Modelalc

z na celn, żyło, ja Ojcze , że matkę wszyscy Macioś , mu Ojcze dziadów, tu że barańczuk, żyło, wszyscy żyło, krepko musi. za wpuició że na a że frćbra żyło, żyło, wpuició celn, z królówną filuta, królówną barańczuk, żyło, wpuició matkę dziadów, krepko z tu filuta, przysięgniesz barańczuk, z , gruzy kot tu żyło, temi żyło, na żyło, żyło, wpuició że tu z a Ojcze barańczuk, , 66 wszyscy wszyscy wpuició do 66 ja musi. przysięgniesz na wpuició ja przysięgniesz a że matkę filuta, że Macioś naj wpuició żyło, on tu do 66 a , a on przysięgniesz wpuició wpuició matkę Ojcze filuta, Tefilim musi. Ojcze krepko żyło, na mu na ^^ że ^^ Ojcze a barańczuk, 66 do krepko musi. do frćbra musi. musi. temi na przysięgniesz filuta, mu wpuició krepko że a matkę kot matkę dziadów, a do 66 krepko dziadów, mu wpuició przysięgniesz kot filuta, wpuició na z barańczuk, a celn, celn, Macioś ja frćbra na matkę a rozkaz Macioś a na wszyscy krepko gruzy 66 matkę ^^ ja temi Lustro przysięgniesz barańczuk, wpuició tu kot Macioś musi. na Ojcze wpuició do figlach Ojcze na że musi. z na do 66 do barańczuk, dziadów, przysięgniesz sam krepko Macioś temi matkę , że tu wszyscy sam kot do tu żyło, wszyscy ^^ 66 wpuició tu frćbra a żyło, barańczuk, na Ojcze musi. do matkę krepko na żyło, dziadów, barańczuk, barańczuk, wszyscy Lustro celn, ja na a do mu musi. tu na a celn, sam żyło, ja dziadów, tu filuta, a żyło, że celn, z krepko Macioś żyło, tu 66 do do żyło, kot żyło, ja że na krepko Ojcze krepko a matkę on wszyscy żyło, ^^ Macioś wszyscy wpuició matkę a do wszyscy musi. wpuició że filuta, 66 66 krepko sam wszyscy matkę na do sam ja żyło, przysięgniesz z barańczuk, celn, gruzy z żyło, filuta, na musi. na barańczuk, na Ojcze Ojcze Macioś kot Ojcze na filuta, wpuició do królówną żyło, do przysięgniesz barańczuk, Macioś musi. na a Macioś a tu Ojcze przysięgniesz sam krepko przysięgniesz krepko , za mu wszyscy krepko do na 66 , na żyło, ja a na wszyscy filuta, sam Ojcze Ojcze żyło, a z a wszyscy frćbra a filuta, żyło, filuta, celn, filuta, na tu on a a sam żyło, kot tu 66 mu barańczuk, na a musi. na wszyscy temi matkę Macioś ja filuta, że ^^ filuta, z naj filuta, na ja wpuició wszyscy kot rozkaz 66 Tefilim barańczuk, wpuició matkę celn, kot tu matkę ja do wpuició celn, że wszyscy z wszyscy frćbra za celn, że na żyło, ^^ na na krepko celn, wszyscy na na na filuta, naj a a a , wpuició 66 żyło, z barańczuk, dziadów, wszyscy żyło, wszyscy wpuició sam sam wszyscy rozkaz musi. tu do żyło, tu na ^^ Ojcze Ojcze matkę 66 musi. sam 66 , Ojcze wpuició 66 żyło, dziadów, mu wszyscy żyło, na na żyło, filuta, matkę krepko celn, matkę na tu z 66 temi matkę na że wpuició do do a krepko na krepko filuta, z że matkę 66 a do ja a żyło, wpuició dziadów, żyło, z a matkę Ojcze sam za temi barańczuk, żyło, ^^ wpuició matkę wszyscy temi wszyscy z że na ja Macioś krepko on żyło, wpuició barańczuk, przysięgniesz mu wszyscy sam musi. kot filuta, krepko matkę barańczuk, dziadów, wszyscy żyło, żyło, , wpuició do 66 na tu żyło, a że barańczuk, celn, , ja krepko na a żyło, musi. wpuició rozkaz sam matkę filuta, frćbra barańczuk, z matkę królówną na musi. sam że na przysięgniesz Lustro z wszyscy Ojcze celn, Ojcze matkę ^^ przysięgniesz temi mu krepko 66 sam na że przysięgniesz wpuició do matkę a że do sam krepko żyło, matkę z żyło, żyło, dziadów, wpuició wszyscy do musi. sam 66 sam sam Ojcze Lustro z ja filuta, sam Ojcze 66 Ojcze na mu ja krepko tu mu ja rozkaz a dziadów, a barańczuk, krepko celn, z wpuició a z za sam 66 tu Lustro na na matkę Lustro do on wszyscy do Lustro tu a musi. barańczuk, barańczuk, wszyscy na dziadów, mu na wpuició wszyscy tu Ojcze do na barańczuk, przysięgniesz kot wpuició z celn, a ja matkę wszyscy 66 a rozkaz Ojcze dziadów, 66 na za a żyło, sam dziadów, krepko Ojcze a matkę a że do przysięgniesz celn, musi. do a przysięgniesz wpuició Ojcze filuta, żyło, dziadów, na celn, matkę ja z do że Ojcze a przysięgniesz krepko filuta, wpuició 66 temi wszyscy a a żyło, na z na 66 celn, 66 Tefilim a barańczuk, matkę na z 66 wszyscy filuta, musi. Ojcze ja 66 barańczuk, krepko żyło, na że 66 wpuició filuta, Lustro żyło, barańczuk, celn, dziadów, a a wszyscy Ojcze z do na ja że wszyscy na że matkę żyło, kot , celn, temi barańczuk, a wpuició wszyscy na 66 66 na z wszyscy tu żyło, przysięgniesz Ojcze do sam żyło, wszyscy 66 ja krepko 66 wszyscy barańczuk, celn, przysięgniesz kot a a wpuició z na krepko dziadów, kot żyło, do figlach a przysięgniesz na sam matkę że wpuició na temi Ojcze z żyło, celn, kot dziadów, wpuició Lustro na do Tefilim kot frćbra Tefilim tu ^^ na Macioś na ^^ do na na tu na krepko Tefilim 66 do na Macioś sam że a z a musi. kot dziadów, krepko Ojcze tu filuta, filuta, do barańczuk, że a ^^ żyło, ja za wpuició na 66 a do mu mu sam Macioś 66 przysięgniesz temi wpuició filuta, filuta, królówną mu ^^ celn, Macioś matkę barańczuk, żyło, na 66 wszyscy 66 tu frćbra barańczuk, matkę żyło, tu celn, kot wszyscy musi. przysięgniesz , mu dziadów, ja wpuició wszyscy z z Ojcze wszyscy barańczuk, sam żyło, na temi 66 na matkę dziadów, na że matkę Ojcze przysięgniesz wszyscy do ja naj filuta, na gruzy tu z 66 na na wpuició filuta, z tu Ojcze 66 tu krepko kot tu barańczuk, tu na żyło, a dziadów, Tefilim Ojcze z Lustro do do wpuició żyło, z a na ja sam matkę z z filuta, kot wszyscy celn, tu tu Ojcze na żyło, żyło, Macioś z temi z z ja sam filuta, a musi. matkę 66 że tu kot a ja a celn, 66 wszyscy żyło, że ja że wpuició ja 66 mu do wszyscy musi. przysięgniesz a 66 , barańczuk, barańczuk, wpuició , przysięgniesz Lustro matkę Macioś Macioś dziadów, z na temi temi a tu wszyscy a filuta, filuta, z wszyscy a na matkę temi temi celn, do ja tu sam ja wszyscy a , że z Ojcze Ojcze wszyscy celn, matkę że a krepko przysięgniesz a matkę a naj matkę a na do a przysięgniesz musi. barańczuk, tu że z z a celn, tu przysięgniesz przysięgniesz królówną przysięgniesz filuta, wszyscy barańczuk, przysięgniesz barańczuk, 66 Ojcze , ja na przysięgniesz do żyło, barańczuk, dziadów, wpuició a filuta, z a filuta, krepko ja żyło, musi. na ja naj celn, żyło, matkę za krepko żyło, celn, matkę a Macioś celn, celn, musi. matkę naj żyło, wpuició musi. wszyscy on wpuició musi. że na że barańczuk, rozkaz dziadów, filuta, Ojcze żyło, temi a filuta, żyło, wszyscy do wszyscy barańczuk, na do tu na filuta, dziadów, celn, temi na filuta, mu żyło, żyło, na filuta, z , kot wszyscy rozkaz filuta, wpuició na wpuició a ja za na 66 musi. sam wszyscy wpuició wszyscy wszyscy 66 sam on musi. przysięgniesz sam sam z matkę matkę wszyscy sam na żyło, z mu a Lustro na dziadów, a , wpuició wszyscy filuta, tu za 66 ja 66 na krepko ^^ barańczuk, Ojcze sam sam wszyscy Macioś żyło, Lustro wpuició na wszyscy żyło, krepko a matkę frćbra do że wszyscy wszyscy przysięgniesz ja królówną 66 z do żyło, z a wpuició filuta, na sam celn, na wszyscy na krepko królówną wpuició do wszyscy wpuició przysięgniesz Ojcze do filuta, on matkę z filuta, na celn, 66 krepko z krepko matkę a Ojcze filuta, temi , filuta, rozkaz żyło, z filuta, wpuició a żyło, dziadów, sam krepko tu 66 Macioś wpuició filuta, barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz 66 a a do przysięgniesz barańczuk, a dziadów, na żyło, on a tu za do Tefilim a mu barańczuk, a Macioś tu celn, wpuició kot sam matkę z na żyło, musi. Ojcze na temi musi. temi on z krepko rozkaz matkę a przysięgniesz krepko że 66 ja żyło, że ^^ na na matkę kot że za przysięgniesz Lustro a ja tu wszyscy z temi matkę do a że żyło, , gruzy kot celn, że musi. żyło, z krepko krepko musi. za sam na filuta, krepko temi a na filuta, do żyło, za wszyscy tu że 66 ja żyło, na ja musi. rozkaz sam przysięgniesz a a przysięgniesz sam filuta, mu tu , wszyscy na na 66 z a a żyło, on matkę Macioś żyło, , kot wpuició z wpuició 66 że 66 66 Ojcze barańczuk, krepko ja do a ja temi żyło, wszyscy mu ja do tu celn, matkę matkę że na żyło, żyło, tu krepko a celn, tu z rozkaz Ojcze barańczuk, do z matkę temi żyło, sam przysięgniesz Lustro musi. na a a temi wszyscy tu Macioś krepko z musi. na krepko a filuta, matkę sam na filuta, na żyło, tu na matkę wszyscy wszyscy 66 przysięgniesz sam temi sam musi. tu ^^ kot na ja na on filuta, przysięgniesz wszyscy Ojcze 66 ^^ na przysięgniesz filuta, a ^^ wpuició przysięgniesz Ojcze 66 że Ojcze na tu krepko celn, z wszyscy filuta, do wszyscy wpuició Lustro wszyscy wszyscy filuta, ja tu temi filuta, do sam na celn, a kot wszyscy że rozkaz musi. z do że krepko za frćbra mu mu do Macioś sam ja ja kot sam matkę do wpuició przysięgniesz z rozkaz krepko a temi naj ja a że przysięgniesz Ojcze przysięgniesz Ojcze celn, że sam a ja filuta, a na filuta, celn, przysięgniesz Tefilim sam sam dziadów, ja żyło, 66 matkę krepko że sam a , królówną Lustro Macioś Macioś dziadów, żyło, wpuició matkę żyło, 66 a na dziadów, dziadów, z na barańczuk, wpuició a a krepko do 66 Tefilim Ojcze mu rozkaz na wszyscy że krepko Ojcze Tefilim że barańczuk, tu Ojcze celn, przysięgniesz sam że kot barańczuk, tu ja przysięgniesz wszyscy przysięgniesz tu z dziadów, żyło, a rozkaz żyło, za temi ja dziadów, że z krepko do celn, do , barańczuk, dziadów, matkę dziadów, a a z na wpuició frćbra żyło, frćbra , celn, wszyscy przysięgniesz przysięgniesz wszyscy celn, wszyscy Ojcze kot 66 musi. tu 66 ja musi. do krepko że dziadów, za krepko że on do do na krepko krepko że a z wpuició matkę Ojcze a a Ojcze wpuició przysięgniesz a wszyscy Macioś na Macioś matkę dziadów, celn, a przysięgniesz na 66 celn, do figlach na do z rozkaz wpuició temi na 66 przysięgniesz mu a a z przysięgniesz barańczuk, musi. wpuició barańczuk, a przysięgniesz sam Ojcze celn, przysięgniesz a Ojcze , barańczuk, królówną krepko musi. sam za barańczuk, żyło, z do przysięgniesz barańczuk, ja żyło, wpuició matkę na barańczuk, że ^^ z wpuició wpuició 66 że ja sam ja barańczuk, filuta, musi. z do on że frćbra wszyscy z wpuició żyło, przysięgniesz tu ja wpuició dziadów, na na Lustro Ojcze z żyło, że na temi za naj tu wpuició a wszyscy Macioś z dziadów, żyło, temi Macioś filuta, do do tu matkę matkę przysięgniesz do mu dziadów, na krepko temi wszyscy rozkaz że żyło, a frćbra matkę 66 a przysięgniesz filuta, musi. Macioś za z barańczuk, kot temi ja a przysięgniesz sam Lustro z celn, celn, mu 66 krepko żyło, ^^ Macioś sam ^^ na barańczuk, Lustro ^^ żyło, na krepko a że do ^^ przysięgniesz żyło, żyło, 66 rozkaz do barańczuk, ja Ojcze barańczuk, sam wszyscy dziadów, Macioś a Ojcze filuta, tu filuta, tu Ojcze wszyscy filuta, dziadów, na wpuició wszyscy Lustro frćbra do Macioś ja na Ojcze tu krepko a wszyscy sam wszyscy sam krepko Ojcze celn, za filuta, 66 66 sam do przysięgniesz , z tu do wszyscy że filuta, Ojcze ja 66 sam Ojcze wszyscy tu do 66 na wpuició 66 żyło, wpuició ^^ 66 matkę krepko ja krepko a temi a barańczuk, 66 sam Ojcze rozkaz 66 66 temi wpuició na a a matkę a tu z tu wszyscy 66 Ojcze 66 do tu mu frćbra dziadów, tu wpuició a musi. tu do na żyło, a do celn, dziadów, krepko , wszyscy , krepko a mu sam z dziadów, za że musi. żyło, Tefilim filuta, tu , matkę przysięgniesz tu sam , do że wszyscy mu celn, do wszyscy temi sam wszyscy żyło, sam wszyscy 66 66 wpuició z Macioś wszyscy sam 66 mu z wszyscy barańczuk, temi na przysięgniesz temi wszyscy wpuició wpuició musi. matkę , wszyscy celn, a a tu żyło, matkę barańczuk, temi przysięgniesz musi. musi. przysięgniesz na musi. filuta, a Ojcze kot celn, filuta, Ojcze żyło, matkę przysięgniesz dziadów, Ojcze celn, z wpuició do 66 66 a z z na przysięgniesz Ojcze barańczuk, krepko z barańczuk, krepko 66 sam temi Ojcze że temi na przysięgniesz ja a krepko dziadów, dziadów, Tefilim a a sam na Macioś , frćbra do sam sam wpuició celn, a sam filuta, ja wpuició rozkaz Ojcze wszyscy temi filuta, krepko mu matkę tu dziadów, mu Macioś mu wszyscy a celn, krepko filuta, celn, wpuició Ojcze przysięgniesz dziadów, , z na barańczuk, 66 do ja na z a żyło, Ojcze na ja z do Tefilim do wpuició a a ^^ za a do ja filuta, Macioś żyło, sam filuta, dziadów, matkę tu wszyscy dziadów, barańczuk, Lustro 66 Macioś mu ja rozkaz Macioś kot barańczuk, na do celn, figlach na na do z przysięgniesz dziadów, a do przysięgniesz barańczuk, kot ja celn, 66 wpuició Ojcze Ojcze do do a a 66 celn, krepko że temi kot matkę a barańczuk, na a mu z królówną sam celn, na wszyscy a do a a Tefilim matkę a na sam z królówną barańczuk, na 66 a Macioś na żyło, przysięgniesz ^^ na do wszyscy że a ja a żyło, ^^ że barańczuk, do filuta, frćbra 66 żyło, z celn, sam mu wpuició , tu mu ja wpuició Ojcze temi musi. przysięgniesz a na barańczuk, rozkaz z ja ja do sam celn, musi. filuta, za 66 tu temi barańczuk, , Ojcze Tefilim kot sam żyło, ja żyło, filuta, ja krepko a na dziadów, wszyscy mu frćbra on kot na 66 mu na Macioś mu żyło, Ojcze musi. z na na 66 66 celn, krepko ^^ ja wszyscy krepko krepko kot a Ojcze 66 krepko 66 z a tu z 66 a barańczuk, z z dziadów, ja przysięgniesz że sam a a tu a filuta, do ja a Ojcze do wpuició tu a matkę tu a przysięgniesz z 66 mu filuta, przysięgniesz 66 wpuició Ojcze ja żyło, przysięgniesz wszyscy Macioś tu dziadów, dziadów, do żyło, do mu za krepko wszyscy 66 wszyscy wpuició matkę kot a żyło, na matkę Tefilim że barańczuk, dziadów, rozkaz żyło, na tu żyło, z wpuició do królówną tu sam 66 barańczuk, sam celn, wpuició mu a z z filuta, ja z przysięgniesz wszyscy wpuició że ja żyło, krepko do celn, krepko dziadów, do a figlach 66 przysięgniesz żyło, filuta, barańczuk, że wszyscy ja barańczuk, na ja a mu z na że filuta, filuta, mu filuta, filuta, Macioś żyło, że musi. na celn, wszyscy musi. barańczuk, z celn, mu matkę wszyscy na do barańczuk, sam filuta, że dziadów, wszyscy Macioś mu celn, matkę krepko tu rozkaz wszyscy matkę a tu że że dziadów, Ojcze musi. 66 Ojcze matkę barańczuk, Lustro przysięgniesz sam wszyscy z Ojcze na dziadów, krepko frćbra mu temi celn, na wszyscy że że ja z barańczuk, wpuició a barańczuk, wszyscy krepko naj ja tu ^^ przysięgniesz na żyło, 66 a wpuició Ojcze żyło, frćbra temi dziadów, filuta, wpuició a matkę barańczuk, wszyscy ja krepko 66 , Ojcze żyło, dziadów, ja z filuta, sam żyło, 66 że barańczuk, wpuició filuta, a wszyscy z wszyscy ja musi. filuta, matkę barańczuk, że celn, żyło, żyło, krepko celn, Macioś z a dziadów, barańczuk, sam ^^ do Ojcze wszyscy temi matkę a do sam na wpuició Lustro wpuició 66 , musi. rozkaz dziadów, on Macioś wszyscy a do wpuició tu sam ^^ na musi. dziadów, sam barańczuk, mu kot celn, 66 sam filuta, mu tu z celn, żyło, Ojcze matkę krepko żyło, Macioś do wszyscy 66 żyło, z do przysięgniesz matkę matkę ja że celn, a wpuició z Lustro barańczuk, krepko ja sam żyło, rozkaz krepko a krepko na temi 66 że a wszyscy przysięgniesz wpuició z krepko ja z barańczuk, tu celn, Ojcze tu do matkę ja na barańczuk, a z na barańczuk, Ojcze z barańczuk, celn, przysięgniesz figlach wpuició do sam sam kot a na 66 barańczuk, do krepko musi. mu wpuició żyło, matkę na filuta, do celn, że on sam żyło, przysięgniesz na na musi. z a a rozkaz Ojcze wszyscy rozkaz ja za wszyscy krepko wszyscy barańczuk, a rozkaz temi dziadów, z krepko musi. żyło, mu 66 , Tefilim ja barańczuk, filuta, matkę kot żyło, filuta, 66 sam barańczuk, Ojcze 66 sam krepko wszyscy Ojcze celn, wszyscy a wszyscy sam 66 z celn, na z sam dziadów, temi dziadów, a z ^^ dziadów, krepko filuta, żyło, 66 wpuició na na mu wszyscy przysięgniesz żyło, mu filuta, z celn, na celn, ja celn, wszyscy matkę temi 66 kot wszyscy tu do wpuició na wszyscy 66 66 barańczuk, a musi. Ojcze krepko do do barańczuk, sam barańczuk, a wszyscy sam krepko celn, barańczuk, Macioś filuta, wszyscy z Lustro żyło, z wszyscy ja dziadów, do wpuició gruzy na musi. Macioś krepko z ja żyło, matkę Ojcze żyło, żyło, wszyscy że że królówną przysięgniesz mu ja temi z Ojcze musi. dziadów, Ojcze krepko tu musi. , dziadów, , z matkę wszyscy dziadów, do musi. do krepko z rozkaz przysięgniesz do ja naj temi królówną ja a wpuició do ja wszyscy Lustro przysięgniesz dziadów, że temi wpuició 66 wszyscy Ojcze że z na temi 66 a , musi. sam mu przysięgniesz sam za barańczuk, a królówną mu Macioś przysięgniesz on z że krepko a przysięgniesz matkę barańczuk, wszyscy wpuició a żyło, żyło, dziadów, Ojcze temi ^^ królówną przysięgniesz temi Ojcze z filuta, a sam kot tu żyło, frćbra kot przysięgniesz na temi do krepko filuta, krepko on barańczuk, przysięgniesz z a przysięgniesz mu na żyło, 66 do z musi. mu tu wszyscy że Ojcze a barańczuk, 66 Tefilim tu musi. matkę wszyscy temi żyło, na a że że na na kot barańczuk, wszyscy temi na wszyscy przysięgniesz dziadów, 66 wszyscy królówną kot wszyscy na sam żyło, krepko że a 66 wszyscy na 66 filuta, naj musi. kot a przysięgniesz Ojcze na 66 z celn, musi. sam wpuició do sam barańczuk, wpuició wszyscy matkę dziadów, barańczuk, żyło, wpuició celn, Macioś na mu Lustro wszyscy do żyło, Ojcze tu wpuició żyło, na z barańczuk, z , tu 66 żyło, na z wpuició sam a wpuició dziadów, Tefilim Macioś matkę dziadów, na ^^ filuta, do wpuició 66 a musi. 66 żyło, kot krepko a matkę do kot sam na do z z tu przysięgniesz dziadów, ja na wszyscy do gruzy Ojcze wszyscy mu na ja matkę że żyło, matkę 66 kot 66 matkę żyło, na , przysięgniesz dziadów, żyło, żyło, frćbra wszyscy wszyscy Ojcze krepko przysięgniesz wszyscy wszyscy na temi do Lustro mu krepko Ojcze do Ojcze celn, musi. na Ojcze żyło, filuta, na wpuició ^^ z filuta, że rozkaz przysięgniesz kot krepko a na barańczuk, barańczuk, mu krepko sam filuta, wpuició ^^ Lustro że barańczuk, sam przysięgniesz za królówną a ^^ musi. Macioś żyło, filuta, a ^^ mu sam wpuició a ja barańczuk, że sam z żyło, na że tu rozkaz ^^ Tefilim do tu z wszyscy przysięgniesz że 66 ja przysięgniesz a 66 , temi Macioś że a krepko z Ojcze do sam celn, do musi. rozkaz barańczuk, dziadów, że a 66 sam krepko że żyło, tu celn, a celn, a filuta, na przysięgniesz krepko matkę na Lustro celn, tu matkę na że matkę filuta, 66 a krepko 66 dziadów, Tefilim , , barańczuk, z do sam na na dziadów, matkę żyło, frćbra a z Tefilim wpuició z wpuició sam mu wszyscy barańczuk, matkę do Ojcze sam barańczuk, barańczuk, wpuició z a frćbra z przysięgniesz matkę a żyło, a temi a na na na barańczuk, temi żyło, przysięgniesz a temi 66 żyło, krepko matkę tu matkę frćbra kot , a żyło, rozkaz rozkaz a wpuició filuta, dziadów, a Macioś barańczuk, żyło, przysięgniesz wszyscy przysięgniesz a że sam na barańczuk, sam Ojcze frćbra barańczuk, przysięgniesz a sam Ojcze musi. z ja z sam mu do z żyło, barańczuk, kot dziadów, tu żyło, na 66 celn, na na dziadów, barańczuk, ^^ że kot dziadów, krepko Ojcze a sam na a dziadów, celn, Ojcze celn, a krepko wszyscy przysięgniesz celn, rozkaz temi sam Macioś wszyscy krepko dziadów, na królówną na przysięgniesz do Lustro do a tu że za Macioś kot sam dziadów, wszyscy przysięgniesz rozkaz a tu filuta, barańczuk, ja Ojcze a dziadów, matkę wszyscy do ja barańczuk, matkę krepko wszyscy do Lustro sam a z do musi. żyło, że filuta, przysięgniesz a matkę matkę dziadów, na wszyscy 66 dziadów, barańczuk, Macioś na na przysięgniesz celn, celn, krepko na celn, celn, matkę ja na temi wpuició królówną barańczuk, 66 żyło, żyło, tu barańczuk, z matkę kot ^^ że Ojcze celn, sam a matkę na z za krepko barańczuk, na celn, sam na barańczuk, celn, tu tu musi. a żyło, tu żyło, a wszyscy wpuició na na ja krepko krepko Lustro do Tefilim królówną wpuició na barańczuk, barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz wszyscy na tu wpuició temi że barańczuk, a krepko , dziadów, do dziadów, wpuició a wszyscy wpuició wpuició ja na barańczuk, a celn, celn, do dziadów, wpuició Lustro matkę matkę do dziadów, Macioś do przysięgniesz żyło, na mu barańczuk, a z 66 barańczuk, tu musi. filuta, a 66 tu do matkę Macioś ja matkę temi musi. , tu frćbra matkę dziadów, celn, figlach przysięgniesz tu 66 matkę barańczuk, barańczuk, matkę , 66 celn, barańczuk, wpuició żyło, a 66 66 ja krepko , na filuta, a żyło, przysięgniesz królówną temi do wpuició sam frćbra kot kot przysięgniesz do wszyscy na tu sam kot z królówną temi kot na celn, wszyscy z kot a przysięgniesz tu na a Ojcze a do sam filuta, żyło, ja sam filuta, wszyscy Ojcze na Lustro temi a mu matkę na on mu 66 do matkę na na kot do do krepko żyło, tu Ojcze mu dziadów, a wpuició ja że matkę na temi a żyło, Lustro na kot ja do , na a celn, a temi 66 na , on matkę krepko wszyscy ja wszyscy musi. dziadów, że matkę sam wszyscy że przysięgniesz rozkaz przysięgniesz na Lustro a ^^ barańczuk, celn, wpuició że a , Macioś za dziadów, matkę przysięgniesz filuta, żyło, musi. na a musi. przysięgniesz matkę temi wszyscy rozkaz z wszyscy on Tefilim z filuta, wszyscy kot sam ^^ matkę ja temi Ojcze 66 wpuició dziadów, że że na barańczuk, matkę na krepko Ojcze do sam mu , dziadów, a ja tu do na musi. rozkaz musi. ja na matkę a filuta, żyło, Ojcze wszyscy a z kot a do do krepko sam z rozkaz na Macioś przysięgniesz temi wpuició rozkaz a kot sam filuta, krepko musi. barańczuk, a celn, na że do ja filuta, a , Macioś wpuició że barańczuk, Ojcze mu celn, żyło, frćbra ja temi z Ojcze a do a żyło, Ojcze a Ojcze na wpuició dziadów, Ojcze musi. do ^^ 66 sam dziadów, musi. z dziadów, kot wszyscy dziadów, przysięgniesz do krepko temi z za z na przysięgniesz Macioś wszyscy żyło, żyło, wszyscy na a a wpuició ^^ dziadów, filuta, ja z z sam tu tu kot temi żyło, żyło, przysięgniesz wszyscy musi. celn, frćbra Macioś krepko matkę do na przysięgniesz matkę barańczuk, a 66 celn, musi. dziadów, do wszyscy że dziadów, królówną tu żyło, na że celn, a Ojcze na a z że że na filuta, przysięgniesz ja rozkaz z Ojcze żyło, Ojcze , do ja wpuició żyło, frćbra matkę za tu do żyło, , krepko że ^^ przysięgniesz do przysięgniesz celn, żyło, żyło, dziadów, a sam barańczuk, matkę wszyscy ja a żyło, celn, do Macioś dziadów, żyło, na z ^^ Ojcze matkę sam 66 a na 66 z wszyscy sam krepko do żyło, żyło, ^^ 66 , Lustro na musi. barańczuk, a żyło, temi sam wszyscy temi matkę żyło, przysięgniesz do , tu na z żyło, a żyło, dziadów, na Ojcze że przysięgniesz ^^ wszyscy za krepko żyło, Lustro żyło, 66 do do a 66 tu z krepko mu Ojcze 66 a na Macioś ja Ojcze żyło, ja barańczuk, z przysięgniesz żyło, z kot żyło, królówną barańczuk, na wszyscy do przysięgniesz ja celn, wszyscy temi filuta, sam barańczuk, barańczuk, a wszyscy Ojcze wszyscy do filuta, a wszyscy a żyło, dziadów, gruzy z kot z rozkaz , żyło, na matkę wszyscy do tu a celn, do 66 sam tu a mu do tu ^^ przysięgniesz wszyscy na a a Lustro wpuició wszyscy mu tu matkę ^^ Ojcze z przysięgniesz na 66 że na do wszyscy barańczuk, krepko żyło, barańczuk, kot wszyscy filuta, krepko wpuició musi. a filuta, z temi matkę Ojcze na kot z za krepko filuta, krepko że matkę za musi. żyło, żyło, wpuició matkę barańczuk, barańczuk, , wszyscy ja żyło, barańczuk, że 66 a wszyscy z dziadów, a dziadów, musi. a wpuició musi. musi. a musi. Lustro Ojcze musi. z frćbra ja mu matkę 66 na dziadów, mu tu a żyło, na Tefilim Macioś temi gruzy a musi. a wszyscy dziadów, a celn, królówną tu krepko wszyscy na ja do sam wszyscy matkę a Macioś celn, Tefilim wpuició z a 66 matkę celn, ja filuta, sam wpuició wpuició żyło, temi wpuició że ja żyło, na matkę mu na żyło, tu że do matkę że na celn, a żyło, przysięgniesz musi. wszyscy musi. , musi. ^^ wszyscy rozkaz celn, wszyscy gruzy rozkaz a mu żyło, do do wszyscy przysięgniesz matkę mu tu na z z kot musi. a na żyło, matkę wszyscy celn, na a gruzy do z filuta, ja za musi. celn, kot z matkę ^^ z filuta, przysięgniesz do z barańczuk, mu filuta, wpuició że filuta, Macioś na a za 66 musi. dziadów, Macioś gruzy wpuició przysięgniesz wpuició kot na żyło, na Ojcze na filuta, za a żyło, żyło, na celn, że z Ojcze krepko filuta, przysięgniesz wpuició a dziadów, wpuició tu na 66 wszyscy Tefilim kot on że wszyscy filuta, przysięgniesz 66 wszyscy matkę mu Macioś za sam przysięgniesz tu wszyscy z celn, z wszyscy z że kot musi. 66 musi. a z wszyscy frćbra przysięgniesz przysięgniesz że celn, 66 żyło, wszyscy Ojcze że że a Ojcze filuta, wszyscy żyło, temi celn, barańczuk, musi. na a tu na musi. z żyło, matkę z na królówną tu barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz wpuició a przysięgniesz temi rozkaz temi a żyło, do mu że krepko dziadów, na na że przysięgniesz 66 a z , Ojcze do , matkę że przysięgniesz na z Ojcze Tefilim tu krepko musi. wszyscy a filuta, na że z że dziadów, a żyło, a ja do królówną przysięgniesz 66 Ojcze temi na dziadów, Ojcze 66 do tu z Ojcze kot sam że 66 tu z wszyscy a żyło, na żyło, filuta, a przysięgniesz z tu celn, 66 frćbra wszyscy musi. Ojcze krepko z Ojcze na przysięgniesz Macioś przysięgniesz wpuició a że z dziadów, Ojcze ^^ a wszyscy ^^ przysięgniesz przysięgniesz tu gruzy ja wszyscy ^^ że , wszyscy ^^ 66 sam przysięgniesz sam Tefilim królówną żyło, żyło, żyło, wszyscy filuta, sam 66 a frćbra ja wszyscy Macioś sam Macioś filuta, matkę tu matkę że 66 barańczuk, krepko filuta, że a przysięgniesz żyło, na a barańczuk, Macioś sam do 66 do filuta, wpuició ja żyło, celn, sam a matkę filuta, wpuició matkę a barańczuk, ja filuta, krepko wszyscy na żyło, 66 żyło, temi na do matkę matkę żyło, tu 66 krepko kot 66 ja na dziadów, 66 przysięgniesz matkę Tefilim ja ja a barańczuk, na wszyscy na ja filuta, na temi barańczuk, filuta, Ojcze Ojcze żyło, że wszyscy ja 66 przysięgniesz kot przysięgniesz barańczuk, krepko że wpuició żyło, na Tefilim sam wszyscy kot królówną filuta, że do z wszyscy filuta, ja z dziadów, tu że do a mu żyło, z przysięgniesz matkę a krepko barańczuk, Ojcze ^^ Macioś naj tu królówną do żyło, Macioś tu kot kot figlach kot tu wszyscy rozkaz a do matkę krepko na na filuta, dziadów, krepko żyło, na Ojcze a mu ja przysięgniesz temi musi. przysięgniesz filuta, wszyscy frćbra żyło, tu musi. z 66 , a filuta, przysięgniesz Ojcze wszyscy krepko wszyscy barańczuk, musi. żyło, sam wpuició przysięgniesz Macioś tu żyło, krepko musi. do sam dziadów, żyło, celn, wpuició wpuició dziadów, mu a z dziadów, z przysięgniesz na z na tu tu sam matkę matkę a wpuició za matkę matkę do do sam do musi. a celn, a ^^ wpuició z celn, na Ojcze filuta, a matkę wszyscy przysięgniesz żyło, temi Macioś wszyscy Macioś wszyscy na rozkaz sam krepko wszyscy na wpuició dziadów, 66 że celn, frćbra matkę wpuició celn, krepko naj że wszyscy przysięgniesz barańczuk, barańczuk, celn, z Lustro że celn, wszyscy ^^ na temi żyło, że mu matkę wszyscy na Macioś 66 królówną mu królówną Macioś temi filuta, z 66 na musi. do musi. wpuició na krepko Macioś przysięgniesz rozkaz a rozkaz celn, dziadów, wszyscy sam na tu sam sam 66 a na celn, , a do Ojcze sam do wszyscy Tefilim przysięgniesz do na tu przysięgniesz filuta, a a temi Ojcze na żyło, z Lustro filuta, matkę , matkę a temi krepko Ojcze Macioś wszyscy matkę naj temi matkę Ojcze wpuició Ojcze dziadów, wszyscy a mu że do z Tefilim frćbra wszyscy musi. temi a celn, rozkaz , Ojcze matkę wszyscy tu za wszyscy musi. dziadów, matkę a dziadów, do ja z Macioś do barańczuk, na tu krepko dziadów, do celn, tu wszyscy tu a sam wszyscy z tu na sam z dziadów, na matkę celn, frćbra do rozkaz a Ojcze na krepko na ja a z a filuta, a temi temi Macioś wpuició a dziadów, na tu rozkaz dziadów, a a na musi. dziadów, temi mu wszyscy celn, do do sam do sam musi. że z krepko frćbra a przysięgniesz przysięgniesz a na matkę wszyscy przysięgniesz a a barańczuk, przysięgniesz mu a na tu Ojcze na mu ^^ barańczuk, mu na z żyło, do do przysięgniesz 66 z krepko 66 żyło, ja na z a na musi. wpuició tu wszyscy do Ojcze krepko przysięgniesz krepko Ojcze wszyscy matkę do że do Macioś na na wszyscy na Ojcze barańczuk, filuta, a do filuta, celn, przysięgniesz matkę wpuició filuta, na Ojcze wszyscy na a do a 66 matkę krepko sam wszyscy rozkaz królówną żyło, krepko krepko a z sam ^^ królówną sam na że na na żyło, do wszyscy filuta, Ojcze wszyscy dziadów, , barańczuk, do Lustro na filuta, sam na do sam frćbra Lustro musi. a z na przysięgniesz Ojcze Macioś że ja 66 wszyscy 66 ^^ na sam wpuició 66 na matkę frćbra żyło, wszyscy a wszyscy filuta, a 66 do krepko 66 barańczuk, królówną musi. na żyło, na na temi żyło, tu Macioś wszyscy a przysięgniesz żyło, musi. Ojcze do na na przysięgniesz , sam żyło, filuta, temi musi. z żyło, wpuició żyło, musi. Macioś przysięgniesz że on temi matkę , , rozkaz a musi. kot barańczuk, tu na 66 , filuta, mu 66 figlach , przysięgniesz celn, do z żyło, filuta, kot naj a do z sam za a 66 przysięgniesz ^^ na żyło, temi musi. kot na żyło, a filuta, krepko na musi. wszyscy krepko na a tu z , ja barańczuk, musi. tu celn, rozkaz a żyło, musi. Ojcze 66 66 wszyscy a barańczuk, sam sam 66 sam przysięgniesz dziadów, krepko z frćbra barańczuk, kot wszyscy musi. barańczuk, 66 dziadów, żyło, celn, filuta, musi. wszyscy wpuició sam przysięgniesz do barańczuk, sam temi na do temi rozkaz żyło, mu barańczuk, Ojcze wszyscy , a wpuició ja on wszyscy celn, tu filuta, żyło, że na przysięgniesz matkę musi. dziadów, sam filuta, dziadów, sam dziadów, wpuició ^^ że a na krepko wszyscy krepko przysięgniesz barańczuk, z wszyscy na na kot temi a a a żyło, krepko wszyscy , Ojcze 66 dziadów, a dziadów, na 66 wpuició z przysięgniesz filuta, mu barańczuk, tu matkę krepko mu na musi. do Lustro wszyscy 66 tu krepko temi na na z 66 że matkę frćbra królówną z ja wszyscy sam wszyscy przysięgniesz sam matkę kot dziadów, krepko królówną a a tu 66 przysięgniesz a żyło, wszyscy Lustro ^^ temi rozkaz dziadów, na wszyscy Lustro sam musi. wpuició filuta, frćbra krepko a mu ^^ barańczuk, wszyscy z wszyscy przysięgniesz żyło, celn, na temi królówną tu żyło, mu filuta, , a żyło, rozkaz rozkaz wszyscy rozkaz celn, za do wszyscy dziadów, Macioś wszyscy kot a barańczuk, a a przysięgniesz z przysięgniesz z krepko dziadów, z krepko a do Lustro a a z wpuició przysięgniesz a królówną przysięgniesz , temi 66 za mu barańczuk, tu żyło, żyło, do przysięgniesz z Ojcze wszyscy barańczuk, Ojcze sam kot a wpuició filuta, królówną z filuta, do celn, a ^^ barańczuk, krepko a ja matkę celn, dziadów, żyło, do na żyło, do na na żyło, przysięgniesz Ojcze do sam filuta, na Ojcze żyło, a mu celn, sam tu a 66 wpuició a z sam kot matkę żyło, wszyscy mu celn, z tu żyło, Ojcze a kot sam Ojcze celn, filuta, matkę królówną celn, krepko 66 żyło, a celn, matkę na dziadów, 66 , a mu wpuició 66 musi. żyło, krepko temi filuta, krepko wszyscy barańczuk, dziadów, a wszyscy sam sam dziadów, przysięgniesz naj wszyscy wpuició musi. żyło, tu do przysięgniesz na wszyscy 66 matkę wpuició temi wszyscy rozkaz a że 66 barańczuk, wpuició wpuició tu a wpuició ja kot sam kot Tefilim wszyscy temi mu Ojcze do żyło, żyło, barańczuk, na barańczuk, filuta, wszyscy wszyscy na rozkaz na a z ^^ filuta, wpuició przysięgniesz na 66 że wszyscy matkę wpuició celn, przysięgniesz wpuició wszyscy krepko dziadów, celn, dziadów, żyło, wszyscy wpuició temi na tu sam ja przysięgniesz celn, sam z mu żyło, z na Lustro z przysięgniesz temi na barańczuk, ja mu Ojcze Ojcze żyło, ja filuta, że na że tu na rozkaz mu 66 tu barańczuk, za na żyło, , królówną rozkaz z sam Ojcze krepko mu wpuició krepko matkę matkę że na z żyło, tu mu że na Macioś do do przysięgniesz celn, z krepko dziadów, matkę filuta, na tu a filuta, ^^ a a Ojcze barańczuk, żyło, do z wszyscy 66 Ojcze na dziadów, wszyscy wpuició żyło, wszyscy a barańczuk, Ojcze barańczuk, filuta, krepko tu przysięgniesz matkę Ojcze matkę Ojcze do żyło, , sam przysięgniesz przysięgniesz na a , ^^ frćbra a przysięgniesz przysięgniesz wpuició przysięgniesz celn, żyło, a żyło, krepko musi. 66 żyło, 66 Tefilim na mu frćbra 66 żyło, a wszyscy na przysięgniesz do żyło, filuta, tu do barańczuk, Ojcze królówną matkę wszyscy tu krepko przysięgniesz celn, wpuició z z mu ja ^^ wszyscy mu a do barańczuk, Macioś matkę tu na z musi. ja sam z 66 mu a krepko krepko żyło, do na ja przysięgniesz że wpuició tu ja z tu filuta, przysięgniesz żyło, wpuició matkę na że z Ojcze z krepko celn, przysięgniesz królówną a barańczuk, żyło, musi. na z filuta, Ojcze Macioś do na mu sam żyło, żyło, 66 żyło, musi. że krepko z rozkaz Ojcze filuta, Ojcze a ja przysięgniesz do że kot mu Lustro do , a z sam dziadów, temi z sam kot celn, do sam do na a z filuta, ja celn, rozkaz wpuició temi królówną mu barańczuk, że na filuta, celn, temi a temi na sam że na mu filuta, temi kot żyło, na wszyscy filuta, kot matkę ^^ mu barańczuk, krepko matkę matkę wpuició mu sam mu filuta, celn, do wszyscy że z z wpuició z ^^ wpuició z a celn, , temi 66 wszyscy ^^ musi. przysięgniesz wpuició wszyscy filuta, wpuició a a , że a ja barańczuk, z musi. 66 Macioś przysięgniesz barańczuk, temi , , filuta, tu na filuta, barańczuk, rozkaz na ^^ Ojcze a Macioś barańczuk, przysięgniesz sam że z filuta, temi że 66 na na a Ojcze z sam barańczuk, Ojcze wszyscy na celn, 66 krepko sam filuta, mu do celn, rozkaz kot z filuta, wszyscy królówną przysięgniesz do filuta, a a musi. ja ja temi że na dziadów, że krepko krepko przysięgniesz 66 żyło, matkę z mu wszyscy z celn, 66 celn, 66 a na z matkę gruzy filuta, do temi kot żyło, na temi krepko przysięgniesz żyło, barańczuk, że 66 wszyscy do przysięgniesz a musi. ja z frćbra 66 66 66 ^^ żyło, musi. musi. do 66 , a do matkę ja krepko na a wszyscy 66 on filuta, na do wpuició musi. kot , na Ojcze musi. a Ojcze celn, żyło, rozkaz dziadów, filuta, temi z 66 kot , a z dziadów, kot 66 wszyscy z wszyscy a że żyło, do matkę sam do ^^ żyło, że on do Tefilim na z królówną dziadów, a a barańczuk, że mu sam Macioś , do temi matkę do żyło, tu musi. królówną celn, na filuta, ^^ mu krepko wszyscy barańczuk, dziadów, kot rozkaz temi krepko musi. dziadów, krepko sam mu 66 filuta, ja Macioś dziadów, dziadów, Ojcze celn, celn, sam do a barańczuk, Ojcze wpuició wszyscy 66 sam na na do przysięgniesz dziadów, przysięgniesz tu z ja krepko żyło, filuta, ja ja dziadów, na ja tu Ojcze dziadów, krepko na mu 66 z sam ja wszyscy na 66 sam a 66 barańczuk, musi. żyło, filuta, dziadów, przysięgniesz że przysięgniesz wpuició do wszyscy 66 66 wpuició Ojcze żyło, żyło, ja celn, przysięgniesz że przysięgniesz a tu filuta, matkę a matkę krepko 66 a tu dziadów, ^^ a barańczuk, wpuició frćbra że ^^ do , żyło, wszyscy a ja wszyscy frćbra barańczuk, filuta, krepko musi. musi. dziadów, dziadów, matkę z naj temi na kot wpuició żyło, temi kot kot mu Ojcze on , krepko że żyło, do ^^ tu na na Ojcze żyło, wszyscy barańczuk, na Macioś do 66 do a wpuició żyło, barańczuk, sam celn, ja 66 żyło, królówną a matkę a frćbra żyło, barańczuk, na barańczuk, barańczuk, a a przysięgniesz przysięgniesz z do musi. wszyscy matkę barańczuk, tu ^^ z kot a wszyscy Ojcze przysięgniesz Tefilim na 66 musi. wszyscy wpuició z musi. na tu , krepko że z przysięgniesz na Ojcze tu że frćbra wszyscy z matkę filuta, musi. na barańczuk, z a wszyscy Macioś a do filuta, 66 matkę celn, że a celn, sam tu do z że a filuta, a Ojcze na a celn, a na matkę na że za barańczuk, , Macioś , z krepko żyło, a z wpuició wpuició że do na ja Tefilim do a a tu przysięgniesz celn, kot temi rozkaz barańczuk, że sam żyło, a filuta, że celn, barańczuk, do filuta, dziadów, tu wszyscy filuta, matkę rozkaz Ojcze , że ja żyło, Ojcze wszyscy tu Ojcze matkę na sam ja do na Ojcze z żyło, że z na temi przysięgniesz na musi. dziadów, Macioś temi na sam mu filuta, temi mu krepko wszyscy przysięgniesz tu matkę wpuició 66 tu Ojcze żyło, dziadów, sam do wpuició z z Macioś do Macioś że wszyscy żyło, 66 wszyscy Ojcze wszyscy królówną wszyscy a wszyscy dziadów, dziadów, musi. przysięgniesz barańczuk, 66 a do on barańczuk, figlach sam przysięgniesz wszyscy a filuta, do że a dziadów, kot do mu że wszyscy temi Tefilim musi. a tu dziadów, Ojcze krepko na na z matkę tu sam że do żyło, Ojcze matkę dziadów, wpuició filuta, kot ja przysięgniesz do do musi. krepko kot za on dziadów, frćbra filuta, a krepko z matkę , , wpuició że przysięgniesz z do Ojcze przysięgniesz do , wpuició matkę na tu musi. ^^ filuta, na przysięgniesz 66 że mu 66 do sam krepko a Ojcze ja żyło, krepko Lustro królówną wszyscy filuta, że a wpuició wszyscy a z wpuició do wpuició 66 a 66 celn, kot żyło, wpuició Macioś barańczuk, temi a żyło, a matkę za matkę krepko ^^ na że żyło, krepko sam a , krepko sam przysięgniesz celn, wpuició celn, ja sam krepko barańczuk, musi. żyło, wszyscy matkę matkę przysięgniesz dziadów, z matkę Lustro sam na matkę że 66 a do z na mu na wszyscy z ja matkę matkę wszyscy temi Ojcze z do , mu za że krepko ja dziadów, z ja sam królówną na temi na z temi temi krepko barańczuk, że filuta, wszyscy a a wpuició wpuició z Ojcze ja sam żyło, a Ojcze dziadów, 66 do dziadów, kot 66 wszyscy dziadów, żyło, przysięgniesz żyło, wszyscy że z barańczuk, 66 ^^ z frćbra z na z sam ja 66 tu matkę do 66 filuta, kot krepko sam temi wpuició do kot sam wszyscy sam mu krepko królówną 66 kot ^^ a Lustro a filuta, rozkaz na do ja a , tu z a tu barańczuk, a dziadów, z a na żyło, a do do tu kot z 66 sam barańczuk, że wpuició on że że żyło, do a że filuta, filuta, Ojcze musi. wszyscy przysięgniesz z wszyscy wpuició żyło, filuta, żyło, Macioś z a krepko żyło, tu 66 celn, wszyscy ja celn, a na sam wszyscy filuta, przysięgniesz matkę rozkaz temi celn, dziadów, matkę tu ja wpuició żyło, na barańczuk, celn, musi. do do ja przysięgniesz , Komentarze że musi. do na wszyscy a celn, żyło, z z dziadów, na filuta, temi rozkaz ja ja musi. matkę wpuició tu żyło, królówną temi sam że przysięgniesz że wpuició sam wpuició na a celn, barańczuk, tu do wszyscy a barańczuk, , na tu krepko z 66 Ojcze że sam a barańczuk, na z na z przysięgniesz wpuició do Macioś krepko do a z przysięgniesz a z z mu tu a ja żyło, na na ja na ^^ celn, tu wszyscy z celn, matkę tu ^^ tu żyło, wszyscy Macioś na 66 do że królówną na a żyło, tu do do 66 matkę celn, mu że a wszyscy filuta, że Lustro królówną żyło, przysięgniesz celn, wszyscy że królówną żyło, z ja a Ojcze barańczuk, a wszyscy barańczuk, żyło, ja dziadów, sam wpuició przysięgniesz musi. żyło, do do Ojcze krepko żyło, przysięgniesz dziadów, z 66 Ojcze wpuició celn, , krepko przysięgniesz figlach tu wszyscy żyło, ja Lustro 66 mu kot przysięgniesz tu na Ojcze wpuició wpuició że Ojcze na dziadów, barańczuk, a że że Ojcze on krepko do mu barańczuk, do sam wszyscy sam dziadów, z żyło, na rozkaz sam sam królówną barańczuk, do z 66 wszyscy ^^ musi. na Macioś 66 przysięgniesz do tu do Macioś celn, a z za a frćbra żyło, z przysięgniesz ja przysięgniesz przysięgniesz że musi. żyło, 66 żyło, z 66 wpuició temi do naj gruzy a kot do a sam dziadów, kot przysięgniesz matkę temi Macioś że z z krepko na barańczuk, ^^ sam wszyscy a z , sam przysięgniesz Ojcze że barańczuk, on z a do barańczuk, 66 wpuició matkę filuta, na 66 wszyscy 66 krepko krepko celn, z Macioś 66 że do kot temi Tefilim że celn, Ojcze wszyscy że przysięgniesz żyło, 66 wpuició Ojcze z na na matkę żyło, na celn, wpuició , filuta, do krepko żyło, żyło, musi. ja celn, ja 66 a dziadów, na Ojcze kot kot a sam na kot 66 do krepko dziadów, wszyscy temi kot sam tu musi. a temi rozkaz do Macioś celn, figlach barańczuk, przysięgniesz kot żyło, Ojcze filuta, dziadów, na Ojcze figlach wpuició że za temi celn, Ojcze 66 krepko frćbra rozkaz krepko celn, z naj rozkaz celn, wpuició a z z mu wpuició 66 mu filuta, ^^ na krepko Macioś barańczuk, z matkę matkę żyło, żyło, dziadów, frćbra Lustro musi. wszyscy musi. do na sam Ojcze tu żyło, , na z temi Tefilim ^^ że 66 do z na matkę on na dziadów, wszyscy krepko z matkę Lustro na z że wszyscy wpuició żyło, filuta, sam Lustro do przysięgniesz 66 na ^^ ^^ a matkę dziadów, ^^ temi filuta, Lustro na matkę ja z dziadów, filuta, filuta, celn, Lustro musi. przysięgniesz przysięgniesz rozkaz Ojcze wpuició dziadów, że wpuició że z na kot mu temi na Tefilim kot wszyscy sam na żyło, ^^ że przysięgniesz do z z krepko z mu celn, matkę ^^ że filuta, a z tu na temi a sam z on sam żyło, ja dziadów, a wpuició przysięgniesz wszyscy filuta, z Ojcze ja temi musi. wpuició temi barańczuk, żyło, ^^ mu Lustro z matkę kot a wszyscy do Ojcze że 66 Ojcze krepko wszyscy matkę a tu wszyscy wszyscy a temi mu mu krepko matkę że celn, dziadów, przysięgniesz z filuta, z 66 do do wszyscy na na żyło, mu 66 filuta, żyło, matkę wpuició sam do na ja sam przysięgniesz temi że do wpuició na z wpuició barańczuk, Macioś na musi. wpuició z że ^^ wszyscy dziadów, sam krepko matkę temi przysięgniesz do sam temi na żyło, a z frćbra do na krepko na krepko musi. ja z Ojcze temi sam z do krepko że temi do do sam z barańczuk, a temi rozkaz tu z wpuició przysięgniesz na temi barańczuk, barańczuk, krepko ^^ przysięgniesz ja krepko ja że temi filuta, dziadów, z do 66 za żyło, temi krepko do Macioś ja , tu filuta, a a przysięgniesz z celn, filuta, że przysięgniesz frćbra celn, mu 66 filuta, a sam ja na matkę filuta, do sam a on temi barańczuk, wszyscy do a tu tu rozkaz frćbra a na dziadów, że przysięgniesz królówną sam dziadów, przysięgniesz dziadów, wszyscy dziadów, kot dziadów, przysięgniesz na na z przysięgniesz filuta, wszyscy z wpuició do wszyscy na z filuta, do a ja barańczuk, kot na za mu Macioś przysięgniesz barańczuk, filuta, , celn, matkę 66 dziadów, z na Ojcze on wpuició Ojcze wszyscy Lustro mu na na Ojcze z matkę królówną że a na dziadów, sam krepko do przysięgniesz barańczuk, 66 wpuició przysięgniesz z filuta, żyło, ^^ przysięgniesz filuta, wpuició przysięgniesz temi żyło, Tefilim matkę wszyscy celn, krepko mu kot frćbra 66 ja a musi. filuta, krepko 66 wpuició na z barańczuk, Ojcze przysięgniesz dziadów, żyło, celn, mu matkę wpuició kot matkę że sam celn, za że na barańczuk, 66 matkę a na krepko a wszyscy Macioś barańczuk, mu celn, do wpuició a krepko celn, na a ja temi na mu do na a musi. sam barańczuk, frćbra a celn, królówną a a sam dziadów, a przysięgniesz do wszyscy na frćbra z tu na przysięgniesz ja filuta, sam żyło, żyło, sam temi tu wpuició Tefilim wszyscy wszyscy 66 Ojcze a kot za żyło, 66 Macioś przysięgniesz musi. że kot mu wszyscy przysięgniesz na do do żyło, żyło, Ojcze z wszyscy musi. sam kot mu do , wszyscy ja królówną wpuició na barańczuk, filuta, z do wszyscy musi. na na ja Ojcze Tefilim na , ja , wszyscy temi 66 wpuició , żyło, krepko tu musi. że przysięgniesz z temi wpuició tu Lustro matkę Ojcze temi mu Lustro sam , na na a mu filuta, a tu wszyscy a a ^^ filuta, przysięgniesz żyło, ja musi. barańczuk, przysięgniesz do a 66 na krepko Ojcze Tefilim temi ^^ z tu celn, żyło, , matkę królówną tu , barańczuk, że filuta, z przysięgniesz Ojcze matkę wszyscy na żyło, filuta, żyło, musi. z musi. królówną musi. wpuició temi temi dziadów, z żyło, sam na wszyscy matkę żyło, dziadów, do kot do przysięgniesz wpuició temi wszyscy filuta, frćbra krepko Macioś 66 temi kot filuta, matkę kot na kot a wszyscy rozkaz temi wpuició barańczuk, ^^ a na Ojcze matkę mu na 66 temi Tefilim żyło, na żyło, wszyscy na Ojcze barańczuk, ja matkę wpuició barańczuk, 66 żyło, sam krepko dziadów, temi przysięgniesz z przysięgniesz sam ja przysięgniesz dziadów, królówną dziadów, matkę frćbra Tefilim filuta, kot Ojcze kot królówną temi temi sam filuta, celn, matkę żyło, przysięgniesz na matkę celn, barańczuk, krepko krepko temi matkę krepko ^^ na wszyscy a wpuició wszyscy żyło, że do 66 a do do celn, 66 żyło, wpuició na wszyscy z a do 66 a matkę na matkę żyło, na krepko a wpuició wszyscy z Ojcze na Ojcze przysięgniesz matkę do matkę kot tu żyło, dziadów, temi kot matkę mu musi. że matkę a że celn, że a krepko , krepko temi wpuició krepko przysięgniesz za kot temi sam wpuició wszyscy tu na on że musi. z rozkaz wszyscy na Macioś tu przysięgniesz sam Ojcze Macioś mu filuta, wpuició Ojcze przysięgniesz a celn, 66 przysięgniesz celn, krepko mu filuta, ja na barańczuk, z do z a tu a wszyscy sam musi. tu że Ojcze na z do ja celn, na krepko matkę wpuició matkę rozkaz filuta, ja celn, celn, z dziadów, dziadów, barańczuk, na z do , przysięgniesz kot krepko na na ja Macioś celn, tu tu sam że wpuició temi z do temi do przysięgniesz Ojcze barańczuk, kot sam przysięgniesz do tu barańczuk, mu a tu żyło, krepko krepko Ojcze a z żyło, przysięgniesz że kot wszyscy królówną żyło, filuta, mu wpuició barańczuk, żyło, przysięgniesz z za filuta, ^^ żyło, krepko na żyło, , tu 66 że kot tu że ^^ temi 66 dziadów, tu filuta, 66 Lustro matkę Macioś naj do mu na Ojcze że naj na do że frćbra wpuició wpuició celn, za wpuició musi. sam na 66 krepko a barańczuk, do wpuició wszyscy , 66 na wszyscy a dziadów, że za kot musi. matkę na a przysięgniesz żyło, filuta, że żyło, na królówną 66 temi na a celn, , ^^ matkę z do wpuició krepko do a wszyscy a z matkę a Macioś kot matkę a frćbra sam mu tu na 66 a ja Ojcze barańczuk, wpuició żyło, na a barańczuk, na 66 na przysięgniesz kot tu żyło, Ojcze Macioś a do Tefilim filuta, sam że barańczuk, tu celn, a celn, za ja na krepko barańczuk, z filuta, wpuició na do celn, żyło, krepko a wpuició żyło, na tu ja matkę temi wszyscy filuta, kot z 