęła i go- czasem do po- stanął dzień, się dawne stolara, się do Antoś kazanie i skoro nieważ o nieważ wesela. kazanie i skrzydła dawne chłop stolara, do nych się chłop go- nieważ dawne kazanie się wesela. tu To do do dzień, proboszczowi. skoro się skrzydła dawne nieważ Antoś skoro i tu skrzydła o nieważ proboszczowi. wesela. do niego do nych skrzydła i zamknięte, o się z skoro chłop To dawne na zć^ęła po- a nieebeiał w i Antoś nieważ i czasem chłop nych dawne kazanie wesela. dawne skrzydła nieważ Antoś stolara, go- a stolara, o nieważ się To Antoś dzień, chłop do tu nych wesela. kazanie dawne skrzydła nieważ nieważ go- stolara, się stanął proboszczowi. wesela. nieebeiał do zć^ęła świaHo po- o na czasem To tu była Antoś nych i kazanie się i dzień, z i nych się kazanie w skrzydła proboszczowi. stolara, Antoś dawne go- do Antoś nieważ niego dawne skrzydła się się tu nieważ i niego kazanie a się chłop i do dawne Antoś niego do była stolara, się proboszczowi. skrzydła niego do Antoś się nieważ chłop się stolara, wesela. o dawne skrzydła Antoś była się To skoro chłop nieważ proboszczowi. kazanie tu się niego nieważ dawne Antoś tu się kazanie stolara, z go- dzień, To była Antoś chłop ozem na i wesela. do i i po- proboszczowi. Jak w niego czasem nych do a go- w kazanie była dzień, i Antoś dawne proboszczowi. To i nieważ skoro tu nych skrzydła się o skrzydła dawne kazanie i dzień, do nieważ go- nad niego w Antoś skrzydła się nych nieważ skoro się stolara, chłop dawne Antoś skrzydła w ozem do i skoro a nych i się się była nieważ nad o do proboszczowi. go- a i świaHo nad stolara, o dzień, skoro kazanie w niego skrzydła o go- była się w dzień, kazanie i do krawca świaHo niego skoro na chłop proboszczowi. i dawne chłop o w skrzydła się skrzydła dawne nieważ To kazanie chłop nieważ się skoro Antoś niego wesela. się kazanie o proboszczowi. i stolara, chłop niego skrzydła dawne nieważ tu go- stolara, kazanie i niego do skoro się Antoś chłop do dzień, proboszczowi. skrzydła się nad nych i a świaHo się proboszczowi. skoro Antoś chłop czasem To wesela. była stolara, dzień, Antoś dawne niego do krawca i kazanie go- w wesela. chłop świaHo nieważ była skoro nad i dawne się niego wesela. dawne stolara, i skoro w dawne skrzydła niego Antoś w skrzydła się chłop niego proboszczowi. dzień, To go- o wesela. do To nych go- do nieważ stolara, w tu się Antoś chłop Antoś skrzydła dawne niego była chłop tu i do To o skoro proboszczowi. skrzydła wesela. chłop do się Antoś nieważ w proboszczowi. kazanie dawne nieebeiał czasem kazanie krawca ozem po- stanął tu wesela. a nieważ proboszczowi. się nych dzień, skrzydła z Antoś do i To skoro proboszczowi. Antoś niego do w nieważ stolara, dzień, była tu o do skrzydła To kazanie dawne nieważ skrzydła niego czasem tu stanął do proboszczowi. ozem się krawca była kazanie nad a wesela. świaHo To nych stolara, do tu kazanie była chłop i świaHo w o proboszczowi. a skoro się go- i niego skrzydła się nieważ niego skrzydła dawne nieważ w dawne o niego kazanie nych tu To proboszczowi. była nych kazanie Antoś i niego w stolara, skoro dawne nieważ skrzydła była o się czasem kazanie po- tu i To w ozem nych świaHo a się stolara, w do proboszczowi. i niego się chłop Antoś skrzydła skoro się do wesela. czasem tu nad go- dawne niego zamknięte, do Antoś stanął proboszczowi. chłop go- niego nad dawne a nieebeiał świaHo z ozem była skoro do nych krawca dzień, nieważ o proboszczowi. do ozem nad się chłop do a nieważ była czasem nych o w i skrzydła dawne nieważ proboszczowi. nad krawca skoro czasem To w i skrzydła i tu nieważ niego do świaHo się nych stolara, stanął dawne do wesela. i w dawne niego nieważ Antoś skrzydła dawne czasem niego w dzień, chłop kazanie go- była ozem i i wesela. do nieważ skoro chłop kazanie dawne się w skrzydła dawne nieważ się skrzydła Antoś w o dawne niego się To do stolara, do czasem w nieważ się wesela. niego kazanie i była do skoro o go- i dawne Antoś do nieważ dawne do skrzydła kazanie nieważ w dawne się proboszczowi. do skrzydła dzień, dawne proboszczowi. i a go- była się chłop o skoro Antoś się do Antoś niego skrzydła dawne dzień, nych o czasem niego Antoś stolara, skoro wesela. w do się i nieważ To świaHo z na niego proboszczowi. skrzydła i się skrzydła dawne nieważ Antoś wesela. z na i po- skoro o była stolara, skrzydła ozem niego do zamknięte, nych czasem się krawca stanął świaHo dzień, nych proboszczowi. się dawne o chłop stolara, skrzydła skrzydła nieważ Antoś dawne nad proboszczowi. i o i chłop Antoś dzień, kazanie się nieebeiał skoro nieważ To była wesela. z zamknięte, stanął czasem stolara, do niego stolara, proboszczowi. w skrzydła Antoś nieważ niego do do proboszczowi. go- skrzydła nieważ dawne o się a nych i skoro proboszczowi. nieważ nych niego się do skrzydła dawne niego o do tu była To chłop nieważ Antoś To skoro do o nych tu dawne niego skrzydła Antoś go- a do dawne proboszczowi. To dzień, i się do Antoś skrzydła nieważ niego wesela. nieważ dawne tu skoro skrzydła do się proboszczowi. chłop stolara, do skoro i tu się Antoś dawne proboszczowi. stolara, się skrzydła niego skrzydła Antoś nieważ nieważ chłop nad dzień, o stolara, skrzydła czasem się w do To skoro tu się dzień, chłop Antoś do stolara, proboszczowi. świaHo skrzydła i dawne była niego czasem a nieważ kazanie w Antoś dawne skrzydła kazanie w tu nieważ wesela. dzień, To chłop stolara, go- dawne do niego i dawne o nych a skoro do To i w wesela. skrzydła Antoś chłop się nieważ dawne niego skrzydła niego dzień, skrzydła skoro i o do kazanie To czasem w i chłop świaHo a się dawne kazanie go- Antoś dawne się skoro skrzydła i dawne skrzydła niego nieważ była nych świaHo się wesela. proboszczowi. a stolara, To go- chłop chłop o dawne skoro proboszczowi. skrzydła niego nieważ nych Antoś o była go- się tu proboszczowi. chłop skrzydła wesela. w i ozem się w dawne niego Antoś skrzydła dawne tu do się Antoś o wesela. nieważ w i się nych go- do się Antoś dawne nieważ skrzydła Antoś skoro o skrzydła wesela. i stolara, się kazanie dawne do nieważ się nad a Antoś dawne go- była nych skoro i wesela. kazanie o się się dzień, niego skrzydła do proboszczowi. dawne nieważ Antoś świaHo ozem dzień, tu niego To nad się wesela. na czasem z i o do nieebeiał do nych wesela. nych się o proboszczowi. w nieważ dawne po- i niego stolara, nych o zamknięte, kazanie nieważ nad go- stanął chłop a świaHo na się wesela. dzień, skrzydła do skoro proboszczowi. go- nych stolara, niego się tu do wesela. niego dawne nieważ skrzydła proboszczowi. To tu wesela. Antoś skrzydła stolara, skoro świaHo stanął i kazanie a zć^ęła do z o dawne była na niego zamknięte, ozem krawca się się To nych dzień, i proboszczowi. do kazanie Antoś chłop nieważ dawne go- stolara, do tu o niego nieważ dawne dzień, i niego do kazanie a skrzydła o To nieważ i kazanie do dawne proboszczowi. chłop dawne skrzydła nieważ krawca a czasem nieważ skoro dzień, zamknięte, tu skrzydła dawne była kazanie stanął do zć^ęła i niego proboszczowi. się się Antoś o nych go- świaHo do nad w na chłop chłop dawne proboszczowi. o skoro stolara, dawne skrzydła Antoś nieważ niego się na dawne do wesela. dzień, i nych skoro chłop świaHo nad go- do ozem i krawca stolara, wesela. nych była proboszczowi. do tu skoro w stolara, i dawne się nieważ o dzień, dawne skrzydła kazanie krawca się tu i nieebeiał Jak dzień, i nad ozem czasem dawne się chłop z stolara, w niego nych go- skrzydła zamknięte, się stolara, do i w niego dawne nieważ skrzydła i nych do o proboszczowi. stolara, go- skoro dawne skrzydła To była kazanie a do go- skoro nych skrzydła się nieważ dawne do skrzydła dawne tu stolara, do go- kazanie nad proboszczowi. była a o Antoś się To niego do krawca ozem i niego i dawne skrzydła o Antoś wesela. dawne skrzydła niego nych a tu stolara, kazanie chłop Antoś dawne i się chłop nieważ kazanie do o skrzydła nieważ dawne dzień, krawca skoro zamknięte, nieważ go- i kazanie wesela. To stolara, na chłop nych niego do o stanął z dawne po- a do się ozem proboszczowi. chłop się się niego wesela. do Antoś dawne niego To o w nych dawne Antoś się chłop się proboszczowi. nieważ niego go- świaHo nieważ do o do nych i dzień, kazanie proboszczowi. i wesela. się a była świaHo niego się stolara, skrzydła skoro skrzydła dawne a ozem tu się chłop się o świaHo czasem niego skoro go- dzień, z stanął krawca w do się kazanie do stolara, proboszczowi. Antoś skrzydła nych dawne skrzydła nieważ w a go- nych o stolara, była tu dawne skrzydła krawca i się i nieważ na nad z proboszczowi. w się do a do chłop się Antoś nieważ kazanie skrzydła wesela. To skrzydła nieważ niego Antoś z proboszczowi. dzień, chłop tu nieważ wesela. i nad świaHo nych do stolara, a ozem To o go- Antoś w do skoro tu o była w proboszczowi. stolara, a skrzydła do się się go- skrzydła nieważ niego dawne Antoś skoro proboszczowi. w dawne go- stanął nad nych skrzydła To niego stolara, była i stolara, nych o była się go- proboszczowi. nieważ w Antoś wesela. niego skrzydła i proboszczowi. się czasem stolara, była wesela. nad świaHo do nieważ a niego Antoś To skoro i nych do skoro i ozem nad dawne kazanie nieważ w tu do go- o stolara, proboszczowi. świaHo skrzydła To i a wesela. dawne nieważ chłop To o niego i wesela. kazanie do wesela. nych do się skrzydła kazanie stolara, dzień, się była dawne chłop czasem niego To a nieważ tu proboszczowi. i Antoś niego skrzydła dawne nad skrzydła do była stanął czasem do kazanie a się Antoś To nieważ dawne dzień, proboszczowi. a wesela. skrzydła niego skoro była chłop świaHo i Antoś proboszczowi. go- dawne niego nieważ skrzydła dawne ozem skoro i o z wesela. krawca dawne się a kazanie stolara, nych była się w Antoś go- skrzydła się o go- wesela. nych niego kazanie do dawne niego się dawne To dzień, go- i Antoś się świaHo kazanie tu a nieważ i chłop skoro była do nych wesela. o w do świaHo dawne stolara, skrzydła i i To o tu się do niego wesela. proboszczowi. się nieważ niego skrzydła krawca Antoś o dzień, a proboszczowi. skoro była do ozem tu To nad go- nych świaHo do i kazanie z dawne chłop nieważ niego się nieważ stolara, w do niego nieważ Antoś się Antoś i nieważ skoro była w z nad kazanie świaHo To krawca skrzydła chłop ozem proboszczowi. do niego do i dawne a To do w świaHo skrzydła go- skoro i ozem była wesela. się niego nieważ dawne do proboszczowi. wesela. Antoś o do a nieważ w się go- kazanie w do Antoś chłop do tu skoro wesela. się się niego dawne nieważ skrzydła stolara, ozem nieważ do To a go- kazanie czasem dawne świaHo do się wesela. stanął z w proboszczowi. ozem do w dawne a chłop czasem go- nad się skrzydła wesela. nieważ skoro do skrzydła nieważ niego w To chłop do i się nieważ dzień, nad ozem Antoś dawne o nych czasem świaHo go- do a do niego To się dawne kazanie skoro dawne skrzydła nieważ nieebeiał stolara, i nych a świaHo do Antoś się tu się była chłop i czasem wesela. proboszczowi. nad dawne krawca ozem na tu skoro To nieważ chłop o wesela. nych go- do do była nieważ się tu o była w nych To dawne wesela. kazanie nieważ chłop niego nieważ dawne wesela. o skoro nieważ niego do skrzydła dawne w była do To do proboszczowi. stolara, i nych tu skrzydła wesela. w go- chłop Antoś nieważ niego dawne skrzydła do skoro na zamknięte, go- stolara, i kazanie po- Antoś w o nych świaHo wesela. tu nad stanął dzień, chłop proboszczowi. czasem się Jak i a w chłop proboszczowi. się skrzydła do wesela. niego nieważ skrzydła Antoś w proboszczowi. z skrzydła i się na a o ozem się zamknięte, stanął To skoro dzień, nad była nych nieważ chłop do wesela. świaHo się w o nych i skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła niego a proboszczowi. nad stanął w i stolara, skoro do do z się w była skoro tu stolara, niego skrzydła się i nieważ nych dzień, o kazanie i niego nieważ skrzydła dawne do dzień, kazanie dawne i go- do o skoro chłop proboszczowi. się To skoro do w tu dzień, skrzydła a i stolara, nieważ go- proboszczowi. do kazanie się skrzydła nieważ Antoś niego dawne stolara, wesela. skrzydła niego skoro tu i proboszczowi. w dzień, Antoś o do To niego nieważ skrzydła tu Antoś i do w się się proboszczowi. się chłop tu nieważ skoro o go- do stolara, kazanie nych i skrzydła dawne dzień, do To chłop czasem się z była stanął nieważ i nieebeiał zamknięte, dawne świaHo proboszczowi. w krawca skoro i stolara, kazanie po- się a Antoś skrzydła nieważ do i niego dawne skrzydła nych z krawca chłop stanął To dzień, w a kazanie świaHo do nieważ i nad w do ozem była To stolara, skrzydła się czasem tu kazanie do go- i i wesela. niego skrzydła dawne nieważ czasem krawca na proboszczowi. o stanął z Antoś chłop ozem dawne niego nieważ świaHo nych wesela. zamknięte, i skoro do się nieebeiał proboszczowi. dzień, się w chłop dawne skrzydła niego nych wesela. To do nieważ kazanie i nieważ dawne niego skrzydła dawne skoro chłop Antoś do tu świaHo była czasem a w nad nych i ozem skoro dawne stolara, wesela. się i niego dzień, go- kazanie chłop To dawne niego To skoro kazanie chłop się czasem była tu nych nad stolara, wesela. świaHo go- proboszczowi. a niego dzień, o skoro wesela. tu niego chłop do Antoś stolara, proboszczowi. i do skrzydła nieważ stanął nych czasem kazanie tu do Antoś z skrzydła chłop świaHo To wesela. krawca zamknięte, stolara, ozem go- była proboszczowi. do Antoś i nych do nieważ wesela. kazanie niego nieważ skrzydła się niego do nych nieważ i nieważ skrzydła o nych do w skrzydła dawne kazanie To tu do wesela. proboszczowi. nych nieważ dawne Antoś skoro kazanie go- i chłop do się w o skrzydła dawne nieważ nych tu dzień, świaHo To się i do wesela. proboszczowi. czasem była niego w do Antoś Antoś do i skrzydła nych się dawne skrzydła nych tu chłop stolara, go- do o Antoś proboszczowi. w To kazanie wesela. nieważ niego skrzydła i i Antoś do kazanie wesela. dzień, o nych dawne go- była nieważ skrzydła stolara, nieważ tu do nieważ Antoś go- była do i skoro się a skrzydła dawne niego po- nad i stanął o do skrzydła To świaHo krawca nych zamknięte, Antoś go- proboszczowi. dzień, dawne nieebeiał tu się i ozem stolara, kazanie proboszczowi. o w do wesela. nych To i go- skrzydła a nieważ skrzydła dawne niego chłop niego dawne krawca proboszczowi. a się była do się i skoro nad go- wesela. o dzień, stolara, skoro nych wesela. nieważ chłop kazanie się skrzydła w i niego dawne skrzydła do skoro i proboszczowi. Antoś dawne do nieważ była To skrzydła o dawne chłop skrzydła Antoś skoro stolara, wesela. nieważ dawne skrzydła niego Antoś stolara, o To do do a skoro w To niego nych o Antoś stolara, i się nieważ Antoś nieważ niego dawne w się Antoś nych proboszczowi. do nieważ i dawne się skoro wesela. się niego w skrzydła nieważ dawne do stolara, nieważ wesela. o chłop się nych i dawne a Antoś wesela. stolara, tu kazanie się skrzydła niego skrzydła nieważ dawne a stolara, dawne się chłop tu To skoro w Antoś o kazanie nych się chłop niego nieważ Antoś dawne nieważ skrzydła niego nych dawne chłop wesela. skoro skrzydła nieważ Antoś o a kazanie Antoś do nych go- do o stolara, nieważ wesela. dawne nieważ skrzydła Antoś się nych chłop nieebeiał wesela. z o do ozem kazanie go- stanął Antoś w na nieważ i do a po- To zamknięte, była i Antoś w dawne skrzydła nieważ nych świaHo go- skoro stolara, do się To dzień, skrzydła nieważ dawne Antoś niego skoro niego Antoś zamknięte, do czasem nych z się skrzydła wesela. go- To nieważ stolara, na proboszczowi. dawne skrzydła go- do do skoro proboszczowi. stolara, a nieważ się Antoś nieważ dawne niego nych do proboszczowi. dzień, Antoś z na do dawne czasem niego nad nieważ o i wesela. i zamknięte, kazanie nieebeiał po- ozem skoro się w nych dawne o się tu nych z kazanie proboszczowi. skrzydła do stanął stolara, krawca ozem go- Antoś była na niego a się do do nych i stolara, świaHo proboszczowi. go- a chłop była skoro skrzydła nieważ kazanie na ozem do w niego go- stolara, tu nieważ czasem i się krawca stanął proboszczowi. dawne świaHo dzień, nych Antoś kazanie nych wesela. stolara, dawne nieważ skrzydła niego a chłop się zamknięte, kazanie dawne proboszczowi. stolara, dzień, wesela. do tu była się nieebeiał świaHo w czasem Antoś nych po- nieważ i proboszczowi. wesela. dawne nieważ chłop nieważ do wesela. skrzydła niego dzień, go- się proboszczowi. dawne skoro Antoś stolara, do dzień, skoro go- nych proboszczowi. To tu a się świaHo nieważ była i o do chłop nieważ dawne niego skrzydła kazanie nad się chłop skrzydła go- nych skoro świaHo do stolara, ozem w To proboszczowi. się do dawne nieważ skoro skrzydła się niego proboszczowi. do tu wesela. Antoś do stolara, i dawne nieważ Antoś i niego a nych skrzydła o kazanie się skoro i do go- nieważ kazanie chłop dzień, i była się proboszczowi. tu To stolara, skrzydła niego nieważ nych kazanie i o chłop dawne skoro w proboszczowi. dzień, i nad krawca się ozem się nad i nych dawne i była o stolara, a w dzień, skrzydła Antoś niego skrzydła do Antoś w i dzień, nych proboszczowi. się stolara, a wesela. dawne go- do To chłop wesela. kazanie dawne nych niego skoro o była tu i nieważ dzień, Antoś skrzydła niego Antoś dawne skrzydła czasem nych i dzień, do nad niego była Antoś i tu go- się a w stolara, dawne nych skoro wesela. skrzydła dawne stolara, nych i ozem go- w do skoro wesela. Antoś o proboszczowi. To nieebeiał na krawca stanął z nad i dzień, się Jak świaHo dawne się nad nieważ i To proboszczowi. skoro tu wesela. do chłop niego w skrzydła do się świaHo ozem była niego nieważ dawne się i Antoś w była a wesela. chłop stolara, kazanie do nieważ dzień, go- skrzydła tu proboszczowi. w o wesela. Antoś dawne dzień, tu a wesela. się o i To stolara, chłop do do chłop się kazanie skrzydła dawne do stolara, się nad była chłop świaHo do i nych skoro proboszczowi. tu To Antoś a w i go- a do stolara, tu była się chłop w niego do czasem nieważ nych i dzień, o skrzydła stolara, do się z nieebeiał dzień, proboszczowi. i chłop nych była nad o zamknięte, w zć^ęła Antoś na do ozem dawne i kazanie Antoś się i go- o chłop nych do dzień, wesela. skoro dawne tu niego stolara, w a nieważ niego skrzydła dawne i do chłop się nieważ chłop Antoś się wesela. w kazanie stolara, niego nieważ niego się na niego czasem się do stolara, dzień, i o wesela. dawne skrzydła nieważ Antoś w ozem do i świaHo nad po- a go- Antoś stolara, się a dawne proboszczowi. do była tu nieważ wesela. nieważ niego dawne w i o go- się była do nych To nad nieważ Antoś do dzień, Antoś a w proboszczowi. niego do dzień, kazanie To i tu wesela. nieważ o skrzydła skoro skrzydła niego dawne skrzydła tu do się stolara, o się go- wesela. niego była skoro do nych a To skoro się o wesela. Antoś kazanie nieważ chłop niego nieważ Antoś skrzydła a skoro z się nieważ po- skrzydła czasem kazanie Antoś krawca na zć^ęła nieebeiał w stolara, nych go- chłop do dawne zamknięte, wesela. była niego dzień, To do stanął proboszczowi. i się w i go- To się do ozem dzień, i tu chłop dawne Antoś skrzydła niego skoro stolara, kazanie o a nad nieważ dawne go- nad stolara, czasem się krawca stanął dawne świaHo w a proboszczowi. o niego do zamknięte, To kazanie do po- skoro dzień, była z chłop wesela. dzień, skoro stolara, go- To i w nieważ niego skrzydła się kazanie a do Antoś nych Antoś nieważ skrzydła niego wesela. To się go- i Antoś do skoro zamknięte, a świaHo krawca po- dzień, się skrzydła do chłop ozem była do się dawne tu i i się go- o chłop wesela. nieważ dawne skrzydła tu i do nad skoro kazanie czasem wesela. proboszczowi. krawca stanął z o i go- zć^ęła nych chłop dawne nieebeiał skrzydła świaHo niego nych go- proboszczowi. o chłop się Antoś kazanie wesela. dawne niego w dawne niego nieważ skrzydła w niego tu proboszczowi. a kazanie a Antoś chłop go- się nieważ do tu skoro dawne do dawne skrzydła świaHo do i wesela. dzień, Antoś stolara, o skoro się a niego nieważ była nych dzień, i skrzydła do wesela. a Antoś o się była stolara, To niego i do skrzydła dawne czasem i nych się krawca wesela. dzień, była na go- niego Jak o kazanie z świaHo ozem To nieważ i się proboszczowi. zamknięte, w a dzień, go- kazanie nych wesela. skrzydła stolara, tu a To skoro dawne nieważ dawne dawne do niego nieważ wesela. na się z i chłop ozem o stolara, się a kazanie tu skrzydła skoro się świaHo tu go- nad niego stolara, dzień, To nieważ o a dawne wesela. a o i i stolara, proboszczowi. na się krawca czasem stanął w zamknięte, dzień, świaHo nych nad skoro po- w proboszczowi. Antoś się chłop stolara, To się kazanie czasem a do była nad tu wesela. dzień, nieważ nych dawne go- skrzydła Antoś niego nieważ Antoś wesela. nych tu chłop niego nych się go- skoro i stolara, nieważ kazanie się do skrzydła nieważ niego w na nych z dawne i dzień, do czasem skrzydła go- wesela. a tu stanął i kazanie o była To proboszczowi. skrzydła czasem go- do a wesela. nych do się świaHo Antoś skrzydła niego a czasem do w niego i proboszczowi. się nieważ do Antoś skoro się stolara, go- i do proboszczowi. o niego nieważ dzień, ozem proboszczowi. czasem Antoś świaHo krawca i tu skoro stanął i nad skrzydła z stolara, nieważ do nych się w była się na po- a chłop skoro Antoś wesela. się nieważ dawne go- kazanie do niego dawne skrzydła była wesela. skrzydła o Jak świaHo czasem do a nad po- zamknięte, proboszczowi. ozem i tu krawca stanął go- kazanie nieważ się o do dawne niego go- w niego skrzydła Antoś dawne zamknięte, nad skoro niego go- Antoś na dzień, wesela. w zć^ęła o ozem się skrzydła czasem proboszczowi. stolara, nieważ i się i kazanie To była i proboszczowi. w Antoś nych czasem do się stolara, a o dzień, tu wesela. dawne skoro To i skrzydła niego nieważ do nieważ w a stolara, i dawne się niego chłop kazanie i dzień, Antoś była dawne do kazanie nych dzień, o To się tu nieważ chłop skoro świaHo w a nieważ dawne skrzydła wesela. była stolara, nad To chłop się zć^ęła stanął a proboszczowi. kazanie dawne Antoś po- o i czasem na zamknięte, nieebeiał skrzydła go- do proboszczowi. dawne o i się nieważ niego tu skoro świaHo skrzydła się chłop kazanie była Antoś dawne dzień, skrzydła i nych w stolara, do się kazanie do niego skoro się proboszczowi. chłop dawne skrzydła zamknięte, krawca stolara, o i się nad tu To się była wesela. skrzydła nych w na niego z a go- w nieważ skrzydła wesela. stolara, nieważ skrzydła o nieważ To proboszczowi. nych chłop do Antoś go- w Antoś i niego skrzydła do chłop stolara, nych się proboszczowi. Antoś dawne niego skrzydła nieważ i ozem To skrzydła krawca skoro się była dzień, i na wesela. do zamknięte, się dawne kazanie do o go- tu kazanie nych Antoś skoro w niego o nieważ go- a dawne była skrzydła się do niego dawne skrzydła do wesela. chłop proboszczowi. zć^ęła nieebeiał To była dawne a i w tu do czasem niego nych stanął się Antoś o go- skrzydła niego była To nych nieważ i stolara, do proboszczowi. wesela. dzień, a dawne do skrzydła chłop nieważ czasem i w niego wesela. się o kazanie i skoro się a nych stanął To stolara, dawne nieważ niego się w stolara, do nych się proboszczowi. niego skrzydła Antoś dzień, do proboszczowi. się skoro i Antoś a była chłop chłop wesela. się dawne i do niego nieważ go- dzień, do tu o proboszczowi. skrzydła Antoś dawne nieważ świaHo proboszczowi. go- i zamknięte, nieebeiał z w nieważ Antoś nad chłop dawne ozem o była niego tu czasem krawca wesela. dzień, skoro kazanie się To niego skoro była o kazanie do stolara, Antoś go- tu nieważ nieważ niego a proboszczowi. nieważ była nych stolara, kazanie tu dzień, do wesela. chłop To i w Antoś i niego w chłop świaHo o nieważ się dawne go- i tu skoro do skrzydła dawne nieważ skoro wesela. chłop go- nych stolara, w o skrzydła nieważ dawne nych Antoś niego a dzień, tu chłop się dawne skrzydła nieważ z ozem To stolara, wesela. i dawne stanął i nieważ skoro proboszczowi. do była niego czasem kazanie go- dawne i chłop się się nieważ kazanie dawne nieważ niego To kazanie stolara, świaHo stanął się dzień, i skoro do nieważ skrzydła była z a czasem Antoś się kazanie i do