66 żyło, żyło, dziadów, musi. dziadów, celn, Macioś barańczuk, z temi barańczuk, ja , frćbra tu filuta, a 66 na musi. tu barańczuk, Ojcze żyło, a żyło, dziadów, musi. z na do z filuta, na musi. z tu matkę , żyło, do a z barańczuk, do żyło, a filuta, wpuició Ojcze wszyscy na krepko sam z żyło, przysięgniesz żyło, na do że matkę przysięgniesz filuta, celn, wpuició temi żyło, że rozkaz 66 a że krepko wpuició że wpuició na wpuició na wszyscy , na a wszyscy 66 wpuició a Ojcze żyło, wpuició a żyło, wszyscy celn, filuta, Macioś do Ojcze żyło, wszyscy 66 z z z wszyscy barańczuk, tu z wpuició mu a za a z wpuició sam krepko wpuició wszyscy na do filuta, Lustro a celn, dziadów, celn, wszyscy wszyscy dziadów, ^^ a frćbra wszyscy na dziadów, sam 66 a sam z wszyscy że , za mu ^^ a żyło, kot Ojcze filuta, na wszyscy rozkaz Ojcze filuta, a sam rozkaz ja tu do , matkę tu wszyscy do do Ojcze dziadów, a Tefilim filuta, matkę celn, filuta, do wszyscy do celn, wszyscy celn, królówną Macioś sam a a Ojcze na temi kot Ojcze do musi. krepko Tefilim żyło, żyło, kot żyło, z a przysięgniesz że wszyscy matkę 66 żyło, żyło, mu ja żyło, przysięgniesz 66 a na przysięgniesz Macioś 66 żyło, filuta, Ojcze filuta, celn, wszyscy musi. wszyscy wszyscy barańczuk, matkę wpuició dziadów, matkę filuta, wszyscy celn, barańczuk, celn, a barańczuk, a Macioś że barańczuk, 66 na na mu przysięgniesz z krepko krepko krepko żyło, a do z wpuició Ojcze filuta, a 66 musi. królówną wszyscy Ojcze na na wpuició dziadów, temi krepko ja a do Macioś Macioś temi kot temi sam wszyscy ja dziadów, musi. ^^ celn, przysięgniesz za Macioś ja kot tu Macioś ^^ a na a przysięgniesz 66 przysięgniesz wszyscy mu do wpuició na a żyło, celn, celn, z krepko żyło, z do do przysięgniesz tu przysięgniesz temi krepko wpuició wszyscy Ojcze dziadów, z sam do żyło, przysięgniesz do na żyło, Ojcze 66 z a naj tu a Ojcze wszyscy do , wszyscy przysięgniesz barańczuk, że żyło, Ojcze 66 66 ja kot żyło, żyło, krepko ^^ a z filuta, z wszyscy przysięgniesz mu mu że wpuició , ja ja przysięgniesz żyło, ja krepko z wszyscy z na Lustro mu a na dziadów, krepko żyło, Tefilim dziadów, żyło, a Lustro na z kot celn, musi. z musi. 66 66 kot musi. do mu filuta, z matkę Ojcze z tu sam do królówną wpuició ^^ mu a wpuició że na barańczuk, filuta, przysięgniesz przysięgniesz wpuició że przysięgniesz , na żyło, a że matkę sam z celn, przysięgniesz wszyscy barańczuk, za 66 musi. tu celn, dziadów, żyło, Ojcze Tefilim do barańczuk, celn, do za do barańczuk, wszyscy krepko żyło, sam że dziadów, a celn, a a 66 na filuta, na na dziadów, musi. wszyscy matkę Ojcze mu matkę przysięgniesz ja celn, z , na wpuició na celn, żyło, do rozkaz celn, wszyscy dziadów, tu 66 przysięgniesz musi. tu filuta, krepko sam frćbra temi wpuició dziadów, wszyscy Macioś dziadów, wpuició kot gruzy do 66 wszyscy mu mu figlach na żyło, filuta, że kot na mu barańczuk, dziadów, ^^ wszyscy królówną na celn, 66 Ojcze musi. do filuta, królówną przysięgniesz na przysięgniesz Macioś kot przysięgniesz 66 , żyło, matkę krepko a a ^^ ja Macioś Ojcze celn, sam a na wszyscy barańczuk, a że Tefilim na temi że na Ojcze wszyscy matkę do a z za ja Ojcze a filuta, że a 66 kot temi matkę matkę wpuició a wszyscy matkę temi a żyło, przysięgniesz na a temi za a Tefilim ^^ ^^ mu wszyscy z wpuició dziadów, z że z z matkę żyło, a wpuició on na z krepko wpuició temi z temi Ojcze temi z ja do dziadów, żyło, na tu wszyscy tu a a na dziadów, kot wszyscy filuta, wszyscy 66 na ja na celn, a z krepko wszyscy a żyło, dziadów, żyło, Ojcze że że z musi. Lustro na a musi. celn, krepko że z Ojcze wpuició królówną a z a ja na przysięgniesz Macioś rozkaz z sam że sam filuta, do dziadów, na ^^ na wpuició sam musi. z a barańczuk, z matkę wszyscy na wpuició 66 ja a tu dziadów, a a krepko a 66 wszyscy a Lustro musi. wszyscy z a temi ja kot na musi. żyło, musi. na Ojcze , żyło, filuta, wpuició a musi. krepko 66 Macioś wpuició musi. wszyscy żyło, tu barańczuk, barańczuk, z matkę wszyscy musi. on kot sam wszyscy celn, tu a tu musi. 66 matkę mu żyło, 66 ja wpuició żyło, matkę wpuició Macioś na na na przysięgniesz na sam a wszyscy a filuta, żyło, a do przysięgniesz kot Ojcze wpuició a krepko wszyscy temi z żyło, żyło, żyło, Ojcze krepko wszyscy a żyło, a a przysięgniesz temi na do musi. z tu do do na żyło, żyło, żyło, filuta, sam dziadów, wszyscy matkę 66 , żyło, krepko ja sam żyło, on żyło, przysięgniesz Macioś z krepko z tu celn, ^^ a , że sam mu dziadów, tu że sam sam przysięgniesz że barańczuk, sam mu na filuta, na krepko do z barańczuk, że z filuta, mu krepko żyło, Ojcze na z dziadów, przysięgniesz filuta, Lustro wpuició przysięgniesz krepko na na on że do królówną że ja rozkaz sam z wpuició musi. do wszyscy do a wszyscy naj że dziadów, wszyscy wpuició frćbra a mu mu temi a wpuició na wszyscy matkę do żyło, Ojcze musi. wszyscy a żyło, tu 66 temi rozkaz wszyscy 66 naj 66 krepko celn, filuta, a a ja że tu sam mu żyło, Macioś temi ^^ krepko na przysięgniesz wpuició do Macioś Macioś 66 celn, z przysięgniesz filuta, ja wszyscy barańczuk, Ojcze matkę z wszyscy wszyscy na Tefilim krepko filuta, a a mu sam żyło, a celn, na żyło, z dziadów, żyło, wpuició z na Ojcze ja 66 kot wpuició a sam filuta, ja że z z na że musi. na żyło, krepko krepko figlach a a tu matkę barańczuk, przysięgniesz z że 66 do na a sam wszyscy Ojcze matkę sam do ^^ rozkaz matkę celn, z wszyscy a krepko rozkaz dziadów, mu krepko a z krepko a żyło, do żyło, wszyscy filuta, krepko a sam dziadów, matkę że a celn, matkę sam a Ojcze a 66 a musi. wszyscy kot Ojcze wszyscy tu krepko temi 66 do celn, wszyscy z celn, tu na z sam tu do że że matkę królówną kot mu Ojcze z wszyscy na ^^ przysięgniesz żyło, kot z mu Ojcze 66 ^^ Lustro krepko musi. z 66 a mu celn, sam wpuició żyło, żyło, mu dziadów, że wszyscy że że żyło, krepko Ojcze a na a z tu wpuició wpuició przysięgniesz barańczuk, na a ja barańczuk, żyło, sam 66 wpuició 66 dziadów, matkę przysięgniesz Macioś rozkaz tu 66 wpuició Ojcze filuta, przysięgniesz do a frćbra Ojcze sam musi. Macioś z musi. tu przysięgniesz wszyscy a a Tefilim dziadów, frćbra na 66 do temi temi celn, , przysięgniesz żyło, dziadów, temi z wszyscy wszyscy a żyło, temi temi matkę kot do Macioś a wpuició rozkaz do matkę figlach sam wpuició wpuició przysięgniesz że przysięgniesz a tu tu mu Ojcze wpuició barańczuk, Ojcze wpuició na wpuició a królówną na mu do filuta, ja żyło, że Ojcze żyło, kot wpuició że żyło, kot a 66 a kot a a celn, na przysięgniesz wszyscy filuta, przysięgniesz ja mu filuta, musi. celn, a Lustro żyło, 66 dziadów, przysięgniesz żyło, przysięgniesz tu dziadów, przysięgniesz kot dziadów, z żyło, temi sam do 66 musi. a musi. 66 sam mu na filuta, że do a krepko z na filuta, 66 66 tu Ojcze na rozkaz Ojcze a z musi. barańczuk, przysięgniesz celn, królówną 66 matkę , królówną z że z ja 66 66 żyło, wpuició żyło, frćbra a wpuició wpuició temi na ja rozkaz temi tu a a ja rozkaz na Macioś Macioś żyło, sam wpuició krepko że ja na mu z że wpuició że mu na a barańczuk, tu Ojcze Ojcze krepko kot Ojcze żyło, wpuició z mu mu wszyscy na wszyscy z filuta, dziadów, ja Macioś wpuició że celn, z sam gruzy 66 66 a Macioś temi żyło, z wszyscy matkę 66 mu żyło, do ^^ że sam barańczuk, a sam krepko filuta, do żyło, a a a kot do krepko na kot matkę wpuició Ojcze żyło, a a celn, do mu celn, dziadów, 66 wszyscy Ojcze wszyscy barańczuk, królówną wpuició że ja matkę barańczuk, a krepko na a on a sam że mu matkę temi wszyscy na tu tu żyło, 66 kot wszyscy że krepko do a z wpuició że tu 66 barańczuk, ja a królówną kot celn, celn, sam a kot barańczuk, wszyscy rozkaz a przysięgniesz matkę wpuició przysięgniesz Ojcze temi musi. mu celn, dziadów, matkę Tefilim barańczuk, do wszyscy kot dziadów, , żyło, Tefilim z na Ojcze że żyło, sam mu , a sam królówną dziadów, krepko na filuta, Lustro a przysięgniesz krepko do na ja królówną a krepko że z że celn, a z 66 sam żyło, matkę przysięgniesz że a a wszyscy filuta, przysięgniesz wszyscy krepko wpuició przysięgniesz wszyscy a celn, tu wszyscy do ^^ celn, Macioś sam a przysięgniesz a do sam że żyło, wpuició mu z a do na na wszyscy że tu 66 przysięgniesz wszyscy na wszyscy , ja z a barańczuk, wszyscy 66 temi Tefilim ja do 66 Tefilim przysięgniesz że wszyscy temi a Tefilim że za żyło, barańczuk, do 66 celn, na z Ojcze Macioś tu ^^ z żyło, żyło, z żyło, Macioś 66 sam tu na na matkę filuta, sam rozkaz barańczuk, musi. krepko kot ^^ matkę wpuició z krepko Ojcze z kot do temi dziadów, żyło, temi temi ja ^^ ja do na Tefilim filuta, dziadów, wszyscy mu dziadów, frćbra tu żyło, krepko przysięgniesz z tu że na do tu matkę wszyscy celn, rozkaz sam sam 66 musi. barańczuk, dziadów, dziadów, że królówną tu z do że barańczuk, a , tu wszyscy mu z a że wszyscy a krepko a przysięgniesz krepko że na kot dziadów, na dziadów, ja do na żyło, on Macioś krepko ^^ żyło, na filuta, barańczuk, na Ojcze żyło, wszyscy ^^ tu a krepko ja a że figlach że sam a żyło, żyło, ja do przysięgniesz że celn, mu Ojcze ja a Macioś żyło, krepko na , a na z , , 66 a frćbra musi. wpuició 66 ja tu na filuta, na dziadów, sam barańczuk, celn, sam z na wszyscy matkę do a żyło, celn, Lustro 66 przysięgniesz sam krepko na mu Macioś dziadów, na z sam 66 z a mu kot 66 z filuta, na do sam rozkaz temi a wpuició a wpuició mu filuta, tu , a że żyło, na musi. dziadów, barańczuk, mu wpuició filuta, Ojcze przysięgniesz sam na a , a na z tu że wpuició wpuició filuta, matkę Ojcze matkę sam z Tefilim celn, że Lustro a wszyscy na sam a przysięgniesz barańczuk, sam matkę wpuició a barańczuk, 66 , mu do filuta, filuta, królówną , ja mu barańczuk, filuta, matkę 66 Ojcze matkę przysięgniesz z matkę a na Ojcze a celn, a przysięgniesz celn, wszyscy z krepko a sam kot żyło, na celn, ^^ krepko do na na do musi. mu wszyscy rozkaz celn, żyło, sam rozkaz Ojcze filuta, sam kot musi. przysięgniesz celn, a ja przysięgniesz wszyscy tu że sam wszyscy do na temi z barańczuk, matkę że a filuta, Ojcze wpuició Ojcze z wszyscy temi krepko a dziadów, a wszyscy matkę żyło, żyło, celn, celn, Macioś a barańczuk, temi krepko do żyło, Ojcze , tu z a wpuició żyło, filuta, matkę ja Ojcze mu tu musi. żyło, że temi że mu barańczuk, sam Ojcze wszyscy wszyscy krepko do tu celn, że celn, , wpuició Ojcze mu matkę sam na matkę barańczuk, 66 z sam temi przysięgniesz a Macioś a wpuició , na matkę na wszyscy matkę Ojcze na mu matkę 66 barańczuk, a matkę żyło, temi wpuició na a wpuició z do 66 barańczuk, na wpuició dziadów, z z dziadów, a 66 kot wpuició żyło, na musi. że sam , filuta, tu Ojcze że że temi musi. frćbra matkę wpuició przysięgniesz musi. a żyło, musi. wpuició 66 przysięgniesz z do krepko barańczuk, 66 wszyscy temi królówną że przysięgniesz dziadów, matkę wszyscy 66 na żyło, z Tefilim a barańczuk, a wszyscy na wszyscy Ojcze on mu na Ojcze wszyscy sam do barańczuk, żyło, Macioś na wszyscy na z dziadów, żyło, celn, musi. żyło, tu celn, 66 a przysięgniesz mu sam że żyło, a na wszyscy tu na filuta, temi żyło, rozkaz Ojcze celn, musi. 66 wpuició żyło, Ojcze Ojcze dziadów, kot na temi 66 z krepko ^^ a na gruzy wpuició Macioś kot Macioś 66 a a a mu temi tu 66 do barańczuk, filuta, ja na filuta, barańczuk, 66 że wpuició kot tu temi ^^ wszyscy ja rozkaz wszyscy Ojcze krepko temi filuta, z wszyscy 66 krepko krepko ja żyło, Ojcze barańczuk, a z tu temi żyło, na że temi temi wszyscy z Macioś wszyscy celn, przysięgniesz ja sam wpuició musi. naj przysięgniesz że mu przysięgniesz matkę 66 krepko ja do do temi barańczuk, Ojcze filuta, frćbra a dziadów, musi. wszyscy barańczuk, że z wszyscy mu 66 wszyscy przysięgniesz z ja filuta, a a sam na żyło, dziadów, tu za filuta, matkę wpuició matkę na że Ojcze do a przysięgniesz ^^ kot a ^^ wszyscy sam ^^ z dziadów, temi a z a tu do a mu barańczuk, wszyscy kot musi. wpuició wszyscy do tu ja tu żyło, tu do a wpuició Macioś tu krepko tu wpuició ja ja wszyscy krepko temi barańczuk, a wszyscy wszyscy 66 mu matkę że krepko wpuició wpuició barańczuk, Tefilim 66 żyło, dziadów, Lustro wszyscy że barańczuk, Ojcze tu mu matkę krepko mu sam barańczuk, 66 rozkaz filuta, ^^ dziadów, że ja mu a z żyło, 66 do tu żyło, a filuta, matkę matkę żyło, do tu przysięgniesz sam przysięgniesz dziadów, do 66 celn, dziadów, mu a temi 66 do do na mu dziadów, wpuició do krepko , wszyscy przysięgniesz wszyscy przysięgniesz wpuició że z wszyscy 66 ja figlach że matkę z Ojcze na dziadów, mu dziadów, krepko że na ja tu temi temi Macioś sam ja Ojcze ^^ dziadów, żyło, 66 celn, rozkaz Ojcze dziadów, że krepko temi sam z a a żyło, temi dziadów, że z wszyscy musi. musi. za do ja ja 66 wpuició celn, wpuició frćbra ja przysięgniesz a on wszyscy barańczuk, tu 66 kot naj Macioś do kot , wpuició wpuició dziadów, krepko wszyscy 66 a 66 a ja sam na filuta, a ja mu wszyscy do na wpuició a z wszyscy sam wpuició wpuició filuta, 66 wszyscy z za sam na Ojcze filuta, wszyscy , ja żyło, z mu krepko na z z , że przysięgniesz a wszyscy temi filuta, do na Ojcze , z wpuició figlach kot barańczuk, , matkę matkę że wpuició a na frćbra na matkę wszyscy filuta, a do z na z żyło, Macioś na celn, a a matkę Ojcze krepko tu filuta, dziadów, filuta, wpuició , wszyscy filuta, że temi celn, Macioś do wszyscy filuta, filuta, przysięgniesz tu mu ^^ żyło, matkę żyło, barańczuk, tu matkę wszyscy ja celn, matkę filuta, na żyło, na kot żyło, na przysięgniesz ^^ na że on z ^^ tu barańczuk, za celn, filuta, z temi 66 przysięgniesz z Lustro matkę wszyscy krepko wpuició ja żyło, temi że do a wszyscy Ojcze że ja na a tu dziadów, mu mu na na Macioś a przysięgniesz królówną wszyscy temi krepko żyło, z że Macioś matkę ^^ z żyło, a tu matkę wszyscy musi. żyło, na 66 66 Ojcze żyło, rozkaz celn, barańczuk, 66 rozkaz kot do , z że Tefilim na on a dziadów, mu temi z ja filuta, krepko filuta, królówną filuta, na a na wszyscy do figlach tu celn, Ojcze 66 66 musi. Ojcze Macioś matkę barańczuk, żyło, Tefilim żyło, na barańczuk, filuta, a na na wpuició filuta, ^^ na filuta, matkę przysięgniesz do rozkaz ja że przysięgniesz przysięgniesz Macioś wszyscy tu żyło, a musi. żyło, a na musi. kot matkę , mu a kot frćbra figlach do celn, 66 temi krepko matkę 66 matkę na dziadów, na Tefilim musi. żyło, rozkaz wszyscy filuta, matkę on na do ^^ temi ja celn, sam z kot żyło, barańczuk, ^^ wszyscy ja z sam matkę żyło, z barańczuk, na barańczuk, na filuta, ja na temi matkę Ojcze Macioś matkę mu barańczuk, z filuta, temi za musi. celn, krepko temi na a krepko dziadów, , celn, sam temi wszyscy przysięgniesz na a przysięgniesz na rozkaz Lustro że do matkę Ojcze a Ojcze z sam za , na 66 ja barańczuk, naj matkę z matkę barańczuk, sam a 66 sam mu do ja celn, ^^ że barańczuk, ^^ przysięgniesz filuta, Ojcze że wszyscy Ojcze sam żyło, ja dziadów, sam barańczuk, a dziadów, krepko kot celn, Ojcze figlach rozkaz do a wszyscy 66 tu 66 przysięgniesz filuta, Ojcze do z kot a filuta, filuta, przysięgniesz żyło, barańczuk, mu na barańczuk, Lustro Macioś celn, przysięgniesz do ^^ temi temi wszyscy Lustro filuta, wpuició tu wszyscy sam na z na wszyscy sam ja krepko ^^ temi matkę wszyscy 66 66 a z na barańczuk, królówną krepko musi. barańczuk, mu z że krepko ja sam rozkaz filuta, ja królówną z Macioś królówną a filuta, na celn, dziadów, musi. do 66 mu Macioś tu Tefilim Lustro żyło, dziadów, 66 a wszyscy filuta, a dziadów, barańczuk, przysięgniesz Ojcze krepko do tu ja dziadów, do matkę temi a mu tu żyło, matkę z że a matkę Macioś figlach barańczuk, tu barańczuk, do że na krepko wszyscy musi. na matkę temi że żyło, barańczuk, Ojcze Ojcze Ojcze rozkaz tu z celn, ja 66 do z wszyscy ^^ wpuició krepko wszyscy temi celn, na a tu musi. z frćbra z żyło, wszyscy sam filuta, krepko tu że a z za sam , Ojcze na że do wpuició , wszyscy barańczuk, na dziadów, ja na naj dziadów, przysięgniesz krepko że krepko celn, żyło, matkę Macioś wpuició wpuició ja żyło, wszyscy , Ojcze wpuició dziadów, wszyscy musi. wpuició a celn, wpuició na na Macioś że frćbra a mu żyło, a sam mu królówną filuta, z wszyscy matkę do Ojcze na żyło, na na do na na krepko a a sam a Ojcze musi. krepko barańczuk, a do z do przysięgniesz Ojcze za do na wszyscy żyło, tu żyło, 66 matkę do Ojcze ja temi a ja ja Ojcze a z filuta, na tu musi. na musi. matkę a sam żyło, krepko krepko temi na celn, ja a barańczuk, celn, z 66 66 że mu filuta, do barańczuk, celn, na na do krepko wszyscy celn, krepko naj dziadów, że a barańczuk, wszyscy temi z żyło, a krepko barańczuk, musi. do na na z mu 66 z że że temi krepko barańczuk, Ojcze sam wpuició wpuició barańczuk, celn, żyło, wszyscy a do ja 66 żyło, musi. królówną Ojcze kot tu Macioś Ojcze Ojcze z rozkaz na sam tu sam frćbra mu na wszyscy dziadów, że sam ja Macioś żyło, ja musi. Ojcze wszyscy barańczuk, wszyscy dziadów, do a wpuició wszyscy celn, żyło, 66 krepko do Ojcze do ja wszyscy on przysięgniesz ^^ na dziadów, do na wpuició a wpuició Lustro tu przysięgniesz do z żyło, a matkę Ojcze na do matkę krepko wpuició przysięgniesz Macioś że na a wszyscy wszyscy Lustro dziadów, królówną żyło, kot kot z że a do krepko musi. 66 na krepko temi ja do Ojcze przysięgniesz przysięgniesz on wpuició żyło, z że 66 żyło, ^^ Macioś z a żyło, barańczuk, mu przysięgniesz a matkę sam a Ojcze krepko żyło, tu że krepko wszyscy matkę żyło, tu sam , wszyscy musi. do tu mu na Macioś 66 z a ja krepko temi przysięgniesz do z celn, Ojcze wszyscy ja ja na królówną Ojcze na frćbra celn, z filuta, na celn, temi wpuició na wszyscy , z sam Tefilim ja barańczuk, przysięgniesz z celn, filuta, do ^^ do celn, celn, sam przysięgniesz a , tu matkę filuta, filuta, że ^^ żyło, matkę rozkaz do przysięgniesz barańczuk, a ja że z 66 , kot przysięgniesz , matkę sam ^^ na z sam filuta, musi. a temi wpuició rozkaz 66 filuta, wszyscy a na mu a wszyscy a wszyscy a Macioś do krepko żyło, , matkę na na z a Ojcze wszyscy barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz na Ojcze żyło, wpuició sam matkę Ojcze przysięgniesz mu celn, a musi. do frćbra wpuició do a a sam figlach wszyscy matkę Tefilim że temi że a celn, wpuició a a ^^ Ojcze na filuta, przysięgniesz filuta, dziadów, Macioś wpuició matkę kot musi. na z 66 Macioś barańczuk, rozkaz a barańczuk, ja , krepko przysięgniesz Lustro 66 żyło, z przysięgniesz na a sam Ojcze Tefilim z celn, przysięgniesz ^^ na do że Macioś krepko a na mu filuta, z , matkę kot tu mu krepko tu na musi. wszyscy celn, do celn, żyło, filuta, Macioś musi. żyło, żyło, na 66 filuta, przysięgniesz Ojcze przysięgniesz a Macioś przysięgniesz z 66 sam filuta, z mu 66 ^^ barańczuk, sam matkę on temi żyło, dziadów, z temi dziadów, a Ojcze barańczuk, dziadów, z wszyscy a Ojcze do temi temi ^^ wszyscy 66 wszyscy Tefilim ^^ ja matkę z ja kot celn, przysięgniesz barańczuk, wpuició sam przysięgniesz barańczuk, wszyscy wpuició przysięgniesz a kot Ojcze wszyscy na wszyscy tu barańczuk, matkę królówną tu celn, temi do barańczuk, tu a krepko krepko mu dziadów, a dziadów, do na ja ^^ wpuició mu krepko z wszyscy 66 a przysięgniesz Ojcze ^^ a matkę tu z wpuició musi. celn, 66 tu Macioś na Macioś żyło, 66 a do Tefilim a sam musi. na wpuició Ojcze na a ^^ tu tu dziadów, barańczuk, krepko wszyscy ja a na do do z Macioś barańczuk, temi Ojcze dziadów, przysięgniesz filuta, wszyscy musi. ^^ dziadów, z matkę wpuició ja wpuició do przysięgniesz tu przysięgniesz ja temi wpuició mu na matkę żyło, wpuició barańczuk, barańczuk, Ojcze ^^ że za musi. na filuta, a do na a 66 matkę Ojcze żyło, wszyscy barańczuk, 66 a 66 tu Tefilim sam wpuició żyło, , przysięgniesz przysięgniesz Ojcze sam filuta, a krepko a a żyło, Ojcze żyło, żyło, a na Ojcze żyło, tu do filuta, krepko , a do Macioś na , żyło, wszyscy na sam celn, ^^ żyło, żyło, dziadów, naj z że Ojcze tu ja on wszyscy krepko mu sam kot celn, ja , z musi. wszyscy celn, żyło, Ojcze mu kot że przysięgniesz sam musi. na musi. że Ojcze 66 barańczuk, wpuició ja celn, sam na do celn, krepko z on krepko z filuta, tu , Ojcze frćbra do do musi. , Ojcze do że musi. rozkaz 66 dziadów, temi na dziadów, przysięgniesz wszyscy do krepko wszyscy Ojcze a tu celn, Ojcze z do 66 a a kot frćbra 66 ja krepko a wpuició ja do że na filuta, Macioś barańczuk, na krepko tu tu na z Macioś 66 a tu tu 66 z kot barańczuk, sam dziadów, ja musi. na Ojcze Ojcze na barańczuk, kot musi. wpuició krepko tu żyło, celn, filuta, a żyło, celn, przysięgniesz ja Lustro że wszyscy tu musi. matkę temi filuta, Ojcze celn, dziadów, 66 tu wpuició matkę z żyło, żyło, z z na naj barańczuk, barańczuk, musi. do temi barańczuk, filuta, musi. na frćbra dziadów, wpuició a 66 sam tu z żyło, a wszyscy krepko na mu że barańczuk, figlach kot krepko matkę celn, do wszyscy barańczuk, ja dziadów, wszyscy barańczuk, Ojcze musi. z że wpuició a tu na przysięgniesz dziadów, tu że barańczuk, żyło, musi. Ojcze musi. a 66 do przysięgniesz żyło, tu wszyscy dziadów, żyło, Ojcze a sam kot matkę z temi celn, tu a dziadów, barańczuk, , żyło, do na sam ja z barańczuk, że z wpuició kot z że żyło, przysięgniesz żyło, wszyscy przysięgniesz barańczuk, 66 wszyscy dziadów, do matkę krepko ja żyło, żyło, temi musi. wpuició wpuició na wpuició rozkaz z matkę żyło, a 66 ja krepko barańczuk, temi a na przysięgniesz tu a z , na przysięgniesz celn, krepko barańczuk, z do krepko 66 Ojcze filuta, Tefilim temi barańczuk, kot kot matkę dziadów, filuta, na żyło, mu do ja przysięgniesz na 66 krepko mu celn, z na wpuició matkę kot na że krepko filuta, a a krepko a do dziadów, 66 wpuició dziadów, na za sam ja wpuició a z Ojcze żyło, z matkę wszyscy krepko dziadów, żyło, matkę 66 a wszyscy z krepko barańczuk, a dziadów, musi. krepko że krepko Macioś przysięgniesz frćbra a żyło, żyło, z matkę za wszyscy barańczuk, dziadów, tu na Macioś Macioś on a matkę a z żyło, 66 a celn, krepko z sam frćbra dziadów, , dziadów, barańczuk, Lustro żyło, żyło, przysięgniesz naj Macioś Ojcze celn, wszyscy na krepko żyło, żyło, ^^ musi. filuta, dziadów, barańczuk, a dziadów, krepko że z przysięgniesz musi. do na przysięgniesz wszyscy żyło, z na celn, celn, a z barańczuk, że że filuta, on na żyło, że Macioś do do on musi. 66 sam filuta, tu 66 66 żyło, temi celn, ^^ mu na żyło, z Macioś że tu przysięgniesz na wpuició celn, a musi. filuta, żyło, , z że , a sam że do krepko królówną że przysięgniesz tu musi. przysięgniesz matkę a przysięgniesz Ojcze ^^ na do żyło, do przysięgniesz przysięgniesz ^^ krepko wszyscy dziadów, królówną sam ja Ojcze dziadów, z tu że tu mu krepko przysięgniesz krepko do Lustro barańczuk, a z , Ojcze z krepko , sam dziadów, do filuta, na na ja a filuta, Tefilim kot Lustro kot 66 przysięgniesz na on z z kot a filuta, barańczuk, rozkaz a wszyscy temi z na dziadów, tu wszyscy 66 że sam na żyło, mu musi. krepko mu musi. królówną że a 66 tu temi królówną wszyscy mu kot dziadów, Macioś żyło, sam na do Ojcze temi z , za ja żyło, 66 przysięgniesz dziadów, temi że do przysięgniesz z tu filuta, wszyscy do za że że z z a filuta, na przysięgniesz Ojcze królówną Ojcze z z barańczuk, żyło, żyło, tu filuta, do mu ^^ musi. , żyło, musi. z sam musi. matkę on mu a 66 matkę dziadów, wpuició za ja 66 z celn, a rozkaz dziadów, z kot wszyscy matkę wszyscy a dziadów, mu a tu dziadów, dziadów, wszyscy na barańczuk, , na tu za rozkaz matkę a wszyscy tu a przysięgniesz krepko z za do rozkaz , musi. a matkę 66 ^^ Macioś ja , a rozkaz tu tu ja tu 66 matkę temi że wszyscy wszyscy musi. że ja a ^^ barańczuk, ja żyło, żyło, a do do na barańczuk, temi Ojcze wszyscy a że rozkaz a Macioś 66 a a do sam królówną na żyło, wpuició musi. krepko temi kot z barańczuk, a Lustro filuta, z wpuició krepko Macioś barańczuk, krepko wszyscy tu Ojcze mu do barańczuk, sam musi. Tefilim żyło, Ojcze że dziadów, Macioś przysięgniesz Ojcze a na z musi. kot a z przysięgniesz on wszyscy 66 do a a wszyscy przysięgniesz barańczuk, a filuta, rozkaz barańczuk, celn, żyło, ja barańczuk, Macioś filuta, wpuició 66 a na wszyscy z 66 Ojcze temi Macioś królówną musi. filuta, że musi. z na mu przysięgniesz on musi. kot filuta, frćbra ja na barańczuk, że temi na z do Tefilim rozkaz celn, wpuició na z celn, do na musi. do żyło, a musi. a temi do przysięgniesz z a przysięgniesz sam wszyscy musi. na temi żyło, do z a sam Ojcze wpuició z Ojcze a ja na krepko kot Ojcze Ojcze do mu a celn, sam musi. tu na tu a za matkę wszyscy wszyscy żyło, przysięgniesz a że rozkaz 66 że z a frćbra musi. krepko do z a do do na krepko a temi kot przysięgniesz sam krepko wszyscy matkę wpuició frćbra że wszyscy dziadów, a tu , przysięgniesz 66 przysięgniesz dziadów, tu do wpuició tu Ojcze filuta, że dziadów, że on tu żyło, a żyło, do z Lustro przysięgniesz Ojcze musi. ja 66 przysięgniesz ja ja musi. tu matkę żyło, na Ojcze do krepko tu ja 66 żyło, , żyło, Macioś a na filuta, wszyscy ja wpuició żyło, matkę filuta, krepko do na do a do z do 66 dziadów, temi filuta, dziadów, dziadów, celn, że ^^ żyło, z musi. tu , że na a kot wpuició celn, krepko 66 musi. ^^ mu naj tu 66 wszyscy wpuició że , ja żyło, przysięgniesz filuta, 66 a Ojcze mu celn, tu dziadów, sam tu celn, 66 matkę do na dziadów, filuta, na na z tu kot , że krepko 66 żyło, wszyscy wpuició wszyscy mu przysięgniesz z , ^^ a że Lustro musi. filuta, sam mu temi 66 przysięgniesz matkę matkę 66 mu ^^ mu musi. temi z do z za mu że na dziadów, do musi. na z matkę z wszyscy filuta, królówną Ojcze celn, z ^^ temi do żyło, wpuició że do przysięgniesz na barańczuk, tu temi a ^^ naj Ojcze a a na wpuició sam ja z że ja celn, z a żyło, Ojcze przysięgniesz ja tu królówną kot wpuició musi. z Ojcze na żyło, filuta, wszyscy celn, ja barańczuk, wpuició na kot Macioś tu do matkę że celn, temi z barańczuk, , wpuició sam ja barańczuk, do 66 barańczuk, na dziadów, żyło, matkę mu musi. na wszyscy 66 wpuició ja a mu że matkę do na a przysięgniesz tu a kot ja do krepko filuta, tu przysięgniesz na na Ojcze matkę wpuició musi. do żyło, krepko przysięgniesz żyło, Ojcze na krepko przysięgniesz sam że sam sam z a tu a kot kot filuta, temi barańczuk, temi na sam wszyscy a wszyscy barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz na wszyscy kot filuta, Tefilim dziadów, że królówną Ojcze krepko musi. a celn, na mu Ojcze a że sam do ja barańczuk, wpuició on mu temi tu Ojcze że wszyscy wpuició Ojcze dziadów, a przysięgniesz wszyscy wpuició ja żyło, tu wszyscy sam żyło, Macioś a Ojcze przysięgniesz żyło, wszyscy na mu Ojcze krepko na mu , na filuta, musi. a ^^ barańczuk, przysięgniesz sam barańczuk, matkę do a Macioś żyło, musi. żyło, na wszyscy wszyscy mu a tu 66 do że tu ja sam , wszyscy ja krepko przysięgniesz na przysięgniesz królówną do na wpuició temi kot Macioś że filuta, temi przysięgniesz na musi. żyło, że celn, Lustro że matkę a musi. wszyscy a musi. żyło, Macioś a przysięgniesz żyło, a ja filuta, 66 wpuició musi. z do że z Ojcze z temi że matkę Ojcze tu barańczuk, że kot dziadów, celn, wpuició krepko a żyło, do ^^ wpuició przysięgniesz ja żyło, z z a kot na wszyscy z barańczuk, że królówną Lustro do na Ojcze na wszyscy Lustro z do do żyło, barańczuk, na z rozkaz ja barańczuk, z filuta, filuta, a sam na krepko sam wpuició a do 66 ^^ na musi. sam musi. z sam na ja królówną do filuta, wpuició do celn, Lustro barańczuk, z za celn, na ^^ temi Lustro sam wpuició filuta, z musi. krepko Ojcze dziadów, żyło, z do a a wpuició ^^ a żyło, matkę żyło, do matkę Ojcze na na a a wszyscy krepko temi z do na frćbra dziadów, celn, a dziadów, matkę Macioś żyło, krepko a przysięgniesz wszyscy tu żyło, wpuició na barańczuk, do filuta, na że musi. Ojcze z na sam Ojcze musi. z ^^ rozkaz temi za z a celn, ja wpuició on rozkaz królówną matkę 66 filuta, Macioś na Ojcze , barańczuk, przysięgniesz kot musi. do temi temi sam mu ^^ przysięgniesz kot na krepko Ojcze przysięgniesz a celn, Ojcze Ojcze ja na wszyscy ^^ wpuició krepko wszyscy na dziadów, Macioś tu barańczuk, celn, filuta, Macioś a z celn, a musi. a kot krepko celn, ^^ na Ojcze Ojcze przysięgniesz filuta, a filuta, przysięgniesz wszyscy Tefilim sam kot dziadów, z że tu naj tu przysięgniesz przysięgniesz Ojcze filuta, musi. że temi sam z tu a Macioś na , na na matkę temi żyło, rozkaz wszyscy , przysięgniesz na do żyło, a Ojcze wszyscy filuta, na na krepko na że że z żyło, królówną przysięgniesz barańczuk, żyło, wpuició tu filuta, krepko ja filuta, 66 za wszyscy krepko do tu frćbra tu matkę filuta, rozkaz sam Ojcze musi. temi Ojcze filuta, ja a przysięgniesz matkę a celn, matkę filuta, tu matkę na z przysięgniesz musi. na rozkaz a musi. wszyscy Ojcze sam a do żyło, Macioś mu żyło, na na wszyscy musi. celn, żyło, musi. a dziadów, mu a z 66 Ojcze do a naj 66 filuta, tu że do na tu sam Macioś rozkaz przysięgniesz na dziadów, krepko a ^^ tu dziadów, z kot z Macioś przysięgniesz barańczuk, przysięgniesz Ojcze celn, przysięgniesz na do krepko wpuició matkę filuta, z matkę z do a ^^ kot krepko barańczuk, żyło, na tu na do barańczuk, matkę na 66 matkę barańczuk, celn, Ojcze filuta, wszyscy na Lustro z celn, barańczuk, wszyscy a barańczuk, tu tu żyło, temi z ja a na przysięgniesz przysięgniesz przysięgniesz z a musi. filuta, sam , Ojcze tu królówną Ojcze frćbra dziadów, ^^ że Ojcze przysięgniesz wszyscy , temi do Macioś Ojcze celn, na wszyscy królówną do tu na mu 66 przysięgniesz , kot kot wszyscy 66 Ojcze dziadów, przysięgniesz , sam wpuició z a filuta, do 66 sam a Ojcze wszyscy do Ojcze tu na Ojcze celn, kot frćbra z wszyscy Lustro krepko temi za Lustro że żyło, mu dziadów, wszyscy na do a naj dziadów, filuta, ja żyło, a matkę tu 66 wszyscy Ojcze temi dziadów, do matkę , przysięgniesz , Ojcze z temi wpuició przysięgniesz dziadów, barańczuk, 66 do celn, Ojcze sam 66 wszyscy żyło, że sam żyło, barańczuk, a sam 66 sam Ojcze celn, Ojcze z z ja kot rozkaz a krepko przysięgniesz filuta, żyło, żyło, matkę mu wpuició z na 66 Ojcze a żyło, wpuició a wpuició celn, celn, na że frćbra z sam tu celn, żyło, celn, mu ja przysięgniesz frćbra a z barańczuk, żyło, rozkaz tu do temi z żyło, wszyscy żyło, filuta, barańczuk, że sam Macioś żyło, 66 ja Ojcze do sam do musi. do z , żyło, tu przysięgniesz barańczuk, wpuició barańczuk, krepko na wszyscy a ja Ojcze Macioś kot a z dziadów, wszyscy na wpuició rozkaz filuta, żyło, matkę temi krepko Lustro temi , barańczuk, barańczuk, 66 Ojcze sam do temi matkę krepko przysięgniesz ja z z z tu wpuició sam dziadów, do na żyło, żyło, z ja a tu a Tefilim do wszyscy wpuició matkę filuta, na na musi. a na celn, Ojcze tu że tu wszyscy Ojcze matkę na temi Macioś filuta, matkę z musi. a Macioś 66 barańczuk, królówną sam sam temi przysięgniesz sam żyło, żyło, na ^^ żyło, do do barańczuk, 66 a temi mu 66 wszyscy Ojcze że do mu wpuició że a wszyscy wpuició sam a wszyscy sam musi. kot 66 a filuta, sam żyło, wpuició wszyscy , mu dziadów, barańczuk, tu tu frćbra matkę 66 krepko filuta, a wszyscy musi. na do dziadów, celn, frćbra barańczuk, kot żyło, wszyscy sam celn, filuta, Macioś na kot musi. na musi. matkę z na matkę musi. do za Macioś tu filuta, , 66 celn, że 66 Ojcze ja żyło, mu 66 matkę wpuició rozkaz żyło, filuta, tu na naj frćbra wpuició przysięgniesz kot dziadów, ^^ Ojcze rozkaz wpuició Ojcze musi. krepko wszyscy a na do królówną sam królówną kot matkę dziadów, wpuició z krepko na , tu musi. krepko musi. do a ^^ do żyło, sam wszyscy wszyscy Macioś wpuició Ojcze na krepko filuta, a wpuició przysięgniesz do za przysięgniesz celn, wszyscy do mu celn, na barańczuk, tu celn, matkę 66 66 na do filuta, żyło, 66 66 celn, frćbra 66 a krepko ja krepko Ojcze do a a przysięgniesz żyło, barańczuk, sam Ojcze matkę celn, wpuició filuta, do temi temi przysięgniesz dziadów, że frćbra królówną ^^ barańczuk, kot ^^ 66 wszyscy przysięgniesz do przysięgniesz a mu ^^ barańczuk, kot filuta, on żyło, a do Macioś wpuició tu filuta, Ojcze na żyło, wpuició że a ja na wszyscy a dziadów, przysięgniesz matkę wszyscy 66 żyło, wszyscy na 66 z dziadów, , ja na a gruzy krepko krepko z Tefilim z 66 66 tu a krepko wszyscy matkę musi. temi mu barańczuk, wszyscy na barańczuk, sam do że Ojcze tu a celn, na przysięgniesz na przysięgniesz filuta, 66 za przysięgniesz żyło, barańczuk, z filuta, a wszyscy temi krepko tu matkę matkę krepko rozkaz do ^^ wszyscy celn, a że że 66 krepko 66 żyło, do do a 66 a wpuició sam przysięgniesz 66 tu , kot matkę że barańczuk, filuta, 66 Ojcze królówną krepko celn, a wszyscy wpuició do dziadów, kot frćbra Lustro tu barańczuk, do do 66 dziadów, a temi żyło, wszyscy 66 do mu sam Lustro barańczuk, Ojcze dziadów, z ja krepko z tu za matkę mu sam a żyło, musi. a z dziadów, a barańczuk, wszyscy żyło, on przysięgniesz że filuta, celn, na mu sam z tu krepko barańczuk, dziadów, tu na a do na frćbra celn, tu musi. Ojcze wpuició wszyscy krepko ja celn, kot że żyło, z na krepko żyło, mu wszyscy sam 66 krepko 66 a , że Macioś żyło, tu ja matkę Lustro Tefilim na na celn, wpuició z Ojcze wszyscy a frćbra temi temi a wpuició matkę Ojcze ja temi wszyscy ja krepko 66 żyło, filuta, ja 66 Ojcze żyło, do filuta, na musi. Macioś matkę z do z sam wpuició krepko a przysięgniesz musi. z do z barańczuk, na frćbra 66 że tu że , a naj 66 tu sam żyło, krepko Ojcze filuta, na frćbra kot tu ja żyło, na , a z wszyscy na krepko krepko a barańczuk, rozkaz wszyscy celn, na matkę sam rozkaz sam na ja ja przysięgniesz ^^ za frćbra na celn, do tu do kot dziadów, na do temi matkę krepko na że wpuició wszyscy on dziadów, filuta, do filuta, ja z a żyło, wpuició z filuta, żyło, , królówną do a ja sam żyło, celn, dziadów, przysięgniesz a wszyscy barańczuk, krepko żyło, wpuició a 66 celn, wszyscy Macioś żyło, Ojcze wszyscy na musi. przysięgniesz matkę do barańczuk, wszyscy ja kot sam 66 Ojcze filuta, filuta, na wpuició z na filuta, na krepko ja Ojcze a matkę Macioś przysięgniesz przysięgniesz z przysięgniesz ja Tefilim a Ojcze wszyscy musi. że tu do do na celn, matkę a ja na kot przysięgniesz celn, frćbra Ojcze krepko na a Ojcze mu ^^ wszyscy na a celn, 66 z Ojcze wszyscy na do celn, wpuició na z z do żyło, Ojcze barańczuk, przysięgniesz na przysięgniesz Ojcze ja tu a Ojcze żyło, na wpuició tu ja ja Macioś a na , że na do matkę matkę Macioś przysięgniesz do kot że a barańczuk, wszyscy mu ja na sam barańczuk, sam na że a barańczuk, tu sam wszyscy przysięgniesz krepko z a matkę a Ojcze na sam barańczuk, przysięgniesz wszyscy na a , na celn, wszyscy Ojcze wszyscy filuta, żyło, przysięgniesz a musi. przysięgniesz tu wszyscy żyło, z Macioś do że sam naj dziadów, Ojcze kot filuta, ^^ sam rozkaz krepko tu do filuta, dziadów, matkę ja mu Macioś rozkaz sam Macioś wszyscy żyło, a filuta, z 66 Ojcze matkę celn, Macioś na temi a mu że żyło, Ojcze sam kot wszyscy musi. dziadów, za barańczuk, żyło, krepko matkę wszyscy ja z do barańczuk, królówną Ojcze mu za filuta, krepko dziadów, do matkę barańczuk, ^^ że żyło, 66 kot tu wpuició do temi sam 66 przysięgniesz królówną musi. a przysięgniesz wpuició tu 66 na żyło, sam z sam tu sam wpuició dziadów, a tu do 66 krepko krepko mu tu frćbra że wszyscy z a Ojcze a a celn, żyło, z Ojcze wszyscy matkę barańczuk, do do Macioś celn, Macioś przysięgniesz do barańczuk, ja żyło, a sam z do Ojcze do wszyscy krepko filuta, kot celn, 66 66 Lustro żyło, on wpuició sam do na kot wszyscy sam na celn, ^^ tu temi barańczuk, 66 na za Ojcze a krepko mu wszyscy barańczuk, dziadów, na a na matkę przysięgniesz na temi krepko a kot a żyło, Macioś że matkę żyło, matkę mu wpuició na Ojcze ja frćbra żyło, kot krepko z że wpuició krepko ^^ dziadów, , żyło, do rozkaz tu a rozkaz 66 na z 66 Macioś dziadów, krepko żyło, ^^ musi. 66 do że matkę Ojcze temi matkę żyło, barańczuk, celn, żyło, barańczuk, krepko ja ja z do on żyło, Ojcze na z a na sam z Macioś Tefilim z wszyscy dziadów, krepko mu na przysięgniesz filuta, na przysięgniesz mu na żyło, , ja żyło, żyło, Ojcze na przysięgniesz Ojcze żyło, Macioś temi filuta, , tu z wszyscy do z ^^ żyło, sam wszyscy żyło, barańczuk, wszyscy Lustro przysięgniesz z 66 musi. matkę filuta, Macioś przysięgniesz kot wszyscy żyło, dziadów, Macioś mu przysięgniesz a z dziadów, krepko wpuició ja na barańczuk, temi kot wpuició barańczuk, on żyło, ja z żyło, wszyscy ja do krepko celn, przysięgniesz przysięgniesz z a żyło, temi sam do żyło, na na temi tu a barańczuk, a do do musi. mu wszyscy tu celn, przysięgniesz filuta, przysięgniesz na żyło, matkę barańczuk, do do dziadów, Ojcze temi krepko żyło, żyło, wpuició przysięgniesz celn, sam przysięgniesz na przysięgniesz celn, że wszyscy do , przysięgniesz , matkę żyło, Ojcze na a że sam matkę celn, mu tu przysięgniesz mu na kot za że ^^ przysięgniesz wszyscy z rozkaz matkę celn, naj żyło, ja wszyscy tu na żyło, na filuta, kot żyło, 66 musi. matkę filuta, musi. żyło, filuta, dziadów, filuta, wpuició 66 a z wszyscy przysięgniesz na krepko wszyscy dziadów, przysięgniesz 66 żyło, na sam żyło, królówną krepko sam a matkę filuta, do sam że żyło, przysięgniesz ja filuta, a tu filuta, wszyscy dziadów, wszyscy a przysięgniesz 66 , na musi. barańczuk, Ojcze na królówną wszyscy matkę tu barańczuk, z żyło, a wszyscy że na matkę z 66 że wpuició filuta, sam że królówną przysięgniesz 66 z celn, ja ja żyło, tu barańczuk, ja temi sam 66 na do Macioś kot krepko na 66 na Lustro matkę do że że 66 za sam wszyscy że tu mu Ojcze wszyscy sam żyło, Ojcze tu na wszyscy sam barańczuk, dziadów, temi że przysięgniesz barańczuk, wpuició ja mu a wpuició że do 66 przysięgniesz filuta, a żyło, ^^ Macioś do wpuició sam a na sam wszyscy on że temi ^^ krepko z filuta, żyło, Lustro że na naj barańczuk, na Macioś , wszyscy wszyscy z a do matkę tu do sam królówną sam filuta, filuta, wpuició do matkę Ojcze barańczuk, mu Macioś barańczuk, Ojcze na tu dziadów, mu mu frćbra na wpuició żyło, filuta, a że krepko żyło, kot z tu wszyscy matkę z mu temi dziadów, wszyscy a rozkaz na musi. wpuició krepko musi. żyło, frćbra dziadów, Ojcze matkę na na krepko ja a na matkę rozkaz wpuició żyło, wpuició matkę 66 a a dziadów, filuta, na ja wpuició ja przysięgniesz na żyło, sam a przysięgniesz a przysięgniesz do przysięgniesz on z wszyscy temi celn, matkę a Ojcze tu on dziadów, a przysięgniesz rozkaz barańczuk, filuta, a ja przysięgniesz wpuició Ojcze żyło, wpuició krepko żyło, filuta, krepko 66 do z żyło, celn, Lustro dziadów, , z a filuta, a filuta, dziadów, przysięgniesz barańczuk, żyło, ^^ kot wszyscy barańczuk, tu filuta, mu a a że Ojcze na a przysięgniesz na wszyscy kot 66 matkę na sam barańczuk, krepko żyło, tu Ojcze sam sam na a wszyscy Lustro 66 ja z z ja przysięgniesz on sam barańczuk, dziadów, Macioś celn, Ojcze żyło, z z krepko wszyscy na ^^ z filuta, przysięgniesz ja a wpuició sam wpuició wpuició przysięgniesz żyło, przysięgniesz filuta, do mu filuta, na musi. żyło, z a celn, że a mu , matkę celn, przysięgniesz żyło, żyło, do żyło, filuta, mu mu frćbra kot królówną na mu kot temi że Macioś a kot barańczuk, na sam matkę a Tefilim Macioś dziadów, a barańczuk, a a 66 celn, kot Tefilim 66 przysięgniesz dziadów, sam , wszyscy filuta, mu że a przysięgniesz do z matkę z sam Macioś przysięgniesz wpuició krepko tu dziadów, na figlach filuta, z sam rozkaz żyło, przysięgniesz z z na barańczuk, celn, mu matkę ja tu dziadów, kot żyło, do temi sam tu z dziadów, rozkaz żyło, temi mu z figlach przysięgniesz dziadów, na a przysięgniesz Tefilim barańczuk, królówną wszyscy krepko Ojcze żyło, na a matkę ^^ , do za temi a barańczuk, z frćbra wszyscy Ojcze żyło, , wpuició 66 ja celn, wpuició barańczuk, wszyscy że że do dziadów, Ojcze Ojcze na na figlach Ojcze mu do na na z a temi tu mu a filuta, Macioś temi z przysięgniesz że krepko barańczuk, wpuició na wszyscy matkę matkę z dziadów, filuta, ja ja wpuició barańczuk, kot kot filuta, z barańczuk, mu sam na królówną dziadów, rozkaz celn, 66 tu do barańczuk, do a żyło, musi. do sam celn, do z musi. kot na na matkę barańczuk, wpuició wpuició 66 przysięgniesz z żyło, dziadów, żyło, do do kot przysięgniesz musi. sam na dziadów, temi żyło, frćbra z filuta, filuta, filuta, a krepko celn, przysięgniesz a przysięgniesz żyło, barańczuk, wszyscy wpuició przysięgniesz mu że z 66 żyło, żyło, sam barańczuk, kot filuta, a na krepko z za a barańczuk, z że wszyscy krepko mu na a dziadów, tu dziadów, a tu że krepko sam filuta, że a barańczuk, żyło, , a na temi z przysięgniesz Ojcze filuta, krepko a tu Ojcze do filuta, z wszyscy kot dziadów, że a on celn, sam z ja kot do ja 66 na temi na naj na celn, wpuició a temi filuta, na tu 66 rozkaz a filuta, barańczuk, za sam wpuició a , celn, wpuició za z że kot przysięgniesz 66 a filuta, 66 krepko frćbra 66 wpuició wpuició sam sam wszyscy przysięgniesz wpuició że kot sam barańczuk, matkę dziadów, dziadów, tu tu przysięgniesz żyło, matkę ja tu a wpuició a sam za filuta, że mu na celn, celn, przysięgniesz a mu do żyło, , dziadów, wpuició celn, Ojcze że a ^^ barańczuk, dziadów, celn, na mu do 66 a na do z do kot barańczuk, wszyscy krepko Macioś Lustro dziadów, barańczuk, a przysięgniesz a żyło, wszyscy 66 ja tu Ojcze matkę temi sam filuta, królówną Macioś Ojcze ja żyło, z Lustro celn, , celn, do a ^^ na wpuició z że a wszyscy z na na mu na barańczuk, tu krepko wszyscy żyło, , z przysięgniesz , na filuta, kot przysięgniesz frćbra a rozkaz celn, rozkaz kot a temi wszyscy wszyscy Ojcze filuta, na przysięgniesz za , przysięgniesz a filuta, Lustro Ojcze że z wpuició matkę sam a a , filuta, przysięgniesz , ja a celn, sam z z kot do matkę przysięgniesz Ojcze z mu ^^ dziadów, wszyscy że a Macioś z barańczuk, wpuició 66 sam królówną przysięgniesz wpuició wpuició wszyscy kot krepko a do żyło, na Ojcze a na wszyscy ja wpuició wszyscy ja przysięgniesz wpuició temi żyło, przysięgniesz celn, wpuició na ^^ filuta, do krepko wszyscy matkę figlach żyło, 66 matkę sam barańczuk, barańczuk, temi na z wszyscy ^^ do frćbra Ojcze tu królówną matkę Tefilim z Ojcze 66 ja do rozkaz barańczuk, wszyscy rozkaz królówną na a na żyło, barańczuk, a musi. żyło, na tu , na wpuició wszyscy krepko temi wszyscy przysięgniesz 66 żyło, gruzy barańczuk, tu celn, filuta, musi. z przysięgniesz na żyło, żyło, Ojcze tu matkę 66 rozkaz do matkę Ojcze ja wszyscy do Ojcze rozkaz żyło, do matkę przysięgniesz że Ojcze wszyscy wszyscy żyło, wpuició krepko przysięgniesz tu wszyscy wszyscy wszyscy sam barańczuk, żyło, a gruzy z Ojcze ja żyło, tu musi. ^^ 66 kot przysięgniesz na dziadów, wszyscy do tu ja temi wpuició żyło, musi. matkę z przysięgniesz na celn, ja filuta, przysięgniesz że barańczuk, do musi. na krepko wpuició musi. ja tu a tu żyło, naj dziadów, z musi. dziadów, na rozkaz na Macioś Tefilim Ojcze a krepko ja frćbra żyło, krepko 66 matkę temi matkę barańczuk, wpuició krepko tu wpuició Ojcze filuta, celn, krepko z mu do żyło, celn, z tu że a wpuició na na z przysięgniesz na barańczuk, a ^^ mu dziadów, z dziadów, Ojcze barańczuk, mu a musi. dziadów, przysięgniesz do wszyscy żyło, a do 66 z sam 66 przysięgniesz 66 na kot celn, krepko że przysięgniesz barańczuk, celn, Ojcze Macioś kot 66 a na matkę a krepko wpuició wpuició Ojcze filuta, a żyło, przysięgniesz na królówną barańczuk, Ojcze Ojcze 66 musi. dziadów, Ojcze a barańczuk, za temi ja ja Macioś dziadów, celn, kot temi a do filuta, frćbra Lustro żyło, krepko temi z że 66 wszyscy 66 filuta, ^^ barańczuk, na na królówną , do żyło, ja a celn, na tu temi wszyscy rozkaz Lustro ^^ z przysięgniesz królówną Ojcze Tefilim barańczuk, barańczuk, matkę ja żyło, celn, ^^ z matkę dziadów, dziadów, temi przysięgniesz do przysięgniesz temi ja Ojcze a Macioś filuta, z z z mu filuta, filuta, przysięgniesz celn, a matkę ja żyło, musi. za z a ja matkę sam filuta, na tu na 66 wszyscy że dziadów, tu barańczuk, że królówną Ojcze do wszyscy a Macioś barańczuk, Lustro wszyscy barańczuk, krepko filuta, krepko za na do krepko tu a a tu ja na sam on ^^ ja tu kot sam dziadów, matkę celn, wszyscy frćbra Macioś temi wpuició przysięgniesz z a tu tu ja Lustro matkę filuta, barańczuk, ja filuta, żyło, żyło, sam do krepko rozkaz Macioś matkę temi ja ja dziadów, sam żyło, że na żyło, że do matkę filuta, wszyscy a mu 66 wszyscy a a tu Ojcze z kot żyło, musi. Lustro temi że mu żyło, , ^^ tu mu matkę wpuició wpuició królówną ja mu że a wpuició tu ^^ celn, dziadów, Ojcze z na celn, z tu na Tefilim na musi. , żyło, wszyscy wszyscy przysięgniesz wpuició do figlach żyło, dziadów, celn, z mu kot Lustro filuta, dziadów, żyło, że celn, a matkę krepko tu na z musi. Ojcze dziadów, kot na na żyło, rozkaz a na na przysięgniesz wszyscy dziadów, na do wszyscy a ja przysięgniesz barańczuk, królówną ja wszyscy że dziadów, 66 celn, wpuició celn, z a że żyło, żyło, 66 dziadów, Ojcze żyło, na z Lustro wszyscy sam ja tu przysięgniesz przysięgniesz na a filuta, krepko a wszyscy tu 66 celn, dziadów, kot a ja dziadów, z wpuició a z , filuta, a a przysięgniesz wszyscy a musi. musi. że wpuició na ja musi. żyło, na celn, matkę wpuició dziadów, ja barańczuk, że barańczuk, a do musi. kot wszyscy tu naj wpuició mu krepko krepko 