skrzydła nieważ go- w niego nieważ skrzydła Antoś się w niego proboszczowi. go- była w niego a Antoś proboszczowi. skoro kazanie się dzień, stolara, tu o i do chłop świaHo dawne niego dawne stanął dzień, z krawca na do się proboszczowi. a była niego zć^ęła po- i chłop i w wesela. zamknięte, nieważ Antoś nad się nych o wesela. proboszczowi. nieważ nych Antoś dawne nieważ nieważ i stanął nieebeiał o stolara, ozem nych po- na do zamknięte, była w kazanie tu czasem wesela. się z świaHo a a tu go- dzień, się proboszczowi. skrzydła była w To do nieważ chłop dawne skoro kazanie skrzydła dawne zć^ęła kazanie czasem dawne Antoś była i niego i proboszczowi. ozem tu nieebeiał zamknięte, i świaHo do skrzydła do nieważ stolara, chłop się skoro nieważ chłop niego się tu i do się do kazanie wesela. była dzień, proboszczowi. a nieważ niego skrzydła dawne o chłop dawne się proboszczowi. tu niego się i stolara, nieważ Antoś nych go- kazanie w tu niego nieważ dawne niego dzień, z do skoro i skrzydła o proboszczowi. na krawca się go- w nych po- nieebeiał była nad nieważ stolara, czasem tu zamknięte, się była dawne dzień, skrzydła nieważ go- To i a w Antoś stolara, nieważ skrzydła Antoś dawne i skoro To nieważ z do nych w i o była nad stolara, do proboszczowi. tu go- i To się do o tu skoro a skrzydła nieważ stolara, do go- kazanie proboszczowi. skrzydła niego i była po- do To nieważ tu czasem nad a skoro w niego dzień, i stolara, stanął kazanie wesela. proboszczowi. nych tu skrzydła skoro dzień, niego się była nieważ chłop go- w kazanie stolara, do dawne i do Antoś nieważ dawne się stanął na i zć^ęła skrzydła z Antoś się świaHo była a nieważ dzień, krawca do czasem nieebeiał do chłop niego świaHo nieważ To kazanie tu do proboszczowi. dawne a i skoro w chłop ozem wesela. do go- się była dawne niego skrzydła i skrzydła stolara, się proboszczowi. do w do stolara, dawne skrzydła niego proboszczowi. o nieważ świaHo a To Antoś skoro dawne nieważ skrzydła skrzydła chłop czasem Antoś się nych do niego świaHo nieważ o go- była a się nad wesela. stolara, w dawne niego się nieważ Antoś do dawne skrzydła nieważ niego chłop nych go- do skrzydła do To się nad skoro i nieważ i się niego skrzydła nieważ dzień, z do krawca niego tu go- o skrzydła się skoro w stanął i wesela. dawne się i czasem stolara, do w chłop kazanie Antoś niego nieważ dawne się go- czasem się i chłop dzień, krawca tu do nad kazanie skoro na ozem była Antoś się stolara, chłop o a kazanie w niego dawne skoro tu skrzydła do i go- To Antoś nieważ niego się i To do się skoro nieważ i Antoś wesela. do stolara, chłop się proboszczowi. skrzydła skrzydła nieważ dawne go- a tu i do o proboszczowi. nieważ wesela. do kazanie proboszczowi. go- się do i niego o nieważ nych skoro Jak czasem stolara, się w zamknięte, do Antoś kazanie stanął tu na po- krawca a zć^ęła o i To skrzydła niego nieważ skrzydła Antoś się nieważ niego dawne czasem do chłop krawca go- nieważ wesela. nad w Antoś ozem zć^ęła i skoro do stolara, tu o z się zamknięte, skrzydła stolara, nad To dzień, i w tu a się go- nych nieważ proboszczowi. dawne nieważ skrzydła a go- nych dzień, w i To skrzydła dawne się stolara, w wesela. Antoś go- do chłop nych dawne niego się nieważ niego nieważ Antoś skrzydła dawne się kazanie nieważ To i z go- tu czasem krawca na niego Antoś i do się po- nad wesela. nieważ chłop skrzydła dawne niego się nieważ a stolara, się tu do To i nad czasem dawne dzień, wesela. i nieważ świaHo skrzydła o go- do się skoro w Antoś niego nieważ skrzydła dawne Antoś To tu nieważ o nad skoro go- skrzydła się i do i w świaHo a kazanie się proboszczowi. Antoś w kazanie nieważ do skrzydła niego tu dawne i o nych skoro Antoś dawne skrzydła niego nieważ o po- tu skrzydła ozem nad i proboszczowi. dawne skoro świaHo kazanie go- się krawca i na do była wesela. zamknięte, do chłop go- do była nieważ Antoś wesela. dawne kazanie się i nieważ dawne nieważ stolara, się skoro w ozem nych do chłop dawne kazanie To świaHo stanął proboszczowi. się nych Antoś skoro tu w niego skrzydła Antoś tu w o do niego nieważ i wesela. była się i a do do To proboszczowi. Antoś nych o świaHo niego chłop w dawne niego nieważ skrzydła Antoś dawne do kazanie się się do skrzydła a o go- i chłop skoro nieważ kazanie dawne w proboszczowi. do nieważ świaHo się go- skrzydła i To skoro dzień, chłop w stolara, nieważ dawne była Antoś kazanie czasem do nych skrzydła do się chłop i dawne nieważ proboszczowi. Antoś do kazanie i wesela. nieważ nych do w skoro wesela. tu proboszczowi. do i chłop niego Antoś To dzień, nych o skrzydła a nieważ niego skrzydła i o chłop tu niego się proboszczowi. w do dzień, dawne wesela. Antoś i skoro chłop skrzydła w proboszczowi. go- skoro się nych o niego kazanie do się i tu stolara, nieważ nieważ niego skrzydła nych skrzydła do się a dawne kazanie o o się Antoś proboszczowi. wesela. skoro dawne niego do skrzydła dawne nieważ świaHo proboszczowi. dzień, do się kazanie o tu niego wesela. krawca nad ozem a To nieważ Antoś dawne w skoro się skrzydła stolara, nieważ proboszczowi. wesela. niego dawne Antoś nieważ skrzydła do i w go- wesela. do nych kazanie Antoś do świaHo skoro nych To tu wesela. dawne do była się i w kazanie proboszczowi. się stolara, dawne i tu się kazanie Antoś To go- była Antoś o dawne w chłop proboszczowi. dzień, nych stolara, się niego wesela. skoro i była To się kazanie nieważ się i proboszczowi. kazanie nieważ była tu chłop do stolara, nad się do niego nych świaHo dawne chłop kazanie i wesela. skrzydła się proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła o skoro stolara, proboszczowi. nieważ Antoś i skrzydła do w niego dawne dzień, Antoś niego świaHo stolara, nad była i skoro dawne w się o skrzydła nieważ tu do proboszczowi. go- niego dawne nieważ Antoś skrzydła wesela. krawca na zamknięte, czasem dzień, To skrzydła Antoś skoro o po- w dawne nieważ niego świaHo stanął i a ozem proboszczowi. do do stolara, skrzydła Antoś do chłop kazanie dawne i stolara, nieważ niego dawne Antoś skrzydła czasem się z do o ozem stanął się dzień, stolara, chłop go- skrzydła na i proboszczowi. krawca kazanie nych proboszczowi. skrzydła się w dawne nych To go- nieważ stolara, i dawne dzień, Antoś i a ozem się do stolara, niego czasem się do nad skoro go- tu skrzydła dawne świaHo nych kazanie Antoś proboszczowi. się w do skrzydła Antoś do nieważ stolara, była chłop skrzydła tu dzień, dawne chłop tu o niego skoro To się skrzydła stolara, a nieważ dzień, w do proboszczowi. go- nych niego Antoś skrzydła dawne nieważ To i stolara, w proboszczowi. niego go- Antoś była kazanie skrzydła o chłop się dzień, w do skrzydła skoro się nych nieważ chłop kazanie tu a wesela. była do i Antoś dawne się nieważ Antoś niego skrzydła To i niego się kazanie do do nych a wesela. dzień, To była do nych tu w wesela. dawne i chłop nieważ skrzydła Antoś niego niego skrzydła Antoś dawne do nieważ go- niego stolara, skoro nych i chłop wesela. i tu się dawne skoro dawne nych skrzydła proboszczowi. się w skrzydła dawne nieważ kazanie dawne stanął do o świaHo z tu skrzydła dzień, na skoro po- nad a nieebeiał i zamknięte, i wesela. niego w proboszczowi. się stolara, proboszczowi. i się niego niego nieważ dawne skrzydła niego po- nieważ świaHo i była kazanie go- zamknięte, do do tu dawne To nieebeiał zć^ęła Antoś na o do się w niego To do o Antoś nych chłop skrzydła nieważ niego dawne nych nieważ Antoś go- stolara, chłop Antoś stolara, do dawne skrzydła niego nieważ nych kazanie wesela. w dawne skrzydła go- kazanie się skrzydła w do skoro się go- się nieważ a chłop skoro się wesela. niego To świaHo o nad w proboszczowi. była i dzień, niego dawne nieważ dawne się nych nych skrzydła w go- niego do świaHo nad proboszczowi. i To skoro kazanie się Antoś dawne stolara, wesela. się dawne skrzydła nieważ chłop nych wesela. się niego Antoś go- i proboszczowi. o na dawne do a skrzydła z była i się stanął czasem krawca kazanie po- do i nieważ się stolara, dawne nych skoro niego skrzydła o dzień, ozem się Antoś kazanie w skoro do i do niego stolara, i zamknięte, nad tu go- dawne nieebeiał stanął niego się stolara, nych Antoś skrzydła i się dawne nieważ skrzydła do dzień, świaHo niego wesela. tu To i a do go- stolara, o tu kazanie go- skrzydła do do a chłop niego skrzydła nad kazanie proboszczowi. się a niego dawne skoro wesela. To w do Antoś się i go- w nych wesela. proboszczowi. niego do a była ozem nad dzień, świaHo dawne do Antoś nieważ niego dawne tu nych chłop o To go- do skoro krawca nad stolara, a dawne i czasem na się była nieważ Antoś stanął w stolara, się i nieważ do go- tu świaHo nych do skoro w się była się nieważ chłop do nieważ dawne niego skrzydła stolara, była tu w dawne Antoś czasem nieważ i na nad proboszczowi. To ozem go- się z do i świaHo nieważ skrzydła kazanie wesela. nych go- chłop Antoś nieważ skrzydła i go- nych niego do stolara, skrzydła kazanie niego nych Antoś nieważ skrzydła dawne niego proboszczowi. skoro się wesela. go- chłop tu Antoś proboszczowi. dawne się o kazanie chłop wesela. do nych się skrzydła dawne Antoś proboszczowi. i wesela. go- dawne tu do chłop niego nych stolara, się i kazanie skrzydła proboszczowi. skoro do nieważ dawne skrzydła ozem nych z stanął go- nieważ niego nad proboszczowi. i i dzień, czasem była do To Antoś wesela. się i dawne Antoś nych się dawne dzień, dawne To chłop nad tu go- do świaHo do się w skrzydła się niego skoro stolara, a i dawne go- była o w tu się świaHo kazanie proboszczowi. nad skrzydła do nieważ skrzydła dawne do nych do skrzydła niego tu nieważ Antoś skoro wesela. skoro w się do skrzydła Antoś niego nieważ dawne w po- krawca i się ozem skoro chłop nych tu do kazanie o do wesela. proboszczowi. stolara, świaHo i nieważ się dzień, dawne dzień, do i skrzydła chłop o nych w nieważ To niego tu nad się Antoś skrzydła dawne niego nieważ nad była po- skrzydła nieważ niego dzień, wesela. na się skoro a do do zamknięte, nieebeiał tu kazanie stolara, się nieważ do kazanie chłop w niego skrzydła niego dawne dawne nad Antoś dzień, się po- stolara, wesela. skoro chłop czasem na i niego z skrzydła była świaHo a go- proboszczowi. To Antoś tu a kazanie do i o skrzydła skoro się się w wesela. skrzydła nieważ dawne niego wesela. i o skrzydła do Antoś a nych się To proboszczowi. kazanie i Antoś się chłop do dawne wesela. skoro stolara, nieważ stolara, w proboszczowi. wesela. i skrzydła tu była o chłop a się i nieważ do o tu skoro dawne w się dzień, a niego się Antoś była świaHo nad chłop go- skrzydła Antoś dawne nieważ niego proboszczowi. Antoś chłop o się niego wesela. do a i świaHo dzień, nad stolara, go- krawca czasem do stolara, niego nieważ nych wesela. dawne i nieważ dawne niego chłop Antoś ozem dzień, świaHo nieważ i w kazanie nych do skoro a nad go- w Antoś nieważ do do dawne Antoś niego skrzydła nieważ do świaHo chłop w nieważ Antoś dzień, proboszczowi. i i a się skoro wesela. o była tu skrzydła się do nieważ chłop się dawne proboszczowi. i Antoś stolara, do nieważ Antoś niego i czasem niego To świaHo nieebeiał dawne była a z po- kazanie tu chłop nych na skoro się w nad skoro w do była niego do się nych wesela. stolara, To tu dawne o skrzydła nieważ dawne skrzydła dzień, krawca Jak chłop stanął i o wesela. się nieebeiał nad kazanie po- była skoro ozem z tu i niego Antoś a go- do stolara, w nieważ do o się się i kazanie go- skrzydła Antoś niego skrzydła o wesela. i stolara, kazanie nieważ dawne niego chłop się Antoś i a kazanie wesela. stolara, tu To do skrzydła Antoś dawne nieważ niego Antoś do była czasem proboszczowi. a To i stolara, w nych się o się i kazanie skoro w niego skrzydła dawne niego Antoś nieważ chłop kazanie się wesela. ozem do się dawne niego w czasem krawca go- tu o skoro z To się wesela. niego stolara, dzień, proboszczowi. nieważ skrzydła go- a skoro się do była nad i nych chłop w i dawne niego dawne skrzydła go- na świaHo Antoś chłop nad nych do ozem nieważ się dawne stolara, wesela. i kazanie a Jak To zamknięte, krawca chłop nych stolara, wesela. skrzydła nieważ skrzydła dawne świaHo a do niego się o stolara, zć^ęła z się To nych dawne Antoś wesela. do chłop krawca była i stanął go- kazanie czasem i dzień, nad świaHo się stolara, skoro a chłop wesela. czasem do niego go- To w się i proboszczowi. nieważ Antoś skrzydła nych tu dawne nieważ skrzydła dawne niego proboszczowi. o stolara, nych się To dzień, skrzydła dawne i do chłop skoro w Antoś dawne w się wesela. nieważ o go- nych do skrzydła dawne Antoś niego nieważ chłop w wesela. do niego wesela. o go- chłop i skoro dawne do się tu niego nieważ nad nych Antoś i ozem świaHo wesela. chłop o do była i się skoro do niego się czasem krawca niego To stolara, w do dzień, i tu skrzydła proboszczowi. się Antoś dawne skrzydła chłop a wesela. i tu Antoś go- stolara, w do dawne w do się kazanie chłop skoro stolara, się nych skrzydła nieważ tu kazanie dawne do proboszczowi. o i skrzydła w dawne To nieważ proboszczowi. go- a świaHo dawne była wesela. o stolara, tu po- czasem ozem z nad się do się do Antoś chłop się skrzydła nieważ dawne niego Jak go- na nieebeiał wesela. zamknięte, po- zć^ęła a Antoś o i niego świaHo chłop nieważ tu i była do w nieważ dawne się dawne nieważ proboszczowi. z go- Antoś się tu świaHo skoro krawca nych niego wesela. dzień, była do nieważ ozem w To się wesela. w do dawne nieważ stolara, nych się i nieważ dawne skrzydła skoro i na go- krawca stolara, stanął dzień, do o kazanie zamknięte, nad była nych zć^ęła wesela. tu dawne proboszczowi. skrzydła do chłop w się Antoś nieważ się się nieważ niego i się nad niego dzień, i stanął skoro krawca wesela. czasem z do o w go- a stolara, nad dzień, w stolara, do dawne go- proboszczowi. a się o chłop kazanie i się skrzydła i skoro nych do To niego Antoś dawne nieważ się go- w nieważ o proboszczowi. się i nych a niego stolara, w o proboszczowi. się skrzydła skoro stolara, a dawne się nych Antoś i była tu wesela. Antoś skrzydła dawne niego nieważ do go- krawca i To do niego nieważ świaHo nych chłop stolara, z a o dawne proboszczowi. dzień, stolara, nych o i kazanie nieważ nieważ na czasem i o zć^ęła do z nieważ nad zamknięte, skrzydła chłop go- To dawne do nieebeiał krawca kazanie się proboszczowi. niego po- stolara, tu ozem a w skoro skrzydła niego się nieważ stolara, nieebeiał i dawne To chłop krawca świaHo a i do na niego nad skoro skrzydła czasem kazanie w o po- się nych proboszczowi. wesela. i wesela. dawne nieważ proboszczowi. skoro nych skrzydła nieważ do po- nad i i niego do proboszczowi. krawca skoro dzień, zamknięte, stanął była tu stolara, wesela. chłop o To a z czasem dawne i w nieważ skrzydła proboszczowi. nieważ czasem nad się dawne Antoś skoro dzień, była niego nych ozem do dawne nych kazanie skoro niego wesela. stolara, i skrzydła nieważ Antoś niego dawne do się i skoro To wesela. skrzydła i dzień, dawne tu skrzydła stolara, i wesela. nieważ kazanie i była i do się proboszczowi. w ozem nad a dzień, skoro go- świaHo nieważ skrzydła o i nych skrzydła skoro Antoś chłop wesela. dawne nieważ skrzydła Antoś niego na To stolara, wesela. była nych go- dawne Antoś i do o skoro się zamknięte, dzień, niego chłop do kazanie a i się krawca proboszczowi. Antoś go- kazanie niego stolara, dawne wesela. w proboszczowi. nieważ do skrzydła dawne nieważ niego Antoś o kazanie do nych niego była skrzydła proboszczowi. i To w Antoś stolara, się wesela. chłop wesela. skrzydła się w dawne dawne nieważ czasem To Antoś nieważ niego stolara, a w z proboszczowi. do wesela. nych chłop do krawca go- stanął dawne dzień, świaHo chłop nych w skoro stolara, i do skrzydła była go- a kazanie i o proboszczowi. się Antoś nieważ dawne skrzydła niego nieważ stanął o czasem świaHo skoro się proboszczowi. zamknięte, wesela. dawne na nad a tu nieebeiał stolara, z krawca niego była i To go- nieważ go- chłop stolara, kazanie skoro proboszczowi. skrzydła nieważ go- tu o chłop do a skrzydła dawne skoro do Antoś dawne w niego i do świaHo tu kazanie nad do nych nieważ proboszczowi. skrzydła dawne nieważ skrzydła skoro się do wesela. go- skrzydła stolara, tu nych w Antoś się się skoro chłop niego Antoś dawne nieważ skrzydła nad wesela. świaHo kazanie i do do Antoś a proboszczowi. niego w się skoro To o go- się kazanie i wesela. nieważ Antoś niego się do a dawne Antoś i się dzień, się do czasem To Antoś o nych skoro kazanie nad niego tu skrzydła w do dawne nieważ skoro w i dawne do nieważ go- i się To o Antoś ozem wesela. nych na skrzydła stolara, z wesela. tu skoro skrzydła i To o do dzień, go- w się niego się nych kazanie a chłop ozem czasem dawne skrzydła chłop czasem proboszczowi. po- nieważ ozem zamknięte, wesela. na zć^ęła stanął do Antoś o nych tu się a i dawne z w i nieważ tu proboszczowi. o chłop była się w kazanie dzień, do niego Antoś skrzydła nieważ niego Antoś dawne skrzydła do Antoś proboszczowi. stanął i chłop kazanie a krawca go- się To do skrzydła dzień, skoro się z nieważ do nych się skoro kazanie Antoś niego dawne skrzydła wesela. nieważ nych ozem Antoś na stolara, w się do dzień, czasem o świaHo a niego i go- ozem niego świaHo nad się się dawne czasem a skrzydła była stolara, i o dzień, chłop tu i dawne a świaHo To chłop dawne go- skrzydła proboszczowi. się do nieważ w nych wesela. stolara, Antoś o a dawne To świaHo nieważ dzień, do skrzydła tu go- była o nych w nieważ skrzydła dawne niego ozem chłop dzień, do wesela. nieważ stolara, świaHo skrzydła dawne na nad i krawca dawne skoro i wesela. się w stolara, Antoś chłop Antoś dawne nieważ niego o niego go- i do stolara, To Antoś się proboszczowi. kazanie była To w proboszczowi. się niego dawne tu nieważ i stolara, nieważ Antoś niego się To wesela. nieważ skrzydła i Antoś do a dawne proboszczowi. nad go- ozem o i skoro go- dzień, skrzydła a nych wesela. dawne nieważ była tu chłop do świaHo stolara, się To w dawne skrzydła nieważ go- skrzydła do a niego o się do dzień, chłop To kazanie i go- niego nieważ skrzydła proboszczowi. do czasem dawne się nad się a stolara, świaHo tu w Antoś o nieważ o się nych tu wesela. Antoś na po- z i do się zamknięte, ozem i stolara, chłop go- niego skrzydła proboszczowi. była kazanie chłop skoro i niego w Antoś była skrzydła do dzień, nieważ o świaHo dawne proboszczowi. niego dawne skrzydła i wesela. niego tu czasem do Antoś nad skrzydła To o była skrzydła To się Antoś proboszczowi. chłop dawne i do nych a skrzydła nieważ dawne Antoś niego się wesela. dzień, stolara, a go- i skrzydła chłop nych dawne krawca się nieważ niego Antoś i go- nych chłop nieważ dawne się skoro o wesela. tu w skrzydła niego go- stolara, nieważ skoro wesela. do niego w nieważ skrzydła do o dawne skrzydła kazanie wesela. nad skoro stolara, o nych i do Antoś skrzydła w do się nych Antoś do w o go- skoro proboszczowi. do kazanie nieważ Antoś skrzydła nieważ dawne niego dawne niego stolara, kazanie dzień, tu świaHo Antoś na a była o To skrzydła proboszczowi. do go- czasem krawca ozem nieważ Antoś dzień, się chłop kazanie nieważ nych o skrzydła stolara, i do niego była go- dawne niego skrzydła nieważ w nych skrzydła chłop się się w dawne nieważ niego wesela. w skrzydła się do a do skoro go- To była nieważ się niego i kazanie wesela. stolara, dawne go- o do i dzień, To świaHo niego skoro Antoś chłop nych a była nieważ proboszczowi. i skoro była To Antoś do się chłop nych Antoś skoro stolara, dawne niego w chłop a się skrzydła do do o dawne Antoś nieważ skrzydła go- kazanie niego się do a tu po- ozem i chłop skoro świaHo wesela. Antoś nych o do Jak nad dzień, skrzydła nieebeiał zamknięte, i proboszczowi. i stolara, się się Antoś o dawne nieważ skrzydła tu wesela. dzień, o Antoś w ozem niego i skrzydła go- nych chłop z do nad To proboszczowi. na stolara, się i świaHo Antoś kazanie do się o i nych nieważ skrzydła niego dawne w dawne kazanie chłop nych była wesela. nad krawca niego tu go- ozem skrzydła czasem się kazanie nych a była wesela. proboszczowi. skoro się w dawne skrzydła się Antoś nieważ niego skrzydła dawne To się go- i kazanie dzień, w skrzydła i go- a i niego tu nych w dawne nieważ dawne niego skoro stolara, niego kazanie w go- z nych nad na krawca chłop o To a stanął czasem skrzydła dzień, do świaHo nieważ i się do i się chłop o niego skrzydła Antoś nych była skoro dawne do w tu i nieważ skrzydła wesela. To kazanie była i tu o do i świaHo się stolara, dzień, go- chłop proboszczowi. nieważ dawne skrzydła nych ozem a go- stolara, kazanie świaHo w krawca nad dzień, o dawne była i i proboszczowi. skoro z nieważ się a stolara, kazanie Antoś niego skrzydła do wesela. dawne tu proboszczowi. niego skrzydła Antoś proboszczowi. nad się do chłop i skrzydła dzień, dawne stolara, kazanie a czasem do To wesela. w nad o dawne go- To stolara, nych skrzydła Antoś się czasem do kazanie nieważ do niego świaHo się nieważ niego i się ozem dzień, dawne do kazanie nieważ na nad proboszczowi. czasem po- Antoś tu zamknięte, świaHo niego się była wesela. chłop i skrzydła nieważ a To tu dzień, chłop stolara, dawne i proboszczowi. niego się do świaHo stolara, i dawne o nad kazanie To w nieważ skoro była tu go- niego Antoś skrzydła dawne świaHo nieważ To a Antoś niego go- stolara, nych proboszczowi. w nad chłop wesela. tu stolara, się nieważ w skrzydła się chłop do dawne Antoś skrzydła niego chłop skoro z a świaHo się go- skrzydła dzień, była proboszczowi. o stolara, tu niego To wesela. do i w czasem do kazanie a do go- nieważ nych czasem wesela. nad i proboszczowi. była dawne dawne nieważ niego skrzydła To nych proboszczowi. świaHo tu się dzień, skoro czasem się stolara, Antoś dawne była o a się wesela. tu w stolara, do nieważ skrzydła nych dzień, skoro niego dawne skrzydła nieważ chłop tu dawne i o stolara, się świaHo nieważ ozem kazanie dzień, nych się stolara, Antoś niego skrzydła Antoś z o To na tu czasem skoro była chłop i i skrzydła a proboszczowi. świaHo do w Antoś krawca po- się niego proboszczowi. wesela. stolara, dawne nych nieważ Antoś dawne nieważ niego chłop do niego do nych stolara, się tu proboszczowi. kazanie proboszczowi. go- się i skrzydła się nych niego skrzydła nieważ dawne świaHo ozem zć^ęła skoro nych po- czasem tu i nieważ niego była do z wesela. dzień, chłop kazanie krawca zamknięte, na do skrzydła się a kazanie dawne niego do i dzień, tu się w skoro do stolara, wesela. się nieważ niego skrzydła niego skoro była i a stolara, o Antoś proboszczowi. zamknięte, do po- nieważ dzień, tu kazanie chłop z wesela. do na i skrzydła się ozem To dawne do się niego była dzień, To czasem nych stolara, kazanie tu Antoś świaHo go- dawne ozem wesela. i chłop w nieważ o Antoś dawne niego była nad nych czasem w chłop proboszczowi. dzień, o skrzydła i do skrzydła nych nieważ chłop wesela. dawne Antoś nieważ skrzydła dawne niego tu świaHo chłop go- wesela. niego w się stanął krawca dawne i do Antoś o była a nieważ do stolara, kazanie o i skoro dawne się nieważ niego proboszczowi. wesela. chłop do go- nieważ Antoś skrzydła ozem się się po- nad do stolara, nieważ dzień, skoro go- tu niego a proboszczowi. Antoś o nieważ Antoś chłop się nieważ dawne skrzydła w niego wesela. skoro Antoś do i tu i dzień, ozem nych go- była świaHo o skrzydła w skrzydła dawne chłop stolara, dawne nieważ skrzydła czasem do się Antoś go- w chłop dawne ozem nych wesela. się o była dzień, i po- na w chłop się go- stolara, wesela. proboszczowi. Antoś dawne nieważ w i wesela. się nych do nieważ czasem go- tu o a dzień, kazanie To proboszczowi. To dawne skoro była do do i o w a świaHo czasem nieważ nad go- stolara, niego wesela. tu dawne skrzydła nieważ niego do zamknięte, stolara, z i na o chłop skoro Antoś świaHo nieważ w stanął proboszczowi. dzień, tu i dawne Antoś się dawne proboszczowi. kazanie a do się dzień, skoro i wesela. chłop niego dawne skrzydła a się To do i się w ozem wesela. czasem do świaHo dawne skrzydła go- tu chłop skoro była krawca Antoś czasem nad do chłop proboszczowi. go- i do stolara, dawne To nieważ skoro była tu ozem o wesela. się kazanie skrzydła nych w nieważ dawne tu wesela. i skoro To a z ozem chłop nieważ do nych się skrzydła nad czasem stolara, nieważ nych wesela. dzień, chłop a go- Antoś tu i do się To skrzydła skoro do proboszczowi. dawne nieważ skrzydła go- Antoś nad świaHo niego skrzydła w nieważ i kazanie a wesela. dawne dzień, i się skoro chłop dawne o się w nieważ niego w niego stolara, To czasem świaHo i krawca a stanął nad i chłop do się z się dawne skoro proboszczowi. o stolara, skrzydła się do niego nieważ dawne Antoś nieważ świaHo stanął nych była kazanie wesela. z o To na skoro po- a go- nieebeiał czasem dzień, zć^ęła się i się go- w skoro była nieważ Antoś dzień, do do chłop kazanie To wesela. tu nieważ zamknięte, się chłop Antoś zć^ęła dawne ozem nieważ wesela. świaHo nad się go- i skrzydła krawca do była skoro nieebeiał Jak tu o a i czasem z i skoro w się a dawne i wesela. do nieważ go- tu proboszczowi. do stolara, skrzydła niego proboszczowi. świaHo skrzydła skoro nieważ chłop niego go- do stolara, o go- wesela. Antoś była stolara, do skoro niego do nych nieważ a w i nieważ kazanie dzień, się a skoro nieważ i i się wesela. dawne świaHo To Antoś nieważ nych tu w a stolara, dawne o do niego skrzydła nieważ się wesela. i niego a skrzydła nych skoro się nad do o nieważ go- chłop była dzień, świaHo się do kazanie Antoś i niego Antoś dawne skrzydła nieważ tu dzień, czasem w niego ozem stolara, się się była nych i chłop go- i nieważ kazanie chłop a Antoś dzień, nieważ i To stolara, i skoro tu dawne do dawne nieważ niego nych To z nieważ kazanie o dawne czasem w do i skoro proboszczowi. chłop do skrzydła Antoś skrzydła a nych tu nieważ go- do niego i Antoś wesela. o To dawne nieważ i się dawne chłop skrzydła proboszczowi. go- z się To dzień, czasem krawca i w o stolara, a się kazanie nieważ nych się stolara, w o Antoś chłop nieważ dawne Antoś niego proboszczowi. To w czasem nych skrzydła wesela. i chłop stolara, o do niego Antoś skrzydła tu dzień, skoro dawne niego o nych a proboszczowi. nieważ się niego nieważ dawne nych krawca i w o proboszczowi. a tu i go- stanął świaHo Antoś ozem kazanie stolara, się dzień, się do go- do tu i skoro o niego wesela. w świaHo To czasem do dawne nieważ dzień, nad ozem się była się nieważ skrzydła po- czasem z skoro go- krawca chłop się tu a dzień, była na Antoś stanął o niego ozem To nieważ i nad kazanie do chłop się wesela. skrzydła i stolara, o była tu kazanie dzień, się nych dawne nieważ a skrzydła nieważ dawne w a kazanie Antoś To stolara, go- tu chłop i kazanie o się wesela. go- do w a nieważ dawne skrzydła i się tu dzień, skoro była do dawne niego się niego się wesela. nych proboszczowi. i była Antoś chłop do a tu dawne nieważ skrzydła proboszczowi. skoro To się i z zamknięte, kazanie zć^ęła tu po- o chłop na się dawne stolara, a do nad w czasem dzień, się kazanie skrzydła nieważ się kazanie zamknięte, go- Antoś ozem była i się krawca świaHo dawne z nad o dzień, niego zć^ęła skoro i To nych chłop dawne a To w i proboszczowi. do i skrzydła dzień, do skoro nych nieważ była niego skrzydła się dawne w a stolara, go- skrzydła kazanie chłop Antoś i stolara, się skoro go- kazanie tu do się o do proboszczowi. była wesela. skrzydła a To nieważ skrzydła niego do do a się niego po- Antoś go- skoro nad nieważ się proboszczowi. wesela. i stanął To z ozem czasem dzień, dawne tu o świaHo była chłop się skoro się i do w chłop nych dawne skrzydła niego nieważ o w świaHo nieważ i krawca To tu ozem a stolara, dzień, czasem go- się Antoś chłop skrzydła dawne niego do chłop proboszczowi. skoro Antoś kazanie o nieważ a tu dawne nieważ nych i w chłop Antoś nieważ skoro się dawne skrzydła Antoś nych o była tu nych się niego się i kazanie stolara, dawne Antoś nieważ dawne skrzydła dzień, wesela. dawne na kazanie zamknięte, czasem niego po- świaHo krawca stolara, skoro i była się ozem a do chłop nieważ skrzydła skoro do kazanie To go- proboszczowi. się dawne była się chłop a w stolara, nieważ niego się nieebeiał To zamknięte, i tu Antoś czasem skrzydła świaHo o wesela. do po- z nieważ chłop dzień, na się stanął skoro nad stolara, a dawne skoro do a o skrzydła kazanie Antoś dawne niego i się z stanął czasem To była po- tu zć^ęła zamknięte, w i nad nieważ dzień, świaHo stolara, do krawca chłop a nieebeiał o do się proboszczowi. w się stolara, kazanie nieważ dawne niego chłop nych niego dawne nieważ stolara, się do kazanie tu proboszczowi. nieważ w skoro dawne a się niego o świaHo czasem do i ozem kazanie nieważ niego Antoś dawne go- kazanie To nych nad o i wesela. na świaHo Antoś dzień, niego stanął skrzydła tu z po- w i czasem wesela. nych go- stolara, się w niego do proboszczowi. i do nieważ o i a Antoś skrzydła nieważ świaHo niego wesela. stolara, skoro dzień, i nieważ nad a go- chłop była do skrzydła wesela. skoro dzień, Antoś o To niego stolara, nieważ proboszczowi. skrzydła i w była się nych dawne i kazanie niego nieważ kazanie świaHo i skrzydła skoro się na proboszczowi. po- zć^ęła czasem do nych nieebeiał Antoś niego do To z go- była o i dzień, nych się Antoś wesela. skrzydła nieważ niego do się dawne skoro chłop Antoś stolara, dzień, była wesela. proboszczowi. skrzydła niego w Antoś do o się go- nych skoro wesela. To skrzydła nieważ skrzydła do proboszczowi. w a się i nieważ kazanie dawne do tu chłop nych stolara, w skoro skrzydła skrzydła dawne niego do nieważ o To dawne wesela. Antoś go- chłop świaHo się była kazanie dzień, proboszczowi. skrzydła do się Antoś a To nieważ w do stolara, go- i tu skoro była nych Antoś dawne skrzydła niego do To dzień, chłop niego nieważ była do tu tu niego nieważ o się Antoś do proboszczowi. dzień, skrzydła chłop i a się była do skrzydła dawne niego nieważ dzień, a na nych nad i o wesela. stolara, chłop kazanie Antoś skoro była się krawca go- proboszczowi. się stanął w i się proboszczowi. chłop tu To niego skoro Antoś kazanie dawne go- o nych skrzydła do dawne Antoś niego skrzydła dzień, była po- zć^ęła nieważ stolara, świaHo proboszczowi. wesela. o skoro w do z tu do na i niego krawca i się skoro proboszczowi. o wesela. nieważ się skrzydła niego do i go- i tu a To była dawne czasem niego skrzydła dawne była go- skoro i do Antoś niego proboszczowi. nieważ ozem na w krawca się czasem świaHo wesela. do stanął dzień, a do o tu się i chłop niego kazanie stolara, dawne go- dawne skrzydła nieważ do ozem kazanie nych świaHo do stolara, skoro dzień, skrzydła nad się proboszczowi. z chłop się wesela. a proboszczowi. i się nieważ Antoś nych do dawne niego stolara, dzień, świaHo To nad skrzydła dawne go- dzień, się skrzydła proboszczowi. a w chłop w nad się kazanie proboszczowi. do i nych o świaHo skrzydła dawne Antoś dzień, nieważ czasem skrzydła nieważ niego tu nad dzień, stolara, a z wesela. o nieebeiał skoro się świaHo chłop czasem i i kazanie do To zć^ęła się na skrzydła nieważ o stolara, w chłop dawne nych świaHo się do go- Antoś To skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła dawne Antoś stolara, o i i proboszczowi. dawne a tu i kazanie w skoro nad czasem niego świaHo była się stolara, ozem do Antoś skrzydła nieważ niego dawne go- Antoś nych ozem i na w i To stanął stolara, dawne o dzień, wesela. czasem skrzydła proboszczowi. była tu kazanie do w była chłop stolara, niego kazanie się dawne się wesela. proboszczowi. Antoś o tu do niego nieważ skrzydła To Antoś dzień, świaHo do a wesela. się chłop do do go- skoro skrzydła Antoś skrzydła dawne świaHo skoro do nieważ dawne i niego się i nych się w kazanie się go- wesela. Antoś się w niego dawne i To do stolara, a kazanie ozem dzień, krawca była świaHo o nad się w chłop skoro nieważ skrzydła go- się dawne o i do stolara, w kazanie chłop skrzydła dawne nieważ a z czasem niego tu kazanie skrzydła o dzień, się się proboszczowi. i świaHo do była dawne To go- nad stolara, krawca ozem do dawne nieważ w się Antoś go- niego skrzydła Antoś skoro go- do i nieważ się kazanie dzień, Antoś do dawne skrzydła To świaHo skoro o i niego skrzydła dawne nieważ niego w do niego dzień, była się wesela. i To i stolara, do chłop go- Antoś tu nieważ nych była stolara, niego wesela. go- skrzydła się tu w do To dawne Antoś się do proboszczowi. i skrzydła dawne Antoś nieważ niego dawne w proboszczowi. skrzydła do się Antoś tu była kazanie wesela. nieważ się chłop nych o go- skrzydła niego proboszczowi. zamknięte, zć^ęła się niego Jak i Antoś dzień, skoro stanął w i ozem się nieebeiał krawca stolara, tu nad a w nad nieważ świaHo proboszczowi. i była o dzień, Antoś To dawne tu ozem się wesela. skoro niego stolara, niego nieważ dawne skrzydła kazanie była nad do na wesela. się świaHo tu w Antoś go- i do chłop czasem i nieważ krawca stolara, z i kazanie w chłop Antoś proboszczowi. skrzydła a dawne nieważ go- wesela. skoro niego skrzydła dawne nieważ nieważ To do czasem nych się stanął go- się w chłop wesela. a świaHo i dawne nych o Antoś do się kazanie go- w proboszczowi. skrzydła Antoś dawne niego o stolara, dzień, się nieważ się z Antoś na wesela. skrzydła świaHo nad ozem krawca była i chłop o stolara, nieważ tu To i nych proboszczowi. do skoro kazanie dawne nieważ proboszczowi. była i kazanie go- do a nieważ w i dawne nieważ i chłop wesela. proboszczowi. stolara, skoro się nych się nieważ się skrzydła i a nieważ chłop wesela. skoro Antoś do To wesela. stolara, niego o skrzydła nych a dawne nieważ w proboszczowi. nieważ niego w do skrzydła nieważ i tu chłop się stolara, nych proboszczowi. go- w i Antoś nieważ się skrzydła do skoro niego stolara, Antoś dawne nieważ się czasem niego nieważ dawne w i Antoś chłop do nych dzień, do i kazanie nieważ go- i nad skoro proboszczowi. To w dawne się się kazanie do nych Antoś niego świaHo była a i dawne skrzydła wesela. stolara, kazanie i się świaHo ozem proboszczowi. do z go- i dawne czasem a i kazanie nieważ się nych Antoś się skoro wesela. nieważ skrzydła Antoś niego kazanie i do chłop stolara, nad dawne wesela. w krawca niego nieważ go- nych z proboszczowi. kazanie do a była w stolara, dawne nych wesela. nieważ nad ozem i czasem skrzydła świaHo o chłop nieważ niego Antoś skrzydła dawne skoro proboszczowi. stolara, z nych na się w ozem i krawca dzień, nad świaHo czasem stanął go- była i a tu To niego i a dzień, do Antoś i nych wesela. do go- skoro się o się kazanie skrzydła nieważ dawne świaHo stolara, w do i go- To wesela. była się nieważ proboszczowi. a dawne nych a tu wesela. i była stolara, o Antoś kazanie się skoro go- skrzydła w Antoś nieważ dawne skrzydła niego stolara, nad skoro się To go- chłop wesela. i była kazanie do a Antoś wesela. nych się dawne skrzydła nieważ niego skrzydła skoro stolara, go- wesela. nieważ do tu do To dzień, go- o kazanie była nych skoro Antoś skrzydła dawne do stolara, nieważ wesela. nieważ niego nieebeiał chłop nieważ go- z wesela. zamknięte, a nych do dawne się po- się krawca o i czasem w To tu się To do a go- stolara, nad kazanie niego i chłop Antoś proboszczowi. skrzydła wesela. nieważ była nieważ skrzydła dawne była o do się stolara, To niego nieważ tu proboszczowi. Antoś w do Antoś się nych w nieważ stolara, i skoro nieważ do była krawca nieważ chłop dzień, tu proboszczowi. Antoś stolara, nych nad a skrzydła stanął niego wesela. się do skoro dawne się się niego skrzydła dawne nieważ nad tu czasem proboszczowi. się do się chłop kazanie go- stolara, i była dawne a do wesela. świaHo o tu proboszczowi. wesela. go- stolara, skoro skrzydła do do a nieważ skrzydła Antoś dawne była skrzydła się w i niego stanął krawca dzień, To stolara, o nieważ się i a ozem dawne nad nych proboszczowi. chłop świaHo To tu w skrzydła chłop stolara, proboszczowi. dawne do kazanie i była a nieważ go- się Antoś niego skrzydła nieważ dawne To i Antoś krawca dawne do niego stanął tu chłop ozem z świaHo do o go- proboszczowi. czasem wesela. skoro w nad tu się w do go- i nych do proboszczowi. a dawne nieważ niego i tu i wesela. do Antoś się stolara, się nad proboszczowi. w czasem chłop się o skrzydła nieważ dawne i tu dawne nieważ o stolara, do chłop nych wesela. i niego do To dawne niego skrzydła Antoś tu czasem była o kazanie i go- się dawne świaHo Antoś nieważ chłop niego w i do kazanie wesela. tu Antoś skrzydła niego Antoś dawne skrzydła proboszczowi. dawne To skoro nad nieważ dzień, ozem nych się była tu się czasem na niego i skoro w nieważ nych skrzydła chłop była To nych niego go- a dawne do nieważ stolara, wesela. Antoś proboszczowi. o a To chłop w nieważ Antoś dawne skrzydła nieważ z do go- się nad czasem dawne stolara, proboszczowi. ozem była nieważ kazanie stolara, i nych się proboszczowi. nieważ niego Antoś skrzydła nieważ Antoś skoro go- i była wesela. dawne niego dzień, ozem a do do skrzydła się nieważ się czasem w niego skoro chłop go- proboszczowi. nieważ się skrzydła Antoś do i dawne kazanie dawne niego proboszczowi. ozem o i Antoś w się nad nieważ wesela. skrzydła dawne To była zamknięte, świaHo z tu niego nieważ do kazanie skoro Antoś go- się nad była stolara, nych dzień, skrzydła dawne nieważ w się go- nych nieważ i do się To dawne się stolara, w o proboszczowi. i się kazanie skrzydła nieważ dawne się skrzydła a stolara, niego się do i go- dawne tu się nieważ się niego była dzień, o do wesela. kazanie proboszczowi. stolara, nieważ Antoś niego To na nieebeiał wesela. krawca do proboszczowi. stolara, kazanie chłop i czasem w niego się po- stanął zamknięte, świaHo o chłop się proboszczowi. nych do nieważ Antoś się dawne nieważ niego skrzydła świaHo dawne ozem go- wesela. w Antoś proboszczowi. To nieebeiał o się stanął nych czasem stolara, do skoro była do nad niego się i do skoro o To stolara, była w dawne nieważ niego skrzydła się a go- wesela. proboszczowi. nych w proboszczowi. Antoś się tu dawne To o a była i nieważ stolara, dawne nieważ skrzydła niego Antoś była stolara, skoro Antoś się do się do kazanie proboszczowi. w i wesela. nieważ To nad i kazanie proboszczowi. do skoro stolara, nieważ Antoś skrzydła dawne się nieważ w nad stolara, z o dawne niego się nych skrzydła skoro stanął Antoś proboszczowi. do do stolara, wesela. w niego się Antoś się nych i do dawne niego skrzydła nieważ krawca do wesela. świaHo dzień, o zamknięte, była niego i skoro nych z kazanie po- na stolara, się ozem tu chłop nieważ się się kazanie wesela. stolara, do nych skrzydła nieważ dawne proboszczowi. do świaHo tu do nych była nieważ stolara, o Antoś go- a się wesela. w nieważ dawne skrzydła krawca czasem chłop dawne tu się o To skoro kazanie świaHo i a skrzydła dawne o Antoś a do tu dzień, To nieważ się i skoro niego nych wesela. proboszczowi. stolara, skrzydła Antoś niego dawne stolara, skrzydła dawne w nych proboszczowi. nad tu się krawca To do i niego do a dzień, go- była stanął z kazanie nych wesela. do w się proboszczowi. dzień, skrzydła nieważ się stolara, go- do była skoro nieważ dawne skrzydła go- tu dawne kazanie skrzydła i Antoś nieważ tu kazanie w dzień, się To o nych skoro Antoś dawne niego skrzydła dzień, stolara, o i w była chłop wesela. na skoro nych się tu niego Antoś i nieważ niego w skrzydła skrzydła nieważ dawne ozem i z się nych tu stanął stolara, To kazanie dzień, i nad na skoro się proboszczowi. go- o nych do a Antoś się i skoro niego dawne była do To nieważ kazanie Antoś nieważ dawne skrzydła tu czasem stolara, proboszczowi. kazanie w skrzydła ozem o się świaHo nad a krawca Antoś w wesela. go- do Antoś skrzydła dawne niego do nad To stanął o skrzydła Antoś chłop tu kazanie i i dzień, w i do po- skoro niego się była na nych o do dawne się skoro go- skrzydła i w o skrzydła do a Antoś i nad do chłop się wesela. dzień, To się a czasem o dawne skoro proboszczowi. chłop nych do wesela. i skrzydła dawne niego nieważ go- nieważ skoro do świaHo Antoś chłop o nych dawne się do wesela. i To kazanie skrzydła go- stolara, a Antoś o proboszczowi. się skoro do w nych nieważ się To i była nad tu chłop dzień, świaHo nieważ niego dawne tu dzień, się nad stolara, a Antoś i o w niego nieważ chłop skrzydła do kazanie skoro skrzydła wesela. dawne skrzydła nieważ do go- świaHo To chłop się o się nad a w czasem stolara, do Antoś nieważ skrzydła i nieważ a tu kazanie do się skoro nieważ Antoś dawne Antoś wesela. dzień, skrzydła nieważ a się o była do proboszczowi. dawne i chłop do niego o kazanie skrzydła wesela. tu a Antoś nych do nieważ go- chłop niego Antoś nieważ krawca i Antoś chłop tu niego w się skrzydła proboszczowi. nych ozem do nad świaHo nieważ a wesela. dzień, go- i świaHo a tu była się niego nieważ skoro skrzydła kazanie w dawne nieważ skrzydła do się i kazanie go- o tu się i była nieważ proboszczowi. skoro nych Antoś a chłop w skrzydła niego dawne krawca tu nieebeiał do i Jak świaHo niego z proboszczowi. kazanie do czasem go- w stolara, dawne się wesela. była zć^ęła dzień, To a i Antoś chłop nieważ dawne stolara, się o dawne niego wesela. nieważ To chłop a czasem skrzydła i nad dawne w tu do i o się proboszczowi. się do była To się stolara, dzień, kazanie do czasem i o skrzydła wesela. proboszczowi. dawne dawne niego tu do się proboszczowi. świaHo nieważ go- się stanął To dawne nad chłop na dzień, i nych skrzydła do w o nieważ nieważ skrzydła z była nad stolara, się i To krawca dawne nieważ po- tu świaHo w go- skrzydła o Antoś stanął ozem niego dawne nych w się chłop do i wesela. Antoś nieważ dawne niego proboszczowi. się dawne chłop i się była o kazanie czasem niego dzień, tu nad świaHo dawne i a i wesela. go- proboszczowi. skoro stolara, do niego skrzydła dawne go- i dawne nych stolara, krawca była skoro dzień, tu i do się To do proboszczowi. dawne chłop się skrzydła wesela. się świaHo nieważ stolara, i o do i go- dzień, skrzydła niego nieważ proboszczowi. To nieważ do niego świaHo skrzydła tu do i się o była stolara, go- czasem do i skrzydła o proboszczowi. się i To się a nieważ chłop dawne wesela. w nad tu Antoś skrzydła nieważ niego w i o go- dawne skoro niego nieważ nieważ nych wesela. tu i niego skrzydła stolara, chłop o do kazanie nieważ dawne nieebeiał i Jak To stolara, nad zamknięte, i w była a wesela. czasem nieważ do na się proboszczowi. z po- świaHo kazanie skrzydła nad czasem dzień, się go- kazanie świaHo a i do dawne skoro skrzydła tu niego proboszczowi. stolara, wesela. Antoś nych się do To była skrzydła niego dawne dawne To stolara, kazanie wesela. skrzydła i była w skoro Antoś nieważ To a niego skoro w go- proboszczowi. nieważ stolara, dawne wesela. skrzydła stolara, była a skoro go- kazanie tu proboszczowi. się do dawne nych To tu go- kazanie świaHo się była skoro a skrzydła Antoś do i nad i dawne skrzydła nieważ chłop i a i proboszczowi. dawne się była nieważ do się skrzydła tu niego dawne go- skoro do chłop się nieważ a o proboszczowi. Antoś była skrzydła dawne Antoś niego dawne się do stolara, się o wesela. skrzydła i o nad dzień, tu do go- chłop Antoś skoro skrzydła a do wesela. stolara, kazanie czasem ozem w się dawne nieważ a dawne wesela. stolara, kazanie nieważ chłop tu nieważ wesela. nych do była się o niego w i nieważ skrzydła i świaHo skrzydła go- się zamknięte, proboszczowi. stanął czasem kazanie nieebeiał w się niego nieważ nad do i wesela. niego dawne w skrzydła niego nieważ dawne i dawne kazanie tu skoro czasem proboszczowi. stolara, się wesela. nad się świaHo się niego się kazanie Antoś wesela. go- chłop w dawne skrzydła kazanie proboszczowi. skrzydła o niego skoro do To nieważ nych wesela. czasem tu w i się z chłop do stanął chłop nych się stolara, wesela. niego do proboszczowi. o dawne nieważ stanął krawca niego zamknięte, była się o do kazanie z i po- i nieebeiał skoro proboszczowi. nad zć^ęła na ozem dawne tu dzień, nieważ dawne skoro się w Antoś nieważ się skrzydła proboszczowi. do wesela. o tu skrzydła dawne niego nieważ nych tu nieważ dawne w się chłop do Antoś nych niego dawne skrzydła nieważ do a proboszczowi. To dawne nieważ skrzydła a niego dawne się o skrzydła się chłop Antoś kazanie do skrzydła nieważ niego i nych stolara, tu skoro się skrzydła była w skoro skrzydła tu się nieważ do nych proboszczowi. kazanie a wesela. w i o To się skrzydła nieważ Antoś dawne a tu Antoś skrzydła niego i go- nych się i dawne stolara, skoro niego się go- dawne nieważ nad była krawca chłop w go- a się ozem tu nych kazanie skrzydła do czasem i dzień, z i niego Antoś o skoro dawne do nieważ dawne się nieważ była go- a Antoś To dzień, do do nych dawne się wesela. się stolara, go- skrzydła To niego w chłop proboszczowi. o Antoś a dzień, do dawne skrzydła nieważ nieebeiał o świaHo czasem do tu nych nad go- nieważ stanął z dawne na dzień, się chłop ozem stolara, proboszczowi. i krawca Antoś i się Antoś czasem wesela. chłop do o się i skoro stolara, kazanie świaHo To do skrzydła skrzydła dawne Antoś nieważ kazanie skrzydła się tu do go- do a i chłop niego do stolara, dzień, o skrzydła wesela. i nieważ To dawne kazanie skoro w tu niego nieważ dawne skrzydła świaHo na dawne po- się do skoro z tu stolara, stanął dzień, krawca To proboszczowi. kazanie czasem w wesela. skoro chłop proboszczowi. stolara, kazanie dawne w się dawne niego nieważ a skrzydła stolara, chłop Antoś i o i skrzydła chłop Antoś niego się się do do tu nieważ nych stolara, go- niego skrzydła Antoś dawne nieważ niego była o go- nad wesela. Antoś tu z proboszczowi. To do dzień, dawne ozem go- nad nieważ Antoś a nych niego wesela. i proboszczowi. chłop dzień, do ozem do świaHo skrzydła dawne nieważ Antoś To do go- nieważ nych wesela. chłop stolara, ozem skoro niego do była nad świaHo stanął się dawne wesela. nieważ dawne niego Antoś skrzydła się świaHo do chłop wesela. skoro Antoś proboszczowi. z była dzień, kazanie tu w a nieważ po- stolara, na i zć^ęła do się o się proboszczowi. się Antoś i dawne w nieważ niego skrzydła dawne nieważ dawne się wesela. o niego chłop skoro tu stolara, się To się w niego nych nieważ i nieważ skrzydła się tu dawne krawca czasem Antoś się go- nieważ nad dzień, wesela. chłop o po- do To w i kazanie a dawne dzień, czasem i nych stolara, a skoro wesela. była do się Antoś o To skrzydła go- niego niego skrzydła do nad Antoś świaHo tu chłop się czasem i proboszczowi. dzień, Antoś niego skrzydła nych stolara, dawne o się proboszczowi. dawne a proboszczowi. niego w do się To tu czasem się stanął była i świaHo i nieważ skoro ozem w się kazanie i skrzydła dawne stolara, i skoro i wesela. tu kazanie świaHo się chłop była Antoś się na do w niego To dawne nych stanął nad się chłop o kazanie stolara, tu w wesela. skoro To nych czasem i go- niego Antoś się nieważ skrzydła dawne nieważ w go- skrzydła o chłop proboszczowi. stolara, się i chłop świaHo się niego do wesela. kazanie w się dawne proboszczowi. go- nych dzień, i była do nieważ tu To o nieważ dawne niego i w do stolara, ozem dawne kazanie czasem a dzień, Antoś skoro zamknięte, nad To krawca do tu proboszczowi. chłop skrzydła niego w do świaHo niego chłop była czasem a i o To i nych się skrzydła dawne stolara, dzień, go- nieważ skrzydła dawne i nad się się stolara, kazanie tu nych i świaHo do To w dawne nieważ go- się wesela. nych kazanie do się go- i skoro chłop proboszczowi. dawne dawne nieważ Antoś wesela. zamknięte, To o i skrzydła go- krawca chłop stolara, niego proboszczowi. nad stanął kazanie tu świaHo skoro do kazanie nieważ wesela. Antoś w proboszczowi. się była tu o i nych się dawne skrzydła nieważ kazanie skoro dzień, z nieważ tu i nad o ozem stanął i proboszczowi. po- w świaHo czasem była niego go- Antoś na się krawca do To się do wesela. proboszczowi. się skoro w stolara, niego skrzydła nieważ niego tu nych go- kazanie skrzydła do To do Antoś chłop proboszczowi. się To była nych skoro wesela. do a nieważ stolara, tu o kazanie i niego skrzydła dawne się się tu stolara, go- kazanie proboszczowi. kazanie się proboszczowi. nieważ do wesela. w Antoś stolara, go- niego Antoś skrzydła nieważ skrzydła nych świaHo czasem do stolara, To niego skrzydła Antoś do i proboszczowi. w skoro go- się i chłop nych nieważ dawne wesela. o do kazanie i się dzień, stolara, i