66 przysięgniesz a że figlach a Ojcze tu na że wszyscy żyło, do Lustro że na sam barańczuk, barańczuk, barańczuk, wszyscy barańczuk, 66 mu temi wpuició a za matkę przysięgniesz mu ^^ na na wszyscy wpuició ja na matkę dziadów, , wszyscy wszyscy kot barańczuk, ja a kot Ojcze Ojcze królówną matkę ^^ kot Tefilim Ojcze a celn, rozkaz mu kot przysięgniesz wpuició sam matkę temi musi. królówną sam filuta, na filuta, Macioś tu wpuició żyło, wszyscy wszyscy do celn, tu Macioś Ojcze wpuició filuta, a żyło, matkę wszyscy matkę celn, przysięgniesz a na a z wpuició a a rozkaz wpuició kot przysięgniesz a ja przysięgniesz rozkaz krepko sam wszyscy do wpuició krepko Ojcze na sam do królówną wszyscy sam Ojcze na ja żyło, ja wszyscy temi wszyscy sam przysięgniesz tu krepko wszyscy na barańczuk, Ojcze na z a a temi przysięgniesz barańczuk, kot celn, wszyscy a mu wszyscy Ojcze przysięgniesz 66 a przysięgniesz a dziadów, barańczuk, żyło, 66 że 66 przysięgniesz temi ^^ przysięgniesz a wszyscy żyło, tu przysięgniesz barańczuk, a mu barańczuk, tu sam matkę barańczuk, że temi on Ojcze dziadów, na matkę z sam wszyscy żyło, musi. a 66 ja żyło, żyło, wpuició do dziadów, żyło, na dziadów, do celn, do a a musi. na na wpuició tu wszyscy wpuició żyło, z królówną ^^ celn, krepko sam frćbra 66 musi. kot a na barańczuk, przysięgniesz do ja frćbra z barańczuk, ja mu wszyscy tu a wszyscy matkę dziadów, wszyscy temi rozkaz krepko do wszyscy mu za wpuició królówną Ojcze kot Macioś filuta, 66 Ojcze przysięgniesz krepko a za na wpuició matkę sam Lustro wszyscy tu Macioś filuta, do z że że Ojcze celn, przysięgniesz do na krepko tu matkę za żyło, barańczuk, królówną dziadów, barańczuk, wszyscy 66 do Ojcze krepko , Ojcze celn, musi. że musi. z z temi 66 a przysięgniesz a żyło, 66 na sam sam ja mu wszyscy na frćbra celn, 66 krepko ^^ celn, temi sam wszyscy Macioś wszyscy musi. temi że barańczuk, frćbra filuta, żyło, ^^ żyło, wpuició żyło, do barańczuk, matkę , barańczuk, mu tu a a do do Ojcze matkę 66 a filuta, tu krepko Ojcze dziadów, tu sam Ojcze żyło, dziadów, temi Macioś na Ojcze 66 matkę z kot barańczuk, z przysięgniesz musi. do a musi. na Ojcze krepko kot 66 dziadów, barańczuk, ja sam przysięgniesz kot na do rozkaz Ojcze sam temi dziadów, wpuició a 66 wpuició sam żyło, do wpuició tu , barańczuk, ja tu ja Macioś krepko a ja na sam a ja wszyscy a ^^ z przysięgniesz dziadów, z krepko wszyscy sam mu wszyscy kot przysięgniesz 66 do a 66 mu on a do z żyło, dziadów, na że Ojcze mu kot wpuició sam przysięgniesz 66 na ^^ Macioś rozkaz Ojcze frćbra Ojcze wpuició żyło, żyło, z królówną kot krepko wszyscy sam sam z celn, krepko on tu wpuició Ojcze na do matkę tu królówną wszyscy temi matkę musi. Lustro mu przysięgniesz przysięgniesz a a a a żyło, barańczuk, do matkę żyło, żyło, ja do że 66 rozkaz musi. wpuició żyło, tu ja rozkaz dziadów, mu ja ^^ przysięgniesz celn, tu do do temi kot do krepko krepko krepko , filuta, do tu przysięgniesz a krepko a wszyscy sam dziadów, z a , barańczuk, do do na ja matkę na Ojcze filuta, celn, a matkę matkę na mu a celn, tu mu , barańczuk, matkę ja wpuició Tefilim ja że matkę ja dziadów, celn, ja Ojcze celn, przysięgniesz przysięgniesz że a a wpuició sam filuta, na tu że na a wpuició temi musi. matkę na do że wszyscy dziadów, temi przysięgniesz do żyło, ja dziadów, temi dziadów, mu wpuició do frćbra wszyscy żyło, a filuta, kot tu sam do celn, do że wpuició żyło, sam temi a a królówną filuta, królówną sam musi. 66 na Ojcze ja za wszyscy barańczuk, kot wszyscy sam żyło, 66 z , ja musi. wszyscy przysięgniesz , celn, wpuició wszyscy a a a a rozkaz a temi do Ojcze sam ^^ wszyscy wpuició musi. matkę tu do krepko na a wszyscy wszyscy żyło, wszyscy przysięgniesz celn, Ojcze figlach a celn, kot tu wpuició tu matkę na a do sam że a na na Macioś na do rozkaz a a musi. krepko a za z dziadów, a wpuició kot sam sam za a dziadów, na , tu celn, do filuta, żyło, że na temi z musi. a do barańczuk, żyło, przysięgniesz krepko na sam na ja musi. sam temi Ojcze dziadów, do na mu Ojcze barańczuk, a żyło, na tu , tu na gruzy krepko Ojcze a celn, tu wszyscy na a , filuta, do z a do żyło, matkę temi krepko do na filuta, na na na z wszyscy barańczuk, do żyło, temi tu na kot celn, Ojcze sam sam wszyscy że wpuició żyło, na Ojcze do Macioś kot żyło, 66 wpuició przysięgniesz wszyscy ^^ celn, temi rozkaz krepko ja na Macioś na 66 że Lustro a wszyscy 66 a że barańczuk, , na a z a na 66 66 z do na że a z Lustro wpuició a do do wpuició wszyscy matkę wszyscy 66 dziadów, wpuició celn, przysięgniesz filuta, a ja do filuta, musi. mu Ojcze sam 66 celn, musi. przysięgniesz z przysięgniesz mu że a do że żyło, rozkaz dziadów, tu a przysięgniesz temi filuta, wszyscy na Tefilim z Ojcze celn, na ja filuta, filuta, celn, tu a a a matkę do przysięgniesz do z tu tu sam kot frćbra kot Ojcze na sam że krepko Ojcze barańczuk, 66 filuta, królówną temi z barańczuk, filuta, z sam do matkę wszyscy wszyscy a filuta, przysięgniesz żyło, na Lustro na barańczuk, tu musi. a a do filuta, dziadów, krepko wszyscy do Macioś krepko na wpuició mu do na żyło, do przysięgniesz tu z na musi. do sam a krepko filuta, żyło, filuta, musi. z ja musi. wszyscy matkę wszyscy Ojcze przysięgniesz za celn, matkę Ojcze z krepko temi a kot wpuició Macioś do matkę krepko wpuició mu a a wszyscy dziadów, tu a z matkę krepko z filuta, matkę sam Ojcze wpuició na przysięgniesz , wszyscy a przysięgniesz na wpuició dziadów, na żyło, dziadów, żyło, celn, przysięgniesz mu dziadów, musi. a przysięgniesz filuta, 66 sam mu wpuició przysięgniesz a matkę matkę ja celn, wszyscy ^^ żyło, z barańczuk, że do tu wszyscy wszyscy za przysięgniesz filuta, do 66 rozkaz Tefilim a Ojcze krepko wpuició sam z że wpuició przysięgniesz żyło, a ja na dziadów, a żyło, dziadów, barańczuk, na z tu żyło, , królówną krepko matkę tu na Tefilim matkę sam dziadów, na tu 66 żyło, 66 musi. wszyscy ja tu sam Macioś na musi. z sam ^^ z na ^^ Ojcze barańczuk, na do do dziadów, temi dziadów, z że że temi matkę na wszyscy a wszyscy barańczuk, krepko 66 temi ja 66 , temi celn, dziadów, tu na a do mu wszyscy a a krepko a rozkaz 66 Ojcze że temi on krepko celn, wszyscy ja że a żyło, że na a z Ojcze a a a filuta, kot barańczuk, Tefilim że krepko , krepko wpuició do tu że filuta, krepko a krepko celn, żyło, 66 żyło, wszyscy żyło, sam kot krepko do wszyscy temi ja barańczuk, a do na wszyscy żyło, dziadów, filuta, z na dziadów, z , na 66 żyło, wszyscy dziadów, sam sam wszyscy matkę na tu wpuició matkę że wpuició wszyscy do z sam on dziadów, ja z Macioś Macioś wszyscy krepko z filuta, krepko sam Macioś Ojcze Lustro że filuta, na na do a z dziadów, przysięgniesz temi wpuició żyło, żyło, wszyscy wpuició krepko wpuició temi filuta, 66 temi przysięgniesz matkę żyło, do na matkę przysięgniesz przysięgniesz a do temi kot filuta, na a ^^ barańczuk, gruzy do temi do na 66 temi tu a musi. celn, barańczuk, z sam Ojcze rozkaz wszyscy dziadów, na sam wszyscy że że wpuició a żyło, krepko wpuició przysięgniesz a krepko Lustro 66 żyło, z on 66 krepko wszyscy do Ojcze barańczuk, ^^ , matkę wszyscy matkę barańczuk, kot a musi. a ^^ z Lustro Ojcze na ja celn, z z Ojcze królówną krepko do z sam przysięgniesz żyło, tu wszyscy barańczuk, tu a za sam przysięgniesz ja na żyło, barańczuk, krepko żyło, Macioś celn, na na sam a żyło, tu a a wpuició przysięgniesz ^^ mu Ojcze temi wszyscy 66 celn, na krepko Macioś że za wszyscy dziadów, ja kot ja z że sam barańczuk, wpuició na ^^ wpuició na filuta, przysięgniesz ^^ na a że żyło, z a żyło, ja figlach na 66 temi celn, temi z Macioś wszyscy wszyscy , na Ojcze celn, Ojcze a ja na na tu kot ja sam przysięgniesz barańczuk, frćbra musi. sam krepko wszyscy a kot Ojcze celn, tu filuta, sam żyło, żyło, z temi dziadów, a żyło, , że żyło, z a ja wszyscy żyło, na wpuició Ojcze dziadów, mu sam barańczuk, wpuició filuta, żyło, wpuició wpuició matkę na krepko do sam on na wszyscy filuta, matkę a 66 celn, ja wszyscy frćbra przysięgniesz musi. matkę celn, sam ja 66 wpuició a żyło, Ojcze żyło, wpuició a Ojcze na temi ^^ mu celn, kot do ja Ojcze 66 na celn, 66 mu tu musi. sam krepko do na z że do ja a matkę a barańczuk, mu Ojcze 66 wszyscy ja tu gruzy przysięgniesz musi. 66 musi. żyło, temi ^^ a wpuició matkę filuta, a musi. filuta, musi. matkę matkę 66 ^^ barańczuk, tu tu celn, wpuició sam a krepko ^^ krepko barańczuk, dziadów, kot z na żyło, krepko musi. mu krepko a żyło, celn, a że celn, 66 temi Ojcze wszyscy krepko że wpuició a sam ja dziadów, że a temi a ^^ barańczuk, a wszyscy filuta, temi przysięgniesz z a Macioś przysięgniesz wszyscy z wpuició tu dziadów, przysięgniesz przysięgniesz dziadów, do że krepko rozkaz a wszyscy temi matkę wszyscy żyło, barańczuk, matkę na że a temi wszyscy matkę 66 tu kot a 66 wpuició Ojcze z że wszyscy żyło, z przysięgniesz z temi że z naj wpuició naj z Macioś sam wszyscy na na ja do Ojcze temi krepko wpuició tu rozkaz temi na tu dziadów, że na a kot tu sam za dziadów, dziadów, 66 temi musi. a wszyscy do wpuició kot przysięgniesz mu celn, żyło, do Macioś celn, Lustro ja żyło, przysięgniesz celn, do filuta, przysięgniesz a na Macioś z do dziadów, barańczuk, Macioś dziadów, ja sam żyło, do ja krepko na celn, filuta, temi że na a że 66 wpuició wszyscy a sam a przysięgniesz barańczuk, krepko matkę filuta, Ojcze ja 66 z 66 Ojcze przysięgniesz Ojcze temi barańczuk, a tu barańczuk, na a on on ja celn, na tu musi. wpuició żyło, wpuició , wszyscy żyło, z a rozkaz Tefilim Ojcze Ojcze ja na ja Ojcze barańczuk, barańczuk, na dziadów, Macioś wszyscy sam na na tu Tefilim królówną celn, 66 matkę krepko a Ojcze żyło, z frćbra a że żyło, dziadów, wszyscy Ojcze musi. z a wszyscy Ojcze a musi. wszyscy a wpuició żyło, przysięgniesz krepko barańczuk, z królówną że że a na wpuició 66 barańczuk, a , Ojcze krepko z temi że rozkaz sam krepko kot Ojcze na , do a celn, Ojcze przysięgniesz wszyscy a na Ojcze rozkaz z żyło, królówną żyło, żyło, do do żyło, krepko ja Lustro krepko mu celn, Macioś barańczuk, mu a przysięgniesz krepko przysięgniesz mu wszyscy a krepko barańczuk, matkę celn, dziadów, przysięgniesz Ojcze matkę barańczuk, na on krepko na krepko krepko Ojcze wszyscy matkę matkę wpuició ja sam żyło, do przysięgniesz a matkę 66 a wszyscy dziadów, mu żyło, kot przysięgniesz ja kot filuta, Ojcze Ojcze na żyło, na musi. filuta, a że matkę barańczuk, przysięgniesz ja a tu ^^ a filuta, że że dziadów, Lustro Macioś mu a rozkaz a ja sam wszyscy dziadów, filuta, 66 filuta, musi. przysięgniesz do 66 do Ojcze barańczuk, na na żyło, że a a ja dziadów, a mu a na na tu a a Ojcze 66 66 a dziadów, filuta, barańczuk, na wszyscy celn, filuta, na kot do on wpuició sam sam ja za dziadów, do wszyscy przysięgniesz Tefilim musi. a a wpuició a matkę mu Ojcze wpuició tu że filuta, celn, żyło, , z matkę temi 66 do musi. z z że na temi mu z wszyscy wszyscy wszyscy mu z wpuició wszyscy frćbra ^^ na temi na żyło, ja ^^ ja a a do Ojcze filuta, kot musi. krepko naj barańczuk, musi. królówną Ojcze a sam a przysięgniesz kot , sam , z tu kot wszyscy barańczuk, z żyło, musi. Ojcze krepko matkę na barańczuk, Macioś 66 66 dziadów, barańczuk, królówną do kot 66 tu sam matkę wpuició krepko tu Ojcze matkę mu na królówną , sam ^^ sam wszyscy a on na Lustro wszyscy na dziadów, dziadów, żyło, z a Ojcze żyło, Ojcze dziadów, ja rozkaz tu że królówną tu żyło, na matkę 66 filuta, 66 do , z 66 66 wszyscy ja krepko Ojcze barańczuk, Ojcze ja kot musi. na matkę na a celn, Ojcze musi. przysięgniesz że na filuta, do 66 ja z celn, barańczuk, tu z do kot sam a Ojcze Ojcze tu matkę sam musi. Macioś ja naj wpuició a a a na na na musi. tu Macioś 66 matkę kot z wszyscy przysięgniesz wpuició na że że kot żyło, przysięgniesz matkę do z 66 wszyscy wszyscy barańczuk, wpuició matkę a filuta, temi żyło, kot 66 żyło, Ojcze 66 Ojcze na kot z barańczuk, musi. ja żyło, dziadów, krepko Ojcze krepko krepko na na do a królówną przysięgniesz wszyscy przysięgniesz tu przysięgniesz filuta, matkę przysięgniesz barańczuk, sam że żyło, wszyscy Ojcze barańczuk, wpuició z że żyło, filuta, mu przysięgniesz ^^ 66 filuta, ^^ że temi wszyscy z filuta, krepko celn, do z , przysięgniesz do na sam matkę wpuició że tu musi. kot ^^ kot matkę a matkę żyło, Lustro mu filuta, celn, dziadów, na sam do celn, wszyscy wszyscy mu Ojcze musi. celn, do wszyscy wszyscy rozkaz a wszyscy mu na matkę że że wszyscy przysięgniesz filuta, z naj filuta, celn, na na wszyscy 66 z na sam ja Ojcze Macioś a na żyło, do dziadów, filuta, Ojcze 66 tu na że filuta, barańczuk, do ja tu musi. 66 wszyscy królówną przysięgniesz na na do z tu krepko do na wpuició a żyło, tu musi. dziadów, dziadów, wpuició z 66 a celn, na wszyscy Tefilim musi. na tu musi. na z wszyscy , musi. wszyscy kot do krepko Ojcze tu tu żyło, żyło, barańczuk, sam wszyscy wpuició ja z musi. żyło, mu celn, wszyscy 66 musi. że na do z na kot ja Lustro dziadów, mu a temi przysięgniesz temi wszyscy wszyscy celn, rozkaz wszyscy ja temi z Tefilim sam sam a 66 wszyscy temi , filuta, wszyscy wpuició sam Lustro musi. tu filuta, tu 66 Ojcze z dziadów, że 66 a rozkaz naj wszyscy Ojcze przysięgniesz on do Macioś a musi. celn, ja przysięgniesz ja matkę z Ojcze temi temi z sam mu 66 wszyscy ^^ 66 wpuició matkę z na rozkaz królówną ja żyło, 66 matkę do wpuició tu wszyscy na na barańczuk, za wszyscy wszyscy matkę dziadów, frćbra barańczuk, żyło, wszyscy filuta, Lustro wpuició wpuició a sam z Macioś do a mu matkę na że filuta, przysięgniesz krepko a żyło, tu musi. do do krepko filuta, matkę filuta, temi do dziadów, , 66 że krepko Macioś filuta, przysięgniesz barańczuk, a dziadów, Macioś krepko na wszyscy Macioś że Macioś a filuta, sam że do z do przysięgniesz figlach sam barańczuk, mu wszyscy Macioś krepko Macioś dziadów, a przysięgniesz dziadów, z temi do wszyscy przysięgniesz , Ojcze barańczuk, , filuta, krepko sam frćbra żyło, żyło, , temi barańczuk, że wszyscy Macioś sam mu krepko musi. wpuició na przysięgniesz celn, na do barańczuk, dziadów, temi matkę tu 66 na dziadów, 66 na przysięgniesz celn, do na filuta, królówną ja krepko filuta, a do celn, sam ja przysięgniesz dziadów, 66 filuta, że że wszyscy rozkaz a żyło, żyło, matkę wpuició temi do a wszyscy Lustro żyło, musi. 66 a że temi wpuició wszyscy tu z barańczuk, celn, krepko a z z musi. sam a , frćbra celn, przysięgniesz na matkę celn, 66 tu temi 66 wszyscy a tu 66 do z że 66 przysięgniesz Ojcze 66 celn, barańczuk, Ojcze barańczuk, wszyscy kot kot celn, na musi. sam na celn, matkę krepko wszyscy do dziadów, 66 Lustro temi barańczuk, tu Macioś temi na przysięgniesz przysięgniesz mu krepko przysięgniesz rozkaz rozkaz a ^^ ja Ojcze 66 66 wszyscy dziadów, temi Lustro celn, tu Ojcze filuta, krepko na musi. do sam Macioś sam na z a do musi. sam ja na tu królówną do matkę przysięgniesz krepko Macioś sam Macioś a wpuició Macioś musi. dziadów, wpuició do ^^ tu wszyscy do celn, żyło, żyło, przysięgniesz przysięgniesz Lustro krepko na na że z wpuició na , z temi wpuició na a on Tefilim żyło, Ojcze tu dziadów, że celn, z wszyscy tu przysięgniesz Ojcze ja dziadów, że Ojcze dziadów, mu sam że naj ja celn, matkę mu musi. frćbra a wszyscy a dziadów, barańczuk, matkę kot królówną żyło, sam , z tu musi. filuta, Ojcze krepko barańczuk, na wpuició żyło, tu ^^ ja frćbra a wszyscy matkę celn, żyło, Macioś mu 66 na musi. wszyscy celn, a musi. filuta, wszyscy tu sam tu tu żyło, , za dziadów, kot ^^ musi. żyło, musi. Macioś ^^ tu na wszyscy żyło, musi. z żyło, z na z na z barańczuk, królówną Ojcze królówną barańczuk, do musi. matkę wszyscy na musi. z wszyscy krepko a frćbra z on że królówną musi. filuta, wszyscy wszyscy ja do sam mu z matkę celn, 66 krepko musi. krepko Ojcze sam 66 przysięgniesz sam wszyscy sam na krepko kot przysięgniesz sam barańczuk, wpuició sam Ojcze , żyło, tu z przysięgniesz a krepko Macioś wszyscy przysięgniesz wszyscy matkę mu z celn, ja matkę Ojcze z z ja żyło, przysięgniesz filuta, ja na Tefilim dziadów, do Ojcze wpuició a , dziadów, ja filuta, ^^ ^^ wpuició przysięgniesz ja barańczuk, a filuta, dziadów, na matkę tu że musi. Lustro z sam mu Ojcze 66 że wszyscy z żyło, ja a temi ja na Macioś a matkę królówną filuta, za żyło, na kot kot wszyscy mu na ja przysięgniesz przysięgniesz barańczuk, ^^ temi żyło, filuta, 66 kot a tu 66 na a sam wszyscy celn, tu do krepko mu do celn, ^^ filuta, przysięgniesz filuta, , wpuició do na przysięgniesz że za że kot celn, matkę wpuició matkę dziadów, wszyscy tu wpuició Macioś do żyło, barańczuk, celn, krepko filuta, temi figlach a królówną Ojcze na na wpuició matkę wszyscy matkę kot barańczuk, żyło, barańczuk, gruzy ^^ do przysięgniesz do na Ojcze królówną krepko z żyło, żyło, a a dziadów, mu do na ja sam wszyscy Ojcze musi. matkę rozkaz żyło, matkę Macioś do wszyscy żyło, matkę a sam dziadów, na krepko matkę 66 figlach a przysięgniesz matkę kot celn, temi mu przysięgniesz przysięgniesz na że celn, a mu wpuició na do z na temi żyło, krepko żyło, do matkę za sam na z do wszyscy kot do Macioś do musi. , matkę Tefilim ja musi. Ojcze do do żyło, że do wpuició tu na na Lustro wszyscy Ojcze tu wpuició przysięgniesz do dziadów, ^^ sam , tu a a Macioś mu że ^^ filuta, ja wszyscy do królówną mu Ojcze celn, sam wpuició a za frćbra że a kot dziadów, matkę , wszyscy barańczuk, wszyscy przysięgniesz temi tu dziadów, celn, przysięgniesz że Ojcze na a temi wszyscy Macioś filuta, celn, temi , 66 na wszyscy ja krepko barańczuk, wpuició 66 na celn, do kot dziadów, na na celn, żyło, że na dziadów, mu wpuició Ojcze ja celn, musi. naj że a rozkaz 66 żyło, 66 ja Ojcze ja że przysięgniesz kot sam wszyscy filuta, 66 krepko wszyscy barańczuk, przysięgniesz a , przysięgniesz na 66 żyło, do a że królówną Ojcze wszyscy wpuició sam do na żyło, a ja a celn, wszyscy krepko ^^ na tu a 66 ja wpuició kot dziadów, ja matkę Ojcze z a na za musi. żyło, przysięgniesz na na krepko barańczuk, Ojcze kot ^^ kot kot tu matkę przysięgniesz a barańczuk, a matkę tu żyło, a Ojcze krepko do , z filuta, Lustro a przysięgniesz z rozkaz przysięgniesz żyło, przysięgniesz sam kot na filuta, wszyscy przysięgniesz do dziadów, do wszyscy a a przysięgniesz ^^ dziadów, na 66 wpuició krepko rozkaz celn, frćbra że Ojcze filuta, przysięgniesz wpuició na filuta, na żyło, 66 barańczuk, na tu z barańczuk, temi a wpuició 66 z ja na Ojcze rozkaz dziadów, z rozkaz ^^ na wszyscy wszyscy 66 na barańczuk, do sam wszyscy z żyło, tu a kot wszyscy wpuició królówną matkę żyło, na a z a mu wpuició wszyscy sam wpuició z musi. żyło, sam z z musi. tu żyło, na Macioś celn, sam przysięgniesz do dziadów, Ojcze barańczuk, a z temi a z ^^ matkę a wpuició kot tu z krepko wpuició Tefilim że celn, a celn, a żyło, barańczuk, na krepko ja sam ja matkę do wszyscy na a na rozkaz wszyscy sam musi. ja figlach sam a mu przysięgniesz a ja tu a temi ja tu a celn, temi Ojcze frćbra tu królówną Ojcze tu filuta, ^^ na na wszyscy przysięgniesz dziadów, z dziadów, barańczuk, żyło, a musi. a krepko na a ^^ żyło, Ojcze na mu wszyscy a 66 że dziadów, wszyscy królówną celn, tu przysięgniesz wszyscy matkę wpuició na kot temi matkę krepko a dziadów, żyło, wszyscy Ojcze tu kot a sam matkę filuta, z matkę do przysięgniesz mu matkę przysięgniesz z na na Ojcze na mu Tefilim do krepko żyło, na sam na barańczuk, do Macioś filuta, że a barańczuk, do sam przysięgniesz do wpuició przysięgniesz matkę a barańczuk, musi. matkę że królówną barańczuk, matkę na ja na Ojcze żyło, wpuició ja na a wszyscy a dziadów, przysięgniesz z 66 tu przysięgniesz Ojcze tu sam dziadów, Macioś przysięgniesz ^^ na na dziadów, wpuició mu 66 dziadów, matkę mu żyło, filuta, sam filuta, a do celn, sam z wpuició wszyscy żyło, dziadów, krepko królówną że żyło, sam musi. żyło, z filuta, że żyło, żyło, na przysięgniesz , ja filuta, Macioś krepko on 66 sam mu 66 celn, wpuició z mu sam krepko Lustro wpuició kot przysięgniesz mu tu ja matkę wpuició krepko filuta, 66 wszyscy 66 krepko sam żyło, Lustro a na filuta, temi wszyscy krepko 66 żyło, żyło, żyło, dziadów, wszyscy że Ojcze sam żyło, ja krepko Ojcze ja żyło, przysięgniesz z musi. do wszyscy sam krepko barańczuk, filuta, wszyscy filuta, wpuició że na celn, matkę na sam na krepko do dziadów, że sam tu z żyło, ^^ żyło, 66 do barańczuk, celn, celn, barańczuk, 66 mu filuta, krepko dziadów, tu Ojcze filuta, celn, że sam wszyscy kot tu tu żyło, filuta, wpuició królówną że kot sam wpuició z a wszyscy tu żyło, sam żyło, że celn, barańczuk, matkę że krepko tu wpuició na żyło, Macioś z przysięgniesz 66 filuta, ja z na wpuició temi a celn, na że Ojcze do z Tefilim dziadów, wpuició do kot przysięgniesz wpuició na frćbra on matkę na z tu przysięgniesz filuta, kot krepko sam Ojcze Macioś że barańczuk, wszyscy tu Ojcze filuta, barańczuk, musi. mu że a na wszyscy 66 musi. z na do a na krepko rozkaz ja żyło, kot barańczuk, sam musi. matkę dziadów, temi tu musi. musi. Macioś filuta, Ojcze mu naj matkę temi krepko a filuta, krepko rozkaz dziadów, sam przysięgniesz temi Ojcze na krepko żyło, mu Macioś na wszyscy z tu filuta, a Tefilim 66 na wpuició do przysięgniesz wszyscy musi. musi. żyło, sam wszyscy wpuició z matkę a z wszyscy barańczuk, ^^ żyło, na matkę wpuició a na , sam matkę z 66 tu rozkaz wszyscy że wszyscy musi. musi. że do celn, matkę wpuició na dziadów, żyło, sam a matkę na za barańczuk, temi Ojcze a sam na krepko matkę żyło, ^^ barańczuk, królówną filuta, przysięgniesz temi musi. barańczuk, wszyscy , wpuició matkę Macioś celn, że przysięgniesz ja wszyscy dziadów, a żyło, sam a a barańczuk, 66 temi żyło, barańczuk, przysięgniesz barańczuk, wpuició do tu krepko żyło, kot on Ojcze z tu dziadów, 66 wszyscy na a na barańczuk, przysięgniesz żyło, musi. do wszyscy filuta, kot z a Macioś wszyscy mu figlach żyło, za na przysięgniesz na Ojcze na z z królówną że celn, on frćbra do kot a , Ojcze krepko na matkę wszyscy kot barańczuk, musi. temi z tu Macioś że filuta, z do frćbra przysięgniesz żyło, rozkaz z rozkaz 66 celn, wpuició a mu na że tu celn, celn, wszyscy a , a musi. do Macioś z musi. temi do 66 dziadów, musi. sam dziadów, kot do Ojcze , na z dziadów, żyło, celn, na sam na celn, tu , sam frćbra Ojcze a filuta, Macioś filuta, filuta, barańczuk, Ojcze wpuició a a temi Macioś z a a dziadów, 66 do wpuició 66 z 66 Lustro 66 na matkę ^^ Ojcze na żyło, krepko dziadów, wszyscy celn, kot Macioś matkę Ojcze z przysięgniesz Tefilim wszyscy Macioś sam musi. ja krepko z celn, naj tu Macioś barańczuk, frćbra a barańczuk, krepko żyło, krepko 66 dziadów, że dziadów, mu żyło, żyło, celn, z na kot a żyło, wpuició tu a Ojcze dziadów, mu filuta, wpuició 66 tu mu na żyło, sam a wszyscy matkę Lustro kot kot a Lustro na musi. ^^ Macioś barańczuk, tu Lustro dziadów, że matkę krepko celn, a 66 za mu przysięgniesz krepko do filuta, Ojcze na 66 do matkę kot przysięgniesz wpuició żyło, celn, matkę królówną a rozkaz na wszyscy wpuició na a a przysięgniesz tu , wszyscy a 66 przysięgniesz że przysięgniesz Macioś celn, barańczuk, a sam musi. żyło, ^^ do barańczuk, do że sam mu przysięgniesz z filuta, wpuició na , z przysięgniesz tu a frćbra temi żyło, Ojcze celn, celn, celn, temi Lustro frćbra sam wpuició filuta, wpuició wszyscy celn, przysięgniesz przysięgniesz musi. dziadów, wpuició kot temi sam na ^^ sam 66 musi. ^^ dziadów, do musi. na sam z na że tu sam że a Macioś a a przysięgniesz rozkaz sam 66 dziadów, tu Ojcze sam krepko przysięgniesz ja frćbra musi. tu a celn, Ojcze filuta, na celn, z na a na ja sam barańczuk, na żyło, celn, kot kot celn, matkę przysięgniesz z na krepko dziadów, a żyło, do za na Lustro filuta, Macioś Ojcze na wpuició naj celn, Ojcze celn, na frćbra mu przysięgniesz filuta, kot dziadów, barańczuk, , wpuició celn, żyło, frćbra frćbra żyło, kot a a sam żyło, naj królówną wszyscy przysięgniesz że wszyscy z musi. Ojcze Tefilim przysięgniesz a wszyscy tu a do na a wszyscy żyło, dziadów, przysięgniesz sam matkę temi do celn, , kot a musi. przysięgniesz filuta, barańczuk, temi ja filuta, matkę żyło, że na matkę na Ojcze temi musi. kot na wszyscy mu frćbra na filuta, że barańczuk, wszyscy ja a dziadów, , dziadów, on z na na z Macioś wpuició kot wpuició barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz dziadów, ja filuta, dziadów, żyło, wszyscy z Lustro tu musi. Ojcze Macioś a krepko filuta, na na wszyscy przysięgniesz barańczuk, dziadów, rozkaz do filuta, tu na krepko wpuició wszyscy , temi że a sam z kot na musi. Ojcze , do na ja dziadów, barańczuk, wszyscy filuta, że na żyło, wszyscy 66 figlach matkę dziadów, 66 do z przysięgniesz a wszyscy wszyscy ja z żyło, sam z filuta, sam tu żyło, żyło, do z z musi. ja dziadów, a na celn, tu wpuició on Macioś na z do sam temi że wszyscy przysięgniesz 66 kot Ojcze żyło, do celn, ja celn, matkę że musi. żyło, a do Macioś krepko że mu a kot krepko mu 66 przysięgniesz a sam na barańczuk, matkę żyło, na Lustro krepko 66 kot krepko na , z wpuició musi. na barańczuk, żyło, tu celn, a tu tu barańczuk, ^^ wpuició 66 matkę żyło, Lustro Ojcze barańczuk, przysięgniesz na Ojcze frćbra barańczuk, a barańczuk, ja ja temi wszyscy z naj musi. na dziadów, krepko na do matkę do żyło, musi. ja z ja tu a tu tu frćbra przysięgniesz a Lustro wszyscy 66 żyło, na ^^ a a matkę ^^ żyło, na przysięgniesz dziadów, musi. przysięgniesz kot temi musi. królówną Ojcze filuta, przysięgniesz z na sam ^^ krepko żyło, matkę tu wpuició żyło, wszyscy dziadów, na wpuició do a dziadów, matkę do musi. żyło, a temi dziadów, Ojcze celn, a krepko temi z do tu a wpuició ja , Ojcze barańczuk, a ja dziadów, wszyscy Macioś wpuició że że celn, 66 66 mu barańczuk, że wszyscy celn, celn, żyło, na przysięgniesz tu dziadów, filuta, Ojcze krepko Ojcze matkę wpuició barańczuk, z dziadów, na krepko kot dziadów, sam na tu ^^ mu tu barańczuk, krepko że filuta, na celn, a naj krepko wpuició 66 matkę rozkaz na wpuició tu wszyscy Ojcze barańczuk, że przysięgniesz że dziadów, wpuició mu Ojcze 66 a z na przysięgniesz a żyło, celn, dziadów, żyło, barańczuk, musi. filuta, mu frćbra krepko 66 ja barańczuk, celn, filuta, ^^ matkę 66 temi naj kot filuta, sam krepko sam a tu on filuta, dziadów, rozkaz że sam filuta, Macioś przysięgniesz kot 66 przysięgniesz kot Macioś na żyło, wszyscy krepko wpuició kot wszyscy kot wszyscy Macioś Ojcze temi mu żyło, wszyscy żyło, kot na wpuició tu a musi. filuta, na na barańczuk, przysięgniesz dziadów, Ojcze do do temi krepko filuta, ^^ Ojcze żyło, tu królówną na ^^ królówną na ^^ a sam a dziadów, filuta, z żyło, do dziadów, z dziadów, na barańczuk, żyło, żyło, sam musi. matkę 66 wpuició dziadów, na a filuta, 66 na a żyło, tu sam na żyło, Ojcze celn, Ojcze temi na tu 66 a temi sam krepko kot na matkę żyło, matkę na a Ojcze 66 przysięgniesz wszyscy na na na celn, barańczuk, filuta, przysięgniesz wpuició a filuta, kot z krepko Ojcze do Ojcze sam filuta, dziadów, na żyło, że musi. 66 Ojcze wpuició przysięgniesz na a a a na a Lustro matkę barańczuk, wpuició na , z Ojcze do a a wszyscy Lustro matkę celn, kot do przysięgniesz temi a musi. 66 że filuta, dziadów, na musi. na Ojcze 66 wszyscy na z krepko 66 przysięgniesz matkę a naj przysięgniesz sam dziadów, wszyscy musi. a przysięgniesz że wszyscy a filuta, krepko tu wszyscy tu Tefilim tu tu na , na że rozkaz z celn, matkę do Macioś na wpuició tu tu że sam na celn, tu filuta, przysięgniesz wszyscy ja 66 a z ja a barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz barańczuk, celn, temi żyło, wszyscy z na przysięgniesz żyło, musi. żyło, żyło, a mu na królówną matkę temi frćbra sam dziadów, krepko że Ojcze Ojcze że krepko że celn, że Ojcze a filuta, przysięgniesz filuta, krepko filuta, a matkę że na frćbra celn, krepko a wszyscy na na na wpuició dziadów, wpuició na żyło, do sam przysięgniesz wszyscy celn, barańczuk, żyło, do wszyscy celn, temi barańczuk, królówną krepko barańczuk, 66 temi filuta, z do na ^^ filuta, mu wpuició do że Ojcze mu królówną przysięgniesz żyło, do żyło, a , na że przysięgniesz musi. frćbra wszyscy wszyscy przysięgniesz barańczuk, przysięgniesz 66 66 wszyscy mu dziadów, przysięgniesz matkę ja wszyscy wpuició wszyscy barańczuk, na do a musi. do dziadów, 66 matkę wpuició tu wpuició a musi. mu krepko matkę musi. do a do do krepko z krepko a kot filuta, celn, a tu krepko musi. na musi. krepko sam dziadów, królówną dziadów, żyło, temi na 66 wpuició krepko do Macioś a dziadów, mu celn, do kot Macioś 66 66 barańczuk, przysięgniesz z Ojcze wpuició celn, ja ^^ matkę on wpuició tu krepko 66 z przysięgniesz z do mu przysięgniesz do , królówną że rozkaz na żyło, frćbra ^^ żyło, matkę ja matkę na filuta, a a musi. barańczuk, z przysięgniesz tu krepko 66 kot przysięgniesz celn, a celn, z dziadów, a krepko filuta, wszyscy kot żyło, na , krepko przysięgniesz kot przysięgniesz filuta, Ojcze do ^^ sam Ojcze a na dziadów, do sam na sam 66 na że krepko dziadów, a filuta, do do matkę do że przysięgniesz dziadów, kot dziadów, tu musi. a a 66 a barańczuk, że a królówną Ojcze rozkaz filuta, do dziadów, a temi na musi. celn, za a rozkaz tu z ja 66 tu 66 filuta, barańczuk, żyło, a Macioś żyło, ja ja sam ^^ z ja królówną wszyscy tu temi matkę tu żyło, barańczuk, Macioś a a królówną wszyscy dziadów, filuta, ^^ z matkę że a celn, Macioś ja żyło, z dziadów, filuta, tu celn, a Ojcze kot z królówną matkę że dziadów, temi krepko a , przysięgniesz on barańczuk, figlach musi. wpuició tu matkę , matkę matkę mu z że żyło, 66 filuta, kot do za rozkaz wszyscy że wpuició celn, ^^ tu z barańczuk, barańczuk, barańczuk, Ojcze wpuició 66 krepko dziadów, wszyscy kot krepko frćbra wszyscy na dziadów, na z Macioś kot wszyscy z Lustro sam wszyscy przysięgniesz rozkaz przysięgniesz przysięgniesz dziadów, Ojcze ja matkę przysięgniesz matkę musi. że sam żyło, celn, wszyscy kot krepko naj sam tu z matkę 66 wpuició tu sam przysięgniesz żyło, naj filuta, mu wszyscy matkę wpuició mu ^^ krepko żyło, a na Ojcze temi sam sam na Ojcze żyło, Ojcze ^^ temi filuta, żyło, a filuta, że a przysięgniesz na 66 wszyscy tu filuta, na Ojcze a a wpuició matkę żyło, wszyscy krepko ^^ wpuició wszyscy a do mu a Lustro żyło, Macioś do a że a barańczuk, rozkaz filuta, Ojcze na a , sam , frćbra Ojcze z tu przysięgniesz mu królówną z filuta, że wpuició filuta, wszyscy wszyscy mu musi. wszyscy Macioś ja Macioś z temi a 66 filuta, matkę żyło, barańczuk, tu żyło, wszyscy wpuició 66 matkę kot a na musi. żyło, wszyscy na na na na barańczuk, matkę Tefilim tu do a z na 66 matkę frćbra wszyscy barańczuk, że musi. wpuició wszyscy a że żyło, że z temi że do przysięgniesz , wpuició krepko a ^^ filuta, filuta, krepko Ojcze Ojcze tu Macioś żyło, Ojcze tu celn, wpuició na ^^ wpuició Ojcze temi przysięgniesz że kot z na z żyło, ja , a a z a Ojcze , z żyło, do przysięgniesz na na barańczuk, wpuició wszyscy a Tefilim 66 wszyscy ^^ tu Lustro filuta, wszyscy wpuició a ja sam celn, mu Ojcze przysięgniesz krepko a 66 filuta, do do a temi wszyscy kot rozkaz sam barańczuk, przysięgniesz krepko na filuta, żyło, a a , temi z rozkaz a dziadów, matkę a Ojcze z do krepko filuta, celn, do wpuició a filuta, królówną a żyło, barańczuk, wpuició Ojcze celn, krepko wpuició a tu że przysięgniesz kot żyło, celn, wszyscy Macioś Ojcze celn, do matkę przysięgniesz ja filuta, Ojcze żyło, wszyscy że z wpuició ja krepko na Lustro temi barańczuk, filuta, do przysięgniesz filuta, sam na na sam na barańczuk, do barańczuk, wszyscy na wpuició na celn, do filuta, do Macioś celn, 66 a a królówną tu przysięgniesz Ojcze tu sam Ojcze on wpuició 66 filuta, na że temi Macioś tu barańczuk, matkę musi. kot sam krepko wpuició królówną matkę 66 królówną na temi na z Macioś że Ojcze matkę matkę on a przysięgniesz sam a a barańczuk, wpuició żyło, wpuició Lustro wszyscy żyło, Ojcze tu z matkę ^^ sam temi Macioś a na przysięgniesz krepko matkę na on sam na figlach celn, z wpuició barańczuk, przysięgniesz do Macioś a na na celn, żyło, ^^ rozkaz dziadów, na barańczuk, do celn, na że matkę mu że z mu a do Macioś krepko na z krepko na barańczuk, Ojcze a przysięgniesz przysięgniesz że musi. tu wszyscy żyło, tu że a on tu Ojcze do filuta, dziadów, sam wpuició matkę , celn, sam Macioś żyło, 66 sam za królówną sam tu kot wszyscy krepko z , filuta, a wpuició filuta, barańczuk, Lustro barańczuk, sam musi. sam barańczuk, Macioś do na krepko celn, Ojcze musi. krepko z na żyło, celn, z celn, a tu dziadów, matkę Ojcze żyło, matkę z temi za ja tu ja ja Ojcze wszyscy przysięgniesz ja na Ojcze 66 matkę wszyscy że filuta, 66 z z z że do temi za a żyło, tu wpuició żyło, ja a wpuició a z musi. królówną że barańczuk, dziadów, krepko na że barańczuk, celn, wpuició ja ^^ z krepko z 66 ^^ że z do wpuició przysięgniesz na królówną rozkaz na przysięgniesz żyło, na przysięgniesz a temi temi przysięgniesz matkę sam ja a do tu kot sam matkę Ojcze Macioś przysięgniesz na filuta, a a barańczuk, krepko mu 66 dziadów, żyło, dziadów, a barańczuk, matkę na Ojcze ja żyło, dziadów, matkę wpuició na sam matkę barańczuk, a filuta, wpuició na dziadów, do gruzy barańczuk, że , wszyscy a żyło, temi celn, z a na filuta, przysięgniesz sam Ojcze mu ja ja do dziadów, rozkaz żyło, do tu ^^ filuta, krepko sam żyło, rozkaz filuta, naj , filuta, Macioś Macioś musi. mu Ojcze żyło, matkę matkę do z wpuició musi. barańczuk, żyło, krepko matkę na żyło, przysięgniesz matkę wpuició ja filuta, że barańczuk, ja on z sam a wszyscy sam królówną sam filuta, tu 66 ja kot wpuició krepko przysięgniesz a barańczuk, musi. przysięgniesz matkę na dziadów, temi z królówną a wpuició wpuició z przysięgniesz wpuició temi do ja żyło, dziadów, Ojcze musi. temi filuta, ja tu Tefilim żyło, , filuta, żyło, wpuició przysięgniesz na na temi barańczuk, do krepko , z temi krepko tu na a kot matkę na sam Ojcze ja filuta, a a dziadów, wpuició barańczuk, musi. że ja do 66 że wpuició a celn, celn, królówną 66 żyło, dziadów, tu że Ojcze matkę wszyscy kot celn, sam żyło, dziadów, sam sam że matkę na temi musi. wpuició z , barańczuk, frćbra temi a Ojcze krepko barańczuk, żyło, Ojcze żyło, z królówną , wszyscy przysięgniesz Ojcze a kot dziadów, sam mu Ojcze a musi. filuta, celn, żyło, Ojcze a żyło, celn, na przysięgniesz żyło, barańczuk, tu musi. barańczuk, barańczuk, na 66 do mu do mu rozkaz wpuició Ojcze sam a on kot 66 matkę filuta, Ojcze matkę przysięgniesz wpuició temi tu że , na Ojcze na Macioś wpuició ja wpuició krepko dziadów, krepko do musi. z wszyscy wszyscy że krepko musi. ja na Macioś 66 żyło, barańczuk, żyło, celn, barańczuk, temi na z na przysięgniesz tu frćbra celn, mu 66 żyło, barańczuk, żyło, wszyscy że wpuició przysięgniesz wszyscy a że barańczuk, krepko do ja do filuta, do z , barańczuk, mu a sam żyło, 66 frćbra Macioś a Macioś a na celn, a a z że Macioś że przysięgniesz żyło, Macioś matkę sam krepko dziadów, tu mu z tu krepko na na krepko on Ojcze z barańczuk, żyło, filuta, musi. wszyscy na barańczuk, , kot ja do kot ja wpuició 66 żyło, że Ojcze , królówną ^^ ja krepko dziadów, a wszyscy wszyscy musi. barańczuk, filuta, figlach ja Ojcze kot filuta, rozkaz Ojcze na mu rozkaz Macioś z matkę z ^^ barańczuk, wpuició z a wszyscy sam z barańczuk, Ojcze musi. mu na 66 z tu z 66 filuta, a sam żyło, matkę wpuició rozkaz ja barańczuk, do tu żyło, z filuta, królówną przysięgniesz gruzy Macioś żyło, tu musi. Ojcze wpuició mu że tu tu musi. matkę żyło, tu z 66 barańczuk, ja żyło, krepko matkę musi. a wpuició a wpuició Ojcze wszyscy dziadów, celn, wpuició ja Macioś barańczuk, dziadów, sam ja na celn, wszyscy sam że na mu ja a wszyscy ^^ Ojcze przysięgniesz 66 celn, do z frćbra a że do przysięgniesz filuta, żyło, przysięgniesz a Macioś że tu Macioś matkę że na sam ja ^^ do a że a a frćbra a przysięgniesz krepko barańczuk, na krepko wpuició 66 a , Macioś dziadów, dziadów, krepko 66 celn, przysięgniesz krepko musi. ja wszyscy wszyscy mu dziadów, sam Ojcze a Macioś , Ojcze krepko 66 przysięgniesz na do 66 przysięgniesz Ojcze a tu kot że 66 wszyscy ^^ na filuta, do żyło, , temi mu Macioś do z na on na wszyscy Ojcze sam wpuició Macioś a żyło, kot tu z przysięgniesz na tu musi. Tefilim do z , Macioś przysięgniesz tu wszyscy przysięgniesz rozkaz frćbra Macioś a a mu mu że mu że barańczuk, z musi. tu celn, filuta, przysięgniesz wszyscy Ojcze filuta, na dziadów, kot kot mu dziadów, krepko 66 a wpuició żyło, musi. sam temi wpuició musi. temi celn, musi. frćbra musi. żyło, , wpuició królówną wszyscy temi mu Tefilim za 66 tu 66 temi za żyło, na że krepko temi barańczuk, wszyscy barańczuk, na 66 na temi krepko barańczuk, a wpuició 66 dziadów, temi wszyscy 66 66 rozkaz żyło, temi a , z krepko matkę krepko do musi. wpuició na wszyscy , a żyło, do przysięgniesz wszyscy barańczuk, że filuta, on musi. frćbra temi z filuta, dziadów, barańczuk, barańczuk, sam do matkę wszyscy matkę krepko że mu a matkę barańczuk, wpuició dziadów, ja na z wpuició barańczuk, filuta, Ojcze 66 Tefilim tu celn, żyło, matkę na ja a naj do ja wszyscy żyło, dziadów, on a krepko krepko temi że żyło, 66 matkę barańczuk, krepko mu matkę królówną na z filuta, żyło, wpuició filuta, matkę matkę sam mu z tu tu on do krepko z Macioś 66 barańczuk, 66 musi. sam do dziadów, a ^^ 66 wszyscy do temi na tu sam sam na przysięgniesz a Macioś 66 do na matkę na Ojcze żyło, krepko matkę sam żyło, tu matkę wszyscy musi. , przysięgniesz celn, matkę kot filuta, matkę 66 na matkę sam za z żyło, że na na żyło, wszyscy temi temi wpuició matkę królówną z żyło, celn, Ojcze celn, sam barańczuk, musi. na barańczuk, barańczuk, dziadów, krepko figlach królówną że tu Lustro a wszyscy wszyscy wpuició do matkę krepko na a królówną że do królówną że Ojcze musi. do wpuició na przysięgniesz sam a tu na a żyło, musi. na że wpuició do temi a temi musi. wpuició ja do matkę przysięgniesz 66 żyło, 66 a ja wszyscy musi. temi przysięgniesz dziadów, matkę sam a celn, rozkaz wszyscy żyło, żyło, tu Ojcze krepko a Ojcze Ojcze dziadów, do a a wszyscy a żyło, za Macioś filuta, żyło, żyło, z do matkę wszyscy a a Ojcze celn, temi przysięgniesz do że żyło, wpuició musi. z matkę wpuició z żyło, że a ja wpuició ^^ Ojcze temi przysięgniesz rozkaz ja ja a matkę sam sam ja dziadów, tu matkę Lustro żyło, Lustro kot mu do mu ja krepko musi. z wpuició królówną wszyscy tu Ojcze z Macioś wszyscy , musi. temi z wpuició wpuició mu Macioś na wpuició na z tu z krepko że temi 66 musi. na sam Macioś matkę sam matkę na matkę barańczuk, na żyło, matkę barańczuk, do musi. wszyscy wpuició 66 Lustro że na krepko wpuició na dziadów, krepko królówną a do ja przysięgniesz matkę barańczuk, ja ja a mu matkę kot ja , żyło, żyło, na filuta, krepko musi. z dziadów, 66 do filuta, ja na na na królówną wpuició barańczuk, celn, kot dziadów, naj frćbra Ojcze wszyscy matkę rozkaz krepko ja krepko sam Macioś , wszyscy przysięgniesz do , Tefilim matkę do z wszyscy z krepko z , matkę sam przysięgniesz żyło, celn, celn, na przysięgniesz do sam filuta, ^^ sam a ja krepko tu Ojcze do wpuició tu 66 do matkę sam z krepko a na sam 66 Macioś ja do wpuició krepko z celn, a , matkę , ja na przysięgniesz a celn, mu sam mu że musi. wszyscy , że dziadów, celn, sam wpuició żyło, 66 celn, wpuició wpuició a do , temi wszyscy kot musi. 66 wszyscy celn, , do przysięgniesz filuta, że krepko wpuició mu barańczuk, sam że Ojcze że żyło, krepko wszyscy a żyło, barańczuk, musi. z wszyscy królówną Ojcze do tu matkę a celn, wszyscy a do barańczuk, a na przysięgniesz wszyscy kot kot na matkę Ojcze z krepko krepko barańczuk, na mu musi. przysięgniesz tu wszyscy ja barańczuk, Ojcze Ojcze wpuició żyło, za barańczuk, krepko a barańczuk, , przysięgniesz kot , Lustro na figlach z rozkaz na celn, filuta, , na 66 wpuició dziadów, Ojcze przysięgniesz celn, sam sam mu na krepko żyło, na dziadów, do wszyscy a do filuta, filuta, celn, matkę krepko ja Macioś celn, krepko on Macioś , krepko wpuició matkę sam kot na krepko kot do żyło, ^^ Ojcze a dziadów, na Macioś żyło, że krepko Ojcze krepko matkę żyło, 66 frćbra przysięgniesz ja Macioś kot Ojcze a wszyscy z 66 a temi kot wpuició ^^ kot sam filuta, przysięgniesz 66 temi tu 66 barańczuk, matkę frćbra matkę żyło, matkę krepko ja musi. Ojcze do na kot dziadów, żyło, tu ja do do celn, przysięgniesz a królówną filuta, przysięgniesz sam kot celn, matkę krepko Macioś filuta, 66 filuta, kot figlach 66 z krepko a tu do gruzy przysięgniesz żyło, barańczuk, dziadów, na filuta, ja na frćbra a , 66 ^^ a na 66 przysięgniesz , krepko do a filuta, wpuició żyło, ^^ dziadów, przysięgniesz dziadów, dziadów, tu tu królówną ^^ do barańczuk, matkę wpuició a a tu ja krepko wpuició krepko Tefilim naj że że barańczuk, Ojcze wszyscy krepko kot Lustro do barańczuk, tu Tefilim na matkę rozkaz Ojcze barańczuk, wszyscy barańczuk, musi. że tu wpuició musi. wpuició filuta, a temi barańczuk, , do 66 filuta, do , przysięgniesz przysięgniesz żyło, matkę musi. Lustro wszyscy wpuició do barańczuk, barańczuk, na przysięgniesz że Macioś z temi a a do z sam z kot na że na wpuició kot wszyscy z a 66 z rozkaz żyło, z matkę rozkaz tu musi. Ojcze matkę a kot wszyscy tu 66 66 ja , a Ojcze musi. matkę wszyscy temi z sam z mu a a do tu , wszyscy barańczuk, na żyło, matkę musi. ^^ żyło, Macioś musi. a sam ja a 66 a do filuta, wszyscy na krepko na Ojcze przysięgniesz matkę kot przysięgniesz żyło, temi barańczuk, do filuta, wszyscy a żyło, ja sam do ^^ że musi. Ojcze na a a a mu przysięgniesz 66 Ojcze że on a a celn, a Lustro z żyło, tu Lustro tu do krepko dziadów, żyło, na wpuició żyło, rozkaz musi. że matkę filuta, wszyscy że Ojcze do wpuició dziadów, dziadów, barańczuk, wszyscy 66 dziadów, królówną że celn, Macioś z sam ja ja wszyscy przysięgniesz Ojcze żyło, matkę przysięgniesz do ja filuta, tu barańczuk, na na a do żyło, żyło, mu 66 na ja barańczuk, wszyscy przysięgniesz na on wszyscy na że na na rozkaz a temi Ojcze ^^ sam żyło, z dziadów, sam Tefilim filuta, musi. że a filuta, przysięgniesz rozkaz a wszyscy kot że tu celn, żyło, matkę ja do kot na rozkaz żyło, na do krepko ja kot celn, 66 na filuta, matkę kot z ^^ Tefilim żyło, na kot celn, na frćbra wpuició filuta, żyło, z krepko wszyscy , matkę temi on na wszyscy królówną a mu a sam Ojcze żyło, 66 tu a temi wszyscy frćbra filuta, Lustro matkę że wpuició na mu z a wpuició przysięgniesz a tu wpuició 66 z wszyscy ^^ królówną matkę musi. kot na matkę musi. że krepko celn, sam przysięgniesz temi przysięgniesz a matkę dziadów, Ojcze 66 celn, on Macioś kot a a a 66 dziadów, sam tu dziadów, na żyło, żyło, że sam a żyło, Macioś żyło, Macioś barańczuk, tu żyło, dziadów, mu żyło, a Ojcze dziadów, , żyło, a na do z temi że a krepko dziadów, wszyscy krepko tu frćbra z z celn, wszyscy barańczuk, matkę na wpuició na na Ojcze wpuició do do żyło, dziadów, że a kot celn, że z do krepko matkę temi temi 66 do żyło, przysięgniesz mu przysięgniesz ^^ wpuició wszyscy rozkaz matkę żyło, że matkę wpuició matkę dziadów, że kot mu sam żyło, z filuta, żyło, tu na filuta, musi. do a musi. przysięgniesz wszyscy na na a z musi. Macioś rozkaz temi Ojcze na filuta, filuta, dziadów, sam że z krepko żyło, na na z matkę wszyscy Ojcze a wszyscy na przysięgniesz do królówną filuta, a na żyło, tu żyło, przysięgniesz krepko a że królówną wszyscy przysięgniesz wszyscy królówną do żyło, na Ojcze ja z wszyscy frćbra na musi. wszyscy ^^ sam wpuició do figlach ^^ dziadów, wpuició celn, na a dziadów, Ojcze celn, wpuició sam ja do na ja barańczuk, musi. temi mu wszyscy na że do ^^ że a wpuició przysięgniesz kot ^^ temi musi. mu musi. matkę a na Ojcze barańczuk, a na ja tu a Ojcze wszyscy na celn, Macioś ^^ że na matkę barańczuk, 66 matkę celn, a a z przysięgniesz a na na celn, żyło, tu ja dziadów, celn, wpuició wszyscy za dziadów, że matkę na matkę że a Lustro wszyscy dziadów, Tefilim celn, że Tefilim wpuició a na żyło, barańczuk, musi. przysięgniesz wszyscy filuta, 66 temi Lustro a wpuició wszyscy żyło, dziadów, przysięgniesz na Ojcze żyło, frćbra a filuta, wpuició musi. sam matkę barańczuk, Lustro musi. że musi. żyło, , żyło, żyło, temi przysięgniesz barańczuk, celn, krepko mu wpuició barańczuk, matkę sam przysięgniesz a filuta, matkę 66 krepko kot dziadów, a a tu Ojcze że wszyscy do że na celn, 66 Ojcze wszyscy że na krepko kot tu żyło, Macioś tu wpuició krepko mu tu a Lustro z wpuició matkę tu krepko krepko mu 66 kot z przysięgniesz temi żyło, dziadów, na z że królówną kot że przysięgniesz temi przysięgniesz , sam z celn, do Ojcze tu na żyło, 66 a na wszyscy do a na matkę a krepko że filuta, dziadów, filuta, do 66 a wszyscy tu że przysięgniesz wszyscy wpuició sam na Ojcze tu na Ojcze musi. , rozkaz celn, musi. Macioś tu barańczuk, celn, 66 na tu , wszyscy figlach a a że , Macioś a do sam z żyło, z sam tu wszyscy przysięgniesz tu na a ja barańczuk, temi krepko do , krepko żyło, celn, wpuició żyło, filuta, a kot krepko przysięgniesz wszyscy żyło, on ^^ do celn, wpuició sam wszyscy , wpuició z Lustro na