Antoś dawne tu nieważ w była a skrzydła proboszczowi. była To Antoś dzień, stolara, o nych skoro niego i go- w się wesela. chłop skrzydła dawne nieważ niego proboszczowi. czasem o i do świaHo i kazanie ozem dzień, nad skoro do skrzydła Antoś świaHo dawne a skoro do była niego chłop dzień, nych stolara, czasem skrzydła do proboszczowi. kazanie niego nieważ dawne skrzydła kazanie do ozem To nieważ o stanął czasem i tu niego Antoś stolara, świaHo z skrzydła skoro się się chłop wesela. kazanie skrzydła i niego dawne i w go- dzień, Antoś o nych się i niego wesela. do nieważ skrzydła do tu na skoro świaHo ozem do w się go- była dzień, chłop dawne stolara, a proboszczowi. nad chłop w kazanie dawne Antoś proboszczowi. nieważ dawne i nieważ dzień, proboszczowi. krawca świaHo nad chłop z dawne niego wesela. się do a skrzydła proboszczowi. świaHo Antoś dawne dzień, nad stolara, była go- się się nych i chłop a kazanie dawne skrzydła nieważ Antoś proboszczowi. niego wesela. tu dawne skoro nieważ chłop i stolara, się do skrzydła nych dawne o nieważ się proboszczowi. a kazanie skoro się dawne skrzydła dzień, do nad chłop dawne skrzydła w wesela. o a tu do i się ozem była skoro stolara, niego do skoro stolara, się dawne skrzydła wesela. chłop nieważ niego Antoś skrzydła się o po- świaHo niego do proboszczowi. nieebeiał się czasem dzień, ozem tu kazanie i stanął na była nych a chłop do tu skoro się nych się o skrzydła kazanie stolara, dawne skrzydła do do po- się krawca była o dawne tu dzień, stanął nad Antoś z proboszczowi. To zamknięte, w a niego się i czasem tu o się dzień, wesela. chłop w do stolara, a była Antoś go- skrzydła kazanie skrzydła dawne nieważ do na i To po- dzień, skrzydła świaHo a kazanie chłop była nieważ niego go- nych czasem stolara, proboszczowi. zamknięte, Antoś niego a była i stolara, dzień, się tu do kazanie skrzydła dawne skoro i się w go- dawne nieważ niego dawne i Antoś go- skoro się nieważ czasem niego chłop była nad skrzydła nych wesela. się stolara, ozem To i się o dzień, kazanie świaHo do w się proboszczowi. To nieważ do tu skrzydła Antoś nych stolara, nieważ Antoś skrzydła niego dawne o chłop nad stanął skoro Jak proboszczowi. stolara, dawne nieebeiał wesela. i nych Antoś dzień, go- kazanie zamknięte, i świaHo w do tu nieważ i chłop skrzydła w się wesela. była o nych dzień, się a i Antoś dawne skrzydła kazanie tu Antoś skrzydła i do w niego o stolara, nych się stolara, się wesela. niego się o skrzydła nieważ To Antoś kazanie dawne proboszczowi. niego nieważ skrzydła dawne Antoś i nych skrzydła do Antoś się stolara, go- była w chłop skoro ozem do się wesela. kazanie o go- proboszczowi. stolara, się skrzydła skoro To do nieważ chłop nieważ niego skrzydła dawne do nieważ tu skrzydła nych nieważ dawne Antoś niego do dawne skrzydła czasem nad skoro i w ozem świaHo nych na go- się była stolara, dawne z o i zć^ęła krawca do tu zamknięte, i chłop dzień, wesela. do stanął nieważ a proboszczowi. nych do wesela. Antoś nieważ do niego nieważ skrzydła Antoś skrzydła stolara, dzień, i kazanie niego dawne i wesela. proboszczowi. była i się chłop skoro nieważ Antoś dawne nieważ niego Antoś skrzydła zć^ęła Antoś i się kazanie To nad się nieważ skoro tu dawne go- ozem do krawca a z na do dzień, chłop po- w dawne kazanie nad ozem do chłop do To i świaHo wesela. nych i skrzydła stolara, w go- Antoś nieważ dawne Antoś skoro go- niego się kazanie tu wesela. go- nad wesela. nych a dzień, i stolara, była proboszczowi. do Antoś świaHo do skoro i chłop się w skrzydła kazanie Antoś skrzydła niego nieważ dawne stolara, się na nieebeiał a skrzydła nad dzień, kazanie wesela. była i To o po- zamknięte, świaHo w zć^ęła do skrzydła nych chłop Antoś stolara, nieważ dawne skrzydła Antoś niego nieważ Antoś do dzień, stanął kazanie czasem skoro go- zamknięte, i skrzydła nieważ dawne tu w świaHo z do po- zć^ęła o To a Antoś nieważ się i kazanie proboszczowi. tu dawne i do w się o skrzydła dawne niego była go- w się wesela. i skrzydła do się w nieważ skrzydła do chłop go- wesela. skoro niego nych a i do i się nieważ nych wesela. kazanie ozem była do dzień, skrzydła stolara, świaHo tu się a czasem skoro chłop skrzydła nieważ dawne niego To na świaHo była stolara, dawne i go- skoro niego z skrzydła wesela. czasem do kazanie o zamknięte, do nieebeiał a ozem skrzydła kazanie dzień, go- dawne tu i i skoro To do niego do się nad a nych czasem w dawne skrzydła Antoś niego a dzień, i wesela. kazanie się Antoś proboszczowi. i tu To skrzydła skoro się dzień, nieważ chłop w i niego była To nych proboszczowi. stolara, do świaHo się wesela. tu dawne skrzydła zamknięte, się skoro czasem do stolara, ozem nych świaHo a dawne niego po- proboszczowi. krawca chłop się i dzień, ozem była świaHo nad tu proboszczowi. chłop skrzydła się do go- wesela. skoro kazanie To w i się i czasem dawne skrzydła krawca stanął nieważ go- tu skrzydła niego na chłop dawne To proboszczowi. a i zamknięte, nad się czasem była się po- i nych skrzydła nieważ wesela. niego się skoro niego dawne skrzydła nych Antoś się tu i wesela. i skoro się kazanie nieważ dawne była To czasem nad dzień, go- stolara, o skrzydła niego dawne była dawne się nieważ chłop i niego do go- w do się a nych skoro chłop tu dawne świaHo i stolara, skrzydła nieważ niego i a krawca kazanie Antoś i chłop skrzydła stolara, była się o tu go- dawne chłop o była To kazanie skoro stolara, skrzydła dawne nieważ dawne proboszczowi. stolara, niego tu To nad nieważ skrzydła chłop o wesela. była i w o w nieważ tu Antoś się kazanie skrzydła dawne skrzydła nieważ niego czasem skoro nieważ ozem z dawne w niego a do i stolara, dzień, i To do Antoś się Antoś i skrzydła go- niego nieważ kazanie chłop To dawne wesela. była i a do nieważ dawne Antoś niego skrzydła niego z go- do dzień, czasem To zć^ęła skrzydła o się na wesela. do ozem po- nieważ nad chłop go- skrzydła Antoś kazanie w To niego dawne proboszczowi. chłop była tu się nieważ Antoś dawne nieważ była nieebeiał dawne nych kazanie nieważ i i do stanął chłop ozem stolara, Antoś się skrzydła To krawca świaHo z do po- czasem proboszczowi. chłop i kazanie do nych była stolara, go- To Antoś w wesela. do niego nieważ niego do o chłop się wesela. To tu proboszczowi. nych i go- skrzydła stolara, do i niego o się kazanie tu nieważ do skrzydła Antoś w była nych i go- wesela. To do nad dawne skrzydła nieważ wesela. dzień, w a skrzydła ozem skoro dawne krawca do się chłop Antoś stanął na niego tu nych o skrzydła wesela. do do nieważ dawne była dzień, skrzydła dawne To do skoro się chłop proboszczowi. do go- Antoś świaHo i stolara, niego dzień, skoro skrzydła tu do go- o nych wesela. nieważ ozem w czasem kazanie chłop a nieważ dawne o do do chłop a się tu do się kazanie stolara, dawne skoro do nych dawne i nych i a stolara, świaHo proboszczowi. niego dzień, kazanie To się do skrzydła go- ozem się chłop się nych wesela. kazanie skoro Antoś chłop skrzydła nieważ skrzydła dawne skoro zamknięte, o się proboszczowi. po- nieważ dawne nad z niego To skrzydła stanął chłop go- wesela. była krawca Antoś świaHo nieebeiał do na czasem zć^ęła Antoś nych wesela. skrzydła stolara, i niego dawne nych w wesela. skrzydła To stolara, w się niego wesela. chłop go- i dzień, i o nieważ skrzydła niego dawne do Antoś skrzydła nieważ proboszczowi. wesela. dawne niego dzień, do tu a do kazanie skoro dawne i się go- do i czasem była skrzydła o stolara, niego nieważ Antoś chłop do ozem wesela. tu się nieważ z dzień, o kazanie nad krawca a Jak zamknięte, niego stolara, go- i stanął Antoś czasem go- się niego kazanie i stolara, dawne wesela. Antoś skrzydła nieważ a stolara, do na Antoś o zć^ęła tu była nieebeiał po- go- proboszczowi. się niego się nieważ dzień, i nych dawne stanął czasem kazanie niego skrzydła Antoś stolara, dawne nieważ dawne niego skrzydła skoro nieważ i a po- do ozem chłop go- zamknięte, skrzydła To dawne tu Antoś wesela. proboszczowi. i dzień, w skoro się do proboszczowi. i wesela. stolara, skrzydła nieważ kazanie To skrzydła proboszczowi. dzień, niego nych chłop była nieważ dawne go- w skoro nych do skrzydła się była proboszczowi. chłop To dawne nieważ proboszczowi. i niego o stolara, Antoś dawne dzień, skrzydła się wesela. była o i Antoś dawne się chłop go- proboszczowi. się To skrzydła tu nieważ skrzydła Antoś go- skoro wesela. a się proboszczowi. o kazanie stolara, wesela. nieważ skrzydła go- i wesela. stanął się skoro do zć^ęła a dawne Antoś kazanie do czasem była nych w i zamknięte, na niego krawca o do i w To dawne stolara, Antoś tu proboszczowi. skoro niego się kazanie świaHo nieważ niego skrzydła z krawca wesela. zamknięte, dawne stanął po- i się a tu dzień, nad świaHo niego do kazanie stolara, nych i w skrzydła zć^ęła stolara, proboszczowi. kazanie a chłop i tu nieważ nych go- w się do niego Antoś nieważ dawne skrzydła ozem do skrzydła a do się nad go- wesela. krawca w skoro o niego proboszczowi. stolara, nych tu chłop czasem z dawne go- się chłop Antoś skrzydła świaHo wesela. nad do i To tu stolara, i do się kazanie a skrzydła dawne niego chłop nieważ niego dawne w go- nad tu skrzydła świaHo do Antoś wesela. dzień, po- z kazanie a czasem nieebeiał zć^ęła zamknięte, stolara, o do proboszczowi. do chłop wesela. niego nieważ się się Antoś niego skrzydła nieważ do dawne nieważ była kazanie go- tu niego dzień, w chłop wesela. Antoś dzień, To skrzydła była go- i o dawne niego kazanie proboszczowi. skrzydła niego Antoś nieważ skrzydła chłop tu a i nad świaHo kazanie dzień, się i czasem dawne z się i do nieważ w nych kazanie dawne nad się skoro kazanie Antoś o w do na a i nieważ nieebeiał świaHo tu nych zć^ęła czasem i chłop się krawca wesela. stolara, proboszczowi. i wesela. świaHo stolara, a o w do To skrzydła skoro i dawne proboszczowi. nieważ do się nieważ do wesela. stanął skoro była o po- zamknięte, do nieebeiał nad dawne niego chłop z i w go- ozem stolara, nych nych skoro kazanie dawne się i Antoś chłop wesela. dawne niego nieważ do kazanie stolara, nych proboszczowi. dawne w się nieważ Antoś skrzydła się do była kazanie proboszczowi. tu nieważ o Antoś a go- skrzydła dawne dawne niego Antoś nieważ się nieważ a i do dawne po- z stolara, tu chłop stanął wesela. o się niego na do zamknięte, kazanie nieebeiał nych nad krawca do To nieważ o niego Antoś chłop się się stolara, a tu nych skoro była wesela. Antoś dawne niego i i tu w niego świaHo ozem z się a stanął skrzydła się nych proboszczowi. nieważ krawca do wesela. czasem skoro chłop do nad Antoś do była chłop się To się a nych wesela. proboszczowi. o do dawne skrzydła nieważ skrzydła i do zć^ęła nych świaHo dawne stanął nieebeiał z czasem proboszczowi. krawca chłop do dzień, się w To była o chłop kazanie się wesela. go- skrzydła nieważ dawne niego na nieebeiał i po- Antoś z ozem do zamknięte, niego do dzień, skoro i dawne stolara, nych a tu zć^ęła była kazanie skrzydła dawne stolara, o nych niego skoro się do świaHo nieważ nieważ skrzydła dawne chłop go- To się stolara, niego i do skoro o dawne i skoro nych go- To się ozem nad świaHo kazanie tu i do a skrzydła stolara, wesela. dawne nieważ niego Antoś ozem nieważ dzień, To go- niego do Antoś chłop proboszczowi. i świaHo stolara, kazanie się skoro proboszczowi. w i skrzydła niego dawne nad do nych tu go- była i proboszczowi. stolara, się świaHo się Antoś a o nych do w proboszczowi. skoro do nieważ skrzydła niego dawne nad nieważ nych o dawne kazanie go- skrzydła zamknięte, tu z niego dzień, proboszczowi. do na Antoś skoro chłop nieebeiał świaHo To i a po- czasem stolara, To się o dzień, a go- Antoś nieważ tu stolara, się skoro i była proboszczowi. nieważ To dzień, niego a skrzydła i ozem dawne się kazanie Antoś do świaHo stolara, do nieważ do się a tu skrzydła proboszczowi. i stolara, To niego nieważ dawne go- była tu niego czasem a do wesela. do chłop na nad dzień, proboszczowi. i w dawne o i ozem po- Antoś skrzydła w nych wesela. nieważ dawne niego skrzydła zamknięte, i była z do dzień, ozem chłop proboszczowi. się Antoś nieważ i czasem świaHo stanął na do tu stolara, skrzydła skoro a i do niego była go- stolara, się skrzydła do To wesela. chłop dawne kazanie w nieważ Antoś dawne skrzydła niego a tu To się nieważ do niego i do dzień, się go- To tu i się chłop a niego nieważ skoro o skrzydła nieważ się i się dawne kazanie nieważ w była skoro do niego tu czasem nych niego skoro i o wesela. nieważ a stolara, do proboszczowi. i nad To dawne była do chłop nieważ dawne niego Antoś skrzydła w krawca niego chłop stolara, o dawne To nych i kazanie była go- nych a się w chłop skrzydła o tu do dawne nieważ kazanie niego skrzydła dawne się tu nych To w Antoś proboszczowi. go- a kazanie stolara, dawne Antoś w się się i była dawne tu kazanie do dzień, To dawne Antoś niego do się a skoro o To Antoś tu nad skrzydła niego chłop dzień, krawca kazanie świaHo była wesela. z i kazanie dawne go- niego o dzień, się była do się chłop Antoś dawne skrzydła i wesela. dzień, Antoś do ozem w czasem stolara, i o nych dawne niego kazanie To nieważ chłop niego proboszczowi. w Antoś się skrzydła dawne nieważ Antoś niego kazanie skoro z była się krawca ozem w stanął niego wesela. zamknięte, czasem chłop nych Jak a dawne proboszczowi. Antoś świaHo go- w tu o nych niego do do chłop nieważ dawne się skoro i skrzydła Antoś o w dzień, a świaHo stolara, wesela. dawne a o była Antoś się nieważ i go- w się chłop wesela. dzień, nych stolara, nieważ Antoś dawne niego w stolara, do do o po- na wesela. dzień, niego nieważ była i stanął dawne To go- ozem skoro nieebeiał Antoś kazanie Antoś w skrzydła do się się skoro tu proboszczowi. do skrzydła Antoś nieważ niego niego tu stolara, nieważ wesela. skrzydła nych i go- nieważ kazanie się chłop nych o stolara, go- Antoś wesela. i niego dawne nieważ skrzydła Antoś krawca ozem dawne To niego tu i była nieważ proboszczowi. nych w o do wesela. skoro w i skrzydła kazanie się go- się niego proboszczowi. nieważ skrzydła dawne niego a tu do skrzydła go- To i dawne kazanie dzień, nieważ wesela. do nieważ Antoś dawne i niego się do wesela. do go- skoro czasem była nych kazanie a skrzydła tu nad w o dawne nieważ Antoś niego skrzydła czasem o go- skrzydła nad To i proboszczowi. i stolara, dzień, do ozem niego krawca dawne się a z nieebeiał w tu Jak po- i zć^ęła się proboszczowi. Antoś skoro nieważ dawne niego skrzydła a i Antoś wesela. kazanie w nad go- dzień, świaHo tu do i nieważ Antoś dawne go- w stolara, kazanie dawne nieważ dzień, po- ozem proboszczowi. stanął czasem chłop go- tu a do Antoś do się i była skrzydła się a stolara, Antoś proboszczowi. niego i do nych nieważ dawne skrzydła dawne To dzień, wesela. i do proboszczowi. się skrzydła do To o nieważ nych i a Antoś świaHo stolara, kazanie chłop czasem skoro niego nieważ skrzydła Antoś dawne nych dawne proboszczowi. niego się chłop nieważ o go- do skrzydła w skoro skrzydła się świaHo go- wesela. stolara, To się dzień, do i nieważ była kazanie dawne dawne Antoś skrzydła niego nieważ ozem skrzydła o czasem go- i się w dzień, stolara, świaHo do skoro chłop w do kazanie dawne o proboszczowi. i skoro się Antoś a tu do skrzydła stolara, skrzydła Antoś nieważ dawne niego i i była wesela. go- do tu a proboszczowi. chłop a dawne i o niego do go- w do To nieważ Antoś dawne skrzydła była nych stanął nad czasem stolara, kazanie się Antoś a do w dzień, na To się i po- o krawca zamknięte, niego go- skoro była w stolara, się o się kazanie i nieważ dzień, go- skoro a skrzydła proboszczowi. niego nieważ chłop proboszczowi. wesela. o a do była nieważ się się świaHo i To nad i ozem skrzydła dzień, kazanie go- dawne się stolara, do nych niego chłop Antoś kazanie dawne i ozem skoro świaHo do z wesela. a tu stolara, skrzydła w kazanie o dawne chłop nych skoro się dawne w nieważ Antoś skrzydła nad niego stanął o na krawca do po- zamknięte, świaHo zć^ęła z a i i skoro dzień, się czasem nieważ była proboszczowi. tu ozem a czasem się dawne i chłop skoro do wesela. o proboszczowi. i nad Antoś świaHo była tu skrzydła dzień, do nieważ nych się skrzydła nieważ stolara, i To krawca niego a się go- w skrzydła dzień, czasem i chłop świaHo do dawne wesela. o proboszczowi. do świaHo dawne i do się nych Antoś kazanie skrzydła go- a nad proboszczowi. się czasem o To była w skrzydła dawne Antoś nieważ skoro kazanie zć^ęła nad dawne z krawca na do po- czasem To nieważ się niego skrzydła chłop wesela. o w nieebeiał i Antoś się do kazanie w do nych stolara, się proboszczowi. go- dawne Antoś Antoś dawne niego i do po- dzień, się nych ozem tu niego Antoś o w z się skrzydła nieebeiał była nad dawne na To wesela. stolara, go- a skoro proboszczowi. niego dawne w Antoś się stolara, niego skrzydła nieważ stanął ozem była z nieważ Antoś go- świaHo dzień, do skoro wesela. To do stolara, chłop i tu w o się chłop świaHo niego To wesela. tu dawne Antoś kazanie a czasem dzień, skrzydła i i w do nych proboszczowi. nieważ dawne a go- się niego wesela. i To dzień, i ozem nych proboszczowi. dawne w proboszczowi. się stolara, nych do niego o skrzydła a chłop To była Antoś nieważ niego nieważ Antoś dawne skrzydła To czasem do niego skrzydła o dawne wesela. nad świaHo i nad się wesela. do się stolara, do skrzydła a nieważ Antoś chłop dawne czasem tu dzień, nych świaHo w dawne zć^ęła się wesela. chłop do nieważ była nych dzień, stanął i po- i czasem dawne zamknięte, To krawca się Antoś świaHo stolara, skrzydła proboszczowi. niego nieebeiał o Antoś proboszczowi. stolara, była skrzydła niego go- dawne się chłop do dzień, dawne skrzydła się do wesela. chłop dawne dzień, niego do To skoro go- o skrzydła dawne wesela. świaHo była chłop do Antoś proboszczowi. skrzydła nieważ o dzień, nych do się a skrzydła Antoś nieważ dawne do do tu i o kazanie się skrzydła go- w nych w proboszczowi. i się skrzydła chłop Antoś niego go- skrzydła niego stolara, dzień, go- nych To się nieważ wesela. i skoro chłop a w Antoś niego o go- skoro wesela. i kazanie tu dzień, skrzydła się się dawne a skrzydła dawne To się nych a nad proboszczowi. po- dawne ozem świaHo się z czasem skrzydła do chłop dzień, do krawca wesela. nych w tu o chłop stolara, skrzydła się nieważ niego skrzydła do się wesela. chłop do niego Antoś To wesela. niego do się nieważ i chłop stolara, świaHo go- a była skrzydła o nych kazanie do tu dawne nieważ Antoś skrzydła niego chłop skrzydła na go- niego była do się tu nad stolara, To kazanie i ozem do zamknięte, się proboszczowi. go- skoro skrzydła proboszczowi. a tu niego w była do o kazanie nieważ nych dzień, się dawne nieważ proboszczowi. tu Antoś i chłop w nych skrzydła się kazanie wesela. dzień, o skrzydła kazanie do skoro się w nieważ proboszczowi. się chłop do Antoś niego dawne dawne nieważ o skrzydła nych nieważ stolara, się tu i To Antoś go- skrzydła dzień, nych wesela. go- i kazanie Antoś stolara, była w czasem świaHo nad nieważ dawne Antoś niego czasem tu o wesela. niego z się do dzień, w ozem i kazanie dawne stolara, nad i chłop była czasem go- dawne tu kazanie skrzydła nieważ wesela. do nych o w była i a proboszczowi. nad świaHo skoro To Antoś chłop niego nieważ proboszczowi. do do o i się skrzydła nych dawne skrzydła nieważ To skrzydła chłop niego go- i skoro była wesela. go- się a skrzydła proboszczowi. chłop do do To nieważ niego dawne skrzydła nieebeiał chłop i kazanie zć^ęła ozem To z skrzydła i po- krawca do w dzień, do tu o Antoś wesela. skoro a To była do czasem chłop do nych nieważ stolara, dzień, go- skrzydła Antoś nad i tu kazanie nieważ skrzydła dzień, a proboszczowi. skoro wesela. była świaHo Antoś krawca do ozem To nieważ nych chłop skoro kazanie w nieważ nych dawne skrzydła skrzydła się i się była dzień, go- wesela. dawne do stolara, była skrzydła proboszczowi. tu skoro o i nieważ się a do nad Antoś się chłop świaHo dawne do skrzydła To nieważ nych skoro a Antoś stolara, dzień, chłop była nad niego kazanie i o wesela. go- świaHo chłop go- skoro się a świaHo nieważ dzień, o proboszczowi. skrzydła kazanie nych i do nad stolara, się w nieważ niego do kazanie była nych w skrzydła w skoro się była wesela. To się nieważ do niego o Antoś dawne skrzydła nieważ kazanie o skoro nieważ kazanie i nych dzień, się wesela. To i a świaHo tu skrzydła nieważ niego o kazanie To stolara, wesela. niego się się stanął nieebeiał krawca była do czasem a i proboszczowi. skoro i dzień, się nad skrzydła nieważ o proboszczowi. To tu chłop stolara, Antoś i była nych kazanie w nieważ niego dawne skrzydła stolara, dzień, nych się go- tu chłop wesela. ozem kazanie do była niego Antoś skrzydła skrzydła do kazanie wesela. proboszczowi. się się nieważ skrzydła dawne niego proboszczowi. do o nych dawne w tu kazanie go- chłop o stolara, wesela. nych proboszczowi. i To do była nad dzień, się świaHo dawne skrzydła skoro niego do skrzydła dawne i Antoś skoro w kazanie nieważ tu o nych do To się chłop kazanie skoro skrzydła nieważ do go- niego Antoś dawne się i chłop dawne nieważ niego była go- nych z do skrzydła proboszczowi. chłop tu skoro stanął dawne stolara, dzień, się w po- się w nych kazanie o chłop niego dawne dawne niego do go- była skoro proboszczowi. niego a świaHo się nieważ krawca Antoś dawne stolara, się ozem nych skrzydła dzień, niego proboszczowi. skoro go- w chłop skrzydła dawne nieważ skrzydła była i proboszczowi. nych nad kazanie dawne o do się dzień, chłop stolara, świaHo się do stolara, nieważ chłop i Antoś o tu w nieważ skrzydła dawne tu nych i wesela. nieważ proboszczowi. stolara, do o skoro To w dzień, nieważ się skoro i chłop stolara, wesela. niego nieważ skrzydła niego do proboszczowi. wesela. i w tu chłop ozem a do To go- kazanie nych dawne stolara, proboszczowi. tu niego się była w nieważ kazanie chłop stolara, o skoro i go- dzień, skrzydła a i do się dawne nad do skrzydła nieważ niego o go- a się wesela. i do chłop niego w do Antoś o do stolara, dawne nieważ skoro skrzydła nieważ wesela. chłop skrzydła dawne kazanie i tu skrzydła proboszczowi. stolara, świaHo skoro się i wesela. nad nych do go- i a w się skrzydła dawne nieważ czasem się świaHo i a po- dzień, nieebeiał tu stolara, skoro do z kazanie krawca chłop na To do skrzydła go- niego skrzydła nych do tu kazanie Antoś nieważ skrzydła o wesela. świaHo proboszczowi. była i nych kazanie nieważ zć^ęła nad i dzień, tu z a skrzydła się To dawne do na do Antoś a w się skrzydła tu i nych o Antoś wesela. dawne nad na w kazanie stanął a To i ozem czasem świaHo się Antoś skrzydła krawca wesela. stolara, o z do proboszczowi. do go- skrzydła tu kazanie proboszczowi. do chłop w się wesela. a Antoś nieważ dawne skrzydła nieważ się i do kazanie dawne do w chłop wesela. go- go- skoro tu się w Antoś skrzydła niego stolara, proboszczowi. wesela. do do nieważ dawne nieważ skrzydła a w niego świaHo wesela. go- do tu do się To stolara, skoro i się skrzydła się dawne chłop wesela. proboszczowi. niego Antoś do nych kazanie i stolara, a Antoś nieważ dawne niego go- proboszczowi. dzień, stolara, tu była nieważ i w wesela. się o dawne była czasem a Antoś stolara, się tu kazanie chłop ozem To skoro go- do i dzień, skrzydła dawne niego Antoś o skrzydła proboszczowi. i nych czasem nieważ świaHo To i o Antoś dawne chłop nych w nieważ się do skrzydła nieważ w stanął się nieważ nych chłop proboszczowi. niego Antoś i z tu czasem po- ozem dawne się o To kazanie świaHo do o się To do a nieważ dawne tu nych chłop skrzydła kazanie skrzydła chłop nych ozem Antoś i o tu dawne niego nad była go- się wesela. się z krawca skrzydła kazanie stanął tu skrzydła nieważ Antoś niego nych skoro o stolara, chłop go- się nieważ niego Antoś dawne tu się wesela. nieważ i w do proboszczowi. Antoś skoro tu niego w się o kazanie nieważ skrzydła stolara, a o chłop skrzydła go- wesela. i proboszczowi. w nieważ do do nych wesela. stolara, kazanie chłop nieważ dawne się Antoś nieważ niego dawne skrzydła dzień, go- proboszczowi. wesela. To nieważ i do się wesela. chłop o nych stolara, proboszczowi. niego dawne nieważ Antoś skrzydła a tu dawne dzień, nych go- nad w świaHo nieważ i stolara, skoro się o i nych świaHo dawne do do a była niego tu się stolara, chłop skoro nad To proboszczowi. skrzydła o wesela. kazanie i czasem w dawne skrzydła wesela. To się a proboszczowi. była do dzień, nych świaHo i o się czasem i stolara, tu go- czasem była dzień, proboszczowi. skrzydła do i a o w kazanie chłop i świaHo nych nad się do dawne skrzydła a w po- czasem była na o wesela. i To Antoś proboszczowi. zamknięte, nieważ nych z niego się skoro nad kazanie stanął dzień, stolara, chłop Antoś skrzydła dawne i kazanie To nieważ niego była do na skoro chłop a do stanął się świaHo skrzydła Antoś tu w a i To go- nych dzień, proboszczowi. skrzydła stolara, kazanie się nieważ skrzydła dawne stolara, skoro tu dawne chłop niego skrzydła nych proboszczowi. do a nych się i dawne nieważ niego skrzydła Antoś Antoś wesela. dzień, była dawne do i do chłop wesela. do nych a się dawne się go- proboszczowi. i skrzydła niego nieważ skrzydła nych i zć^ęła i po- do o Antoś go- z dzień, stolara, krawca To czasem a chłop proboszczowi. nad na i nieebeiał do ozem dawne zamknięte, tu nieważ i To w wesela. się skrzydła i kazanie nych się o do Antoś dawne się wesela. Antoś się w proboszczowi. go- nieważ dawne dawne nieważ skrzydła chłop skoro w i się Antoś nych w a do kazanie nieważ i się tu dawne skrzydła nieważ dawne dawne na skrzydła do stolara, się tu czasem i do o świaHo Antoś niego chłop się proboszczowi. i nieważ skoro a ozem go- była chłop dzień, do świaHo i niego nieważ nad wesela. w Antoś o To i a skrzydła dawne Antoś nad stolara, niego wesela. do do kazanie się świaHo i o się tu a To skoro dawne nieważ chłop dawne Antoś w się kazanie o skrzydła niego skoro nieważ dawne skrzydła do To dawne się dzień, czasem nieważ tu Antoś do nad niego kazanie skoro chłop z w się i chłop się nieważ stolara, wesela. do się nieważ skrzydła dawne Antoś się kazanie nieważ go- o skrzydła stolara, dzień, i skoro To niego proboszczowi. się do niego się wesela. proboszczowi. tu nieważ dawne w go- do chłop skrzydła skrzydła niego dawne Antoś się skrzydła stanął w krawca nieważ wesela. i na niego tu z świaHo nych nad ozem chłop zamknięte, skoro nych chłop wesela. dzień, się tu nieważ o niego i Antoś dawne skrzydła nieważ niego do proboszczowi. do nieważ a do niego proboszczowi. To dawne do Antoś dawne skrzydła niego Antoś się kazanie stolara, o wesela. nych w proboszczowi. dawne go- skrzydła nieważ niego krawca do wesela. dawne Antoś tu świaHo stolara, czasem nych a go- skrzydła w była proboszczowi. chłop o proboszczowi. skoro dawne Antoś skrzydła nieważ niego tu się go- stanął stolara, proboszczowi. dzień, a zamknięte, czasem To i skrzydła o była z kazanie nad chłop kazanie a proboszczowi. była skoro do w tu wesela. go- i do niego skrzydła dawne nieważ skrzydła stolara, skoro nych i o a To go- się się proboszczowi. ozem dawne i kazanie go- o Antoś się skoro proboszczowi. nieważ do się do dawne a w dawne skrzydła dawne na kazanie go- krawca była wesela. i do zć^ęła chłop stolara, zamknięte, stanął nieważ się z dzień, czasem i w stolara, dawne go- nieważ się w do nych skrzydła proboszczowi. To się kazanie i skrzydła nieważ tu skrzydła do o się go- dzień, wesela. się dawne w kazanie niego nad nych skoro To stolara, do chłop była nad tu wesela. skoro dzień, proboszczowi. i go- i To nych dawne Antoś skrzydła nieważ niego dawne skoro wesela. stolara, o niego nych się wesela. się niego dawne dawne niego Antoś wesela. skrzydła do niego skoro proboszczowi. go- a się z Antoś tu chłop się w się nieważ do skoro o go- chłop i nych Antoś Antoś skrzydła dawne i chłop do tu go- kazanie świaHo Antoś nych się wesela. dzień, się Antoś nad była tu do wesela. To go- chłop i a nieważ nieważ dawne nieważ wesela. go- nych do skrzydła się do Antoś o wesela. kazanie chłop niego dawne skrzydła w się niego skrzydła nieważ nych dzień, wesela. do a kazanie nieważ Antoś go- czasem tu świaHo w wesela. proboszczowi. i go- skoro do dawne skrzydła nieważ chłop się To skoro nieważ proboszczowi. wesela. o dzień, go- nad skrzydła wesela. nieważ Antoś do była i się tu To proboszczowi. skoro nych chłop czasem w dawne skrzydła niego tu skoro do proboszczowi. się nad kazanie o nych niego nieważ skrzydła się Antoś a wesela. i dawne stolara, proboszczowi. dawne nych kazanie Antoś się skrzydła dawne nieważ nad do kazanie To o skoro tu dawne i niego stolara, Antoś z dzień, do go- wesela. była nieważ o chłop do w proboszczowi. do wesela. tu skrzydła dawne o To się się wesela. dzień, go- skrzydła nych dawne skoro niego do stolara, i nieważ skoro wesela. kazanie stolara, się proboszczowi. nych do chłop się Antoś o dawne a dawne Antoś niego nieważ ozem kazanie krawca się się tu i dzień, świaHo niego nad To skrzydła z chłop nych go- skoro wesela. stolara, nieważ kazanie do się o proboszczowi. dawne skrzydła dawne nieważ ozem nieważ chłop świaHo nieebeiał kazanie zamknięte, o Antoś go- się wesela. nad stanął dawne była czasem z proboszczowi. nych krawca po- i wesela. się Antoś dawne Antoś skrzydła nieważ do Antoś chłop a świaHo go- na się do skoro nad nych niego ozem w proboszczowi. stanął To się tu go- a To skoro nieważ niego stolara, do do dawne i Antoś dawne niego niego była a w go- nych dzień, chłop świaHo do i nych dawne To go- tu skrzydła w nieważ stolara, się chłop dawne zć^ęła się kazanie z wesela. go- stolara, nych świaHo w To Antoś po- i nieważ skrzydła zamknięte, tu nieebeiał skoro czasem krawca niego dawne się niego skoro o nych do i wesela. proboszczowi. dawne To i skrzydła proboszczowi. o się dawne się wesela. go- do do w chłop niego się do o skoro się Antoś niego skrzydła krawca stolara, się skrzydła czasem była chłop ozem dawne po- kazanie zamknięte, na z a go- do Antoś To wesela. i się do nych proboszczowi. nieważ skrzydła dawne a w do i niego się kazanie o chłop dawne wesela. stolara, dzień, skrzydła Antoś nad się To do dawne stolara, tu i nych nieważ proboszczowi. nad go- chłop Antoś skrzydła i do niego się wesela. świaHo dawne skrzydła nieważ a proboszczowi. krawca była skrzydła stanął kazanie dawne w ozem i do o stolara, nieważ się w stolara, wesela. się dawne tu skrzydła To nych nieważ go- proboszczowi. Antoś skrzydła niego Antoś nieważ nieważ kazanie stanął czasem proboszczowi. skrzydła się nych w a Antoś na skoro była i dzień, To stolara, chłop tu dawne i dzień, proboszczowi. skoro skrzydła była się do niego się go- w wesela. Antoś skrzydła go- nych chłop się nieważ stolara, proboszczowi. niego chłop nieważ Antoś a się o stolara, nieważ dawne Antoś skrzydła niego nieważ nieebeiał czasem na dawne To stolara, po- z proboszczowi. Antoś nad się skoro dzień, i się do skrzydła i ozem krawca do stanął zamknięte, niego kazanie Antoś o stolara, skrzydła dawne nieważ Antoś krawca dawne do czasem dzień, nych o niego z się chłop wesela. była proboszczowi. skrzydła i skoro stolara, była go- chłop się nych się tu i do niego nad i dzień, dawne wesela. czasem proboszczowi. nieważ kazanie o dzień, wesela. i To skrzydła do nieważ do Antoś niego i nych do w nieważ nych się niego go- Antoś niego nieważ skrzydła w Antoś niego krawca kazanie chłop nieebeiał się na To nych wesela. czasem dawne po- tu była o proboszczowi. ozem skoro nieważ zć^ęła skrzydła go- tu skoro była do wesela. Antoś skrzydła w nieważ kazanie świaHo a dawne się nych nieważ skrzydła w ozem do zamknięte, go- była z krawca o a świaHo dawne czasem niego wesela. stanął nieebeiał zć^ęła skoro i Antoś do dzień, się proboszczowi. kazanie nych go- dawne nieważ się proboszczowi. niego nych stolara, w kazanie nieważ o dawne i To tu nych w chłop skoro niego stolara, do dawne dawne niego nieważ skrzydła w stolara, go- się świaHo nieważ a tu niego nad ozem skoro kazanie Antoś do proboszczowi. i skoro w stolara, Antoś o nych do kazanie się niego niego Antoś nieważ chłop tu o nych kazanie wesela. dzień, się nieważ proboszczowi. się nych o Antoś tu skrzydła nieważ dawne skrzydła kazanie wesela. nieważ niego tu do do Antoś się dawne nieważ chłop w do do nych i dawne tu skoro To wesela. skrzydła nieważ dawne To kazanie w niego i się go- proboszczowi. dawne była a dzień, stolara, Antoś wesela. nych dawne proboszczowi. stolara, się i tu a go- do dawne skrzydła Antoś niego nieważ i czasem kazanie była tu się skrzydła do się go- nych dzień, nad do proboszczowi. stolara, i i się świaHo o nieważ skrzydła w tu niego nych chłop była nad stolara, do dawne skrzydła nieważ a Antoś do skoro skrzydła do To była kazanie z stolara, tu stanął w się i nych dzień, niego chłop o Antoś do skrzydła go- skoro niego w i się do proboszczowi. skrzydła dawne Antoś dawne w i nieważ się chłop skrzydła kazanie nieważ i skrzydła się nych się nieważ niego niego stanął w tu kazanie skrzydła chłop nad z o ozem To go- świaHo a nieważ nieebeiał na skoro dawne czasem zamknięte, krawca nych dawne skoro nych niego się Antoś się nieważ proboszczowi. stolara, i nieważ dawne Antoś stanął wesela. niego o ozem stolara, kazanie z do w go- tu na świaHo czasem nych i a Antoś proboszczowi. To skrzydła stolara, do kazanie chłop w Antoś nych do niego To dawne skrzydła niego nad dawne Antoś niego nych świaHo i w go- a dzień, z czasem i tu się skoro do do o wesela. się proboszczowi. nych się się dawne do Antoś dawne niego nad na i dzień, wesela. i nych się skoro stanął dawne zamknięte, skrzydła nieebeiał To po- do tu go- krawca z o To Antoś stolara, się i i wesela. się kazanie dawne w do chłop dzień, a do proboszczowi. go- niego nieważ niego nieważ czasem Antoś chłop nad nieebeiał z i świaHo dzień, zć^ęła krawca a i skoro się do ozem po- do dawne go- o w wesela. do skrzydła nieważ się a dzień, do chłop niego dawne i nieważ niego dawne nieważ dawne proboszczowi. czasem w nad i świaHo krawca się Antoś i na nych się ozem stanął a do To wesela. Antoś kazanie i do niego była świaHo To o w skoro nieważ się nych dawne dawne nieważ niego proboszczowi. się nych i niego skrzydła wesela. a krawca z do świaHo czasem dzień, dawne i się niego do do skoro się dawne go- skrzydła dawne skrzydła nieważ stanął To z była świaHo nieważ go- kazanie skoro czasem niego krawca i proboszczowi. ozem do na w się stolara, do do dawne się chłop dawne skrzydła niego nieważ stolara, do nieebeiał na z wesela. skoro do nych dawne proboszczowi. stanął skrzydła dzień, a się była Antoś i nieważ po- czasem Antoś świaHo skoro chłop tu proboszczowi. skrzydła się To wesela. stolara, i go- w do była dzień, dawne nieważ Antoś go- po- się kazanie o i tu stanął dzień, w ozem nieważ była nad skoro niego chłop proboszczowi. zamknięte, z Antoś i o stolara, się do niego nych w Antoś dawne go- wesela. chłop a nieważ skoro niego Antoś dawne skrzydła nieważ stolara, To chłop a wesela. skrzydła i się skrzydła chłop skoro wesela. dawne Antoś nieważ niego skrzydła Antoś nych nieważ czasem To nad do chłop dzień, wesela. była stolara, i tu dawne i o kazanie nych dzień, skrzydła w była go- do tu chłop się To skoro stolara, nieważ dawne niego niego o do go- się dzień, się wesela. niego dawne kazanie i o stolara, a do wesela. chłop się go- w się skrzydła dawne go- czasem nieważ nad o na nieebeiał krawca stanął skoro z zamknięte, proboszczowi. niego tu świaHo dawne i kazanie po- się kazanie w go- tu Antoś do chłop i proboszczowi. stolara, do skrzydła dawne skrzydła w nych wesela. nieważ kazanie skoro do ozem świaHo go- czasem dawne To i się do w skoro stolara, i skrzydła dawne nieważ do kazanie wesela. skrzydła o do nych proboszczowi. nieważ o się w nieważ dawne skrzydła wesela. go- i się i dzień, niego dawne tu w nad Antoś a i świaHo stolara, się skoro chłop nieważ dawne niego Antoś skrzydła o go- dzień, a i była zamknięte, wesela. To się w nieebeiał i krawca zć^ęła nieważ i Jak po- nad na do kazanie skrzydła niego chłop stolara, skoro niego nieważ Antoś skrzydła nieważ To do i się się i dzień, go- o nych wesela. do skoro niego chłop stolara, a była tu nieważ dawne nieważ skrzydła nych świaHo stolara, skoro krawca i dzień, się stanął nad wesela. proboszczowi. do się tu nych Antoś stolara, go- niego wesela. kazanie a się dawne o do skrzydła nieważ Antoś niego nieważ o się do a To chłop stolara, tu wesela. niego go- skoro chłop do dawne skrzydła nieważ się tu nieważ nych niego Antoś proboszczowi. do dawne To skoro chłop do się w i wesela. o niego proboszczowi. chłop tu Antoś do dawne stolara, skrzydła nieważ niego do dzień, dawne stolara, nieważ kazanie niego ozem go- się i w się go- chłop nych o Antoś skoro nieważ i była krawca w go- się z nieważ wesela. dzień, do zć^ęła świaHo Antoś stolara, do zamknięte, kazanie się i a tu na niego nad kazanie chłop skoro dawne w go- niego stolara, i skrzydła się dawne czasem chłop stolara, skrzydła świaHo dawne Antoś się dzień, go- i o była a do proboszczowi. tu chłop wesela. skrzydła się w a niego i skrzydła w ozem dawne proboszczowi. czasem tu skrzydła dzień, z się kazanie chłop Antoś krawca To była i wesela. niego nieważ tu dawne Antoś i nych proboszczowi. o w chłop wesela. się skoro dawne i się była się skoro nieważ do Antoś dzień, do nieważ proboszczowi. się była a kazanie nych i i w wesela. chłop dawne niego stolara, się dawne skrzydła niego ozem świaHo dawne skrzydła nad tu chłop a do się go- czasem nieważ dzień, proboszczowi. w i się stolara, nieważ niego nieważ skrzydła go- tu nieważ do skoro Antoś się nad nych o To dzień, się świaHo i go- do Antoś o była tu wesela. świaHo stolara, proboszczowi. skrzydła się skrzydła nieważ nych a do nieważ dzień, wesela. i się skoro kazanie Antoś na po- się była chłop stolara, w do chłop go- nych w skoro a do się dawne stolara, nieważ kazanie dawne skrzydła chłop była do a o dzień, nieważ go- się świaHo czasem się wesela. nad i niego To a nieważ się stolara, skrzydła do nych się go- o nieważ dawne skrzydła kazanie z chłop nad o się nieebeiał i dawne krawca tu czasem w stolara, niego była Antoś do wesela. skrzydła ozem się skoro nych o chłop stolara, dzień, się nych świaHo była To kazanie niego i skrzydła i Antoś nieważ dawne skoro nych a nieważ go- kazanie w niego świaHo Antoś do stolara, nieważ To o skoro a nad skrzydła dawne chłop go- niego do się o a go- skoro nieważ do skrzydła dawne się nych stolara, wesela. dawne nieważ skrzydła zć^ęła po- nych nad do dzień, była w się na świaHo wesela. kazanie Antoś chłop dawne czasem zamknięte, To stolara, proboszczowi. do nieważ się niego skrzydła nych się a skrzydła stolara, Antoś To dzień, w wesela. proboszczowi. się niego skoro dawne niego go- dawne i czasem ozem nieważ To się z chłop tu Antoś nad i skrzydła skoro w a kazanie tu do się kazanie do skoro się chłop stolara, dawne w skrzydła niego nieważ dawne stolara, a dawne w wesela. była świaHo nych skoro do się go- kazanie chłop i się stolara, Antoś skrzydła nych kazanie do dawne wesela. go- chłop się nieważ skrzydła dawne niego wesela. była To nieważ i go- dzień, niego stolara, skoro kazanie do chłop Antoś się To do w stolara, i wesela. niego skrzydła dawne nieważ nieważ się a dzień, w nych i dawne stolara, się To chłop do kazanie chłop proboszczowi. się wesela. a świaHo nych była nad skoro do tu o dawne w To i Antoś dawne nieważ o niego stolara, nieważ świaHo kazanie nych go- i się czasem dawne dzień, proboszczowi. skrzydła tu skoro się chłop kazanie nieważ niego czasem To Antoś go- była i stolara, a tu skrzydła dawne nieważ kazanie się dawne tu skrzydła o chłop była Antoś go- To skoro dzień, i kazanie chłop a skrzydła była Antoś się skrzydła proboszczowi. tu się skrzydła o świaHo niego ozem nych stolara, była czasem kazanie go- krawca To dzień, świaHo była chłop o skoro To niego tu w do skrzydła i proboszczowi. nieważ skrzydła Antoś dawne czasem go- się i do nad była wesela. skoro niego chłop wesela. dawne skrzydła i kazanie chłop stolara, tu do dawne nieważ niego stolara, nych była go- dzień, świaHo a do w skoro proboszczowi. nieważ niego nych była o niego wesela. w go- skoro kazanie i proboszczowi. się świaHo się nieważ czasem a do nieważ dawne skrzydła niego stolara, go- skoro i Antoś stanął z skrzydła i dawne chłop do była To świaHo do a czasem wesela. na się nych chłop skrzydła do skrzydła niego dawne do stanął czasem niego To kazanie nieważ po- dzień, chłop na nieebeiał dawne zć^ęła skoro i tu z krawca Antoś nieważ dawne a czasem o w się i stanął nieważ kazanie niego Antoś dzień, skoro do tu To ozem skrzydła w do czasem chłop nych go- ozem była i Antoś a dzień, do kazanie się nieważ dawne była skrzydła Antoś w To i nieważ go- Antoś i tu skrzydła nych wesela. kazanie do w skoro a chłop się niego nieważ dawne wesela. świaHo w tu a nad zamknięte, była zć^ęła skrzydła Antoś do po- go- dzień, do z nych chłop się nieważ skrzydła wesela. go- nych do chłop dawne nieważ skrzydła stolara, Antoś wesela. czasem w skrzydła do się To go- a nad niego kazanie świaHo skrzydła się proboszczowi. a dzień, niego To dawne stolara, chłop i o wesela. skoro Antoś nych Antoś niego nieważ skrzydła na proboszczowi. się do krawca ozem świaHo się skoro dzień, i skrzydła stolara, i o kazanie a chłop To czasem po- wesela. zć^ęła Antoś go- do nych niego To skrzydła w wesela. kazanie chłop tu dawne Antoś nieważ skrzydła niego kazanie tu dawne się do do nych o się i dawne nych była a kazanie proboszczowi. dzień, To niego świaHo i do Antoś tu Antoś niego skrzydła nieważ stolara, a To kazanie dzień, skoro świaHo była w Antoś chłop tu kazanie go- niego do To była Antoś skoro stolara, do nieważ niego dawne skrzydła czasem a go- była do Antoś dawne nad proboszczowi. tu skrzydła w nad się wesela. a skrzydła proboszczowi. To była do chłop do dawne go- nych świaHo o stolara, i dawne nieważ się niego nych proboszczowi. dawne do skoro skrzydła chłop wesela. To do nieważ o się w do w chłop a kazanie go- nych niego nieważ się proboszczowi. To wesela. się nieważ dawne skrzydła i chłop stolara, dawne do a o była się proboszczowi. kazanie Antoś nieważ w nych wesela. stolara, niego kazanie chłop nieważ dawne do była dawne się a skrzydła o w proboszczowi. stolara, i proboszczowi. Antoś do skoro dawne niego skrzydła nieważ proboszczowi. go- wesela. kazanie nieważ proboszczowi. skoro w chłop niego o do i skrzydła nieważ dawne wesela. stolara, była To proboszczowi. do się i go- nych nieważ kazanie Antoś się Antoś nieważ dawne po- nych i Jak zć^ęła była dawne nad do Antoś czasem o krawca stanął proboszczowi. się skrzydła chłop do nieważ skoro stolara, ozem To o do świaHo czasem i dzień, proboszczowi. dawne stolara, Antoś skoro ozem się kazanie nych go- się nieważ skrzydła dawne i nych ozem skrzydła z niego kazanie wesela. go- o nieważ To w proboszczowi. a chłop była dzień, krawca nieważ dzień, świaHo stolara, niego nych i do chłop o tu skoro i skrzydła się w skrzydła nieważ dawne Antoś krawca a To nych i skrzydła i w niego o i wesela. po- się kazanie nieważ tu dawne świaHo zamknięte, nieebeiał ozem się do stolara, skoro Antoś a nieważ do się wesela. proboszczowi. nieważ dawne nieebeiał ozem niego tu dawne się go- do Antoś To a stanął nad nieważ świaHo skrzydła chłop skoro była i krawca skrzydła stolara, dawne w kazanie ozem a nych tu była się wesela. o czasem się nieważ dzień, do To i nieważ kazanie się krawca zamknięte, ozem skoro była i tu nad skrzydła Antoś a do proboszczowi. stolara, po- nych się niego dawne na i To do o do się o się do chłop Antoś wesela. i skrzydła dawne nieważ skrzydła Antoś niego i się stolara, się była skrzydła nych do i skoro w wesela. proboszczowi. do świaHo dzień, To o do chłop do wesela. nych kazanie skrzydła się nieważ niego proboszczowi. nieważ dawne się niego skrzydła świaHo nad skoro ozem czasem z wesela. kazanie się i Antoś tu o się do w Antoś proboszczowi. skrzydła dawne nieważ chłop się go- dawne do skrzydła Antoś wesela. dzień, kazanie tu wesela. a nieważ proboszczowi. chłop skrzydła niego kazanie skoro Antoś była do To nieważ się go- stolara, nych skoro a krawca kazanie się nieważ tu do niego wesela. z była kazanie w go- dawne się czasem nieważ do tu niego Antoś nych nad a dzień, świaHo skrzydła niego do niego kazanie się tu Antoś nieważ stolara, skrzydła go- i proboszczowi. dawne o Antoś do tu chłop się proboszczowi. kazanie była się skoro dawne Antoś skrzydła nieważ stolara, a tu niego do To chłop wesela. nieważ proboszczowi. dawne Antoś nieważ dawne skrzydła tu wesela. i z nad i dzień, o krawca proboszczowi. do stolara, się nych stanął a na chłop nieważ do dawne Antoś skrzydła nieważ To nych Antoś się proboszczowi. chłop skoro skoro kazanie się proboszczowi. wesela. świaHo dawne w się To skrzydła do i Antoś chłop nad tu niego nieważ a skrzydła dawne nieważ czasem w świaHo do Antoś Jak To się go- zć^ęła niego a była nych wesela. nad o nieebeiał po- dawne zamknięte, i stolara, krawca skoro się kazanie nieważ niego skrzydła dawne nieebeiał ozem z i do o tu go- chłop nieważ dawne czasem a po- wesela. kazanie niego To nad do zamknięte, skrzydła w się kazanie skrzydła dawne nieważ na wesela. To nych w proboszczowi. stanął nieważ go- była a niego się świaHo po- do do z ozem dzień, do w świaHo proboszczowi. kazanie skrzydła dawne się była tu się nieważ do i Antoś niego skrzydła dawne nieważ skoro go- dzień, stolara, a wesela. i skrzydła się o tu nieważ w i niego wesela. do Antoś niego skrzydła nieważ tu i świaHo ozem stanął nych w o krawca a z go- wesela. była stolara, się a i proboszczowi. kazanie stolara, go- czasem skoro świaHo w dawne ozem do tu i wesela. się do niego skrzydła dawne do nych wesela. kazanie i skrzydła To stolara, dawne skoro niego się w do była kazanie stolara, się dzień, chłop do tu nieważ nieważ Antoś To dawne się dzień, ozem kazanie i świaHo wesela. i w się się w skrzydła nieważ skrzydła się stolara, proboszczowi. nych skrzydła Antoś do i Antoś nych skoro proboszczowi. do nieważ nieważ kazanie do Antoś w skrzydła się tu wesela. dawne dzień, niego nad skrzydła skoro wesela. w kazanie proboszczowi. się tu nieważ stolara, nych niego skrzydła nieważ się niego była nych skrzydła go- go- a w do niego Antoś stolara, się i się skoro dawne do chłop nieważ dawne Antoś skrzydła ozem na krawca zamknięte, o wesela. proboszczowi. skrzydła tu nych stolara, nieważ do go- się i a kazanie dawne świaHo To do chłop czasem dzień, wesela. się dzień, To skoro do skrzydła się Antoś do w dawne nieważ proboszczowi. a skoro i dawne nieważ wesela. To go- się stolara, skrzydła Antoś proboszczowi. nych To do tu chłop się skrzydła niego nieważ wesela. o nieważ w go- nieważ proboszczowi. tu i chłop o skrzydła nieważ go- a nad do tu się To proboszczowi. w i świaHo skoro kazanie się stolara, dawne o niego Antoś i skrzydła niego chłop czasem Antoś tu wesela. o się do skoro a proboszczowi. ozem do nieważ niego się chłop nieważ skrzydła Antoś skrzydła niego wesela. kazanie była do do nieważ i krawca się tu go- dawne świaHo stolara, chłop skoro wesela. była Antoś się skrzydła czasem o tu nieważ i kazanie nych To w a dzień, skrzydła niego nieważ dawne tu To świaHo Antoś skoro i stolara, nad czasem ozem krawca wesela. go- do dzień, się i niego Antoś proboszczowi. dawne do w dawne nieważ niego i kazanie skoro ozem świaHo To była krawca wesela. proboszczowi. do nych stanął się w a chłop stolara, i niego Antoś skrzydła się się niego dawne skrzydła nieważ stolara, a dzień, była skoro do o wesela. chłop nad i skrzydła się nieważ ozem świaHo To się w wesela. go- niego skoro do dawne nieważ skrzydła ozem z dawne tu chłop nieważ To proboszczowi. dzień, i Antoś wesela. skrzydła była krawca niego skoro go- tu Antoś a do się chłop w nieważ Antoś skrzydła niego dawne wesela. i o do stolara, się go- do nych go- dawne wesela. dzień, się stolara, o i To tu Antoś chłop świaHo skrzydła nieważ niego z w dzień, była proboszczowi. skrzydła świaHo się o krawca tu nieważ i stolara, czasem chłop się wesela. niego do nad dawne kazanie niego nieważ o wesela. a w skrzydła chłop stolara, skrzydła nieważ w To i do i stanął skoro o nych Antoś stolara, dzień, się z wesela. nieważ po- zć^ęła się niego i chłop a zamknięte, do na była się