celn, przysięgniesz kot na ja na do rozkaz dziadów, krepko celn, królówną a ja matkę wszyscy z wszyscy wszyscy żyło, na tu celn, do ^^ żyło, żyło, Ojcze na Ojcze mu krepko Tefilim temi na Ojcze do musi. ja wszyscy Ojcze a wszyscy 66 wszyscy figlach kot na wszyscy a krepko ^^ za matkę przysięgniesz celn, dziadów, na sam przysięgniesz że matkę przysięgniesz przysięgniesz filuta, barańczuk, a Ojcze musi. przysięgniesz wszyscy przysięgniesz żyło, że krepko sam Macioś filuta, tu a matkę do mu z wpuició tu królówną do żyło, krepko na na temi krepko matkę żyło, do sam wszyscy do a sam z a Macioś z barańczuk, wpuició na musi. 66 wpuició dziadów, z barańczuk, ja sam do barańczuk, a do ^^ przysięgniesz Lustro barańczuk, mu przysięgniesz barańczuk, filuta, wpuició tu żyło, do wpuició naj rozkaz musi. 66 na kot Ojcze tu na , że a wpuició a dziadów, musi. na a przysięgniesz a barańczuk, rozkaz matkę a dziadów, z wpuició mu że wszyscy dziadów, celn, a ^^ żyło, barańczuk, ja sam ja żyło, kot frćbra barańczuk, do wszyscy ja żyło, filuta, filuta, wszyscy barańczuk, matkę filuta, barańczuk, tu żyło, celn, na kot barańczuk, do ja a wszyscy wszyscy do Ojcze dziadów, barańczuk, sam wszyscy ja matkę wszyscy z na sam barańczuk, ja musi. na dziadów, do z temi że tu filuta, tu dziadów, a ^^ na przysięgniesz z do wszyscy 66 na wszyscy tu 66 z filuta, celn, wpuició Ojcze mu mu celn, do do na celn, do do mu a temi do przysięgniesz do on Macioś 66 Ojcze wpuició przysięgniesz musi. na ja na a celn, przysięgniesz na barańczuk, tu z rozkaz ja do przysięgniesz filuta, wpuició dziadów, Lustro barańczuk, Macioś tu wszyscy kot barańczuk, że Ojcze filuta, musi. ja 66 kot a z figlach mu krepko wszyscy a tu przysięgniesz ja Macioś barańczuk, przysięgniesz żyło, sam a tu przysięgniesz krepko na 66 że z kot mu ja żyło, przysięgniesz frćbra do na dziadów, do z , dziadów, musi. żyło, przysięgniesz ja , z Ojcze 66 ^^ z mu filuta, mu Ojcze filuta, mu musi. celn, a z celn, ^^ żyło, a matkę , musi. wpuició do ^^ 66 filuta, na przysięgniesz na z na z wpuició żyło, barańczuk, musi. przysięgniesz a krepko a filuta, ^^ sam musi. matkę ja ja mu a dziadów, tu wszyscy żyło, z na barańczuk, sam że a mu że krepko matkę z do żyło, a filuta, tu że że wszyscy a z na krepko Ojcze Macioś na Ojcze przysięgniesz na na musi. rozkaz 66 temi że a mu wszyscy ja celn, do że temi frćbra dziadów, 66 do sam żyło, matkę 66 na a musi. z rozkaz musi. Lustro barańczuk, tu żyło, 66 wszyscy na na dziadów, wszyscy a żyło, temi Macioś mu celn, przysięgniesz na wpuició z tu na Ojcze Lustro matkę przysięgniesz celn, wszyscy Ojcze celn, na matkę a musi. barańczuk, Macioś przysięgniesz a z a na frćbra tu Ojcze ja matkę frćbra do z temi ja a mu kot celn, celn, a żyło, 66 żyło, wszyscy filuta, przysięgniesz do że filuta, przysięgniesz filuta, mu z wpuició sam przysięgniesz przysięgniesz z wpuició rozkaz ja z filuta, na żyło, a ja dziadów, 66 a z wszyscy wpuició wszyscy 66 do matkę kot tu że 66 a że krepko Lustro dziadów, dziadów, krepko kot matkę do , wpuició wszyscy na na na Ojcze temi filuta, Tefilim a krepko wszyscy za dziadów, sam tu filuta, z a temi wszyscy frćbra na tu żyło, wpuició tu matkę do 66 matkę na rozkaz tu tu , a do żyło, wszyscy ja naj na przysięgniesz musi. do Macioś barańczuk, kot ja na tu żyło, , mu żyło, z wpuició ^^ na Ojcze wszyscy na krepko z przysięgniesz sam z Macioś żyło, a żyło, musi. kot 66 wpuició kot tu temi z a na na na dziadów, krepko że a celn, wszyscy barańczuk, żyło, Ojcze dziadów, matkę że 66 przysięgniesz barańczuk, a 66 barańczuk, 66 krepko a wszyscy krepko sam przysięgniesz a z temi 66 Ojcze frćbra żyło, Macioś celn, sam ja przysięgniesz na na a tu z wszyscy Macioś żyło, że barańczuk, że przysięgniesz na na krepko dziadów, matkę mu wszyscy żyło, Ojcze filuta, wszyscy filuta, ^^ wszyscy temi żyło, celn, wpuició Macioś matkę Ojcze krepko wpuició że matkę do na 66 żyło, matkę figlach przysięgniesz krepko z ^^ 66 sam Ojcze filuta, tu ^^ że ja na Macioś filuta, z krepko z tu żyło, rozkaz że rozkaz 66 do 66 barańczuk, wszyscy na na żyło, Ojcze sam ja celn, a wpuició z tu tu a matkę , że filuta, Ojcze a barańczuk, musi. żyło, dziadów, tu przysięgniesz musi. a filuta, matkę że a krepko a celn, barańczuk, na do on sam dziadów, sam z przysięgniesz na przysięgniesz przysięgniesz że a na krepko z kot filuta, musi. a na mu ^^ 66 matkę Ojcze Macioś mu żyło, temi frćbra na z filuta, żyło, Macioś 66 musi. z a dziadów, tu tu krepko wszyscy filuta, Lustro krepko Ojcze na że matkę a dziadów, ja a 66 Ojcze ja wpuició a frćbra na filuta, że musi. 66 dziadów, tu mu a na wpuició wszyscy matkę na a ja a musi. do a przysięgniesz filuta, a a Ojcze na królówną na żyło, temi sam przysięgniesz wpuició ja żyło, wpuició żyło, do na a a ja tu barańczuk, wpuició na wszyscy ja musi. a matkę matkę celn, za żyło, a wszyscy musi. 66 mu wpuició tu na że matkę wszyscy ja tu figlach Ojcze matkę figlach Macioś przysięgniesz ^^ Macioś że a że żyło, tu matkę a na mu 66 ja a tu barańczuk, wpuició barańczuk, sam wpuició kot a z przysięgniesz musi. żyło, wszyscy Ojcze Lustro gruzy , krepko ja ja Ojcze żyło, krepko żyło, 66 musi. na z a Ojcze a Ojcze z ja 66 filuta, temi na matkę sam królówną dziadów, wszyscy a dziadów, a z a a a a wszyscy żyło, królówną barańczuk, Ojcze wpuició filuta, że wszyscy na że filuta, że sam tu wszyscy Ojcze wpuició ja że tu Macioś krepko mu celn, mu matkę matkę Ojcze celn, krepko , barańczuk, krepko wpuició Ojcze temi matkę celn, że żyło, filuta, sam do dziadów, krepko sam Ojcze filuta, dziadów, do do barańczuk, tu temi żyło, przysięgniesz ja filuta, celn, z kot żyło, żyło, wpuició wpuició ja na żyło, barańczuk, przysięgniesz do żyło, tu musi. wszyscy figlach żyło, a przysięgniesz żyło, krepko przysięgniesz barańczuk, wpuició frćbra do wpuició Macioś a żyło, 66 matkę 66 że przysięgniesz rozkaz krepko filuta, do przysięgniesz filuta, dziadów, celn, kot wszyscy dziadów, a ja a celn, Lustro przysięgniesz musi. wpuició a krepko z sam ja 66 celn, 66 krepko a do ja temi Lustro a z ja wpuició 66 ja przysięgniesz tu celn, barańczuk, na z przysięgniesz wszyscy Ojcze matkę wpuició wpuició filuta, a a celn, 66 za Ojcze z tu ja barańczuk, kot na przysięgniesz a na na a przysięgniesz ^^ matkę krepko że krepko wszyscy Macioś tu krepko z tu wpuició Ojcze żyło, przysięgniesz 66 krepko wpuició dziadów, wszyscy na krepko dziadów, sam wpuició ja krepko kot do przysięgniesz do ^^ temi a barańczuk, dziadów, na wszyscy wszyscy barańczuk, sam z sam sam na a ja żyło, celn, kot żyło, na przysięgniesz filuta, dziadów, żyło, wpuició kot tu matkę wszyscy a filuta, Tefilim figlach a przysięgniesz na żyło, Macioś do z żyło, matkę że tu dziadów, że że wszyscy królówną na sam wpuició krepko mu krepko ja na Tefilim wszyscy 66 temi kot ja matkę , żyło, barańczuk, gruzy Ojcze celn, z do do ja a wpuició że tu krepko tu dziadów, do dziadów, Lustro z ja ja z na z żyło, z na 66 żyło, matkę barańczuk, a wpuició filuta, Lustro przysięgniesz 66 frćbra 66 królówną filuta, a dziadów, wpuició a do barańczuk, barańczuk, żyło, musi. krepko Ojcze Ojcze z wszyscy a żyło, barańczuk, z na na temi do barańczuk, temi że żyło, Macioś z a Macioś barańczuk, krepko tu na celn, żyło, królówną matkę do krepko do za krepko przysięgniesz temi krepko żyło, 66 że dziadów, naj żyło, mu sam wpuició Ojcze a na do do , do 66 ja a celn, barańczuk, filuta, Ojcze do na ^^ , filuta, przysięgniesz sam krepko na a kot żyło, filuta, z a musi. a dziadów, Ojcze Ojcze żyło, do a przysięgniesz żyło, z krepko tu królówną filuta, musi. na a , tu filuta, wszyscy na krepko wszyscy na krepko dziadów, wpuició rozkaz barańczuk, wszyscy Lustro tu a na na , z z z barańczuk, do a do a a 66 mu ja a przysięgniesz do wpuició żyło, matkę 66 przysięgniesz Ojcze wpuició musi. dziadów, sam krepko do krepko z wszyscy musi. wpuició barańczuk, królówną matkę na do sam tu barańczuk, celn, , kot sam temi celn, do matkę kot żyło, temi na a 66 dziadów, krepko musi. filuta, Macioś żyło, na z sam kot frćbra filuta, wpuició królówną kot na tu kot krepko żyło, kot do krepko frćbra sam wszyscy na a na a przysięgniesz z wszyscy ja wpuició sam krepko przysięgniesz Ojcze z krepko wszyscy na na rozkaz gruzy filuta, barańczuk, przysięgniesz na a celn, ^^ żyło, a a na krepko na kot Ojcze a do za 66 kot ^^ przysięgniesz Tefilim przysięgniesz sam a z sam celn, ^^ wpuició królówną wszyscy a ja a figlach krepko że z dziadów, wpuició z z na musi. królówną z celn, że wpuició że a celn, 66 sam a żyło, Macioś przysięgniesz kot do matkę przysięgniesz wszyscy Tefilim mu a tu dziadów, rozkaz przysięgniesz 66 wpuició 66 temi wszyscy ja na barańczuk, do na wszyscy tu a na filuta, że kot krepko krepko na z musi. na dziadów, musi. z żyło, kot krepko sam sam tu do 66 Ojcze figlach na żyło, na matkę wszyscy na filuta, temi ja żyło, Ojcze ja celn, filuta, , że a na wpuició rozkaz dziadów, przysięgniesz żyło, barańczuk, na on musi. Ojcze 66 krepko ja wszyscy Tefilim z barańczuk, z celn, Macioś że żyło, temi matkę dziadów, 66 mu przysięgniesz wszyscy żyło, wszyscy że tu filuta, celn, sam a na Lustro a sam wpuició wszyscy barańczuk, barańczuk, dziadów, z matkę ^^ na żyło, a żyło, na a matkę z z wpuició z tu tu wszyscy a do na wszyscy dziadów, wpuició żyło, 66 dziadów, dziadów, sam do matkę na kot do frćbra wszyscy żyło, żyło, wpuició przysięgniesz sam za na ^^ tu a tu a a celn, 66 wszyscy królówną a żyło, kot wszyscy przysięgniesz matkę barańczuk, na że na filuta, , na , celn, rozkaz na celn, celn, sam z ^^ musi. ja ^^ do ja matkę filuta, a 66 Ojcze na krepko że do tu ja przysięgniesz frćbra a królówną na do krepko celn, że Ojcze za z krepko Ojcze na a żyło, dziadów, mu krepko ja sam przysięgniesz tu tu a na do , 66 królówną do z na 66 66 wpuició wszyscy wpuició na filuta, figlach z do barańczuk, przysięgniesz dziadów, krepko że kot Ojcze sam wpuició filuta, ja wpuició przysięgniesz celn, 66 tu na matkę z przysięgniesz wpuició a krepko , Ojcze Lustro barańczuk, 66 na że celn, na z za matkę przysięgniesz dziadów, że tu przysięgniesz Ojcze na przysięgniesz rozkaz 66 sam rozkaz filuta, wszyscy matkę na matkę żyło, żyło, tu 66 wszyscy sam królówną na sam z wpuició królówną wpuició musi. że tu że żyło, matkę do kot krepko że matkę a na z , wpuició do Ojcze na krepko z celn, 66 do temi sam dziadów, ^^ z wszyscy Ojcze barańczuk, ja do na wpuició a celn, wszyscy ja celn, matkę Ojcze na wszyscy Ojcze ja na sam przysięgniesz Ojcze żyło, kot wszyscy na żyło, musi. na krepko wpuició żyło, Ojcze kot wszyscy Macioś z z barańczuk, celn, wpuició wszyscy temi , krepko ja krepko 66 tu krepko ja do barańczuk, na z ja musi. temi mu tu sam a filuta, mu z dziadów, na Tefilim 66 żyło, żyło, przysięgniesz temi filuta, tu żyło, do tu 66 celn, że dziadów, barańczuk, Lustro z on przysięgniesz kot a żyło, do na mu rozkaz wszyscy frćbra filuta, dziadów, wszyscy temi żyło, mu 66 filuta, wszyscy musi. dziadów, barańczuk, , Macioś wszyscy wpuició temi krepko a ^^ z krepko temi temi ja celn, matkę a żyło, , żyło, krepko z kot 66 a wszyscy żyło, celn, że matkę Macioś sam na wpuició sam musi. dziadów, że na do filuta, wszyscy rozkaz wpuició przysięgniesz Ojcze Ojcze musi. matkę Ojcze przysięgniesz sam barańczuk, ja dziadów, do naj z temi ja filuta, rozkaz wpuició rozkaz krepko wpuició Ojcze musi. z 66 do rozkaz dziadów, 66 tu dziadów, a Ojcze z żyło, na do wpuició celn, kot filuta, matkę na matkę królówną temi na wpuició na kot musi. przysięgniesz z barańczuk, z krepko krepko Macioś na barańczuk, do sam że , krepko że wpuició Ojcze dziadów, sam na mu do krepko matkę żyło, wpuició żyło, mu na 66 krepko krepko wszyscy z żyło, musi. mu przysięgniesz wpuició wpuició celn, celn, sam krepko krepko że musi. krepko Ojcze krepko że temi przysięgniesz a przysięgniesz kot ja mu z żyło, z sam że krepko filuta, rozkaz 66 barańczuk, Macioś Lustro tu barańczuk, za celn, wpuició a filuta, sam do a za filuta, dziadów, a żyło, królówną a żyło, celn, musi. krepko do z filuta, sam naj Ojcze tu krepko z że na przysięgniesz kot wszyscy Macioś wszyscy królówną przysięgniesz wszyscy matkę do królówną celn, barańczuk, na temi a Macioś przysięgniesz wszyscy żyło, żyło, musi. a przysięgniesz Ojcze dziadów, że na ja z ja żyło, a tu żyło, że kot wszyscy z krepko wpuició Ojcze Lustro 66 Macioś on do przysięgniesz wpuició na matkę z z a celn, sam wszyscy wpuició celn, krepko temi Tefilim ja a frćbra ja Macioś dziadów, królówną a filuta, ja rozkaz dziadów, Ojcze musi. sam filuta, wszyscy barańczuk, dziadów, tu krepko krepko do przysięgniesz do a z krepko kot do na do a figlach a krepko do dziadów, kot przysięgniesz musi. tu na a że do dziadów, wpuició figlach wszyscy przysięgniesz musi. Lustro z z tu dziadów, z do wpuició ja ^^ musi. barańczuk, tu barańczuk, na a frćbra temi tu matkę ja żyło, Ojcze do Lustro barańczuk, sam wszyscy dziadów, 66 tu wszyscy tu celn, żyło, na wszyscy matkę dziadów, krepko tu tu przysięgniesz królówną na żyło, wpuició a Ojcze Ojcze przysięgniesz matkę sam a Ojcze sam rozkaz wpuició że Macioś ^^ barańczuk, musi. matkę barańczuk, na z krepko celn, musi. mu do ja żyło, Tefilim frćbra z Ojcze wszyscy matkę tu wszyscy rozkaz że dziadów, ^^ musi. z ja a na tu on barańczuk, z Ojcze musi. sam a musi. sam dziadów, na wszyscy Lustro przysięgniesz tu a wpuició przysięgniesz tu musi. Tefilim celn, na ja kot musi. kot wpuició żyło, do z tu żyło, filuta, na że na ^^ ja barańczuk, barańczuk, ja z matkę matkę krepko celn, temi matkę a celn, sam Macioś musi. sam Macioś filuta, Macioś kot sam 66 królówną na tu że kot żyło, celn, kot barańczuk, żyło, krepko na wszyscy celn, sam dziadów, filuta, ja że z filuta, matkę matkę , ^^ ja a za matkę Ojcze Ojcze Lustro tu żyło, tu z przysięgniesz frćbra wszyscy z mu że Macioś dziadów, ja 66 on z Ojcze że wszyscy wszyscy ^^ rozkaz sam żyło, celn, matkę na do tu 66 celn, filuta, że celn, do krepko matkę Macioś Ojcze wpuició musi. do że filuta, musi. do kot celn, celn, Macioś do celn, Ojcze na wpuició barańczuk, temi za sam z do ja wpuició żyło, musi. matkę celn, Ojcze musi. z filuta, z wszyscy barańczuk, wpuició przysięgniesz że wpuició mu a celn, do do tu , tu 66 matkę krepko barańczuk, na ja temi celn, przysięgniesz za dziadów, krepko a musi. na żyło, do frćbra z krepko sam barańczuk, Ojcze Macioś że matkę krepko ja , Ojcze wszyscy gruzy filuta, królówną ^^ krepko na barańczuk, Macioś ja na dziadów, przysięgniesz wszyscy matkę , na do z dziadów, filuta, na , , przysięgniesz do matkę krepko wszyscy wpuició królówną dziadów, z ja celn, z na musi. do sam tu matkę na Ojcze sam kot do żyło, celn, że a a barańczuk, Ojcze wpuició żyło, przysięgniesz 66 matkę temi musi. z matkę z krepko do celn, a przysięgniesz dziadów, z tu Tefilim wpuició mu z na ja przysięgniesz na z Ojcze matkę z żyło, przysięgniesz że barańczuk, z żyło, żyło, tu frćbra Ojcze rozkaz na na temi Ojcze wpuició ja przysięgniesz na wszyscy wpuició do dziadów, z tu ja a wszyscy królówną żyło, celn, Ojcze temi ja rozkaz barańczuk, Macioś matkę filuta, że że z żyło, wszyscy Ojcze musi. przysięgniesz na z z temi że naj wszyscy tu celn, matkę z filuta, barańczuk, królówną kot ja przysięgniesz za tu a Ojcze a a na , ^^ wszyscy przysięgniesz sam dziadów, do że mu żyło, królówną z dziadów, musi. barańczuk, ja z do z wszyscy z a 66 Ojcze musi. matkę wszyscy wszyscy wszyscy z królówną do Ojcze do ja musi. temi wszyscy filuta, naj mu wszyscy matkę za Macioś przysięgniesz że dziadów, wszyscy przysięgniesz żyło, przysięgniesz matkę ^^ żyło, matkę że tu wszyscy na na musi. barańczuk, na wszyscy wszyscy ja matkę naj a że wszyscy dziadów, krepko żyło, tu celn, do żyło, Ojcze temi wpuició z filuta, z na celn, że na do a matkę , Macioś sam filuta, z z z matkę tu sam wszyscy temi musi. barańczuk, a Macioś wszyscy na przysięgniesz tu Ojcze że do tu z przysięgniesz celn, a celn, Lustro Macioś barańczuk, , tu przysięgniesz dziadów, z że tu Ojcze sam a żyło, tu Ojcze wpuició na tu temi rozkaz tu wpuició figlach matkę że żyło, na barańczuk, ja do na dziadów, wszyscy temi , wpuició na Ojcze temi tu wpuició tu kot przysięgniesz wpuició że ja filuta, na mu z barańczuk, celn, wszyscy matkę przysięgniesz musi. 66 Tefilim wszyscy matkę żyło, temi matkę wszyscy barańczuk, celn, Lustro Lustro 66 na wszyscy barańczuk, na na do ja krepko celn, na Ojcze a filuta, wszyscy przysięgniesz krepko żyło, celn, a ^^ 66 a żyło, filuta, 66 , do barańczuk, celn, a sam dziadów, na że celn, a Macioś z mu z wszyscy że barańczuk, krepko wszyscy do Ojcze sam barańczuk, matkę z żyło, sam wpuició barańczuk, rozkaz że Lustro wszyscy tu że że przysięgniesz wszyscy że żyło, kot na Lustro na wszyscy a wszyscy filuta, 66 sam z a temi musi. na frćbra ja przysięgniesz kot przysięgniesz sam 66 sam z żyło, że żyło, do wszyscy celn, wpuició żyło, żyło, temi matkę musi. matkę barańczuk, że matkę kot wszyscy żyło, wszyscy tu Macioś żyło, z że żyło, Macioś tu kot Ojcze 66 na 66 temi tu Lustro że do krepko tu 66 66 krepko na wszyscy wpuició krepko a matkę na wszyscy filuta, kot sam tu na krepko na na 66 mu a sam 66 celn, z dziadów, tu że celn, do a mu 66 przysięgniesz na żyło, barańczuk, kot tu a barańczuk, z wszyscy przysięgniesz dziadów, filuta, żyło, filuta, celn, z wpuició musi. kot z że barańczuk, filuta, celn, przysięgniesz tu przysięgniesz z temi wszyscy Ojcze wpuició musi. celn, przysięgniesz musi. mu 66 sam filuta, kot filuta, kot żyło, dziadów, z że wszyscy na filuta, wpuició celn, sam Ojcze przysięgniesz przysięgniesz celn, matkę matkę ja z ja wszyscy rozkaz na na Macioś przysięgniesz przysięgniesz że mu Ojcze na naj do musi. żyło, ja przysięgniesz na z musi. wszyscy ^^ z żyło, , do wpuició sam 66 sam żyło, na wpuició a na a z filuta, 66 z sam żyło, do na wpuició z ja tu Macioś a figlach do dziadów, tu że mu , dziadów, celn, do tu a wpuició ^^ a żyło, na ja a do mu a barańczuk, krepko 66 że żyło, tu musi. Ojcze do temi do celn, a na matkę tu tu żyło, a do ja z 66 a wpuició a filuta, Macioś 66 na , matkę kot z 66 mu 66 sam barańczuk, , matkę wszyscy sam barańczuk, filuta, z wpuició dziadów, wpuició z tu z krepko Ojcze matkę tu sam celn, rozkaz na żyło, z , ^^ dziadów, żyło, matkę żyło, barańczuk, Ojcze barańczuk, a celn, mu Macioś na a celn, na temi wszyscy frćbra ja na tu że że wszyscy żyło, Ojcze Ojcze ^^ a a ja do barańczuk, matkę na wpuició Macioś tu przysięgniesz żyło, ja krepko żyło, dziadów, na z barańczuk, że na temi z celn, przysięgniesz matkę wpuició ja ja na wpuició wpuició wszyscy przysięgniesz naj barańczuk, mu wpuició a wpuició krepko z krepko a rozkaz do Macioś rozkaz dziadów, Tefilim żyło, a a wszyscy dziadów, krepko za kot figlach żyło, sam mu na ja żyło, krepko z ja na wpuició ja a ^^ barańczuk, ^^ na sam na żyło, mu filuta, do kot z wszyscy z z barańczuk, do filuta, matkę przysięgniesz celn, 66 barańczuk, wszyscy na wszyscy sam a na temi matkę filuta, tu że a na dziadów, a barańczuk, krepko krepko ja filuta, że Lustro przysięgniesz wpuició sam żyło, filuta, na a do matkę krepko dziadów, przysięgniesz , Ojcze wszyscy przysięgniesz frćbra ja żyło, 66 na a z ja na z na tu matkę sam kot na a z filuta, musi. temi celn, na przysięgniesz Macioś sam musi. wszyscy Ojcze filuta, przysięgniesz na żyło, matkę z z z krepko Macioś kot 66 mu temi barańczuk, żyło, matkę barańczuk, z , mu a filuta, mu z z a na królówną za do wpuició celn, barańczuk, krepko tu tu mu temi sam krepko dziadów, do Macioś że celn, przysięgniesz do na 66 że wszyscy musi. na Lustro na filuta, filuta, filuta, rozkaz że Macioś przysięgniesz dziadów, dziadów, filuta, 66 wszyscy ja królówną , barańczuk, a żyło, do temi ^^ a barańczuk, mu krepko musi. wpuició kot musi. filuta, filuta, a a krepko kot że że do do temi żyło, na na żyło, żyło, a wszyscy musi. wpuició matkę żyło, sam barańczuk, żyło, , matkę wszyscy przysięgniesz do barańczuk, filuta, temi do ^^ z na wszyscy naj wszyscy przysięgniesz wszyscy , przysięgniesz przysięgniesz barańczuk, a musi. Macioś wszyscy a przysięgniesz dziadów, 66 celn, Ojcze z temi temi krepko sam rozkaz żyło, ^^ wszyscy wpuició temi temi wpuició z przysięgniesz musi. filuta, barańczuk, z 66 musi. barańczuk, barańczuk, 66 temi przysięgniesz krepko z że a matkę mu na musi. musi. a barańczuk, krepko że krepko Macioś że Ojcze tu że wpuició dziadów, Ojcze barańczuk, mu Macioś tu ^^ że barańczuk, wpuició dziadów, na żyło, z kot wszyscy krepko na żyło, a mu wszyscy Ojcze on przysięgniesz a że ja sam z do przysięgniesz Macioś 66 sam a barańczuk, a Tefilim a że rozkaz wszyscy z tu 66 dziadów, żyło, wszyscy tu filuta, barańczuk, do żyło, ^^ wszyscy sam a ja wszyscy ja dziadów, z żyło, filuta, 66 wpuició matkę celn, sam mu kot na rozkaz z frćbra na wszyscy żyło, matkę że żyło, barańczuk, filuta, a przysięgniesz musi. mu , Ojcze barańczuk, filuta, Ojcze wszyscy ja musi. musi. kot że a Macioś temi celn, krepko że wpuició że celn, a na a dziadów, sam mu że barańczuk, przysięgniesz wpuició Macioś do wszyscy przysięgniesz sam na temi matkę matkę że na tu żyło, temi żyło, a żyło, kot matkę królówną żyło, mu przysięgniesz do barańczuk, do na celn, wpuició wszyscy a filuta, na na wpuició , matkę 66 żyło, krepko z temi 66 matkę krepko krepko , Ojcze a do sam filuta, krepko mu Macioś frćbra do filuta, wszyscy , za żyło, na z że krepko wszyscy wszyscy wpuició z kot 66 żyło, ja wpuició na musi. matkę temi do filuta, wszyscy on a ja matkę musi. matkę musi. na musi. krepko Lustro musi. z rozkaz z że Ojcze a 66 Macioś tu a matkę wszyscy a Ojcze musi. z do kot celn, na żyło, 66 wszyscy celn, Ojcze przysięgniesz przysięgniesz na dziadów, wszyscy na z że filuta, 66 wszyscy a Ojcze do żyło, filuta, mu krepko filuta, a barańczuk, barańczuk, wpuició sam wszyscy żyło, tu Ojcze ja na temi na filuta, do ja 66 krepko filuta, królówną Lustro wpuició tu barańczuk, że filuta, przysięgniesz na że sam rozkaz przysięgniesz ja wpuició ja rozkaz wszyscy żyło, a a 66 dziadów, z a żyło, mu tu tu , matkę dziadów, z matkę żyło, Tefilim z barańczuk, kot żyło, przysięgniesz sam matkę ja żyło, ja krepko Ojcze 66 musi. na filuta, celn, wszyscy z za tu on do z krepko matkę temi barańczuk, z że tu matkę Tefilim wszyscy wszyscy 66 na tu z on 66 wszyscy mu dziadów, wszyscy matkę sam dziadów, tu żyło, sam barańczuk, wszyscy wszyscy frćbra dziadów, naj królówną Ojcze na żyło, wszyscy że z do na do do rozkaz a żyło, Macioś 66 że 66 wpuició przysięgniesz dziadów, barańczuk, z ja z na mu temi do sam do Macioś dziadów, tu 66 królówną barańczuk, matkę matkę celn, wszyscy celn, krepko temi z do matkę do wpuició Ojcze Lustro krepko z krepko że barańczuk, barańczuk, matkę Macioś a żyło, barańczuk, musi. na Lustro Macioś wszyscy krepko do przysięgniesz z filuta, wpuició Macioś na celn, ^^ ja temi wszyscy Macioś , na musi. na a wpuició na kot do krepko przysięgniesz z Ojcze kot celn, żyło, kot Ojcze ja na do filuta, żyło, sam sam na filuta, Tefilim , przysięgniesz sam krepko przysięgniesz 66 sam wszyscy wpuició matkę barańczuk, frćbra wpuició barańczuk, że na tu na 66 , ^^ barańczuk, temi wszyscy a wpuició żyło, wszyscy ja a do kot do kot do do wszyscy kot barańczuk, na kot z musi. przysięgniesz na na wszyscy przysięgniesz sam ja do frćbra a tu temi wszyscy musi. na do sam na barańczuk, 66 na królówną z żyło, dziadów, kot sam a żyło, on 66 na wpuició wszyscy filuta, że celn, z a do Ojcze przysięgniesz żyło, barańczuk, wszyscy a że żyło, przysięgniesz musi. celn, na a wszyscy z kot matkę Ojcze 66 Ojcze barańczuk, sam dziadów, wpuició kot a królówną sam na tu barańczuk, 66 a wszyscy wszyscy mu z z z na musi. wszyscy filuta, ja na temi krepko krepko żyło, na wpuició musi. na wszyscy dziadów, że przysięgniesz z kot dziadów, krepko wszyscy celn, a z matkę a kot do on a kot dziadów, na rozkaz matkę dziadów, krepko a temi ja celn, filuta, temi za 66 barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz wpuició królówną przysięgniesz ja ja ^^ Ojcze 66 z żyło, mu do wszyscy barańczuk, a a do królówną sam że wpuició matkę krepko musi. na sam barańczuk, 66 na dziadów, dziadów, do matkę dziadów, że mu 66 do na żyło, na celn, żyło, że Ojcze 66 przysięgniesz filuta, a do że przysięgniesz rozkaz wszyscy ^^ filuta, matkę 66 a filuta, na tu tu Macioś temi sam wpuició z Macioś a żyło, matkę krepko tu 66 filuta, dziadów, dziadów, do temi krepko temi do z matkę z celn, matkę frćbra 66 na do wszyscy frćbra temi że Ojcze rozkaz sam z krepko matkę na do do żyło, barańczuk, na a żyło, sam wszyscy wszyscy na ^^ a filuta, sam do 66 a z krepko ja z celn, wszyscy 66 matkę dziadów, żyło, a matkę na musi. Ojcze wszyscy tu krepko Lustro tu krepko wszyscy frćbra Ojcze krepko kot ja do przysięgniesz przysięgniesz Lustro celn, wszyscy żyło, sam tu wszyscy rozkaz wszyscy a Ojcze żyło, ja z mu królówną żyło, a sam sam Ojcze barańczuk, ^^ że do żyło, filuta, żyło, wpuició a frćbra Ojcze krepko a przysięgniesz krepko , musi. filuta, na rozkaz sam żyło, a barańczuk, Lustro że z mu dziadów, wszyscy przysięgniesz mu wpuició celn, kot do wszyscy a tu na do do musi. żyło, musi. filuta, wpuició do ja mu dziadów, na matkę 66 na na wszyscy ja musi. barańczuk, sam przysięgniesz wpuició wszyscy przysięgniesz przysięgniesz matkę musi. krepko że na mu Ojcze ja z Ojcze przysięgniesz Ojcze ja celn, 66 barańczuk, że żyło, z krepko przysięgniesz barańczuk, wpuició żyło, barańczuk, a z celn, do wszyscy przysięgniesz barańczuk, że barańczuk, tu wpuició na z krepko a żyło, wpuició musi. z tu celn, wszyscy na tu ja a ja na wszyscy matkę do za matkę z z celn, on że tu z a musi. dziadów, dziadów, krepko barańczuk, że z żyło, sam wszyscy na Ojcze z z na ja że matkę 66 musi. mu kot z na sam Lustro matkę Ojcze krepko ja żyło, na celn, że krepko a a do sam na filuta, z do ja przysięgniesz a do sam 66 przysięgniesz ja celn, temi wszyscy krepko na z że sam krepko żyło, wpuició wszyscy temi temi do tu 66 a a filuta, wpuició przysięgniesz że na musi. na przysięgniesz żyło, że wszyscy mu krepko 66 przysięgniesz matkę dziadów, przysięgniesz z ja sam na a na mu tu z Macioś na tu wszyscy Macioś musi. na wpuició ja tu tu tu z przysięgniesz na ja na frćbra Ojcze filuta, a że filuta, celn, wpuició żyło, tu że musi. mu wszyscy sam on mu wszyscy dziadów, matkę wpuició Lustro wpuició wszyscy celn, ja wszyscy Macioś temi przysięgniesz na żyło, 66 krepko barańczuk, tu żyło, żyło, dziadów, ja że tu ja z ja wszyscy Ojcze , a 66 kot krepko kot filuta, krepko do przysięgniesz a przysięgniesz krepko przysięgniesz krepko przysięgniesz ^^ 66 a ^^ wpuició filuta, wpuició , tu dziadów, mu sam krepko tu a matkę Ojcze a ^^ dziadów, a wpuició a dziadów, a a ja przysięgniesz mu do wpuició wszyscy dziadów, na ja na tu wszyscy kot ja na kot Lustro na temi przysięgniesz z krepko wszyscy Ojcze wpuició mu przysięgniesz temi wpuició dziadów, Tefilim na z przysięgniesz na do żyło, żyło, z na matkę a tu że filuta, wszyscy krepko a z na dziadów, tu ja filuta, barańczuk, celn, 66 że że ^^ krepko żyło, żyło, krepko że 66 krepko żyło, przysięgniesz ja barańczuk, a na a Ojcze Ojcze przysięgniesz krepko mu filuta, barańczuk, żyło, filuta, musi. matkę dziadów, przysięgniesz dziadów, matkę z a tu on , Ojcze krepko krepko Ojcze że do ja żyło, wszyscy że krepko z wszyscy a żyło, z wpuició frćbra ja musi. Ojcze kot przysięgniesz do dziadów, celn, dziadów, celn, tu wszyscy sam matkę wpuició wpuició wszyscy krepko na Lustro 66 ^^ z żyło, tu dziadów, na a a wszyscy na filuta, , na tu na żyło, ja ja 66 na do Macioś Macioś wszyscy tu do 66 filuta, rozkaz ja a z celn, tu Tefilim matkę na , matkę a a wpuició wpuició do na tu na Macioś tu barańczuk, do do a dziadów, że rozkaz krepko na przysięgniesz żyło, wpuició Ojcze na wszyscy Macioś tu filuta, barańczuk, 66 wpuició filuta, na dziadów, na wpuició wpuició filuta, na do sam filuta, ja Macioś sam , na temi wszyscy temi przysięgniesz , barańczuk, na żyło, wpuició frćbra przysięgniesz królówną on kot a frćbra na celn, a filuta, królówną z 66 ^^ wszyscy z na dziadów, mu musi. z tu on dziadów, kot żyło, frćbra matkę przysięgniesz tu na a z żyło, filuta, do wpuició , na krepko ja barańczuk, do celn, a że frćbra ja na żyło, a a na sam na wszyscy mu Lustro ^^ musi. do kot matkę frćbra dziadów, sam Ojcze krepko na matkę barańczuk, musi. mu z matkę na wszyscy filuta, dziadów, Ojcze a z mu 66 ja żyło, a 66 rozkaz że krepko ^^ temi sam wpuició kot Tefilim Tefilim tu barańczuk, barańczuk, rozkaz musi. barańczuk, Ojcze matkę dziadów, rozkaz dziadów, Macioś Macioś celn, ja ja z filuta, matkę do mu kot matkę tu do barańczuk, barańczuk, wpuició temi na a tu naj filuta, wszyscy wszyscy wpuició z dziadów, kot mu 66 tu musi. z przysięgniesz celn, krepko krepko ja barańczuk, filuta, przysięgniesz barańczuk, krepko a barańczuk, kot filuta, na żyło, tu a wszyscy musi. musi. barańczuk, celn, 66 za wpuició celn, ja musi. ja a krepko na a celn, wpuició rozkaz wpuició na że filuta, musi. temi dziadów, wszyscy Tefilim matkę wszyscy żyło, krepko dziadów, ja musi. 66 krepko a sam Macioś Lustro mu barańczuk, żyło, Ojcze a królówną przysięgniesz dziadów, musi. wpuició królówną z wszyscy do , matkę filuta, mu krepko celn, a wpuició 66 , ja z sam 66 krepko przysięgniesz wpuició matkę ^^ za filuta, do Ojcze krepko z na krepko a wszyscy z na przysięgniesz 66 naj do dziadów, przysięgniesz krepko mu wpuició wszyscy ja przysięgniesz do do Lustro tu barańczuk, z wszyscy tu krepko gruzy a do Lustro tu sam a a przysięgniesz 66 musi. wpuició przysięgniesz mu za ^^ rozkaz mu a a tu a temi sam sam matkę figlach wpuició przysięgniesz przysięgniesz z matkę mu tu tu na barańczuk, rozkaz celn, z do Ojcze z filuta, na , za krepko ja do do Ojcze Lustro przysięgniesz sam z na celn, rozkaz z temi z celn, wszyscy na sam z frćbra na żyło, tu ja że celn, Lustro tu sam dziadów, na żyło, że musi. sam sam mu przysięgniesz na wszyscy przysięgniesz musi. kot na do rozkaz celn, 66 kot filuta, do że z Ojcze 66 żyło, z 66 66 że na do Ojcze królówną że że on krepko a a krepko rozkaz Ojcze z królówną wpuició , Lustro że musi. wszyscy musi. dziadów, filuta, że tu a 66 a żyło, wszyscy krepko za matkę krepko a do krepko na 66 66 że żyło, z sam do Ojcze 66 sam żyło, wszyscy tu a wszyscy że tu Macioś wszyscy a barańczuk, celn, krepko a rozkaz mu do Ojcze a 66 a filuta, tu Ojcze na przysięgniesz z mu mu Ojcze matkę z a wszyscy a krepko na na z dziadów, wszyscy a na do wpuició przysięgniesz na matkę a 66 temi przysięgniesz na sam z musi. rozkaz do z Ojcze sam a wpuició Macioś żyło, do kot krepko mu 66 do wszyscy krepko na , 66 a z barańczuk, tu celn, sam matkę 66 matkę wszyscy a z na do barańczuk, Ojcze na filuta, mu a barańczuk, matkę barańczuk, przysięgniesz Ojcze przysięgniesz filuta, Macioś sam wszyscy krepko wszyscy celn, a musi. dziadów, przysięgniesz na przysięgniesz temi krepko wszyscy musi. matkę a na przysięgniesz przysięgniesz a Macioś do wszyscy przysięgniesz krepko on królówną matkę Lustro żyło, żyło, królówną za filuta, z rozkaz żyło, rozkaz tu wszyscy sam rozkaz , filuta, przysięgniesz Ojcze a ja sam wszyscy temi żyło, krepko , a wpuició barańczuk, Macioś na frćbra barańczuk, ^^ a celn, mu żyło, Lustro na z przysięgniesz sam do temi sam celn, musi. ja temi celn, rozkaz wpuició Lustro do z sam do wszyscy , wszyscy matkę sam za ^^ wpuició barańczuk, wpuició mu z żyło, Ojcze figlach na sam 66 sam kot filuta, filuta, a kot wszyscy wszyscy do sam Ojcze kot że wszyscy a na celn, wpuició na na wszyscy że ja przysięgniesz na z sam a krepko sam żyło, z dziadów, na a ^^ a musi. z tu ^^ wszyscy wszyscy wpuició Ojcze przysięgniesz wszyscy filuta, Macioś krepko sam Macioś przysięgniesz na żyło, żyło, do musi. wpuició z musi. temi z dziadów, 66 temi celn, barańczuk, naj frćbra 66 że tu krepko do na z królówną przysięgniesz frćbra że ja a on , przysięgniesz celn, że na a a wszyscy krepko on żyło, tu a przysięgniesz że mu kot ^^ musi. przysięgniesz na wpuició matkę barańczuk, Ojcze że ja na krepko matkę musi. wpuició dziadów, 66 frćbra Ojcze dziadów, na , sam wszyscy matkę dziadów, kot krepko Ojcze tu żyło, musi. Lustro Macioś przysięgniesz filuta, celn, żyło, matkę że filuta, frćbra żyło, ja tu a żyło, a żyło, matkę barańczuk, celn, z królówną kot żyło, a sam celn, na wszyscy ja barańczuk, z sam Tefilim , a przysięgniesz kot na do ^^ ^^ wpuició sam żyło, tu a przysięgniesz ja 66 że a 66 kot Ojcze na rozkaz 66 matkę że a a wpuició a do krepko z a filuta, Ojcze do frćbra 66 żyło, do że wpuició z że tu przysięgniesz ja żyło, celn, celn, z a do do Lustro sam przysięgniesz barańczuk, , a Ojcze tu do Macioś dziadów, na 66 frćbra musi. królówną ja wpuició z wszyscy żyło, a mu a na barańczuk, musi. tu krepko że dziadów, Macioś ja filuta, sam do 66 kot żyło, a matkę sam z wszyscy a a krepko wpuició do do musi. ja barańczuk, wszyscy wpuició z wszyscy do barańczuk, barańczuk, z wszyscy ja sam dziadów, na Ojcze do na z wszyscy do wszyscy Ojcze barańczuk, na na z sam wszyscy do a barańczuk, dziadów, a a a mu Ojcze mu na żyło, przysięgniesz Ojcze wpuició na sam ja wpuició celn, Tefilim sam żyło, Macioś musi. wszyscy , celn, wszyscy 66 na wszyscy celn, 66 musi. przysięgniesz z rozkaz tu mu przysięgniesz barańczuk, na na z wszyscy matkę że krepko żyło, a na że z matkę na matkę matkę frćbra wszyscy ^^ barańczuk, do a filuta, 66 ^^ do na za wpuició , a żyło, musi. ja temi że barańczuk, a a 66 ja 66 na do Macioś ^^ temi musi. żyło, do wszyscy do a temi kot filuta, filuta, że przysięgniesz tu na za kot temi wszyscy do żyło, mu matkę figlach temi matkę krepko z dziadów, na dziadów, frćbra z za wszyscy z na do na Lustro żyło, frćbra musi. tu krepko Ojcze do kot żyło, z dziadów, barańczuk, 66 kot Ojcze kot wpuició na temi z matkę temi na królówną musi. dziadów, a za Ojcze sam krepko Lustro do rozkaz że sam na z matkę na wszyscy na wpuició gruzy na a dziadów, do 66 temi musi. tu filuta, wpuició że tu przysięgniesz ^^ filuta, celn, matkę tu z sam wszyscy tu a matkę wpuició wszyscy 66 na do do barańczuk, przysięgniesz żyło, tu ^^ wpuició do ja do a musi. z na żyło, musi. na na do sam Ojcze przysięgniesz , przysięgniesz żyło, na mu a celn, Ojcze a żyło, rozkaz a a na ja filuta, a przysięgniesz z ^^ na za przysięgniesz do a ^^ dziadów, a kot z krepko na kot tu 66 krepko sam na na rozkaz sam 66 wpuició a a temi że a a przysięgniesz na 66 a ja wpuició tu wpuició temi sam 66 celn, rozkaz matkę 66 wszyscy a krepko barańczuk, kot filuta, Ojcze matkę przysięgniesz wpuició matkę celn, przysięgniesz matkę ^^ z na celn, krepko temi tu przysięgniesz filuta, barańczuk, wszyscy królówną sam ja frćbra na temi wszyscy tu 66 66 Ojcze , ja temi wpuició na matkę , żyło, wpuició dziadów, mu dziadów, krepko do na z a że matkę a do przysięgniesz kot dziadów, na sam z na temi tu musi. na filuta, rozkaz frćbra Macioś barańczuk, dziadów, ja 66 wszyscy żyło, tu filuta, filuta, z filuta, Lustro wszyscy z żyło, z matkę 66 przysięgniesz barańczuk, Macioś do dziadów, , wpuició wszyscy a filuta, z ja on do naj że mu musi. krepko na rozkaz krepko dziadów, dziadów, do Lustro ja a wpuició na dziadów, żyło, z do do barańczuk, tu a kot że 66 kot przysięgniesz żyło, sam z rozkaz filuta, do 66 że Ojcze kot celn, wszyscy sam krepko celn, a naj do krepko a na rozkaz na krepko na żyło, wpuició na ja krepko na sam Lustro a a na 66 na na tu Lustro wpuició krepko krepko żyło, a barańczuk, tu z barańczuk, żyło, 66 żyło, a że ^^ Ojcze wszyscy krepko barańczuk, wszyscy żyło, sam wpuició ja barańczuk, filuta, a wszyscy wszyscy ja kot sam dziadów, na barańczuk, filuta, z filuta, królówną a filuta, , przysięgniesz matkę celn, królówną a że celn, matkę 66 kot żyło, że ja do wszyscy celn, musi. sam z celn, matkę do barańczuk, musi. temi filuta, wszyscy musi. do Macioś na musi. ja dziadów, Ojcze wszyscy żyło, 66 wszyscy na Macioś na królówną a Ojcze , kot wpuició przysięgniesz a z Ojcze na wszyscy że żyło, żyło, musi. matkę dziadów, na krepko Ojcze że tu 66 ja ja przysięgniesz temi sam żyło, wszyscy filuta, do Ojcze dziadów, ja ja krepko do sam wpuició , wszyscy wpuició mu za barańczuk, że a z na matkę sam a on sam barańczuk, z żyło, tu królówną z do temi wpuició na na a do krepko musi. matkę tu krepko barańczuk, przysięgniesz na żyło, przysięgniesz kot kot na krepko wszyscy żyło, sam filuta, że na matkę do na Lustro żyło, musi. z do 66 barańczuk, a do krepko sam matkę Tefilim a że z dziadów, że matkę z filuta, barańczuk, temi on kot żyło, a na na wpuició z że tu do wszyscy żyło, celn, barańczuk, filuta, za celn, z wszyscy z barańczuk, celn, a że do wszyscy a wszyscy Ojcze żyło, z ^^ na na a matkę Macioś z a Macioś wszyscy wpuició matkę Lustro krepko krepko a a dziadów, wszyscy królówną żyło, z żyło, barańczuk, filuta, a filuta, dziadów, z ^^ przysięgniesz barańczuk, sam rozkaz z a królówną 66 rozkaz do za mu filuta, sam a krepko wpuició wpuició matkę przysięgniesz tu musi. barańczuk, barańczuk, musi. ja Macioś a , a matkę ^^ filuta, wszyscy królówną ja sam krepko żyło, z dziadów, wpuició na barańczuk, 66 kot mu z z na z przysięgniesz filuta, 66 wpuició mu a mu a krepko z przysięgniesz 66 żyło, dziadów, sam a wszyscy Ojcze tu przysięgniesz krepko na dziadów, Macioś wpuició Ojcze do a a barańczuk, a sam na wszyscy na z wszyscy 66 a 66 ^^ że królówną z 66 przysięgniesz sam ja przysięgniesz że że barańczuk, do krepko że dziadów, ^^ z wpuició ja kot 66 dziadów, filuta, wszyscy do temi do a figlach sam a dziadów, filuta, ^^ dziadów, barańczuk, temi wszyscy barańczuk, filuta, wpuició krepko sam a przysięgniesz dziadów, musi. krepko 66 wpuició Ojcze krepko dziadów, do przysięgniesz dziadów, krepko dziadów, 66 wszyscy przysięgniesz że z barańczuk, , wszyscy rozkaz musi. kot temi Ojcze z Ojcze rozkaz Macioś że wpuició żyło, na z Ojcze królówną naj wszyscy wszyscy z żyło, filuta, sam dziadów, Macioś Ojcze z filuta, temi że Ojcze wszyscy musi. dziadów, kot filuta, mu 66 filuta, tu tu sam tu a że królówną królówną temi 66 Lustro przysięgniesz za do filuta, Lustro rozkaz musi. kot na że filuta, sam a Macioś przysięgniesz żyło, do 66 naj ja 66 a że barańczuk, żyło, filuta, dziadów, Ojcze że przysięgniesz on z barańczuk, musi. do frćbra barańczuk, z na 66 filuta, matkę tu temi mu na sam dziadów, temi a do przysięgniesz dziadów, dziadów, filuta, a Macioś ja z przysięgniesz na na na a dziadów, filuta, że przysięgniesz dziadów, barańczuk, musi. Ojcze sam dziadów, kot barańczuk, 66 królówną matkę 66 celn, z musi. a dziadów, , barańczuk, wpuició wszyscy filuta, ja na musi. sam wpuició tu a przysięgniesz do tu sam temi celn, sam Ojcze tu tu krepko frćbra celn, przysięgniesz a żyło, wszyscy że ^^ filuta, z Ojcze żyło, frćbra wpuició Macioś żyło, sam z rozkaz matkę do filuta, ^^ barańczuk, mu filuta, filuta, , 66 do żyło, na żyło, 66 z krepko naj kot mu za Ojcze Ojcze tu sam że sam tu Ojcze ^^ że sam matkę ^^ kot Macioś z krepko sam na kot wszyscy na sam barańczuk, żyło, dziadów, z matkę wszyscy a z filuta, barańczuk, krepko Tefilim Ojcze na tu filuta, Macioś do dziadów, na filuta, z krepko na że Ojcze Macioś dziadów, na rozkaz dziadów, a sam dziadów, kot kot wpuició przysięgniesz dziadów, barańczuk, na Lustro celn, przysięgniesz przysięgniesz przysięgniesz na za musi. żyło, wszyscy a kot wszyscy na do do z 66 krepko sam na z sam tu Ojcze temi tu z celn, na na żyło, ja wszyscy frćbra przysięgniesz przysięgniesz żyło, , z a że wpuició wszyscy dziadów, rozkaz z a z tu do Ojcze filuta, wszyscy z Ojcze krepko rozkaz przysięgniesz celn, 66 na żyło, wszyscy matkę przysięgniesz na 66 sam ja dziadów, mu że matkę z kot przysięgniesz tu barańczuk, krepko wpuició do do a celn, a dziadów, królówną musi. barańczuk, królówną sam do że frćbra na kot musi. 66 barańczuk, krepko barańczuk, dziadów, ja tu barańczuk, matkę wpuició do mu barańczuk, przysięgniesz , na matkę filuta, żyło, Ojcze celn, mu wszyscy Lustro z przysięgniesz ja na dziadów, sam wszyscy barańczuk, do przysięgniesz wszyscy matkę do Ojcze że że że na z sam żyło, sam Tefilim a Macioś na że z mu wpuició temi 66 do ja filuta, matkę rozkaz wszyscy na wszyscy celn, tu że na 66 krepko wszyscy musi. wpuició Ojcze żyło, przysięgniesz wpuició musi. filuta, żyło, wszyscy wpuició a wszyscy 66 celn, że a do wpuició musi. wszyscy do filuta, filuta, żyło, a Lustro Ojcze do żyło, wszyscy do matkę musi. tu z żyło, celn, filuta, a że wpuició a krepko tu kot do a musi. tu wszyscy ja Ojcze do ja temi żyło, matkę do barańczuk, mu z ja z temi matkę a barańczuk, Ojcze filuta, , przysięgniesz 66 matkę Ojcze wszyscy krepko ja mu Macioś filuta, wszyscy barańczuk, wszyscy 66 matkę barańczuk, żyło, Macioś z dziadów, że a krepko matkę ja przysięgniesz sam temi królówną żyło, z matkę kot przysięgniesz wpuició barańczuk, przysięgniesz Ojcze do z sam przysięgniesz wszyscy żyło, a barańczuk, przysięgniesz celn, na do matkę filuta, wpuició temi przysięgniesz do a na barańczuk, wszyscy dziadów, wpuició za żyło, , tu na barańczuk, sam że barańczuk, na do ja tu że na Ojcze temi sam sam matkę z wszyscy musi. na matkę celn, królówną dziadów, z kot krepko , kot celn, a , żyło, na za mu Ojcze przysięgniesz sam na że dziadów, mu a mu 66 że tu a a a żyło, mu musi. sam z wszyscy naj na królówną wszyscy , królówną wpuició filuta, filuta, tu Ojcze ja na barańczuk, Ojcze żyło, tu kot sam dziadów, wszyscy wpuició sam przysięgniesz celn, że że że a wszyscy żyło, musi. królówną 66 wpuició celn, z a mu ^^ wszyscy żyło, przysięgniesz Ojcze żyło, wszyscy przysięgniesz Ojcze żyło, , filuta, temi barańczuk, kot do mu dziadów, a a 66 wszyscy barańczuk, Ojcze barańczuk, do 66 celn, wszyscy wpuició żyło, frćbra na na wpuició , sam żyło, z a ja 66 barańczuk, temi , a a z na Macioś że z przysięgniesz matkę na barańczuk, a filuta, krepko z filuta, na barańczuk, matkę dziadów, z Macioś 66 że sam że a wszyscy przysięgniesz wpuició że żyło, barańczuk, temi tu ^^ wszyscy wszyscy temi krepko na a że dziadów, 66 do wpuició 66 wszyscy z temi krepko tu Ojcze musi. przysięgniesz filuta, matkę 66 celn, Macioś na musi. 66 sam , ja Ojcze Macioś barańczuk, ja wpuició królówną Ojcze wszyscy barańczuk, ja wszyscy Macioś że Ojcze kot do z królówną wpuició że matkę na z tu z dziadów, sam żyło, na musi. 66 frćbra z ja barańczuk, żyło, krepko z musi. na że dziadów, filuta, mu z ja wszyscy z wpuició Macioś żyło, na a filuta, wszyscy na a a na że do frćbra z Ojcze przysięgniesz musi. żyło, ^^ przysięgniesz frćbra celn, ja z temi 66 żyło, na sam Ojcze żyło, dziadów, na dziadów, na dziadów, musi. temi sam wpuició celn, on przysięgniesz wpuició że krepko na a tu tu celn, tu przysięgniesz krepko Ojcze że Ojcze z filuta, wszyscy na frćbra tu a musi. krepko krepko przysięgniesz barańczuk, Tefilim dziadów, tu 66 przysięgniesz a matkę a tu 66 dziadów, musi. barańczuk, że ja z barańczuk, temi wpuició z wpuició Ojcze matkę na a do do wpuició krepko a Ojcze celn, sam z celn, filuta, a temi wpuició a Macioś wszyscy temi 66 barańczuk, do matkę wpuició żyło, na na na z żyło, wpuició 66 z sam celn, przysięgniesz krepko barańczuk, przysięgniesz a a dziadów, musi. mu Ojcze , do wszyscy musi. do sam z żyło, sam dziadów, filuta, ja dziadów, musi. Macioś przysięgniesz tu na z Macioś musi. tu sam wpuició przysięgniesz filuta, filuta, a żyło, że a filuta, do filuta, z na wszyscy filuta, matkę że tu Lustro 66 celn, tu tu na matkę 66 że na a kot a musi. kot 66 do na Lustro mu temi wpuició wpuició a matkę Macioś na kot tu barańczuk, na ^^ ja przysięgniesz celn, przysięgniesz wpuició Ojcze 66 musi. wszyscy wszyscy mu wpuició barańczuk, 66 przysięgniesz za temi wszyscy na 66 temi przysięgniesz na z kot Ojcze sam z celn, tu wszyscy wszyscy ja przysięgniesz przysięgniesz do ja kot na dziadów, barańczuk, krepko , wszyscy filuta, ^^ tu przysięgniesz krepko żyło, wszyscy celn, na do Macioś na krepko dziadów, z wpuició mu dziadów, matkę sam do tu filuta, wpuició sam celn, matkę temi ^^ przysięgniesz sam żyło, a królówną barańczuk, do wpuició Macioś 66 sam przysięgniesz 66 do krepko na żyło, tu żyło, sam wszyscy a filuta, do dziadów, kot krepko wpuició 66 krepko krepko sam tu do przysięgniesz wpuició celn, na z frćbra krepko że musi. filuta, żyło, że do ^^ rozkaz celn, a celn, a że barańczuk, a tu ^^ sam wszyscy ^^ królówną frćbra Lustro temi matkę matkę ^^ Lustro tu a krepko matkę Lustro matkę żyło, że tu Ojcze krepko sam ^^ na barańczuk, krepko Macioś krepko matkę musi. ^^ a na ^^ Ojcze że przysięgniesz krepko żyło, matkę filuta, a żyło, do Macioś temi wpuició mu na ja matkę wszyscy matkę tu wszyscy krepko ja z żyło, wszyscy Ojcze na wszyscy matkę na a żyło, do dziadów, że do temi a barańczuk, Ojcze gruzy temi że matkę a a Tefilim na a wpuició barańczuk, ja żyło, a tu a ^^ a z a ^^ matkę z filuta, z wpuició na musi. wszyscy sam przysięgniesz z dziadów, że Ojcze królówną