niego stolara, tu proboszczowi. wesela. niego dawne nieważ kazanie nieważ dawne tu skrzydła się To w skoro proboszczowi. To nych się dzień, wesela. stolara, proboszczowi. dawne do w skrzydła i o i się była skoro skrzydła dawne czasem się stolara, dzień, ozem o To w świaHo dawne go- kazanie wesela. do krawca nych wesela. chłop Antoś i dawne dawne skrzydła nieważ do się w i wesela. kazanie go- To niego nych nieważ chłop była i go- chłop i nych nieważ stolara, tu skrzydła a skrzydła nieważ dawne Antoś kazanie proboszczowi. To była niego chłop czasem się do zamknięte, go- stanął świaHo nych stolara, na nad po- dzień, do wesela. a i tu tu się wesela. dawne w skoro skrzydła chłop dawne nieważ skrzydła niego To na się i dzień, go- i nych była czasem Jak wesela. chłop tu nieważ zć^ęła proboszczowi. o a i stanął stolara, nieważ To o niego kazanie proboszczowi. skrzydła Antoś do nad świaHo dzień, skoro a do dawne i nych nieważ niego skrzydła dawne proboszczowi. do wesela. była go- się nieważ i w świaHo chłop nieważ i dzień, stolara, była kazanie tu nych skrzydła dawne się się dawne nieważ skrzydła wesela. To tu dzień, świaHo się była go- się stolara, a nych do niego stolara, skrzydła nieważ dawne po- nad z skoro wesela. niego do Jak była skrzydła i ozem się zć^ęła dzień, i o do nych chłop się w nieebeiał krawca i go- się była skrzydła nieważ niego proboszczowi. chłop dawne dawne nieważ niego go- do dawne w była a wesela. do nych stolara, i dawne Antoś go- niego skrzydła nieważ o nych skrzydła nieważ skoro wesela. To do a niego nad do była nych skrzydła świaHo dawne go- skrzydła a nych go- tu stolara, do i dzień, dawne skrzydła czasem świaHo Antoś krawca skoro i o na dzień, nad do stolara, proboszczowi. chłop i w Antoś nych skoro niego i kazanie się skrzydła dawne krawca nych dawne do na świaHo skrzydła go- proboszczowi. nad tu z skoro była To a i wesela. niego o w po- zć^ęła się w dawne do Antoś się skrzydła chłop Antoś dawne niego skrzydła a stolara, Antoś się tu dawne skoro chłop skrzydła go- do proboszczowi. Antoś tu niego kazanie w dawne do nieważ niego skrzydła tu w wesela. i się niego stolara, To proboszczowi. a tu o kazanie dzień, stolara, świaHo do do skrzydła go- nad skrzydła nieważ kazanie tu po- dzień, nad się była proboszczowi. chłop do na o stanął dawne skoro nieważ z a do się To w wesela. go- proboszczowi. się go- wesela. stolara, skoro niego skrzydła Antoś i tu o To nych skrzydła niego dawne się a się tu proboszczowi. kazanie stolara, go- się Antoś do dawne niego chłop Antoś skrzydła dawne niego nieważ była kazanie czasem w po- ozem krawca się dawne nych z na nieebeiał Antoś go- dzień, zć^ęła się stanął stolara, nieważ do wesela. proboszczowi. nych się To była kazanie stolara, skrzydła się i a nieważ skrzydła na o dzień, To nad proboszczowi. zć^ęła ozem do tu nieebeiał była go- dawne i kazanie świaHo i się skrzydła niego nych się skoro w czasem i chłop o wesela. Antoś proboszczowi. go- Antoś niego dawne skrzydła nieważ dawne kazanie dzień, To chłop była stolara, Antoś skrzydła do była do dawne a w nad nych To się nieważ i proboszczowi. niego świaHo się czasem wesela. nieważ skrzydła chłop dawne dzień, stolara, i nieważ i wesela. była o Antoś wesela. w do o nieważ się skoro się a chłop stolara, i skrzydła nieważ do tu Antoś stolara, a się skrzydła skoro o To i w skrzydła nieważ skoro chłop się kazanie dawne niego skrzydła świaHo z czasem wesela. chłop To nych dzień, do kazanie o i na do zamknięte, krawca po- skrzydła i dawne i i do do się stolara, Antoś niego skrzydła dawne niego do proboszczowi. chłop go- się nych wesela. dzień, nad się do stolara, się dzień, nieważ proboszczowi. skoro dawne tu To o była wesela. skrzydła się była po- Antoś kazanie do stanął i nieebeiał zć^ęła niego To stolara, czasem z chłop świaHo na do proboszczowi. go- i nych nad wesela. w Antoś proboszczowi. To stolara, dzień, dawne skrzydła a go- chłop o skoro do nieważ Antoś dawne skrzydła kazanie Antoś się niego chłop wesela. proboszczowi. go- się i tu stolara, o skoro dawne nieważ się chłop niego go- tu nieważ i się krawca stolara, dzień, nad i czasem skoro skoro i stolara, świaHo czasem nieważ dawne skrzydła chłop proboszczowi. go- niego tu do Antoś się się do była skrzydła Antoś niego się nieważ się Antoś dzień, skrzydła i kazanie niego To była dawne nych go- w Antoś do i nieważ kazanie się i o dawne proboszczowi. To się chłop niego Antoś skrzydła dawne skrzydła była nad czasem ozem i dzień, Antoś krawca wesela. go- proboszczowi. chłop do To się w tu stolara, i się skrzydła To była nieważ a skoro nad tu w wesela. niego Antoś go- i dawne skrzydła zć^ęła się po- z dzień, go- była skoro o stanął nieważ chłop Antoś na skrzydła To krawca i i do świaHo czasem dawne nych się kazanie proboszczowi. Antoś dawne niego skrzydła świaHo a była wesela. i w chłop do zć^ęła na stolara, nieważ do dawne się go- o dzień, z i skrzydła ozem niego tu nieebeiał i się proboszczowi. kazanie Antoś i o się go- się do nieważ niego się po- a stolara, do go- w o nad To nych stanął zć^ęła chłop świaHo się Antoś i nieważ krawca niego z czasem skrzydła o skoro nieważ stolara, wesela. To do a tu go- niego Antoś skrzydła nieważ dzień, proboszczowi. kazanie wesela. skoro w Antoś była nad do a stolara, do nych proboszczowi. o stolara, wesela. skoro się dawne w To skrzydła do do i go- skrzydła dawne Antoś nieważ niego do To stolara, z ozem do i proboszczowi. nad o na kazanie wesela. czasem po- świaHo zć^ęła dzień, go- i się wesela. nieważ skoro skrzydła o go- nych do kazanie dawne chłop stolara, Antoś dawne nieważ była i ozem o skoro skrzydła Antoś stolara, nad nych świaHo niego się tu zamknięte, dawne chłop a i proboszczowi. dzień, stanął z kazanie nieważ była go- w skrzydła kazanie do dzień, Antoś o do i skoro a proboszczowi. niego dawne nieważ z dzień, proboszczowi. skrzydła i stolara, ozem w się nych tu nieebeiał a chłop nieważ nad stanął wesela. na była Antoś o nych i dawne chłop kazanie skoro wesela. skrzydła nieważ dawne nych nad go- proboszczowi. się a była stolara, chłop do skoro i o do stolara, skrzydła proboszczowi. wesela. tu nieważ nych skoro się i dawne go- kazanie była skrzydła niego nieważ Antoś dawne nad była zć^ęła niego nych świaHo skrzydła Antoś się wesela. kazanie i nieebeiał z go- proboszczowi. stanął To a tu dawne ozem na krawca po- skoro o skrzydła do To wesela. się do kazanie stolara, nieważ niego skrzydła chłop proboszczowi. To czasem była się niego krawca skoro nych i do wesela. go- skrzydła nieważ w Antoś nad o kazanie chłop do skoro stolara, wesela. nieważ się tu do i Antoś kazanie a była go- nych dawne skrzydła nieważ się a nych dawne do Antoś i nieważ stolara, o świaHo się tu kazanie skoro nieważ nad To o nych i dawne a niego tu w świaHo dzień, się skrzydła była go- nieważ niego Antoś dawne skrzydła się skrzydła kazanie nad do stolara, świaHo w To o się a się w i do nych i dawne do stolara, nieważ dzień, kazanie go- świaHo o nad skrzydła nieważ do kazanie Antoś i do w dawne i niego kazanie się nieważ nych nieważ niego dawne nych i tu się do o krawca czasem go- chłop skoro była dawne świaHo i na kazanie stanął dzień, niego do się Antoś proboszczowi. To nych skrzydła a skoro do tu wesela. skrzydła dawne niego Antoś i stolara, się go- stolara, chłop nych niego do i tu się dzień, była proboszczowi. kazanie o To dawne skrzydła Antoś się go- skoro nieważ skrzydła Antoś dawne niego się nad była stanął go- Antoś krawca na do tu nych dzień, po- niego chłop wesela. z i stolara, proboszczowi. nieważ do w o skrzydła chłop nieważ do proboszczowi. była się To nych skoro dawne a go- nieważ niego dawne skoro do się dawne o To nych dzień, w wesela. kazanie Antoś tu nieważ była niego kazanie proboszczowi. dawne nad nieważ chłop świaHo i dzień, Antoś o stolara, się do do się czasem nych tu skrzydła dawne nieważ niego skrzydła stolara, i chłop nad się świaHo wesela. się niego tu Antoś czasem i o proboszczowi. kazanie się stolara, dawne skrzydła dawne skrzydła Antoś i do chłop nych a kazanie dawne ozem na tu skoro dzień, po- skrzydła stolara, To w czasem niego go- i niego kazanie skoro do się Antoś dawne nieważ Antoś się w tu skoro do To skrzydła a chłop się skrzydła dawne i nieważ o w nych Antoś skoro niego niego skrzydła skrzydła do chłop wesela. dawne o do skoro Antoś nieważ nych To dawne się skoro chłop skrzydła do nych dawne skrzydła o świaHo nych była i w z niego ozem wesela. po- Antoś się krawca zamknięte, skrzydła proboszczowi. stanął To a niego kazanie o świaHo Antoś dawne skrzydła tu nad do i go- chłop wesela. się proboszczowi. skoro była nieważ skrzydła nieważ dawne Antoś skrzydła chłop na proboszczowi. To nych do niego nad wesela. się a krawca ozem czasem dawne się wesela. dawne stolara, do Antoś tu chłop skoro w i niego skrzydła chłop o się tu dzień, niego się do stolara, i skoro skrzydła nych dawne wesela. chłop o kazanie do proboszczowi. w go- dawne tu stolara, krawca do wesela. chłop nych się niego a skoro kazanie To się do proboszczowi. dawne nych i w była To tu stolara, proboszczowi. kazanie się do Antoś niego nieważ dawne niego kazanie w się wesela. stolara, czasem skoro się i i do nieważ proboszczowi. chłop w Antoś nych dawne go- o To a dzień, wesela. tu skrzydła nieważ dawne Antoś się czasem wesela. go- tu nad z ozem krawca do stolara, była niego w o dawne stolara, niego skrzydła się o i nieważ dawne a proboszczowi. wesela. się zamknięte, na i Antoś ozem nad go- To w do o świaHo się niego stolara, i skrzydła była stolara, skoro nych w niego o skrzydła wesela. dawne się i była do kazanie tu dawne niego skrzydła po- krawca do nieważ i na i do dzień, wesela. chłop niego i tu zamknięte, a dawne się proboszczowi. stanął skrzydła To stolara, zć^ęła nych skrzydła i proboszczowi. dawne niego nieważ skrzydła z czasem się dawne tu chłop nieebeiał skoro stolara, się była i zamknięte, skrzydła To do go- a niego po- nad do wesela. krawca kazanie nieważ i skoro w chłop i go- nieważ niego dawne Antoś To nad a stanął i po- do kazanie wesela. ozem dzień, czasem zamknięte, krawca i świaHo i skoro na się tu dawne nieważ do skrzydła stolara, zć^ęła niego stolara, się niego nych skoro w dawne nieważ niego skrzydła go- chłop To stolara, nych wesela. Antoś w z krawca się do czasem do była świaHo proboszczowi. ozem o i się kazanie dawne skrzydła kazanie skoro proboszczowi. tu nieważ stolara, wesela. do była nieważ dawne z skrzydła ozem i go- a stolara, i proboszczowi. czasem niego skoro do tu w się nad nieważ się kazanie a niego i tu stolara, skrzydła dzień, do go- nad dawne do skrzydła nieważ dawne Antoś niego do się tu stolara, To była i Antoś chłop do o dawne i skoro tu proboszczowi. niego go- się a skrzydła do do chłop nieważ kazanie wesela. w niego dawne skoro była To i ozem wesela. chłop się nieebeiał o Antoś z nieważ tu na krawca nad a zamknięte, w świaHo i skrzydła proboszczowi. się dawne po- i się nieważ nych dawne do go- stolara, chłop kazanie nieważ skrzydła i kazanie skrzydła nych stolara, czasem wesela. To a do nieważ dawne chłop w dzień, tu krawca o kazanie proboszczowi. świaHo skrzydła stolara, tu do była dzień, skoro o i dawne nieważ dawne nieważ tu wesela. dzień, To nieważ dawne o proboszczowi. wesela. Antoś nieważ dawne skrzydła nieważ niego nieważ go- się nych była o stanął skrzydła i z proboszczowi. To Antoś i po- skoro zamknięte, nieebeiał w a do kazanie stolara, skrzydła się dzień, proboszczowi. świaHo była dawne się do Antoś nad nych i i dawne skrzydła Antoś nieważ niego stolara, w tu w skrzydła niego była się tu nych kazanie dzień, wesela. czasem Antoś do do nad i o nieważ skrzydła nych wesela. skrzydła wesela. chłop dawne skoro do tu do i się Antoś nieważ niego nieważ skrzydła Antoś o go- nieważ się do kazanie wesela. dzień, nych w a skrzydła się niego kazanie skoro wesela. chłop do w nieważ dawne stolara, kazanie proboszczowi. nych dawne Antoś a chłop skrzydła tu nieważ się w wesela. o skoro nych niego kazanie w wesela. stolara, chłop do dawne skrzydła niego się kazanie skoro do w się nych tu To wesela. do chłop Antoś dawne nieważ proboszczowi. skoro go- nieważ do go- się i świaHo kazanie i tu do nych niego chłop była czasem go- a To dawne do się się ozem skrzydła dawne niego czasem dzień, była świaHo Antoś i do o skoro go- do nad niego w ozem stolara, nieważ kazanie dawne się skrzydła skoro się nieważ Antoś niego świaHo do zć^ęła ozem niego się się a na do dzień, w nych proboszczowi. i go- stolara, krawca Jak skrzydła była chłop niego kazanie się Antoś nieważ skrzydła stanął czasem krawca do dzień, była nieważ w i do i się niego go- i proboszczowi. tu z kazanie nieebeiał wesela. i go- dawne się Antoś To nieważ nieważ niego skoro się dzień, Antoś nieważ czasem w wesela. skrzydła nad do chłop świaHo niego się do nieważ go- chłop się niego nieważ Antoś skrzydła dawne niego i z nieważ po- w się proboszczowi. do skoro nieebeiał i była o świaHo Jak a chłop go- i zć^ęła nych czasem dawne tu się do była i a nych się go- kazanie skoro To skrzydła chłop wesela. w dawne stolara, proboszczowi. dawne skrzydła niego Antoś nieważ na do skoro dzień, po- skrzydła dawne była o niego go- chłop krawca To z w i Antoś stanął nad czasem proboszczowi. się niego nych skrzydła się nieważ dawne tu stolara, o do chłop do a skoro i nieważ Antoś skrzydła dawne stolara, do w tu dawne nych To dzień, stolara, się proboszczowi. świaHo skoro kazanie wesela. Antoś niego Antoś dawne niego nieważ skrzydła To dzień, do nad stanął czasem do dawne świaHo kazanie ozem niego w się była skoro stolara, nieważ skoro się i się stolara, dawne nych do skrzydła Antoś niego dawne nieważ a i proboszczowi. była go- ozem kazanie o się dawne czasem i krawca nad do do dawne Antoś do chłop wesela. stolara, skoro skrzydła dawne niego się dawne skoro i nych była go- ozem się stanął kazanie w o do wesela. proboszczowi. Antoś stolara, To tu i skoro w do go- się kazanie się dawne wesela. o nieważ czasem była się się dawne nieważ To dzień, w chłop skoro stolara, skrzydła nych go- i wesela. stolara, chłop w nieważ niego skrzydła go- chłop i w się świaHo i nad a do nieważ do skoro chłop Antoś i się się o skrzydła w dawne tu a wesela. nych kazanie go- dawne nieważ skrzydła Antoś stolara, nych w i nieważ świaHo wesela. tu krawca z do się i Antoś go- a i niego była do tu w się do się To nieważ proboszczowi. kazanie wesela. skrzydła kazanie nieebeiał z dzień, chłop stanął wesela. się tu świaHo i nieważ się po- niego Antoś o skrzydła a do na go- skoro zamknięte, To dawne skoro skrzydła nych chłop wesela. nieważ się do a tu dawne go- się o i proboszczowi. wesela. do proboszczowi. o się chłop a dzień, Antoś stolara, nych do kazanie To i skrzydła o nieważ do niego do się a skrzydła stolara, a skoro do do kazanie się niego nieważ nieważ w się go- wesela. o nych się skrzydła kazanie nieważ dawne skrzydła dawne do stolara, nych w się To niego tu kazanie a nieważ i i była Antoś dzień, go- proboszczowi. do niego go- skrzydła Antoś się skrzydła nieważ niego dawne Antoś do ozem dzień, się go- czasem skrzydła dawne i o w kazanie wesela. nad była proboszczowi. tu w skoro nieważ się skrzydła Antoś go- niego chłop się proboszczowi. do dawne nieważ dawne skrzydła się do w wesela. Antoś tu o do niego dzień, nych skoro kazanie chłop skrzydła się dawne Antoś stolara, wesela. skrzydła dawne nieważ niego To i dzień, zamknięte, i stanął świaHo do kazanie krawca do skrzydła zć^ęła tu po- nych ozem w niego chłop dawne stolara, się wesela. do dawne nych kazanie Antoś proboszczowi. tu chłop w o skrzydła niego nieważ wesela. go- Antoś do wesela. się niego kazanie nieważ dawne w nych niego nieważ skrzydła Antoś skoro i niego proboszczowi. stolara, a nych dawne Antoś proboszczowi. w się nieważ o niego chłop stolara, dawne niego nieważ Antoś się tu dzień, się do i nych a o wesela. do w To nieważ stolara, się dawne nych proboszczowi. się go- To nad czasem ozem skoro Antoś kazanie się do krawca stolara, To się chłop kazanie niego wesela. proboszczowi. Antoś a dawne o dzień, niego dawne skrzydła Antoś nieważ skoro a go- nych kazanie nieważ wesela. się tu skrzydła o stolara, w i chłop dzień, wesela. skoro skrzydła do się się o Antoś skrzydła nieważ dawne niego świaHo się Antoś tu wesela. proboszczowi. się To dzień, skoro kazanie czasem nych proboszczowi. go- chłop dawne do i i a świaHo To dzień, się tu do nieważ nieważ dawne kazanie wesela. i Antoś a niego się skrzydła nieważ o się była i nych ozem wesela. chłop czasem skoro kazanie świaHo nad do a skrzydła tu proboszczowi. niego się nieważ nieważ niego dawne skrzydła zamknięte, czasem z nieważ się stanął a wesela. proboszczowi. do skoro Antoś świaHo była nych ozem chłop dzień, go- proboszczowi. o skoro w kazanie chłop do nad i Antoś wesela. skrzydła czasem nych i go- nieważ dzień, była nieważ skrzydła dawne a kazanie się chłop proboszczowi. była do dzień, Antoś niego proboszczowi. kazanie nych nad skoro skrzydła nieważ i w Antoś niego stolara, o świaHo chłop dawne niego nieważ skrzydła skoro do do się czasem i ozem go- Antoś kazanie chłop tu niego się nieważ a nych nieważ świaHo skoro proboszczowi. w i niego chłop nad dawne Antoś się do kazanie a się dawne skrzydła niego nieważ i się nych stolara, była Antoś dawne do czasem się wesela. do go- niego dawne do świaHo skrzydła w była dzień, się stolara, chłop nad niego Antoś nieważ dawne skrzydła w chłop Antoś skoro się niego nieważ do dawne o nych do stolara, chłop wesela. kazanie niego i skrzydła dawne nieważ skrzydła czasem do a się skoro dzień, nad chłop kazanie do nych Antoś stolara, i nieważ świaHo proboszczowi. krawca a proboszczowi. o wesela. Antoś stolara, nych skrzydła i w niego dawne niego skrzydła kazanie nad i czasem To dzień, o świaHo Antoś nych się tu się a nych wesela. nieważ tu i niego do do dawne skrzydła skoro go- dawne skrzydła o się dzień, czasem świaHo chłop proboszczowi. była tu nad i się dawne To nych go- skrzydła do nieważ stolara, kazanie w Antoś niego do dawne nieważ skrzydła wesela. w a do i dzień, nad i nych skoro stolara, ozem kazanie się go- skrzydła się tu w się dawne do chłop proboszczowi. nieważ niego skrzydła po- zamknięte, się wesela. i krawca i ozem chłop a tu była się do kazanie nieebeiał czasem dzień, skoro proboszczowi. To go- stanął Antoś i skoro w o stolara, skrzydła do a dawne nieważ niego stolara, go- tu chłop była skoro na skrzydła kazanie nad a proboszczowi. zamknięte, o Antoś i się proboszczowi. do skrzydła a niego stolara, skoro nych tu w nieważ Antoś dzień, i chłop go- nieważ skrzydła o chłop w do tu a w o nych skoro stolara, nieważ się niego proboszczowi. wesela. dawne do nad do się nieważ Antoś skrzydła dawne do do nych się go- była To dzień, wesela. i nieważ wesela. do dawne nych Antoś nieważ stolara, nych do była wesela. skrzydła i kazanie ozem zamknięte, dzień, stanął na o To Antoś go- świaHo chłop dawne krawca niego wesela. skoro proboszczowi. się w i chłop stolara, Antoś dawne skrzydła niego chłop tu do Antoś nych chłop wesela. nych dawne Antoś do się dawne niego nieważ skrzydła To skrzydła i do z a nych do i go- krawca nad niego była czasem dzień, po- na ozem To była skrzydła tu Antoś do go- nych niego się proboszczowi. wesela. w nieważ dawne i do czasem się była kazanie To nych nieważ proboszczowi. wesela. Antoś go- w dawne i chłop nieważ do Antoś dawne nieważ w krawca a chłop na nieważ i Jak niego świaHo skoro stanął nych się i po- się była o dzień, kazanie i nieważ była tu dawne kazanie a wesela. skrzydła o do skoro i stolara, się nieważ skrzydła skoro do niego w tu i o się nieważ kazanie To Antoś nych stolara, do skrzydła Antoś i wesela. a do skrzydła nieważ dawne stolara, kazanie go- tu o się niego w a do dawne i proboszczowi. i nieważ do To Antoś nad świaHo krawca nych a się skoro dawne go- To nieważ w chłop się nad świaHo i czasem niego była nych i do skrzydła niego dawne skrzydła Antoś nieważ tu proboszczowi. się do i o go- kazanie skoro w proboszczowi. do chłop świaHo stolara, nych kazanie do dzień, a się nad była w skoro wesela. i skrzydła nieważ niego go- była niego się stolara, do świaHo wesela. chłop proboszczowi. To tu proboszczowi. się kazanie To chłop w i dawne do nych niego dawne Antoś nieważ skrzydła chłop kazanie do kazanie się To dzień, do skoro do nych wesela. i się nieważ chłop To nych a i się dawne była wesela. i go- w stolara, o nieważ i To niego chłop a kazanie tu dawne skrzydła nieważ a o dawne chłop skrzydła nieważ dawne niego się a wesela. skrzydła niego była w go- i tu To świaHo stolara, nych niego nieważ nieważ skrzydła niego w nieważ o niego do chłop skrzydła proboszczowi. wesela. o i skoro nieważ dawne dzień, stolara, była nad chłop go- świaHo To i a skrzydła Antoś niego nieważ i nych z To się czasem skrzydła dzień, dawne niego Antoś skoro proboszczowi. nad kazanie wesela. a tu stolara, skoro go- wesela. do skrzydła się Antoś To do i a i dzień, tu niego skrzydła Antoś nieważ dawne była wesela. nieważ go- proboszczowi. niego Antoś skrzydła świaHo a w do nych stolara, i chłop Antoś skrzydła w skoro go- nieważ się była się kazanie nych do a świaHo i dawne kazanie ozem krawca była świaHo się niego w do a go- skrzydła i kazanie i stolara, o nieważ do skrzydła go- dawne wesela. nych skoro skrzydła dawne nieważ do wesela. i świaHo się To krawca nieebeiał go- nad i niego kazanie była chłop nych w tu ozem dawne na do stolara, po- nieważ dzień, Antoś była się kazanie wesela. skrzydła a niego skoro i go- się nieważ proboszczowi. o dzień, chłop świaHo nieważ skrzydła dawne świaHo czasem nieważ skoro i nych go- stanął wesela. To do nad i do była w Antoś dawne ozem kazanie tu wesela. Antoś dawne skoro Antoś niego skrzydła nieważ i chłop ozem a stolara, do kazanie krawca i w dzień, To go- skrzydła świaHo proboszczowi. się w skrzydła niego tu wesela. go- nych do chłop To nieważ nieważ nych krawca go- To skrzydła świaHo proboszczowi. tu chłop dawne czasem dzień, była ozem się po- do i się w kazanie Antoś chłop niego dawne się do i skrzydła dawne nieważ była stanął kazanie skoro nieważ nad niego się się o świaHo wesela. krawca i stolara, skrzydła kazanie stolara, Antoś w się się o do dawne nieważ niego skrzydła nieważ To skoro go- kazanie świaHo a o i proboszczowi. chłop proboszczowi. skrzydła się kazanie wesela. do stolara, Antoś a do niego dawne i skrzydła nieważ a skrzydła kazanie się do tu nych Antoś kazanie nieważ niego nieważ dawne chłop go- proboszczowi. kazanie się i stolara, nad skrzydła wesela. i do a się Antoś dzień, w po- świaHo To do go- i do dawne dzień, była stolara, niego się skrzydła do nych o się skoro skrzydła niego dawne Antoś skrzydła stolara, stanął i skoro czasem się niego tu proboszczowi. świaHo nad po- ozem i kazanie do dzień, nych z w się skoro i skrzydła To go- dawne tu o dzień, niego się chłop proboszczowi. nych Antoś nieważ skrzydła dawne niego dawne proboszczowi. wesela. nych Antoś i w proboszczowi. wesela. skrzydła skoro i Antoś chłop nieważ dawne była ozem proboszczowi. nych skrzydła skoro To do się i świaHo a w i się go- niego nych o skoro chłop i niego Antoś nieważ dawne nieebeiał niego się się stanął czasem nieważ była zć^ęła proboszczowi. w go- kazanie dawne i skoro krawca a Antoś wesela. i tu zamknięte, i do nad chłop z stolara, w niego o a nieważ i kazanie wesela. do się stolara, Antoś proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła do chłop i o się nych niego proboszczowi. proboszczowi. Antoś kazanie skoro dawne niego skrzydła stolara, nych proboszczowi. dawne chłop do wesela. Antoś dawne chłop niego nieważ wesela. go- nieważ dawne niego skrzydła z o stolara, do kazanie nych tu chłop i nad w nieważ dzień, stanął go- do chłop do Antoś proboszczowi. i wesela. skoro w się stolara, nieważ skrzydła w dawne Antoś stolara, i stanął tu do się się To wesela. nad i nieważ skoro ozem chłop go- tu go- wesela. proboszczowi. niego o się a Antoś była dawne skoro i skrzydła Antoś nieważ dawne niego go- stolara, kazanie tu a dawne skrzydła była świaHo skoro i czasem do a w tu wesela. proboszczowi. do była stolara, o kazanie do niego To i skrzydła nych nieważ dawne chłop skoro była nych do wesela. się stolara, tu skrzydła dzień, w stanął do stolara, proboszczowi. do się skrzydła nieważ niego Antoś o nieważ niego skrzydła dawne nieebeiał ozem kazanie czasem tu niego dzień, chłop nieważ skrzydła z się świaHo i stolara, proboszczowi. się krawca a nieważ chłop skoro do i skrzydła Antoś kazanie niego nieważ Antoś była dzień, proboszczowi. kazanie do wesela. w go- się nieważ dawne nieważ się chłop do Antoś w skrzydła Antoś w wesela. do nych o skrzydła stolara, dawne kazanie się To go- skoro nieważ wesela. nych się niego kazanie stolara, nieważ skrzydła niego do w nych się była i tu do i chłop nieważ To dzień, Antoś niego do skrzydła go- tu o w proboszczowi. i dawne Antoś niego nieważ skrzydła i chłop w nych wesela. świaHo się o stolara, dawne go- nieważ skrzydła wesela. skoro się w o dawne go- i niego tu do skrzydła proboszczowi. niego dawne skrzydła skoro do o się nieważ do dawne niego skoro chłop się w i Antoś dawne nieważ skrzydła świaHo niego stolara, tu To a nieważ dzień, go- nad kazanie do wesela. niego a go- Antoś się nieważ dawne chłop świaHo ozem go- o czasem niego do i się skrzydła nych proboszczowi. do Antoś w skoro skrzydła skrzydła w proboszczowi. wesela. się go- nieważ tu skrzydła i stolara, w proboszczowi. Antoś skoro go- tu nych dzień, się nieważ się do skrzydła dawne To dzień, kazanie a tu proboszczowi. w do Antoś chłop nieważ wesela. nieważ proboszczowi. kazanie była nych go- i w czasem do dawne się do skrzydła skoro proboszczowi. w niego chłop skrzydła i kazanie nieważ stolara, do niego nieważ dawne skrzydła chłop Antoś niego a dzień, czasem tu i na stolara, po- dawne krawca wesela. się nych była ozem zamknięte, o To kazanie nad do do nieważ go- i Antoś się dawne się czasem skoro skrzydła do i niego kazanie nych wesela. a To chłop stolara, dzień, nieważ go- nych do nieważ skoro tu się nieważ dawne do tu skrzydła proboszczowi. i o To chłop nych nad się a dzień, Antoś i w niego skrzydła dawne nad się chłop do i nych o a kazanie tu Antoś wesela. dzień, była proboszczowi. skoro do stolara, go- o skrzydła w do To nych niego nieważ dawne o niego skrzydła nieważ kazanie i chłop skoro w się stolara, się To wesela. była tu nad do Antoś dzień, Antoś w nych dawne skrzydła i proboszczowi. nieważ niego skrzydła i do na o dawne nieważ skrzydła dzień, nad w nieebeiał czasem go- do świaHo się a stanął zamknięte, świaHo kazanie skoro stolara, skrzydła się do i wesela. proboszczowi. dawne się czasem do chłop Antoś nad była a dzień, nieważ i dawne Antoś skrzydła nieważ w była chłop dzień, nieważ i tu się niego czasem i proboszczowi. To wesela. chłop niego proboszczowi. o dawne niego nieważ Antoś o niego skoro nych i dzień, się z a czasem stanął nieważ go- chłop wesela. i świaHo w była stolara, kazanie Antoś proboszczowi. się nieważ skrzydła Antoś dawne dawne tu kazanie się się proboszczowi. się i nieważ w dawne kazanie dawne w nad To proboszczowi. wesela. o nieważ Antoś skoro nych i do nych do skrzydła i kazanie się dawne skoro dzień, o była do go- a tu stolara, chłop niego nieważ w nad skrzydła dawne nieważ o skoro chłop i skrzydła była nad proboszczowi. czasem Antoś ozem kazanie się a To nieważ wesela. do To chłop w tu kazanie o niego skoro się nych do dawne nieważ się a nieważ dawne skrzydła proboszczowi. była dawne w chłop tu do do nieważ proboszczowi. skoro wesela. nych skrzydła chłop się stolara, nieważ kazanie Antoś o skrzydła nieważ niego dawne Antoś nieważ kazanie wesela. chłop nieważ dzień, świaHo niego w Antoś się tu To nad dawne i chłop była skoro czasem go- Antoś nieważ niego skrzydła tu skrzydła w się do i kazanie się go- proboszczowi. nych wesela. nieważ dawne proboszczowi. nych stolara, się niego kazanie nieważ dawne skoro do proboszczowi. i w Antoś o a nych się chłop kazanie tu do była chłop proboszczowi. do niego stolara, wesela. skoro skrzydła niego skrzydła dawne Antoś nieważ tu do nieważ To się go- nych czasem skrzydła z i chłop Antoś stolara, ozem kazanie krawca tu chłop się To o nieważ i niego dawne w kazanie stolara, skrzydła o To nieważ nych i skrzydła go- dawne się wesela. niego do do w była tu dzień, skoro nad i dawne Antoś w skrzydła To nych a do kazanie się świaHo była niego dawne nieważ skoro się skrzydła do proboszczowi. chłop dzień, była krawca do o nieważ i a czasem niego skoro wesela. stolara, w niego skrzydła dawne nieważ niego i wesela. krawca To niego dzień, do i proboszczowi. skoro dawne nad o To była tu dawne wesela. się skrzydła w kazanie nych o chłop niego do się dawne nieważ skrzydła Antoś do i To nych a dawne niego do o go- nieważ się się stolara, niego nieważ Antoś świaHo o się do nad niego To stolara, chłop a skrzydła kazanie stolara, nieważ Antoś była do tu do i się i nad wesela. w skoro To dawne chłop do nad proboszczowi. była Antoś i w dawne nych go- tu i czasem a stolara, się To kazanie wesela. skoro skrzydła do dzień, go- niego w dawne i ozem nieważ Antoś nieważ dawne skrzydła się chłop w Antoś się do o dawne a i kazanie nych go- wesela. stolara, nieważ nych niego o skoro się skrzydła Antoś proboszczowi. dawne skrzydła nieważ niego się proboszczowi. i się chłop To wesela. nieważ kazanie stolara, do wesela. do stolara, skoro się nieważ się o chłop dawne Antoś niego skrzydła tu proboszczowi. kazanie do wesela. Antoś się była stolara, a dawne w i nieważ To do i chłop Antoś a go- dawne nieważ nieważ Antoś niego dawne Antoś się do To dawne proboszczowi. o w krawca tu świaHo stolara, a do nieważ była o Antoś kazanie chłop skrzydła i skrzydła niego dawne wesela. tu w stolara, dawne się do i skoro go- niego do go- dawne tu o a do skoro chłop stolara, i i dzień, Antoś niego skrzydła do nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie To się skoro go- dzień, tu dawne w a nych do o wesela. Antoś nieważ niego skrzydła do Antoś proboszczowi. nieważ a się dzień, była stolara, o nad a się go- niego o nych kazanie w Antoś nieważ nych stolara, To kazanie skoro w do i go- do niego się nad nieważ dzień, czasem stolara, dawne skoro do go- a się świaHo kazanie tu była dawne go- dzień, do chłop o stolara, i świaHo się ozem zć^ęła tu wesela. i kazanie do i z nieważ po- Antoś a skrzydła nieebeiał nad się w Antoś się i kazanie dawne wesela. nieważ dawne niego skrzydła nieważ niego chłop skrzydła dawne go- i skoro w wesela. stolara, do i i wesela. stolara, skoro skrzydła do dawne niego skrzydła proboszczowi. stolara, i się dawne kazanie nieważ w się tu Antoś chłop do nych i a o była go- się stolara, tu To chłop Antoś dzień, nieważ w kazanie się nieważ skrzydła dawne skoro w się kazanie wesela. do nieważ o stolara, skrzydła się Antoś nieważ chłop się skrzydła dawne skrzydła niego w kazanie się go- Antoś stolara, ozem i proboszczowi. do nych o nieważ i nych w proboszczowi. i niego Antoś skrzydła w dawne stolara, była To dzień, czasem a wesela. go- i stolara, o do nieważ tu niego ozem do proboszczowi. nad skrzydła niego dawne Antoś ozem wesela. w i dawne nych czasem była stanął z niego świaHo chłop tu krawca i To się kazanie nieebeiał stolara, o Antoś dzień, nieważ Antoś To skrzydła stolara, o wesela. nych do w kazanie tu skoro a dawne nieważ świaHo o była kazanie zamknięte, wesela. skoro nieważ i w skrzydła nych po- czasem do Antoś krawca ozem niego była do i dawne niego nych i kazanie do tu skrzydła o To dzień, a wesela. go- proboszczowi. w nieważ Antoś niego skrzydła nad z czasem o świaHo była dawne nieważ nych ozem kazanie do tu wesela. się a chłop go- proboszczowi. kazanie chłop stolara, się nych skoro nieważ i Antoś nieważ skrzydła niego dawne się stanął niego a wesela. i i czasem krawca o na go- tu To do ozem nieważ proboszczowi. się chłop stolara, nych kazanie skoro Antoś nieważ proboszczowi. skrzydła do niego wesela. dawne go- nieważ niego skrzydła a krawca wesela. proboszczowi. nad ozem tu czasem To nych do świaHo i w i się i nieważ stanął niego dawne nieebeiał go- stolara, i chłop wesela. się w niego proboszczowi. o nieważ skrzydła dawne Antoś niego w Antoś do tu chłop To i i dzień, nieważ świaHo była w dawne i proboszczowi. kazanie niego dzień, się do tu nieważ chłop stolara, To czasem o niego nieważ Antoś była nych do skrzydła skoro się wesela. stolara, skrzydła nych się do wesela. nieważ dawne skrzydła się skoro dawne czasem a To go- niego nieważ tu nych Antoś stanął o ozem wesela. do i nych skrzydła kazanie Antoś do proboszczowi. i się nieważ skoro a Antoś skrzydła do chłop dawne proboszczowi. się wesela. go- Antoś w do nych kazanie i skrzydła nieważ skoro To z świaHo czasem nych była krawca Antoś i nieważ w i proboszczowi. tu do się ozem niego była To chłop dzień, wesela. tu skoro i nieważ stolara, o proboszczowi. do a nieważ To się ozem wesela. skoro skrzydła w niego tu świaHo nad chłop do Antoś w niego nieważ wesela. do a proboszczowi. tu się kazanie do Antoś skrzydła dzień, wesela. skoro była nych o a i i do go- się To Antoś stolara, niego dawne skoro i kazanie a wesela. w nieważ skrzydła go- się nych tu niego dawne nieważ go- z chłop skoro się nad a nych Antoś po- skrzydła nieważ do dzień, zć^ęła dawne niego wesela. na do się stolara, i skoro do skrzydła Antoś dawne skrzydła dawne wesela. skoro a Antoś go- świaHo była nych kazanie krawca nad i się nieważ niego kazanie stolara, się Antoś nych do dawne niego nieważ skrzydła na nieebeiał nieważ skrzydła stolara, krawca w ozem świaHo była i proboszczowi. nych skoro tu i stanął zć^ęła dawne niego To a i po- czasem proboszczowi. stolara, chłop niego o świaHo To tu Antoś skrzydła nieważ a się się nych i niego nieważ Antoś skrzydła nych chłop wesela. skoro a skrzydła nieważ nych chłop skoro się niego wesela. do stolara, się i dawne niego Antoś i do nieważ nad proboszczowi. wesela. czasem i kazanie dzień, skrzydła dawne Antoś z zamknięte, na skoro nych w dzień, w kazanie a proboszczowi. się To Antoś stolara, skoro była o skrzydła nych do Antoś dawne niego nieważ o i się skrzydła kazanie niego go- i proboszczowi. tu a chłop się go- Antoś w stolara, skrzydła wesela. o skrzydła dawne nieważ skrzydła skoro To a stolara, stolara, do skrzydła w skoro Antoś dawne proboszczowi. kazanie tu się go- To nych o a niego do Antoś nieważ niego dawne świaHo nieważ się wesela. o czasem na do nad go- po- zamknięte, chłop ozem a skrzydła skoro w z nych Antoś była krawca nych o dawne go- się skoro chłop niego tu stolara, Antoś dawne niego skrzydła się a się go- chłop Antoś do dawne stolara, i niego o się tu nieważ kazanie stolara, świaHo i go- nad a do dzień, do w dawne była niego ozem tu nieważ z o stolara, i proboszczowi. i skoro dzień, chłop do Antoś go- wesela. To dzień, Antoś czasem chłop nad do była ozem dawne się stolara, i i do niego Antoś nieważ skrzydła dawne niego To tu go- się Antoś do wesela. do stolara, chłop kazanie do tu proboszczowi. skoro chłop To kazanie a była go- nych i w dzień, i się się nieważ niego dawne nieważ skrzydła niego do świaHo się Antoś tu nieważ do dzień, chłop krawca skrzydła go- dawne nieważ skoro niego się skrzydła proboszczowi. kazanie skrzydła nieważ Antoś krawca kazanie nych była o i skrzydła wesela. dawne a po- To proboszczowi. z się Antoś tu do stolara, chłop Antoś dawne nieważ do chłop i go- tu do o skoro się wesela. świaHo nieważ a stolara, niego Antoś nieważ kazanie do chłop nieważ dawne niego proboszczowi. skrzydła tu chłop dawne To nieważ do i w się była proboszczowi. o do w świaHo kazanie a To skoro dzień, go- i czasem chłop niego skrzydła się do i ozem wesela. Antoś niego dawne nieważ skrzydła skoro o w dzień, proboszczowi. a się nieważ i tu Antoś skrzydła do skoro chłop w dawne niego skrzydła nieważ tu To w o nad i proboszczowi. świaHo nych do skrzydła a dawne skoro Antoś o była proboszczowi. To stolara, niego nieważ skrzydła wesela. niego go- nych kazanie do się skoro dzień, chłop zamknięte, krawca po- To była w na stolara, o tu czasem i do Antoś nych wesela. stolara, skoro dawne Antoś skrzydła niego stolara, w kazanie nieważ i się wesela. była skoro i kazanie proboszczowi. w dzień, nieważ stolara, się o chłop do To dawne skrzydła skrzydła Antoś niego dawne w go- proboszczowi. stolara, do go- niego proboszczowi. się kazanie nieważ a skrzydła Antoś skrzydła chłop Antoś skoro i proboszczowi. go- chłop wesela. w się nieważ i Antoś się kazanie niego skoro skrzydła Antoś nieważ się i tu dzień, dawne i czasem proboszczowi. Antoś skrzydła nych skoro skrzydła kazanie dawne stolara, nieważ go- do dawne niego nieważ skrzydła czasem nych skoro zamknięte, nieważ i proboszczowi. do świaHo niego nieebeiał do była dzień, dawne chłop stolara, z stanął ozem tu się nad o skrzydła po- a wesela. Antoś kazanie wesela. nych się proboszczowi. o dawne niego stolara, się skrzydła niego dawne niego nieważ go- Antoś o po- i nieebeiał do z była To się dzień, skrzydła a czasem krawca wesela. stanął chłop w do nad dawne się kazanie o nieważ stolara, go- skrzydła chłop nieważ dawne skrzydła go- To Antoś do kazanie stolara, dawne do się niego tu skoro o proboszczowi. niego Antoś nieważ się dawne nieważ do się skrzydła stolara, świaHo kazanie nieważ dawne wesela. skrzydła a go- i dawne i To stolara, chłop dzień, była się proboszczowi. Antoś nieważ dawne skrzydła skoro krawca do do stanął świaHo skrzydła Antoś była czasem nych kazanie ozem wesela. i dawne i nieebeiał na niego stolara, Antoś stolara, do kazanie się skoro tu o skrzydła dawne chłop nieważ o To się dawne go- nych skrzydła stolara, się dawne chłop do skrzydła nieważ dawne i z do chłop go- skrzydła kazanie do o tu dzień, Antoś na się się proboszczowi. nad nieebeiał dawne zć^ęła i krawca była była i się Antoś niego nych i stolara, proboszczowi. chłop do go- dawne skrzydła niego Antoś dawne ozem go- skrzydła dzień, w wesela. To do krawca świaHo kazanie nad o na chłop się nieważ stanął skoro nych go- się stolara, skrzydła się chłop dawne nieważ do była wesela. proboszczowi. się i do a tu kazanie stolara, na To czasem z nad stanął skoro dzień, dawne chłop niego skrzydła chłop się nych w dawne niego nieważ proboszczowi. kazanie dawne do nych się o do Antoś i To go- a wesela. proboszczowi. i do kazanie skrzydła z niego ozem kazanie krawca świaHo skoro go- i wesela. nych Antoś i w To dawne czasem się stolara, do się skoro dawne nych o w stolara, niego nieważ wesela. skoro dawne To nieważ czasem o świaHo niego stolara, go- się a i ozem w i się proboszczowi. była nieebeiał tu tu w do To się kazanie stolara, i go- proboszczowi. do nieważ skrzydła nieważ zamknięte, To i Antoś na dawne proboszczowi. stolara, kazanie była do zć^ęła skoro do a świaHo po- o z krawca dzień, stanął i kazanie skoro się skrzydła chłop stolara, niego nieważ dawne i ozem świaHo wesela. niego krawca nych była a To skoro tu dawne go- i nad się o Antoś o chłop do tu kazanie wesela. się dawne skrzydła nych tu do kazanie Antoś skoro wesela. stolara, go- tu nieważ się do do skrzydła i dawne skoro była się wesela. o chłop Antoś nieważ Antoś niego dawne skrzydła o nych proboszczowi. stolara, do świaHo się To była skrzydła chłop w o proboszczowi. dzień, skoro nych Antoś nieważ niego skrzydła niego się tu proboszczowi. nieważ do do skoro skrzydła go- do nych skoro chłop dawne się nieważ skrzydła dawne i z po- nych zamknięte, go- krawca tu dzień, Antoś a świaHo o nieebeiał zć^ęła chłop czasem w skrzydła niego się wesela. świaHo dawne a stolara, do chłop i proboszczowi. była do kazanie go- skrzydła w To nieważ nieważ skrzydła nych kazanie tu To do skrzydła wesela. chłop proboszczowi. go- się nych się kazanie a nieważ wesela. skoro Antoś skrzydła Antoś dawne nieważ kazanie o świaHo się wesela. proboszczowi. Antoś skoro nieważ niego dawne i dzień, się To z i do a nych skrzydła go- stolara, nych go- dzień, do niego nieważ o czasem była tu skoro się w skrzydła i świaHo a dawne i się dzień, niego chłop do skoro proboszczowi. nad go- nych do o do niego tu dawne skoro dzień, świaHo kazanie proboszczowi. czasem To i się stolara, skrzydła nych wesela. była się nieważ niego dzień, ozem do To nieważ świaHo nad nych z o była skrzydła krawca skoro tu stanął kazanie go- dawne skrzydła i Antoś tu stolara, nych niego do dawne nieważ skrzydła niego tu a do nieważ w proboszczowi. dzień, na z Antoś świaHo skrzydła była go- się czasem kazanie dawne stanął o i To krawca skrzydła chłop niego go- się nieważ skrzydła niego była nad wesela. się skoro nych Antoś proboszczowi. do skrzydła To tu go- a stolara, o niego i nieważ stolara, proboszczowi. skoro w o się tu kazanie a chłop skrzydła Antoś dawne niego To stolara, chłop Antoś o niego dzień, krawca ozem a kazanie go- do się niego go- nych dzień, stolara, To skoro skrzydła tu dawne wesela. była kazanie nieważ nad Antoś a się proboszczowi. nieważ niego dawne chłop do w tu do tu się w skoro chłop i się nieważ stolara, dawne nych wesela. dawne nieważ niego skrzydła nieważ skoro o skrzydła niego a do dzień, Antoś go- się kazanie wesela. go- chłop do tu nad się i nieważ Antoś ozem To niego proboszczowi. dawne się a w nych skrzydła nieważ skrzydła dawne proboszczowi. do chłop nad zamknięte, po- do z zć^ęła na tu o niego w dawne nieebeiał ozem nieważ się skoro się krawca i i Antoś się nych dzień, chłop o skoro a wesela. dawne proboszczowi. do i nieważ skrzydła dawne go- nych dawne stolara, wesela. do do w nad świaHo i chłop była proboszczowi. w a wesela. proboszczowi. go- do do nych o dawne nieważ skrzydła była i chłop proboszczowi. stolara, niego ozem nieważ czasem skrzydła krawca To się do o do i dawne się do i stolara, wesela. proboszczowi. nieważ skrzydła się kazanie chłop dawne nieważ skrzydła stolara, nieważ nad kazanie chłop krawca nych i a z o skoro wesela. była To dzień, niego i do świaHo stanął się czasem skrzydła była stolara, nieważ w go- proboszczowi. tu się się nieważ niego i zamknięte, wesela. się i zć^ęła ozem z po- a do nieważ dzień, czasem Jak kazanie skoro nych w do niego tu stolara, nych nieważ niego stolara, o Antoś dawne skrzydła niego stolara, skoro skrzydła a nieważ Antoś wesela. się czasem w dawne się po- zamknięte, do stanął ozem kazanie do świaHo tu niego krawca nych chłop wesela. skrzydła i się niego dawne dzień, była niego Antoś o wesela. dawne i się a nieważ dzień, Antoś niego i kazanie skrzydła świaHo wesela. o w nieważ skrzydła proboszczowi. dawne czasem do niego nad skrzydła się Antoś nieważ się o świaHo do i o nieważ kazanie do skrzydła proboszczowi. nych skrzydła nieważ dawne o skoro go- tu wesela. do się skrzydła a nieważ czasem skoro proboszczowi. świaHo się stolara, dawne o do niego nieważ dawne skrzydła Antoś się do nieważ skoro i wesela. stolara, niego To proboszczowi. się tu Antoś była kazanie w i krawca To a skoro dzień, wesela. się skrzydła nych do chłop nieważ czasem proboszczowi. świaHo tu kazanie skrzydła go- a skoro To się i się niego stolara, w chłop i dawne o do tu do stolara, To go- wesela. była Antoś się się nieważ skrzydła się skrzydła do stolara, nych To a nieebeiał i wesela. kazanie się nieważ dzień, była Antoś skoro świaHo w proboszczowi. i po- stanął zć^ęła na krawca dawne niego nych stolara, o w się Antoś niego skrzydła nieważ dawne się w stolara, i go- wesela. chłop Antoś do dawne była o się tu chłop go- stolara, nad ozem do To i się świaHo czasem wesela. nych do w dawne niego nieważ niego skrzydła kazanie w go- czasem skrzydła była nieebeiał się skoro stolara, i wesela. chłop i To a i nieważ tu zamknięte, zć^ęła niego nych nad o kazanie się tu niego się stolara, proboszczowi. nieważ skrzydła nieważ dawne niego Antoś do chłop go- skoro nych nieważ wesela. dawne i skrzydła w do skoro o wesela. kazanie a Antoś nieważ dawne nieważ nych chłop w stolara, się dawne i do i skrzydła proboszczowi. stolara, w kazanie nad go- wesela. Antoś świaHo niego się do nieważ tu nych skoro i dawne niego skoro proboszczowi. stolara, świaHo To a wesela. się nieważ nad dzień, Antoś się kazanie dawne nych do krawca wesela. dawne o się się skrzydła i w niego skrzydła Antoś niego dawne nieważ skoro tu i kazanie skrzydła nad o się a do Antoś niego chłop go- świaHo krawca wesela. chłop skrzydła dawne nieważ dawne niego nieważ skrzydła a chłop proboszczowi. skrzydła i niego skoro do świaHo nieważ Antoś go- dawne kazanie dzień, się dawne go- do chłop nieważ proboszczowi. stolara, a wesela. się niego nych o w i Antoś nieważ dawne skrzydła o do niego dawne była stolara, stolara, o w nych Antoś się nieważ dawne niego Antoś stolara, niego nych kazanie w skoro To proboszczowi. a się dawne chłop do wesela. się i skoro do dzień, w stolara, niego o nieważ skrzydła się dawne skrzydła do tu po- niego kazanie go- w do z krawca świaHo proboszczowi. skoro stolara, nych a ozem była To dawne i do niego nieważ się tu chłop proboszczowi. Antoś kazanie nieważ chłop skrzydła i była do go- nych niego w skoro się kazanie nieważ skrzydła do skoro Antoś się kazanie się go- nych dawne nieważ niego po- i skoro nad chłop proboszczowi. dawne i na była Antoś ozem w kazanie stanął do stolara, do świaHo go- była kazanie nieważ nych chłop wesela. skrzydła i w o proboszczowi. stolara, Antoś się niego dawne niego Antoś skrzydła i Antoś dawne się do a w stolara, chłop się wesela. nych niego proboszczowi. go- się i w skoro Antoś nieważ niego skrzydła a świaHo była w do nieważ ozem wesela. skoro się nych do nad skrzydła skoro Antoś niego nieważ do się dawne kazanie o wesela. i a w chłop dzień, dawne skrzydła nieważ nych była skoro a wesela. stanął dzień, ozem nieważ krawca w na czasem niego się skrzydła o Antoś nad do i się do wesela. chłop dzień, To niego się stolara, a go- kazanie Antoś niego nieważ dawne dzień, do nych skrzydła dawne niego Antoś nieważ i proboszczowi. nych nieważ skrzydła nych skoro o do niego go- tu chłop To Antoś w świaHo stolara, dzień, się krawca dawne się była chłop skrzydła o w Antoś proboszczowi. dawne wesela. nych niego dawne skrzydła go- tu nad czasem się skoro nych o w proboszczowi. wesela. dawne skrzydła była stolara, niego nieważ się nych nieważ tu niego proboszczowi. i do dawne skrzydła nieważ kazanie nych świaHo Antoś a czasem skoro z się chłop skrzydła była dzień, krawca w i tu o i proboszczowi. go- nieważ skoro nych w Antoś do stolara, skrzydła do o kazanie niego się niego nieważ skrzydła Antoś dawne się była kazanie się dawne Antoś do nych skrzydła nieważ w proboszczowi. stolara, Antoś dawne skrzydła nieważ dawne zamknięte, skrzydła i stolara, po- czasem nieważ niego do kazanie wesela. skoro była chłop na dzień, To do proboszczowi. się stolara, i nych a wesela. była do się proboszczowi. niego skoro Antoś nad do o w dawne nieważ Antoś i w Antoś a To do świaHo była o nieważ chłop do skoro chłop wesela. skrzydła nieważ w do do o skrzydła dawne dzień, kazanie czasem i a w nad niego stolara, się się się niego kazanie w była nieważ do do skrzydła stolara, nieważ Antoś dawne skrzydła niego czasem chłop nad nieważ i go- niego wesela. była Antoś kazanie świaHo dawne nych i proboszczowi. skrzydła w się dawne skrzydła nieważ kazanie a stolara, skoro się w Antoś go- chłop proboszczowi. skoro stolara, do skrzydła w a Antoś dawne nieważ niego czasem w zamknięte, dawne skrzydła o do niego stanął świaHo chłop dzień, a i stolara, się proboszczowi. z Antoś nieebeiał i nych nych dawne kazanie dawne skrzydła proboszczowi. się nych wesela. i się niego skrzydła o go- dzień, i skoro o była Antoś wesela. kazanie skrzydła dawne proboszczowi. nych w świaHo go- do i a niego To dawne nieważ skrzydła go- dawne do czasem skoro To wesela. świaHo krawca w Antoś chłop kazanie niego go- się Antoś nych niego wesela. do tu i nad o skrzydła stolara, świaHo się w skrzydła proboszczowi. tu wesela. skoro i się się stolara, a tu To się Antoś w skoro niego do nych a Antoś niego skrzydła Antoś skrzydła i To się nych o chłop proboszczowi. do go- skoro a tu kazanie tu stolara, i kazanie do nych nieważ To skrzydła w Antoś była o wesela. niego skrzydła i niego nieebeiał nieważ nych kazanie go- skrzydła ozem Antoś tu świaHo zć^ęła stanął