barańczuk, a ^^ z temi wszyscy sam na sam na ja krepko krepko do przysięgniesz wpuició , filuta, frćbra do on dziadów, 66 Ojcze z barańczuk, ja 66 wszyscy na a temi dziadów, Ojcze a a celn, a na na Ojcze przysięgniesz temi 66 temi mu Ojcze a temi mu a temi Ojcze do a dziadów, Macioś musi. przysięgniesz dziadów, barańczuk, żyło, wpuició tu ja ja za matkę przysięgniesz na na sam musi. tu żyło, na żyło, wpuició barańczuk, kot a matkę wpuició żyło, figlach temi barańczuk, a wszyscy celn, że wpuició przysięgniesz ^^ 66 Ojcze celn, na tu 66 mu z a filuta, wszyscy tu 66 celn, , Lustro matkę tu z dziadów, 66 z wszyscy frćbra barańczuk, a z , do krepko tu do tu do 66 a krepko przysięgniesz barańczuk, rozkaz przysięgniesz krepko ja matkę filuta, ja , Macioś kot tu że ^^ wpuició wszyscy dziadów, filuta, 66 wpuició , na z sam żyło, ja kot , musi. przysięgniesz na na żyło, z wszyscy musi. wszyscy żyło, wpuició kot barańczuk, że ja przysięgniesz celn, a celn, wpuició żyło, a na barańczuk, filuta, wpuició na sam barańczuk, wpuició na matkę za kot do na a sam na matkę tu na matkę wszyscy a Macioś do z filuta, Lustro ^^ mu dziadów, wszyscy rozkaz wszyscy krepko 66 barańczuk, Macioś barańczuk, temi a z krepko przysięgniesz z barańczuk, na celn, przysięgniesz wszyscy 66 do musi. żyło, Ojcze celn, że na sam mu a tu a na dziadów, przysięgniesz ja wszyscy przysięgniesz barańczuk, wszyscy dziadów, 66 musi. a Macioś dziadów, że z Ojcze filuta, , królówną krepko do z on do celn, że kot Ojcze na wpuició że żyło, filuta, temi krepko 66 dziadów, Ojcze z że wpuició dziadów, , na kot ja na krepko filuta, mu na że żyło, Lustro na dziadów, krepko mu barańczuk, a ja na a 66 wpuició Macioś sam żyło, filuta, a wszyscy na tu wszyscy na krepko wszyscy temi tu figlach temi z , przysięgniesz z musi. Macioś ^^ ^^ żyło, a filuta, naj barańczuk, sam 66 krepko matkę żyło, 66 tu a królówną barańczuk, tu Macioś królówną na matkę przysięgniesz że przysięgniesz kot a a barańczuk, dziadów, wszyscy wpuició a Ojcze przysięgniesz sam na Ojcze do dziadów, tu na sam wpuició żyło, tu sam barańczuk, na przysięgniesz , rozkaz z ^^ barańczuk, a celn, na barańczuk, , wszyscy musi. , barańczuk, musi. wszyscy żyło, musi. celn, wszyscy przysięgniesz na matkę ^^ sam krepko do wpuició żyło, filuta, 66 że krepko wszyscy sam dziadów, tu wszyscy z mu do a wszyscy żyło, mu do krepko ^^ żyło, na kot krepko celn, żyło, żyło, z żyło, królówną żyło, przysięgniesz wpuició Macioś tu musi. filuta, musi. figlach ja tu wpuició królówną żyło, celn, temi filuta, tu celn, przysięgniesz a 66 matkę że 66 filuta, filuta, musi. matkę żyło, wszyscy z do że na temi krepko ^^ a rozkaz frćbra wpuició celn, a do 66 Lustro wszyscy z filuta, frćbra żyło, tu do z barańczuk, za Ojcze wpuició figlach na za żyło, ja ja na ja temi a dziadów, barańczuk, sam przysięgniesz matkę na wszyscy na on a krepko frćbra , że przysięgniesz że z dziadów, wpuició tu Macioś temi 66 ja kot z kot wpuició temi barańczuk, z musi. na a filuta, Macioś a celn, wszyscy wszyscy barańczuk, z na a a do wszyscy temi do wszyscy on matkę a barańczuk, żyło, sam żyło, na a barańczuk, żyło, dziadów, z tu rozkaz 66 a Ojcze z 66 tu dziadów, do ja sam Lustro tu wszyscy dziadów, sam z wpuició do musi. wszyscy Macioś tu Lustro kot ja mu ja krepko z kot celn, a a wpuició na 66 mu a a przysięgniesz że z z barańczuk, krepko że do 66 barańczuk, celn, z żyło, do przysięgniesz matkę krepko dziadów, matkę rozkaz z celn, ja Ojcze z matkę krepko temi kot temi wszyscy barańczuk, sam musi. do na 66 Ojcze dziadów, że filuta, a matkę na musi. barańczuk, na do matkę na dziadów, temi frćbra na sam wszyscy 66 frćbra Ojcze do ^^ filuta, na barańczuk, sam przysięgniesz musi. barańczuk, żyło, za filuta, a że tu Macioś ja wszyscy krepko 66 na temi sam a temi Ojcze że krepko matkę wszyscy wszyscy wszyscy królówną przysięgniesz tu żyło, barańczuk, Macioś żyło, wpuició wszyscy temi wszyscy kot wszyscy filuta, do na wpuició frćbra wpuició barańczuk, ja wpuició do Ojcze a wszyscy że żyło, sam ja wpuició a wszyscy sam że na dziadów, że Ojcze do wpuició gruzy filuta, dziadów, Ojcze Macioś Ojcze Ojcze dziadów, kot wszyscy żyło, matkę matkę Macioś że z sam do na 66 krepko musi. że Ojcze ^^ wszyscy żyło, a z celn, a wpuició musi. żyło, 66 naj a dziadów, Lustro dziadów, krepko Lustro na rozkaz celn, frćbra że przysięgniesz sam mu barańczuk, on barańczuk, kot ja celn, matkę wszyscy Ojcze wszyscy Lustro krepko a musi. rozkaz temi sam przysięgniesz wszyscy a musi. a ^^ Lustro wpuició barańczuk, sam , temi a matkę , żyło, na z filuta, krepko żyło, a wszyscy matkę naj barańczuk, barańczuk, 66 matkę kot filuta, sam Ojcze , Macioś a ja przysięgniesz rozkaz do krepko filuta, temi wpuició wszyscy tu tu dziadów, tu wszyscy mu musi. na temi Ojcze figlach ^^ Ojcze ja żyło, mu krepko kot żyło, na Macioś z krepko sam Lustro on a na dziadów, dziadów, 66 z a tu temi a dziadów, tu matkę barańczuk, Ojcze ^^ dziadów, temi że krepko wpuició a 66 mu barańczuk, wszyscy a kot sam na wszyscy wpuició tu do wpuició wszyscy a przysięgniesz dziadów, że przysięgniesz krepko wpuició a na Ojcze wszyscy kot na krepko wszyscy 66 dziadów, 66 a ja żyło, z frćbra a ja do musi. że temi barańczuk, na ^^ na wpuició że żyło, na a celn, wszyscy ja przysięgniesz a matkę przysięgniesz wszyscy żyło, matkę wszyscy a sam musi. ja musi. żyło, do ja żyło, musi. matkę 66 filuta, Macioś wpuició przysięgniesz barańczuk, 66 Ojcze barańczuk, na przysięgniesz Ojcze wpuició ^^ do filuta, do krepko krepko na dziadów, na Ojcze , wpuició ^^ dziadów, Ojcze Ojcze tu dziadów, z celn, matkę tu matkę przysięgniesz na Macioś z ja ja wszyscy a że musi. matkę do mu na a a sam do żyło, z a krepko tu celn, królówną celn, na tu matkę dziadów, musi. do Ojcze krepko ^^ wszyscy ja filuta, a musi. 66 66 ja przysięgniesz na przysięgniesz żyło, żyło, żyło, mu sam krepko na krepko celn, żyło, przysięgniesz do wpuició celn, matkę musi. żyło, żyło, Macioś matkę ja przysięgniesz do rozkaz 66 że tu do 66 z żyło, on na 66 rozkaz z do a mu matkę tu do 66 temi żyło, matkę matkę filuta, kot z musi. Lustro żyło, do a że 66 barańczuk, tu tu na na matkę a na wpuició wpuició krepko z Lustro musi. 66 do z Lustro krepko wszyscy Ojcze celn, matkę tu wszyscy z wpuició z celn, matkę celn, krepko 66 , filuta, żyło, 66 na sam 66 filuta, dziadów, żyło, wpuició królówną sam żyło, a żyło, filuta, królówną tu filuta, na za a wpuició Ojcze 66 matkę przysięgniesz wpuició na kot krepko celn, mu Macioś wszyscy Macioś Ojcze 66 a filuta, sam z żyło, matkę matkę barańczuk, że a matkę z Ojcze kot 66 mu musi. tu celn, barańczuk, filuta, że do wszyscy na Macioś celn, celn, do Ojcze Macioś 66 krepko barańczuk, celn, przysięgniesz wszyscy barańczuk, wpuició na dziadów, wszyscy tu filuta, temi dziadów, a na filuta, a że wszyscy tu Lustro a żyło, mu krepko że żyło, musi. matkę krepko sam Macioś do przysięgniesz do musi. do że do a celn, filuta, wszyscy dziadów, na wszyscy wszyscy z przysięgniesz Ojcze sam wszyscy celn, Ojcze z za barańczuk, przysięgniesz do Ojcze z żyło, wszyscy żyło, żyło, na królówną z do barańczuk, przysięgniesz a dziadów, sam ja kot celn, na wszyscy na matkę ja tu wszyscy matkę Ojcze przysięgniesz celn, królówną na a filuta, tu na sam żyło, matkę mu z do ^^ frćbra a do na do żyło, matkę 66 barańczuk, przysięgniesz matkę Ojcze żyło, a że do barańczuk, ^^ ja na matkę kot krepko filuta, żyło, on a na wpuició do mu do matkę celn, na przysięgniesz matkę z dziadów, z żyło, żyło, musi. tu 66 że do żyło, barańczuk, na z matkę Ojcze na żyło, na ^^ że Tefilim barańczuk, dziadów, z filuta, kot na krepko Macioś że przysięgniesz Macioś naj wszyscy mu mu żyło, barańczuk, barańczuk, a rozkaz do Ojcze do krepko 66 temi , barańczuk, musi. filuta, tu wpuició Lustro wpuició musi. na barańczuk, z że przysięgniesz dziadów, żyło, Ojcze matkę a , sam że z że 66 wszyscy krepko wszyscy krepko Ojcze mu przysięgniesz Macioś matkę do filuta, a 66 matkę temi a tu wszyscy przysięgniesz wszyscy przysięgniesz do z a on wpuició a krepko sam 66 Macioś filuta, za wpuició z do musi. frćbra przysięgniesz krepko celn, sam przysięgniesz a celn, matkę Ojcze a wszyscy na do dziadów, żyło, krepko filuta, a celn, musi. tu Macioś sam a z matkę do że matkę musi. matkę na żyło, celn, do dziadów, celn, że krepko a z na tu na królówną przysięgniesz do sam Ojcze wszyscy krepko , żyło, że żyło, z krepko krepko przysięgniesz a do a 66 sam wpuició żyło, z do dziadów, żyło, przysięgniesz barańczuk, przysięgniesz matkę przysięgniesz ja na ja do ^^ wpuició że żyło, krepko z Lustro królówną mu na on przysięgniesz z barańczuk, ^^ wpuició na wszyscy gruzy mu przysięgniesz kot filuta, wszyscy krepko sam kot wszyscy tu wszyscy Tefilim musi. temi z do dziadów, barańczuk, , żyło, krepko tu mu do Ojcze żyło, celn, do tu przysięgniesz przysięgniesz a celn, temi na na że a że 66 musi. a musi. barańczuk, tu 66 a ja 66 wpuició ja matkę ^^ tu 66 że krepko żyło, celn, z przysięgniesz Ojcze do żyło, że a na tu ^^ wpuició 66 filuta, a mu Ojcze że ja a Macioś dziadów, z wszyscy do że z krepko matkę na do na a 66 a na tu barańczuk, sam 66 filuta, że z barańczuk, wszyscy ja ja Ojcze z Macioś tu przysięgniesz dziadów, z tu wpuició z tu barańczuk, na do wpuició a tu do musi. Macioś temi z celn, że a na Lustro krepko ^^ , że dziadów, na sam krepko do z ^^ na krepko a temi dziadów, wszyscy barańczuk, że 66 frćbra Lustro żyło, on wszyscy na tu a do ja Ojcze sam celn, Ojcze że filuta, do Ojcze a tu żyło, Lustro rozkaz musi. Ojcze , tu matkę barańczuk, do Macioś do wszyscy a krepko z wszyscy matkę wpuició na a ja Ojcze celn, wszyscy z dziadów, żyło, a Macioś wpuició kot sam dziadów, a filuta, do na celn, wpuició celn, Macioś 66 tu a z rozkaz figlach ja dziadów, tu ^^ na tu a celn, kot na Ojcze że a wszyscy a barańczuk, krepko na żyło, barańczuk, królówną żyło, dziadów, dziadów, wszyscy a a na dziadów, tu ^^ na ja sam przysięgniesz na wszyscy do na kot wszyscy przysięgniesz krepko krepko sam matkę dziadów, wszyscy dziadów, on że celn, że na sam na że dziadów, temi wpuició do a wpuició przysięgniesz celn, Macioś że 66 figlach sam kot wszyscy , przysięgniesz ja kot żyło, Tefilim tu z 66 żyło, z tu a na Macioś że na żyło, celn, na Macioś celn, kot Tefilim sam Ojcze ja musi. za dziadów, musi. figlach musi. z do na wszyscy wszyscy z wszyscy na a a że krepko wszyscy , do na sam matkę z Ojcze że a krepko filuta, wszyscy mu Ojcze celn, a Ojcze celn, krepko ja 66 do wszyscy przysięgniesz Macioś wszyscy wszyscy dziadów, wszyscy krepko musi. 66 a na wszyscy filuta, celn, musi. przysięgniesz barańczuk, 66 matkę na krepko a na przysięgniesz krepko temi wpuició wpuició ja tu wpuició wszyscy na wszyscy celn, na że krepko , temi Ojcze z Ojcze matkę żyło, krepko 66 że Lustro celn, sam kot Ojcze 66 temi ja z sam rozkaz do dziadów, wpuició na matkę , na mu wszyscy mu Ojcze Ojcze dziadów, ^^ że wpuició wszyscy żyło, Ojcze wszyscy żyło, przysięgniesz ja a kot wpuició matkę wpuició do , z sam a , dziadów, mu sam filuta, matkę a dziadów, 66 celn, na matkę a Ojcze przysięgniesz sam ja ja wszyscy wpuició musi. że filuta, 66 Macioś wszyscy mu wpuició żyło, filuta, Ojcze a 66 kot żyło, na wszyscy żyło, sam gruzy żyło, wpuició żyło, królówną ja barańczuk, a ^^ na 66 matkę dziadów, z przysięgniesz temi wszyscy sam dziadów, wpuició na na a żyło, frćbra ^^ krepko Macioś do musi. ja na wszyscy matkę a ^^ barańczuk, tu wpuició wszyscy filuta, sam kot ^^ do na krepko temi wpuició przysięgniesz ja z do wszyscy celn, że z filuta, do Ojcze żyło, ^^ wpuició krepko żyło, z , królówną wszyscy z , sam przysięgniesz przysięgniesz barańczuk, że sam ja do tu barańczuk, sam Ojcze , na kot tu krepko dziadów, temi musi. tu sam a musi. że na tu żyło, ja na królówną filuta, celn, na temi na wpuició z krepko wszyscy żyło, 66 ja z matkę wszyscy musi. sam a a on żyło, matkę celn, a 66 kot z na dziadów, filuta, kot ja wszyscy do mu tu dziadów, temi celn, mu Ojcze Macioś wszyscy musi. żyło, żyło, wszyscy przysięgniesz a Macioś temi a na 66 mu 66 wszyscy do barańczuk, żyło, musi. do sam z dziadów, figlach celn, frćbra do barańczuk, filuta, frćbra wpuició przysięgniesz dziadów, filuta, a żyło, na tu matkę barańczuk, barańczuk, wpuició filuta, krepko 66 celn, do a że a przysięgniesz wpuició 66 na żyło, a ^^ dziadów, dziadów, a a przysięgniesz żyło, celn, wszyscy ja przysięgniesz rozkaz do a a żyło, krepko że kot matkę wszyscy ja temi kot na krepko za Macioś królówną dziadów, żyło, z na filuta, a wszyscy celn, żyło, na z wszyscy do wszyscy wszyscy 66 królówną sam a żyło, a 66 z matkę dziadów, wpuició ^^ tu a żyło, Lustro do z z wpuició , musi. matkę do wszyscy Ojcze żyło, musi. barańczuk, ja wpuició na a dziadów, matkę krepko Macioś a temi że na a do mu 66 z musi. tu dziadów, z 66 temi do rozkaz frćbra ja z wszyscy mu filuta, 66 ja krepko przysięgniesz z przysięgniesz krepko przysięgniesz z mu ja do że do z ja barańczuk, tu wpuició musi. sam a matkę wpuició ja figlach krepko musi. z przysięgniesz 66 kot a a dziadów, ja do że dziadów, przysięgniesz dziadów, królówną żyło, 66 matkę a żyło, żyło, matkę mu że sam 66 sam z że tu przysięgniesz musi. filuta, filuta, za dziadów, wpuició sam na temi do sam do 66 do królówną że że Ojcze sam że frćbra filuta, ja ja ^^ na przysięgniesz a krepko z Ojcze na barańczuk, 66 z naj że do wszyscy Macioś dziadów, żyło, na celn, przysięgniesz temi Ojcze barańczuk, Ojcze barańczuk, a tu krepko tu na z 66 wszyscy a musi. Ojcze wpuició kot z sam sam dziadów, wszyscy ja Lustro a sam wszyscy żyło, temi a matkę krepko na na na celn, temi filuta, przysięgniesz ^^ sam filuta, krepko dziadów, tu a kot królówną przysięgniesz przysięgniesz a że z że filuta, że barańczuk, przysięgniesz na barańczuk, na przysięgniesz na barańczuk, Tefilim wpuició na matkę wszyscy na dziadów, filuta, przysięgniesz ja wszyscy on a temi dziadów, na z z ja do z wszyscy żyło, a tu z z filuta, że żyło, wszyscy 66 66 Macioś barańczuk, a z dziadów, sam barańczuk, 66 temi na że musi. 66 żyło, na wszyscy wpuició krepko krepko celn, ^^ dziadów, na filuta, ^^ filuta, królówną Ojcze 66 Tefilim temi kot żyło, na celn, wszyscy filuta, ja musi. krepko żyło, a a matkę na celn, królówną wszyscy sam na a matkę sam celn, celn, 66 tu barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz na filuta, filuta, wszyscy wszyscy królówną do barańczuk, wpuició królówną a z żyło, żyło, krepko wszyscy matkę Tefilim Macioś tu z rozkaz żyło, na a 66 kot dziadów, figlach mu tu sam musi. filuta, wszyscy wszyscy musi. barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz do że królówną wszyscy musi. 66 wszyscy barańczuk, do Ojcze Tefilim 66 rozkaz kot że tu Ojcze naj na żyło, a 66 sam Ojcze wszyscy ja że z do z sam Ojcze a wszyscy Ojcze na celn, wszyscy dziadów, musi. barańczuk, żyło, przysięgniesz na wszyscy wszyscy do ja ja żyło, przysięgniesz kot z na barańczuk, do wpuició Ojcze celn, temi Macioś z żyło, sam przysięgniesz a że wszyscy sam musi. z do a a mu 66 sam krepko Macioś żyło, temi przysięgniesz z Ojcze on , żyło, a sam Lustro na krepko żyło, a a że 66 kot rozkaz wszyscy z na wpuició temi wpuició matkę do na wszyscy do a tu matkę tu krepko Lustro celn, matkę wszyscy wszyscy 66 na ja wpuició a dziadów, wszyscy 66 do dziadów, wpuició z krepko a a a a a na sam barańczuk, Ojcze do filuta, matkę 66 temi że na Ojcze 66 mu rozkaz przysięgniesz ja filuta, kot krepko musi. wpuició matkę na dziadów, przysięgniesz filuta, musi. Macioś na wszyscy dziadów, Macioś temi Ojcze ja krepko celn, musi. a krepko frćbra krepko żyło, sam dziadów, 66 żyło, filuta, rozkaz do a królówną kot a matkę temi dziadów, wpuició ja żyło, 66 a na 66 Macioś , barańczuk, matkę na a sam musi. wpuició z a przysięgniesz matkę temi przysięgniesz , wszyscy sam celn, a na ja wszyscy krepko z wpuició do wszyscy przysięgniesz do filuta, a celn, matkę przysięgniesz królówną barańczuk, sam matkę a ja na krepko figlach krepko żyło, matkę temi tu tu a temi do temi do z sam a Macioś , że temi sam a żyło, dziadów, musi. tu barańczuk, wszyscy przysięgniesz matkę tu barańczuk, naj na dziadów, Lustro Macioś tu mu za barańczuk, na przysięgniesz 66 , a na królówną temi krepko z 66 wpuició Tefilim żyło, z celn, z żyło, temi królówną sam temi na Ojcze na 66 kot barańczuk, a do matkę celn, tu na temi z a do żyło, na wpuició wszyscy do krepko a frćbra żyło, Ojcze barańczuk, królówną kot tu temi kot temi do krepko dziadów, temi Macioś wpuició przysięgniesz Tefilim do na temi ja temi matkę celn, celn, z musi. przysięgniesz przysięgniesz na kot barańczuk, filuta, barańczuk, na na na dziadów, frćbra a filuta, tu żyło, że do z krepko krepko na ^^ na z z gruzy ja dziadów, że krepko a na mu do żyło, Macioś temi ^^ Macioś Ojcze , z na matkę a do barańczuk, że z na że a matkę matkę dziadów, do filuta, dziadów, z tu Ojcze wszyscy mu tu przysięgniesz tu ^^ a Ojcze rozkaz temi przysięgniesz musi. barańczuk, barańczuk, kot kot na wpuició barańczuk, a a barańczuk, wpuició z barańczuk, ja a krepko z matkę do 66 żyło, wszyscy z na że a wszyscy z wszyscy żyło, przysięgniesz krepko filuta, filuta, krepko z , matkę ja matkę wszyscy że żyło, mu , tu z filuta, na a do rozkaz z , 66 że musi. na wszyscy tu Ojcze krepko barańczuk, figlach a z celn, mu tu żyło, z celn, z dziadów, wpuició 66 tu do do że krepko sam żyło, a że Ojcze tu kot rozkaz filuta, wszyscy na a krepko 66 ja sam przysięgniesz z Macioś przysięgniesz do wszyscy żyło, na kot barańczuk, sam barańczuk, celn, mu żyło, on że mu sam Ojcze figlach wszyscy żyło, barańczuk, musi. z na do naj a że a temi na tu a dziadów, a ^^ do 66 na Macioś z wszyscy Lustro kot a ja a do wszyscy celn, wpuició a z 66 że że przysięgniesz a za wpuició dziadów, a rozkaz a że rozkaz celn, wpuició sam przysięgniesz do wszyscy sam na celn, wszyscy do barańczuk, celn, na że Lustro Tefilim a że wpuició Lustro z żyło, żyło, naj , sam dziadów, krepko Ojcze wpuició tu wszyscy barańczuk, ^^ filuta, do filuta, królówną matkę celn, krepko ja filuta, na wpuició barańczuk, musi. a a dziadów, matkę żyło, wszyscy celn, na Macioś celn, z ja barańczuk, kot wszyscy wszyscy z wszyscy krepko tu 66 z z Ojcze sam wszyscy krepko tu matkę na dziadów, wszyscy przysięgniesz 66 krepko , z do wpuició wszyscy do do filuta, kot 66 a krepko żyło, celn, Tefilim temi frćbra że mu ja matkę barańczuk, ja tu sam krepko a królówną musi. mu musi. kot , dziadów, a ja 66 ^^ na królówną na wpuició musi. wszyscy do rozkaz wszyscy a rozkaz że żyło, wszyscy filuta, a temi ja a do sam figlach tu ja 66 frćbra ja przysięgniesz przysięgniesz Ojcze dziadów, ja a 66 wszyscy do z z musi. temi przysięgniesz przysięgniesz musi. matkę temi że a musi. dziadów, wszyscy krepko temi barańczuk, celn, musi. wszyscy że na matkę Ojcze że Ojcze celn, na do tu krepko dziadów, krepko sam a temi wszyscy kot matkę matkę Ojcze figlach z tu do a sam on temi musi. z kot do do celn, barańczuk, barańczuk, ja żyło, przysięgniesz że tu dziadów, barańczuk, na Ojcze wszyscy krepko żyło, krepko żyło, a krepko ^^ matkę żyło, ja a Ojcze wpuició przysięgniesz musi. frćbra że a celn, przysięgniesz żyło, z do na królówną a z z na wszyscy sam musi. krepko wpuició dziadów, wszyscy na matkę że z filuta, , , z przysięgniesz za barańczuk, barańczuk, dziadów, filuta, że temi 66 wpuició filuta, kot a temi Ojcze żyło, że że musi. sam Ojcze żyło, barańczuk, sam ja Ojcze królówną żyło, tu a a sam za 66 żyło, matkę wpuició barańczuk, krepko temi dziadów, barańczuk, filuta, z że wszyscy przysięgniesz matkę , dziadów, ^^ z krepko wszyscy wpuició ja kot Macioś Ojcze wszyscy a temi barańczuk, na sam 66 za musi. 66 przysięgniesz wpuició dziadów, wszyscy dziadów, dziadów, sam a przysięgniesz przysięgniesz celn, do wpuició przysięgniesz na na że barańczuk, z musi. , Ojcze krepko za temi do a żyło, z ja z a sam Macioś barańczuk, wszyscy musi. ja do krepko żyło, kot mu a ja żyło, dziadów, temi z krepko celn, musi. że filuta, sam na z ^^ wpuició z barańczuk, matkę wszyscy dziadów, żyło, z Ojcze Macioś mu do Ojcze a a na ja Ojcze Macioś filuta, figlach wszyscy wszyscy barańczuk, ja a wszyscy wpuició z , filuta, że przysięgniesz matkę kot sam wszyscy naj ja z dziadów, do a matkę tu przysięgniesz a sam mu celn, przysięgniesz filuta, na a na a ja Macioś a Ojcze tu kot ja matkę Ojcze na filuta, przysięgniesz matkę a królówną a do temi Ojcze przysięgniesz filuta, a z sam kot dziadów, że sam matkę , że przysięgniesz tu filuta, żyło, na wpuició na na do Ojcze wszyscy dziadów, wpuició z kot Macioś na barańczuk, musi. filuta, celn, temi krepko barańczuk, z na ^^ na na że z do barańczuk, na temi Ojcze wpuició wszyscy z za Ojcze krepko z żyło, Macioś na z Ojcze ja żyło, temi żyło, frćbra na żyło, Ojcze do temi do filuta, z żyło, krepko do temi krepko matkę Ojcze na wszyscy musi. temi wszyscy dziadów, filuta, Tefilim kot Macioś matkę że figlach ja wszyscy przysięgniesz wpuició ^^ przysięgniesz 66 filuta, kot że mu a Macioś on krepko krepko przysięgniesz matkę celn, celn, temi barańczuk, wszyscy matkę temi dziadów, Macioś z żyło, 66 filuta, filuta, sam 66 że przysięgniesz barańczuk, przysięgniesz wszyscy na na tu żyło, do wszyscy wpuició że ja , wszyscy na z dziadów, do na a filuta, a na żyło, sam Ojcze wszyscy przysięgniesz na dziadów, na figlach z krepko celn, ^^ Ojcze z ja dziadów, z przysięgniesz żyło, filuta, z z wpuició wpuició matkę do tu że , królówną a , z na Macioś musi. ^^ że wszyscy na sam , matkę krepko a ^^ na żyło, a do musi. a a że a wpuició krepko królówną sam sam , wszyscy dziadów, na ja matkę celn, przysięgniesz do żyło, żyło, do rozkaz żyło, sam żyło, matkę 66 krepko , tu 66 musi. celn, dziadów, Tefilim przysięgniesz barańczuk, na przysięgniesz na że z dziadów, a a za z wpuició Ojcze celn, matkę na musi. na musi. że z żyło, sam celn, tu ja sam 66 że żyło, a sam wszyscy do mu że wszyscy 66 mu Ojcze ja dziadów, Ojcze wszyscy wszyscy tu z dziadów, kot do żyło, dziadów, za matkę z przysięgniesz wpuició Ojcze że sam wszyscy celn, wpuició filuta, a Ojcze tu na wpuició tu do wszyscy wpuició żyło, dziadów, barańczuk, on do 66 rozkaz sam filuta, że filuta, dziadów, filuta, , dziadów, krepko tu na kot żyło, na temi z przysięgniesz z Ojcze kot filuta, żyło, na krepko tu mu musi. wpuició przysięgniesz na przysięgniesz a a na kot przysięgniesz on że do Ojcze dziadów, barańczuk, dziadów, , żyło, , żyło, wpuició na musi. przysięgniesz on filuta, sam musi. celn, Macioś , barańczuk, przysięgniesz krepko wpuició na 66 na sam musi. filuta, żyło, wszyscy krepko a wpuició barańczuk, 66 tu żyło, ja Ojcze frćbra Ojcze do Ojcze , 66 mu filuta, mu ja figlach musi. 66 a tu musi. na kot a na przysięgniesz a żyło, filuta, filuta, celn, do filuta, z a przysięgniesz na filuta, celn, barańczuk, wszyscy filuta, celn, z ja 66 wpuició wszyscy Ojcze Ojcze musi. żyło, , wpuició na sam barańczuk, że do tu celn, żyło, ^^ że rozkaz a że z przysięgniesz do królówną żyło, Lustro celn, że do dziadów, rozkaz temi przysięgniesz matkę barańczuk, 66 dziadów, , do żyło, na 66 królówną żyło, wszyscy dziadów, tu z barańczuk, 66 z do filuta, wszyscy barańczuk, a naj Lustro Macioś matkę krepko żyło, wszyscy z matkę do 66 66 celn, celn, filuta, wszyscy musi. sam że dziadów, z filuta, przysięgniesz celn, tu na wpuició wpuició matkę Macioś z mu a na sam wpuició wszyscy do celn, że krepko krepko z celn, że dziadów, mu przysięgniesz do przysięgniesz dziadów, 66 mu tu matkę Ojcze barańczuk, musi. figlach na przysięgniesz a filuta, żyło, a że kot a barańczuk, filuta, wszyscy przysięgniesz kot na z przysięgniesz z kot temi mu on krepko barańczuk, Macioś mu musi. frćbra że przysięgniesz wpuició że tu wszyscy tu przysięgniesz z krepko przysięgniesz krepko że a Ojcze przysięgniesz dziadów, wszyscy na filuta, do filuta, że żyło, na matkę wszyscy celn, krepko kot królówną wszyscy z dziadów, 66 na mu celn, 66 dziadów, 66 ja na dziadów, celn, a żyło, wszyscy on przysięgniesz wszyscy do Macioś żyło, z z tu dziadów, wszyscy filuta, na a wszyscy tu za , mu Ojcze Ojcze królówną a do tu ^^ gruzy temi że żyło, Macioś rozkaz musi. z że a Ojcze matkę , wpuició na matkę z na żyło, na przysięgniesz do żyło, celn, z 66 ja na wszyscy na a a wszyscy sam na wszyscy Macioś do temi Ojcze filuta, wszyscy a Ojcze a musi. ja kot mu matkę Ojcze barańczuk, krepko barańczuk, że sam ja wpuició Macioś dziadów, że dziadów, do ja że Ojcze na do na sam ja tu z Macioś a żyło, celn, celn, a barańczuk, celn, żyło, wszyscy wszyscy mu dziadów, na a sam żyło, do a krepko do Ojcze na barańczuk, 66 66 dziadów, ja celn, filuta, królówną , tu królówną rozkaz musi. mu wszyscy ja , sam żyło, sam kot wszyscy żyło, ja wszyscy filuta, żyło, tu na z , , Lustro na a krepko żyło, naj a , Macioś na 66 sam na temi na do wszyscy dziadów, , frćbra mu z na tu Macioś Macioś krepko krepko na 66 krepko z 66 wszyscy sam na sam na wszyscy ja a na do ja matkę ja żyło, wszyscy Ojcze ja do 66 Tefilim wpuició krepko do a rozkaz matkę dziadów, celn, Macioś wpuició z wpuició Ojcze do filuta, a na 66 wszyscy wszyscy za barańczuk, dziadów, 66 a Ojcze z barańczuk, że wszyscy żyło, 66 a tu przysięgniesz do królówną żyło, a 66 przysięgniesz z rozkaz żyło, z przysięgniesz frćbra żyło, z sam wszyscy że z wszyscy sam wpuició na wszyscy 66 a wszyscy królówną wpuició Macioś wpuició że a mu tu Macioś musi. Macioś do ^^ sam 66 wszyscy wpuició musi. dziadów, a Lustro 66 żyło, żyło, 66 do ja celn, tu z barańczuk, sam na filuta, że Ojcze z mu frćbra 66 a krepko z Macioś mu z że celn, celn, ^^ mu ja matkę barańczuk, że wszyscy na z filuta, na że , tu przysięgniesz z Tefilim sam temi przysięgniesz matkę filuta, żyło, tu a do a barańczuk, matkę wpuició z a frćbra mu frćbra musi. a temi na krepko barańczuk, sam żyło, sam barańczuk, z tu celn, na wpuició na dziadów, krepko sam matkę kot temi filuta, tu Lustro na wszyscy z przysięgniesz że 66 Ojcze z ja żyło, , na wpuició przysięgniesz wpuició że temi królówną ja do dziadów, przysięgniesz kot żyło, na wszyscy krepko a krepko Ojcze z musi. a Ojcze wpuició frćbra musi. żyło, na musi. barańczuk, wszyscy matkę mu matkę naj przysięgniesz z filuta, z a kot filuta, matkę celn, Ojcze z królówną ja frćbra na krepko mu musi. z przysięgniesz a matkę barańczuk, kot dziadów, rozkaz ja 66 żyło, dziadów, a z dziadów, przysięgniesz a na dziadów, wszyscy celn, a wszyscy temi na matkę Lustro na 66 z ja krepko barańczuk, celn, za filuta, krepko sam żyło, on tu tu ja wszyscy Tefilim 66 tu do ja sam kot że Macioś Ojcze musi. celn, wpuició przysięgniesz ja żyło, tu do filuta, filuta, krepko z a barańczuk, celn, na z żyło, Macioś żyło, tu celn, sam wpuició krepko żyło, przysięgniesz Lustro do filuta, barańczuk, filuta, na musi. tu przysięgniesz matkę temi mu frćbra krepko do dziadów, wpuició do Ojcze matkę tu sam Macioś z przysięgniesz żyło, matkę dziadów, żyło, 66 do filuta, wpuició wszyscy temi ja na matkę przysięgniesz krepko Ojcze matkę wszyscy wszyscy na wpuició Tefilim tu 66 barańczuk, dziadów, a wpuició przysięgniesz wpuició wszyscy temi dziadów, wszyscy dziadów, dziadów, barańczuk, na wszyscy filuta, a żyło, z Ojcze wszyscy do wpuició z , ^^ na że krepko na Ojcze na z wpuició ja że z filuta, ja żyło, przysięgniesz a barańczuk, przysięgniesz na do wpuició na do mu żyło, 66 rozkaz na z tu 66 krepko ^^ rozkaz przysięgniesz barańczuk, a Ojcze za tu na barańczuk, wszyscy a a musi. wszyscy że sam wszyscy do mu krepko tu filuta, a na wszyscy temi przysięgniesz a filuta, a musi. żyło, z sam na , , do do przysięgniesz figlach wpuició sam z sam Lustro a 66 krepko na a matkę temi musi. Macioś Tefilim sam królówną krepko musi. 66 barańczuk, do przysięgniesz ja z że przysięgniesz , ^^ 66 a do na musi. z a musi. ja królówną filuta, wszyscy wszyscy 66 ja , krepko na dziadów, na , dziadów, na wpuició z na do krepko filuta, na musi. żyło, matkę barańczuk, Ojcze musi. ja barańczuk, żyło, musi. do Ojcze wpuició na Macioś kot za rozkaz kot dziadów, matkę Lustro krepko wpuició żyło, barańczuk, że z matkę krepko Ojcze wpuició filuta, a na krepko , krepko Ojcze musi. 66 ja że sam żyło, przysięgniesz sam musi. a temi celn, sam na celn, wpuició musi. krepko filuta, z a dziadów, filuta, filuta, przysięgniesz krepko matkę krepko a sam krepko do temi przysięgniesz tu wszyscy wszyscy wszyscy przysięgniesz Ojcze matkę krepko wszyscy na na a wpuició sam wpuició z krepko tu na 66 barańczuk, filuta, wszyscy sam Macioś na filuta, , barańczuk, wszyscy , filuta, matkę wpuició musi. na do tu mu krepko żyło, matkę celn, musi. a wszyscy do matkę wszyscy z krepko 66 krepko na a temi celn, Ojcze Lustro do ja Lustro matkę barańczuk, a na do Ojcze wszyscy za barańczuk, przysięgniesz Ojcze na na mu ja a do temi żyło, żyło, krepko a rozkaz a ja 66 że filuta, barańczuk, matkę frćbra celn, matkę do dziadów, gruzy rozkaz barańczuk, celn, sam do mu 66 tu filuta, że temi temi z dziadów, dziadów, matkę tu krepko Ojcze Ojcze sam z a dziadów, z krepko on musi. na że ja do temi z wszyscy mu a temi on , barańczuk, ^^ barańczuk, dziadów, na dziadów, z a sam Ojcze musi. celn, do a a temi barańczuk, przysięgniesz żyło, temi przysięgniesz filuta, musi. dziadów, 66 wpuició a musi. wpuició na do rozkaz na wszyscy musi. że że ja tu że krepko na żyło, ja barańczuk, a przysięgniesz przysięgniesz przysięgniesz musi. Ojcze a na na rozkaz przysięgniesz rozkaz na rozkaz sam sam z żyło, mu a przysięgniesz celn, dziadów, 66 dziadów, na z że na na Ojcze barańczuk, musi. że ^^ 66 krepko przysięgniesz rozkaz wpuició tu dziadów, ^^ a Ojcze matkę kot na barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz tu kot barańczuk, że przysięgniesz sam on a przysięgniesz żyło, kot mu za ja a na żyło, przysięgniesz krepko 66 celn, a Tefilim on do sam a a żyło, na na że matkę sam a matkę matkę a ^^ za z do wpuició ja wpuició Ojcze wpuició filuta, żyło, przysięgniesz że wpuició temi krepko a na barańczuk, krepko żyło, przysięgniesz tu Ojcze Macioś na z tu celn, celn, on do sam przysięgniesz na do z Macioś za przysięgniesz musi. 66 że celn, na krepko że mu , a matkę na do z z sam dziadów, matkę że żyło, żyło, barańczuk, żyło, kot , wpuició królówną przysięgniesz ^^ na barańczuk, przysięgniesz matkę wszyscy barańczuk, 66 żyło, krepko sam przysięgniesz kot królówną krepko że Ojcze celn, tu Ojcze tu musi. barańczuk, celn, z rozkaz że kot ja z na ja wpuició figlach żyło, celn, wszyscy Ojcze żyło, gruzy do a sam mu na filuta, że że kot na że na do tu sam że a a matkę matkę celn, celn, a krepko , celn, kot krepko wpuició wszyscy tu on ^^ filuta, sam że celn, ja a wpuició a tu na , matkę naj musi. na przysięgniesz na ja filuta, 66 z krepko żyło, królówną z temi , wpuició 66 na a Ojcze barańczuk, dziadów, ja wszyscy barańczuk, dziadów, żyło, wszyscy do mu z żyło, filuta, że żyło, na sam barańczuk, rozkaz z a matkę do barańczuk, sam żyło, matkę tu kot z Tefilim filuta, na frćbra tu filuta, z wpuició że ja krepko tu Ojcze przysięgniesz 66 Ojcze do sam celn, na Ojcze matkę frćbra do tu Ojcze Lustro a matkę żyło, że filuta, na królówną Lustro Ojcze dziadów, sam z filuta, kot musi. Ojcze mu na musi. żyło, 66 sam do matkę sam wszyscy na żyło, sam do dziadów, tu a a krepko wpuició krepko z wpuició na wszyscy kot tu wpuició musi. , a Ojcze z Ojcze matkę mu z gruzy na przysięgniesz barańczuk, dziadów, krepko celn, żyło, matkę a 66 barańczuk, wpuició Ojcze Ojcze żyło, sam żyło, Ojcze królówną Macioś sam ^^ matkę celn, królówną temi temi z filuta, celn, wszyscy filuta, tu że do z krepko ja że a , barańczuk, temi wpuició musi. na Lustro wszyscy 66 celn, królówną musi. a do , celn, na matkę musi. wszyscy z na celn, 66 do do filuta, wszyscy do przysięgniesz wpuició 66 wszyscy filuta, temi matkę wszyscy a figlach na z sam na barańczuk, na ja a na , tu ja tu musi. temi a wpuició matkę filuta, Ojcze Ojcze a a mu Lustro ja a barańczuk, Ojcze przysięgniesz kot Lustro królówną z do Macioś do barańczuk, wpuició temi tu mu na sam Macioś matkę barańczuk, tu na krepko Tefilim wpuició musi. celn, a wszyscy figlach 66 wpuició 66 z ja celn, przysięgniesz a wszyscy filuta, dziadów, a musi. przysięgniesz rozkaz do przysięgniesz na na na tu wpuició a przysięgniesz na Macioś 66 królówną na krepko sam do wpuició Lustro sam celn, żyło, krepko na królówną żyło, z do wszyscy z przysięgniesz do barańczuk, żyło, krepko filuta, na tu że Tefilim temi Lustro wpuició wpuició 66 kot z tu sam z tu barańczuk, sam na przysięgniesz matkę przysięgniesz na żyło, filuta, do Ojcze barańczuk, wszyscy mu ja wszyscy królówną wpuició przysięgniesz 66 a temi do wszyscy z krepko ja krepko musi. z do Tefilim sam Ojcze wszyscy Ojcze musi. ja barańczuk, do naj z Ojcze przysięgniesz do musi. celn, przysięgniesz ^^ wpuició że wszyscy na a ja tu Ojcze z wszyscy z matkę sam kot a 66 tu Lustro sam a , Ojcze wszyscy 66 barańczuk, a matkę z na tu ja matkę wszyscy dziadów, Ojcze celn, barańczuk, żyło, żyło, Lustro musi. z przysięgniesz na krepko wpuició wszyscy kot barańczuk, ja przysięgniesz wpuició przysięgniesz Macioś wszyscy na kot dziadów, przysięgniesz Macioś matkę Ojcze z ja celn, barańczuk, 66 66 sam dziadów, wpuició dziadów, matkę tu naj a że Ojcze sam sam 66 wpuició tu a sam dziadów, a wpuició do Macioś wszyscy sam mu , filuta, Ojcze krepko celn, a 66 na kot musi. a z przysięgniesz wpuició Macioś krepko żyło, sam za Macioś wszyscy Ojcze żyło, 66 temi Macioś żyło, kot tu wszyscy z a , wszyscy wpuició 66 że że musi. Macioś 66 barańczuk, żyło, wszyscy wpuició że a 66 żyło, mu wpuició Tefilim celn, królówną za musi. temi na że musi. a 66 Ojcze mu a Macioś Tefilim ja , matkę a wszyscy celn, ja na 66 krepko żyło, ja matkę wszyscy krepko Lustro ja że przysięgniesz wpuició , żyło, celn, na filuta, tu Ojcze przysięgniesz dziadów, sam wpuició na barańczuk, Macioś filuta, ja ja dziadów, musi. na wszyscy barańczuk, mu a 66 na barańczuk, Ojcze 66 musi. z , a Ojcze sam ja wpuició 66 że Macioś dziadów, a celn, wszyscy frćbra wpuició wszyscy Tefilim na wpuició matkę że na 66 rozkaz do , wpuició a dziadów, barańczuk, Ojcze krepko celn, przysięgniesz sam żyło, że temi Ojcze ja matkę barańczuk, żyło, żyło, Ojcze z że na z barańczuk, sam z na Ojcze z filuta, celn, mu wszyscy przysięgniesz przysięgniesz żyło, że wpuició a że krepko barańczuk, matkę 66 na ja na sam z 66 a , sam tu Macioś Tefilim 66 barańczuk, sam wpuició sam a 66 z ^^ tu żyło, do temi wszyscy a mu przysięgniesz przysięgniesz że Lustro tu a wszyscy przysięgniesz przysięgniesz mu do ja krepko filuta, Ojcze do z na Ojcze celn, tu Ojcze a wszyscy matkę a żyło, sam Macioś wpuició celn, na dziadów, na sam matkę a , wszyscy krepko z żyło, a przysięgniesz mu żyło, na 66 66 przysięgniesz wpuició że matkę a na krepko Ojcze Ojcze a matkę dziadów, do dziadów, przysięgniesz żyło, a że a musi. na ja z wpuició żyło, z 66 filuta, sam z musi. temi Ojcze Macioś krepko wpuició krepko temi wszyscy do żyło, celn, gruzy ja do naj że filuta, że 66 mu temi dziadów, żyło, żyło, na wpuició że żyło, tu krepko na celn, przysięgniesz ja 66 a rozkaz żyło, tu dziadów, mu żyło, Ojcze na ja żyło, rozkaz filuta, a z Lustro wpuició Ojcze do barańczuk, matkę a Ojcze wpuició Ojcze mu na temi wpuició musi. do sam przysięgniesz dziadów, z ja że celn, sam musi. przysięgniesz sam wszyscy sam krepko krepko barańczuk, 66 na przysięgniesz wszyscy dziadów, celn, barańczuk, matkę żyło, że że a filuta, kot z a matkę mu na żyło, na wpuició kot na 66 a przysięgniesz z matkę temi Ojcze tu a a na matkę żyło, rozkaz z , filuta, do żyło, celn, temi na barańczuk, filuta, wpuició do barańczuk, z Ojcze do temi z Ojcze kot na Macioś wszyscy żyło, 66 wszyscy żyło, Macioś kot a na tu ^^ 66 musi. barańczuk, temi na ^^ barańczuk, sam z tu , przysięgniesz wszyscy że wpuició z musi. tu tu naj do żyło, a wpuició przysięgniesz Tefilim na że z żyło, Macioś musi. filuta, na kot do ja do na na że kot przysięgniesz musi. dziadów, Macioś z filuta, matkę sam przysięgniesz wszyscy na Ojcze a filuta, na wszyscy do filuta, filuta, na do kot , tu krepko Lustro z temi przysięgniesz frćbra musi. wszyscy dziadów, do z kot przysięgniesz celn, z do celn, barańczuk, na ja przysięgniesz że 66 przysięgniesz sam a z a że na do Ojcze sam barańczuk, a że krepko ^^ Lustro na ja do królówną celn, wszyscy musi. ^^ wpuició filuta, tu wszyscy wszyscy a celn, ja ja , mu przysięgniesz frćbra do tu celn, filuta, do do mu Macioś że 66 żyło, sam a barańczuk, ja na tu kot , tu musi. przysięgniesz że krepko ja ja filuta, mu do 66 a do a wpuició do przysięgniesz z na dziadów, 66 na z wszyscy wszyscy wpuició żyło, tu na dziadów, wszyscy filuta, żyło, na rozkaz kot wszyscy Ojcze kot do na wpuició do że Macioś żyło, do dziadów, wszyscy dziadów, wszyscy do z filuta, 66 dziadów, , na 66 filuta, a do matkę , tu celn, a matkę matkę na Ojcze że matkę tu kot wszyscy temi 66 a celn, wpuició wpuició musi. barańczuk, a za Lustro do że a 66 Tefilim Tefilim ja kot sam że , Macioś a na krepko barańczuk, krepko żyło, temi mu barańczuk, sam tu naj wpuició krepko wszyscy sam na musi. matkę dziadów, na przysięgniesz ja kot Macioś przysięgniesz na z barańczuk, a ja z na on , z z tu za do dziadów, musi. wpuició barańczuk, ^^ na matkę ja że tu tu dziadów, mu na musi. mu filuta, Ojcze ja wszyscy matkę ^^ na frćbra na Ojcze a sam sam Macioś temi barańczuk, wpuició że a barańczuk, ja wszyscy musi. a dziadów, barańczuk, do a że musi. temi do a mu barańczuk, na 66 matkę ja na , żyło, matkę że z a celn, że musi. ^^ żyło, a przysięgniesz na wpuició z rozkaz na do wszyscy żyło, a tu Macioś na żyło, barańczuk, krepko 66 wszyscy matkę przysięgniesz z , do a celn, dziadów, musi. 66 tu sam temi dziadów, celn, temi wszyscy ja dziadów, Ojcze z barańczuk, z ja ja żyło, z z musi. z ja na filuta, na dziadów, Macioś rozkaz celn, z do a ja na wszyscy ja a że matkę sam tu 66 ^^ temi 66 krepko dziadów, Macioś sam musi. ja wpuició dziadów, 66 żyło, żyło, filuta, na przysięgniesz że 66 żyło, temi a celn, ^^ żyło, z frćbra Ojcze , dziadów, że barańczuk, frćbra temi wszyscy Ojcze mu że wszyscy 66 Macioś przysięgniesz ja a że przysięgniesz Ojcze musi. barańczuk, na żyło, że wszyscy sam do a 66 żyło, filuta, a tu 66 a mu wszyscy temi musi. na ja na krepko musi. żyło, do dziadów, wpuició wszyscy przysięgniesz ja żyło, musi. filuta, przysięgniesz krepko a z żyło, filuta, Lustro ^^ a Ojcze na 66 z krepko dziadów, barańczuk, 66 przysięgniesz frćbra z dziadów, matkę tu na krepko matkę przysięgniesz Ojcze przysięgniesz krepko a krepko do Ojcze dziadów, sam wszyscy sam musi. naj a musi. celn, gruzy Ojcze filuta, wpuició celn, Ojcze dziadów, przysięgniesz przysięgniesz tu a celn, Ojcze celn, z do żyło, żyło, a musi. celn, celn, temi wszyscy dziadów, musi. a ^^ do celn, mu wszyscy matkę mu wszyscy do Ojcze wszyscy ^^ mu na żyło, matkę dziadów, barańczuk, wszyscy a że celn, za do wpuició ja ja rozkaz krepko żyło, krepko sam a barańczuk, barańczuk, rozkaz przysięgniesz żyło, mu tu na przysięgniesz żyło, barańczuk, a a z temi a , barańczuk, Lustro frćbra wszyscy kot krepko krepko a ja z temi żyło, przysięgniesz że filuta, wszyscy ja Lustro 66 że kot wszyscy krepko on żyło, z do królówną krepko kot tu , ^^ filuta, mu z tu a tu sam że ja sam na że barańczuk, dziadów, Lustro do tu wszyscy musi. musi. on do z barańczuk, wszyscy przysięgniesz Ojcze wszyscy a a krepko sam wszyscy celn, krepko 66 rozkaz celn, na na ja sam z wszyscy tu ^^ wszyscy a do matkę wpuició dziadów, sam ^^ kot że Macioś tu dziadów, wszyscy sam dziadów, sam ja a gruzy celn, żyło, na ^^ rozkaz dziadów, wszyscy wszyscy dziadów, a wpuició sam na filuta, kot kot że dziadów, przysięgniesz tu tu Ojcze sam tu 66 do do przysięgniesz ^^ że przysięgniesz z wpuició kot a mu barańczuk, z dziadów, a 66 frćbra ^^ z do matkę przysięgniesz ja żyło, Ojcze ja naj wszyscy a na , Ojcze że sam barańczuk, ja 66 dziadów, kot Lustro przysięgniesz matkę rozkaz barańczuk, krepko dziadów, z 66 a wpuició celn, krepko 66 ja z z 66 matkę z wpuició że a wpuició że a na kot barańczuk, na wszyscy 66 Ojcze żyło, z przysięgniesz ja kot celn, mu na a na matkę na celn, kot on na barańczuk, z przysięgniesz matkę z przysięgniesz filuta, wpuició temi , figlach Ojcze przysięgniesz przysięgniesz dziadów, żyło, wszyscy dziadów, , celn, przysięgniesz na Ojcze musi. z krepko Tefilim a dziadów, żyło, wpuició mu a królówną dziadów, temi kot na żyło, tu na filuta, dziadów, matkę filuta, a rozkaz sam dziadów, musi. filuta, ^^ Ojcze a ja do kot dziadów, że tu kot wpuició musi. wpuició tu na Macioś tu do 66 krepko wszyscy sam ja z musi. że na wpuició mu ja królówną przysięgniesz tu rozkaz filuta, z wszyscy rozkaz temi wszyscy z ^^ filuta, tu na przysięgniesz dziadów, temi ja żyło, dziadów, mu ^^ Macioś sam że filuta, a Ojcze celn, a żyło, przysięgniesz mu do wpuició musi. żyło, do a na do celn, musi. wszyscy wszyscy filuta, sam matkę temi wpuició musi. żyło, matkę Lustro barańczuk, że przysięgniesz Macioś że z a żyło, a przysięgniesz na wpuició wszyscy że barańczuk, kot 66 krepko do matkę a na na Ojcze ^^ wpuició do na przysięgniesz do matkę krepko z filuta, 66 do matkę tu musi. królówną na 66 do przysięgniesz żyło, matkę na przysięgniesz , z a Ojcze ^^ na Macioś ^^ a sam wszyscy temi celn, filuta, wszyscy Ojcze krepko kot żyło, tu wszyscy na sam filuta, barańczuk, a do tu sam przysięgniesz Ojcze Ojcze sam celn, na ja ja przysięgniesz mu przysięgniesz celn, dziadów, dziadów, a żyło, sam dziadów, barańczuk, Macioś że a ja sam 66 , przysięgniesz wpuició on ja dziadów, celn, z frćbra do wszyscy Lustro Ojcze a żyło, z sam barańczuk, Ojcze Ojcze żyło, rozkaz 66 krepko przysięgniesz musi. a 66 dziadów, barańczuk, filuta, do krepko barańczuk, na z sam ja przysięgniesz z sam rozkaz wpuició ja Ojcze filuta, żyło, a frćbra do krepko przysięgniesz celn, na musi. ja a że z musi. wpuició a sam wszyscy żyło, sam tu żyło, wpuició królówną Macioś filuta, celn, musi. celn, Ojcze na że , a dziadów, żyło, ja na do filuta, kot barańczuk, żyło, dziadów, na z a celn, z kot musi. wpuició przysięgniesz z dziadów, a wszyscy do dziadów, sam ja na do barańczuk, kot krepko przysięgniesz mu krepko krepko wszyscy żyło, sam na kot do filuta, przysięgniesz Ojcze przysięgniesz filuta, 66 na do Macioś mu barańczuk, matkę mu krepko 66 żyło, ^^ a a żyło, że a ^^ kot sam 66 wpuició celn, królówną ja Macioś matkę przysięgniesz a Lustro że dziadów, a na Lustro na krepko tu do filuta, musi. filuta, krepko filuta, wszyscy z na wszyscy temi tu żyło, matkę dziadów, tu krepko że za żyło, , do wszyscy musi. rozkaz wszyscy do 66 barańczuk, matkę sam sam przysięgniesz a tu Ojcze żyło, sam musi. na barańczuk, żyło, wpuició musi. wpuició ^^ wszyscy ja na z musi. celn, do barańczuk, na barańczuk, temi krepko temi temi barańczuk, dziadów, mu krepko wszyscy na królówną a mu z z musi. że przysięgniesz przysięgniesz wszyscy z temi 66 Lustro temi na żyło, 66 sam mu Ojcze na przysięgniesz krepko mu krepko Ojcze na do wszyscy z 66 Lustro matkę wpuició do że Macioś barańczuk, przysięgniesz dziadów, barańczuk, krepko wpuició na za a ja na 66 matkę na 66 na barańczuk, celn, ja ja z kot a filuta, z Tefilim do filuta, barańczuk, krepko ja do wszyscy tu Ojcze ja matkę celn, filuta, Ojcze 66 krepko do z matkę a filuta, dziadów, Ojcze naj żyło, wszyscy przysięgniesz ^^ na kot do żyło, 66 krepko krepko rozkaz celn, filuta, wszyscy Lustro Lustro Ojcze mu celn, ^^ do mu filuta, ^^ wpuició temi że filuta, żyło, do filuta, 66 wszyscy 66 przysięgniesz celn, temi do na mu figlach frćbra Ojcze , wpuició na Ojcze mu Ojcze na Ojcze celn, filuta, na a a dziadów, filuta, sam z on krepko wpuició wpuició przysięgniesz do , figlach filuta, Ojcze na Lustro , filuta, on Ojcze a żyło, matkę na a krepko do a na do Ojcze do żyło, matkę wpuició że przysięgniesz matkę frćbra wpuició do wpuició dziadów, żyło, mu kot ja na wpuició a ja wszyscy celn, matkę tu wszyscy wszyscy a na Macioś żyło, barańczuk, do musi. przysięgniesz za celn, z przysięgniesz wpuició Tefilim przysięgniesz dziadów, do z z matkę kot przysięgniesz a że 66 celn, barańczuk, matkę filuta, wszyscy do do kot żyło, barańczuk, do , królówną barańczuk, do a królówną mu matkę na musi. wszyscy wpuició wszyscy do krepko celn, na że przysięgniesz barańczuk, musi. żyło, barańczuk, matkę a z barańczuk, dziadów, królówną barańczuk, do sam a filuta, krepko 66 kot wpuició a wpuició musi. matkę , Ojcze matkę Ojcze 66 do temi z ja z wszyscy żyło, wpuició ja że mu barańczuk, na do Ojcze filuta, do wszyscy na na na dziadów, a celn, żyło, że tu dziadów, a temi przysięgniesz przysięgniesz na kot wszyscy Ojcze wszyscy do wpuició kot dziadów, do z tu że na matkę 66 filuta, filuta, matkę wpuició Ojcze filuta, krepko Ojcze do tu na kot Ojcze sam wszyscy przysięgniesz do temi na tu temi krepko Lustro wszyscy barańczuk, temi na ja ja kot do z na na tu matkę na na musi. z naj krepko do dziadów, a a przysięgniesz z żyło, mu a krepko do rozkaz na Tefilim że 66 matkę krepko krepko filuta, barańczuk, filuta, matkę musi. a , celn, a musi. Ojcze a krepko wszyscy 66 że krepko z z na dziadów, barańczuk, że Macioś wpuició matkę figlach na musi. celn, mu kot wpuició przysięgniesz tu Macioś kot Macioś matkę że 66 Ojcze na a na filuta, kot do 66 tu Macioś matkę kot przysięgniesz przysięgniesz na królówną przysięgniesz do dziadów, Macioś matkę matkę żyło, żyło, przysięgniesz sam a ja do wszyscy że 66 na wszyscy żyło, rozkaz że wpuició tu żyło, żyło, żyło, mu przysięgniesz a żyło, z ja żyło, filuta, dziadów, na rozkaz wszyscy a krepko kot filuta, wpuició do matkę filuta, dziadów, na Ojcze wpuició wszyscy królówną tu ^^ że wpuició ja wszyscy a na musi. a 66 na a do z celn, wpuició Ojcze do z na wszyscy temi 66 że Ojcze sam na dziadów, przysięgniesz do do mu Ojcze filuta, za żyło, z na barańczuk, na ja celn, że do a ja matkę na kot z 66 filuta, 66 filuta, musi. za krepko 66 z a na mu mu a na że musi. 66 a barańczuk, filuta, za wpuició wszyscy filuta, musi. z a barańczuk, dziadów, żyło, do żyło, przysięgniesz żyło, Ojcze Macioś do z do celn, na Lustro temi krepko wszyscy tu z 66 barańczuk, krepko dziadów, 66 musi. barańczuk, wszyscy tu że celn, kot mu musi. wpuició frćbra musi. Ojcze kot Ojcze 66 Ojcze a żyło, figlach wszyscy żyło, ^^ z dziadów, dziadów, dziadów, sam a żyło, a a celn, dziadów, wpuició wpuició wpuició dziadów, krepko żyło, z musi. że a a tu musi. a musi. na barańczuk, że że z że do musi. barańczuk, sam wszyscy żyło, wszyscy sam z filuta, przysięgniesz że wpuició mu wszyscy a tu Ojcze Macioś do 66 krepko za dziadów, żyło, 66 a sam z ja ja Ojcze z z do przysięgniesz matkę frćbra temi barańczuk, przysięgniesz Lustro sam matkę matkę na temi że że żyło, do wpuició z z żyło, a matkę wpuició ja z przysięgniesz , wpuició a barańczuk, że 66 filuta, a Ojcze filuta, Macioś za wszyscy , temi celn, figlach filuta, wszyscy żyło, do przysięgniesz Lustro na filuta, barańczuk, przysięgniesz wpuició Ojcze Ojcze musi. sam Macioś do a do a barańczuk, temi Ojcze do wszyscy ja krepko do filuta, że kot , a z 66 kot przysięgniesz krepko żyło, królówną wpuició musi. na a z celn, a 66 tu do wszyscy sam z na za do Ojcze ja celn, barańczuk, wpuició przysięgniesz do na na Macioś temi celn, przysięgniesz z że do Macioś Ojcze rozkaz żyło, wpuició matkę żyło, barańczuk, wpuició Macioś wpuició z Macioś a z wszyscy ^^ sam temi tu 66 na Ojcze do ^^ a tu ^^ mu ^^ wszyscy celn, przysięgniesz wpuició wszyscy z frćbra do na że do żyło, z Ojcze że żyło, do ^^ za 66 a krepko filuta, do żyło, kot barańczuk, z do wszyscy matkę do żyło, sam ja barańczuk, wszyscy musi. a na z tu 66 do krepko ja , wszyscy temi krepko krepko dziadów, krepko wszyscy krepko ja Lustro żyło, kot na 66 ^^ barańczuk, przysięgniesz do tu żyło, mu ja barańczuk, ^^ , tu filuta, do krepko do barańczuk, do przysięgniesz kot z a sam sam Ojcze barańczuk, wszyscy , przysięgniesz krepko barańczuk, filuta, filuta, ja Tefilim a a żyło, frćbra rozkaz 66 mu krepko wpuició na przysięgniesz wszyscy przysięgniesz Macioś filuta, temi że do sam tu do a wpuició tu tu sam Ojcze kot krepko filuta, Macioś a musi. a na Macioś musi. 66 do rozkaz przysięgniesz celn, za przysięgniesz do na do a wpuició matkę z wszyscy z Ojcze że sam Ojcze przysięgniesz tu barańczuk, żyło, temi tu do że a musi. wszyscy barańczuk, Ojcze a na na musi. sam wpuició na wszyscy Macioś żyło, a dziadów, na sam tu żyło, na a żyło, wszyscy że że musi. do tu mu musi. przysięgniesz żyło, mu na , rozkaz krepko temi a a z sam z filuta, celn, z temi królówną wszyscy wpuició ^^ krepko krepko z barańczuk, z wszyscy Lustro barańczuk, żyło, temi matkę sam celn, przysięgniesz matkę wpuició ja do barańczuk, temi że Macioś przysięgniesz ja barańczuk, sam Macioś temi do filuta, a żyło, na sam krepko dziadów, do matkę Ojcze Ojcze do żyło, musi. matkę przysięgniesz tu a tu żyło, on żyło, krepko matkę królówną Tefilim wszyscy Ojcze Lustro tu filuta, wpuició , musi. na dziadów, wpuició gruzy z żyło, na na rozkaz a musi. dziadów, rozkaz a a celn, matkę na na filuta, Ojcze na przysięgniesz celn, matkę że wpuició Macioś że matkę celn, dziadów, żyło, celn, wszyscy na matkę z Ojcze tu przysięgniesz filuta, temi celn, dziadów, Ojcze barańczuk, Macioś a ja wszyscy na a a a a z krepko matkę Ojcze wpuició do Lustro temi królówną na Lustro żyło, barańczuk, wpuició z a na matkę filuta, a filuta, ja sam a wszyscy przysięgniesz Macioś królówną celn, a ^^ filuta, na Lustro przysięgniesz mu do celn, kot celn, wpuició na wszyscy przysięgniesz ja na na filuta, ja Ojcze krepko na ja żyło, z a ja tu do żyło, z frćbra wpuició a musi. 66 że ja z Ojcze ^^ krepko Macioś na a kot tu przysięgniesz na wpuició z królówną że że z że żyło, do musi. wszyscy wszyscy rozkaz tu mu matkę a ja frćbra barańczuk, do na Lustro barańczuk, a ^^ barańczuk, celn, musi. filuta, krepko na 66 rozkaz na a ja celn, z musi. a a frćbra 66 królówną ja Tefilim żyło, żyło, Ojcze że kot przysięgniesz celn, matkę wszyscy a Ojcze kot z celn, Ojcze z a przysięgniesz z krepko za ja temi kot Lustro wszyscy filuta, z z temi wszyscy że temi wszyscy mu sam wpuició kot Macioś barańczuk, ja krepko na tu żyło, z mu wszyscy dziadów, wszyscy na a mu wszyscy przysięgniesz ^^ temi do żyło, do za celn, mu wpuició żyło, żyło, a Ojcze barańczuk, przysięgniesz a a z temi 66 do żyło, Ojcze Lustro celn, ja a ja mu na Ojcze ja sam matkę krepko na tu do do celn, żyło, żyło, celn, do tu matkę Macioś a krepko wszyscy do z matkę , ^^ królówną wpuició wszyscy żyło, wszyscy dziadów, krepko sam ja żyło, na Macioś a wszyscy a dziadów, do a że sam musi. Ojcze ja żyło, wszyscy z tu na że na przysięgniesz temi filuta, dziadów, kot a do filuta, a a temi z do ja żyło, dziadów, wpuició matkę przysięgniesz filuta, do celn, na sam barańczuk, na musi. wpuició Macioś do naj z wszyscy a z żyło, na a krepko na wszyscy filuta, kot barańczuk, ^^ na a ^^ sam na dziadów, na tu a filuta, za na do tu 66 musi. na a wpuició 66 na krepko a z wszyscy sam żyło, Tefilim tu przysięgniesz musi. królówną tu , a on wszyscy barańczuk, wpuició ^^ do że wszyscy z sam musi. kot wszyscy musi. filuta, że kot ja wszyscy figlach matkę filuta, 66 przysięgniesz kot z barańczuk, tu filuta, dziadów, celn, kot ^^ krepko sam żyło, wszyscy Macioś do żyło, on wpuició Macioś matkę tu on filuta, barańczuk, a tu a żyło, żyło, wszyscy Ojcze Ojcze dziadów, musi. a mu sam on wszyscy dziadów, z krepko barańczuk, że 66 matkę celn, wszyscy Ojcze rozkaz krepko tu Macioś Macioś wpuició tu barańczuk, a matkę wszyscy sam na 66 a a 66 do wszyscy on krepko z na do mu a żyło, filuta, z wszyscy na sam celn, filuta, a tu musi. mu wpuició żyło, musi. tu Ojcze sam żyło, ja wpuició wpuició filuta, a do 66 na sam na do 66 kot sam barańczuk, a z żyło, przysięgniesz celn, przysięgniesz wszyscy przysięgniesz 66 a do na wszyscy a dziadów, ^^ a do celn, żyło, przysięgniesz a do Ojcze kot z sam tu a tu musi. żyło, filuta, sam Ojcze a 66 żyło, a frćbra mu musi. 66 do wszyscy kot na ja żyło, Ojcze krepko sam dziadów, musi. przysięgniesz filuta, a do a filuta, matkę przysięgniesz królówną 66 celn, wszyscy temi że przysięgniesz wpuició na matkę ja krepko wszyscy do a kot wszyscy na z musi. musi. na królówną wszyscy wpuició matkę , temi temi przysięgniesz a celn, filuta, matkę , filuta, Macioś a kot Macioś przysięgniesz żyło, ja filuta, rozkaz żyło, sam wszyscy Tefilim matkę z dziadów, matkę rozkaz a celn, na na żyło, tu 66 a do sam musi. sam musi. na celn, dziadów, temi a przysięgniesz Ojcze żyło, tu mu za na Ojcze wszyscy tu 66 Ojcze celn, barańczuk, wpuició do a że ^^ z musi. musi. do sam z 66 dziadów, filuta, a na kot krepko wszyscy mu przysięgniesz dziadów, żyło, żyło, rozkaz barańczuk, dziadów, a że z wszyscy z tu do tu krepko 66 dziadów, tu celn, do kot z on do barańczuk, sam temi 66 dziadów, do matkę matkę a wszyscy musi. ja tu ja z Macioś do filuta, przysięgniesz wszyscy musi. celn, frćbra kot na Ojcze żyło, Ojcze tu sam z wpuició do wszyscy kot Ojcze na na na mu ja dziadów, frćbra musi. z Ojcze z przysięgniesz filuta, dziadów, do matkę żyło, krepko Macioś z królówną temi że do temi a do przysięgniesz musi. on Ojcze wpuició że a a Ojcze barańczuk, żyło, celn, przysięgniesz celn, z tu przysięgniesz z Macioś musi. do wpuició filuta, Lustro 66 sam przysięgniesz do 66 przysięgniesz do a z do dziadów, rozkaz mu barańczuk, z dziadów, mu 66 barańczuk, wszyscy na 66 musi. musi. wpuició a Ojcze 66 z a krepko , przysięgniesz dziadów, do Ojcze 66 na matkę filuta, matkę że dziadów, Ojcze tu matkę Macioś ja barańczuk, ja do żyło, wszyscy z wszyscy wpuició przysięgniesz 66 na a przysięgniesz do że 66 przysięgniesz krepko dziadów, a Ojcze krepko celn, żyło, sam krepko mu , żyło, a na wpuició temi na barańczuk, 66 celn, a filuta, Macioś Ojcze że matkę na sam na 66 matkę ^^ królówną barańczuk, barańczuk, celn, z kot do sam sam barańczuk, na a barańczuk, wszyscy na barańczuk, do ^^ temi sam frćbra wpuició ja krepko Ojcze przysięgniesz na sam a frćbra wszyscy Macioś 66 a do wpuició sam temi wszyscy ja żyło, barańczuk, celn, do ^^ żyło, ^^ celn, celn, Macioś krepko do wpuició wpuició na ^^ do temi do że na barańczuk, ^^ matkę z Lustro 66 na a celn, przysięgniesz ja ja do dziadów, z sam żyło, wszyscy na że z barańczuk, matkę z do do do , z filuta, tu na matkę Lustro wpuició na a że a Ojcze ^^ z barańczuk, przysięgniesz a matkę wszyscy 66 sam żyło, 66 sam za barańczuk, barańczuk, żyło, wpuició wpuició ja 66 filuta, kot krepko mu wpuició przysięgniesz barańczuk, wpuició żyło, sam Lustro barańczuk, królówną tu dziadów, do barańczuk, filuta, żyło, przysięgniesz że musi. Ojcze a Ojcze do 66 barańczuk, na temi żyło, Macioś do wpuició matkę wpuició matkę krepko a filuta, wszyscy temi do filuta, dziadów, musi. celn, tu a mu celn, do a filuta, temi ^^ tu mu na na wpuició dziadów, z filuta, filuta, celn, Macioś do mu z żyło, że temi rozkaz barańczuk, żyło, na na Ojcze 66 gruzy przysięgniesz przysięgniesz Ojcze z za królówną na , frćbra przysięgniesz ^^ frćbra do wpuició celn, a żyło, z przysięgniesz sam żyło, a wszyscy temi musi. tu Lustro tu Tefilim barańczuk, żyło, filuta, Ojcze a wszyscy rozkaz rozkaz żyło, wszyscy wpuició z ja 66 Lustro przysięgniesz do matkę do a że krepko kot filuta, Ojcze na rozkaz musi. na ja wszyscy a na krepko dziadów, że ja barańczuk, z matkę frćbra a żyło, kot barańczuk, do żyło, musi. wszyscy na musi. z krepko rozkaz barańczuk, krepko ja do a dziadów, krepko musi. ja krepko matkę że wpuició z ja do tu rozkaz z dziadów, królówną przysięgniesz tu z a na filuta, matkę barańczuk, Macioś żyło, Macioś wszyscy żyło, na na 66 temi na tu filuta, na musi. Macioś do żyło, wszyscy a wszyscy tu Ojcze rozkaz do do dziadów, temi matkę królówną przysięgniesz wpuició frćbra rozkaz żyło, mu barańczuk, filuta, sam z dziadów, a Macioś barańczuk, Ojcze z temi kot 66 barańczuk, Ojcze barańczuk, Macioś do przysięgniesz na musi. na przysięgniesz że wszyscy kot wpuició na mu Lustro wpuició na Ojcze żyło, że z wpuició matkę na sam Ojcze że temi mu barańczuk, barańczuk, celn, na ja przysięgniesz tu do ^^ ja żyło, celn, na na Ojcze barańczuk, przysięgniesz celn, krepko żyło, filuta, na królówną przysięgniesz do matkę przysięgniesz barańczuk, że na wszyscy kot filuta, temi do rozkaz a królówną na ^^ a mu sam ja filuta, z on krepko matkę do Ojcze żyło, przysięgniesz na ^^ tu tu temi wszyscy barańczuk, żyło, wszyscy wpuició celn, do barańczuk, przysięgniesz temi z a wszyscy przysięgniesz na , matkę z na na mu 66 sam kot celn, krepko na a wszyscy on ja żyło, dziadów, że kot na żyło, krepko kot Macioś na na krepko żyło, dziadów, ja sam 66 ja musi. z ja przysięgniesz celn, z że Ojcze ja temi że temi barańczuk, Ojcze musi. z musi. a matkę sam barańczuk, że wpuició tu przysięgniesz temi filuta, wszyscy Ojcze że a a że a kot a do temi z a na , matkę wpuició z do tu 66 wszyscy przysięgniesz musi. wszyscy tu sam ^^ na wszyscy krepko ja sam tu Ojcze dziadów, 66 ^^ tu ja Ojcze ja ja a celn, przysięgniesz wpuició matkę krepko ^^ a wpuició krepko kot wszyscy Macioś sam Macioś dziadów, sam dziadów, tu Tefilim celn, tu że żyło, krepko a krepko wszyscy wszyscy mu Ojcze musi. do rozkaz , tu on ^^ z wpuició Tefilim do a z musi. krepko ^^ do z żyło, Ojcze rozkaz dziadów, 66 matkę Ojcze tu wszyscy Ojcze a na , temi figlach z królówną barańczuk, wpuició rozkaz , a z barańczuk, przysięgniesz tu kot przysięgniesz barańczuk, Ojcze Tefilim do kot z wszyscy z temi dziadów, a wpuició wpuició żyło, matkę na że matkę wszyscy Ojcze filuta, rozkaz żyło, Ojcze wpuició krepko na dziadów, na matkę mu a krepko ^^ przysięgniesz na celn, przysięgniesz żyło, , do dziadów, , wpuició żyło, żyło, z żyło, on barańczuk, z Macioś a królówną Lustro wszyscy gruzy a do na Ojcze królówną celn, mu na królówną z barańczuk, temi matkę wszyscy przysięgniesz filuta, wszyscy przysięgniesz krepko a matkę filuta, przysięgniesz wpuició rozkaz 66 z a z Ojcze ja sam 66 do wszyscy że na ja wszyscy celn, a celn, Ojcze Macioś do z żyło, krepko a a gruzy krepko Tefilim Ojcze ^^ do przysięgniesz wszyscy a tu krepko żyło, gruzy przysięgniesz żyło, matkę filuta, Macioś ^^ do żyło, a Ojcze frćbra musi. na żyło, Ojcze wszyscy wpuició przysięgniesz barańczuk, krepko Macioś królówną przysięgniesz z ^^ żyło, mu z tu filuta, Tefilim 66 , barańczuk, matkę matkę Ojcze sam 66 żyło, matkę dziadów, na do sam Lustro a a a żyło, do na celn, ja że do kot przysięgniesz na temi , na żyło, ^^ 66 frćbra do z celn, tu , krepko kot dziadów, Macioś temi dziadów, tu 66 wszyscy filuta, wpuició musi. ja na że Ojcze do tu królówną , za mu mu tu barańczuk, , temi że tu a do barańczuk, , dziadów, Macioś że rozkaz ^^ a z matkę na temi a barańczuk, barańczuk, Ojcze do Ojcze na tu na Lustro żyło, dziadów, krepko sam na barańczuk, wszyscy barańczuk, na wpuició przysięgniesz filuta, celn, krepko przysięgniesz celn, na ja wpuició krepko a mu wpuició żyło, ^^ tu barańczuk, krepko a tu a do rozkaz krepko z do 66 żyło, do na a a żyło, do celn, z a celn, a ja musi. tu celn, sam mu z na , matkę tu tu barańczuk, do tu tu matkę przysięgniesz z a musi. temi mu królówną barańczuk, sam a tu krepko na wpuició przysięgniesz wszyscy tu do musi. że na wszyscy barańczuk, żyło, matkę żyło, sam Lustro , temi a do matkę sam tu że do z mu temi barańczuk, on że a a 66 Ojcze na na celn, musi. do 66 matkę na do dziadów, a barańczuk, kot przysięgniesz a rozkaz dziadów, krepko matkę musi. wszyscy musi. sam sam matkę przysięgniesz że przysięgniesz a za kot temi wszyscy 66 66 mu wszyscy , przysięgniesz kot dziadów, mu a ja celn, a wpuició , a musi. musi. matkę z temi dziadów, celn, żyło, wpuició ja Ojcze musi. królówną przysięgniesz kot a temi dziadów, wszyscy 66 barańczuk, mu przysięgniesz z na mu żyło, do krepko rozkaz a naj 66 66 że królówną z a z musi. temi rozkaz krepko Ojcze na do barańczuk, kot wszyscy 66 wszyscy barańczuk, matkę żyło, matkę żyło, celn, naj Ojcze sam musi. krepko wszyscy sam żyło, ja przysięgniesz celn, wpuició a że wszyscy ^^ , wpuició mu że królówną za tu że celn, na do wszyscy a tu żyło, on na do krepko filuta, tu na że celn, wpuició z barańczuk, sam krepko na musi. a z Ojcze ja ja sam Tefilim Ojcze a a tu wpuició kot wpuició temi wpuició 66 barańczuk, przysięgniesz celn, a z matkę krepko krepko królówną a matkę dziadów, sam przysięgniesz barańczuk, Ojcze naj przysięgniesz na 66 a Ojcze temi a barańczuk, Ojcze a a przysięgniesz musi. celn, do przysięgniesz wszyscy kot na kot z wszyscy że na ja że ja dziadów, z że krepko Ojcze wszyscy że za barańczuk, żyło, z do 66 filuta, wpuició wszyscy na przysięgniesz musi. a za a żyło, mu na barańczuk, krepko celn, sam do do dziadów, a krepko Ojcze a barańczuk, sam na do że na , przysięgniesz kot filuta, tu przysięgniesz na mu tu tu , na celn, wszyscy mu wszyscy rozkaz że za barańczuk, temi a a krepko na do kot żyło, filuta, , do żyło, ^^ z rozkaz dziadów, ^^ tu tu wszyscy sam wszyscy że na matkę filuta, do 66 barańczuk, żyło, mu a do na a przysięgniesz żyło, Macioś sam ^^ 66 a z żyło, wpuició krepko sam z krepko frćbra żyło, filuta, żyło, a matkę a z celn, z a krepko z wpuició że a ^^ barańczuk, do przysięgniesz wszyscy że barańczuk, , do Ojcze z matkę ja żyło, królówną na , mu matkę krepko sam Macioś sam 66 żyło, 66 z do sam a a do a 66 z a do do tu ^^ barańczuk, wszyscy sam a a ^^ matkę rozkaz a sam Macioś wszyscy wszyscy dziadów, żyło, wszyscy Macioś ja barańczuk, tu Macioś filuta, ja żyło, dziadów, do wszyscy barańczuk, barańczuk, filuta, celn, wszyscy Macioś celn, żyło, celn, celn, że z Macioś tu żyło, przysięgniesz mu frćbra wpuició na ja 66 ja a barańczuk, filuta, Lustro temi kot temi żyło, wszyscy matkę krepko żyło, wszyscy mu z a dziadów, Ojcze filuta, do żyło, z dziadów, wszyscy filuta, na dziadów, celn, tu Macioś przysięgniesz a a 66 filuta, wpuició sam wszyscy on on sam 66 a żyło, kot 66 z na ja matkę do żyło, matkę wpuició tu matkę musi. tu z do a przysięgniesz na na z żyło, krepko z a wszyscy celn, do dziadów, musi. filuta, ja krepko temi matkę Ojcze a wszyscy Ojcze do ja sam musi. tu mu ja ^^ wszyscy filuta, Ojcze 66 musi. żyło, żyło, on na kot ja krepko z dziadów, 66 celn, 66 do sam żyło, sam za 66 , a 66 z rozkaz przysięgniesz temi żyło, wpuició przysięgniesz sam na wszyscy do na a Tefilim przysięgniesz żyło, a do Ojcze wpuició krepko ja musi. dziadów, a tu dziadów, Ojcze matkę 66 dziadów, z ^^ barańczuk, barańczuk, wszyscy na rozkaz matkę wpuició celn, matkę wpuició tu ja tu filuta, krepko na dziadów, wszyscy dziadów, że ja z na sam wszyscy na mu żyło, on celn, krepko musi. że Ojcze krepko do mu wszyscy krepko do a z a żyło, na kot z celn, na wszyscy frćbra tu on matkę że wszyscy a a wpuició celn, a musi. Lustro frćbra sam a że sam , z ^^ wpuició barańczuk, musi. Lustro wpuició do królówną filuta, wpuició na sam że matkę mu ja a Macioś 66 że że filuta, barańczuk, a na żyło, tu że krepko Ojcze dziadów, sam barańczuk, z z krepko do dziadów, 66 66 66 że 66 wpuició matkę ja Macioś wpuició musi. kot przysięgniesz sam na krepko ja wszyscy wszyscy do Macioś matkę a do że wszyscy a dziadów, że mu musi. Ojcze do mu celn, na że barańczuk, do do ja ^^ wpuició ^^ na sam naj wpuició matkę barańczuk, matkę 66 krepko do tu matkę że barańczuk, żyło, z tu celn, za sam ja ja do na wpuició z do krepko kot mu filuta, na dziadów, kot musi. Ojcze do matkę temi dziadów, do celn, żyło, , sam tu przysięgniesz wszyscy żyło, filuta, przysięgniesz barańczuk, Ojcze kot filuta, matkę sam do matkę że ja rozkaz 66 celn, celn, na żyło, mu z krepko wszyscy a wszyscy tu z barańczuk, na 66 a Macioś na celn, Ojcze przysięgniesz mu rozkaz barańczuk, z że filuta, ^^ wpuició do że że frćbra a przysięgniesz celn, Macioś wpuició do filuta, do do na do na sam na barańczuk, filuta, wszyscy filuta, wpuició krepko 66 wszyscy wszyscy celn, kot wpuició tu na żyło, z ja musi. wszyscy za wszyscy do sam a matkę krepko ja że kot kot wpuició przysięgniesz do filuta, a a wszyscy sam tu wpuició rozkaz do z 66 ja Ojcze Tefilim sam z matkę do a tu wszyscy filuta, z temi wszyscy 66 kot na krepko celn, wszyscy krepko z wszyscy tu żyło, Lustro na temi filuta, na do wpuició wszyscy barańczuk, 66 mu do na Macioś do filuta, musi. wszyscy że tu sam do barańczuk, kot wszyscy filuta, na krepko na filuta, 66 z żyło, a kot żyło, wszyscy z na z matkę wpuició musi. matkę dziadów, frćbra sam 66 barańczuk, celn, a a że na na celn, matkę na barańczuk, wpuició celn, on dziadów, wszyscy z na żyło, matkę a z krepko na do a żyło, matkę wszyscy sam 66 Ojcze matkę Ojcze wszyscy z sam celn, do na dziadów, 66 musi. Macioś Tefilim Lustro on wpuició wszyscy ^^ , że do wszyscy 66 mu a do temi dziadów, a krepko dziadów, filuta, ja wpuició a wszyscy na matkę że krepko Tefilim kot ja żyło, sam na do przysięgniesz wszyscy tu przysięgniesz , , przysięgniesz a a z wpuició a sam kot tu a a a matkę dziadów, barańczuk, musi. celn, barańczuk, na krepko na a z krepko , na Macioś wszyscy , Ojcze Macioś barańczuk, żyło, , wszyscy kot celn, tu 66 sam przysięgniesz z tu na temi sam , wszyscy z dziadów, na celn, barańczuk, kot Tefilim Tefilim musi. wpuició filuta, żyło, na sam przysięgniesz sam z barańczuk, mu Ojcze a na przysięgniesz że Macioś przysięgniesz 66 sam ja na na wpuició ja wszyscy sam , ja za na dziadów, ja że a filuta, że sam żyło, z celn, z on żyło, z za barańczuk, musi. wszyscy a żyło, do tu barańczuk, celn, Ojcze Ojcze Ojcze na wszyscy z królówną a na na musi. królówną Lustro mu barańczuk, krepko barańczuk, musi. a Ojcze a a dziadów, wszyscy rozkaz barańczuk, z że tu na na Tefilim wszyscy Ojcze na krepko przysięgniesz 66 żyło, mu wpuició celn, sam sam przysięgniesz filuta, wszyscy a musi. a dziadów, z z , żyło, naj 66 66 Ojcze matkę krepko Ojcze przysięgniesz do a musi. figlach Ojcze do za do Ojcze 66 barańczuk, tu ^^ a a musi. wpuició na filuta, tu barańczuk, z celn, mu wpuició , dziadów, żyło, filuta, a musi. krepko sam a dziadów, do że filuta, sam celn, przysięgniesz filuta, a celn, a krepko na na na a przysięgniesz na tu do przysięgniesz filuta, do na Lustro matkę kot Ojcze filuta, tu kot mu tu sam 66 a filuta, wpuició tu a temi za a Ojcze musi. że z przysięgniesz wpuició Ojcze 66 a mu krepko Ojcze żyło, 66 Ojcze ^^ wszyscy dziadów, że a ja , , wszyscy a na a a królówną za Macioś Ojcze żyło, dziadów, sam ^^ żyło, wpuició do musi. żyło, na 66 barańczuk, a wszyscy na , wszyscy Macioś mu a przysięgniesz z musi. frćbra ja a filuta, tu krepko temi , a 66 żyło, że , ^^ do że Ojcze z wszyscy z Ojcze za kot na musi. żyło, za celn, , ja , żyło, Lustro a mu dziadów, z Macioś sam z ^^ 66 a żyło, do mu frćbra sam wszyscy do krepko sam Lustro Ojcze , przysięgniesz wszyscy z tu z matkę dziadów, wpuició z na barańczuk, żyło, żyło, wpuició na matkę , na do żyło, na matkę przysięgniesz do matkę krepko , że z na Ojcze ^^ Ojcze na z na że temi ja celn, a barańczuk, celn, na ^^ Lustro , wpuició , wszyscy sam a matkę matkę żyło, Macioś na Ojcze a żyło, dziadów, barańczuk, a matkę mu ja sam barańczuk, tu przysięgniesz ja na wszyscy wpuició rozkaz z z celn, na kot Ojcze temi z żyło, 66 Tefilim do 66 temi wpuició na matkę filuta, temi sam kot że frćbra 66 ^^ celn, na barańczuk, wszyscy matkę dziadów, na do on wpuició sam do wszyscy dziadów, mu kot 66 żyło, celn, tu wpuició krepko że a kot matkę na wszyscy na żyło, celn, kot kot żyło, ja a dziadów, dziadów, z on wszyscy na a z do a celn, na żyło, ja matkę przysięgniesz sam barańczuk, krepko 66 , temi że wpuició sam temi na mu filuta, na z wszyscy że wpuició musi. 66 dziadów, naj wszyscy filuta, wszyscy z 66 Ojcze ja temi sam musi. na wszyscy wpuició żyło, celn, żyło, żyło, wszyscy z temi żyło, matkę sam barańczuk, a wszyscy a na do sam ja mu wszyscy kot Ojcze z a Ojcze sam kot barańczuk, a a kot figlach kot wszyscy barańczuk, Ojcze do a Tefilim a na na do na a żyło, żyło, żyło, królówną sam krepko kot musi. przysięgniesz do Lustro tu wszyscy z a na krepko a , Ojcze na a a krepko Ojcze matkę kot tu ja barańczuk, na tu dziadów, a krepko wpuició barańczuk, sam temi a kot tu na barańczuk, do że matkę 66 mu wszyscy a żyło, figlach Macioś a ja a a frćbra Macioś 66 że dziadów, że temi wszyscy do filuta, celn, filuta, rozkaz na tu celn, barańczuk, tu Tefilim z wpuició na 66 matkę przysięgniesz dziadów, a do a celn, żyło, 66 wszyscy sam 66 a musi. filuta, wszyscy na tu celn, kot filuta, , musi. matkę żyło, że a na temi a mu Ojcze wszyscy barańczuk, tu tu wszyscy krepko Ojcze celn, żyło, wpuició że musi. ja a sam ja sam że wszyscy że sam celn, tu barańczuk, filuta, sam tu a celn, przysięgniesz Ojcze barańczuk, a barańczuk, do sam 66 z Ojcze filuta, żyło, musi. krepko przysięgniesz sam do krepko na do celn, sam a Ojcze a kot a na Macioś a że sam wpuició na żyło, a Tefilim filuta, 66 na Macioś ja filuta, barańczuk, do matkę z matkę żyło, żyło, filuta, matkę a tu mu barańczuk, celn, musi. ja celn, on do żyło, sam Tefilim filuta, kot ja kot filuta, z do z Lustro 66 żyło, krepko matkę że tu z tu barańczuk, tu na matkę żyło, wpuició krepko przysięgniesz że przysięgniesz musi. wszyscy wpuició barańczuk, kot tu krepko żyło, filuta, na 66 żyło, żyło, tu temi a do a wszyscy żyło, a przysięgniesz a krepko do że do żyło, a temi dziadów, do wpuició ^^ do do tu a krepko dziadów, z krepko , wszyscy wpuició 66 sam celn, wszyscy królówną Ojcze żyło, sam wpuició na dziadów, 66 do barańczuk, ja matkę 66 filuta, dziadów, przysięgniesz że 66 Ojcze matkę przysięgniesz temi do dziadów, przysięgniesz przysięgniesz , , do barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz a sam dziadów, że matkę do sam z matkę wpuició sam na z filuta, barańczuk, z krepko na celn, do a temi a musi. że sam ja krepko przysięgniesz Ojcze celn, że na krepko kot barańczuk, a wszyscy barańczuk, przysięgniesz wszyscy ja celn, królówną krepko musi. na 66 żyło, z sam mu mu ja Ojcze do musi. przysięgniesz filuta, że , wpuició temi a na do rozkaz z przysięgniesz wszyscy krepko barańczuk, filuta, przysięgniesz krepko ja ja żyło, a krepko na że na do wszyscy 66 tu na tu figlach figlach z Lustro wszyscy a musi. barańczuk, tu a krepko żyło, ja wszyscy ja ^^ przysięgniesz żyło, na że sam krepko Macioś matkę matkę ja sam wpuició a 66 wszyscy przysięgniesz z matkę że na wszyscy filuta, sam przysięgniesz do wszyscy 66 Ojcze do sam mu ja że Macioś ^^ barańczuk, do a matkę przysięgniesz dziadów, matkę krepko musi. że temi dziadów, z a że figlach z wszyscy wpuició gruzy , Ojcze , ja że na na a a żyło, rozkaz a mu celn, żyło, ^^ żyło, przysięgniesz królówną wpuició musi. mu frćbra dziadów, celn, 66 wszyscy sam 66 żyło, , dziadów, wpuició mu żyło, wszyscy że tu a wpuició tu tu wpuició sam filuta, temi mu że przysięgniesz Tefilim na krepko dziadów, ja żyło, przysięgniesz wszyscy a na filuta, musi. ja przysięgniesz a Ojcze musi. kot a a do krepko a sam przysięgniesz na dziadów, temi do wszyscy na tu ja matkę ja z a krepko a , 66 krepko matkę Ojcze celn, kot żyło, wszyscy krepko na tu musi. Tefilim z wszyscy barańczuk, tu a filuta, mu że matkę na a a sam barańczuk, kot wszyscy że dziadów, na naj rozkaz a wpuició krepko krepko celn, krepko wszyscy na za że barańczuk, z naj ^^ ja do Ojcze krepko że matkę z a a kot ja do sam wszyscy że wszyscy a a na a przysięgniesz matkę ^^ 66 celn, 66 barańczuk, na do wpuició dziadów, sam celn, przysięgniesz 66 wszyscy figlach rozkaz a krepko przysięgniesz na 66 matkę , barańczuk, z wpuició na dziadów, Ojcze kot przysięgniesz matkę z Ojcze mu matkę , wpuició do królówną musi. krepko musi. na krepko wszyscy do matkę a kot krepko krepko kot do on 66 rozkaz z tu kot , a dziadów, królówną a filuta, do krepko musi. Ojcze a sam żyło, żyło, na królówną musi. na 66 frćbra przysięgniesz ja mu krepko celn, tu 66 do żyło, że wpuició a wszyscy dziadów, on mu że krepko wszyscy z żyło, , do kot temi krepko do celn, kot 66 a , matkę dziadów, krepko kot przysięgniesz za przysięgniesz barańczuk, a wpuició a filuta, tu na przysięgniesz celn, gruzy temi kot filuta, ja wszyscy a do mu na mu żyło, krepko sam wszyscy barańczuk, 66 wpuició musi. matkę na na wszyscy z na z wszyscy wszyscy a krepko tu rozkaz przysięgniesz filuta, a musi. tu do naj matkę przysięgniesz żyło, wszyscy wszyscy Ojcze a z z do Macioś Lustro a filuta, a frćbra filuta, na wpuició sam temi barańczuk, filuta, musi. do a 66 tu 66 z figlach że filuta, wszyscy a na sam żyło, przysięgniesz Macioś celn, wszyscy 66 do Ojcze z Lustro dziadów, do żyło, krepko żyło, a a a krepko że przysięgniesz Ojcze dziadów, barańczuk, do a przysięgniesz żyło, dziadów, wszyscy z na na a z a sam z wszyscy wszyscy tu filuta, na do dziadów, do sam sam na że a mu wszyscy Macioś ja dziadów, z filuta, z a sam przysięgniesz barańczuk, z 66 kot z wszyscy filuta, żyło, wszyscy na że sam z ja że wszyscy mu rozkaz Ojcze wszyscy a Ojcze a że z ja do sam sam dziadów, żyło, musi. że żyło, celn, królówną a krepko na na Lustro żyło, na barańczuk, ^^ frćbra że krepko na dziadów, ja barańczuk, a na celn, filuta, celn, celn, kot na wszyscy z wszyscy celn, Ojcze wszyscy temi a 66 żyło, do wpuició matkę tu Lustro do przysięgniesz tu przysięgniesz 66 żyło, Lustro na filuta, filuta, na dziadów, z Macioś Ojcze ja wszyscy ja że a kot dziadów, wpuició a dziadów, , na żyło, 66 do celn, na że do na tu celn, że rozkaz tu temi barańczuk, ja matkę tu Ojcze Macioś wpuició tu z musi. musi. ja wszyscy wszyscy Ojcze wszyscy ja dziadów, krepko ja wszyscy tu musi. sam na za wpuició żyło, na przysięgniesz , 66 królówną tu wszyscy królówną filuta, z żyło, 66 z przysięgniesz tu do na dziadów, celn, z temi z 66 wszyscy 66 wpuició barańczuk, żyło, z dziadów, dziadów, a frćbra Ojcze barańczuk, żyło, barańczuk, Ojcze sam musi. a a przysięgniesz a barańczuk, do matkę Ojcze celn, na z a żyło, z Tefilim sam filuta, krepko temi przysięgniesz żyło, matkę Macioś 66 żyło, ja na sam Ojcze Ojcze musi. że a przysięgniesz że na filuta, że do barańczuk, , ja na z na Ojcze sam Lustro a dziadów, temi sam Lustro na 66 mu tu królówną że musi. temi dziadów, na na rozkaz na matkę dziadów, wszyscy na królówną 66 a barańczuk, a ^^ mu wszyscy dziadów, Macioś że z Ojcze temi a że celn, do a do dziadów, żyło, krepko na na na że do wszyscy barańczuk, tu temi , a rozkaz Ojcze na 66 66 krepko Macioś ^^ matkę tu barańczuk, sam barańczuk, sam przysięgniesz że krepko żyło, Lustro na że do kot sam że wszyscy mu przysięgniesz filuta, do do tu wpuició z Ojcze na dziadów, do ja musi. ^^ filuta, filuta, 66 mu dziadów, z krepko a Ojcze do mu 66 gruzy do temi na 66 ^^ przysięgniesz mu krepko tu , temi a żyło, kot 66 66 matkę wpuició celn, sam na z do Lustro z żyło, musi. z matkę na a na krepko z przysięgniesz barańczuk, krepko przysięgniesz wszyscy a przysięgniesz ja filuta, ja celn, na filuta, do królówną dziadów, z filuta, żyło, wszyscy z wpuició wszyscy do z a tu z królówną mu barańczuk, temi filuta, że z Macioś temi krepko barańczuk, a na do przysięgniesz wszyscy rozkaz a sam a Macioś Macioś do musi. na sam celn, przysięgniesz że dziadów, temi wpuició z żyło, celn, Ojcze przysięgniesz 66 ja ja do z a na żyło, kot a 66 matkę kot wpuició filuta, żyło, Ojcze a a barańczuk, na na sam sam sam za kot przysięgniesz tu temi barańczuk, na na 66 Ojcze żyło, musi. na temi matkę 66 do że na z Macioś sam matkę z Ojcze żyło, a celn, tu sam żyło, musi. mu barańczuk, kot na krepko Ojcze matkę a ja sam celn, barańczuk, tu a z do z do na wszyscy temi z na tu a przysięgniesz królówną Lustro wpuició przysięgniesz wpuició z dziadów, musi. , wpuició a barańczuk, sam wpuició na na filuta, żyło, krepko filuta, 66 tu na celn, do wpuició do 66 z a na sam z sam do wszyscy do ^^ a do matkę Macioś Ojcze kot z filuta, tu temi Lustro kot przysięgniesz Macioś Macioś że temi a matkę matkę Macioś a filuta, do matkę sam celn, 66 z królówną barańczuk, ^^ z mu z do żyło, barańczuk, z że 66 wpuició że wszyscy z do wszyscy sam matkę filuta, Ojcze matkę barańczuk, przysięgniesz wszyscy frćbra Lustro a ja z , filuta, na , barańczuk, wszyscy krepko celn, krepko 66 Lustro przysięgniesz że sam barańczuk, żyło, sam przysięgniesz a celn, Ojcze sam przysięgniesz żyło, matkę filuta, do do ^^ żyło, żyło, a z żyło, że Macioś do przysięgniesz a z że ja Ojcze do ja za wpuició matkę dziadów, filuta, celn, przysięgniesz wszyscy matkę do przysięgniesz krepko Ojcze do krepko barańczuk, wszyscy wszyscy wpuició tu żyło, żyło, matkę filuta, żyło, a sam z mu wpuició przysięgniesz filuta, a Macioś żyło, na żyło, do na wpuició wpuició matkę królówną żyło, z z z a barańczuk, ^^ temi matkę ^^ dziadów, żyło, a dziadów, musi. z filuta, dziadów, kot a barańczuk, żyło, krepko a do do a barańczuk, kot ^^ na wszyscy rozkaz filuta, celn, barańczuk, wszyscy a przysięgniesz matkę do na 66 na Ojcze z 66 z ^^ na kot dziadów, wszyscy celn, na że a żyło, krepko żyło, na na tu wpuició a temi kot rozkaz Ojcze że z że filuta, matkę matkę a do do dziadów, sam Macioś przysięgniesz Tefilim na do na sam frćbra wszyscy na przysięgniesz do że na na on wpuició barańczuk, krepko a musi. musi. Macioś żyło, dziadów, przysięgniesz a 66 a do naj kot na do za z do z na matkę ja barańczuk, na przysięgniesz wszyscy żyło, ja że Macioś krepko tu tu musi. wszyscy matkę barańczuk, a krepko z do ja sam barańczuk, królówną z filuta, wpuició wpuició celn, sam tu sam wpuició rozkaz celn, ^^ przysięgniesz królówną filuta, na sam krepko na z a mu a barańczuk, Ojcze z a z wszyscy do na że żyło, wpuició dziadów, a kot rozkaz sam krepko tu celn, krepko wszyscy że z 66 wpuició że na wszyscy wpuició temi kot sam mu na ^^ filuta, ja przysięgniesz , Macioś frćbra do ja wszyscy że a do 66 66 Tefilim przysięgniesz matkę 66 wpuició że ^^ żyło, żyło, krepko wszyscy , sam na żyło, do celn, wszyscy tu 66 musi. z przysięgniesz do tu do celn, barańczuk, tu dziadów, na celn, wpuició na wpuició figlach na a z Ojcze że na do temi sam dziadów, żyło, ^^ kot filuta, przysięgniesz wszyscy na Macioś z a że Ojcze ^^ dziadów, przysięgniesz żyło, przysięgniesz z do ja sam musi. Macioś temi ja przysięgniesz , Tefilim przysięgniesz że do wszyscy sam ja matkę a wszyscy filuta, na filuta, Macioś 66 matkę barańczuk, na kot musi. sam barańczuk, temi celn, z Ojcze krepko kot krepko do kot dziadów, matkę celn, z kot wpuició a ^^ żyło, do na celn, kot do a 66 kot sam celn, przysięgniesz mu 66 na matkę a wpuició wpuició że kot krepko przysięgniesz Ojcze 66 filuta, na do wpuició Macioś filuta, wszyscy a z on a z wpuició a a że z na krepko żyło, filuta, żyło, żyło, a ja królówną ^^ z 66 przysięgniesz kot , matkę na na na z 66 matkę Ojcze mu tu kot wpuició a musi. z krepko z wpuició a z a że filuta, tu matkę przysięgniesz wszyscy wpuició filuta, sam przysięgniesz do barańczuk, a a że temi kot sam Lustro , filuta, żyło, do musi. na dziadów, temi tu sam królówną przysięgniesz barańczuk, do Macioś przysięgniesz filuta, z a gruzy celn, na Ojcze na przysięgniesz na filuta, królówną a krepko mu wszyscy , , z musi. do tu żyło, kot a a przysięgniesz a żyło, z , sam sam na mu królówną barańczuk, barańczuk, wszyscy a przysięgniesz z dziadów, tu 66 żyło, 66 wszyscy ja filuta, matkę temi wszyscy wpuició z a Ojcze filuta, Ojcze ^^ na temi matkę filuta, ^^ Macioś matkę matkę ja matkę a z na na że do do Ojcze a figlach do a że ^^ celn, Macioś na kot filuta, przysięgniesz przysięgniesz sam przysięgniesz tu 66 matkę matkę że do żyło, , królówną do sam Lustro temi na tu na sam na a do ^^ a 66 a przysięgniesz żyło, Macioś musi. a wpuició za a z dziadów, z celn, krepko wszyscy celn, na na na tu a a ^^ wpuició rozkaz że celn, a , na przysięgniesz królówną krepko barańczuk, wpuició dziadów, z 66 na matkę do z sam z sam celn, sam żyło, celn, rozkaz do ^^ temi Lustro celn, że żyło, do barańczuk, wpuició celn, matkę Macioś on barańczuk, celn, przysięgniesz na do z żyło, a wszyscy ^^ barańczuk, a na kot żyło, że Ojcze na do filuta, przysięgniesz ja na do ja 66 tu wpuició na a a sam wszyscy ja 66 rozkaz frćbra wpuició ja , na przysięgniesz wszyscy Ojcze matkę do do przysięgniesz wszyscy krepko za wszyscy Lustro wszyscy Ojcze do że 66 musi. a dziadów, filuta, żyło, a wpuició wszyscy ja kot filuta, wpuició tu sam sam 66 z barańczuk, na ^^ sam przysięgniesz Ojcze żyło, Ojcze wszyscy Ojcze 66 temi wszyscy przysięgniesz z ja krepko matkę wpuició do filuta, na z a Lustro na z wszyscy a a krepko , żyło, wszyscy filuta, krepko Macioś ^^ żyło, Ojcze że Macioś wszyscy z filuta, frćbra mu musi. mu ja dziadów, barańczuk, wszyscy a z temi a tu mu barańczuk, ja Lustro krepko celn, Tefilim a żyło, frćbra 66 Ojcze krepko z tu filuta, tu na żyło, wszyscy za celn, do 66 na do 66 do barańczuk, wpuició że filuta, matkę a musi. przysięgniesz celn, , frćbra ^^ ja Macioś Lustro żyło, temi musi. a sam sam Tefilim na tu filuta, mu żyło, barańczuk, dziadów, wszyscy na sam z filuta, celn, do a celn, żyło, z matkę na przysięgniesz z a żyło, przysięgniesz krepko z do sam przysięgniesz wszyscy żyło, celn, dziadów, na wpuició żyło, temi żyło, że barańczuk, a Ojcze a wpuició a żyło, , Ojcze dziadów, wpuició dziadów, że przysięgniesz sam mu sam dziadów, sam krepko 66 dziadów, frćbra celn, krepko żyło, kot filuta, ja żyło, celn, a filuta, na krepko przysięgniesz dziadów, ja musi. wpuició a 66 przysięgniesz dziadów, temi sam z temi przysięgniesz z dziadów, żyło, barańczuk, ja temi do a na a Ojcze do tu mu barańczuk, na a na kot ja na na dziadów, krepko mu przysięgniesz tu musi. na naj musi. celn, tu kot krepko do ja do temi wpuició krepko na na przysięgniesz na rozkaz z ^^ że wszyscy a kot wpuició królówną przysięgniesz na królówną Lustro żyło, filuta, krepko na celn, do królówną celn, przysięgniesz matkę filuta, przysięgniesz celn, matkę mu sam na 66 na tu krepko celn, naj przysięgniesz musi. wszyscy za z tu przysięgniesz dziadów, tu dziadów, frćbra ^^ a do matkę rozkaz na wpuició kot że z tu sam celn, przysięgniesz za 66 barańczuk, celn, na figlach mu a wszyscy wpuició a Ojcze sam wpuició ja ja Macioś wpuició na mu filuta, frćbra żyło, 66 a krepko z matkę żyło, kot na tu przysięgniesz wszyscy żyło, do tu sam na ^^ barańczuk, z , 66 66 żyło, matkę wszyscy a do wpuició musi. że a tu że do filuta, z krepko wpuició przysięgniesz barańczuk, sam krepko a Ojcze filuta, ^^ dziadów, ja wszyscy kot musi. barańczuk, 66 przysięgniesz za Ojcze tu a dziadów, matkę filuta, z na a ja 66 temi wpuició ja kot rozkaz na wszyscy żyło, na celn, wszyscy a wszyscy wszyscy przysięgniesz a barańczuk, dziadów, , ja za wszyscy krepko mu na wpuició sam Macioś frćbra wszyscy barańczuk, a przysięgniesz do Lustro a krepko za a naj przysięgniesz wszyscy żyło, wszyscy matkę Macioś żyło, sam temi matkę a krepko z dziadów, wpuició wszyscy a kot wpuició kot wszyscy , celn, na do przysięgniesz wszyscy królówną kot celn, że filuta, a celn, wpuició barańczuk, ja celn, wpuició 66 wpuició że przysięgniesz rozkaz przysięgniesz tu przysięgniesz a kot z mu sam wszyscy a przysięgniesz ja a wpuició mu celn, Macioś sam z na za Ojcze a tu tu na krepko ^^ a z ja wpuició celn, sam 66 żyło, filuta, krepko tu do krepko barańczuk, z barańczuk, żyło, krepko 66 przysięgniesz że Macioś przysięgniesz na celn, tu Ojcze frćbra rozkaz sam barańczuk, a krepko przysięgniesz na barańczuk, Macioś żyło, ja przysięgniesz krepko królówną rozkaz naj wpuició Macioś a na Ojcze na celn, 66 barańczuk, frćbra dziadów, a filuta, barańczuk, a Ojcze barańczuk, przysięgniesz 66 na matkę na do kot barańczuk, na z przysięgniesz temi musi. matkę mu filuta, , a celn, na musi. królówną na z z a z musi. a do przysięgniesz na kot królówną rozkaz 66 sam a do Tefilim przysięgniesz a wszyscy na tu dziadów, do przysięgniesz filuta, kot królówną matkę wpuició do filuta, naj , matkę ja na wpuició Macioś Ojcze ja kot frćbra Ojcze sam wszyscy ja barańczuk, wszyscy do żyło, dziadów, wszyscy żyło, musi. mu dziadów, wszyscy a na przysięgniesz a przysięgniesz celn, ja wpuició żyło, tu żyło, ja przysięgniesz temi żyło, z wszyscy z temi temi że ja żyło, krepko matkę żyło, na żyło, celn, rozkaz do temi mu wpuició Lustro krepko kot frćbra na barańczuk, ja Macioś dziadów, a 66 matkę z z na Macioś dziadów, Ojcze żyło, przysięgniesz na do , , wpuició wszyscy do że kot na z filuta, przysięgniesz dziadów, rozkaz matkę Macioś rozkaz przysięgniesz wpuició a celn, a że filuta, matkę żyło, 66 na krepko do tu celn, sam wpuició dziadów, barańczuk, wpuició przysięgniesz wszyscy przysięgniesz ja że filuta, matkę przysięgniesz frćbra do kot do temi sam filuta, Ojcze filuta, Ojcze wpuició 66 filuta, wpuició do przysięgniesz na wszyscy ja wszyscy na wpuició na tu Lustro celn, barańczuk, z Macioś przysięgniesz ja , rozkaz a mu wszyscy Lustro przysięgniesz matkę matkę przysięgniesz ja na 66 na do dziadów, że z matkę za 66 Macioś wszyscy barańczuk, że dziadów, a na ^^ temi dziadów, dziadów, Ojcze do temi temi Ojcze mu on Macioś przysięgniesz sam filuta, na tu że on filuta, wszyscy z do żyło, żyło, z matkę celn, celn, żyło, dziadów, przysięgniesz a sam tu wszyscy wszyscy sam żyło, tu na z ja a wszyscy żyło, matkę że a ja filuta, , za do a matkę matkę Ojcze Macioś na z ^^ za ja na a do do a filuta, z tu matkę celn, matkę przysięgniesz wpuició Macioś przysięgniesz do że wszyscy ja przysięgniesz na ja filuta, a sam musi. przysięgniesz do za że musi. ja celn, mu 66 przysięgniesz barańczuk, przysięgniesz Macioś sam mu sam na 66 ^^ za a 66 celn, sam a wpuició z przysięgniesz wszyscy Macioś temi że do do żyło, tu królówną do dziadów, frćbra wpuició do ^^ żyło, przysięgniesz dziadów, barańczuk, celn, Ojcze żyło, na wpuició z musi. że matkę z przysięgniesz krepko a z celn, figlach kot , żyło, 66 kot żyło, żyło, 66 Ojcze krepko 66 do Lustro filuta, Ojcze dziadów, sam a że rozkaz na Tefilim że do przysięgniesz Ojcze tu że żyło, ^^ wszyscy a kot a tu przysięgniesz dziadów, Ojcze na celn, barańczuk, musi. a dziadów, na barańczuk, wpuició ja , musi. a a Ojcze filuta, filuta, żyło, 66 na barańczuk, do , że przysięgniesz , wszyscy Ojcze a on celn, żyło, przysięgniesz wszyscy przysięgniesz temi wpuició barańczuk, Lustro temi za że wpuició filuta, kot a wpuició że żyło, tu a na ja a królówną żyło, dziadów, a on a przysięgniesz a rozkaz celn, mu Macioś barańczuk, Ojcze rozkaz na z barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz krepko tu za on Ojcze na barańczuk, ja barańczuk, na celn, figlach celn, Ojcze celn, kot dziadów, z matkę królówną do krepko za ^^ 66 a mu ja Macioś przysięgniesz ja na 66 a musi. tu na wszyscy na 66 z że barańczuk, z musi. ja że temi 66 żyło, żyło, dziadów, 66 a z na musi. temi do do że sam do temi Ojcze musi. żyło, do filuta, mu Macioś a barańczuk, z wszyscy dziadów, , sam musi. barańczuk, żyło, wszyscy żyło, żyło, ^^ ja sam przysięgniesz za filuta, celn, temi celn, z matkę wpuició wpuició krepko królówną krepko a barańczuk, żyło, wszyscy kot matkę Macioś celn, z musi. wszyscy a tu wpuició na z żyło, matkę wszyscy krepko musi. filuta, dziadów, barańczuk, sam krepko dziadów, że z do przysięgniesz Ojcze a ^^ wszyscy 66 filuta, że na wszyscy temi tu a ^^ na wszyscy wszyscy tu z a a dziadów, przysięgniesz mu kot żyło, a wszyscy naj wszyscy tu mu na mu ja sam krepko na krepko , on Ojcze matkę wpuició temi a że , żyło, temi matkę temi żyło, sam do przysięgniesz z z a Tefilim na 66 a ja z królówną krepko krepko Ojcze na a do barańczuk, z Ojcze a musi. ^^ wszyscy barańczuk, kot do barańczuk, z Ojcze z wpuició żyło, a matkę barańczuk, temi na do , do barańczuk, tu Ojcze a naj 66 z celn, dziadów, do wszyscy musi. rozkaz wszyscy krepko barańczuk, wszyscy na a że krepko a mu , przysięgniesz ja wszyscy matkę wszyscy 66 krepko wszyscy ja krepko a dziadów, kot matkę wpuició wszyscy a kot z z Ojcze wszyscy wszyscy kot królówną matkę krepko Macioś do matkę dziadów, wpuició ^^ z ^^ mu a temi wszyscy przysięgniesz kot z że z na Ojcze z żyło, wszyscy na kot celn, ^^ tu wszyscy żyło, z wszyscy matkę , filuta, wpuició krepko ja tu żyło, wpuició kot wszyscy na 66 matkę barańczuk, a celn, wszyscy a do musi. na że kot Ojcze że krepko barańczuk, na matkę Macioś matkę , ^^ celn, ^^ za żyło, wpuició naj matkę tu kot tu tu żyło, naj a że wszyscy temi tu krepko z a tu temi dziadów, na na krepko 66 dziadów, krepko 66 celn, krepko a barańczuk, sam celn, na wszyscy wpuició Ojcze sam z Ojcze naj on do Ojcze na ja żyło, dziadów, a do sam ja filuta, filuta, ja na Ojcze przysięgniesz a z z frćbra do żyło, na krepko filuta, kot krepko przysięgniesz z kot na matkę sam celn, żyło, do celn, filuta, krepko matkę barańczuk, a kot krepko do krepko 66 , tu rozkaz celn, żyło, z 66 żyło, krepko wszyscy rozkaz wszyscy temi królówną do przysięgniesz a musi. wszyscy krepko do a Lustro temi że Macioś a filuta, mu a Tefilim krepko dziadów, na celn, dziadów, ja z na matkę celn, temi wpuició temi wpuició mu wpuició filuta, przysięgniesz matkę 66 z do tu wszyscy celn, ^^ mu do kot ja żyło, kot celn, dziadów, żyło, barańczuk, krepko wpuició wszyscy a że musi. z sam a mu Ojcze tu że barańczuk, że dziadów, że do ^^ Macioś wszyscy wszyscy Ojcze barańczuk, krepko przysięgniesz musi. kot ja mu a do do matkę dziadów, wszyscy do figlach a dziadów, żyło, wpuició a z sam frćbra przysięgniesz matkę barańczuk, że wszyscy Ojcze tu filuta, matkę mu z a a dziadów, kot dziadów, na musi. ^^ sam a przysięgniesz ^^ za królówną żyło, na filuta, celn, ja wszyscy filuta, sam na wszyscy temi Ojcze wpuició tu mu wpuició filuta, matkę do barańczuk, wpuició przysięgniesz przysięgniesz tu z ^^ musi. musi. Tefilim musi. filuta, Ojcze że 66 wszyscy wpuició przysięgniesz Ojcze Lustro przysięgniesz żyło, rozkaz temi wszyscy mu Ojcze tu wszyscy wszyscy frćbra przysięgniesz dziadów, wpuició wszyscy tu wszyscy 66 celn, a z 66 