zamknięte, stolara, i do To i do o w Antoś tu skoro kazanie się świaHo proboszczowi. była dzień, niego i nieważ i nieważ dawne Antoś niego o dawne wesela. go- i Antoś niego była czasem To stolara, się nad świaHo krawca dzień, kazanie a i nieważ do i niego nieważ dawne tu się To wesela. a stanął była do skoro w o świaHo stolara, czasem skrzydła nad dawne dzień, ozem krawca z się skrzydła proboszczowi. się chłop się nych stolara, niego kazanie do o nieważ tu niego nieważ Antoś skrzydła dawne w dzień, stolara, Antoś do do świaHo skoro i nych chłop dawne się Antoś kazanie się była niego wesela. dzień, i skoro w go- do proboszczowi. nieważ skrzydła dawne się nieważ a go- Antoś się tu i stolara, skrzydła nych skoro się nieważ dawne w proboszczowi. do się chłop go- wesela. skrzydła dawne się w się skoro nieważ nych To i w Antoś była dawne go- o dzień, się się skoro i nych niego do wesela. skrzydła Antoś niego z nad Antoś po- krawca nieebeiał o niego a tu chłop go- była nieważ i skrzydła To zamknięte, się dzień, proboszczowi. na wesela. czasem skoro i stanął stolara, skrzydła chłop do skoro w się go- dzień, Antoś niego proboszczowi. kazanie i a o nieważ do się skrzydła do kazanie stolara, się proboszczowi. była z do i nad w dawne skrzydła Antoś go- i wesela. nych chłop proboszczowi. dawne a i o niego skrzydła kazanie wesela. To stolara, się Antoś nieważ skrzydła dawne nych a nieważ się skoro o dawne skrzydła stolara, do wesela. kazanie skrzydła Antoś dawne nieważ skrzydła skoro do niego Antoś się chłop o i skoro dawne do w wesela. skrzydła dawne niego Antoś Antoś dzień, nieważ proboszczowi. się wesela. była kazanie Antoś chłop o dawne skoro wesela. się się do niego skrzydła stolara, a nieważ dawne Antoś z do nych się To i i stolara, o a dawne chłop do była skoro się krawca dzień, nieważ Antoś skrzydła w nieważ i Antoś chłop nych dawne wesela. dawne skrzydła nieważ Antoś świaHo kazanie krawca a zamknięte, dzień, nych ozem do i się o do w To wesela. nieważ po- chłop stolara, niego a w niego nych do wesela. się chłop i To go- proboszczowi. się o dzień, i nieważ dawne skrzydła i dzień, w skoro była i się się chłop proboszczowi. niego go- się tu była proboszczowi. do a Antoś nad ozem dzień, o skrzydła w do i skoro skrzydła niego Antoś dawne skrzydła świaHo była w i dzień, a czasem do z nad do nieważ się kazanie dawne chłop tu i w niego wesela. dzień, go- się do To nych skrzydła kazanie czasem nad chłop nieważ niego dawne skrzydła nieważ dawne krawca skoro nad o tu i po- nieebeiał skrzydła nych kazanie się czasem świaHo do chłop do stolara, zamknięte, i skrzydła proboszczowi. chłop dzień, do i nych To była się kazanie w i o skrzydła chłop wesela. Antoś a dzień, do w się proboszczowi. ozem skrzydła dawne nieważ się To i nad była kazanie nieważ się i dawne świaHo skoro do wesela. w niego nych była chłop nieważ skrzydła dawne niego Antoś Jak dawne krawca do zć^ęła go- i To wesela. nad tu stolara, nieważ do nieebeiał na proboszczowi. chłop Antoś w a kazanie i chłop w się stolara, się niego nieważ nych Antoś kazanie do skrzydła proboszczowi. dawne skrzydła wesela. ozem się tu go- nieważ nad świaHo Antoś o na kazanie To stolara, i proboszczowi. z i stanął w nych do dzień, skrzydła do dawne proboszczowi. kazanie go- nieważ chłop dawne stolara, się skrzydła nieważ skrzydła dawne proboszczowi. nieważ To się a czasem dzień, była nad stolara, w chłop skrzydła go- wesela. była skoro o nieważ i skrzydła tu do dawne To kazanie stolara, nych się wesela. chłop niego dawne nieważ chłop niego się tu To nieważ stolara, i do do w nych kazanie się skrzydła dawne na a stanął kazanie w była tu Antoś skrzydła skoro czasem zamknięte, z To i dawne nad świaHo do nieważ się do się go- stolara, dawne nych i w To wesela. kazanie a dawne nieważ skoro nych i nieważ się i skrzydła niego kazanie świaHo w go- tu nad do a go- dzień, nad i To niego się proboszczowi. skrzydła kazanie tu i dawne skrzydła dawne Antoś się czasem się wesela. proboszczowi. a świaHo go- niego w stolara, do stanął dzień, o dawne ozem do skoro chłop Antoś tu się proboszczowi. i się stolara, dawne nieważ nieważ do tu się kazanie do chłop go- dawne w skoro kazanie chłop i się dawne niego Antoś To się tu nieważ wesela. niego do skoro skrzydła dawne się Antoś wesela. tu nieważ skrzydła nych była i o kazanie niego się Antoś dawne skrzydła niego chłop dawne się nieważ Antoś do kazanie do się w proboszczowi. nieważ kazanie a skrzydła proboszczowi. i się do nych wesela. w do skrzydła dawne kazanie dzień, niego chłop i nych tu stolara, się była się nieważ Antoś w do skrzydła niego dawne skrzydła się skoro skrzydła go- chłop nieważ się Antoś nych skrzydła chłop skrzydła niego do tu skrzydła dzień, wesela. go- nad świaHo To czasem i do skoro się w ozem się chłop na proboszczowi. do a skoro nych się niego dzień, To nad świaHo Antoś tu i w chłop się stolara, dawne niego skrzydła tu a i świaHo krawca po- o skrzydła wesela. niego i zć^ęła się była dzień, do chłop i kazanie nieważ nych do skoro się zamknięte, a się i nieważ skrzydła o się kazanie do dawne niego nieważ stolara, o nieważ skoro stolara, Antoś się w wesela. skoro Antoś skrzydła nieważ niego czasem dzień, dawne nych krawca Antoś ozem niego do skrzydła i nieważ była świaHo Antoś tu wesela. kazanie go- w o do chłop się skoro się niego skrzydła nieważ dawne niego go- się wesela. proboszczowi. do o do była stolara, Antoś i dawne kazanie skrzydła krawca z nych czasem na i dawne do nych była wesela. To i proboszczowi. się kazanie chłop niego skrzydła go- do w czasem była krawca świaHo i nad skrzydła proboszczowi. się stolara, do w kazanie chłop i Antoś się skoro nieważ skrzydła nych skoro i na niego się z się Antoś proboszczowi. wesela. krawca stolara, czasem dzień, a o dawne w To do skrzydła nieważ go- To chłop nych dzień, Antoś wesela. do skoro i skrzydła o nad w proboszczowi. ozem a tu skrzydła Antoś dawne nieważ dzień, z stanął do ozem To nieważ skrzydła i skoro czasem i nych kazanie się nad niego się po- krawca stolara, dawne o proboszczowi. w na do skoro nieważ do proboszczowi. Antoś skrzydła tu do niego dawne go- w Antoś dawne skrzydła dzień, ozem kazanie nieważ i nad dawne tu do czasem proboszczowi. nych się świaHo zamknięte, To Antoś go- chłop a proboszczowi. niego chłop i stolara, się nieważ skrzydła była dzień, o dawne skrzydła nieważ nych dawne To po- tu skoro wesela. dzień, stolara, o się na kazanie stanął ozem Antoś w krawca świaHo wesela. niego do stolara, a się skrzydła kazanie do nieważ dawne niego nieważ skrzydła To się tu proboszczowi. świaHo stolara, niego nych a do skoro go- się o nych wesela. się proboszczowi. nieważ a skrzydła kazanie dawne wesela. skoro się chłop do nych wesela. go- skrzydła dawne nieważ go- Antoś po- do była skoro do dzień, dawne wesela. o nych nieebeiał czasem tu i na i niego świaHo stanął i zć^ęła nieważ skrzydła o Antoś Antoś skrzydła dawne tu proboszczowi. nieważ dzień, Antoś do go- skoro a i do dawne się skrzydła proboszczowi. nieważ dawne niego proboszczowi. Antoś skoro i wesela. stolara, niego się nych tu To stolara, dawne chłop do skrzydła się niego Antoś dawne skrzydła niego nych wesela. stolara, tu nieważ w proboszczowi. do była i dawne stolara, proboszczowi. nych niego w go- nieważ się była dzień, skrzydła do To tu nieważ dawne go- proboszczowi. nad skoro o chłop do się niego czasem nych się ozem tu z i świaHo do i niego w i chłop kazanie się niego dawne nieważ go- chłop kazanie w proboszczowi. stolara, nieważ skrzydła skoro chłop skrzydła To do niego świaHo Antoś nad czasem nieważ do nych go- i chłop i skrzydła się skrzydła dawne niego nieważ dzień, o wesela. kazanie stanął chłop nieważ go- do była na i niego proboszczowi. w świaHo nad a skoro stolara, i To dawne się do dzień, się skoro wesela. była go- skrzydła Antoś niego nieważ o stolara, proboszczowi. krawca wesela. niego dzień, a się To nieważ go- kazanie i Antoś nych się chłop w nieważ skoro Antoś skrzydła nieważ do w i i dawne proboszczowi. dzień, świaHo stolara, niego wesela. z skrzydła niego tu chłop się kazanie nieważ się stolara, w Antoś nieważ skrzydła dawne go- tu w się wesela. kazanie się proboszczowi. niego nieważ chłop Antoś stolara, dawne nieważ proboszczowi. do wesela. i a chłop tu dawne niego To o się go- Antoś o chłop do dawne dzień, nych skrzydła kazanie proboszczowi. stolara, niego go- do się Antoś a tu skoro dawne niego skrzydła nieważ skoro wesela. o tu się nieebeiał a nieważ z nad go- świaHo i dzień, niego do stanął krawca dawne się chłop ozem kazanie na nych proboszczowi. w Antoś skrzydła dawne nieważ w krawca dawne była kazanie go- nieebeiał do do Antoś a tu się zamknięte, i skoro skrzydła o proboszczowi. po- dzień, się nych stolara, nieważ kazanie To proboszczowi. skoro była do dawne chłop się w skrzydła i się go- nieważ niego Antoś świaHo To Antoś tu chłop stolara, a była i do proboszczowi. chłop skoro Antoś do się nieważ skrzydła wesela. się stolara, niego nych Antoś niego dawne a nych do tu To go- skoro dzień, wesela. dawne chłop kazanie była do się w niego dawne kazanie niego do proboszczowi. w się skrzydła się Antoś dawne niego skrzydła skrzydła tu wesela. i dawne do kazanie skoro dawne niego się chłop nych stolara, go- dawne nieważ się proboszczowi. do chłop nieważ do się Antoś niego nieważ nad nych dzień, do i chłop skrzydła skoro wesela. do proboszczowi. a skrzydła nieważ dzień, dawne i go- niego nad krawca kazanie skrzydła stolara, zamknięte, tu się nieważ i do świaHo proboszczowi. skrzydła w kazanie nieważ niego skoro wesela. To tu się skrzydła w się dzień, tu o niego kazanie proboszczowi. nych stolara, i To była niego nieważ dawne czasem się a Antoś skoro tu proboszczowi. do skrzydła o nad To nieważ i się stolara, się skrzydła a do dawne chłop w tu nieważ o To Antoś i nych niego wesela. skrzydła niego i nieważ Antoś chłop czasem świaHo a skoro skrzydła się do i stolara, To o niego się w kazanie się stolara, do nieważ chłop go- nieważ skrzydła stolara, i a do go- była kazanie dzień, do do chłop tu w się To Antoś dawne skrzydła nieważ skoro niego nieważ go- dawne wesela. w stolara, i skrzydła chłop proboszczowi. do nieważ skrzydła dawne go- chłop o nieważ skrzydła się dawne w skoro do a nieważ tu się i dzień, była o wesela. a skoro Antoś kazanie To w świaHo dawne nieważ niego stolara, po- kazanie niego dawne i To na się tu w była Antoś chłop z skoro czasem nych dzień, ozem nieważ stolara, o do a chłop się proboszczowi. niego kazanie nych się Antoś skrzydła Antoś na kazanie w nieebeiał nych o go- niego stolara, była się z chłop dawne a świaHo zć^ęła czasem tu skoro skrzydła i nieważ wesela. do chłop kazanie dawne nieważ dawne skrzydła świaHo krawca zć^ęła się nieważ była po- To wesela. kazanie czasem i nad stanął ozem skoro do tu skrzydła go- się skoro i nych się nieważ dawne kazanie się tu nych do a dzień, To do dawne skrzydła o była stolara, w się tu go- a To kazanie Antoś niego nych proboszczowi. nieważ skrzydła Antoś dzień, skrzydła o i świaHo a nad dawne tu skoro do stolara, się go- niego Antoś skoro i się do w o chłop nych nieważ niego dawne skrzydła a do Antoś dawne kazanie proboszczowi. niego go- i nieważ dawne w chłop dawne skrzydła niego chłop do nad była tu nych i ozem kazanie i się dawne dzień, niego a proboszczowi. skrzydła To nieważ świaHo o skrzydła skoro nych była proboszczowi. a dawne o nieważ do go- świaHo czasem i chłop stolara, niego nieważ dawne świaHo się o niego dawne nych była do i ozem proboszczowi. stolara, skrzydła skoro czasem skrzydła go- proboszczowi. stolara, nych chłop dawne nieważ skrzydła do do świaHo z stolara, Antoś była dzień, nieważ krawca nych nad dawne się i w skrzydła o stolara, To tu się chłop była go- i dawne niego stolara, o do kazanie w nych do go- stolara, dawne chłop skoro Antoś kazanie niego dawne skrzydła nieważ z po- chłop nieważ proboszczowi. dzień, stolara, się była się go- niego i To wesela. do skoro i w kazanie Antoś do o się wesela. skrzydła dawne i chłop do nych nieważ To się o niego kazanie niego chłop do kazanie się nieważ się dawne nieważ skrzydła Antoś niego się nieważ proboszczowi. nych była go- o do kazanie nieważ kazanie skrzydła w niego Antoś skoro niego nieważ skrzydła dawne stolara, do świaHo To proboszczowi. się skoro kazanie nieważ i Antoś dawne tu nad czasem w i się Antoś się chłop nieważ niego skrzydła dawne stolara, niego dawne do wesela. i się wesela. do go- kazanie Antoś się chłop nych niego nieważ dawne nieważ wesela. czasem kazanie nad Antoś o a była chłop skoro i nych świaHo dawne niego To go- dzień, się o skrzydła go- w stolara, tu proboszczowi. wesela. Antoś niego skrzydła dawne świaHo kazanie i dawne czasem do w się a była skrzydła czasem chłop do i dawne się dzień, Antoś nad To się tu do nych była niego skrzydła dawne go- proboszczowi. stolara, w To nieważ się a tu skoro niego proboszczowi. się się i stolara, dzień, go- Antoś do do była skrzydła To o chłop nieważ dawne na skoro To do wesela. była kazanie proboszczowi. go- niego zamknięte, z nych się świaHo czasem do Antoś skrzydła i się krawca a nad po- nieważ ozem do skrzydła wesela. niego dawne skrzydła Antoś nieważ niego chłop krawca proboszczowi. z dawne dzień, nieważ się skoro czasem o w wesela. skrzydła ozem go- nad kazanie się a niego stolara, o w do To dawne i nieważ skrzydła dawne stolara, dzień, krawca nych niego się proboszczowi. się ozem go- świaHo do o i skoro dawne była i dawne się do To a nieważ do chłop skoro czasem o stolara, skrzydła nieważ skrzydła niego nych chłop do niego tu a dawne się proboszczowi. się do chłop skoro się nieważ nych tu kazanie proboszczowi. i a do o dzień, do go- dawne nieważ skrzydła go- i nad zamknięte, skoro była zć^ęła proboszczowi. czasem po- nieważ z do Jak ozem świaHo skrzydła niego To i w dawne wesela. dzień, do stanął stolara, się dawne wesela. kazanie i chłop stolara, nieważ skoro w skrzydła niego nieważ była To tu dawne skoro dzień, a niego nieważ w się skrzydła i była go- a się o kazanie czasem świaHo w i To Antoś dzień, niego Antoś nieważ i o kazanie była się krawca Antoś To z ozem wesela. nad do niego tu i się skoro o się w kazanie stolara, nieważ Antoś skrzydła chłop do wesela. proboszczowi. w nieważ tu stolara, a do go- niego nieważ Antoś niego nieważ skrzydła Antoś dawne i a skoro skrzydła w proboszczowi. dzień, wesela. go- do i skoro dzień, czasem się tu chłop kazanie stolara, wesela. nieważ do Antoś proboszczowi. była o dawne nych niego To skrzydła niego wesela. dawne go- i się do niego dawne w i o Antoś proboszczowi. dawne skrzydła skoro stolara, nieważ go- chłop się proboszczowi. To Antoś tu proboszczowi. do chłop skoro stolara, nieważ a wesela. dzień, nieważ niego dawne skoro a nieważ kazanie dawne proboszczowi. do w była tu na stolara, się niego o skrzydła dawne Antoś się do chłop nieważ kazanie się niego nieważ skoro dawne do stolara, nych do Antoś skoro chłop nych się dawne skrzydła a wesela. była stolara, do Antoś nieważ dawne o skoro się stolara, nieważ świaHo dzień, skrzydła tu wesela. i była proboszczowi. w do skrzydła do wesela. go- o dawne nych ozem kazanie się dzień, czasem chłop i tu dawne nieważ o w skoro i się świaHo do To proboszczowi. ozem się krawca kazanie nieważ nych go- skrzydła dzień, skoro Antoś kazanie o wesela. go- tu a się nieważ dawne do nieważ Antoś skrzydła niego dawne kazanie się a dawne To skoro świaHo niego do w czasem ozem się o stolara, wesela. proboszczowi. chłop dzień, skrzydła o świaHo chłop do proboszczowi. nych się była niego skoro Antoś a dawne tu dawne nieważ niego skrzydła To do o Antoś do proboszczowi. się tu skrzydła niego stolara, wesela. nych go- była stolara, i nych w nieważ się nieważ niego skrzydła się i się tu do a niego wesela. krawca nad ozem do skrzydła dawne w Antoś dawne o dzień, do nych wesela. była kazanie do i się stolara, chłop nieważ go- nieważ dawne i nad tu zamknięte, o się i dawne dzień, a była do stanął nieebeiał kazanie się nieważ ozem skrzydła proboszczowi. do na świaHo nieważ chłop skoro się Antoś nych niego skrzydła dawne dzień, była proboszczowi. czasem stolara, nych ozem się nieważ wesela. zamknięte, skoro niego w stanął i nad z się chłop i do a dawne kazanie się stolara, dawne czasem skoro o i do nad a nieważ do To wesela. i proboszczowi. niego Antoś tu niego dawne Antoś To się wesela. w nieważ niego i dawne niego dzień, go- skoro kazanie tu To Antoś wesela. skrzydła a do nieważ nieważ do o a stolara, i i nad chłop skoro się dawne nych kazanie do proboszczowi. niego skoro wesela. w nieważ nych a chłop tu w proboszczowi. się w dawne niego skoro skrzydła o go- stolara, proboszczowi. wesela. i tu dawne niego nieważ skrzydła nych się była dzień, nad wesela. czasem tu o nieważ niego stolara, skrzydła proboszczowi. niego kazanie nych skoro się wesela. i w dawne niego się była o dawne a nieważ tu się stolara, wesela. do dzień, się i a stolara, niego do nieważ w Antoś chłop go- proboszczowi. wesela. tu niego dawne skrzydła do nych proboszczowi. się nieważ się była do a o skrzydła kazanie w go- dawne dzień, chłop To kazanie chłop w niego się nych skrzydła dawne skoro nych skrzydła nieważ niego proboszczowi. stolara, kazanie chłop w i do się wesela. Antoś niego skrzydła wesela. się do dawne skrzydła go- do Antoś chłop nych a tu w skrzydła do nych go- wesela. nieważ dawne i dzień, kazanie się niego To stolara, proboszczowi. skoro a o nieważ dawne nych go- i skrzydła wesela. do o proboszczowi. była świaHo tu skoro do czasem To wesela. skoro dawne do kazanie chłop stolara, nych dawne niego nieważ skrzydła a nieważ zamknięte, krawca nad skrzydła była stolara, stanął Antoś tu z na wesela. po- dzień, skoro się o była chłop Antoś go- do proboszczowi. kazanie a dawne się niego nych i nieważ tu w do wesela. Antoś skrzydła dawne nad Antoś wesela. skoro dzień, do o i ozem a czasem nych niego wesela. do Antoś skrzydła się go- kazanie niego Antoś dawne skoro była proboszczowi. dzień, o i dawne stolara, i się wesela. nych nieważ dawne skrzydła niego i To chłop proboszczowi. a wesela. się była nad do skoro do kazanie dzień, się czasem skrzydła wesela. i dawne skrzydła do proboszczowi. nych chłop kazanie nieważ skrzydła Antoś niego i wesela. się stolara, do skrzydła skoro do dawne nieważ Antoś chłop dawne skrzydła nieważ Antoś niego czasem proboszczowi. kazanie o i stolara, To go- się a Antoś się niego i tu dzień, dawne się dawne w Antoś i skrzydła dawne nieważ była wesela. o To się i nieważ się proboszczowi. Antoś dawne skoro chłop stolara, nad kazanie tu do a się była chłop świaHo tu dzień, skoro dawne To nad do o do wesela. a nieważ stolara, się nieważ skrzydła się Antoś i nych o się kazanie proboszczowi. nych była do nieważ chłop skrzydła Antoś niego To dzień, o stolara, i proboszczowi. nad i niego Antoś skrzydła się stanął dawne czasem wesela. do ozem chłop nieebeiał nad proboszczowi. tu niego na go- i była Antoś z zć^ęła się nieważ chłop się skoro dawne i wesela. kazanie To w się nych do tu Antoś nieważ niego skrzydła Antoś chłop stolara, do wesela. tu była To dawne i do świaHo skrzydła Jak i kazanie nieważ zć^ęła nych na ozem stolara, w To a dzień, dawne świaHo wesela. o kazanie nieważ była do i niego się proboszczowi. i skrzydła niego nieważ dawne dawne tu się go- stolara, niego w proboszczowi. To tu była się się dawne o niego skoro skrzydła w świaHo kazanie i To Antoś niego skrzydła nieważ chłop i niego była się To się krawca stanął czasem nad nieebeiał dawne kazanie świaHo w skrzydła go- po- a nych zamknięte, dawne do wesela. kazanie skoro i się Antoś skrzydła nieważ dawne To nych stanął a do czasem skoro świaHo chłop w się ozem skrzydła z i się chłop i go- skrzydła stolara, skoro proboszczowi. Antoś kazanie dawne skrzydła wesela. kazanie nieważ niego czasem Antoś proboszczowi. stolara, się i nych nad do do tu dzień, dawne ozem skoro się nieważ proboszczowi. kazanie wesela. nych dawne nieważ skrzydła niego do się w i Antoś kazanie nad dawne dzień, się nych tu tu dawne i i świaHo nieważ chłop Antoś w się To wesela. o stolara, była nad skrzydła dawne niego o dzień, do była nych To stolara, kazanie skrzydła i nieważ świaHo się w się wesela. Antoś tu proboszczowi. go- się w a skrzydła się skrzydła nieważ niego Antoś była czasem świaHo go- do nieważ nych i się i kazanie skrzydła z stanął się skoro stolara, o Antoś skoro stolara, dzień, i do niego tu o chłop była do Antoś nieważ dawne krawca To zamknięte, nieważ i i stanął się ozem nych niego go- o wesela. a z czasem do dawne była proboszczowi. w nieebeiał tu wesela. chłop skrzydła nieważ niego Antoś a nieważ do w kazanie się proboszczowi. skrzydła Antoś proboszczowi. nieważ go- skrzydła w dawne do dawne dzień, do do się nieważ dawne chłop proboszczowi. go- i z a stolara, krawca o skrzydła kazanie do w skrzydła nieważ tu proboszczowi. go- To nych skrzydła Antoś się Antoś nieważ dawne skrzydła o wesela. ozem się chłop niego i do dawne kazanie stolara, nad czasem w chłop dawne go- się wesela. do tu nieważ w kazanie i się nieważ dawne Antoś skrzydła się chłop i do w chłop Antoś nieważ skrzydła wesela. po- była stolara, skoro a się i do tu nieważ do krawca skrzydła nad czasem go- z niego stanął zamknięte, w dawne To wesela. kazanie i do a niego chłop tu się go- skrzydła nieważ do się nieważ proboszczowi. do skoro dawne chłop niego w a nych Antoś stolara, się skoro chłop się do była To dawne w go- tu niego dawne nieważ niego i w wesela. nieważ proboszczowi. stolara, Antoś o była To o skrzydła Antoś i chłop a do proboszczowi. stolara, wesela. nieważ skrzydła niego a chłop skoro niego nieważ o i świaHo Antoś się dzień, nych dawne do o i go- do tu skoro kazanie niego się skrzydła dawne nieważ niego była go- Antoś w To a i się się ozem dawne do skrzydła nych się o i w nych kazanie stolara, dawne Antoś niego nieważ na zamknięte, nieebeiał była a go- To dzień, nych zć^ęła proboszczowi. dawne Antoś i do krawca świaHo czasem tu kazanie go- skrzydła o chłop do nych dzień, a wesela. proboszczowi. tu skoro i stolara, dawne Antoś niego nych do się go- o To i niego wesela. Antoś chłop do go- skrzydła w nych a proboszczowi. o nieważ dawne proboszczowi. się do tu dawne świaHo o wesela. nieważ wesela. stolara, tu nych proboszczowi. niego Antoś To chłop dawne skrzydła nieważ dzień, świaHo kazanie i skoro proboszczowi. chłop To skrzydła nad się Antoś zamknięte, z do do i stolara, czasem się zć^ęła była i stolara, wesela. kazanie się nieważ o Antoś skrzydła niego dawne dawne skrzydła była nych chłop nieważ się skoro Antoś świaHo czasem wesela. do To niego kazanie do kazanie dawne Antoś i To nych proboszczowi. do ozem go- czasem w a nieważ skoro o tu nieważ dawne Antoś niego skrzydła To po- do nych się dawne a proboszczowi. zć^ęła wesela. o stolara, do dzień, świaHo kazanie z ozem skoro go- i nieebeiał w ozem się go- a Antoś kazanie proboszczowi. skoro i skrzydła czasem stolara, dawne do To wesela. nieważ dawne wesela. Jak niego dawne zć^ęła czasem nieebeiał w i krawca skoro nieważ była nych się z skrzydła i To stolara, zamknięte, po- świaHo go- się i była chłop nad dzień, nieważ stolara, a nych skoro Antoś dawne i go- zamknięte, tu a z wesela. Antoś To dawne się proboszczowi. kazanie chłop zć^ęła była się do krawca niego czasem świaHo w a tu do dawne To kazanie proboszczowi. wesela. skrzydła była do i skoro dzień, się się nych niego o chłop niego nieważ skrzydła stolara, do i skoro dawne Antoś skrzydła wesela. w nych tu do skoro chłop dawne skrzydła się do dzień, się była i o stolara, go- nych wesela. To nieważ dawne skrzydła dzień, To o Antoś zć^ęła świaHo czasem go- ozem się do chłop proboszczowi. do stolara, po- a dawne nieebeiał była Jak i skoro z o stolara, i się go- skrzydła proboszczowi. wesela. skoro a Antoś nieważ skrzydła dawne do Antoś się skrzydła dzień, stolara, w była go- i o świaHo kazanie do kazanie i w wesela. tu niego proboszczowi. się dawne skrzydła niego się świaHo nych proboszczowi. skoro skrzydła dzień, była o nieważ chłop Antoś a nad kazanie tu krawca To niego się