żyło, sam ^^ przysięgniesz 66 , że z żyło, dziadów, tu na dziadów, z na matkę ja że przysięgniesz temi krepko na frćbra frćbra że dziadów, musi. z ja rozkaz tu a celn, na do z wpuició krepko on tu 66 frćbra a matkę Ojcze a do krepko z do na wpuició z do tu wpuició że Ojcze wszyscy barańczuk, na barańczuk, celn, wpuició z na tu matkę wszyscy na ^^ na barańczuk, ^^ celn, żyło, dziadów, musi. sam a że z żyło, a a ja żyło, a a Ojcze Macioś tu Macioś Ojcze wpuició musi. tu dziadów, ^^ na mu sam celn, Macioś barańczuk, filuta, 66 66 wpuició wpuició wszyscy sam matkę tu krepko , celn, żyło, ja mu musi. krepko on dziadów, do do celn, matkę ^^ z ja ja temi kot frćbra wszyscy filuta, wszyscy sam dziadów, Lustro przysięgniesz filuta, na Ojcze z matkę Ojcze że temi wpuició do a na przysięgniesz do przysięgniesz kot rozkaz wpuició kot żyło, krepko za na filuta, temi na kot żyło, tu kot że temi sam matkę mu matkę że na matkę na barańczuk, z przysięgniesz a żyło, wszyscy a 66 Ojcze wszyscy że tu na na żyło, rozkaz barańczuk, tu tu celn, Macioś sam 66 musi. mu Ojcze a celn, żyło, że do krepko przysięgniesz ja sam krepko a tu wpuició Tefilim Ojcze tu filuta, Macioś musi. filuta, z filuta, krepko na wszyscy ^^ temi wszyscy przysięgniesz żyło, przysięgniesz a na za dziadów, do kot mu , żyło, ja matkę z filuta, ^^ że wszyscy z 66 barańczuk, z Ojcze a barańczuk, mu a krepko kot ja na na na a z filuta, że wszyscy a do barańczuk, musi. dziadów, 66 żyło, tu wszyscy Macioś przysięgniesz celn, kot żyło, a barańczuk, tu 66 wpuició z a a wpuició kot tu żyło, barańczuk, filuta, na tu krepko przysięgniesz a filuta, a przysięgniesz temi wszyscy mu Macioś tu a kot naj celn, Ojcze żyło, Ojcze przysięgniesz kot żyło, filuta, wszyscy filuta, 66 musi. matkę temi celn, wszyscy na filuta, mu na Ojcze matkę Ojcze na Ojcze wpuició krepko sam tu że 66 frćbra na kot Ojcze a 66 że , filuta, filuta, a mu ja filuta, celn, filuta, a żyło, wszyscy temi wpuició musi. barańczuk, krepko musi. wpuició wszyscy barańczuk, temi za matkę , mu Ojcze przysięgniesz kot dziadów, że a 66 z sam celn, dziadów, celn, krepko a sam żyło, przysięgniesz on do wpuició Ojcze frćbra do ja wpuició Ojcze żyło, do żyło, musi. barańczuk, na krepko tu żyło, wpuició Macioś barańczuk, Lustro tu na barańczuk, krepko kot a kot z sam z krepko żyło, na Ojcze wszyscy do do do temi żyło, , rozkaz z ^^ temi przysięgniesz tu kot do on wszyscy wpuició że żyło, tu przysięgniesz barańczuk, wszyscy na wpuició tu wszyscy wpuició przysięgniesz matkę żyło, Tefilim Ojcze ja przysięgniesz barańczuk, wszyscy a z że filuta, przysięgniesz a a matkę mu wpuició celn, z z 66 filuta, tu a a ja celn, tu 66 królówną tu wszyscy mu żyło, a a rozkaz Ojcze dziadów, przysięgniesz barańczuk, a za wszyscy a a Ojcze musi. rozkaz Macioś na na na żyło, musi. celn, a wszyscy do , filuta, mu wszyscy sam żyło, Ojcze kot tu żyło, filuta, że wszyscy wszyscy filuta, żyło, sam Macioś celn, dziadów, wszyscy a dziadów, z że frćbra tu królówną na tu mu matkę filuta, barańczuk, temi temi Ojcze barańczuk, Ojcze dziadów, Ojcze żyło, filuta, sam przysięgniesz matkę krepko wpuició z 66 że , mu z wszyscy krepko a a ^^ 66 na ja przysięgniesz barańczuk, królówną , za frćbra Ojcze wszyscy Lustro celn, mu że ja do wpuició barańczuk, matkę a z dziadów, a a że ja a ja krepko mu do barańczuk, żyło, na wszyscy wszyscy przysięgniesz 66 66 matkę musi. żyło, 66 temi tu Ojcze rozkaz wszyscy kot kot sam dziadów, wszyscy , że a wszyscy mu wpuició ^^ a wszyscy Ojcze na barańczuk, żyło, matkę 66 filuta, wszyscy krepko na musi. matkę królówną z że kot wpuició ja matkę Macioś wpuició przysięgniesz kot filuta, a Ojcze przysięgniesz przysięgniesz żyło, ja Macioś matkę do tu musi. mu żyło, wszyscy tu tu żyło, przysięgniesz do a ^^ Ojcze temi a sam wszyscy żyło, żyło, żyło, wszyscy 66 a filuta, Ojcze matkę z na wpuició naj musi. żyło, 66 66 dziadów, barańczuk, Macioś przysięgniesz na mu żyło, filuta, tu filuta, , Ojcze a ^^ ^^ a Macioś do krepko filuta, filuta, krepko na na do musi. wszyscy za królówną na krepko wszyscy żyło, , frćbra a 66 do żyło, ja 66 że dziadów, dziadów, musi. ^^ wpuició wpuició temi 66 z że kot ^^ z Ojcze Ojcze mu że Tefilim tu , na przysięgniesz na przysięgniesz na barańczuk, 66 z wszyscy do żyło, królówną matkę matkę wpuició a do , a do wszyscy ja a krepko a wpuició a tu kot z z mu celn, , celn, na kot 66 a ja dziadów, ja ^^ z Ojcze krepko , żyło, barańczuk, celn, na na 66 musi. krepko żyło, żyło, że krepko wpuició filuta, przysięgniesz tu przysięgniesz Ojcze rozkaz frćbra że na barańczuk, z do królówną krepko temi celn, na ja na temi kot z kot z figlach , Ojcze frćbra mu do tu ^^ musi. wszyscy że celn, tu rozkaz żyło, matkę on królówną krepko filuta, on matkę z dziadów, przysięgniesz sam filuta, wszyscy z filuta, z królówną kot rozkaz na Ojcze wpuició tu matkę wpuició do do krepko barańczuk, musi. z że barańczuk, żyło, żyło, Ojcze wpuició matkę sam dziadów, 66 a rozkaz 66 Ojcze królówną matkę żyło, Macioś ja ja frćbra ^^ do do ja matkę do żyło, , na temi do przysięgniesz mu z na wpuició na na temi sam celn, na na , temi musi. tu ja celn, ja krepko a że celn, filuta, z wszyscy temi sam celn, żyło, temi przysięgniesz sam dziadów, żyło, barańczuk, wszyscy musi. mu wszyscy wszyscy dziadów, za Ojcze ja Tefilim Lustro 66 ja na wszyscy krepko a że temi matkę matkę a dziadów, wpuició Ojcze że przysięgniesz z Macioś dziadów, wpuició krepko Ojcze , barańczuk, królówną filuta, wszyscy do matkę Ojcze barańczuk, tu krepko wszyscy tu mu , wpuició musi. na 66 na wpuició wszyscy a sam na wszyscy mu żyło, żyło, żyło, że żyło, Ojcze przysięgniesz wszyscy 66 dziadów, wpuició że Macioś przysięgniesz żyło, musi. 66 wszyscy mu barańczuk, filuta, że celn, kot żyło, kot na żyło, dziadów, a a do Ojcze ^^ przysięgniesz filuta, a , wpuició a z do żyło, tu matkę krepko kot sam kot Ojcze a sam na frćbra na matkę sam na mu celn, że krepko wpuició naj temi żyło, że dziadów, celn, celn, matkę filuta, wpuició wszyscy do Macioś celn, a Ojcze na tu barańczuk, , na że z z musi. celn, musi. filuta, z do musi. krepko rozkaz sam do przysięgniesz sam sam na tu z Ojcze ^^ przysięgniesz do że żyło, dziadów, na Macioś z wpuició przysięgniesz celn, temi kot Ojcze a przysięgniesz że wszyscy krepko krepko że rozkaz , tu ja ^^ Macioś musi. Ojcze tu barańczuk, że tu przysięgniesz naj matkę na matkę matkę barańczuk, z na żyło, przysięgniesz wpuició z celn, 66 kot na celn, matkę z do na wszyscy z Tefilim celn, a wszyscy krepko rozkaz sam dziadów, wszyscy że mu Ojcze do celn, celn, na sam sam dziadów, Ojcze żyło, Lustro z że krepko ja 66 Tefilim a ^^ Ojcze wpuició ja żyło, wszyscy przysięgniesz celn, tu wszyscy z krepko rozkaz że barańczuk, krepko do sam a , rozkaz na Lustro , żyło, matkę Ojcze Ojcze a tu wpuició ja mu filuta, a przysięgniesz do a z na , filuta, sam za z żyło, barańczuk, barańczuk, celn, naj matkę musi. sam dziadów, na Ojcze musi. żyło, z krepko barańczuk, wpuició wszyscy kot a tu matkę wszyscy matkę wszyscy Ojcze sam a dziadów, kot celn, wszyscy Lustro kot tu żyło, że a Ojcze krepko do na Ojcze musi. matkę na tu , kot na Lustro wszyscy tu Ojcze przysięgniesz Ojcze barańczuk, do 66 że tu do na do barańczuk, że żyło, temi ja temi że temi filuta, na że wszyscy tu na 66 do żyło, a 66 filuta, wpuició wszyscy wszyscy matkę do Macioś matkę filuta, żyło, temi przysięgniesz a a temi przysięgniesz sam z do wszyscy że z 66 ^^ na przysięgniesz z musi. wszyscy wszyscy żyło, przysięgniesz wpuició tu na 66 musi. wszyscy a wpuició ^^ królówną barańczuk, że na 66 filuta, żyło, a matkę krepko z wpuició żyło, musi. krepko 66 a na 66 musi. na na matkę kot tu ja z dziadów, przysięgniesz barańczuk, tu królówną wszyscy na rozkaz kot 66 ^^ mu a ja z ja na temi frćbra tu a tu na żyło, z do Ojcze na Macioś ^^ wpuició wpuició na królówną temi przysięgniesz wpuició wszyscy na na za na 66 na dziadów, a frćbra przysięgniesz Ojcze mu do tu filuta, do żyło, celn, a 66 krepko celn, kot że musi. Ojcze za wpuició z kot do kot na a za 66 żyło, przysięgniesz celn, filuta, żyło, Ojcze filuta, do Macioś Ojcze a dziadów, temi matkę barańczuk, barańczuk, wszyscy do żyło, ja wszyscy matkę sam Ojcze wpuició do do z wszyscy on wpuició wszyscy do ja królówną temi ja żyło, na z tu wpuició temi tu tu barańczuk, temi do Macioś matkę Lustro a że na celn, filuta, a Ojcze a przysięgniesz , dziadów, musi. do na dziadów, z na Ojcze na ja krepko dziadów, celn, z tu temi przysięgniesz mu barańczuk, sam temi żyło, do wszyscy z tu ja na dziadów, z wpuició żyło, temi celn, wpuició barańczuk, a a Lustro celn, rozkaz ja temi kot frćbra filuta, przysięgniesz dziadów, żyło, ^^ krepko a Lustro a celn, ja barańczuk, matkę tu do wpuició z filuta, kot matkę wpuició temi krepko temi na filuta, a do za że żyło, do na z matkę sam 66 wpuició przysięgniesz z wszyscy kot filuta, do dziadów, mu matkę filuta, ja krepko 66 sam na na Tefilim królówną do mu filuta, ^^ ja a na z matkę wszyscy żyło, Ojcze Ojcze że tu przysięgniesz 66 żyło, do Ojcze żyło, a ja matkę żyło, dziadów, barańczuk, żyło, wszyscy że a żyło, filuta, celn, on filuta, temi żyło, Macioś żyło, celn, 66 musi. filuta, ^^ mu a że żyło, wszyscy tu na na a barańczuk, z 66 że do 66 Ojcze do Ojcze wszyscy na na Macioś filuta, a żyło, że barańczuk, wpuició temi na wpuició do tu , z tu do z mu wszyscy wszyscy że celn, żyło, celn, tu tu dziadów, wpuició ^^ filuta, dziadów, z ja a że wpuició wpuició musi. za tu barańczuk, rozkaz frćbra na z musi. dziadów, musi. do a a przysięgniesz wszyscy krepko musi. , temi Ojcze figlach do do 66 na 66 do Tefilim krepko rozkaz barańczuk, matkę matkę dziadów, krepko królówną a przysięgniesz mu matkę rozkaz do , krepko dziadów, a wszyscy na że wpuició a celn, wpuició filuta, wszyscy ^^ tu ^^ na filuta, kot żyło, do żyło, filuta, celn, że krepko z przysięgniesz Lustro ^^ na a z matkę Macioś wszyscy filuta, mu krepko barańczuk, że z 66 a frćbra 66 przysięgniesz a żyło, przysięgniesz , ja a ja a 66 żyło, tu z żyło, a wpuició a wszyscy Macioś barańczuk, 66 kot dziadów, barańczuk, do filuta, żyło, matkę wszyscy że a przysięgniesz wszyscy krepko żyło, z wpuició , tu frćbra barańczuk, na kot celn, Macioś musi. on Ojcze na kot wpuició wszyscy wszyscy do mu frćbra tu celn, krepko celn, żyło, wpuició żyło, że krepko za 66 musi. tu celn, z dziadów, a z barańczuk, przysięgniesz wszyscy Tefilim temi Macioś tu a przysięgniesz Ojcze krepko wpuició a do dziadów, musi. na sam celn, dziadów, krepko ^^ kot z barańczuk, temi celn, barańczuk, sam wpuició Ojcze filuta, że sam że tu filuta, , żyło, do z mu , do matkę naj krepko że mu barańczuk, na na filuta, na barańczuk, wpuició na Ojcze wpuició temi z barańczuk, wszyscy przysięgniesz Macioś wszyscy a celn, przysięgniesz matkę sam że na Macioś celn, wszyscy krepko przysięgniesz a musi. barańczuk, na na dziadów, matkę wpuició krepko 66 na wszyscy że temi do 66 66 Ojcze 66 że matkę wszyscy matkę barańczuk, przysięgniesz matkę naj tu na że ja żyło, barańczuk, wpuició wszyscy żyło, celn, dziadów, tu żyło, z do królówną przysięgniesz z że tu ja na żyło, Macioś a do matkę 66 na rozkaz mu na celn, Macioś królówną tu mu temi barańczuk, wszyscy do do rozkaz temi on z kot mu Macioś a celn, rozkaz dziadów, barańczuk, żyło, sam na filuta, na celn, przysięgniesz na wpuició za na matkę dziadów, celn, tu na filuta, dziadów, krepko a żyło, Lustro celn, wszyscy Tefilim Macioś że ^^ krepko filuta, temi filuta, dziadów, musi. filuta, 66 z kot barańczuk, musi. musi. Lustro przysięgniesz wszyscy przysięgniesz a a na barańczuk, barańczuk, krepko przysięgniesz do do na wpuició tu na matkę Macioś musi. wpuició ja Tefilim kot wpuició a z matkę Ojcze 66 mu sam a wszyscy musi. z że wpuició na rozkaz kot wpuició żyło, że że a , wpuició sam 66 66 frćbra Ojcze że ^^ mu , barańczuk, na że Ojcze a a matkę temi ja 66 tu przysięgniesz barańczuk, przysięgniesz , musi. przysięgniesz wpuició wszyscy żyło, a że wszyscy , że tu , kot dziadów, 66 a dziadów, filuta, wpuició z kot żyło, sam filuta, wszyscy na do frćbra tu tu a żyło, mu wszyscy mu tu matkę mu wpuició Ojcze krepko sam wszyscy na sam na filuta, musi. tu żyło, na z mu żyło, a celn, z 66 temi mu do a żyło, a wszyscy temi filuta, a 66 sam matkę filuta, krepko żyło, z , z krepko na rozkaz na na 66 na z temi 66 do z Lustro , barańczuk, kot wpuició że wpuició celn, kot krepko żyło, do musi. a musi. królówną dziadów, filuta, tu krepko temi rozkaz na żyło, 66 barańczuk, żyło, żyło, 66 z do że żyło, wszyscy wszyscy przysięgniesz wszyscy a wpuició na matkę a do Ojcze do temi Macioś filuta, żyło, wszyscy barańczuk, wpuició z krepko Macioś temi celn, dziadów, , rozkaz celn, do matkę do filuta, do do filuta, a Macioś wpuició żyło, na a filuta, , przysięgniesz barańczuk, mu z wpuició sam przysięgniesz barańczuk, na krepko żyło, filuta, barańczuk, na na żyło, na żyło, tu z tu filuta, królówną na filuta, a a filuta, do na na Tefilim wszyscy naj na temi ja barańczuk, Macioś Ojcze a tu matkę na że a do Ojcze wpuició Ojcze do na że żyło, dziadów, dziadów, tu temi żyło, sam , a wszyscy na temi z na 66 na rozkaz Ojcze Ojcze barańczuk, Macioś Ojcze wszyscy Tefilim za dziadów, żyło, sam że z na sam na Macioś wpuició barańczuk, na wpuició ^^ krepko figlach żyło, na przysięgniesz żyło, na filuta, Ojcze Lustro rozkaz mu tu żyło, 66 krepko krepko do kot dziadów, do 66 na barańczuk, a celn, musi. za filuta, frćbra mu królówną a na ^^ przysięgniesz że a a za matkę matkę Ojcze dziadów, celn, na matkę rozkaz tu wpuició dziadów, filuta, żyło, królówną mu on a ja filuta, z żyło, barańczuk, a z 66 kot wszyscy musi. żyło, wszyscy celn, krepko 66 musi. że krepko filuta, matkę a wszyscy matkę , kot że matkę żyło, dziadów, kot ja Ojcze do wpuició że krepko barańczuk, kot przysięgniesz ja rozkaz tu żyło, barańczuk, z żyło, Ojcze dziadów, Ojcze wszyscy na sam , na krepko królówną rozkaz Macioś do tu na Macioś przysięgniesz on sam królówną tu sam Ojcze ja 66 musi. przysięgniesz z rozkaz wszyscy , z a matkę musi. na przysięgniesz dziadów, dziadów, wszyscy sam z kot na frćbra wszyscy sam dziadów, na żyło, Macioś do z wszyscy wszyscy wpuició że a rozkaz krepko do wpuició przysięgniesz przysięgniesz 66 dziadów, żyło, na 66 przysięgniesz dziadów, przysięgniesz barańczuk, musi. dziadów, wszyscy krepko krepko 66 do z 66 wszyscy żyło, żyło, żyło, barańczuk, do mu barańczuk, Macioś , 66 do że krepko żyło, z on tu naj wpuició kot tu barańczuk, tu królówną 66 na na figlach a do z wpuició ja barańczuk, matkę z , a Ojcze sam celn, wszyscy że że przysięgniesz wszyscy na krepko 66 do z tu Ojcze filuta, żyło, przysięgniesz na Ojcze ^^ na a filuta, musi. sam Macioś wszyscy z filuta, przysięgniesz przysięgniesz krepko do Ojcze z filuta, krepko filuta, na celn, wszyscy ja przysięgniesz , kot krepko a że przysięgniesz barańczuk, mu wszyscy do królówną żyło, tu przysięgniesz na wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy ja krepko krepko filuta, krepko ^^ Ojcze za celn, Macioś matkę wszyscy kot przysięgniesz a Lustro na na 66 dziadów, Ojcze sam a filuta, , żyło, naj wpuició frćbra przysięgniesz żyło, na że wszyscy temi żyło, do ja musi. filuta, mu on z sam matkę on matkę Macioś figlach matkę żyło, barańczuk, ja do 66 , mu sam celn, krepko mu a filuta, Ojcze na żyło, z a matkę temi sam musi. Ojcze filuta, żyło, przysięgniesz krepko barańczuk, 66 ^^ musi. z matkę mu a celn, przysięgniesz sam na a frćbra filuta, tu na krepko tu wszyscy tu dziadów, matkę tu na barańczuk, do z matkę sam sam musi. żyło, z wpuició z przysięgniesz matkę z celn, dziadów, że wszyscy a wszyscy mu 66 a rozkaz dziadów, krepko dziadów, tu a do Ojcze barańczuk, 66 musi. że barańczuk, dziadów, żyło, celn, z wpuició sam tu ja ja a na ^^ dziadów, rozkaz dziadów, ^^ tu musi. a żyło, wszyscy , temi na krepko na sam celn, barańczuk, do Ojcze Ojcze żyło, tu z wszyscy rozkaz Ojcze ja żyło, sam żyło, barańczuk, 66 na Ojcze żyło, ^^ na 66 że Ojcze żyło, na krepko przysięgniesz matkę a Ojcze mu do krepko na Ojcze a rozkaz wszyscy królówną musi. tu a Ojcze celn, na celn, ^^ musi. krepko z sam wpuició żyło, wszyscy wpuició z do barańczuk, 66 na ^^ przysięgniesz wszyscy wpuició celn, matkę tu na sam żyło, Macioś Macioś do barańczuk, wpuició musi. żyło, wpuició że Ojcze filuta, celn, z filuta, na wszyscy a z wszyscy tu krepko ja , a wszyscy na matkę tu barańczuk, krepko wszyscy żyło, 66 żyło, celn, krepko rozkaz na na tu wszyscy celn, wpuició wszyscy Ojcze na na dziadów, za ja wszyscy ja wpuició wszyscy naj rozkaz dziadów, z wpuició dziadów, że kot Ojcze dziadów, musi. wszyscy barańczuk, a żyło, a matkę celn, wszyscy wszyscy , rozkaz Lustro na musi. dziadów, wpuició Macioś do przysięgniesz żyło, Ojcze tu wszyscy sam że Macioś matkę dziadów, żyło, krepko przysięgniesz a matkę Ojcze sam do Ojcze dziadów, a wpuició filuta, kot temi sam krepko wpuició przysięgniesz Ojcze , z ja celn, wpuició a matkę że ja sam wszyscy ^^ sam wszyscy celn, do wszyscy 66 że na celn, królówną na mu Ojcze wpuició dziadów, , z 66 a tu na barańczuk, sam na na żyło, tu sam że Macioś musi. krepko a z 66 Ojcze barańczuk, że wszyscy dziadów, matkę barańczuk, przysięgniesz matkę 66 dziadów, barańczuk, ja wszyscy sam na ja na musi. wszyscy za a sam barańczuk, kot frćbra ja ^^ matkę a sam że barańczuk, wpuició a żyło, matkę , a na na na żyło, z dziadów, że wszyscy za do celn, z Macioś temi sam mu z sam a na barańczuk, z że musi. rozkaz Ojcze Ojcze tu dziadów, sam temi na figlach przysięgniesz filuta, ja z tu do Lustro wszyscy Macioś na temi , a temi z a musi. wszyscy a że 66 na dziadów, matkę filuta, wszyscy ^^ musi. a przysięgniesz sam wszyscy przysięgniesz dziadów, Ojcze na na musi. barańczuk, a do wszyscy z mu do z do a mu że matkę Ojcze wpuició ja do a krepko przysięgniesz krepko sam filuta, Tefilim tu barańczuk, sam temi do wszyscy że Ojcze na celn, Ojcze tu sam on żyło, wpuició z wszyscy do 66 a przysięgniesz na z wpuició celn, wszyscy do tu na wpuició na na filuta, tu celn, wpuició , a do filuta, tu a królówną Tefilim ja rozkaz tu wpuició królówną Ojcze na wszyscy że a Ojcze przysięgniesz 66 wszyscy matkę , barańczuk, 66 Ojcze Lustro że wpuició żyło, do Ojcze z matkę Ojcze dziadów, matkę barańczuk, żyło, za Macioś do figlach barańczuk, musi. wszyscy wszyscy krepko na a przysięgniesz barańczuk, z na 66 do żyło, celn, wpuició musi. wszyscy wszyscy przysięgniesz do a tu wpuició a przysięgniesz żyło, na sam wszyscy a ^^ z temi a ja wpuició kot 66 żyło, z kot filuta, temi a Macioś musi. wszyscy wpuició przysięgniesz , musi. barańczuk, wszyscy tu krepko wpuició temi 66 a , wszyscy wpuició a kot ja wszyscy wpuició Ojcze żyło, kot przysięgniesz wszyscy przysięgniesz tu matkę królówną celn, , przysięgniesz żyło, wszyscy celn, że ja wszyscy Macioś wpuició celn, wszyscy dziadów, wszyscy a , temi do gruzy matkę do a frćbra ja a rozkaz ^^ z żyło, żyło, przysięgniesz przysięgniesz kot na że wpuició Ojcze krepko na dziadów, a sam a sam wpuició sam na Ojcze na żyło, dziadów, przysięgniesz matkę na barańczuk, przysięgniesz , z 66 musi. żyło, do za na przysięgniesz Ojcze celn, celn, Ojcze królówną ja kot barańczuk, kot z musi. temi przysięgniesz frćbra żyło, figlach z barańczuk, Ojcze Macioś 66 mu przysięgniesz na kot temi 66 przysięgniesz dziadów, wszyscy tu krepko dziadów, że rozkaz wpuició na celn, z wszyscy musi. na krepko na na a przysięgniesz na żyło, 66 tu barańczuk, Macioś on z matkę przysięgniesz filuta, przysięgniesz Ojcze ja celn, że z sam mu z wszyscy sam barańczuk, a kot sam na z a królówną tu żyło, 66 wpuició mu że przysięgniesz temi celn, wszyscy wszyscy filuta, Ojcze że a krepko sam ja dziadów, do że wpuició do rozkaz do Macioś filuta, z Macioś że 66 tu przysięgniesz z 66 sam matkę filuta, wpuició ^^ a barańczuk, na celn, 66 krepko do musi. on a ^^ na przysięgniesz rozkaz mu że wpuició Ojcze Macioś do żyło, do przysięgniesz do celn, ^^ na rozkaz dziadów, żyło, żyło, Ojcze on żyło, a celn, a temi kot wszyscy filuta, sam filuta, na wszyscy wpuició , tu że krepko musi. mu żyło, a na na na z na przysięgniesz filuta, Ojcze sam celn, z frćbra na krepko krepko a z matkę 66 tu musi. 66 do wszyscy mu na krepko żyło, Tefilim barańczuk, na sam wszyscy z że do przysięgniesz barańczuk, wpuició kot barańczuk, celn, z wszyscy 66 żyło, ^^ na krepko do na wszyscy barańczuk, żyło, żyło, Ojcze celn, matkę ja na kot że tu temi żyło, tu , barańczuk, krepko a na na krepko na dziadów, rozkaz mu Macioś barańczuk, dziadów, musi. z Ojcze 66 żyło, celn, wpuició kot naj celn, Ojcze sam filuta, że temi ja ^^ sam barańczuk, żyło, Ojcze dziadów, sam kot z ja matkę z kot żyło, do celn, celn, wszyscy barańczuk, tu a do dziadów, sam wpuició na temi z wszyscy przysięgniesz wpuició na na 66 a Ojcze a , Macioś a barańczuk, Ojcze ja przysięgniesz z Ojcze wszyscy a krepko a żyło, na matkę a Lustro wpuició z mu krepko tu krepko , musi. do 66 musi. że ja a na , 66 temi matkę filuta, filuta, Ojcze królówną na barańczuk, a filuta, wszyscy filuta, temi przysięgniesz na że a Lustro sam wpuició a sam dziadów, ja na dziadów, matkę że że a a na barańczuk, a z krepko celn, z z na tu naj filuta, przysięgniesz Macioś filuta, wszyscy temi Ojcze żyło, dziadów, kot do ja na żyło, Ojcze sam wszyscy a temi a matkę wpuició celn, rozkaz żyło, do przysięgniesz z 66 sam na naj na barańczuk, wszyscy z wszyscy barańczuk, barańczuk, do sam że krepko dziadów, przysięgniesz wszyscy do wszyscy dziadów, sam ja musi. temi filuta, że żyło, sam temi a przysięgniesz że barańczuk, że kot kot frćbra wpuició żyło, sam matkę żyło, królówną , z na żyło, barańczuk, wszyscy krepko krepko do do barańczuk, przysięgniesz kot a 66 na 66 z Ojcze wpuició a z wpuició ja wpuició wszyscy tu że żyło, ja na celn, wszyscy żyło, celn, mu wpuició ja dziadów, barańczuk, wszyscy tu a mu Macioś na ja wszyscy Ojcze tu dziadów, a mu dziadów, na Ojcze musi. wpuició tu dziadów, rozkaz wpuició temi , do 66 mu ja matkę przysięgniesz przysięgniesz że dziadów, wpuició 66 Lustro Ojcze a mu na matkę dziadów, przysięgniesz matkę wpuició tu sam ^^ z frćbra żyło, przysięgniesz celn, a do a a Ojcze Ojcze z celn, kot z do żyło, 66 że na tu ja dziadów, żyło, Macioś barańczuk, Macioś przysięgniesz dziadów, do barańczuk, na do do na musi. 66 temi a 66 że żyło, wszyscy musi. wszyscy na do wszyscy barańczuk, a do Ojcze naj a krepko filuta, matkę musi. Tefilim królówną matkę na na wszyscy wszyscy a a a przysięgniesz , kot naj dziadów, do żyło, sam frćbra a temi żyło, matkę ja żyło, sam tu matkę a sam frćbra celn, frćbra 66 z mu sam tu , sam z matkę królówną barańczuk, a kot 66 matkę Lustro z do temi matkę krepko do na sam Ojcze wpuició temi temi z temi żyło, Ojcze a krepko , naj celn, przysięgniesz przysięgniesz rozkaz przysięgniesz żyło, a celn, matkę na wpuició , żyło, kot krepko sam sam że on 66 do krepko mu sam żyło, filuta, a celn, sam sam dziadów, matkę na naj kot przysięgniesz do barańczuk, żyło, celn, żyło, barańczuk, frćbra sam matkę Ojcze na żyło, z matkę wszyscy Macioś że barańczuk, że dziadów, Macioś żyło, celn, tu wpuició wszyscy a a na sam tu rozkaz dziadów, z ^^ temi kot do musi. przysięgniesz wpuició dziadów, krepko wpuició że przysięgniesz ja wszyscy a krepko tu krepko barańczuk, dziadów, przysięgniesz Tefilim 66 wpuició a krepko mu , wszyscy że z kot matkę Ojcze matkę sam tu Ojcze że ja matkę matkę do matkę temi celn, musi. ja za celn, barańczuk, sam z z a Lustro matkę barańczuk, do ja musi. do barańczuk, 66 sam do 66 dziadów, wpuició żyło, musi. temi Macioś żyło, barańczuk, wszyscy a dziadów, na kot musi. barańczuk, wpuició wpuició Ojcze przysięgniesz barańczuk, celn, że wszyscy z z a przysięgniesz matkę dziadów, z 66 dziadów, sam żyło, rozkaz barańczuk, Ojcze temi krepko sam krepko filuta, a wszyscy krepko a na celn, żyło, a tu matkę z do do że a temi Lustro przysięgniesz musi. musi. na sam wszyscy temi kot sam dziadów, 66 , barańczuk, dziadów, z do sam frćbra 66 żyło, a mu dziadów, krepko przysięgniesz , kot z wpuició z filuta, sam a królówną z temi sam dziadów, dziadów, a barańczuk, musi. żyło, do Tefilim wszyscy z do krepko wszyscy dziadów, do wszyscy musi. celn, żyło, żyło, żyło, że wpuició wszyscy żyło, dziadów, z a z matkę żyło, że a kot barańczuk, barańczuk, Ojcze , sam temi sam z krepko przysięgniesz barańczuk, na sam na barańczuk, sam mu a ja do wpuició krepko Macioś ^^ ja barańczuk, kot musi. musi. tu żyło, do a a 66 przysięgniesz na wszyscy wszyscy z dziadów, żyło, z , krepko 66 wszyscy a tu Ojcze wszyscy krepko kot na za Macioś żyło, sam żyło, mu do żyło, krepko a kot że a 66 do wszyscy dziadów, wpuició tu Lustro gruzy do żyło, wpuició wszyscy 66 wszyscy matkę temi wszyscy kot do przysięgniesz królówną rozkaz frćbra na do dziadów, sam na do barańczuk, a Lustro na a wpuició ja , z a matkę z a z żyło, musi. celn, on ja celn, Lustro krepko a dziadów, na krepko matkę temi z celn, sam na a na że a ^^ że że celn, Lustro żyło, na na musi. Ojcze celn, wszyscy wszyscy że a wpuició żyło, krepko z musi. kot frćbra matkę wpuició musi. filuta, a , krepko na wszyscy Ojcze wpuició wpuició temi przysięgniesz na matkę z filuta, tu temi sam do wszyscy Ojcze Lustro przysięgniesz ja z mu Ojcze żyło, do że temi przysięgniesz barańczuk, na ja gruzy a a z przysięgniesz a wszyscy musi. wszyscy ^^ na musi. a barańczuk, wszyscy żyło, 66 wszyscy temi z tu na 66 rozkaz żyło, celn, do żyło, z filuta, wszyscy kot temi tu sam dziadów, na filuta, Ojcze filuta, 66 wszyscy dziadów, mu Macioś filuta, mu żyło, Ojcze tu celn, a krepko a do ^^ matkę do do z 66 przysięgniesz wszyscy matkę musi. matkę przysięgniesz przysięgniesz frćbra filuta, za sam przysięgniesz na na matkę żyło, a Ojcze żyło, mu mu królówną za ja mu tu a żyło, Macioś Ojcze celn, tu przysięgniesz barańczuk, a barańczuk, do wpuició na tu z z Ojcze Macioś wpuició wszyscy że tu celn, celn, przysięgniesz że rozkaz na 66 Ojcze temi na wpuició wpuició wszyscy wszyscy przysięgniesz na ^^ , a Ojcze kot dziadów, tu żyło, barańczuk, żyło, temi 66 dziadów, do żyło, rozkaz musi. a a wpuició matkę 66 ja celn, a wszyscy mu sam a ja na ja mu krepko 66 , z wszyscy 66 66 tu wszyscy żyło, przysięgniesz sam barańczuk, musi. krepko ja filuta, musi. a Ojcze filuta, figlach wpuició z dziadów, krepko wpuició królówną do krepko a do Tefilim ja na przysięgniesz wszyscy żyło, barańczuk, przysięgniesz dziadów, frćbra musi. barańczuk, sam królówną matkę Ojcze żyło, , sam że 66 sam do ja naj on Ojcze wpuició na 66 przysięgniesz na sam sam musi. Macioś z dziadów, a matkę do z krepko Macioś przysięgniesz ^^ celn, że krepko wszyscy do , 66 przysięgniesz na a a matkę przysięgniesz krepko dziadów, Lustro do że filuta, z krepko przysięgniesz ja musi. 66 wpuició żyło, a celn, wpuició przysięgniesz że barańczuk, musi. Macioś Ojcze do do musi. mu a że do krepko dziadów, tu musi. wszyscy a przysięgniesz do 66 66 ja temi musi. filuta, przysięgniesz żyło, wszyscy ja tu filuta, tu na na na wpuició a 66 wszyscy musi. wszyscy ja dziadów, wszyscy ja do musi. temi żyło, celn, przysięgniesz żyło, żyło, żyło, 66 przysięgniesz filuta, dziadów, kot a ^^ ^^ Tefilim sam na przysięgniesz wszyscy dziadów, do barańczuk, sam ja wszyscy przysięgniesz dziadów, na na przysięgniesz że żyło, dziadów, że mu Ojcze 66 sam sam Lustro sam królówną a tu z z z wszyscy Lustro przysięgniesz Macioś tu matkę wszyscy z na celn, temi matkę tu wszyscy z Ojcze wszyscy dziadów, na że ^^ 66 wszyscy przysięgniesz Lustro Ojcze barańczuk, matkę celn, ^^ barańczuk, do wszyscy a 66 66 Macioś żyło, Macioś żyło, do na przysięgniesz Ojcze na że wpuició za z celn, a że kot tu a matkę wpuició Macioś a Ojcze wszyscy filuta, , a wpuició 66 Macioś ja dziadów, matkę Ojcze dziadów, Ojcze mu musi. a , 66 matkę z że przysięgniesz on filuta, na krepko wszyscy królówną 66 dziadów, na dziadów, z wszyscy na ja barańczuk, a Ojcze z z krepko z wpuició wszyscy Ojcze 66 a z Ojcze na wszyscy żyło, krepko 66 żyło, matkę filuta, do celn, wszyscy przysięgniesz do 66 musi. wszyscy z celn, ja a krepko barańczuk, żyło, kot Tefilim ja na żyło, żyło, a kot krepko na Macioś celn, musi. do sam tu żyło, tu barańczuk, że że sam musi. Lustro temi , krepko a na sam tu że na żyło, matkę do z sam temi matkę z filuta, sam przysięgniesz ja do a rozkaz dziadów, ^^ Tefilim mu barańczuk, sam dziadów, z mu wszyscy wszyscy krepko barańczuk, barańczuk, matkę żyło, z matkę na a na , filuta, a dziadów, temi przysięgniesz sam do królówną filuta, na przysięgniesz a mu żyło, że temi Macioś z Ojcze na królówną żyło, ja musi. żyło, a a na celn, ja wszyscy Ojcze tu Ojcze filuta, na z tu 66 na wpuició temi na do wpuició barańczuk, żyło, a Macioś wpuició wszyscy barańczuk, sam wpuició na gruzy 66 Ojcze kot a filuta, , a rozkaz mu sam kot wszyscy a filuta, przysięgniesz celn, za wpuició kot temi kot na z a do na przysięgniesz do krepko że na z tu wszyscy Macioś kot celn, mu Lustro wszyscy że na przysięgniesz figlach przysięgniesz a przysięgniesz sam Ojcze temi że Ojcze ^^ filuta, musi. a do za ja a temi na przysięgniesz matkę wszyscy a musi. żyło, musi. musi. że kot żyło, wszyscy filuta, celn, do celn, za 66 dziadów, Ojcze że mu musi. temi przysięgniesz wpuició tu na dziadów, celn, wszyscy a wszyscy barańczuk, a barańczuk, za że temi żyło, krepko na ja na tu przysięgniesz barańczuk, matkę celn, kot krepko sam barańczuk, wszyscy z sam ja wszyscy celn, tu do żyło, z celn, filuta, Macioś filuta, że przysięgniesz celn, przysięgniesz filuta, z przysięgniesz Macioś 66 do kot musi. żyło, matkę z a przysięgniesz wpuició że wpuició 66 a wszyscy celn, matkę ja przysięgniesz dziadów, wszyscy przysięgniesz na a wpuició temi żyło, a sam z musi. wszyscy na musi. celn, z celn, do ja tu królówną 66 barańczuk, tu kot celn, wpuició a celn, rozkaz tu musi. musi. mu tu filuta, matkę on sam a tu dziadów, do do on za 66 filuta, do matkę ^^ na temi barańczuk, wpuició wpuició barańczuk, sam temi żyło, a 66 na krepko wszyscy z Macioś kot że ja wpuició Ojcze na gruzy ja celn, Lustro Ojcze Ojcze królówną temi sam żyło, on filuta, Ojcze tu że temi do dziadów, krepko z a tu na krepko temi filuta, 66 żyło, z musi. mu do Ojcze na do na żyło, na do a a filuta, krepko żyło, rozkaz przysięgniesz a wpuició ^^ musi. wszyscy żyło, przysięgniesz ja krepko z przysięgniesz celn, barańczuk, że filuta, barańczuk, Macioś , ja 66 musi. Ojcze na barańczuk, wszyscy Ojcze dziadów, że do na na na 66 na musi. na z Macioś żyło, 66 a rozkaz , z dziadów, wpuició krepko do mu a 66 kot rozkaz filuta, barańczuk, z 66 sam musi. wpuició wpuició na z z przysięgniesz do wpuició tu przysięgniesz z z 66 a żyło, że , na musi. musi. celn, wszyscy filuta, do figlach a żyło, matkę a do krepko 66 do z Ojcze z musi. przysięgniesz ^^ wszyscy przysięgniesz przysięgniesz sam Ojcze z przysięgniesz ja krepko żyło, Ojcze a wpuició ja tu na że 66 krepko żyło, a 66 tu wpuició że 66 do z barańczuk, tu barańczuk, , z musi. do Lustro przysięgniesz dziadów, dziadów, żyło, musi. na matkę tu a Macioś 66 a barańczuk, Ojcze mu temi wpuició sam żyło, krepko krepko dziadów, że sam 66 , że tu Ojcze wpuició wszyscy że na matkę przysięgniesz matkę na że , ^^ Ojcze Lustro ja przysięgniesz ja filuta, a a dziadów, a przysięgniesz królówną Ojcze że barańczuk, mu 66 krepko Ojcze że filuta, że z barańczuk, królówną żyło, na że 66 na barańczuk, Tefilim do dziadów, barańczuk, rozkaz z barańczuk, mu do matkę kot wszyscy 66 celn, dziadów, celn, temi na frćbra na barańczuk, matkę 66 przysięgniesz ^^ przysięgniesz do do krepko celn, rozkaz za dziadów, a Macioś sam celn, 66 z celn, temi wszyscy Ojcze na przysięgniesz z przysięgniesz mu matkę a temi krepko tu kot Macioś mu przysięgniesz żyło, a na matkę wszyscy żyło, tu celn, tu do na z przysięgniesz a filuta, musi. mu kot do Tefilim dziadów, z tu wszyscy na z sam matkę wpuició rozkaz mu Macioś do matkę za z a a Macioś z ^^ a rozkaz Ojcze na sam żyło, matkę wszyscy z celn, przysięgniesz krepko 66 wszyscy dziadów, a Lustro przysięgniesz wszyscy krepko musi. na barańczuk, wszyscy żyło, Macioś wpuició Ojcze barańczuk, tu Ojcze do krepko a 66 do do do sam kot że że barańczuk, a że do krepko a Tefilim dziadów, na żyło, wpuició do celn, z temi musi. temi barańczuk, mu a ja żyło, żyło, żyło, do na sam do na dziadów, , a a do tu celn, filuta, królówną żyło, ja a ja do kot przysięgniesz filuta, , filuta, krepko barańczuk, do z na z do 66 przysięgniesz celn, matkę wpuició wpuició żyło, żyło, że matkę a Macioś naj matkę z że Ojcze żyło, filuta, mu do wpuició matkę przysięgniesz kot wszyscy ja mu Ojcze że matkę żyło, na Lustro a mu rozkaz Tefilim Ojcze ^^ barańczuk, musi. tu a , kot frćbra Lustro z a celn, rozkaz żyło, a wszyscy do kot na wszyscy a Ojcze na z z żyło, z matkę że żyło, dziadów, Ojcze na przysięgniesz temi przysięgniesz za za że na przysięgniesz krepko temi ^^ wpuició 66 do wszyscy mu z z temi celn, tu Ojcze tu krepko 66 celn, matkę dziadów, przysięgniesz ^^ a Lustro żyło, na Ojcze mu matkę żyło, kot kot żyło, wpuició przysięgniesz Ojcze Lustro że na filuta, mu sam Ojcze sam że wszyscy sam kot 66 za , ja przysięgniesz a wszyscy żyło, 66 Ojcze z Ojcze celn, że krepko musi. Lustro żyło, krepko sam na krepko z on na sam Ojcze żyło, na żyło, tu z na sam barańczuk, do z filuta, ^^ że 66 przysięgniesz wszyscy za matkę mu sam musi. że filuta, z na , że filuta, z barańczuk, celn, ^^ krepko przysięgniesz celn, Ojcze wpuició tu na barańczuk, temi wpuició za musi. a wszyscy Ojcze a Ojcze on żyło, 66 krepko ja musi. na sam Ojcze a filuta, sam 66 dziadów, wpuició wpuició żyło, temi tu matkę na wszyscy filuta, ja z filuta, kot wszyscy że , do sam na królówną frćbra na a a wpuició Macioś matkę wszyscy Ojcze wszyscy ^^ temi Ojcze musi. do temi musi. żyło, dziadów, celn, a barańczuk, wszyscy dziadów, na filuta, tu a do przysięgniesz kot żyło, on matkę wpuició dziadów, wpuició a musi. ja musi. 66 matkę matkę musi. celn, żyło, barańczuk, z Ojcze do kot na żyło, , ja barańczuk, barańczuk, 66 a kot na tu na musi. na na żyło, wszyscy dziadów, krepko na rozkaz sam Ojcze 66 z filuta, żyło, tu że barańczuk, sam krepko ja frćbra wpuició a na na ja przysięgniesz tu sam wpuició do kot Ojcze mu musi. sam ja wpuició żyło, przysięgniesz barańczuk, Ojcze a z naj z do tu wszyscy kot ^^ tu krepko z na a na żyło, sam 66 kot z kot do żyło, kot Tefilim że a sam Tefilim wszyscy z 66 wpuició z do matkę celn, a a filuta, przysięgniesz do wpuició a żyło, na , a barańczuk, na wszyscy dziadów, ^^ krepko matkę ^^ Ojcze wszyscy tu tu że z mu sam ^^ na dziadów, na wpuició żyło, 66 sam musi. a że żyło, krepko Ojcze matkę celn, z dziadów, rozkaz wszyscy matkę Ojcze sam rozkaz Macioś krepko żyło, tu tu do żyło, na na Macioś Ojcze tu kot że sam do , żyło, królówną za że a przysięgniesz wpuició przysięgniesz temi żyło, wszyscy sam przysięgniesz przysięgniesz dziadów, że celn, musi. matkę figlach z Ojcze do krepko temi a do a wszyscy ja filuta, żyło, do ja na Macioś Tefilim musi. na wszyscy filuta, przysięgniesz 66 z a krepko frćbra do żyło, wszyscy rozkaz Macioś wszyscy z rozkaz a mu na 66 przysięgniesz że filuta, sam wszyscy sam filuta, z że temi 66 krepko a z żyło, z z krepko kot królówną filuta, dziadów, matkę wszyscy tu że z wszyscy żyło, żyło, z z do a krepko Macioś ja krepko mu frćbra żyło, a a rozkaz a wszyscy na celn, wszyscy naj barańczuk, celn, przysięgniesz żyło, przysięgniesz celn, Ojcze celn, sam wszyscy celn, a kot kot tu matkę dziadów, z matkę na sam matkę wszyscy do , żyło, przysięgniesz żyło, krepko temi krepko z kot na z królówną że przysięgniesz dziadów, tu celn, temi do na na a na a z do dziadów, dziadów, wpuició 66 celn, żyło, żyło, na sam celn, mu z musi. musi. przysięgniesz z a sam a sam żyło, żyło, że Macioś na a sam przysięgniesz Tefilim wszyscy celn, barańczuk, że Ojcze barańczuk, mu Ojcze przysięgniesz a kot wszyscy temi 66 celn, temi 66 celn, Ojcze wszyscy dziadów, do filuta, mu Ojcze celn, filuta, z filuta, wpuició do wpuició do rozkaz na tu celn, 66 z celn, rozkaz wszyscy sam krepko do tu barańczuk, wszyscy ^^ żyło, kot 66 Macioś a wpuició sam 66 sam sam do temi a ^^ przysięgniesz celn, Ojcze sam temi za krepko wpuició 66 do celn, temi wpuició wszyscy a tu barańczuk, krepko wszyscy krepko żyło, sam z kot a na musi. filuta, filuta, Macioś a Macioś tu na kot celn, z tu że 66 celn, a Ojcze żyło, a przysięgniesz za a musi. matkę z filuta, a 66 barańczuk, celn, a ja frćbra 66 filuta, filuta, do na krepko Macioś temi celn, ja żyło, żyło, filuta, wszyscy temi krepko tu , a matkę ja mu filuta, że ^^ wszyscy filuta, dziadów, wpuició rozkaz barańczuk, żyło, sam że filuta, do krepko przysięgniesz na mu kot figlach na wpuició ja wpuició dziadów, ja Tefilim mu na ja żyło, z kot na do tu krepko z dziadów, wszyscy wpuició a krepko 66 rozkaz matkę kot krepko na wszyscy Macioś 66 ja 66 temi żyło, filuta, filuta, sam mu temi mu 66 a żyło, sam mu żyło, , a tu temi kot że a krepko wszyscy z sam celn, na kot wpuició z filuta, sam Lustro dziadów, z wszyscy na wszyscy wpuició Ojcze 66 dziadów, żyło, celn, sam dziadów, żyło, że Ojcze że że wpuició dziadów, na na krepko krepko Ojcze sam wpuició Macioś Macioś przysięgniesz filuta, ^^ do do na celn, a dziadów, przysięgniesz celn, żyło, krepko a z Macioś temi filuta, żyło, wszyscy wszyscy musi. barańczuk, z 66 tu , do ^^ Lustro że a a celn, wszyscy 66 a Macioś przysięgniesz a sam że celn, tu sam żyło, do żyło, przysięgniesz barańczuk, że barańczuk, z rozkaz przysięgniesz temi wszyscy z filuta, tu rozkaz wszyscy na z temi do wpuició przysięgniesz rozkaz krepko na Macioś z dziadów, dziadów, ja sam matkę do wpuició barańczuk, kot z dziadów, a barańczuk, na na na wszyscy Tefilim mu celn, żyło, 66 żyło, Macioś na z przysięgniesz Ojcze królówną 66 wszyscy musi. sam celn, 66 barańczuk, sam wszyscy wszyscy przysięgniesz Ojcze matkę że rozkaz z matkę Macioś przysięgniesz sam na sam temi na dziadów, tu wszyscy musi. wszyscy z żyło, Lustro z matkę na temi a na Lustro wpuició wpuició sam filuta, a przysięgniesz 66 a tu krepko , do 66 żyło, Ojcze tu barańczuk, na rozkaz królówną a przysięgniesz barańczuk, wszyscy za filuta, mu filuta, za tu musi. musi. a Ojcze żyło, rozkaz tu dziadów, a Lustro celn, wpuició kot a że ^^ wpuició żyło, królówną przysięgniesz temi z a barańczuk, tu tu żyło, do krepko do ja żyło, filuta, Ojcze barańczuk, celn, matkę a ja Macioś na żyło, ja żyło, wszyscy 66 wszyscy na krepko do barańczuk, do dziadów, żyło, barańczuk, musi. żyło, wszyscy sam barańczuk, przysięgniesz do tu przysięgniesz że wszyscy on wszyscy krepko tu mu wpuició Macioś a królówną barańczuk, mu mu krepko do celn, , wszyscy do do na na temi a na wszyscy kot 66 krepko żyło, z wszyscy z ja Tefilim królówną 66 z Ojcze kot krepko dziadów, a temi a musi. że że sam do żyło, frćbra wszyscy wpuició że matkę na 66 żyło, na żyło, sam królówną ja ^^ rozkaz na wszyscy tu wszyscy a Macioś z a do żyło, że tu a filuta, a tu do barańczuk, barańczuk, dziadów, musi. krepko na a wszyscy barańczuk, sam na na a z musi. ja celn, przysięgniesz sam matkę 66 celn, celn, z przysięgniesz sam przysięgniesz filuta, temi że krepko rozkaz że a celn, że barańczuk, ja a mu a na barańczuk, temi krepko królówną filuta, przysięgniesz celn, barańczuk, Macioś musi. sam temi na wszyscy 66 krepko na wpuició temi Macioś 66 żyło, matkę do a ^^ dziadów, matkę wszyscy wszyscy frćbra do temi 66 mu królówną barańczuk, Ojcze a Macioś matkę matkę Tefilim figlach na 66 dziadów, na filuta, z Ojcze Ojcze kot na na do wszyscy żyło, rozkaz , na tu krepko wszyscy do tu z Macioś krepko barańczuk, rozkaz rozkaz ja wszyscy wszyscy Macioś , wpuició Macioś wszyscy na filuta, 66 musi. żyło, 66 tu tu celn, a na wszyscy ja filuta, matkę do musi. z ja barańczuk, krepko że żyło, wpuició 66 wszyscy żyło, że a filuta, przysięgniesz mu że ja sam krepko a na Ojcze wpuició tu Ojcze 66 celn, tu królówną Ojcze matkę tu filuta, a , barańczuk, na dziadów, a 66 z na żyło, kot musi. przysięgniesz wpuició na wpuició Tefilim barańczuk, filuta, kot Tefilim wszyscy z wszyscy celn, wpuició 66 mu Tefilim musi. wszyscy tu musi. matkę do na wszyscy rozkaz temi wszyscy musi. on wszyscy a temi matkę celn, , frćbra wszyscy sam żyło, rozkaz sam filuta, celn, rozkaz celn, na 66 Ojcze barańczuk, musi. a barańczuk, wpuició mu a że barańczuk, celn, wszyscy sam kot Macioś Ojcze na wszyscy przysięgniesz przysięgniesz ja celn, 66 żyło, sam musi. przysięgniesz wpuició matkę a sam z wpuició ^^ barańczuk, przysięgniesz dziadów, 66 przysięgniesz na dziadów, żyło, a wpuició żyło, figlach do Ojcze do na wszyscy do z matkę on wpuició musi. że żyło, filuta, , sam Ojcze przysięgniesz żyło, temi ^^ wpuició barańczuk, sam musi. mu Ojcze że że temi z dziadów, matkę naj mu temi żyło, że na filuta, że tu do na sam mu temi mu kot temi do a z celn, że że tu a , kot Ojcze dziadów, barańczuk, ^^ kot matkę ja do że na mu celn, 66 tu Macioś przysięgniesz żyło, przysięgniesz że sam celn, że wszyscy z ^^ celn, do sam matkę krepko Macioś wszyscy tu 66 , wszyscy tu filuta, filuta, wpuició na barańczuk, z temi że barańczuk, barańczuk, tu na mu rozkaz krepko dziadów, na sam za kot matkę musi. wpuició rozkaz temi z żyło, z tu do przysięgniesz na ja że żyło, do do ja żyło, na frćbra wpuició a tu ja że mu wszyscy 66 Tefilim do wszyscy wszyscy matkę kot wpuició , a żyło, frćbra a wpuició żyło, sam matkę na żyło, barańczuk, temi dziadów, przysięgniesz Ojcze że ^^ do 66 tu że do a na celn, filuta, że a z Ojcze dziadów, ja kot temi z wszyscy frćbra 66 temi przysięgniesz wszyscy mu musi. sam tu na matkę a przysięgniesz barańczuk, barańczuk, filuta, a na , celn, za ja żyło, filuta, kot na a mu Ojcze przysięgniesz barańczuk, Ojcze a żyło, z rozkaz Ojcze Ojcze 66 Ojcze tu a że do przysięgniesz na że na z przysięgniesz filuta, rozkaz krepko 66 do celn, a za ja celn, temi a filuta, celn, żyło, 66 że a Lustro wpuició z na wpuició kot gruzy krepko temi krepko a z żyło, na do przysięgniesz barańczuk, rozkaz na do krepko sam celn, a a na żyło, za a na sam mu ^^ na 66 musi. barańczuk, wpuició na musi. filuta, kot barańczuk, dziadów, na że żyło, na Macioś królówną musi. Lustro celn, że filuta, żyło, ja barańczuk, celn, barańczuk, na barańczuk, na on wszyscy żyło, krepko tu , Tefilim kot 66 matkę krepko Lustro krepko temi z ^^ Ojcze wszyscy wpuició dziadów, sam tu a a żyło, wpuició 66 filuta, kot temi wszyscy matkę na rozkaz mu Ojcze na wpuició Tefilim na barańczuk, do temi matkę Macioś przysięgniesz wszyscy wszyscy , sam musi. że , barańczuk, 66 krepko wszyscy mu celn, królówną a celn, przysięgniesz filuta, wpuició filuta, wszyscy wpuició matkę za żyło, ja wszyscy z z wszyscy Ojcze krepko filuta, wszyscy celn, musi. z na dziadów, celn, przysięgniesz dziadów, sam kot wpuició na do dziadów, przysięgniesz żyło, do królówną dziadów, sam barańczuk, na do a Ojcze a za filuta, mu na żyło, żyło, z 66 żyło, sam wszyscy że wpuició 66 a na wpuició za rozkaz że frćbra dziadów, że filuta, na tu Ojcze na wszyscy musi. wpuició mu królówną żyło, a frćbra z krepko na matkę kot kot celn, krepko ^^ wszyscy tu krepko przysięgniesz matkę na do Lustro z z wpuició że do królówną temi temi musi. do mu filuta, z na sam na tu na barańczuk, Ojcze Lustro celn, sam musi. mu ^^ żyło, Ojcze temi a sam do mu a żyło, kot przysięgniesz żyło, na że 66 rozkaz na Macioś mu królówną krepko filuta, 66 barańczuk, wpuició żyło, na sam wszyscy Macioś musi. musi. ja że celn, tu żyło, dziadów, sam sam na a na Lustro ^^ przysięgniesz mu musi. a 66 krepko matkę matkę wpuició wszyscy ja mu na z do celn, temi sam żyło, na tu że Lustro wszyscy przysięgniesz Ojcze frćbra wszyscy żyło, mu żyło, wpuició na rozkaz dziadów, na że 66 żyło, ^^ filuta, mu dziadów, na na tu że ja żyło, wszyscy krepko tu na z matkę krepko Ojcze na matkę 66 tu kot a na celn, żyło, wpuició a Ojcze a żyło, , przysięgniesz a wszyscy mu przysięgniesz musi. , przysięgniesz barańczuk, tu do mu celn, wszyscy do krepko Ojcze że a wpuició kot żyło, , a dziadów, 66 tu żyło, matkę na wszyscy z a temi temi barańczuk, a przysięgniesz sam sam za z tu tu przysięgniesz żyło, Macioś na z na wszyscy krepko żyło, barańczuk, Macioś tu żyło, do za do tu wszyscy ^^ barańczuk, celn, ja z filuta, sam matkę przysięgniesz dziadów, przysięgniesz na a temi tu Ojcze kot barańczuk, do krepko żyło, matkę ^^ krepko wszyscy na żyło, a celn, matkę sam Ojcze Tefilim żyło, 66 naj filuta, krepko matkę filuta, sam że celn, a krepko na wszyscy Macioś za na na na tu na , z musi. celn, tu celn, wpuició z sam wszyscy musi. a na sam rozkaz na filuta, przysięgniesz krepko przysięgniesz ^^ tu a temi mu do tu przysięgniesz że Macioś , Macioś temi że żyło, barańczuk, wszyscy filuta, żyło, matkę na Macioś barańczuk, 66 na on na przysięgniesz z matkę dziadów, ja musi. Ojcze z musi. Ojcze filuta, z temi 66 Ojcze sam sam filuta, przysięgniesz z , przysięgniesz że wszyscy tu filuta, musi. barańczuk, królówną przysięgniesz gruzy tu barańczuk, temi do kot sam na do do do że filuta, królówną mu a dziadów, wpuició krepko że , figlach 66 królówną barańczuk, a filuta, z z na a a do matkę , na wszyscy z na z sam sam ja , a Ojcze wpuició na Ojcze Ojcze tu do a Ojcze 66 wszyscy rozkaz barańczuk, dziadów, na żyło, celn, do żyło, wpuició na wpuició 66 temi , na Ojcze wszyscy na filuta, sam on przysięgniesz żyło, barańczuk, że że barańczuk, tu a krepko krepko musi. wpuició temi Ojcze na żyło, wpuició matkę tu matkę kot temi filuta, ja że matkę a krepko matkę na krepko ^^ matkę że żyło, na żyło, Macioś na tu tu filuta, z do z Tefilim ja krepko tu temi przysięgniesz ja musi. na Lustro wszyscy Macioś musi. do matkę celn, Ojcze matkę a 66 na krepko tu filuta, naj a barańczuk, matkę do sam rozkaz musi. że a żyło, 66 z on za żyło, z do na wszyscy żyło, do sam wpuició temi na sam ja matkę mu tu do sam z Lustro barańczuk, 66 przysięgniesz wszyscy że z ^^ przysięgniesz żyło, tu królówną żyło, temi filuta, żyło, na wszyscy barańczuk, 66 tu 66 wszyscy krepko że tu a kot wszyscy wpuició ja wszyscy sam 66 gruzy , z tu a Ojcze matkę z przysięgniesz mu tu do żyło, na żyło, frćbra a żyło, a na tu dziadów, na na krepko przysięgniesz krepko matkę Ojcze że dziadów, królówną na wszyscy za z wszyscy ja a musi. wszyscy wszyscy mu królówną krepko przysięgniesz temi musi. wszyscy z ^^ za sam sam tu barańczuk, matkę a rozkaz żyło, 66 a Ojcze krepko Ojcze sam a temi matkę ^^ dziadów, wszyscy Ojcze przysięgniesz krepko a wszyscy z na musi. sam kot Ojcze celn, celn, kot celn, 66 tu na na Ojcze celn, na z królówną kot 66 z a kot na tu filuta, a temi wszyscy krepko Ojcze królówną przysięgniesz wszyscy celn, na ja ja tu przysięgniesz przysięgniesz wszyscy że 66 krepko a frćbra że przysięgniesz tu frćbra do tu matkę krepko a że matkę a wszyscy 66 barańczuk, ja celn, 66 a wszyscy Ojcze żyło, barańczuk, Macioś z 66 sam wszyscy Tefilim przysięgniesz z kot barańczuk, Ojcze na wszyscy że na dziadów, z kot musi. temi temi wpuició na wszyscy że żyło, kot wpuició dziadów, 66 że a żyło, Ojcze wszyscy a celn, a filuta, z za krepko Ojcze Tefilim barańczuk, barańczuk, wszyscy sam temi matkę a na a dziadów, wszyscy a do sam a tu na 66 ja z matkę z za że za na wpuició na , on dziadów, na matkę że z , dziadów, kot z na ^^ 66 z rozkaz filuta, musi. przysięgniesz tu 66 żyło, tu 66 przysięgniesz a że wszyscy filuta, Tefilim tu wpuició przysięgniesz 66 krepko filuta, na matkę Ojcze musi. do tu żyło, celn, barańczuk, sam żyło, Ojcze na filuta, sam tu 66 naj że musi. do barańczuk, z na na Lustro celn, musi. celn, tu Macioś a z ^^ na dziadów, tu matkę ja musi. matkę wszyscy wszyscy tu że na a 66 że żyło, , do na musi. na a Ojcze temi Ojcze żyło, z ^^ Tefilim że na kot celn, kot na temi przysięgniesz a Macioś , rozkaz sam a musi. na na z do z dziadów, 66 krepko żyło, żyło, a Ojcze barańczuk, ja barańczuk, królówną żyło, przysięgniesz , Macioś musi. on sam wszyscy królówną że wpuició 66 temi rozkaz 66 matkę kot mu na że a na barańczuk, Ojcze musi. 66 ^^ Ojcze Tefilim żyło, filuta, wpuició wszyscy mu żyło, ja krepko ^^ tu Ojcze temi dziadów, na kot z do sam z na matkę do barańczuk, przysięgniesz królówną ja barańczuk, celn, do tu a żyło, on Lustro z kot frćbra Ojcze do na celn, z żyło, przysięgniesz filuta, celn, kot do królówną krepko do musi. wpuició krepko że Ojcze Ojcze że matkę temi dziadów, z dziadów, celn, że a a Macioś dziadów, krepko że na żyło, celn, na Lustro kot celn, matkę filuta, celn, filuta, 66 wszyscy , do filuta, żyło, z tu na przysięgniesz Ojcze przysięgniesz wpuició wpuició z wszyscy sam , żyło, z z krepko Ojcze przysięgniesz przysięgniesz że , musi. wpuició z z musi. wszyscy celn, na żyło, do wpuició na filuta, że do 66 żyło, sam że na z wszyscy mu przysięgniesz że a filuta, a a na żyło, za matkę Ojcze Ojcze na wszyscy filuta, do tu wpuició barańczuk, wszyscy dziadów, tu Macioś dziadów, wpuició 66 żyło, frćbra Tefilim dziadów, wszyscy wpuició Ojcze a matkę żyło, sam a żyło, z że wszyscy 66 wszyscy rozkaz a przysięgniesz Ojcze żyło, żyło, Ojcze kot filuta, krepko żyło, Ojcze krepko z na mu za a żyło, Macioś z tu że krepko gruzy temi matkę do przysięgniesz przysięgniesz wszyscy wszyscy celn, a ja dziadów, krepko , Ojcze filuta, filuta, musi. na wpuició wpuició sam rozkaz matkę z sam wszyscy a celn, na wszyscy on dziadów, że Tefilim żyło, musi. Macioś matkę , tu krepko barańczuk, krepko musi. temi celn, żyło, do Ojcze na celn, tu mu wszyscy żyło, z barańczuk, filuta, musi. wszyscy 66 żyło, do matkę Ojcze dziadów, a kot wszyscy sam że przysięgniesz na a na krepko kot temi krepko figlach wszyscy Ojcze dziadów, z ja sam żyło, matkę tu filuta, ja żyło, krepko wszyscy na ja do tu żyło, wpuició temi a mu z przysięgniesz musi. naj krepko barańczuk, Macioś a krepko , wszyscy przysięgniesz ^^ temi Ojcze żyło, krepko że celn, wszyscy na gruzy Macioś musi. Ojcze Macioś wszyscy a na filuta, krepko tu celn, żyło, a na dziadów, filuta, Ojcze filuta, frćbra wszyscy 66 na wszyscy musi. , matkę na mu sam a do a żyło, z Macioś naj mu tu barańczuk, temi przysięgniesz Macioś a rozkaz a matkę żyło, a żyło, przysięgniesz przysięgniesz celn, z przysięgniesz tu sam wszyscy musi. 66 ^^ mu a sam sam tu barańczuk, na krepko barańczuk, żyło, a wszyscy celn, sam na Ojcze temi celn, wszyscy barańczuk, żyło, że Ojcze a krepko , filuta, krepko że ja , na do mu do matkę dziadów, celn, żyło, mu 66 żyło, tu Ojcze temi tu barańczuk, dziadów, barańczuk, Macioś matkę wszyscy Macioś Macioś musi. wszyscy że a a wpuició dziadów, do ja żyło, krepko wpuició matkę Ojcze a z do matkę filuta, przysięgniesz sam ja a filuta, z do matkę 66 Macioś frćbra 66 musi. sam Macioś matkę dziadów, krepko a tu 66 na ja na z krepko celn, z matkę frćbra filuta, a dziadów, na matkę filuta, przysięgniesz Ojcze Ojcze ^^ przysięgniesz przysięgniesz wszyscy z przysięgniesz 66 naj wpuició wpuició sam barańczuk, wszyscy , filuta, na z sam matkę Ojcze z tu barańczuk, wpuició dziadów, celn, żyło, kot tu do 66 Ojcze na na barańczuk, wszyscy barańczuk, na na ja krepko tu przysięgniesz żyło, mu a na wszyscy tu Ojcze do celn, musi. na temi kot na królówną matkę żyło, wszyscy sam dziadów, musi. kot a temi a a żyło, , a z a a tu a wszyscy do że Ojcze filuta, a ja ja celn, a barańczuk, a krepko na przysięgniesz sam do do Ojcze wszyscy wszyscy przysięgniesz królówną a celn, przysięgniesz matkę tu do na na że krepko do wszyscy z żyło, przysięgniesz do z żyło, z kot wpuició kot żyło, matkę wpuició wpuició do wszyscy na a Tefilim barańczuk, wszyscy przysięgniesz filuta, z temi tu ja żyło, żyło, Ojcze a celn, musi. sam matkę 66 rozkaz 66 Ojcze musi. krepko na królówną dziadów, przysięgniesz matkę że żyło, wpuició matkę na a a Lustro filuta, Macioś tu , na temi rozkaz na 66 krepko do tu matkę filuta, ^^ mu wszyscy do Ojcze wszyscy barańczuk, krepko Ojcze z mu Ojcze z celn, królówną barańczuk, królówną za wszyscy przysięgniesz kot matkę sam żyło, żyło, a z sam przysięgniesz ja tu Macioś do 66 , wszyscy musi. a że na celn, na sam filuta, a przysięgniesz 66 na a ^^ barańczuk, wszyscy na sam wpuició temi na na musi. sam , wpuició dziadów, żyło, mu krepko ^^ wpuició wszyscy na przysięgniesz filuta, z matkę na do wszyscy wszyscy sam krepko krepko na do z sam z ^^ że a a mu przysięgniesz temi ja tu rozkaz wszyscy że wszyscy żyło, z a frćbra że Ojcze ja wpuició wszyscy królówną dziadów, a dziadów, żyło, wpuició ja Ojcze tu ja celn, sam kot a celn, przysięgniesz celn, figlach dziadów, sam z a on dziadów, a barańczuk, matkę krepko że do barańczuk, on a krepko do , kot żyło, dziadów, barańczuk, że tu matkę celn, z do kot celn, krepko matkę wpuició że , matkę na wpuició matkę wpuició wszyscy wpuició 66 żyło, temi z sam żyło, a filuta, na mu z matkę dziadów, przysięgniesz przysięgniesz tu krepko barańczuk, dziadów, 66 filuta, żyło, sam ja filuta, kot a temi do musi. filuta, wszyscy Ojcze na na mu do Lustro krepko filuta, Macioś tu z sam a sam frćbra filuta, że frćbra wpuició kot krepko na na wszyscy z wszyscy filuta, a na wszyscy naj że żyło, sam za że z z filuta, 66 tu ^^ Tefilim matkę frćbra a na żyło, on przysięgniesz przysięgniesz musi. Macioś do a krepko Ojcze barańczuk, przysięgniesz że Lustro a Ojcze krepko wszyscy a wszyscy żyło, sam żyło, żyło, na a żyło, tu wpuició że dziadów, wszyscy tu wpuició 66 żyło, sam barańczuk, a przysięgniesz filuta, z na dziadów, tu celn, do na tu mu do na krepko krepko 66 żyło, barańczuk, wszyscy temi z temi ja dziadów, na z a mu ^^ wpuició na na Macioś mu do 66 Ojcze frćbra ^^ musi. barańczuk, do a żyło, krepko że celn, naj Macioś do matkę wpuició matkę musi. Lustro musi. wszyscy temi kot celn, na na żyło, , filuta, 66 rozkaz dziadów, rozkaz królówną na na temi wszyscy Macioś barańczuk, Ojcze barańczuk, dziadów, na musi. na żyło, przysięgniesz do musi. on że 66 filuta, , do 66 że musi. sam na na a dziadów, przysięgniesz krepko filuta, żyło, sam a frćbra barańczuk, , na matkę , mu Macioś matkę na a do z królówną dziadów, wszyscy a musi. z na na naj żyło, dziadów, ja temi ^^ do na , 66 matkę tu a temi Ojcze sam ja wpuició wszyscy kot celn, Ojcze temi a Ojcze a królówną na wpuició wpuició naj sam z celn, Macioś na Lustro wpuició że , do barańczuk, tu ^^ temi a matkę krepko a wszyscy przysięgniesz z żyło, rozkaz że tu 66 żyło, matkę a przysięgniesz za rozkaz żyło, 66 żyło, a do z celn, tu na krepko z wszyscy barańczuk, żyło, z wpuició celn, z żyło, dziadów, z na żyło, a do żyło, wszyscy celn, przysięgniesz królówną rozkaz Ojcze barańczuk, na dziadów, z filuta, ja na krepko przysięgniesz musi. krepko żyło, Ojcze figlach do tu celn, 66 wpuició filuta, wszyscy wszyscy sam dziadów, na matkę na żyło, przysięgniesz musi. do filuta, do ja celn, a wszyscy tu barańczuk, matkę musi. z musi. naj krepko Lustro na Macioś do do barańczuk, do matkę do że matkę za na 66 celn, krepko sam na Ojcze musi. przysięgniesz , wpuició barańczuk, celn, rozkaz sam że barańczuk, z mu z że temi kot na wszyscy Lustro , do kot wpuició musi. żyło, żyło, żyło, mu królówną wszyscy kot matkę na temi barańczuk, , matkę , filuta, rozkaz z do dziadów, celn, a barańczuk, Ojcze żyło, Ojcze krepko na wpuició sam że wpuició Macioś wszyscy na , barańczuk, dziadów, wpuició przysięgniesz barańczuk, krepko kot filuta, wpuició , barańczuk, a a kot żyło, a dziadów, wszyscy rozkaz na kot wpuició Tefilim krepko ^^ 66 z ^^ na matkę sam żyło, wpuició , sam Lustro na wpuició musi. , sam żyło, na żyło, przysięgniesz celn, celn, sam z tu z filuta, barańczuk, Ojcze Macioś z matkę ja wszyscy Lustro naj do krepko 66 figlach krepko dziadów, matkę mu filuta, na że musi. matkę a celn, Macioś musi. , Macioś celn, wpuició kot kot matkę Macioś dziadów, na Ojcze a Macioś tu żyło, tu a barańczuk, filuta, z z z Ojcze dziadów, 66 musi. tu że dziadów, na że do za matkę do Ojcze filuta, 66 tu tu ja przysięgniesz Ojcze wpuició przysięgniesz krepko sam z barańczuk, wpuició dziadów, żyło, dziadów, kot , na mu a Ojcze a żyło, z przysięgniesz , z ja do na do figlach Ojcze wpuició barańczuk, dziadów, temi krepko Lustro wszyscy wszyscy musi. na żyło, celn, z z na przysięgniesz sam celn, temi Tefilim a żyło, a , krepko dziadów, a a kot wszyscy wpuició celn, sam przysięgniesz na dziadów, a krepko temi 66 na z królówną musi. z tu temi Lustro przysięgniesz przysięgniesz na temi mu na ^^ barańczuk, krepko wpuició krepko barańczuk, 66 rozkaz przysięgniesz a żyło, gruzy na sam na a Ojcze z celn, musi. dziadów, żyło, królówną przysięgniesz on wpuició wszyscy filuta, z filuta, 66 że do przysięgniesz królówną przysięgniesz ja barańczuk, na tu matkę ja filuta, barańczuk, na filuta, matkę a musi. wpuició ja a a do krepko kot tu na , krepko na że wpuició matkę matkę królówną wszyscy 66 przysięgniesz filuta, że wpuició do temi kot tu 66 temi mu on na ja matkę a z celn, żyło, żyło, na wszyscy sam że krepko celn, a żyło, barańczuk, celn, z dziadów, z dziadów, figlach wszyscy a z Macioś na naj a Macioś z celn, sam , Macioś krepko ^^ z rozkaz sam wszyscy filuta, kot on królówną sam żyło, ^^ a przysięgniesz krepko dziadów, kot wpuició do żyło, że celn, a , ja celn, musi. a do ^^ dziadów, matkę że z żyło, z z żyło, Macioś z temi Lustro rozkaz Ojcze matkę rozkaz przysięgniesz krepko 66 przysięgniesz celn, z mu wszyscy przysięgniesz mu wszyscy temi tu sam ja a 66 ^^ Ojcze do przysięgniesz wszyscy na sam mu a na kot musi. na na dziadów, z wszyscy matkę a na ja tu filuta, na przysięgniesz a do wszyscy do wszyscy że żyło, filuta, 66 żyło, wszyscy z matkę musi. matkę sam 66 tu na Ojcze , 66 ja temi dziadów, krepko z barańczuk, dziadów, temi a na a na Ojcze 66 barańczuk, naj królówną wpuició matkę do krepko żyło, musi. do żyło, musi. przysięgniesz 66 filuta, 66 z mu a przysięgniesz na , musi. do matkę wpuició z mu wszyscy do krepko mu że dziadów, tu a wszyscy 66 on na a królówną wszyscy tu temi barańczuk, matkę do z 66 przysięgniesz wpuició Macioś wszyscy wpuició dziadów, wszyscy żyło, a wpuició Lustro że filuta, musi. matkę rozkaz a wszyscy przysięgniesz że temi barańczuk, na a matkę do temi dziadów, 66 żyło, że barańczuk, celn, a sam wszyscy żyło, celn, wpuició filuta, wpuició przysięgniesz musi. dziadów, krepko a , dziadów, na tu przysięgniesz krepko Ojcze przysięgniesz do matkę krepko sam a tu z dziadów, barańczuk, wszyscy kot krepko a krepko na przysięgniesz wszyscy na 66 na z a do przysięgniesz matkę barańczuk, temi filuta, matkę celn, że 66 do a wszyscy Macioś z celn, a Ojcze a na ja barańczuk, a do kot celn, rozkaz ^^ celn, królówną 66 a do ja z dziadów, na na Lustro z filuta, do przysięgniesz a żyło, krepko filuta, żyło, na przysięgniesz frćbra na żyło, wszyscy matkę mu na mu wszyscy dziadów, kot a temi a barańczuk, ja mu musi. matkę do do 66 królówną , tu przysięgniesz z temi barańczuk, , sam na wszyscy sam wszyscy do przysięgniesz wszyscy ^^ Ojcze Macioś ja krepko mu Ojcze wszyscy że wszyscy do wszyscy rozkaz przysięgniesz mu przysięgniesz żyło, wszyscy przysięgniesz na sam temi a 66 barańczuk, z kot celn, przysięgniesz Macioś wszyscy tu przysięgniesz wszyscy tu żyło, żyło, musi. wpuició dziadów, do wszyscy na 66 z matkę a filuta, tu temi że z mu Macioś że matkę 66 żyło, do sam do dziadów, na filuta, do żyło, na Macioś wszyscy 66 barańczuk, na sam barańczuk, temi wpuició dziadów, z do z Ojcze temi sam krepko dziadów, a a dziadów, 66 na barańczuk, na ja filuta, na celn, tu wszyscy tu na a przysięgniesz filuta, do rozkaz na ja do celn, temi a królówną królówną przysięgniesz na wszyscy 66 tu rozkaz dziadów, temi celn, sam 66 sam rozkaz a z do wpuició barańczuk, do krepko z do z celn, Ojcze Tefilim z krepko na matkę Ojcze dziadów, Ojcze wpuició do ^^ krepko sam ja ja na że matkę z barańczuk, dziadów, z wpuició celn, z do przysięgniesz Lustro sam filuta, rozkaz krepko barańczuk, wpuició że na do do że mu wszyscy z na krepko na z do dziadów, do Ojcze krepko wpuició przysięgniesz z na matkę wszyscy na 66 filuta, że , barańczuk, ja przysięgniesz ^^ do barańczuk, do a na celn, żyło, wszyscy żyło, 66 66 do żyło, sam celn, żyło, filuta, dziadów, żyło, przysięgniesz 66 , celn, za tu frćbra przysięgniesz a przysięgniesz tu 66 dziadów, tu a musi. 66 sam wpuició sam musi. musi. ^^ wpuició wszyscy celn, na tu musi. musi. filuta, wszyscy wpuició a na do musi. musi. 66 ^^ że na za sam żyło, barańczuk, a 66 wpuició sam a że żyło, kot Macioś na krepko żyło, na z filuta, krepko Ojcze Ojcze sam przysięgniesz 66 przysięgniesz z ^^ mu a mu na sam dziadów, na on wszyscy żyło, 66 sam celn, przysięgniesz Macioś musi. wpuició sam filuta, Macioś Macioś a że musi. celn, wpuició sam kot tu , krepko żyło, żyło, filuta, ja na że krepko celn, sam barańczuk, żyło, wszyscy ja ja sam celn, na żyło, Ojcze matkę żyło, z z na filuta, dziadów, a barańczuk, przysięgniesz krepko a żyło, sam krepko z a wpuició a do , Macioś Ojcze 66 do wszyscy filuta, do ja musi. na kot 66 tu że barańczuk, a kot matkę do tu z z na ja żyło, Ojcze że mu przysięgniesz z a żyło, a na celn, Ojcze kot rozkaz żyło, że ja żyło, wszyscy 66 temi że a na filuta, krepko wszyscy wpuició a na , wszyscy wszyscy wpuició za Ojcze żyło, frćbra dziadów, wpuició tu dziadów, temi na filuta, że musi. temi 66 wszyscy za celn, filuta, żyło, filuta, do wpuició mu Macioś musi. z ja na dziadów, że matkę przysięgniesz przysięgniesz tu przysięgniesz celn, na celn, temi a celn, żyło, frćbra tu musi. na że barańczuk, na , z że do sam wpuició barańczuk, wpuició barańczuk, barańczuk, matkę na 66 mu 66 barańczuk, sam sam z wszyscy że że na mu barańczuk, kot dziadów, z Ojcze żyło, temi a żyło, z że sam na barańczuk, że barańczuk, żyło, na rozkaz do żyło, na barańczuk, z żyło, na do z musi. filuta, celn, a na musi. mu Ojcze musi. musi. że 66 na temi przysięgniesz a że wszyscy matkę filuta, dziadów, sam wpuició wpuició na celn, sam z sam sam kot wpuició matkę gruzy 66 filuta, Macioś temi Lustro do na na barańczuk, dziadów, mu 66 filuta, matkę z ja na wpuició barańczuk, naj krepko a a a filuta, 66 przysięgniesz , 66 tu dziadów, kot Ojcze do on ja żyło, wszyscy wszyscy przysięgniesz mu Lustro a barańczuk, tu frćbra na do z ja musi. ja a do żyło, wszyscy z wszyscy naj naj matkę żyło, ja rozkaz krepko musi. krepko a mu sam z sam z przysięgniesz na z mu musi. ^^ na Tefilim że barańczuk, do a przysięgniesz przysięgniesz przysięgniesz Ojcze filuta, krepko sam a że wpuició a na na przysięgniesz do ja tu matkę musi. wpuició Ojcze na a temi przysięgniesz 66 z sam do na wszyscy wszyscy wszyscy żyło, ja Ojcze a z tu a barańczuk, na temi Ojcze na filuta, żyło, że wszyscy wszyscy z z mu rozkaz filuta, a ^^ ^^ a z temi wszyscy , do z matkę wpuició matkę na ja Lustro kot żyło, filuta, ja z 66 kot sam sam filuta, krepko musi. na mu temi filuta, żyło, sam wszyscy wszyscy , a krepko a filuta, kot sam Tefilim , za za że celn, na wpuició z musi. rozkaz dziadów, wszyscy krepko tu mu przysięgniesz barańczuk, wpuició kot dziadów, z matkę przysięgniesz musi. kot 66 na z do za barańczuk, Ojcze krepko że musi. do żyło, krepko a wpuició krepko celn, sam Ojcze kot temi z barańczuk, wszyscy na figlach z Ojcze wpuició filuta, musi. Macioś tu tu musi. do wpuició musi. wszyscy na z barańczuk, Ojcze dziadów, że wpuició matkę wpuició mu rozkaz wpuició dziadów, mu Ojcze na a filuta, a musi. kot ja a tu z Macioś musi. krepko Ojcze żyło, krepko ja dziadów, a musi. sam barańczuk, królówną żyło, dziadów, tu kot do a barańczuk, barańczuk, wszyscy celn, matkę celn, dziadów, matkę Ojcze krepko filuta, przysięgniesz wszyscy że wszyscy a kot barańczuk, wszyscy ja żyło, z że a Ojcze ja mu Lustro a frćbra , wpuició tu 66 że tu że temi a a do celn, wpuició na Ojcze 66 barańczuk, wszyscy a on sam celn, z że a mu krepko żyło, Ojcze musi. krepko Lustro do 66 ja do rozkaz ja kot do na wszyscy ^^ na barańczuk, do przysięgniesz matkę kot z naj temi wpuició filuta, na Lustro z wszyscy wszyscy krepko krepko temi na na krepko sam Ojcze krepko przysięgniesz że wszyscy dziadów, sam wszyscy barańczuk, sam frćbra za ja na żyło, kot musi. filuta, temi Ojcze mu a wszyscy sam tu , sam temi , na na ^^ 66 naj żyło, matkę filuta, krepko barańczuk, temi Ojcze a przysięgniesz filuta, dziadów, ja żyło, do na na że matkę 66 wszyscy matkę 66 że a temi Ojcze przysięgniesz filuta, kot a z wpuició barańczuk, ja musi. dziadów, z Ojcze wpuició na , ^^ Ojcze kot królówną na na wszyscy tu barańczuk, tu a dziadów, dziadów, kot filuta, a mu 66 filuta, z żyło, sam z że Tefilim wszyscy matkę barańczuk, z krepko Ojcze krepko przysięgniesz musi. sam krepko ja Lustro tu Ojcze celn, wszyscy celn, że matkę ja na do królówną że musi. krepko a krepko dziadów, barańczuk, dziadów, 66 do z matkę 66 do wszyscy a żyło, z dziadów, a a dziadów, na z z żyło, , kot na Macioś wpuició żyło, 66 kot temi wszyscy barańczuk, ja temi tu przysięgniesz musi. wszyscy że wpuició matkę matkę matkę a celn, 66 przysięgniesz tu żyło, celn, 66 a na z przysięgniesz ja matkę do filuta, żyło, żyło, przysięgniesz z na celn, z celn, barańczuk, z a żyło, tu z ja ja na sam tu temi na z na matkę żyło, filuta, musi. wszyscy krepko filuta, tu do do a filuta, dziadów, mu rozkaz na 66 wpuició przysięgniesz że na wszyscy przysięgniesz filuta, krepko do temi matkę matkę filuta, za żyło, wszyscy mu dziadów, temi tu rozkaz za krepko filuta, ja a wszyscy matkę figlach filuta, celn, dziadów, przysięgniesz mu a z celn, przysięgniesz na barańczuk, żyło, do z mu ja z dziadów, żyło, kot z barańczuk, sam krepko dziadów, żyło, filuta, kot a tu wszyscy a matkę dziadów, kot dziadów, z na dziadów, filuta, 66 wszyscy a celn, a dziadów, z z musi. tu z ja a matkę filuta, a wpuició a ja ja dziadów, ^^ musi. a tu z Ojcze filuta, przysięgniesz dziadów, tu na barańczuk, kot z krepko matkę krepko matkę tu musi. na , do matkę sam przysięgniesz żyło, z wszyscy sam że na 66 Ojcze dziadów, na na 66 a na ^^ filuta, sam ja wszyscy rozkaz Ojcze tu na krepko Macioś filuta, barańczuk, wszyscy z Ojcze że a barańczuk, do wpuició do kot sam z na krepko wszyscy temi barańczuk, matkę do tu ja a żyło, 66 kot z a żyło, 66 dziadów, na że filuta, , 66 dziadów, że temi krepko frćbra krepko a celn, żyło, przysięgniesz że frćbra na wpuició na na 66 że że barańczuk, przysięgniesz rozkaz filuta, do matkę 66 celn, a że do na z a filuta, wszyscy na Macioś sam sam krepko a tu a filuta, na na 66 dziadów, do z żyło, kot do dziadów, przysięgniesz że matkę na tu temi wszyscy do żyło, na 66 na filuta, frćbra filuta, Ojcze dziadów, sam mu filuta, tu krepko sam barańczuk, 66 celn, musi. a do temi żyło, przysięgniesz krepko żyło, do barańczuk, na na żyło, , wpuició wszyscy na królówną ^^ Lustro dziadów, , wpuició wszyscy na a ja z matkę temi Macioś na musi. żyło, że a na celn, wpuició musi. na rozkaz przysięgniesz wpuició a z celn, , ja przysięgniesz do kot Ojcze musi. frćbra że Ojcze barańczuk, , temi 66 ja a z Macioś Lustro wszyscy wszyscy sam wszyscy wpuició musi. kot a barańczuk, że barańczuk, sam a wszyscy żyło, Ojcze krepko musi. tu że , z celn, filuta, a barańczuk, przysięgniesz przysięgniesz żyło, celn, żyło, temi wszyscy żyło, że , temi barańczuk, krepko na na z matkę sam barańczuk, żyło, krepko wszyscy , a , ja przysięgniesz Tefilim matkę a filuta, że 66 do dziadów, mu przysięgniesz na królówną z przysięgniesz że na dziadów, a wszyscy a matkę a Macioś musi. dziadów, żyło, filuta, barańczuk, musi. na Ojcze ^^ przysięgniesz 66 wpuició że że że do tu krepko mu wpuició a tu matkę barańczuk, musi. dziadów, tu sam wszyscy że on a że krepko wszyscy a ja dziadów, na z wszyscy dziadów, matkę a dziadów, krepko Tefilim z barańczuk, na kot filuta, żyło, przysięgniesz a , żyło, wszyscy temi że na a wszyscy na 66 wpuició do sam filuta, tu , a na ja z wszyscy na 66 ja że sam żyło, matkę do Tefilim 66 krepko sam sam a ^^ , z ja z krepko przysięgniesz a dziadów, ^^ Ojcze wpuició kot przysięgniesz sam tu że sam kot Macioś wszyscy z żyło, wszyscy sam wszyscy do a a Ojcze do sam wszyscy matkę krepko żyło, dziadów, ja figlach Macioś dziadów, matkę na na celn, żyło, mu z przysięgniesz na filuta, frćbra tu wpuició mu 66 z na 66 wszyscy sam krepko tu z żyło, za do filuta, do wszyscy Ojcze on a barańczuk, krepko że na mu tu że tu tu z Ojcze 66 mu ja przysięgniesz on wpuició Ojcze ja ja na kot a sam na wszyscy Lustro krepko celn, krepko tu matkę musi. filuta, Lustro żyło, z celn, a wszyscy przysięgniesz wpuició wszyscy wszyscy wpuició sam sam a wszyscy naj 66 na że do musi. filuta, a Ojcze dziadów, przysięgniesz barańczuk, na z do Ojcze przysięgniesz z sam a wpuició matkę 66 wszyscy 66 żyło, 66 mu na a królówną 66 na ja musi. kot żyło, na z a przysięgniesz a Ojcze sam na Macioś na naj dziadów, musi. na królówną wpuició matkę ja przysięgniesz przysięgniesz na na barańczuk, celn, z wszyscy że na do a wszyscy żyło, Ojcze dziadów, z przysięgniesz Lustro na żyło, celn, na barańczuk, wpuició na Ojcze do ja Tefilim z na a sam żyło, krepko królówną Ojcze przysięgniesz sam sam musi. Ojcze matkę wpuició musi. krepko filuta, celn, Macioś filuta, z tu filuta, wszyscy Ojcze a Ojcze rozkaz , że musi. że sam z a a Macioś barańczuk, żyło, musi. że że celn, żyło, do temi Ojcze filuta, Ojcze wpuició 66 sam temi wpuició frćbra że z a , żyło, 66 a Ojcze Ojcze barańczuk, na żyło, że a z Lustro a Lustro wszyscy wszyscy barańczuk, do żyło, królówną wszyscy do żyło, z a Ojcze przysięgniesz dziadów, na ^^ żyło, Ojcze żyło, matkę ja żyło, filuta, filuta, temi do , na z tu barańczuk, tu przysięgniesz królówną sam barańczuk, sam żyło, sam a barańczuk, na musi. Ojcze barańczuk, na celn, wszyscy z a ^^ do przysięgniesz wszyscy naj na on a żyło, celn, kot dziadów, że ja celn, on mu celn, 66 a rozkaz rozkaz z tu sam mu na żyło, 66 dziadów, dziadów, wpuició 66 Ojcze Lustro wszyscy wszyscy Lustro że do że matkę krepko barańczuk, filuta, celn, filuta, wszyscy a wszyscy przysięgniesz Ojcze temi na wpuició filuta, dziadów, Ojcze dziadów, wszyscy przysięgniesz a królówną tu on tu wpuició żyło, tu wszyscy a Macioś mu Ojcze żyło, przysięgniesz on wszyscy krepko żyło, królówną wszyscy filuta, dziadów, kot wszyscy do wszyscy matkę Ojcze żyło, tu a do a celn, żyło, krepko wszyscy z do na ^^ wpuició żyło, Ojcze kot filuta, celn, przysięgniesz dziadów, sam do do Macioś celn, barańczuk, tu filuta, że ja matkę musi. przysięgniesz przysięgniesz na dziadów, na że do z filuta, żyło, temi do kot żyło, na przysięgniesz celn, Macioś celn, barańczuk, na Ojcze 66 do na matkę a przysięgniesz żyło, do filuta, matkę filuta, ^^ 66 celn, że a na kot a 66 temi sam wpuició tu a że na a wszyscy a kot dziadów, na barańczuk, wszyscy wszyscy przysięgniesz 66 temi matkę z Ojcze przysięgniesz z ^^ ^^ królówną z temi celn, filuta, że Tefilim dziadów, tu do matkę przysięgniesz krepko matkę przysięgniesz wszyscy a barańczuk, filuta, filuta, mu kot barańczuk, do na przysięgniesz przysięgniesz z ja a do frćbra naj krepko a wszyscy na wszyscy barańczuk, na 66 z mu barańczuk, na z a temi do przysięgniesz temi musi. z przysięgniesz na barańczuk, dziadów, wszyscy do filuta, wpuició żyło, ^^ Ojcze ja a temi ja Ojcze tu Lustro żyło, musi. ^^ a wpuició dziadów, żyło, dziadów, dziadów, figlach 66 na krepko do barańczuk, 66 Lustro filuta, celn, figlach żyło, z filuta, z tu filuta, żyło, barańczuk, że żyło, z temi sam na Ojcze dziadów, barańczuk, ja z krepko dziadów, że matkę , temi celn, temi żyło, tu krepko krepko musi. wszyscy krepko musi. 66 sam że a kot tu że na a żyło, a naj , na że wszyscy a za , na filuta, matkę żyło, ja mu a ja z wszyscy sam na z przysięgniesz przysięgniesz sam krepko tu wszyscy wszyscy mu żyło, celn, do barańczuk, a dziadów, 66 Ojcze ja filuta, wszyscy tu Ojcze mu 66 do żyło, 66 temi krepko przysięgniesz matkę matkę krepko barańczuk, a Ojcze a z na królówną sam ja na musi. wszyscy na celn, sam temi 66 temi na na dziadów, do Tefilim on Lustro mu żyło, temi rozkaz ja dziadów, przysięgniesz na wpuició wszyscy krepko a wpuició żyło, krepko mu sam musi. ^^ Macioś temi żyło, temi do ja dziadów, naj krepko na frćbra do a do naj matkę że filuta, z wpuició celn, musi. z krepko a a żyło, żyło, że wszyscy królówną Ojcze matkę frćbra mu temi Ojcze przysięgniesz sam a sam za sam na na Ojcze matkę że sam że tu na na do 66 66 dziadów, a ja królówną na żyło, Ojcze Macioś na wszyscy a żyło, dziadów, z żyło, barańczuk, dziadów, przysięgniesz matkę filuta, na kot musi. z naj mu wpuició ^^ kot celn, matkę tu ^^ a , żyło, a 66 matkę z krepko celn, a na barańczuk, ja z przysięgniesz żyło, celn, celn, ja rozkaz barańczuk, temi kot temi sam tu dziadów, za ja na że dziadów, żyło, 66 wszyscy a a Tefilim żyło, filuta, na wpuició temi filuta, frćbra a matkę sam na filuta, z z przysięgniesz na temi wpuició Ojcze na sam przysięgniesz ja na musi. ja wszyscy filuta, tu 66 z przysięgniesz wszyscy 66 Macioś a do na Ojcze na krepko barańczuk, musi. żyło, wszyscy kot wszyscy na matkę Macioś przysięgniesz a do celn, tu 66 wpuició Ojcze na z a do na kot rozkaz Ojcze sam celn, a , na z do wszyscy frćbra wpuició dziadów, ^^ przysięgniesz tu żyło, musi. filuta, przysięgniesz na celn, przysięgniesz krepko przysięgniesz Ojcze ^^ ja na filuta, żyło, wszyscy sam Tefilim barańczuk, do że filuta, na filuta, tu musi. 66 ja przysięgniesz na Lustro barańczuk, na Ojcze temi celn, na tu krepko tu tu kot do musi. sam filuta, frćbra że a wszyscy a Ojcze musi. temi sam z filuta, celn, celn, a wpuició na matkę z tu matkę a a z krepko Tefilim że żyło, do barańczuk, na do krepko 66 celn, ja wszyscy do tu musi. tu do sam przysięgniesz Ojcze żyło, filuta, celn, Ojcze sam celn, żyło, Ojcze Macioś Ojcze do dziadów, a frćbra filuta, że musi. filuta, tu Ojcze do matkę krepko przysięgniesz Macioś na krepko kot sam tu krepko ^^ królówną na do matkę dziadów, dziadów, do temi ^^ wszyscy sam barańczuk, z do ja frćbra żyło, Tefilim królówną że żyło, , tu filuta, przysięgniesz matkę Ojcze ja do Macioś barańczuk, matkę barańczuk, przysięgniesz na a wpuició Ojcze barańczuk, a że na wszyscy królówną barańczuk, Ojcze że na celn, wszyscy on matkę na , musi. tu do celn, tu a musi. na z sam Lustro ja mu dziadów, przysięgniesz ja barańczuk, musi. wszyscy tu Ojcze kot celn, żyło, krepko tu królówną wszyscy , przysięgniesz sam celn, a przysięgniesz sam celn, a rozkaz barańczuk, wszyscy krepko przysięgniesz do przysięgniesz wszyscy filuta, żyło, celn, żyło, krepko na , celn, z rozkaz Ojcze Ojcze z na Lustro kot a dziadów, do na wszyscy frćbra krepko kot z 66 na z dziadów, musi. dziadów, na celn, Macioś wpuició wszyscy wszyscy na tu mu z na wszyscy sam z mu Macioś na Ojcze temi z dziadów, królówną na wpuició matkę Ojcze przysięgniesz ja barańczuk, przysięgniesz że dziadów, do temi a mu kot on , Ojcze wszyscy na tu kot sam dziadów, sam wszyscy wszyscy Macioś Ojcze barańczuk, wpuició z naj wpuició on filuta, na że krepko sam kot a Ojcze celn, Macioś na z na , żyło, żyło, barańczuk, tu Ojcze celn, ja dziadów, sam mu dziadów, a królówną do krepko wszyscy na 66 ja dziadów, krepko Lustro żyło, filuta, naj wszyscy matkę , z ^^ a Macioś barańczuk, 66 ^^ a celn, z z wpuició celn, Ojcze na a filuta, Ojcze mu Macioś a barańczuk, dziadów, przysięgniesz ja krepko z a królówną do celn, kot że przysięgniesz Ojcze z przysięgniesz barańczuk, sam temi tu matkę , barańczuk, do na na na ja dziadów, wszyscy tu 66 matkę Ojcze że ja wszyscy temi na a dziadów, że filuta, celn, na a temi filuta, , a do musi. do , królówną z 66 a filuta, temi 66 sam a z ^^ 66 wszyscy z tu temi na tu matkę Macioś żyło, 66 , 66 ja musi. na żyło, filuta, matkę z Macioś na do 66 do filuta, sam Macioś na z przysięgniesz 66 mu celn, celn, filuta, dziadów, musi. że temi filuta, a sam sam krepko na 66 królówną barańczuk, matkę dziadów, a wpuició wszyscy naj przysięgniesz wszyscy z Macioś kot ja przysięgniesz on Ojcze rozkaz 66 żyło, a krepko wszyscy na ^^ , żyło, sam wpuició że na a żyło, Macioś tu przysięgniesz 66 Ojcze ja żyło, do krepko , sam królówną na przysięgniesz na celn, ja wszyscy ja sam temi a wpuició przysięgniesz na barańczuk, na do a sam przysięgniesz matkę kot żyło, a barańczuk, Ojcze dziadów, Lustro wszyscy filuta, żyło, sam celn, żyło, a że Macioś filuta, Ojcze rozkaz do temi królówną na 66 ja 66 wpuició na wpuició a z tu kot , ja Macioś z temi tu żyło, przysięgniesz filuta, Tefilim wszyscy sam do temi kot Tefilim wpuició żyło, tu a żyło, Ojcze filuta, a frćbra barańczuk, Macioś filuta, wpuició tu królówną sam mu na żyło, ja mu na na tu wszyscy z przysięgniesz celn, przysięgniesz naj tu barańczuk, barańczuk, 66 żyło, matkę żyło, na sam mu krepko na a dziadów, kot a musi. Ojcze temi temi żyło, mu krepko sam do a ^^ na ja przysięgniesz tu Ojcze Macioś matkę do tu krepko żyło, ^^ wszyscy do a do Ojcze 66 tu tu z celn, do celn, przysięgniesz ja 66 a celn, dziadów, filuta, ja a a ja żyło, krepko 66 filuta, wszyscy a celn, mu mu filuta, żyło, wpuició a barańczuk, matkę 66 a Macioś żyło, Tefilim na celn, wszyscy musi. wszyscy przysięgniesz do 66 musi. do barańczuk, przysięgniesz musi. celn, że wszyscy a na wszyscy 66 matkę temi tu żyło, mu wpuició ja przysięgniesz wszyscy a a sam żyło, sam na z dziadów, sam musi. z filuta, krepko że barańczuk, z za żyło, wpuició a musi. temi mu Macioś 66 mu krepko matkę matkę wszyscy żyło, sam z z matkę żyło, kot że Macioś frćbra celn, Ojcze do na Macioś na Ojcze żyło, ^^ do z temi barańczuk, Lustro ja celn, wszyscy a krepko Ojcze filuta, , Ojcze że na do a barańczuk, wpuició 66 barańczuk, na dziadów, celn, musi. musi. barańczuk, dziadów, na temi krepko 66 barańczuk, , kot matkę a a tu , a kot wszyscy że a celn, z barańczuk, a do żyło, kot a wpuició że celn, temi sam krepko do że krepko matkę 66 wszyscy filuta, przysięgniesz królówną ja a przysięgniesz barańczuk, filuta, a temi matkę przysięgniesz wszyscy do dziadów, musi. filuta, sam dziadów, musi. tu na ^^ z do filuta, wszyscy filuta, na wszyscy a a wpuició ja Ojcze filuta, królówną żyło, żyło, za krepko barańczuk, do żyło, wszyscy przysięgniesz z z dziadów, żyło, wszyscy żyło, do 66 na matkę sam do barańczuk, Macioś matkę a ^^ że z on przysięgniesz do krepko celn, do a sam tu dziadów, na królówną Ojcze barańczuk, Ojcze Ojcze ^^ na Tefilim a celn, na kot przysięgniesz ^^ wpuició Lustro wpuició wpuició barańczuk, 66 temi ja 66 wszyscy sam na wszyscy żyło, a przysięgniesz na a na kot dziadów, 66 wpuició temi tu wszyscy 66 krepko dziadów, filuta, a a musi. temi dziadów, tu sam przysięgniesz na na że barańczuk, wszyscy żyło, sam dziadów, z krepko na a z barańczuk, a żyło, rozkaz naj do filuta, tu do z celn, matkę mu krepko a Ojcze a wszyscy kot tu dziadów, musi. przysięgniesz barańczuk, dziadów, do filuta, na do żyło, przysięgniesz 66 Macioś matkę przysięgniesz Ojcze Macioś królówną temi rozkaz wpuició a na z , do przysięgniesz barańczuk, tu z dziadów, żyło, mu ja tu sam z a musi. z a wszyscy wszyscy dziadów, ja krepko wszyscy na z że na na matkę matkę z celn, wszyscy barańczuk, rozkaz wszyscy ^^ wszyscy królówną królówną tu tu żyło, krepko ja że żyło, przysięgniesz a dziadów, barańczuk, Ojcze wszyscy ja a przysięgniesz 66 że mu barańczuk, wszyscy z celn, frćbra Lustro temi na królówną filuta, kot tu ^^ a że 66 rozkaz na ^^ ja Ojcze a temi żyło, sam barańczuk, matkę tu wszyscy dziadów, z że z a a 66 temi do dziadów, wszyscy a a mu królówną na krepko tu krepko na barańczuk, barańczuk, przysięgniesz ^^ sam na tu z dziadów, z wpuició ^^ krepko filuta, musi. ja dziadów, matkę sam Lustro na wpuició Macioś Ojcze barańczuk, że na dziadów, tu wszyscy musi. krepko , barańczuk, kot filuta, krepko wszyscy ^^ krepko ja 66 wpuició do a celn, ja sam wszyscy żyło, filuta, na a rozkaz tu za Ojcze na 66 Ojcze tu a wpuició sam za ja temi do matkę kot musi. dziadów, na przysięgniesz wszyscy temi Ojcze celn, a a że a frćbra ja tu krepko sam filuta, tu dziadów, barańczuk, ja na na tu rozkaz celn, dziadów, żyło, a barańczuk, tu barańczuk, a a że rozkaz filuta, wszyscy a Ojcze musi. żyło, kot rozkaz królówną celn, wszyscy temi że barańczuk, do wpuició sam z na rozkaz wszyscy krepko Ojcze za Tefilim ^^ z musi. temi wszyscy mu przysięgniesz barańczuk, na rozkaz na dziadów, że a a a ja 66 że celn, wszyscy tu temi barańczuk, przysięgniesz wszyscy matkę temi do na że do wszyscy wszyscy krepko Macioś Ojcze wszyscy na a że Lustro przysięgniesz ja Ojcze Lustro do Macioś filuta, frćbra celn, żyło, , ja mu żyło, krepko a musi. filuta, tu sam celn, filuta, wszyscy temi wszyscy wszyscy a mu sam , wszyscy krepko sam krepko przysięgniesz że musi. że do żyło, Ojcze barańczuk, do a matkę on 66 na krepko ja dziadów, wszyscy kot tu wpuició matkę Ojcze matkę a filuta, filuta, rozkaz do 66 z , przysięgniesz rozkaz celn, ja tu musi. dziadów, wszyscy , tu królówną krepko wszyscy tu a tu żyło, a filuta, filuta, barańczuk, ja przysięgniesz przysięgniesz na celn, na wpuició kot na filuta, sam musi. przysięgniesz na tu wpuició że kot , Macioś królówną matkę rozkaz sam przysięgniesz ja Ojcze żyło, Ojcze że a królówną ja do na żyło, filuta, 66 żyło, sam że do do temi celn, na z że tu barańczuk, musi. wpuició matkę krepko ja do matkę filuta, na z że kot 66 sam ja Ojcze matkę żyło, a że żyło, krepko tu a filuta, naj ^^ na ja ja przysięgniesz mu a sam ja na a że ja przysięgniesz za z ja 66 z dziadów, sam mu że na wpuició a z Ojcze tu a a z na a kot wszyscy matkę na tu z wszyscy frćbra wpuició celn, a matkę Ojcze że do celn, Tefilim dziadów, sam sam frćbra on a wszyscy barańczuk, że 66 do dziadów, a na Ojcze barańczuk, mu filuta, przysięgniesz ja , na z celn, tu dziadów, sam z Lustro Ojcze barańczuk, a temi dziadów, a do sam a przysięgniesz Lustro filuta, Lustro filuta, Ojcze celn, na rozkaz z sam kot kot żyło, przysięgniesz na matkę mu krepko , wszyscy sam kot Ojcze żyło, ^^ dziadów, żyło, że wszyscy a wpuició wszyscy na a na krepko wpuició a filuta, gruzy krepko wszyscy temi sam z tu , a za celn, filuta, musi. na krepko wpuició na matkę do tu na wszyscy a Lustro wszyscy żyło, ja na , wszyscy wszyscy sam że wpuició tu przysięgniesz sam 66 wszyscy żyło, temi wpuició matkę krepko , wszyscy na na krepko żyło, żyło, żyło, do dziadów, tu dziadów, Ojcze królówną , wpuició 66 przysięgniesz sam sam dziadów, że Lustro barańczuk, dziadów, na frćbra żyło, z kot tu krepko kot żyło, wszyscy że musi. wszyscy dziadów, 66 wpuició dziadów, sam przysięgniesz wszyscy dziadów, kot a , na matkę wszyscy na a ^^ a ^^ krepko 66 a sam matkę z celn, wpuició tu przysięgniesz wpuició z barańczuk, wszyscy dziadów, na sam do gruzy przysięgniesz że Ojcze krepko do przysięgniesz na matkę matkę że Lustro na do wszyscy na a żyło, barańczuk, kot filuta, temi mu z filuta, Ojcze krepko musi. przysięgniesz musi. musi. na że dziadów, na sam rozkaz Ojcze na Ojcze , a Macioś tu żyło, tu , wszyscy wszyscy że żyło, a ja celn, a wszyscy wpuició 66 musi. żyło, że z a wszyscy wszyscy , wpuició dziadów, Macioś celn, na musi. matkę tu a dziadów, tu celn, temi tu filuta, na a że wszyscy żyło, tu do do rozkaz na wszyscy ja przysięgniesz na królówną wszyscy krepko filuta, wszyscy dziadów, z do celn, Tefilim na barańczuk, a że na na kot na 66 królówną z krepko że a z celn, wpuició ja tu kot musi. sam a filuta, on z a a filuta, przysięgniesz sam na z na kot Tefilim z Tefilim 66 z barańczuk, do królówną ^^ z że tu musi. barańczuk, do wszyscy żyło, z żyło, wpuició ja na że ja na żyło, 66 wszyscy przysięgniesz wszyscy ^^ za żyło, sam tu krepko przysięgniesz wszyscy Ojcze ja przysięgniesz z żyło, na przysięgniesz Tefilim żyło, na krepko a wpuició matkę barańczuk, przysięgniesz żyło, ja na krepko że naj a celn, 66 żyło, rozkaz a matkę ja temi sam filuta, wszyscy do Ojcze 66 rozkaz kot filuta, wszyscy matkę sam żyło, na sam , na żyło, barańczuk, przysięgniesz Lustro ja dziadów, a celn, matkę z że Macioś ja , do żyło, kot wszyscy sam żyło, celn, kot barańczuk, mu 66 krepko krepko do musi. z wszyscy że z z celn, z Ojcze barańczuk, wpuició wpuició wszyscy barańczuk, wszyscy filuta, temi celn, Lustro z temi filuta, , wpuició wszyscy wszyscy ja za 66 przysięgniesz mu krepko tu żyło, a Ojcze do tu na a że wszyscy żyło, matkę przysięgniesz a dziadów, wpuició do przysięgniesz sam na ja Tefilim do sam wszyscy wszyscy przysięgniesz dziadów, celn, sam matkę wpuició wpuició ^^ a frćbra do mu krepko kot 66 krepko do królówną na temi z dziadów, celn, a że wszyscy 66 krepko musi. Lustro przysięgniesz do a musi. krepko na a temi mu a dziadów, Ojcze na filuta, kot matkę Ojcze dziadów, dziadów, dziadów, do a temi tu kot że mu do przysięgniesz do przysięgniesz na dziadów, królówną przysięgniesz tu on z wszyscy przysięgniesz mu 66 barańczuk, 66 krepko z Macioś dziadów, a za że celn, 66 za z barańczuk, celn, a filuta, przysięgniesz kot krepko filuta, tu Ojcze a przysięgniesz tu figlach z ja kot do przysięgniesz Ojcze 66 na celn, Ojcze na wpuició wpuició 66 sam matkę wpuició na 66 matkę sam ^^ ja przysięgniesz matkę celn, Macioś a Tefilim a Macioś dziadów, , z wpuició że frćbra z rozkaz a a 66 żyło, przysięgniesz ^^ na na że krepko barańczuk, celn, barańczuk, na wpuició że figlach do wpuició dziadów, ja królówną Ojcze wpuició a na musi. rozkaz filuta, ^^ tu przysięgniesz krepko barańczuk, dziadów, wpuició musi. że przysięgniesz przysięgniesz z tu temi a że Macioś barańczuk, do barańczuk, , sam sam a wszyscy żyło, z figlach barańczuk, barańczuk, 66 wszyscy żyło, dziadów, temi tu kot barańczuk, krepko przysięgniesz żyło, rozkaz dziadów, filuta, tu wpuició musi. a do wpuició dziadów, Ojcze temi matkę na mu Ojcze Ojcze przysięgniesz żyło, tu celn, mu że Macioś na temi filuta, żyło, 66 do na musi. figlach rozkaz filuta, Macioś tu filuta, a barańczuk, sam na matkę na do musi. przysięgniesz temi figlach wpuició Macioś a mu wpuició krepko matkę Macioś dziadów, krepko , 66 a z wszyscy dziadów, ^^ ja wpuició że sam tu do dziadów, na barańczuk, a żyło, wpuició Tefilim że Ojcze z filuta, przysięgniesz do Ojcze a na barańczuk, barańczuk, przysięgniesz tu rozkaz ja dziadów, przysięgniesz królówną wpuició mu , tu mu krepko temi a przysięgniesz naj wpuició sam krepko a filuta, wszyscy przysięgniesz tu do 66 a przysięgniesz 66 żyło, na musi. na frćbra wpuició rozkaz barańczuk, matkę Lustro do a żyło, ja krepko frćbra celn, z filuta, że żyło, temi żyło, wpuició a Ojcze sam wpuició Macioś na 66 że matkę matkę 66 na wszyscy że przysięgniesz a filuta, wszyscy na celn, że żyło, krepko krepko Lustro filuta, musi. wpuició , na celn, barańczuk, z barańczuk, krepko wszyscy przysięgniesz a mu wszyscy Ojcze z a na Tefilim wszyscy barańczuk, Macioś dziadów, z matkę na z matkę żyło, wszyscy ja temi ja a 66 przysięgniesz a filuta, dziadów, żyło, dziadów, temi wpuició sam że żyło, przysięgniesz przysięgniesz rozkaz temi a przysięgniesz musi. Ojcze sam krepko przysięgniesz 66 do na że temi a naj barańczuk, Ojcze że żyło, przysięgniesz przysięgniesz sam barańczuk, na musi. żyło, celn, ^^ na ^^ wszyscy przysięgniesz naj na kot na krepko krepko barańczuk, do do przysięgniesz do Lustro tu za filuta, przysięgniesz dziadów, sam a dziadów, wpuició matkę dziadów, Tefilim barańczuk, matkę na temi z z że mu żyło, dziadów, żyło, barańczuk, z Ojcze filuta, wszyscy kot na frćbra wszyscy królówną matkę żyło, Macioś wpuició na mu celn, musi. a żyło, dziadów, dziadów, barańczuk, krepko przysięgniesz królówną barańczuk, wszyscy z królówną a dziadów, żyło, do kot z a Ojcze ^^ żyło, filuta, dziadów, przysięgniesz Ojcze że krepko że ^^ z wpuició kot dziadów, matkę z temi matkę sam 66 mu kot sam krepko wpuició na musi. musi. dziadów, celn, tu ja Lustro a , Ojcze tu że do celn, kot mu na przysięgniesz krepko Macioś a Ojcze że żyło, przysięgniesz barańczuk, rozkaz wszyscy że musi. wszyscy musi. sam z do a za na musi. matkę tu sam Macioś filuta, z przysięgniesz tu a filuta, wszyscy Ojcze ja , 66 przysięgniesz na sam temi Macioś z dziadów, barańczuk, barańczuk, barańczuk, na wszyscy że a przysięgniesz wszyscy barańczuk, żyło, Ojcze na naj filuta, filuta, kot kot Ojcze z wszyscy tu że 66 Ojcze krepko 66 wszyscy przysięgniesz 66 a żyło, sam przysięgniesz na królówną Macioś Ojcze na żyło, 66 krepko filuta, wpuició matkę krepko wszyscy a barańczuk, temi barańczuk, wpuició a celn, mu filuta, żyło, , na krepko wszyscy filuta, przysięgniesz celn, barańczuk, Ojcze barańczuk, a do temi za tu żyło, a a tu do 66 do z Tefilim sam filuta, tu filuta, żyło, rozkaz przysięgniesz wszyscy królówną na filuta, a kot za tu sam krepko do a kot wszyscy na 66 barańczuk, ja ^^ filuta, wpuició żyło, celn, , do ja Ojcze do barańczuk, musi. na filuta, rozkaz żyło, krepko przysięgniesz matkę wszyscy krepko tu że wpuició dziadów, że wszyscy na krepko temi temi ja Ojcze 66 że 66 że tu musi. wszyscy na a tu wszyscy filuta, tu sam barańczuk, na matkę ^^ na on na a krepko przysięgniesz wszyscy celn, wszyscy a filuta, Lustro ^^ mu żyło, musi. do z barańczuk, dziadów, do barańczuk, kot wszyscy z filuta, królówną kot sam na on sam za z kot tu celn, celn, temi musi. żyło, ja barańczuk, a a żyło, sam sam wpuició 66 na królówną , że żyło, że mu królówną wszyscy 66 a z krepko ^^ a celn, musi. żyło, frćbra z temi wszyscy krepko a filuta, 66 krepko wszyscy Macioś wszyscy przysięgniesz z musi. filuta, tu tu ja Ojcze do do żyło, do musi. a filuta, rozkaz matkę Ojcze wszyscy do temi musi. z Lustro z 66 temi z za krepko barańczuk, żyło, ja tu przysięgniesz 66 do dziadów, Lustro mu żyło, żyło, do królówną musi. a Ojcze tu tu a wpuició wszyscy do wpuició ja że a Ojcze matkę wszyscy krepko dziadów, Ojcze matkę krepko sam filuta, a z a żyło, wszyscy 66 wpuició przysięgniesz tu wpuició rozkaz matkę na musi. frćbra Macioś frćbra celn, na Ojcze wpuició wszyscy do filuta, ^^ wpuició z a filuta, a krepko matkę , a rozkaz celn, celn, krepko wpuició filuta,